โครงการวิจัยเรื่อง“การประเมินผลเชิงวิเคราะห์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการ อย.น้อย”ประจําปีงบประม...
สารบัญหน้าบทคัดย่อ 1หลักการและเหตุผล 2วัตถุประสงค์ 3ขอบเขตการดาเนินการ 3ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3การวิเคราะห์ข้อมูลและสถ...
1หัวข้อวิจัย การศึกษาคุณประโยชน์ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ อย.น้อยช...
2หลักการและเหตุผลโครงการ อย.น้อย ถือกาเนิดขึ้นในปี 2545 ในลักษณะโครงการนาร่อง แต่มีการดาเนินการอย่างจริงจังในปี 2546 โดยเร...
3วัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาถึงคุณประโยชน์ของโครงการ อย.น้อย2. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย และผู้...
4การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิ...
5ข้อมูลจานวน(n=1,525)ร้อยละมัธยมศึกษา 762 49.97ปีที่ 1 80 5.25ปีที่ 2 31 2.03ปีที่ 3 235 15.41ปีที่ 4 69 4.52ปีที่ 5 201 1...
6ข้อมูลจานวน(n=1,525)ร้อยละชัยภูมิ 117 7.67อุบลราชธานี 155 10.16กระบี่ 141 9.25สงขลา 160 10.49ประเภทของโรงเรียนรัฐบาล 1,41...
71.2 การเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ อย.น้อยภาพที่ 1 ภาพรวมการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของนักเรียนหมายเหตุ กิจกรรม 1 กิจก...
81.3 ประโยชน์การเข้าร่วมกิจกรรมในรายกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 2 ภาพรวมประโยชน์การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของนักเ...
91.5 ความพึงพอใจต่อโครงการ อย.น้อยภาพที่ 4 ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการ อย.น้อย ของนักเรียนจากภาพที่ 4 ภาพรวมความพึงพอใจต่อ...
102. ผลการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย ของครูแกนนา2.1 ข้อมูลพื้นฐานของครูแกนนาที่ตอบแบบประเมินผลการดาเนินง...
11ข้อมูลจานวน(n=105)ร้อยละโรงเรียนของท่านมีการนาแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย.น้อย ไปใช้ใช้ 73 69.52ไม่ใช้ 2...
12ข้อมูลจานวน(n=105)ร้อยละรองชนะเลิศระดับจังหวัด 1 2.13รางวัลที่2 1 2.13เหรียญทอง 1 2.13ปี 2553เครือข่ายชุมชนคุ้มครองผู้บร...
13ข้อมูลจานวน(n=105)ร้อยละเหนือ 16 15.24ตะวันออกเฉียงเหนือ 24 22.86ใต้ 24 22.86จังหวัดกรุงเทพมหานคร 11 10.48นนทบุรี 9 8.57...
142.2 การดาเนินกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 6 ภาพรวมการดาเนินกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของครูแกนนาหมายเหตุ กิจกรรม 1 มีการกาห...
152.4 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 8 ภาพรวมความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของครูแกนนาจากภาพที่ 8 ภาพรว...
163. ผลการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย ของบุคคลในชุมชน3.1 ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลในชุมชนที่ตอบแบบสอบถามตาราง...
17ข้อมูลจานวน(n=80)ร้อยละโดย เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนาในโรงเรียน 27 33.75เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนาในชุมชน 15 18.75...
183.2 การดาเนินกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 10 ภาพรวมการปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของบุคคลในชุมชนหมายเหตุ กิจกรรม 1...
193.4 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 12 ภาพรวมความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของบุคคลในชุมชนจากภาพที่ 12...
204. ผลการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย ของผู้ปกครอง4.1 ข้อมูลพื้นฐานของปกครองที่ตอบแบบสอบถามตารางที่ 4 จาน...
21ข้อมูลจานวน(n=74)ร้อยละประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมการดาเนินโครงการ อย.น้อยไม่มี 26 35.14มี 46 62.16โดย เข้าร่วมการอบรม ...
224.2 การดาเนินกิจกรรมโครงการ อย. น้อยภาพที่ 14 ภาพรวมการปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของผู้ปกครองหมายเหตุ กิจกรรม 1 จ...
234.4 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 16 ภาพรวมความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของผู้ปกครองจากภาพที่ 16 ภา...
245. ผลการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย ของเจ้าหน้าที่5.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามตารางที่ 5 จานวนแล...
25ข้อมูลจานวน(n=45)ร้อยละกระบี่ 10 22.22สงขลา 10 22.22ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ สสจ. และเจ้าหน้าที่ อย. 11 24.44เจ้าหน้าที่ในองค์...
265.3 ประโยชน์ของกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 19 ภาพรวมประโยชน์ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของเจ้าหน้าที่จากภาพที่ ...
275.5 ความคาดหวังต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 21 ภาพรวมความคาดหวังต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของเจ้าหน้าที่จากภาพที่ 21 ...
286.1.6 ผู้ให้ข้อมูลต่างเห็นว่าวิธีการที่ช่วยโครงการ อย.น้อย ประสบความสาเร็จมากขึ้นกว่าปัจจุบันคือ การทาให้การประชาสัมพันธ...
296.2.8 ผู้ให้ข้อมูลต่างพึงพอใจต่อโครงการ อย.น้อย ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากโดยได้รับความรู้มากมาย และทาให้นักเรียนเปลี่ยน...
307. ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มข้อมูลตามที่ได้จากข้อเสนอแนะ การสัมภาษณ์ ได้นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดสนทนากลุ่ม (...
311.3 บุคคลในชุมชนมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ อย.น้อยโดยภาพรวมมีประโยชน์มาก ซึ่งกิจกรรมที่เห็นว่ามี...
    บทสรุปสําหรับผู้บริหารการศึกษาคุณประโยชน์ ความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้มีส่วนได้ส่ว...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลเชิงวิเคราะห์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการ อย.น้อย

485 views
376 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
485
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลเชิงวิเคราะห์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการ อย.น้อย

 1. 1.                      โครงการวิจัยเรื่อง“การประเมินผลเชิงวิเคราะห์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการ อย.น้อย”ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาบทสรุปสําหรับผู้บริหารการศึกษาคุณประโยชน์ ความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ อย.น้อย
 2. 2. สารบัญหน้าบทคัดย่อ 1หลักการและเหตุผล 2วัตถุประสงค์ 3ขอบเขตการดาเนินการ 3ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 4สรุปผลการศึกษา 4ข้อเสนอแนะ 30
 3. 3. 1หัวข้อวิจัย การศึกษาคุณประโยชน์ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ อย.น้อยชื่อผู้วิจัย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคหน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขปี 2555บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงคุณประโยชน์ของโครงการ อย.น้อย 2) ศึกษาถึงความพึงพอใจ ความต้องการ ของผู้เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ อย.น้อย3) ศึกษาถึงความคาดหวังของผู้เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ อย.น้อยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ อย.น้อยที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนในสังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ อย.น้อย ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ อย.น้อย เช่น ครูแกนนา อย.น้อย ผู้ปกครองของนักเรียน อย.น้อย บุคคลในชุมชนที่นักเรียน อย.น้อยได้ร่วมงานด้วย เจ้าหน้าที่ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรเครือข่ายอื่นๆ ที่ทางานร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจานวน 2,000 คน แบ่งเป็นนักเรียน 1600 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 400 คน ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธี การคานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ ANOVA ผลการศึกษาพบว่า1) การประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย ในส่วนของนักเรียนโดยภาพรวมมีการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นต่อประโยชน์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจต่อโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมากที่สุด และความคาดหวังอยู่ในระดับมาก2) การประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย ในส่วนของครูแกนนาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจต่อโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมาก และความคาดหวังอยู่ในระดับมาก3) การประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย ในส่วนของบุคคลในชุมชนโดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ของโครงการอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมาก และความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด4) การประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย ในส่วนของผู้ปกครองโดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ของโครงการอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมาก และความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด5) การประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย ในส่วนของเจ้าหน้าที่โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ของโครงการอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมากและความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด
 4. 4. 2หลักการและเหตุผลโครงการ อย.น้อย ถือกาเนิดขึ้นในปี 2545 ในลักษณะโครงการนาร่อง แต่มีการดาเนินการอย่างจริงจังในปี 2546 โดยเริ่มดาเนินการในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดต่าง ๆจังหวัดละ 5 โรงเรียน ด้วยการจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน และจัดให้มีการดาเนินกิจกรรมอย.น้อย จากนั้นในปี 2547 ได้ขยายกิจกรรมเพื่อให้ครอบคลุมโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศทั้งโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนในสังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปี 2549ได้เน้นการทากิจกรรมในลักษณะเครือข่ายให้มากขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการเอื้ออาทรโรงเรียนระดับที่เล็กกว่าในลักษณะ “อย.น้อยสอนน้อง” โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในปี 2549 จะมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศได้รับการเอื้ออาทรลักษณะ “อย.น้อย สอนน้อง” จานวนหนึ่ง และหลังจากนั้นเป็นต้นมา โครงการ อย.น้อย ก็ได้มีการดาเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนไทยให้เป็นผู้บริโภคที่สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย อันจะส่งผลต่อการลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชน และลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลการทากิจกรรม นอกจาก อย.น้อย จะได้รับความรู้ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้ว ยังช่วยให้เพื่อนนักเรียนและครอบครัวมีความรู้ และเกิดการพัฒนาปรับปรุงการจาหน่ายอาหารภายในโรงเรียน รวมทั้งการปรับปรุงสถานที่จาหน่ายอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมถึงนักเรียน อย.น้อย ยังได้รับการพัฒนาเรื่องการคิด การวางแผนการทางานการแสดงออก และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน อย.น้อย โรงเรียนอื่น ๆ ทาให้เกิดเป็นเครือข่ายขึ้นนอกจากนี้ กิจกรรม อย.น้อย ยังก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีในระดับชุมชน เช่นเกิดความร่วมมือระหว่างนักเรียน ครู พ่อค้า แม่ค้า อสม. อบต. โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอาเภอ เป็นต้นมีการช่วยเหลือกันทั้งด้านงบประมาณ การร่วมดาเนินงาน และทรัพยากร เช่น งบสนับสนุนจาก อบต.การร่วมตรวจสอบอาหาร การอนุญาตให้ใช้หอกระจายข่าว/วิทยุชุมชน เป็นต้นอย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารโครงการ อย.น้อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย.จาเป็นต้องมีการประเมินผลและวิเคราะห์การดาเนินงานโครงการ อย. น้อยที่ผ่านมาว่าได้ผลเป็นอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในการดาเนินงาน ตลอดจนความต้องการ/คาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ อย. น้อย ว่าเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้นามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในการดาเนินการที่สอดรับกับสภาพการณ์และปัญหาในปัจจุบัน นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลเชิงวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นจะสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาฐานข้อมูลของโครงการ อย. น้อย เพื่อให้เกิดการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและเกิดความสะดวกต่อการที่จะนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการกาหนดแผนงานหรือการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 5. 5. 3วัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาถึงคุณประโยชน์ของโครงการ อย.น้อย2. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ อย.น้อย3. เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังของผู้เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ อย.น้อยขอบเขตการดาเนินการ1. ขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาคุณประโยชน์ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ อย.น้อย2. ขอบเขตด้านประชากร2.1 ศึกษาข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย ซึ่งเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ อย.น้อยที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนในสังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่2.1.1 นักเรียนมัธยมศึกษา2.1.2 นักเรียนประถมขยายโอกาส2.1.3 นักเรียนประถมศึกษา2.2 ศึกษาข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ อย.น้อย ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ อย.น้อย เช่น ครูแกนนา อย.น้อย ผู้ปกครองของนักเรียน อย.น้อย บุคคลในชุมชนที่นักเรียน อย.น้อยได้ร่วมงานด้วย เจ้าหน้าที่ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรเครือข่ายอื่นๆ ที่ทางานร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น3. ขอบเขตด้านระยะเวลาเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา ในการศึกษาทั้งสิ้น 6 เดือนประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ1. เพื่อทราบถึงคุณประโยชน์ของโครงการ อย.น้อย2. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ อย.น้อย3. เพื่อทราบถึงความคาดหวังของผู้เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ อย.น้อย ในด้านปัจจัยนาเข้า ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ และการดาเนินงานของโครงการอย.น้อย4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่สาคัญในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ อย.น้อย
 6. 6. 4การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง มีรายละเอียดดังนี้1. สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน2. สถิติอ้างอิง ได้แก่ t-test และ ANOVAสรุปผลการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลเชิงวิเคราะห์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการ อย.น้อย”ในส่วนของการประเมินโครงการ อย.น้อย ได้ทาการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจานวน 2,000 คนซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาจานวนทั้งสิ้น 1,828 คน คิดเป็นร้อยละ 91.40 การนาเสนอสรุปผลการศึกษาแบ่งเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย 1) ผลการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานโครงการอย.น้อย (ส่วนนักเรียน) 2) ผลการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย (ส่วนครูแกนนา)3) ผลการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย (ส่วนบุคคลในชุมชน) 4) ผลการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย (ส่วนผู้ปกครอง) 5) ผลการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย (ส่วนเจ้าหน้าที่)1. ผลการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย (ส่วนนักเรียน)1.1 ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่ตอบแบบประเมินผลการดาเนินงานโครงการตารางที่ 1 จานวนและร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามข้อมูลจานวน(n=1,525)ร้อยละเพศชาย 521 34.16หญิง 990 64.92ไม่ระบุ 14 .92ระดับชั้นประถมศึกษา 750 49.18ปีที่ 1 17 1.11ปีที่ 2 26 1.70ปีที่ 3 52 3.41ปีที่ 4 78 5.11ปีที่ 5 214 14.03ปีที่ 6 358 23.48ไม่ระบุ 5 0.33
 7. 7. 5ข้อมูลจานวน(n=1,525)ร้อยละมัธยมศึกษา 762 49.97ปีที่ 1 80 5.25ปีที่ 2 31 2.03ปีที่ 3 235 15.41ปีที่ 4 69 4.52ปีที่ 5 201 13.18ปีที่ 6 142 9.31ไม่ระบุ 4 0.26นักเรียนเป็นนักเรียนแกนนา อย.น้อยเป็น 613 40.20เคยเป็น 115 7.54ไม่ได้เป็น 772 50.62ไม่ระบุ 25 1.64ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ อย.น้อยเข้าใจ 1,224 80.26ไม่เข้าใจ 276 18.10ไม่ระบุ 25 1.64ความสมัครใจเข้าร่วมสมาชิก อย.น้อยสมัครใจ 1,258 82.49ไม่สมัครใจ 243 15.93ไม่ระบุ 24 1.57ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 321 21.05กลาง 320 20.98เหนือ 311 20.39ตะวันออกเฉียงเหนือ 272 17.84ใต้ 301 19.74จังหวัดกรุงเทพมหานคร 161 10.56นนทบุรี 160 10.49พระนครศรีอยุธยา 157 10.30กาญจนบุรี 163 10.69ลาพูน 153 10.03เพชรบูรณ์ 158 10.36
 8. 8. 6ข้อมูลจานวน(n=1,525)ร้อยละชัยภูมิ 117 7.67อุบลราชธานี 155 10.16กระบี่ 141 9.25สงขลา 160 10.49ประเภทของโรงเรียนรัฐบาล 1,410 92.46เอกชน 115 7.54ชนิดของโรงเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 447 29.31โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 500 32.79โรงเรียนมัธยมศึกษา 578 37.90
 9. 9. 71.2 การเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ อย.น้อยภาพที่ 1 ภาพรวมการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของนักเรียนหมายเหตุ กิจกรรม 1 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน กิจกรรม 2 กิจกรรมด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน กิจกรรม 3 กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน กิจกรรม 4 กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน กิจกรรม 5 กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เชื่อมโยงสู่การเรียนการสอน กิจกรรม6 การทาโครงงาน การนาเสนอผลงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกิจกรรม7กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในบ้านเรือน กิจกรรม 8 กิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดทาและเกี่ยวข้องกับโครงการ อย.น้อย15.6484.0883.9885.4688.1471.8383.478.7678.215.914.3411.6827.9616.4921.0921.6701020304050607080901001 2 3 4 5 6 7 8กิจกรรมร้อยละเข้าร่วมไม่เข้าร่วม
 10. 10. 81.3 ประโยชน์การเข้าร่วมกิจกรรมในรายกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 2 ภาพรวมประโยชน์การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของนักเรียนจากภาพที่ 2 ภาพรวมประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.27, ร้อยละ 85.40) โดยกิจกรรมที่มีประโยชน์มากที่สุดคือ การทาโครงงาน การนาเสนอผลงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( x = 4.42, ร้อยละ 88.40)1.4 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 3 ภาพรวมความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของนักเรียนจากภาพที่ 3 ภาพรวมความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมาก(x = 4.19, ร้อยละ 83.80) โดยกิจกรรมที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การทาโครงงาน การนาเสนอผลงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (x = 4.31, ร้อยละ 86.20)4.324.284.424.254.14.334.144.043.83.944.14.24.34.44.51 2 3 4 5 6 7 8กิจกรรมประโยชน์การเข้าร่วมกิจกรรม(ค่าเฉลี่ย)ร้อยละ80.80ร้อยละ82.80ร้อยละ86.60ร้อยละ82.00ร้อยละ85.00ร้อยละ88.40ร้อยละ85.60ร้อยละ86.40x = 4.27ร้อยละ 85.40x = 4.19ร้อยละ 83.80ร้อยละ80.00ร้อยละ80.80ร้อยละ84.00ร้อยละ79.80ร้อยละ84.00ร้อยละ86.20ร้อยละ84.20ร้อยละ84.20
 11. 11. 91.5 ความพึงพอใจต่อโครงการ อย.น้อยภาพที่ 4 ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการ อย.น้อย ของนักเรียนจากภาพที่ 4 ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมาก (x = 4.25, ร้อยละ85.00) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ อย.น้อย (x =4.44, ร้อยละ 88.80)1.6 ความคาดหวังต่อโครงการ อย.น้อยภาพที่ 5 ภาพรวมความคาดหวังต่อโครงการ อย.น้อย ของนักเรียนจากภาพที่ 5 ภาพรวมความคาดหวังต่อโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมาก ( x = 4.17,ร้อยละ 83.40) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอย.น้อย ( x = 4.37, ร้อยละ 87.40)x = 4.25ร้อยละ 85.00ร้อยละ82.80ร้อยละ84.80ร้อยละ82.80ร้อยละ83.60ร้อยละ88.80x = 4.17ร้อยละ 83.40ร้อยละ81.40ร้อยละ83.40ร้อยละ81.80ร้อยละ82.40ร้อยละ87.40
 12. 12. 102. ผลการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย ของครูแกนนา2.1 ข้อมูลพื้นฐานของครูแกนนาที่ตอบแบบประเมินผลการดาเนินงานโครงการตารางที่ 2 จานวนและร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของครูแกนนาที่ตอบแบบสอบถามข้อมูลจานวน(n=105)ร้อยละเพศชาย 15 14.29หญิง 89 84.76ไม่ระบุ 1 .95กลุ่มสาระที่สอนวิทยาศาสตร์ 24 22.86การงานอาชีพและเทคโนโลยี 25 23.81สุขศึกษาและพลศึกษา 18 17.14สังคมศึกษา 6 5.71ศิลปะ 6 5.71ภาษาไทย 11 10.48คณิตศาสตร์ 8 7.62ภาษาต่างประเทศ 4 3.81ไม่ระบุ 3 2.86วุฒิการศึกษาสูงสุดต่ากว่าปริญญาตรี 2 1.90ปริญญาตรี 76 72.38ปริญญาโท 24 22.86ปริญญาเอก - -ไม่ระบุ 6 7.50ประสบการณ์เกี่ยวกับการดาเนินโครงการ อย.น้อย1 - 5 ปี 55 52.386 – 10 ปี 12 11.4211 - 15 ปี 4 3.81ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป 3 2.85ไม่ระบุ 31 29.54โรงเรียนของท่านเป็นโรงเรียนแกนนา อย.น้อยใช่ 64 60.95ไม่ใช่ 34 32.38ไม่ได้ระบุ 7 6.67
 13. 13. 11ข้อมูลจานวน(n=105)ร้อยละโรงเรียนของท่านมีการนาแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย.น้อย ไปใช้ใช้ 73 69.52ไม่ใช้ 25 23.81ไม่ระบุ 7 6.67โรงเรียนของท่านเคยเข้าร่วมประกวดกิจกรรม อย.น้อยเคย 55 52.38ไม่เคย 37 35.24ไม่ระบุ 13 12.38การเข้าร่วมประกวดกิจกรรม ในแต่ละ ปี พ.ศ.ปี 2547รองชนะเลิศอันดับ 3 โครงงานอาหารปลอดภัย 1 2.13รองชนะเลิศอันดับ1 1 2.13ปี 2548ชนะเลิศ 1 2.13รองชนะเลิศภาคใต้ 1 2.13อย.น้อยดีเด่นในระดับเขตพื้นที่และรางวัลชมเชยระดับเขตตรวจ 2 4.26ปี 2549รองชนะเลิศภาคใต้ 1 2.13รองชนะเลิศอันดับ1 1 2.13อย.น้อยดีเด่นในระดับเขตพื้นที่และรางวัลชมเชยระดับเขตตรวจ 1 2.13ปี 2550รองชนะเลิศอันดับ1 1 2.13รองชนะเลิศอันดับ1ระดับประถมศึกษา 1 2.13รางวัลชมเชยระดับเขตตรวจ 1 2.13อย.น้อยดีเด่นระดับเขตพื้นที่ 3 6.38ปี 2551ชมเชยระดับประเทศ 2 4.26ปี 2552คุณภาพเหรียญทอง 1 2.13ชนะเลิศโครงงานสุขภาพสุขบัญญัติ10ประการกรมอนามัย 1 2.13ชมเชย 3 6.38ชมเชยภาคใต้ 1 2.13รองชนะเลิศด้านนวัตกรรมระดับประเทศโครงการประกวดอย.น้อย 1 2.13
 14. 14. 12ข้อมูลจานวน(n=105)ร้อยละรองชนะเลิศระดับจังหวัด 1 2.13รางวัลที่2 1 2.13เหรียญทอง 1 2.13ปี 2553เครือข่ายชุมชนคุ้มครองผู้บริโภค ชนะเลิศ 2 4.26ชมเชย 1 2.13ชมเชยภาคใต้ 1 2.13รองชนะเลิศ 1 2.13รองชนะเลิศอันดับ1 1 2.13รองชนะเลิศอันดับ1 1 2.13โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง,อย.น้อยร้อยใจระดับทอง 1 2.13ปี 2554เครือข่ายชุมชนคุ้มครองผู้บริโภค ภาคเหนือ ชมเชย 2 4.26ชมเชย 2 4.26รองชนะเลิศอันดับ 1 1 2.13รองชนะเลิศอันดับ 2 1 2.13รางวัลชนะเลิศระดับเขต 1 2.13โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศ 1 2.13โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง,อย.น้อยร้อยใจระดับทอง 1 2.13ปี 2555รองชนะเลิศอันดับ 2 1 2.13โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศ 1 2.13อยากให้ อย. มีการจัดประกวดกิจกรรม อย.น้อยมี 66 62.86ไม่มี 4 3.81ไม่ระบุ 35 33.33หาก อย.จัดกิจกรรม เช่น มหกรรม อย.น้อย ฯลฯ ท่านประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมเข้า 56 53.33ไม่เข้า 2 1.90ไม่ระบุ 47 44.76ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 20 19.05กลาง 21 20.00
 15. 15. 13ข้อมูลจานวน(n=105)ร้อยละเหนือ 16 15.24ตะวันออกเฉียงเหนือ 24 22.86ใต้ 24 22.86จังหวัดกรุงเทพมหานคร 11 10.48นนทบุรี 9 8.57พระนครศรีอยุธยา 10 9.52กาญจนบุรี 11 10.48ลาพูน 10 9.52เพชรยูรณ์ 6 5.71ชัยภูมิ 12 11.43อุบลราชธานี 12 11.43กระบี่ 12 11.43สงขลา 12 11.43ชนิดของโรงเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 34 32.38โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 33 31.43โรงเรียนมัธยมศึกษา 38 36.19
 16. 16. 142.2 การดาเนินกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 6 ภาพรวมการดาเนินกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของครูแกนนาหมายเหตุ กิจกรรม 1 มีการกาหนดโครงสร้างชมรม อย.น้อยและองค์ประกอบของชมรมกิจกรรม 2 มีกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียนกิจกรรม 3 มีกิจกรรมด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน กิจกรรม 4 มีกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน กิจกรรม 5 มีกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน กิจกรรม 6 กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เชื่อมโยงสู่การเรียนการสอน กิจกรรม 7 การทาโครงงาน การนาเสนอผลงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ กิจกรรม 8กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในบ้านเรือน กิจกรรม 9 ผู้สนับสนุนกิจกรรม อย.น้อยกิจกรรม 10 กิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดทาและเกี่ยวข้องกับโครงการ อย.น้อย2.3 ประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 7 ภาพรวมประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของครูแกนนาจากภาพที่ 7 ภาพรวมประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.24, ร้อยละ 84.80) โดยกิจกรรมที่มีประโยชน์มากที่สุดคือ ผู้สนับสนุนกิจกรรม อย.น้อย(x = 4.40, ร้อยละ 88.00)x = 4.24ร้อยละ 84.80ร้อยละ79.40ร้อยละ78.00ร้อยละ83.60ร้อยละ86.60ร้อยละ72.60ร้อยละ84.00ร้อยละ83.80ร้อยละ85.80ร้อยละ88.00ร้อยละ86.40
 17. 17. 152.4 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 8 ภาพรวมความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของครูแกนนาจากภาพที่ 8 ภาพรวมความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมาก( x = 3.92, ร้อยละ 78.40) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การดาเนินงานของโครงการ(x = 4.17, ร้อยละ 83.40)2.5 ความคาดหวังต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 9 ภาพรวมความคาดหวังต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของครูแกนนาจากภาพที่ 9 ภาพรวมความคาดหวังต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมาก ( x =4.17, ร้อยละ 83.40) โดยด้านที่มีความคาดหวังมากที่สุดคือ การดาเนินงานของโครงการ ( x = 4.29,ร้อยละ 85.80)x = 3.92ร้อยละ 78.40ร้อยละ83.40ร้อยละ78.20ร้อยละ74.40ร้อยละ78.60ร้อยละ80.40x = 4.17ร้อยละ 83.40ร้อยละ83.40ร้อยละ78.20ร้อยละ74.40ร้อยละ78.60ร้อยละ80.40
 18. 18. 163. ผลการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย ของบุคคลในชุมชน3.1 ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลในชุมชนที่ตอบแบบสอบถามตารางที่ 3 จานวนและร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลในชุมชนที่ตอบแบบสอบถามข้อมูลจานวน(n=80)ร้อยละเพศชาย 15 18.75หญิง 62 77.50ไม่ระบุ 3 3.75วุฒิการศึกษาสูงสุดประถมศึกษา 20 25.00มัธยมศึกษาตอนต้น 10 12.50มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 14 17.50อนุปริญญา/ปวส. 8 10.00ปริญญาตรี 21 26.25ปริญญาโท 3 3.75ปริญญาเอก - -ไม่ระบุ 4 5.00อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 13 16.25พนักงานเอกชน 6 7.50เกษตรกรรม 10 12.50ค้าขาย/นักธุรกิจ 22 27.50อื่นๆ แม่บ้าน ลูกจ้างชั่วคราว และข้าราชการบานาญ 23 28.75ไม่ระบุ 6 7.50รายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท/เดือน 9 11.25ตั้งแต่ 3,001-6,000 บาท/เดือน 19 23.75ตั้งแต่ 6,001-10,000 บาท/เดือน 20 25.00ตั้งแต่ 10,001-15,000 บาท/เดือน 14 17.50ตั้งแต่ 15,001-20,000 บาท/เดือน 6 7.50ตั้งแต่ 20,001 บาท ขึ้นไป/เดือน 7 8.75ไม่ระบุ 5 6.25ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมการดาเนินโครงการ อย.น้อยไม่มี 39 48.75มี 37 46.25
 19. 19. 17ข้อมูลจานวน(n=80)ร้อยละโดย เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนาในโรงเรียน 27 33.75เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนาในชุมชน 15 18.75อื่นๆ เช่น เข้าร่วมการอบรม อสม. ตัวแทนแม่ค้าในโรงเรียนและส่งอาหารไปตรวจสอบ5 6.25ไม่ได้ระบุ 4 5.00เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ อย.น้อยเข้าใจ 67 83.75ไม่เข้าใจ 7 8.75ไม่ระบุ 6 7.50ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 16 20.00กลาง 19 23.75เหนือ 13 16.25ตะวันออกเฉียงเหนือ 16 20.00ใต้ 16 20.00จังหวัดกรุงเทพมหานคร 9 11.25นนทบุรี 7 8.75พระนครศรีอยุธยา 11 13.75กาญจนบุรี 8 10.00ลาพูน 9 11.25เพชรยูรณ์ 4 5.00ชัยภูมิ 8 10.00อุบลราชธานี 8 10.00กระบี่ 7 8.75สงขลา 9 11.25ชนิดของโรงเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 25 31.25โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 29 36.25โรงเรียนมัธยมศึกษา 26 32.50
 20. 20. 183.2 การดาเนินกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 10 ภาพรวมการปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของบุคคลในชุมชนหมายเหตุ กิจกรรม 1 จัด/ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ กิจกรรม 2 จัด/ร่วมกิจกรรมด้านตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ กิจกรรม 3 จัด/ร่วมกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่น การเลือกซื้ออาหาร กิจกรรม 4 จัด/ร่วมสนับสนุนกิจกรรม อย.น้อย กิจกรรม 5 จัด/ร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียน/ชุมชนจัดทาและเกี่ยวข้องกับโครงการอย.น้อย เช่น อาหารปลอดสารพิษ3.3 ประโยชน์ของกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 11 ภาพรวมประโยชน์ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของบุคคลในชุมชนจากภาพที่ 11 ภาพรวมประโยชน์ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมาก( x = 3.90, ร้อยละ 78.00) โดยกิจกรรมที่มีประโยชน์มากที่สุดคือ จัด/ร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียน/ชุมชนจัดทาและเกี่ยวข้องกับโครงการอย.น้อย เช่น อาหารปลอดสารพิษ (x = 4.28, ร้อยละ 85.60)กิจกรรมร้อยละx = 3.90ร้อยละ 78.00ร้อยละ82.20ร้อยละ78.80ร้อยละ81.60ร้อยละ81.80ร้อยละ85.60
 21. 21. 193.4 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 12 ภาพรวมความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของบุคคลในชุมชนจากภาพที่ 12 ภาพรวมความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมาก (x = 3.93,ร้อยละ 78.60) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ อย.น้อย(x = 4.22, ร้อยละ 84.40)3.5 ความคาดหวังต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 13 ภาพรวมความคาดหวังต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของบุคคลในชุมชนจากภาพที่ 13 ภาพรวมความคาดหวังต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมาก (x = 4.00,ร้อยละ 80.00) โดยด้านที่มีความคาดหวังมากที่สุดคือ ความคาดหวังในภาพรวมของโครงการ อย.น้อย(x = 4.38, ร้อยละ 87.60)x = 3.93ร้อยละ 78.60ร้อยละ80.00ร้อยละ78.20ร้อยละ75.60ร้อยละ80.20ร้อยละ84.40x = 3.90ร้อยละ 78.00ร้อยละ82.60ร้อยละ80.20ร้อยละ79.60ร้อยละ82.80ร้อยละ87.60
 22. 22. 204. ผลการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย ของผู้ปกครอง4.1 ข้อมูลพื้นฐานของปกครองที่ตอบแบบสอบถามตารางที่ 4 จานวนและร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามข้อมูลจานวน(n=74)ร้อยละเพศชาย 13 17.57หญิง 59 79.73ไม่ระบุ 2 2.70วุฒิการศึกษาสูงสุดประถมศึกษา 19 25.68มัธยมศึกษาตอนต้น 11 14.86มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 16 21.62อนุปริญญา/ปวส. 4 5.41ปริญญาตรี 18 24.32ปริญญาโท 4 5.41ปริญญาเอก - -ไม่ระบุ 2 2.70อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 14 18.92พนักงานเอกชน 3 4.05เกษตรกรรม 15 20.27ค้าขาย/นักธุรกิจ 25 33.78อื่นๆ 14 18.92ไม่ระบุ 3 4.05รายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท/เดือน 9 12.16ตั้งแต่ 3,001-6,000 บาท/เดือน 12 16.22ตั้งแต่ 6,001-10,000 บาท/เดือน 26 35.14ตั้งแต่ 10,001-15,000 บาท/เดือน 11 14.86ตั้งแต่ 15,001-20,000 บาท/เดือน 6 8.11ตั้งแต่ 20,001 บาท ขึ้นไป/เดือน 8 10.81ไม่ระบุ 2 2.70
 23. 23. 21ข้อมูลจานวน(n=74)ร้อยละประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมการดาเนินโครงการ อย.น้อยไม่มี 26 35.14มี 46 62.16โดย เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนาในโรงเรียน 35 47.30เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนาในชุมชน 13 17.57อื่นๆ เช่น กิจกรรมอย.น้อย การเข้ารับการอบรม 4 5.41ไม่ได้ระบุ 2 2.70เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ อย.น้อยเข้าใจ 57 77.03ไม่เข้าใจ 15 20.27ไม่ระบุ 2 2.70ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11 14.86กลาง 16 21.62เหนือ 10 13.51ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 22.97ใต้ 20 27.03จังหวัดกรุงเทพมหานคร 5 6.76นนทบุรี 6 8.11พระนครศรีอยุธยา 10 13.51กาญจนบุรี 6 8.11ลาพูน 7 9.46เพชรยูรณ์ 3 4.05ชัยภูมิ 9 12.16อุบลราชธานี 8 10.81กระบี่ 11 14.86สงขลา 9 12.16ชนิดของโรงเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 21 28.38โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 24 32.43โรงเรียนมัธยมศึกษา 29 39.19
 24. 24. 224.2 การดาเนินกิจกรรมโครงการ อย. น้อยภาพที่ 14 ภาพรวมการปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของผู้ปกครองหมายเหตุ กิจกรรม 1 จัด/ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ กิจกรรม 2 จัด/ร่วมกิจกรรมด้านตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ กิจกรรม 3 จัด/ร่วมกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่น การเลือกซื้ออาหาร กิจกรรม 4 จัด/ร่วมสนับสนุนกิจกรรม อย.น้อย กิจกรรม 5 จัด/ร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียน/ชุมชนจัดทาและเกี่ยวข้องกับโครงการอย.น้อย เช่น อาหารปลอดสารพิษ4.3 ประโยชน์กิจกรรมโครงการ อย. น้อยภาพที่ 15 ภาพรวมประโยชน์ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของผู้ปกครองจากภาพที่ 15 ภาพรวมประโยชน์ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.26, ร้อยละ 85.28) โดยกิจกรรมที่มีประโยชน์มากที่สุดคือ จัด/ร่วมกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่น การเลือกซื้ออาหาร (x = 4.39, ร้อยละ 87.80)x = 4.26ร้อยละ 85.28ร้อยละ84.20ร้อยละ82.40ร้อยละ87.80ร้อยละ84.40ร้อยละ87.60
 25. 25. 234.4 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 16 ภาพรวมความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของผู้ปกครองจากภาพที่ 16 ภาพรวมความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมาก (x = 4.18,ร้อยละ 83.60) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอย.น้อย (x = 4.36, ร้อยละ 87.20)4.5 ความคาดหวังต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 17 ภาพรวมความคาดหวังต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของผู้ปกครองจากภาพที่ 17 ภาพรวมความคาดหวังต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมากที่สุด(x = 4.21, ร้อยละ 84.20) โดยด้านที่มีความคาดหวังมากที่สุดคือ ด้านความคาดหวังในภาพรวมของโครงการ อย.น้อย (x = 4.44, ร้อยละ 88.80)x = 4.18ร้อยละ 83.60ร้อยละ83.60ร้อยละ84.00ร้อยละ83.00ร้อยละ86.40ร้อยละ87.20x = 4.21ร้อยละ 84.20ร้อยละ83.60ร้อยละ84.20ร้อยละ84.20ร้อยละ86.20ร้อยละ88.80
 26. 26. 245. ผลการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย ของเจ้าหน้าที่5.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามตารางที่ 5 จานวนและร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ที่ตอบแบบสอบถามข้อมูลจานวน(n=45)ร้อยละเพศชาย 10 22.22หญิง 35 77.78สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด 37 82.22สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1 2.22องค์กรอื่นๆ เช่น เทศบาล โรงพยาบาล และสาธารณสุขอาเภอ 7 15.56วุฒิการศึกษาสูงสุดต่ากว่าปริญญาตรี 1 2.22ปริญญาตรี 26 57.78ปริญญาโท 18 40.00ปริญญาเอกประสบการณ์เกี่ยวกับการดาเนินโครงการ อย.น้อยไม่มี 4 8.89มี 41 91.11โดย จัด/เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา 32 71.11การให้ความรู้แก่โรงเรียน และชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 27 60.00อื่นๆ โปรดระบุ เช่น คณะกรรมการตัดสินประกวดโครงการอย.น้อย จัดเวทีประกวดโครงการอย.น้อย ให้ความรู้ผู้ประกอบการในโรงเรียน และทาแผ่นพับ โปสเตอร์แจกเครือข่าย6 13.33ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1 2.22กลาง 10 22.22เหนือ 9 20.00ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 11.12ใต้ 20 44.44จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 2.22กาญจนบุรี 10 22.22ลาพูน 9 20.00อุบลราชธานี 5 11.12
 27. 27. 25ข้อมูลจานวน(n=45)ร้อยละกระบี่ 10 22.22สงขลา 10 22.22ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ สสจ. และเจ้าหน้าที่ อย. 11 24.44เจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างๆ ที่ทางานร่วมกับ สสจ. และ อย. 34 75.565.2 การปฏิบัติงานของกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 18 ภาพรวมการปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของเจ้าหน้าที่หมายเหตุ กิจกรรม 1 มีส่วนร่วมในการกาหนดโครงสร้างและเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับชมรม/ชุมชน อย.น้อย กิจกรรม 2 จัด/ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ กิจกรรม 3 จัด/ร่วมกิจกรรมด้านตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ กิจกรรม 4 จัด/ร่วมกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่น การเลือกซื้ออาหาร กิจกรรม 5 จัด/ร่วมสนับสนุนกิจกรรม อย.น้อย กิจกรรม 6 จัด/ร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียน/ชุมชนจัดทาและเกี่ยวข้องกับโครงการอย.น้อย เช่น เครือข่าย โรงเรียน อย.น้อย
 28. 28. 265.3 ประโยชน์ของกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 19 ภาพรวมประโยชน์ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของเจ้าหน้าที่จากภาพที่ 19 ภาพรวมประโยชน์ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.26, ร้อยละ 85.20) โดยกิจกรรมที่มีประโยชน์มากที่สุดคือ จัด/ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( x = 4.32, ร้อยละ 86.40) และจัด/ร่วมกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่น การเลือกซื้ออาหาร ( x = 4.32, ร้อยละ86.40)5.4 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 20 ภาพรวมความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของเจ้าหน้าที่จากภาพที่ 20 ภาพรวมความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 3.56, ร้อยละ 71.20) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านการดาเนินงานของโครงการ (x = 3.82, ร้อยละ 76.40)x = 4.26ร้อยละ 85.20ร้อยละ77.00ร้อยละ86.40ร้อยละ84.80ร้อยละ86.40ร้อยละ84.40ร้อยละ85.60x = 3.56ร้อยละ 71.20ร้อยละ76.40ร้อยละ66.60ร้อยละ68.40ร้อยละ74.60ร้อยละ75.20
 29. 29. 275.5 ความคาดหวังต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อยภาพที่ 21 ภาพรวมความคาดหวังต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ของเจ้าหน้าที่จากภาพที่ 21 ภาพรวมความคาดหวังต่อกิจกรรมโครงการ อย.น้อย อยู่ในระดับมาก(x = 4.20, ร้อยละ 84.00) โดยด้านที่มีความคาดหวังมากที่สุดคือ ด้านความคาดหวังในภาพรวมของโครงการ (x = 4.36, ร้อยละ 87.20)6. ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทาการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์จานวน 100 คน สามารถสรุปเป็นประเด็นที่สาคัญดังนี้6.1 ข้อมูลจากนักเรียน6.1.1 ผู้ให้ข้อมูลต่างเห็นว่าโครงการ อย. น้อยมีประโยชน์มาก เพราะสามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบคุณภาพอาหารทาให้มีโอกาสตรวจสอบคุณภาพอาหารว่าปลอดภัยหรือไม่ มีผลต่อสุขภาพอย่างไร รวมถึงสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างมีคุณภาพ6.1.2 ผู้ให้ข้อมูลต่างเห็นว่า อยากให้มีการจัดอบรม จัดสัมมนาเชิงวิชาการ มีการณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในชุมชนอยู่เป็นประจา จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการโครงการอย. น้อย6.1.3 ผู้ให้ข้อมูลต่างต้องการการสนับสนุนอย่างยิ่งในด้านการเงิน อุปกรณ์ การจัดอบรม และด้านอาหารที่มีคุณภาพ6.1.4 ผู้ให้ข้อมูลต่างคาดหวังว่าจะได้รับความปลอดภัยจากการรับประทานอาหารภายในโรงเรียน ได้รับความรู้จากโครงการ อย.น้อย และมีสุขภาพดีจากการเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย6.1.5 ผู้ให้ข้อมูลต่างเห็นว่าความร่วมมือ ความสามัคคี การเงิน และสื่อในการเรียนรู้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการ อย.น้อยx = 4.20ร้อยละ 84.00ร้อยละ86.20ร้อยละ82.40ร้อยละ83.20ร้อยละ85.20ร้อยละ87.20
 30. 30. 286.1.6 ผู้ให้ข้อมูลต่างเห็นว่าวิธีการที่ช่วยโครงการ อย.น้อย ประสบความสาเร็จมากขึ้นกว่าปัจจุบันคือ การทาให้การประชาสัมพันธ์มีความเข้าใจง่าย น่าสนใจ การแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม6.1.7 ผู้ให้ข้อมูลต่างเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานโครงการอย.น้อย คือ การไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากประชาชน ขาดงบประมาณ ขาดวิทยากรที่ให้ความรู้และขาดการประชาสัมพันธ์6.1.8 ผู้ให้ข้อมูลต่างพึงพอใจต่อโครงการ อย.น้อย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเพราะได้ความรู้ที่นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ แต่ควรมีการจัดกิจกรรมหรือการจัดอบรมให้มากขึ้น6.1.9 ผู้ให้ข้อมูลต่างคาดหวังว่าโครงการ อย.น้อย ควรมีบทบาทในอนาคตคือการทาให้โครงการเป็นที่ยอมรับและมีคนรู้จักมากขึ้น การณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาการตรวจสอบอาหารโดยใช้วิธีที่ง่ายและรวดเร็ว6.1.10 ผู้ให้ข้อมูลต่างให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อย.น้อย ในการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่า ทุกฝ่ายควรช่วยเหลือกัน ตั้งใจทางาน มีกิจกรรมและการจัดอบรมเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง6.2 ข้อมูลจากครูแกนนา6.2.1 ผู้ให้ข้อมูลต่างเห็นว่าโครงการ อย. น้อยมีประโยชน์มาก ทาให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และปลอดภัย ทาให้มีความรู้เรื่องต่างๆมากมาย รวมทั้งได้พัฒนาตนเองโดยเฉพาะการได้รู้วิธีการตรวจสอบ และได้ปฏิบัติลงมือทาจริง6.2.2 ผู้ให้ข้อมูลต่างเห็นว่า อยากให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นประจามีการจัดกิจกรรม ทัศนะศึกษา และมีการอบรมอยู่เป็นประจาจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการโครงการอย. น้อย6.2.3 ผู้ให้ข้อมูลต่างต้องการการสนับสนุนอย่างยิ่งในด้านงบประมาณ บุคลากรในการจัดกิจกรรม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ6.2.4 ผู้ให้ข้อมูลต่างคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ ความร่วมมือจากผู้บริหาร พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน สุขภาพของนักเรียนแข็งแรง และมีอาหารที่สะอาดภายในโรงเรียนจากการเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย6.2.5 ผู้ให้ข้อมูลต่างเห็นว่า ความตั้งใจของผู้ดาเนินกิจกรรม การสนับสนุนงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการปฏิบัติจริง และความร่วมมือกันในทุกๆฝ่ายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย6.2.6 ผู้ให้ข้อมูลต่างเห็นว่าวิธีการที่ช่วยโครงการ อย.น้อย ประสบความสาเร็จมากขึ้นกว่าปัจจุบันคือ การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการสนับสนุนโครงการ มีการรณรงค์ อบรมและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง6.2.7 ผู้ให้ข้อมูลต่างเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานโครงการอย.น้อย คือ การขาดความร่วมมือของร้านค้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดความรู้ บุคลากรในการดาเนินโครงการมีน้อย และขาดการสนับสนุนงบประมาณ
 31. 31. 296.2.8 ผู้ให้ข้อมูลต่างพึงพอใจต่อโครงการ อย.น้อย ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากโดยได้รับความรู้มากมาย และทาให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม6.2.9 ผู้ให้ข้อมูลต่างคาดหวังว่าโครงการ อย.น้อย ควรมีบทบาทในอนาคตคือ การมีกิจกรรมที่ทาร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ การมีบทบาทในการตรวจสอบอาหาร การให้ความรู้ในการป้องกันโรคระบาดต่อชุมชนและร้านค้า รวมถึงสามารถเป็นตัวแทนสาธารณสุขในการให้ข้อมูลความรู้แก่ชุมชนได้6.2.10 ผู้ให้ข้อมูลต่างให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อย.น้อย ในการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่า การได้รับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง การมีบุคลากรจากสาธารณสุขมาให้ความรู้ และควรจัดอบรมเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง6.3 ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง6.3.1 ผู้ให้ข้อมูลต่างเห็นว่าโครงการ อย. น้อยมีประโยชน์มาก ทาให้รู้ถึงแนวทางการปฏิบัติในการบริโภคที่มีประโยชน์ เลือกซื้อได้อย่างถูกต้อง ได้อาหารที่ดีมีประโยชน์ ปลอดภัยและทาให้นักเรียนเข้าใจถึงเป้าหมายของโครงการ6.3.2 ผู้ให้ข้อมูลต่างเห็นว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องกิจกรรม อย.น้อยดีเด่น กิจกรรม Miss/Mr. อย.น้อย กิจกรรมเดินพาเหรด กิจกรรมอาหารฮาลานจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการโครงการอย. น้อย6.3.3 ผู้ให้ข้อมูลต่างต้องการการสนับสนุนอย่างยิ่งในด้านความรู้เพิ่มเติมด้านงบประมาณ การตรวจสุขภาพและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ จัดอบรมครูแกนนานักเรียนแกนนาและสมาชิก6.3.4 ผู้ให้ข้อมูลต่างคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ทางด้านความปลอดภัยของอาหารและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจากการเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย6.3.5 ผู้ให้ข้อมูลต่างเห็นว่า การสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร ผู้ประสานงานความรู้ ความสามัคคี และระเบียบวินัย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการ อย.น้อย6.3.6 ผู้ให้ข้อมูลต่างเห็นว่าวิธีการที่ช่วยโครงการ อย.น้อย ประสบความสาเร็จมากขึ้นกว่าปัจจุบันคือ การที่ทุกฝ่ายเห็นความสาคัญ มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และการเฝ้าระวังในโรงเรียนและชุมชน6.3.7 ผู้ให้ข้อมูลต่างเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานโครงการอย.น้อย คือ มีบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ และเวลาที่ใช้ทากิจกรรมกระทบกับเวลาในการเรียน6.3.8 ผู้ให้ข้อมูลต่างพึงพอใจต่อโครงการ อย.น้อย ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากเพราะทุกคนให้ความร่วมมือ และนาความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจาวัน6.3.9 ผู้ให้ข้อมูลต่างคาดหวังว่าโครงการ อย.น้อย ควรมีบทบาทในอนาคตคือ มีการโฆษณาโครงการ อย.น้อย ให้มากขึ้น การนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และการช่วยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภค6.3.10 ผู้ให้ข้อมูลต่างให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อย.น้อย ในการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
 32. 32. 307. ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มข้อมูลตามที่ได้จากข้อเสนอแนะ การสัมภาษณ์ ได้นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมประเด็นที่สาคัญต่างๆกับข้อมูล โดยสามารถสรุปได้ดังนี้คือ7.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ต่างๆจากโครงการเป็นไปตามที่หวัง โดยส่วนใหญ่เห็นว่าความรู้ที่ได้รับสามารถเลือกอาหารได้อย่างถูกต้อง เลือกใช้ยาได้ถูกต้องและมีคุณภาพ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ7.2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอให้มีการจัดทานิทรรศการ โครงงาน ศึกษาเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อให้นักเรียนได้ฟังมากขึ้นนอกจากนี้ควรพัฒนารูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ โดยเน้นสื่อในรูปแบบการ์ตูนบ้างเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจมากขึ้น7.3 ในด้านการสนับสนุนที่ต้องการอย่างยิ่ง คือ ทางโรงเรียนอยากให้หน่วยกลางให้การสนับสนุนเครื่องตรวจสารปนเปื้อน รวมถึงงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม ซึ่งทางโรงเรียนต้องการดาเนินกิจกรรมแต่ขาดงบประมาณสนับสนุน นอกจากนี้คือการสนับสนุนด้านบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบ ในการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงสาหรับโครงการ อย่างต่อเนื่อง7.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการอย.น้อย7.5 ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานโครงการ อย. พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการยังขาดความรู้ในการดาเนินกิจกรรมที่ชัดเจน และยังไม่มีการแนะนาหรือให้ความรู้อย่างต่อเนื่องรวมถึงงบประมาณที่ยังไม่เพียงพอ และปัญหาอุปสรรคที่ค่อนข้างชัดเจนและมีผลต่อความสาเร็จของโครงการ อ.ย. น้อยคือ ความร่วมมือของชุมชนในการดาเนินกิจกรรม รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบของโรงเรียนที่เอื้อต่อความสาเร็จของโครงการข้อเสนอแนะ1. ข้อเสนอแนะสาหรับโรงเรียน1.1 จากการประเมินโครงการ อย.น้อย พบว่ากิจกรรมที่เข้าร่วมน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นนักเรียน และครูแกนนาคือ กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ทางโรงเรียนต้องมีการรณรงค์ สร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายรับรู้ เข้าใจ เล็งเห็นถึงประโยชน์โดยใช้กิจกรรมอย.น้อย เป็นฐานของการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของทุกคน ทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น1.2 โรงเรียนต้องให้การสนับสนุนปัจจัยนาเข้า ด้านผลผลิต กระบวนการ และการดาเนินงานเพื่อให้ นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีทักษะที่จาเป็นอย่างถูกต้องในการเป็นผู้บริโภคที่ดี ได้นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน สามารถแนะนาผู้อื่นได้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีสุขภาพแข็งแรง และกิจกรรม อย.น้อยควรดาเนินต่อไปและต่อเนื่อง
 33. 33. 311.3 บุคคลในชุมชนมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ อย.น้อยโดยภาพรวมมีประโยชน์มาก ซึ่งกิจกรรมที่เห็นว่ามีประโยชน์มากที่สุดคือ กิจกรรมที่ได้จัดร่วมกันระหว่างโรงเรียน/ชุมชน ดังนั้นควรเน้นความร่วมมือระหว่างโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้ร่วมมือกันผ่านการดาเนินกิจกรรมโครงการ อย.น้อย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานศึกษาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง2. ข้อเสนอแนะสาหรับ อย.2.1 จากการประเมินโครงการ อย.น้อย กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนยังมีการเข้าร่วมน้อย ดังนั้น อย. จึงควรส่งเสริมโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ การสร้างความตระหนักและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยผ่านกิจกรรมของชมรม/ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน อย.น้อย และชุมชนในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น2.2 การจัดโครงการ อย.น้อย ควรมีกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับโรงเรียนนักเรียน ครูแกนนา และชุมชนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงเน้นการใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น2.3 การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการอย.น้อย ต้องการให้มีให้การสนับสนุนเครื่องตรวจสารปนเปื้อน รวมถึงงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม ซึ่งทางโรงเรียนต้องการดาเนินกิจกรรมแต่ขาดงบประมาณสนับสนุน รวมถึงการสนับสนุนด้านบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบ ในการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงสาหรับโครงการ อย่างต่อเนื่อง2.4 จากปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ อย.น้อย ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการยังขาดความรู้ในการดาเนินกิจกรรมที่ชัดเจน และยังไม่มีการแนะนาหรือให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงงบประมาณที่ยังไม่เพียงพอ และปัญหาอุปสรรคที่ค่อนข้างชัดเจนและมีผลต่อความสาเร็จของโครงการ อ.ย. น้อยคือ ความร่วมมือของชุมชนในการดาเนินกิจกรรม ตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยรอบของโรงเรียนที่เอื้อต่อความสาเร็จของโครงการ ดังนั้นทาง อย. จึงต้องมีแผนกลยุทธ์เพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการด้านบุคลากร งบประมาณ และการดาเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพต่อไป2.5 ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการ อย.น้อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ อย.น้อยต่อไป3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป3.1 การวิจัยครั้งต่อไปควรดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะ 360 องศา กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอาหารในโรงเรียน มีกิจกรรมให้มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ อย.น้อย ด้วย3.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อสร้างรูปแบบการประเมินโครงการ อย.น้อย อย่างเป็นรูปธรรม
 34. 34.     บทสรุปสําหรับผู้บริหารการศึกษาคุณประโยชน์ ความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ อย.น้อยโครงการวิจัยเรื่อง“การประเมินผลเชิงวิเคราะห์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการ อย.น้อย”ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

×