Nostradamus Wielka Ksiä™Ga Przepowiedni[1]

9,233 views

Published on

Published in: Spiritual, News & Politics
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nostradamus Wielka Ksiä™Ga Przepowiedni[1]

 1. 1. NOSTRADAMUS WIELKA KSIĘGA PRZEPOWIEDNI Francis X. King www.OsloNet.Net
 2. 2. www.OsloNet.Net
 3. 3. www.OsloNet.Net
 4. 4. NOSTRADAMUS PRZEPOWIEDNIE SPEŁNIONE ORAZ PROROCTWA DOTYCZĄCE KOŃCA NASZEGO TYSIĄCLECIA I POCZĄTKÓW NASTĘPNEGO FRANCIS X. KING i S T E P H E N S K I N N E R K S I Ę G A www.OsloNet.Net
 5. 5. Tytuł oryginału NOSTRADAMUS Prophecies Lulfilled und Prediciions for the Millennium & Beyond Opracowanie graficzne wydania angielskiego Cooper Wilson Design Redakcja Barbara Wagłetoska Korekta Marianna Filipkowska Text and Design Copyright © Carlton Books I.imited T993 Ali rights reserved © Copyright for the Polish edition by Świat Książki, 1995 © Copyright for the Polish translation by Zbigniew Dakwski, 1994 Świat Książki, Warszawa 1995 Drukowano w Mohndruck, Cutcrsloh ISBN 83-7129-085-3 Nr 1091 www.OsloNet.Net
 6. 6. www.OsloNet.Net
 7. 7. z yjemy w świecie rozwiniętej technolo­ gii, w świecie, w którym to, co stanowi naszą codzienność - od telewizji, przez transplantację ludzkich organów, po loty kosmiczne - jeszcze przed stuleciem uwa­ żane było za fantazję, za wytwór wyobra­ źni takich pisarzy jak J. Verne czy H. G. Wells. Jednakże żyjemy jednocześnie w świecie, w którym magia i wiedza tajemna nie straciły na znaczeniu. W dzi­ siejszych czasach w dalszym ciągu wiele ludzi, tak kobiet jak i mężczyzn, szuka u jasnowidzów, wróżbitów czy astrolo­ Wodnik, nosiciel mądrości gów nie tylko pomocy w rozwiązywaniu Jakie sekrety były znane alchemikom? swoich codziennych, osobistych proble­ mów, lecz również odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości całej ludzkości. Metody, jakimi posługują się specjaliści w dziedzinie wiedzy tajemnej, są róż­ norodne - od starej chińskiej księgi przepo­ wiedni I Ching po próby osiągnięcia innego stanu świadomości, w którym dusza oddzielona od cia­ ła może swobodnie po­ dróżować w czasie. Jedną z najpopular­ niejszych technik wróż­ biarskich, stosowaną z rozmaitymi wynikami od połowy XVI wieku, Instrumenty upomnianej nauki . ^ int erpretOWanie profetycznych czterowierszy, które zostały napisane przed ponad 400 laty przez francuskiego wizjonera Nostradamusa. Czterowiersze te, nazywane Centuriami, NOSTRAUAMUS www.OsloNet.Net
 8. 8. MAGIA, NASZE PRZEZNACZENIb I FODKÓŻfi W CZASIE napisane są niejasnym języ­ kiem, którego odczytanie wymaga wiele czasu i wysił­ ku. Czy należy traktować tych, którzy trudzą się nad tekstem Nostradamusa, z przymrużeniem oka, a ich wysiłki uważać za stratę cza­ su? Może rzeczywiście moż­ liwe jest poznanie przyszło­ ści, może Nostradamus is­ totnie odbywał podróże w czasie i przestrzeni, zdo­ bywając wiedzę o rzeczach, które są jeszcze przed nami? Wydarzenia, jakie miały miejsce na giełdzie w Hong­ kongu w 1992 roku, uzmys- Miejsce człowieka w systemie znaków zodiaku ławiają nam na nowo możliwości drzemiące w starych sztukach przepowiadania przyszłości. W początkach 1992 roku komisja papierów wartościowych azjatyckiego oddziału Credit Lyonnais Se- curities zwróciła się z prośbą o radę do adeptów starej chiń­ skiej szkoły wróżbiarskiej Feng-Shui. Przepowiedzieli oni wyjątkowy wzrost cen ak­ cji w okresie od marca do maja 1992 roku, a następnie ich spadek w listopadzie, przy czym najniższy poziom miał adamus znal tajemnice wyroczni on osiągać w początkach delfickiej grudnia. Prognoza opracowana przez ekspertów komisji papierów wartościowych przewidywała podobne za­ chowania się na giełdzie, nie była Rytualny nóż maga jednak tak dokładna jak ta, którą przedstawili chińscy wróżbiarze. Być może zatem starej wiedzy nie można całkowicie zastąpić nowo­ czesną techniką, jak zwykło się obe­ cnie sądzić. www.OsloNet.Net
 9. 9. www.OsloNet.Net
 10. 10. W WIELU ROZMAITYCH PRZEPOWIEDNIACH - ZARÓWNO DAWNIEJSZYCH, JAK I DZISIEJSZYCH - NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ RYSUJE SIĘ W CIEMNYCH BARWACH. RZECZ JASNA, NIE WSZYSTKIE Z NICH TRZEBA PRZYJMOWAĆ Z CAŁĄ POWAGĄ. WYDAJE SIĘ JEDNAK, ŻE PRZEPOWIEDNIE POZOSTAWIONE PRZEZ NOSTRADAMUSA WARTE SĄ SZCZEGÓLNEJ UWAGI W jednym ze swoich proroctw Nostradamus Nie są to jedyne kataklizmy, które zagrażają nam mówi, że w siódmym miesiącu (lipcu) lub w najbliższych latach. Czterej Jeźdźcy Apokalipsy w początkach sierpnia 1999 roku zstąpi na Ziemię — Zaraza, Głód, Wojna i Śmierć — przyniosą roz­ "Kró1 Grozy". Można się domyślać, iż chodzi tu lew krwi i nędzę. Ale nie wszystko, co nas czeka, o osobę, która spowoduje wybuch wojny atomowej jest tak przerażające. Poza ciemnymi wąwozami zob. ( 110-111). Jak nas dalej historii, przez które musi się przekonuje Nostradamus, zarówno przejść, rozciągają się opromie­ przed przybyciem „Króla Grozy", nione słońcem wyżyny i po jak i po jego przybyciu na Zie- wspięciu się na nie ludzkość będzie mi "panować będzie szczęśliwie mogła zwrócić swój wzrok ku Mars . Szczęście Marsa oznaczać gwiazdom. może jedynie nieszczęście ludzko- Wszystkie te przepowiednie ści starej tradycji astrologicznej można znaleźć w profetycznych planeta Mars, która otrzymała swo- pismach francuskiego pisarza No- ją nazwę na cześć rzymskiego boga stradamusa (1503—1566), nazywa­ wojny, jest uważana za patrona woj- nego również wizjonerem z Sa­ nyi przelewu krwi. Z proroctwa lon od miejsca, w którym osiadł Nstradamusa wynika zatem, że po wielu latach wędrownego ży­ wraz z przybyciem „Króla Grozy" na Ziemi wybuch­ cia. Jakim człowiekiem był Nostradamus? Co wia­ ­­e konflikt zbrojny o nie spotykanej dotąd sile. domo o przygodach, jakie spotykały go podczas W czasie igrzysk olimpijskich w 2008 roku władca wędrówek? 1 - co najważniejsze — czy powin­ świata i główny kapłan pogańskiego kultu nekroman- niśmy poważnie przyjmować jego przepowiednie tycznego, prawdopodobnie osoba tożsama z „Kró- dotyczące przyszłych losów ludzkości? Pierwsza lem Grozy", doprowadzi do „wielkiego pożaru na część naszej książki jest poświęcona próbie znale­ Wschodzie". zienia odpowiedzi na te pytania. www.OsloNet.Net
 11. 11. Wizjoner znał tajemnice zielarstwa dowskich rodzin drobnych kupców mogło się poszczycić pochodzeniem od wybitnych rabinów, lekarzy czy filozofów. Być może z takiej rodziny pochodził także nasz wizjoner. Niezależnie od tego, kim byli przo­ dkowie Nostradamusa, jedno jest pe­ wne - był on inteligentnym chłop­ cem, który już we wczesnej młodości zdobył podstawową znajomość łaciny i greki oraz matematyki. W roku 1522, w wieku 18 lat, Nostradamus opuścił Awinion i udał się do Montpellier. Rozpoczął tam stu­ dia medyczne i po trzech latach, mając zaledwie 21 lat, uzyskał licencję umo­ żliwiającą mu wykonywanie zawodu Nostradamus badał mistyczny kabalistyczny diagram znany pod nazwą drznca życia lekarza. Następne lata spędził na węd­ N ostradamus urodził się 14 gru­ dnia 1503 roku w Saint-Remy w Prowansji w rodzinie żydowskich dectw wynika jednak, że przodkowie Nostradamusa trudnili się działalnoś­ cią handlową w papieskim Awinionie. rówkach, specjalizując się w leczeniu choroby określanej jako „charbon", będącej prawdopodobnie odmianą konwertytów. Z pewnych przekazów Te różnorodne informacje, jakie ma­ dżumy dymieniczej lub gruźlicy. Nos- źródłowych można wnosić, iż jego my o rodzinie Nostradamusa, nie tradamusowi udawało się odnosić ojciec pochodził ze znanej rodziny wykluczają się nawzajem. W XVI w leczeniu d ż u m y większe sukcesy niż wybitnych lekarzy. Z innych świa­ wieku w Europie wiele prostych ży- większości ówczesnych lekarzy. NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 12. 12. NOSTRADAMUSA PODROŻE W CZASIE Powodzenie swoje Nostradamus dowodów na to, by Nostradamus zawdzięczał jednak nie temu, że stoso- — jak to się niekiedy przypuszcza wał jakieś środki specjalne, nie znane — swoją medyczną sławę zyskał dzięki pozostałym lekarzom tych czasów, talentom profetycznym. Jeśli można Lekarstwa, jakie aplikował pacjentom, to dzisiaj stwierdzić, środki lecznicze, nie różniły się zbytnio od zalecanych jakie zalecał pacjentom, nie odbiegały przez innych lekarzy. Jednym z nich od tych, które stosowano wówczas była mikstura sporządzona z liści ró- powszechnie. ży. goździków, aloesu oraz ususzone- Na przykład do sporządzenia ma­ go i sproszkowanego irysa i tataraku. ści, za pomocą której Nostradamus Taka mikstura pacjentom Nostrada- miał wyleczyć z wielu chorób biskupa musa nie szkodziła, ale prawdopodob- Carcassonne, użył sproszkowanego Renesansowa konsultacja medyczna nie też im nie pomagała. Swoje powo- koralu, lapis-lazuli i płatków złota. dzenie zawdzięczał raczej temu, że Zapewne taka maść nie mogła za­ jeszcze będziemy mogli się przekonać, zrezygnował ze stosowania popular- szkodzić, ale wątpliwe jest, aby jej Nostradamus niejednokrotnie spra­ nych wówczas drastycznych metod stosowanie — jak przekonywał wiał wrażenie szarlatana. Ale - i to leczenia, takich jak puszczanie krwi Nostradamus - przywracało mło­ nie ulega wątpliwości — był on czy zalecanie środków przeczyszcza­ dość, leczyło bóle głowy i zapar­ prawdziwym prorokiem i wizjo­ jących, które przynosiły pacjentom cia oraz wzmacniało potencję. Jak nerem. więcej szkody niż pożytku. Z dużym prawdopodobieństwem N O S T R A D A M U S I P A N N A można przyjąć, że właśnie w okresie P swoich lekarskich wędrówek Nostra­ o śmierci Nostradamus zyskał i powtórzyła: Bonjour, Monsieur damus poznał stare techniki przepo­ wiadania przyszłości, które później opinię człowieka, który miał Nostredame. Nasz wizjoner, uśmie­ wykorzystał do zerwania zasłony cza- nie tylko dar przewidywania zda­ chając się, odpowiedział: Bonjour, su i poznania przyszłych wydarzeń rzeń przyszłości, lecz także duże petite femme (Dzień dobry, mała (zob. s. 138-139). Nie ma jednak poczucie humoru. Kilka lat po jego kobietko). śmierci krążyła o nim taka oto Tej i podobnych opowieści nic opowieść. Pewnego dnia spotkał trzeba przyjmować dosłownie. poważną młodą dziewczynę udają­ Dowodzą one jednak uznania dla cą się na miejsce, w którym miała zdolności Nostradamusa dostrze­ zwyczaj spotykać się młodzież gania ukrytych znaczeń w codzien­ z Salon. Bonjour, pucelle (Dzień nych zdarzeniach. Sława, jaką zdo­ dobry, panienko) — powiedział do był Nostradamus, była uzasad­ niej Nostradamus. Bonjour, Mun- niona. Jak wykażemy na następ­ sieur Nostredame - odpowiedziała nych stronach, wiele z jego prze­ grzecznie dziewczyna. powiedni — niejednokrotnie za­ Godzinę później spotkał ją po wierających imiona i daty przy­ raz drugi, nadal była bardzo powa­ szłych wydarzeń — spełniło się co żna. Ukłoniła mu się ponownie do joty. www.OsloNet.Net Przygotowywanie narkotyków dlu celów medycznych
 13. 13. Atlas niebios pokazujący układ ciał niebieskich, tak jak sobie wyobrażali tradycyjni astrologowie N ostradamus na pewien czas po­ rzucił swoje wędrowne ży­ cie, ożenił się i osiadł w mieście Agen. 1538 roku oskarżono go jeszcze o he­ rezję. Podstawę do tego dały słowa, jakie wypowiedział Nostradamus do śliwe sformułowanie dotyczyło jedy­ nie artystycznej wartości pracy rze­ mieślnika. Nie dane mu było jednak zaznawać mężczyzny odlewającego w brązie Wszystkie te wydarzenia ostatecz­ długo szczęścia rodzinnego. Jego żo­ figurę Najświętszej Marii Panny. Miał nie skłoniły Nostradamusa do powro­ na i dzieci zmarły na dżumę. Krewni stwierdzić wówczas, że mężczyzna tu do życia wędrownego lekarza. zmarłej żony zaczęli domagać się od ten „odlewa posąg diabła". Jak zapew­ O jego działalności w tym począt­ Nostradamusa zwrotu posagu. W niał później Nostradamus, to nieszczę­ kowym okresie po opuszczeniu Agen NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 14. 14. NOSTRADAMUSA PODRÓŻi; W CZASIE niewiele wiadomo. Dopiero w 1544 Nic jest to jednak takie pewne. Jak Przepowiednia ta zapewniła Nost- roku poświadczony jest jego pobyt p o s t a r a m y się jeszcze wykazać, wiele r a d a m u s o w i uznanie w s p ó ł c z e s n y c h w Marsylii. Pewne dane pozwalają się przemawia za tym, że Nostradamus i ugruntowała jego wizjonerską sławę. jednak domyślać, że wcześniej prze­ podjął studia nad naukami tajemnymi Kiedy zmarł w roku 1566, prawdopo­ bywa! w Lombardii, pozostającej pod już znacznie wcześniej. Można tu dobnie na skutek niewydolności nerek władzą Wenecji, oraz m Sycylii. jeszcze dodać, że TheophUc de Ciaven- spowodowanej chorobą serca, na jego W roku 1546 Nostradamus został cieres, XVII-wieczny badacz proroctw grobie umieszczono następujący na­ wezwany do Aix, ogarniętego wów- Nostradamusa, twierdził, iż zainte­ pis: czas zarazą dżumy. Jak opowiadano, resowanie astrologią wynikało z prze­ Tutaj spoczywa sławny Michał Nost­ zaraza dokonywała takich spustoszeń, konania naszego bohatera o jej użyte­ radamus, którego boskie pióro jako jedyne że kobiety, które zaobserwowały czności w praktyce lekarskiej. Nie jest - w opinii wszystkich śmiertelnych -gad do sie bie pierwsze objawy dżumy, więc wykluczone, że już od początku ne było pod wpływem gańazd opisać zaszywały się w śmiertelne całuny, tączyl on studia lekarskie z badaniami przyszłe wydarzenia całego świata... aby po śmierci — która niechybnie nad wiedzą tajemną. Niech spoczywa w spokoju. musiała je spotkać - ich nagie ciała Niezależnie od tego, kiedy były wystawiane na widok publiczny Nostradamus rozpoczął na poważnie Nostradamus z pewnością zajmo­ w drodze na cmentarz przeznaczony studia okultystyczne - pewne jest, że wał się astrologią, stąd też jego bio­ dla zmarłych na zarazę. Nostradamu- począwszy od 1550 roku wydawał graf mógł twierdzić, że przepowiadał sowi najwidoczniej udało się w jakimś corocznie almanachy, które zawierały przyszłość „pod wpływem gwiazd". stopniu powstrzymać rozprzestrze­ bogaty materiał astrologiczny i cie­ Jednakże nie ulega najmniejszej nawet nianie się zarazy, gdyż wdzięczni szyły się dużym powodzeniem. Jeden wątpliwości, że większość przepowie­ mieszkańcy Aix przyznali mu stałą z tych almanachów, przeznaczony na dni zawartych w Centuriach powstała pensję. Wkrótce Nostradamus prze­ rok 1559, został opublikowany rów­ w rezultacie stosowania przez Nost­ 13 niósł się do Salon de Craux — stąd nież w wersji angielskiej. radamusa innych, aniżeli astrologia, nazywany jest też wizjonerem z Salon W roku 1555 ukazało się pierwsze metod poznawania przyszłości. Wię­ - gdzie po raz drugi się ożenił i do­ wydanie sławnych później czterowie- cej na ten temat powiemy na stronach czekał się licznego potomstwa. rszy Nostradamusa, zwanych Centu­ 138-139. Niedługo po przeprowadzce do riami. Dzieło to wywołało ogromne Salon Nostradamus został poproszo­ wrażenie na współczesnych. Nie ny przez władze Lyonu o pomoc brakło też głosów oskarża­ w opanowaniu zarazy, która dotknęła jących Nostradamusa o to miasto. Prawdopodobnie chodziło hochsztaplerstwo czy o epidemię dżumy dymieniczej, cho­ nawet chorobę umy­ ciaż pewne dane wskazują, że mogła słowa. to być jakaś szczególnie ciężka od­ Książka zdobyła miana krztuśca. Z nie znanych bliżej sławę głownie powodów Nostradamus stracił w tym dzięki jednej prze­ czasie swoją dobrą opinię lekarską powiedni, którą u mieszkańców Salon. To niepowo­ powszechnie odno­ dzenie — jak przekonuje nas XIX-wie- szono do śmiertel­ czne źródło — skłoniło go do poważ­ nego wypadku króla nego zainteresowania się astrologią francuskiego Henryka II i wiedzą okultystyczną. z 1559 roku (zob. s. 16—17) Zaiccia rolnicze w powiązaniu ze znukami zodiaku www.OsloNet.Net
 15. 15. D la zrozumienia metod, jakimi posługiwał się Nostradamus w celu poznania przyszłości, szczegól­ wiedział o przyszłej reformie kalen­ darza chrześcijańskiego, która rozpo­ częła się dopiero f 6 łat po jego śmierci myślał, nie jest w rzeczywistości dzie­ siątym dniem kwietnia, lecz że jedynie przez Gotów za taki jest uważany. ne znaczenie ma czterowiersz 42 i do dzisiaj nie została jeszcze zakoń­ Na kogo wskazywał Nostradamus? z Centurii I. Dokładniej przedstawimy czona. Kim byli „Goci", którzy posługiwali jego treść na stronach 140—141. Wyrażenie „kalendy", użyte w tym się wadliwym kalendarzem? Nad jednym z wersów tego cztero- wersie, prorok zapożyczył z antyku. Właściwą odpowiedź na te pytania wiersza zatrzymamy się jednak już W kalendarzu rzymskim kalendami dał już przed ponad 300 laty wspomi­ w tym miejscu. Wynika bowiem z nie­ nazywano pierwszy dzień każdego nany wyżej Theophile de Garencieres go w sposób oczywisty, że Nost­ miesiąca. Kalendy kwietnia to po pro­ w swoim dziele Prawdziwe proroctwa radamus rzeczywiście posiadał wiedzę stu pierwszy kwietnia. Pisząc „dziesią­ Michała Nostradamusa, opublikowa­ o przyszłych wydarzeniach. Wers ten ty dzień... kalend kwietniowych", No­ nym w 1672 roku. De Garencieres brzmi następująco: „Dziesiąty dzień stradamus miał zatem na myśli 10 przypomniał w nim, że kalendarz ju­ gockich kalend kwietniowych". kwietnia. Zwraca jednak uwagę fakt, liański, którym posługiwano się po­ Na pierwszy rzut oka nie widać iż wyrażenie „kalendy" poprzedził wszechnie za życia Nostradamusa, był w nim nic szczególnego. Dowodzi przymiotnikiem „gockie". Wskazywał kalendarzem niedokładnym. Z bie­ on jednak niezbicie, że Nostradamus w ten sposób, że dzień, o którym giem czasu niedokładności narastały, Wielk pożur Londynu z 1666 roku, przepowiedziany zarówno przez Nostradamusa, jak i wielu innych proroków NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 16. 16. NOSTRADAMUSA PODRÓŻE W CZASIF (w XVT wieku termin ten stosowano biere. Bez wątpienia w tekście Nost­ często w odniesieniu do wszystkich radamusa zawarte są odniesienia do chrześcijańskich niełacińskich naro­ sporów dyplomatycznych, do jakich dów) byli jeszcze bardziej konserwaty­ doszło w roku 1940 między Adolfem wni aniżeli Anglicy i trwali przy kalen­ Hitlerem i dyktatorem hiszpańskim darzu juliańskim aż do rewolucji 1917 generałem Franco. Zamknęły one roku. (Kalendarz juliański jest do dzisiaj „wielkiemu człowiekowi" — Hitlerowi jeszcze stosowany w kościele prawo­ — drogę do zatoki, w tym przypadku sławnym i monofizyckim. Obecnie ró­ do Gibraltaru. żnica między kalendarzem juliańskim Kim jest tajemnicza postać, okreś­ a gregoriańskim wynosi 13 dni). lona przez Nostradamusa jako Ribie­ Czy w przypadku przytoczonego re? Na to pytanie nie można udzielić wyżej tekstu Nostradamusa mamy do pewnej odpowiedzi. Z dużym praw­ czynienia jedynie ze zbiegiem okoli­ dopodobieństwem można przyjąć, iż Nostradamus przepowiedział wielką zarazę czności? Nie jest to wykluczone. W pod imieniem tym ukrywa się Jose tak że w XVI wieku kalendarz ten, końcu prorok nie wspomina żadnego Primo de Rivera — nieżyjący już wów­ powszechnie używany przez świat imienia (np. papieża Grzegorza), nie czas twórca hiszpańskiego faszyzmu, chrześcijański, opóźniony byl w sto­ podaje też wskazówek co do daty którego ludzie, przywódcy Falangi, sunku do rzeczywistego kalendarza ewentualnego wprowadzenia nowego brali udział w nieudanych rozmowach słonecznego o dziesięć dni. Dzień, kalendarza. Kiedy Nostradamus przele­ Hitlera z Franco. który w kalendarzu juliańskim miał wał swoje proroctwa na papier, już od Przytoczone przepowiednie to tylko oznaczać dzień przesilenia letniego, dłuższego czasu podejmowano z róż­ dwa przykłady wybrane spośród wie­ w rzeczywistości był wyznaczony nym natężeniem próby zreformowania lu spełnionych proroctw. Inne przed­ dziesięć dni po tym najdłuższym dniu kalendarza juliańskiego, Również liczni stawimy na następnych stronach. w roku. poszukiwacze wiedzy tajemnej - jak W roku 1582 na polecenie papieża np. Anglik John Dee - byli gorliwymi Grzegorza XIII została przeprowadzo­ orędownikami idei reformy. na reforma kalendarza juliańskiego, Jednakże trudno wyjaśnić zbiegiem polegająca, między innymi, na doda­ okoliczności spełnienie się innych niu owych dziesięciu brakujących dni. przepowiedni, w których Nostrada­ Nowy kalendarz gregoriański szybko mus zawarł odniesienia do dat i imion. się upowszechnił w krajach katolic­ Weźmy na przykład szesnasty cztero- kich, natomiast protestanckie narody wiersz z Centurii IX, który brzmi północnej Europy, „Goci", tzn. naro­ następująco: dy niełacińskie, pozostały przy sta­ Z kasztelu [tj. z Kastylii, Hiszpaniil rym, juliańskim sposobie pomiaru cza­ zwoła Franco zgromadzenie, su. W momencie opublikowania ksią­ Ambasadorowie nie osiągną zgody żki de Garencićrcs'a Anglia nie przyję­ i spowodują rozłam, ła jeszcze kalendarza gregoriańskiego. Ludzie Ribiere przybędą licznie Anglicy widzieli w nowym kalen­ I wielkiemu człowiekowi zostanie darzu niepotrzebny papieski wymysł zagrodzona droga do zatoki. i dopiero 80 lat później zdecydowali się na jego wprowadzenie. W czterowierszu tym zostały wy­ „Goci", którzy rządzili carską Rosją mienione dwa nazwiska: Franco i Ri­ Wielka zaraza w Londynie w 1665 roku www.OsloNet.Net
 17. 17. Jak już wspominaliśmy, pierwsze część sceptyków zmieniła swoje zda­ wydanie czterowierszy Nostrada­ nie o dziele Nostradamusa. Zmianę musa spotkało się z dużym zaintereso­ stanowiska spowodowały okoliczno­ waniem czytelników. Nie wszyscy ści, w jakich doszło do śmierci króla jednak byli przekonani o prawdziwo­ Francji Henryka II, zmarłego tragi­ ści zawartych w nich proroctw. Zda­ cznie na skutek ran odniesionych niem niektórych treść dzieła Nost­ w czasie turnieju rycerskiego. radamusa dowodziła raczej szaleńst­ Nieszczęśliwy wypadek zdarzył się wa jego autora. Inni widzieli w Nost- podczas turnieju, jaki 40-letni wów­ radamusie oszusta, próbującego pod czas król wyprawił z okazji jednoczes­ skomplikowaną formą swoich cztero­ nych zaślubin swojej córki Elżbiety wierszy przykryć ich rzeczywistą pus­ z królem Hiszpanii Filipem II i swo­ tkę i brak jakiegokolwiek sensu. jej siostry Małgorzaty z księciem Sa­ Latem 1559 roku przynajmniej baudii. Szesnastowieczna przyłbica Późnośredniowieczny turniej rycerski. W podobnym zginął król Henryk II NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 18. 18. NOS1KAD.AMUSA P O D R Ó Ż E W CZASIE Ostatniego dnia trzydniowego tur- wcześniej, wydawał się całkowicie gicznego wypadku króla. „Młody nieju I Icnryk, używający jako swoje- niejasny. Brzmi on następująco: lew" oznaczał oczywiście Montgome- go osobistego godła lwa (chociaż nie ry'ego. „Starym lwem", który miał było to zgodne z regułami heraldyki), Młody lew pokona lwa starego być przez niego pokonany „w poje­ spotkał się w pojedynku z 33-letnim na polu walki podobnym do bitewnego dynczym starciu na polu walki podob­ dowódcą gwardii szkockiej o nazwis- pola w pojedynczym starciu, nym do bitewnego pola" (tj. podczas ku Coryes lub Montgomery, którego Przebije on jego oko w złotej kracie, walki turniejowej), był zaś król Hen­ przodkowie prawdopodobnie pocho- Jedną z dwóch części, ryk II. Tak jak przepowiedział Nost­ dzili ze Szkocji. Jak wiadomo, herbem następnie [stary lew | radamus, oko królewskie zostało prze­ Szkocji jest lew. W trakcie walki umrze w strasznych cierpieniach. bite „jedną z dwóch części" kopii, złamała się kopia Montgomery'ego. chociaż strzegły je „złote kraty" - p o ­ Jedna jej część lekko zraniła króla Wkrótce po śmierci Henryka zro­ złacana przyłbica królewskiego heł­ w szyję, natomiast druga, większa zumiano, iż Nostradamus w swoim mu. Król — tak jak w proroctwie część ostrza kopii przebiła pozłacaną czterowierszu opisał okoliczności tra­ — „zmarł w straszliwych cierpieniach". przyłbicę królewskiego hełmu i ugo­ dziła króla w oko, uszkadzając mózg. Henryk zmarł po dziesięciu dniach S w straszliwych męczarniach. pełnienie się przepowiedni do­ Zgodnie z poświadczonymi źró­ Wszystko przemawia za tym, że tyczącej śmierci Henryka II za­ dłowo wierzeniami, przynajmniej wydarzenia te Nostradamus przepo- pewniło Nostradamusowi uznanie od ostatnich dziesięcioleci XVII wie­ ; wiedział w cztero wierszu 35 z Centu­ na dworze królewskim. Wkrótce ku, w grobie Nostradamusa miały rii I. Tekst ten, wydany cztery lata potem został osobistym lekarzem być złożone razem z ciałem proroka króla Karola IX. Również wielu również jakieś jego nieznane ręko­ przedstawicieli arystokracji zaczęło pisy oraz cenne przedmioty. się do niego zwracać o pomoc Przekonanie o skarbach ukry­ w rozwiązywaniu kłopotów zdro­ tych w grobowcu Nostradamusa wotnych i osobistych. Po śmierci musiało być na tyle silne, że Nostradamusa jego sława rosła na­ w 1700 roku skłoniło złodziei dal i umacniało się przekonanie cmentarnych do otworzenia trum­ o ponadnaturalnych zdolnościach ny. W grobowcu Nostradamusa proroka nie tylko wśród arysto­ złodzieje nie znaleźli jednak ani kracji, lecz także wśród niższych skarbów, ani żadnych rękopisów warstw społecznych: chłopów, rze­ z nieznanymi proroctwami. Jedy­ mieślników, a nawet — cmentar­ nym ich łupem stał się płaski po­ nych złodziei. złacany medalion. Na medalionie Jest wielce prawdopodobne, że wyryty był napis M D C C — czyli Nostradamus przewidział swoją zapisana rzymskimi cyframi data pośmiertną sławę. Z przekazu po­ 1700 - rok otwarcia grobu Nost­ chodzącego z początku XVIII wie­ radamusa. Jak widać, trudno od­ ku wynika, iż pozwolił sobie nawet mówić wizjonerowi z Salon po­ na pewien żart w tym względzie. czucia humoru. Król I rangi Henryk II www.OsloNet.Net
 19. 19. Katarzyna Medycejska Drugi wers przytoczonego tekstu stanowi dobry przykład metody, jaką Nostradamus stosował do przedsta­ wiania swoich proroctw: nie przeka­ zywał ich w formie bezpośredniej, lecz posługiwał się pewnymi aluzjami. Użyte w tym czterowierszu, podob­ nie zresztą jak w innych miejscach jego dzieła, wyrażenie „trojańska krew" oznacza francuską rodzinę kró­ Potomstwo żmii - członkowie rodńny Katarzyny Medycejskiej lewską. Odwołuje się ono do starej, P o śmierci Henryka II (zob. s.ló— —17) tron francuski objął jego syn Franciszek IT. Był on jednym z sied­ demonstrując cechy, które przypisuje się — niesłusznie zresztą — wężowi. Jakby na potwierdzenie tych słów, średniowiecznej jeszcze przypisującej założenie dynastii kró­ lów Francji legendarnemu Francuso- tradycji, miorga dzieci, jakich doczekał się Hen­ Katarzyna wkrótce po śmierci męża wi, domniemanemu synowi króla Troi ryk z małżeństwa z Katarzyną Medy- porzuciła dotychczasowy herb i wy­ Priama. cejską. brała na swoje osobiste godło węża Losy „żmii" i jej potomstwa, przez Katarzyna była kobietą wykształ­ trzymającego w pysku własny ogon. okres blisko trzydziestu lat ważące na coną i inteligentną, ale pozbawioną Wydarzenia te przewidział Nostrada- dziejach Francji, zajmują centralne wszelkich zasad moralnych. Jej jedy­ mus w dwu pierwszych linijkach czte­ miejsce w wielu wizjach Nostradamu- nym celem było umocnienie władzy ro wiersza 19 z Centurii I: sa. Żadnej epoce - oprócz okresu swoich dzieci, a w większym jeszcze rewolucji francuskiej i pierwszego ce­ stopniu swojej własnej. Do tego celu Kiedy wąż oplecie ołtarz sarstwa (zob. s. 42—53) — nie poświęcił zmierzała podstępnie i bezwzględnie, l zepsuje trojańską krew... on tyle uwagi. Do tego szczególnego NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 20. 20. N O S T R A D A M U S A HOORÓŻF W CZASIE zainteresowania się Nostradamusa toryków podziela przekonanie Nost­ zawiązany z protestanckiej inspiracji, tym fragmentem dziejów Francji radamusa o działaniu Katarzyny dla tzw. sprzysiężenie z Amboise, zmie­ przyczyniła się zapewne w dużej mic- „szczęścia królestwa". Wizjoner jest rzający do odsunięcia braci de Guise, rze jego fascynacja osobowością Ka- tutaj w swoim proroctwie wybitnie nie powiódł się i jego uczestników tarzyny Medycejskiej. Jest bohaterką stronniczy. Nie jest wykluczone, że na dotknęły surowe represje. Możliwe, jego licznych czterowierszy, w któ- słowach Nostradamusa zaciążył jego że i to wydarzenie Nostradamus prze­ rych przedstawia ją nie bez dozy oportunizm i chęć przypodobania się widział w czterowierszu 13 z Centu­ pewnej sympatii, tak jak na przykład królowej. Tekst nie pozostawiał wątp­ rii I. Mówi w nim ogólnie o sprzysię- w czterowierszu 43 z Centurii VI: liwości co do tego, że Nostradamus żeniu, w którym brali udział ogarnięci miał na myśli Katarzynę, a do wydania nienawiścią (protestanccy) emigranci. Wielka dama pozostawiona sarna dzieła proroka z Salon doszło przecież Śmierć Franciszka II w 1560 roku w królestwie. za życia zarówno autora, jak i bohate­ wydawała się nie stwarzać dla dynas­ Jej jedyny [mąż] wcześniej zmarł rki jego przepowiedni. tii Walezjuszy specjalnego zagroże­ na łożu chwały: Franciszek II, najstarszy syn Kata­ nia. Zmarły król miał jeszcze czterech Przez siedem lat będzie stroskane rzyny i pierwszy mąż królowej szkoc­ braci. Jednakże Nostradamus wiedział, łzy wylewać, kiej Marii Stuart (zob. s. 28), panował że wszyscy oni zejdą z tego świata nie L Następnie czeka ją długie życie tylko dwa lata. W Centuriach można pozostawiając prawowitych dziedzi­ dla szczęścia królestwa. znaleźć dwa odnoszące się do niego ców. Przepowiedział to w czterowier­ proroctwa (zob. s. 28). Mimo że był szu 10 z Centuńi I: Rzeczywiście, po śmierci Henryka już pełnoletni, uważano, iż jest za Ktarzyna nie wyszła po raz drugi za młody, by samodzielnie sprawować W żelaznej krypcie będzie wystawiona mąż. Również, tak jak przepowiedział władzę w państwie. W czasie jego trumna, to nasz prorok, prawie przez siedem krótkiego panowania rzeczywistymi Zostanie w niej złożonych siedmioro lat nosiła żałobę i dożyła sędziwego władcami Francji byli wujowie królo­ królewskich dzieci, wieku. Jednakże niewielu jedynie his- wej Marii, bracia de Guise. Spisek Ich przodkowie przybędą z głębin piekieł I będą opłakiwać śmierć owocu ich linii. Niejasność sformułowań użytych przez Nostradamusa w tym cztero­ wierszu nie może przysłonić faktu, że przepowiedział w nim nie tylko tragi­ czny koniec dynastii Walezjuszy, lecz także wydarzenie, do jakiego doszło w 1610 roku. Wtedy to ciało ostat­ niego władcy z rodu Walezjuszy - zmarłego w 1589 roku Henryka III — przeniesiono z miejsca tymczasowe­ go pochówku do dynastycznego mauzoleum w Saint Denis. Po śmierci Franciszka II na tron wstąpił jego brat Karol IX, który panował do roku 1574. Ale rzeczywi­ sta władza znajdowała się w rękach jego matki, Katarzyny Medycejskiej. www.OsloNet.Net
 21. 21. CAŁA JEJ LINIA WYMRZE K atarzyna Medycejska, nie należała do osób szczególnie religijnych, przejawiała jednak ogro­ chociaż gim. O t o czterowiersz 11 z Centu­ rii VI: kładna przepowiednia wydarzeń roz­ grywających się współcześnie, jako jeszcze jeden dowód wizjonerskich mne, narastające w miarę upływu Z siedmiu gałęzi tylko trzy zostaną, zdolności proroka z Salon. „Siedem czasu, zainteresowanie naukami taje­ Najstarsza przez śmierć zaskoczona gałęzi" pierwszego wersu — to sied­ mnymi. Fascynacja Katarzyny wiedzą będzie, mioro dzieci Katarzyny (zob. s. 18), tajemną wprawiała jej poddanych Dwie do braterskiego mordu zostaną z których jedynie troje: Henryk III, w pewne zakłopotanie. Jednakże trud­ namówione, Franciszek i Małgorzata, żyło jeszcze no się dziwić znaczeniu, jakie królowa Spiskowców śmierć spotka podczas snu, w początkach 1576 roku. Bracia pro­ przywiązywała do sztuki okultystycz­ wadzili ze sobą ostry spór. Franciszek nej, jeśli weźmie się pod uwagę, że W grudniu 1588 roku czterowiersz w nadziei zdobycia tronu spiskował odnoszące się do niej proroctwa Nos- Nostradamusa musiał się jawić wszys­ razem z braćmi de Guise przeciw tradamusa spełniały się jedno po dru­ tkim tym, którzy go znali, jako do­ królowi. Na trzy dni przed zamachem na Henryka Ul, zapowiedzianym przez Nostradamusa, król zobaczył we śnie postacie mnichów NOSI KADAMUS www.OsloNet.Net
 22. 22. NOSTRADAMUSA PODKÓŻF. W CZASIE Śmierć spotkała też spiskowców Czego ani ogień, ani żelazo nie mogły są w błoto przez tłum mnichów i bie­ — obu braci dc Guise — chociaż nie dokonać, daków. Trzy dni później sen i proroct­ zmarli w łóżku, lecz zostali zamor­ Osiągnięte zostanie przez radę wo spełniły się. W Saint-Cloud przy­ dowani na polecenie Henryka III. łagodnego języka: był do króla pewien zakonnik, który Trudno jednak powątpiewać w to, Podczas snu zobaczy król wroga, twierdził, iż ma tajne listy i chce że Nostradamus w tym czterowierszu Nie w ogniu i nie to krwi żołnierza. udzielić królowi ważnej rady. Kiedy miał istotnie na myśli śmierć obu braci Henryk się nachylił, aby wysłuchać de Guisc. W innym proroctwie zresz­ Tak też się stało. Trzy noce przed przybysza, otrzymał od niego cios tą przedstawił dokładny opis dokona­ swoją śmiercią Henryk III miał sen, sztyletem. Walka Henryka ze śmiercią nego na nich mordu (czterowiersz 51 trwała prawie cały dzień. który uznał za zapowiedź swojej rych­ z Centurii Ul): łej śmierci z ręki zakonnika albo czło­ Zabójca króla nazywał się Clement, wieka z ludu. Henryk bowiem zoba­ co oznacza łagodny. Na to wskazywał Paryż zaprzysiągł wielki mord, czył we śnie, jak jego korona, berło, z pewnością Nostradamus, kiedy pisał Blois zatroszczy się o to, aby został miecz i królewskie szaty wdeptywane o mordercy o łagodnym języku. on dokonany, Mieszkańcy Orleanu zapragną zmienić swoich przywódców, Angers, Troyes i Langres wyświadczą im złą przysługę. Zamach na księcia de Guisc i jego brata Ludwika kardynała de Guise został zaplanowany w Paryżu. Księcia zamordowano 23 grudnia 1588 roku w Blois. Jego brat zginął dzień później. Mniej więcej w tym samym czasie mieszkańcy Orleanu wypowiedzieli posłuszeństwo królewskiemu przed­ stawicielowi i poddali się władzy ku­ zyna braci de Guise, gorliwego katoli­ ka. Dokładność, z jaką Nostradamus Nostradumus potrafił przepowiedzieć nawet to, która ze świń zostanie wcześniej zabita przepowiedział morderstwo na bra­ ciach de Guise, dodatkowo umocniła jego wizjonerską sławę i sprawiła, że opowieści o jego nadzwyczajnych N ostradamus w przypadkach podawał dokła­ dne daty spełnienia się proroctw. niektórych zjedzone pierwsze. Nostradamus odpowiedział, że białe. Szlachcic postanowił wykazać naszemu Nie dziwi więc, że już za życia za­ wizjonerowi, że się myli. Polecił zdolnościach zyskały dodatkowe uza­ częto mu przypisywać zdolności służącemu zabić niezwłocznie sadnienie. Henryk III przeżył braci de przewidywania wszystkiego, co czarne prosię i podać je na ko­ Guise zaledwie o osiem miesięcy. może się zdarzyć, nawet najdrob­ lację. Zginął w wyniku zamachu dokonane­ niejszych rzeczy. Oto przykład W ciągu niespełna godziny na go przez zakonnika, zwolennika braci jednej z historii opowiadanych stole leżała już pieczeń. Kucharz de Guisc, zamordowanych na rozkaz o Nostradamusie. Pewnego dnia musiał jednak prosić swojego pana króla. Również to zdarzenie znalazło jakiś szlachcic zapytał się naszego o wybaczenie. Wilk porwał czarne swoje odbicie w czterowierszu 97 proroka o to, które z dwojga pro­ prosię i pieczeń musiała być przy­ z Centurii I: siąt - czarne czy białe — zostanie rządzona z prosięcia białego. www.OsloNet.Net
 23. 23. J eszcze przed śmiercią Henryka III dla wielu było jasne, że zbliża się koniec dynastii Walezjuszy. Do tronu nia najpoważniejszym do sukcesji po Henryku III był bez kandydatem wątpienia protestancki król Nawarry zdobyć koronę, tak jak przepowie­ dział Nostradamus w czterowierszu 50 z Centurii IX: francuskiego zaczęli zgłaszać preten­ Henryk. Królestwo Henryka było nie­ sje liczni pretendenci. wielkie i król większość swego życia Mendosus wkrótce obejmie władzę, Należeli do nich również człon­ spędził na służbie w wojsku francus­ Pozostawiając w tyle za sobą Nolaris, kowie rodu de Guise, którzy stali na kim. Protestantyzm Henryka sprawiał Wyblakłą czerwień, tego, który jest czele Ligi Katolickiej walczącej z pro­ jednak, że jego kandydatura była nie z czasu między królestwami, testantami. Tradycja rodu de Guise, do przyjęcia nie tylko dla Hiszpanii, Bojaźliwego młodzieńca i okropność przypisująca mu, bezzasadnie, pocho­ papiestwa czy francuskich biskupów, barbarzyńcy. dzenie od Karola Wielkiego, miała którzy jasno dawali do zrozumienia, dowodzić słuszności królewskich pre­ że nie koronują „heretyckiego króla", „Mendosus" należy do licznych tensji ambitnych przywódców stron­ lecz również dla przeważającej części częściowych anagramów, często uży­ nictwa katolickiego. narodu francuskiego. wanych przez Nostradamusa. Chodzi Z genealogicznego punktu widze­ Pomimo to Henrykowi udało się tu o „Vendome" - tj. o Henryka Walka o tron francuski pochłonęła wiele niewinnych ofiar NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 24. 24. MOSTI ' OAMOM room z Nawarry, który po swoim ojcu był Wielcy zostaną pognębieni, poi także księciem Vendome. „Nolaris" wywyższeni, jest innym anagramem stosowanym Syn Mamona [albo Hamona - w obu przez wizjonera z Salon na oznaczenie przypadkach mamy do czynienia Lotaryngii - rodzinnych stron rodu z odniesieniem do heretyka! de Guisc. Dwa pierwsze wersy tekstu będzie wybrany w Rzymie, Nostradamusa mogą więc być od­ I obaj wielcy zostaną pokonani. czytane następująco: Pierwszy wers należy, rzecz jasna, rozumieć następująco: „Ród de Guise Henryk z Nawarry obejmie wkrótce będzie musiał ustąpić Henrykowi władzę, z Nawarry". Znaczenie drugiego wer­ Pozostawiając za sobą w tyle su nie wymaga dodatkowych wyjaś­ ród de Guise... nień. Trzeci oznacza, że papież uzna w końcu Henryka za prawowitego Postacie ukryte za określeniami króla Francji. A dwaj wielcy, którzy występującymi w kolejnych linijkach Twórca protestantyzmu Marcin Luter zostaną pokonani, to oczywiście obaj tego czterowiersza również można pretendenci do tronu — książę de łatwo zidentyfikować. W grudniu „Ten, który jest z czasu między Mayenne i książę de Guise. W dziele 1585 roku, a więc prawie cztery lata królestwami", „bojaźliwy młodzie­ Nostradamusa można znaleźć przy­ przed śmiercią Henryka III, w Joinville niec" i „barbarzyńca" - to zaszyf­ najmniej jeszcze jedno odniesienie do zawarto układ pomiędzy królem Hisz­ rowane odniesienia Nostradamusa do postaci Henryka IV (chociaż również panii Filipem II, papieżem i rodem de innych pretendentów do tronu fran­ podane w niejasnej formie) w cztero­ Guise, skierowany przeciwko przy­ cuskiego, występujących przeciw Hen­ wierszu 45 z Centurii X. szłej kandydaturze Henryka z Nawar­ rykowi z Nawarry, W pierwszym ry. Sygnatariusze tego porozumienia przypadku chodzi o księcia de Ma- Cień króla jest fałszywy. postanowili powołać na tron francuski yenne, w drugim o młodego księcia de Z potężnego człowieka narodzi się bękart, sędziwego kardynała Karola de Bour- Guise, a w trzecim o króla Hiszpanii Mglista obietnica uczyniona w Camhrai, bon, który miał wyznaczyć na swoje­ Filipa II, którego pretensji nikt poważ­ W Orleanie król wzniesie mur prawa. go następcę księcia Henryka de Guise. nie nie traktował, nawet on sam. Henryk z Nawarry musiał walczyć Wydaje się, że w tym czterowier­ „Wyblakła czerwień" w tekście No­ o francuską koronę nie tylko na polu szu Nostradamus nawiązuje raczej do stradamusa oznacza właśnie kardyna­ bitwy. Został również zmuszony do epizodów z prywatnego życia Hen­ ła. Czerwień to barwa kardynalska. ryka aniżeli do ważnych wydarzeń zmiany wyznania. Ostatecznie jednak Jest wyblakła, ponieważ sędziwemu historycznych. Henryk bowiem, jak osiągnął swój cel, przekreślając króle­ kardynałowi nie pozostało już zbyt wiadomo, słynął z licznych roman­ wskie plany obu swoich głównych wiele lat życia. sów. Jedną z jego kochanek była żona przeciwników - księcia de Mayenne Pod koniec 1589 roku przeciwnicy i bojaźliwego młodego księcia de namiestnika Cambrai. Opinia publicz­ Henryka z Nawarry ogłosili kardynała Guise. Wydarzenia te przepowiedział na przypisywała mu też ojcostwo de Bourbon królem Francji, jako Karo­ wielu nieślubnych dzieci. Druga li­ Nostradamus również w innym frag­ la X. Jednakże nie objął on królews­ nijka przytoczonego czterowiersza mencie swego dzieła, w czterowierszu kiego tronu, ponieważ przez cały czas może się jednak odnosić również do 18 z Centurii X. swojego „panowania" przebywał jednego z pretendentów do tronu, którego Henryk uczynił „niepra­ w niewoli Henryka z Nawarry, gdzie Dom Lotaryngii ustąpi miejsca wym". też wkrótce zmarł. domowi Yendome, www.OsloNet.Net
 25. 25. N ostradamus żył w czasach wiel­ kiego religijnego zamętu. Kon­ tynentem europejskim wstrząsały bu­ cym znaczeniem miast położonych na obszarach dzisiejszej Holandii i stop­ niowym upadkiem Antwerpii. Nowa sekta filozofów, Która śmiercią, godnościami, zlotem i innymi bogactwami pogardza, rzliwe spory teologiczne, w których Chociaż decydująca rola przypada­ Przez granice [dosłownie: góry] Niemiec próbowano rozstrzygać kwestie do­ ła czynnikom politycznym i gospo­ [tu wszystkie niemieckojęzyczne tyczące wolnej woli i predestynacji, darczym, to jednak u podstaw licz­ obszary] nie zasianie zatrzymana, obecności Chrystusa w chlebie i winie nych wieloletnich krwawych konflik­ A jej stronnicy będą Uczni. w czasie eucharystii czy pozycji pa­ tów i wojen, które wstrząsały Europą pieża w Kościele. Na konflikty religij­ od lat trzydziestych XVI wieku po Dla nas, żyjących pod koniec XX ne nakładały się ambicje polityczne połowę następnego stulecia — przyno­ wieku, proroctwo Nostradamusa wy­ i dynastyczne oraz rozmaite, często sząc ogromne zniszczenia — leżały daje się brzmieć dość niejasno. Ale dla sprzeczne ze sobą, interesy gospodar­ przede wszystkim spory religijne. katolików, którzy czytali je trzydzie­ cze. Dlatego to w walce protestantów Jako dziecko swoich czasów, ale ści czy czterdzieści lat po opublikowa­ niderlandzkich o wolność religijną is­ i jako wierzący katolik, Nostradamus niu, jawiło się jako boleśnie spełniają­ totna rola przypadła nie tylko rodzą­ nie stronił od przedstawiania swoich ca się przepowiednia tryumfalnego cej się w tym czasie niderlandzkiej wizji przyszłych konfliktów w kate­ rozprzestrzeniania się nauki Kalwina świadomości narodowej — co dopro­ goriach religijnych, zajmując wielo­ (Calvinus — dosłownie: zimny czło­ wadziło ostatecznie do zrzucenia hisz­ krotnie jednoznacznie zarysowane wiek) z niemieckiej (w sensie języko­ pańskiego jarzma, czyli zwierzchności prokatolickie stanowisko. Jego poglą­ wym) Genewy po całej Europie. Jed­ królów hiszpańskich — lecz także, co dy religijne nigdzie nie zostały przed­ nym z miast, gdzie kalwinizm zdobył nie mniej istotne, napięciom gospo­ stawione jaśniej niż w czterowierszu sobie uznanie, była Lozanna, jak prze­ darczym, spowodowanym wzrastają­ 67 z Centurii Uh widział to Nostradamus w pierw- Jak przepowiedział Nostnidimms. kalwinizm przyczynił nie do holenderskich zicycięslw NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 26. 26. NOSTRADAMUSA PODRÓŻE W CZASIE szej linijce czterowiersza 10 z Centu­ protestantów na łono Kościoła katoli­ rii VIII, pisząc o fetorze, jaki się z niej ckiego. Przytaczają w tym celu cztero- rozejdzie, na skutek działalności wiersz 76 z Centurii III: ucznia Kalwina, Theodora Bezy. Katolickie przekonania Nostrada­ W Niemczech powstaną różne sekty, musa wpłynęły również na sposób, Które do szczęśliwego pogaństwa w jaki przedstawiał protestantów podobne będą, w niektórych swoich proroctwach. Serce zniewolą i niewiele otrzymają, Niejednokrotnie nieprawdziwie przy­ Powrócą na koniec i będą płacić pisywał im poglądy, klóre podzielane prawdziwą dziesięcinę. były jedynie przez niewielką mniej­ szość. W przytoczonym wyżej cztero- Naszym zdaniem taka opinia jest wierszu Nostradamus sugeruje, że krzywdząca dla Nostradamusa. Bar­ wszyscy protestanci skłaniali się do Kalwin na synodzie w Genewie w 1549 roku dziej prawdopodobne jest przypusz­ komunistycznych poglądów, takich suwają się nawet do twierdzenia, iż czenie, iż w czterowierszu tym zawar­ jakie reprezentowali radykałowie po­ wizjoner z Salon umyślnie umieścił te są odniesienia do ruchu neopogańs- kroju Jana z Lejdy. Niektórzy komen­ w swoim dziele fałszywą przepowied­ kiego, jaki rozwijał się w Niemczech tatorzy proroctw Nostradamusa po- nię dotyczącą masowego powrotu w latach 1890-1945. N ostradamus, mimo że przez pewien czas ciążyło na nim oskarżenie o herezję, całe ży­ Pozbawione duszy ciało nie jest już dłużej świadkiem ofiary, Od dnia śmierci jest ono do w zbawienie. Czterowiersz ten na­ leży rozumieć raczej następująco: cie uczęszczał regularnie na nabo­ ponownych narodzin zabierane, Po śmierci ciało moje nie będzie żeństwa i wypełniał wszystkie reli­ Duch święty uraduje duszę, już obecne podczas ofiary mszy świętej, gijne obowiązki lojalnego syna Ko­ Która wieczność Słowa zobaczy. moja dusza w Niebiosach ponownie ścioła. się narodzi, Niektórzy utrzymują jednak, iż Pierwsza linijka ma dowodzić gdzie razem z Duchem Świętym będę katolicyzm Nostradamusa nie był tego, że Nostradamus potajemnie oglądać Wieczność ftzn. Logos, szczery. Demonstrowanie prawo­ odrzucał chrześcijańską naukę a zatem „Słowo" z Ewangelii wiernych przekonań religijnych o zmartwychwstaniu; druga nato­ św. Jana]. miało go chronić przed zbytnim miast — że wierzył w reinkarnację. zainteresowaniem się nim Kościo­ Naszym zdaniem jednak takie Nie ma żadnych podstaw do po­ ła. Za przykład nieortodoksyjnych rozumienie tekstu proroka z Salon dawania w wątpliwość katolicyzmu przekonań religijnych Nostrada­ nie jest właściwe. Czterowicrsz Nostradamusa, chociaż, rzecz jasna, musa podaje się jego wiarę w węd­ Nostradamusa pozostaje w całko­ łączył on w specyficzny sposób rówkę dusz. Udowodnieniu tego witej zgodności z nauką Kościoła. swoją wiarę z odprawianiem magi­ twierdzenia służyć ma cztero- Nostradamus wskazuje w nim je­ cznych rytuałów i z oddawaniem się wiersz 13 z Centurii II: dynie na swoją niezachwianą wiarę studiom nad naukami tajemnymi. www.OsloNet.Net
 27. 27. J ak już wspominaliśmy, Nostrada- malnie połączone były jedynie trzy mus kilkakrotnie przepowiedział razy. Dwukrotnie proklamowano po­ w swoim dziele fakt objęcia tronu łączenie Neapolu i Sycylii w wieku francuskiego przez Henryka z Nawar­ XIX, a więc w okresie, w którym ry. W proroctwach wizjonera z Salon niewielkie królestwo Nawarry nie ist­ dostrzec można również odniesienia niało już jako niepodległe państwo. do wielu militarnych przedsięwzięć Zatem cytowany czterowiersz Nost- i dyplomatycznych zabiegów,, jakie radamusa nie może się odnosić do musiał podejmować Henryk w celu żadnego z dziewiętnastowiecznych zdobycia przynależnej mu prawnie zjednoczeń Neapolu z Sycylią. Zo­ korony. Na przykład w czterowierszu staje więc tylko jedna możliwość: szesnastowicczne formalne połącze­ 25 z Centurii III czytamy: nie królestw Neapolu i Sycylii, doko­ nane w roku 1554 na polecenie króla Ten, kto otrzyma [lub odziedziczy] Hiszpanii Filipa II. Henryk objął tron Królestwo Nawarry, Nawarry w roku 1562. Możemy być Kiedy Neapol i Sycylia będą połączone, zatem pewni, że to właśnie jego, a nie Kiói Henryk IV tryumfuje nuci swoimi wrogami Ten chwyci Bigore i Landes za pomocą żadnego innego z władców Nawarry Foix i Obron, tki, czytane razem, pozwalają z dużą miał na myśli Nostradamus w przyto­ Od tego, kto zbyt blisko związany jest dokładnością ustalić daty wydarzeń, czonym wyżej tekście. z Hiszpanią. o których pisał Nostradamus. Królest­ Wszystkie nazwy pojawiające się wa Neapolu i Sycylii bowiem, chociaż w trzeciej linijce interesującego nas Proroctwo to brzmi dość zagad­ w praktyce przez stulecia znajdowały czterowiersza — to nazwy miejscowo­ kowo. Jednakże dwie pierwsze zwro- się pod wspólnym panowaniem, for- ści znajdujących się w królestwie Na­ warry. Jedna z nich — Bigore — ma jednak szczególne znaczenie, jako miej­ sce zwycięskiej bitwy stoczonej przez protestanckie wojska Henryka z jego katolickimi przeciwnikami. Dla upa­ miętnienia tego zwycięstwa nazwa tej miejscowości, w formie „Bigorro", zo­ stała przyjęta jako zawołanie bojowe armii Henryka. Znaczenie ostatniej linijki tego czte­ rowiersza jest również niejasne. Wielu przeciwników Henryka było blisko po­ wiązanych z Hiszpanią. Bez względu jednak na to, kogo No­ stradamus mógł mieć na myśli, jedno nie ulega wątpliwości: prorok z Salon wiedział o walkach Henryka na długo przedtem, zanim do nich doszło. Zwycięski wjazd Henryka W do Paryża 22 marca 1594 roku NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net
 28. 28. N O S T R A D A M U S A P O D R Ó Ż E W CZASIE Chociaż Henryk był znakomitym porzucił swoich dotychczasowych Edykt Nantejski nie spotkał się wodzem, zwycięstwa militarne nie protestanckich sojuszników. W 1598 z życzliwym przyjęciem ze strony mogły mu zapewnić francuskiej koro­ roku wydał tzw. Edykt Nantejski, radykalnych katolików nastrojonych ny. Dla osiągnięcia tego celu zmuszo­ który gwarantował francuskim prote- prohiszpańsko, Jeden z nich w roku ny był porzucić kalwinizm i przyjąć ka­ stanlom dużą swobodę wyznania i ta­ (610 zamordował Henryka IV. I to tolicyzm, gdyż — jak to sam cynicznie kie same prawa polityczne, jakie mieli tragiczne wydarzenie Nostradamus ujął — „Paryż wart jest mszy". Ale nie katolicy. również przepowiedział (zob. niżej). Przez długi czas trwa walka na niebie, Drzewo upadło pośrodku miasta, świętą gałąź obciął miecz niedaleko Tison, Władca Hadrie upadł. Pierwsza linijka czterowiersza, mówiąca o „walce na niebie", wyda­ je się wskazywać, że przepowiednia może się odnosić do wydarzeń, których byliśmy świadkami w wie­ ku XX, lub nawet do tych, jakie czekają nas w bliższej lub dalszej przyszłości. Jednakże ostatnia linij­ ka, w której wspomniane jest imię Egzekucja zabólcy Henryka IV „Hadrie", często stosowane przez W Nostradamusa na oznaczenie Hen­ iosną "1610 roku, w rezul­ Szwajcarii, oraz Czechy i Mo­ ryka IV, pozwala umieścić proroct­ tacie sporów wywołanych rawy. wo wizjonera z Salon w innym sprawą następstwa tronu w nie­ Do wojny jednak nie doszło. 14 kontekście historycznym. Prawdo­ wielkim państewku Julich-Clcvcs, maja 1610 roku Henryk IV został podobnie w pierwszej linijce są Henryk IV zdecydował się na wy­ zasztyletowany przez prohiszpańs- zawarte aluzje nie do współczesnej stąpienie przeciw Habsburgom. kiego zamachowca Francoisa Ra- wojny powietrznej, lecz raczej do Konfrontacja z Habsburgami niosła vaillaca. Po śmierci Henryka tron krążących w 1610 roku opowieści ze sobą duże zagrożenia dla Francji. francuski objął jego młody syn o wielkich armiach zjaw widzianych Henryk IV stanął przed niebez­ Ludwik XIII. W jego imieniu wła­ na niebie. pieczeństwem zmierzenia się z po­ dzę sprawowała w charakterze re- Świętą gałęzią odciętą przez tęgą władającą niemal połową Eu­ gentki matka, wdowa po Henryku. miecz pośrodku miasta był oczywiś­ ropy - jedna linia Habsburgów Uległa ona naciskom stronnictwa cie sam Henryk IV. Jako namasz­ panowała bowiem w potężnej prohiszpańskiego — ludziom, któ­ czony, król był w pewnym sensie w dalszym ciągu Hiszpanii, druga rzy byli „bardziej katoliccy niż sam osobą świętą, a do jego zabójstwa władała rozległym Świętym Cesar­ papież" — i zawarła porozumienie doszło niedaleko ulicy Tison (zob. stwem Rzymskim, które obejmo­ z Habsburgami. Nostradamus trzecią linijkę czterowiersza). Po raz wało wówczas wszystkie kraje przepowiedział zabójstwo Henry­ kolejny na pozór niezrozumiałe pro­ niemieckojęzyczne, z wyjątkiem ka w czterowierszu l i z Centurii Uh roctwo spełniło się. www.OsloNet.Net
 29. 29. P ierwszym mężem królowej Szko­ cji Marii Stuart był król francuski z rodu Walczjuszy — Franciszek II, syn Henryka II i Katarzyny Medycejskiej (zob. s. 29). Krótkotrwałe małżeństwo Marii z Franciszkiem, zakończone śmiercią młodego króla, przepowiedział No- stradamus w czterowierszu 39 z Cen­ turii X: Pierwszy syn, wdowa, nieszczęśliwe małżeństwo, Bezdzietność, dwie wyspy [królestwa] w niezgodzie. Przed osiemnastym rokiem życia, niepełnoletni, Drugi, przy zaręczynach jeszcze młodszy. Królowa Szkocji Maria Stuart przygotowuje się do egzekucji Pomimo użytych w tym cztero­ niego brata Franciszka II, Karola, z Elż­ posuwać się nawet do przypomi­ wierszu niejasnych sformułowań i dzi­ bietą Austriaczką. nania dalekich, mieszczańskich po­ wnej składni proroctwo to właściwie Nieudane małżeństwo Marii Stuart czątków rodu Medyceuszy, nazy­ zrozumiano na dworze francuskim odnotował Nostradamus w cztero­ wając swoją teściową „kupiecką zaraz po spełnieniu się przepowiedzia­ wierszu 55 z Centurii X: córką". nych w nim wydarzeń. Ugruntowało Pierwsze wyrazy ostatniej linijki ono też pozycję Nostradamusa jako Nieszczęśliwe małżeństwo będzie czterowiersza wydają się na pierw­ prawdziwego jasnowidza. świętowane z wielką radością, szy rzut oka pozbawione sensu. Stają Franciszek był najstarszym synem Ale koniec będzie nieszczęśliwy, się jednak zrozumiałe, kiedy uwzglę­ Henryka II, a jego żona, Maria Stuart, Matka [matka męża] będzie pogardzała dnimy często stosowaną przez Nost­ po jego śmierci została bezdzietną Marią, radamusa metodę szyfrowania pro­ wdową. W czasie zaręczyn Franciszek Phybe martwy i synowa godna jest roctw za pomocą gry słów zapoży­ był jeszcze niepełnoletni, miał mniej współczucia. czonych z języków klasycznych. Od­ niż osiemnaście lat. Powrót Marii do czytany w ten sposób wyraz „Phy­ Szkocji po przedwczesnej śmierci Znaczenie dwu pierwszych linijek b e " okazuje się połączeniem dwóch męża wywołał nieporozumienia mię­ nie budziło wątpliwości; zawarte liter alfabetu greckiego. Pierwsza phi dzy Anglią i Szkocją. Dla współcze­ w nich proroctwo wkrótce się speł­ wymawiana jest jako f, druga - beta snych Nostradamusa również ostatnia niło. Także wartość przepowiedni — w starożytnej Grecji była stosowa­ linijka cztero wiersza była pełna zna­ z trzeciej linijki szybko została do­ na na oznaczenie cyfry dwa. „Phybe" czeń. Rozumieli ją jako bezpośrednie strzeżona. Katarzyna i Maria nie oznacza zatem po prostu „FU", czyli, odniesienie do zaręczyn jedenastołet- przepadały za sobą. Maria miała inaczej mówiąc, Franciszka II. NOSTRADAMUS www.OsloNet.Net

×