Lindita GjiniLIBËR PËR MËSUESIN    TEKNOLOGJIA 12 Për klasën e 12-të të arsimit të mesëm të përgjithshëm
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © Pegi 2011 Të gjitha të drejtat lidhur me këtë botim janë ekskluzivisht të zotëru...
TEKNOLOGJIA        PËRMBAJTJEHyrje                  5Plani mësimor              6Obj...
TEKNOLOGJIA4
TEKNOLOGJIA                 HYRJELibri që po ju paraqesim është një mjet ndihmës për mësuesit e lëndës së...
TEKNOLOGJIA              PLANI MËSIMOR  34 javë mësimore x 2 orë në javë = 68 orë             ...
Linja 1:  j    TEKNOLOGJIA      34 orë (27 orë teori, 2 orë testim, 2 orë projekt, 1 orë përsëritje, 2 orë të lir...
8  Linja 2: KOMUNIKIMI GRAFIK    j       34 orë (23 orë teori, 6 orë ushtrime, 4 orë punë praktike, 1 orë proj...
1.6 Vizatimi i shkronjave dhe i     ƒ  Të përdorë rregullat kryesore të vendosjes së              shif...
10NR.   KREU       TEMAT E MËSIMEVE           OBJEKTIVAT E LINJËS3    Paraqitjet me        ...
3.11 Ushtrime për hapjen e trupave                    h i   h j          ƒ Të bëjë h j   ...
12NR.   KREU        TEMAT E MËSIMEVE           OBJEKTIVAT E LINJËS              4.7 Rrje...
ƒ  Të tregojë dhe të japë shembuj të përdorimit                                  të mat...
14NR.   KREU        TEMAT E MËSIMEVE           OBJEKTIVAT E LINJËS              3.6 Tra...
4.4 Teknologjia e prodhimit        k l ji      dhi i  ƒ  Të tregojë prirjet e teknologjisë së prodhimit ...
16NR.   KREU        TEMAT E MËSIMEVE          OBJEKTIVAT E LINJËS5    Teknologjia    e 5.1 Veç...
TEKNOLOGJIA              OBJEKTIVATLinja 1:  j      TEKNOLOGJIAKREU 1     Teknologjia dhe sistemet...
TEKNOLOGJIA   Objektiva maksimalë:    j   1. Të tregojë prirjet e teknologjisë në të ardhmen.   2. Të argumentojë...
TEKNOLOGJIA2. 7s WUHJRMs UsQGsVLQs H NRPXQLNLPLW JUD¿N3. Të ndërtojë me dorë të lirë këndet 90, 30, 60 dhe 45º.4. 7s SsUGR...
TEKNOLOGJIA   Objektiva mesatarë:    j   1. Të ndërtojë paraqitjen në hapësirë me tri plane projektimi të një objek...
TEKNOLOGJIA  të dhënë në projeksionet kënddrejta.7. Të bëjë hapjen e sipërfaqeve të objekteve të thjeshta të përgatitura ...
TEKNOLOGJIA   Linja 2 (vazhdim)   KREU 2 Materialet teknologjike   Objektiva minimalë. Në fund të kreut 2 nxënësi/ja...
TEKNOLOGJIA1. 7s LGHQWL¿NRMs VWUXNWXUDW GKH PHNDQL]PDW WHNQRORJMLNs NUHVRUs2. Të përshkruajë etapat e zhvillimit të strukt...
H VWUXNWXUDYH GKH PHNDQL]PDYH  kryesorë.6. 7s LGHQWL¿NRMs WUDQVPLVLRQHW NUHVRUH Ts SsUGRUHQ VRW Qs VWUXNWXUDW  teknologj...
TEKNOLOGJIA   Kreu 4     Teknologjia e prodhimit   Objektiva minimalë. Në fund të kreut 4 nxënësi/ja do të jetë i ...
TEKNOLOGJIAKreu 5 Teknologjia e shërbimeveObjektiva minimalë. Në fund të kreut 5 nxënësi/ja do të jetë i aftë: j1. Të tre...
TEKNOLOGJIA          PLANI MËSIMOR DITOR   Plani mësimor ditor mund të kryhet sipas dy modeleve, ai i propozua...
TEKNOLOGJIA-   Objektivi përkatës i programit mësimor;-   Objektivat e orës së mësimit;-   Plani i orës së mësimi...
TEKNOLOGJIA   Vlerësimi   Sot vlerësimi është një nga proceset më të rëndësishme dhe të ndërlikuara për   të treguar...
TEKNOLOGJIAParashikimi: Stuhi mendimeshMësuesi/ja shkruan në tabelë temën e mësimit: Teknologjia si nevojë eveprimtarisë n...
TEKNOLOGJIA   Më pas, skeda duhet të plotësohet me shpjegimin e nxënësve (kjo metodë mund   të përdoret ose duke i par...
TEKNOLOGJIA       kulturave njerëzore.    ƒ   Të përshkruajë ndikimin e teknologjisë në transformimet mjediso...
TEKNOLOGJIA   Ndërtimi i njohurive: Mbajtje e strukturuar e të dhënave.         j   Mësuesja udhëzon nxënësit ...
TEKNOLOGJIAtë dytë dhe në fazën e përforcimit.5HÀHNVLRQH: Në fund të orës së mësimit, mësuesi vlerëson orën e mësimit dheD...
TEKNOLOGJIA   Metalet     Derdhet më    Telëzohet  Farkëtohet  Kalitet   Saldohet           mirë...
1s IXQG Ws NsVDM ID]H SDUDTLWHW WDEHOD H SORWsVXDU VL   më poshtë:           Derdhet   Telëzohet    Far...
GKH LD VKSsUQGDQ
TEKNOLOGJIAnxënësve për ta plotësuar. Për plotësimin korrekt të koncepteve të reja të mësuarshfrytëzohen shënimet e mësues...
TEKNOLOGJIA    ƒ  7s NODVL¿NRMs WLSDW H OLGKMHYH Ws GHWDOHYH Ws PDNLQDYH    ƒ  Të tregojë përdorimin e tyre.  ...
TEKNOLOGJIA  5. Cilat janë pjesët kryesore të një makine?  6. Si lidhen detalet me njëra-tjetrën në makinë? etj.Përgjigj...
TEKNOLOGJIA   GKH DUULWMHQ H REMHNWLYDYH Qs Ws NXQGsUW DLDMR SODQL¿NRQ W¶L UHDOL]RMs DWR Qs   vazhdim në orët e tjera ...
TEKNOLOGJIA                                    diellore            ENERGJIAu...
TEKNOLOGJIA   Në fund të orës, çdo grup nxjerr përfaqësuesin e tij për të paraqitur përgjigjet   përkatëse.   Vlerës...
TEKNOLOGJIA Fazat e      Metodat e        Veprimtaritë e      Organizimi i strukturës     studimit ...
PEL VLQMDOHW ]DQRUH SsUKDSMHQ H WUH WHOHIRQLQs FHOXODUH VLQMDOHWdixhitale dhe ato analoge etj. Kjo fazë zgjat rreth dhjetë...
TEKNOLOGJIA   Di             Dua të di             Mësova    7HOHJUD¿Q        - Sin...
TEKNOLOGJIA                 Në të kaluarën                  (telegrafi)         ...
TEKNOLOGJIA   MODULE MËSIMORE NGA LINJA 2 “KOMUNIKIMI   GRAFIK”   Linja 2   Kapitulli 1   Tema 1.1    .RPXQLN...
TEKNOLOGJIA ƒ  3DUDTLWMH JUD¿NH WHNQLNH PHNDQLNH ƒ  3DUDTLWMH JUD¿NH WHNQLNH Ws QGsUWLPLWdhe bën shpjegimin e tyre, duke...
TEKNOLOGJIA   Objektivat:    j   Në fund të orës mësimore, nxënësi/ja do të jetë në gjendje:     ƒ Të përshkrua...
TEKNOLOGJIAe nxënësit dhe duke parë nivele të ndryshme të nxënësve.Vlerësimi i nxënësve:Gjatë kësaj ore mësimore nxënësit ...
TEKNOLOGJIA   H WUH Qs SsUFDNWLPLQ H VDNWs Ws IRUPsV Vs QMs WUXSL HWM 1s WDEHOs GKH Qs ÀHWRUH   mund të vizatohen me d...
Teknologji 12
Teknologji 12
Teknologji 12
Teknologji 12
Teknologji 12
Teknologji 12
Teknologji 12
Teknologji 12
Teknologji 12
Teknologji 12
Teknologji 12
Teknologji 12
Teknologji 12
Teknologji 12
Teknologji 12
Teknologji 12
Teknologji 12
Teknologji 12
Teknologji 12
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teknologji 12

7,590 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,590
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teknologji 12

 1. 1. Lindita GjiniLIBËR PËR MËSUESIN TEKNOLOGJIA 12 Për klasën e 12-të të arsimit të mesëm të përgjithshëm
 2. 2. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © Pegi 2011 Të gjitha të drejtat lidhur me këtë botim janë ekskluzivisht të zotëruara nga shtëpia botuese“Pegi” sh.p.k. Ndalohet çdo riprodhim, fotokopjim, përshtatje, shfrytëzim ose çdo formë tjetër qarkullimi tregtar pjesërisht ose tërësisht pa miratimin paraprak nga botuesi. Shtëpia botuese: Tel: 042 374 947 cel: 069 40 075 02 pegi@icc-al.org Sektori i shpërndarjes: Tel/Fax: 048 810 177 Cel: 069 20 267 73 Shtypshkronja: Tel: 048 810 179 Cel: 069 40 075 01 shtypshkronjapegi@yahoo.com
 3. 3. TEKNOLOGJIA PËRMBAJTJEHyrje 5Plani mësimor 6Objektivat sipas niveleve 17Plani mësimor ditor 26Module mësimore 28Situata të mendimit kritik 52Trajtimi metodik i një pune praktike 54Trajtimi metodik i projektit 56Metodika e hartimit të një testi 62 3
 4. 4. TEKNOLOGJIA4
 5. 5. TEKNOLOGJIA HYRJELibri që po ju paraqesim është një mjet ndihmës për mësuesit e lëndës së TIK-ut bazë të klasës së 12-të. Ky libër është ndërtuar në përputhje me programin emiratuar nga MASH-i.Libri ka për qëllim që të ndihmojë mësuesit në mësimdhënie, duke i paraqituratyre mekanizma për aftësimin e nxënësve në procesin mësimor dhe gjetje tëpërshtatshme për përvetësimin sa më të mirë të njohurive nga nxënësi.Në këtë libër janë vendosur:-Plani mësimor, i cili paraqet në tërësi të gjithë lëndën të ndarë në dy linjaNUHVRUH Qs DWs Ws WHNQRORJMLVs GKH Qs DWs Ws SsUSXQLPLW JUD¿N Qs OLGKMH GKH Qsfunksion të njëra-tjetrës. Në plan janë përcaktuar dhe zbërthyer të gjitha tematmësimore, si ato teorike, ashtu dhe ato me karakter praktik, ushtrime, punëpraktike dhe testime deri në orët e projekteve. Janë lënë edhe orë të lira, duke ilënë mësuesit liri në përdorimin e tyre.- Objektivat mësimorë, të zbërthyer sipas kapitujve, duke përcaktuar kështuorientimin e drejtë të të mësuarit në çdo kapitull të lëndës. Këta objektiva janëparaqitur në tri nivele, duke pasur parasysh se niveli më i lartë të përfshijë edheatë më të ulëtin.- Disa modele plani ditor të mësuesit, të realizuara sipas strukturës ERR dhemodele të propozuara nga Instituti i Zhvillimit të Arsimit.- Po kështu janë paraqitur edhe Situata të mendimit kritik me anë të disatemave mësimore ose orë punësh praktike, projektesh, të cilat shërbejnëtpër zhvillimin e shprehive të të menduarit në nivel të lartë të të nxënit,qëndrimit kritik, shprehës dhe ndihmës.- Në fund janë vendosur edhe testimet e zgjidhura që ndodhen në libër, si dhedisa njohuri të përgjithshme për vlerësimin sa më korrekt të nxënësit në procesinmësimor.%HVRMPs VH OLEUL L PsVXHVLW GR W¶MX QGLKPRMs NXU Ws ¿OORQL Ws SsUGRUQL PRGHOHWH SDUDTLWXUD Qs NODVs GXNH SULWXU Ps SDV HGKH PHQGLPH RVH UHÀHNWLPH Ws WMHUD 5
 6. 6. TEKNOLOGJIA PLANI MËSIMOR 34 javë mësimore x 2 orë në javë = 68 orë Njohuri të reja 50 orë Projekte 3 orë Punë praktike 4 orë Ushtrime 6 orë Përsëritje kapitulli 1 orë Testime 2 orë Orë të lira 1 orë Total 68 orë OBJEKTIVAT E LËNDËS Pas përfundimit të lëndës nxënësi/ja do të jetë i/e aftë: ƒ Të përpunojë dhe të komunikojë informacionin teknologjik në formë të VKNUXDU PH JRMs GKH Qs PsQUs JUD¿NH ƒ Të vlerësojë faktin se teknologjia ndikon në jetën tonë të përditshme dhe kontribuon në zhvillimin personal, social dhe ekonomik dhe që zgjidhjet teknologjike janë të lidhura me kulturat dhe mjediset. ƒ Të analizojë faktorët që ndikojnë në projektimin e sistemeve teknologjike, si: siguria, dobishmëria, mbrojtja e shëndetit dhe e mjedisit, funksionaliteti etj. ƒ Të përgatisë një plan për realizimin e një sistemi teknologjik të thjeshtë VL ]JMLGKMH SsU QMs SUREOHP RVH V¿Gs WHNQRORJMLNH ƒ Të punojë në mënyrë të pavarur ose në grup për vlerësimin e zgjidhjeve H V¿GDYH WHNQRORJMLNH ƒ Të përzgjedhë materialet, mjetet dhe pajisjet e duhura për ndërtimin e një sistemi teknologjik të thjeshtë ose për prodhimin e një produkti në përgjigje të një skicë-ideje të dhënë ose problemi teknologjik.6
 7. 7. Linja 1: j TEKNOLOGJIA 34 orë (27 orë teori, 2 orë testim, 2 orë projekt, 1 orë përsëritje, 2 orë të lira)NR. KREU TEMAT E MËSIMEVE OBJEKTIVAT E LINJËS ƒ Të përshkruajë modelin e një sistemi tipik dhe elementet kryesore të tij. ƒ Të tregojë grupet kryesore të input-eve (burimeve) të sistemeve teknologjike. ƒ Të analizojë procese të ndryshme teknologjike. ƒ 7s LGHQWL¿NRMs output-et e sistemeve teknologjike. Të shpjegojë rolin dhe veprimin e mekanizmave TEKNOLOGJIA ƒ të feedback-ut në sistemet teknologjike. k ƒ Të shpjegojë kuptimin e koncepteve “problem”, “problem teknologjik” dhe “zgjidhje e problemit teknologjik”. ƒ Të tregojë se çfarë përmban projekti (plani) për zgjidhjen e një problemi teknologjik. ƒ Të rendisë hapat që ndiqen për zgjidhjen e një problemi teknologjik dhe të argumentojë domosdoshmërinë e secilit prej tyre. ƒ Të ndërtojë skemën e procedurës së zgjidhjes së një problemi teknologjik të thjeshtë. 7
 8. 8. 8 Linja 2: KOMUNIKIMI GRAFIK j 34 orë (23 orë teori, 6 orë ushtrime, 4 orë punë praktike, 1 orë projekt)NR KREU TEMAT E MËSIMEVE OBJEKTIVAT E LINJËS1 Komunikimi .RPXQLNLPL JUD¿N VL PMHW Në përfundim të kreut nxënësi/ja duhet: JUD¿N GKH komunikimi. Lidhja me degët e ƒ 7s DQDOL]RMs OLGKMHQ H NRPXQLNLPLW JUD¿N skicat ndryshme të teknologjisë. me disa nga degët kryesore të teknologjisë, si: teknologjia e mekanikës, teknologjia e 9 orë 1.2 Materialet dhe veglat kryesore elektricitetit, teknologjia e konfeksioneve, (6 orë teori, 1 orë që përdoren për skicat dhe teknologjia e ndërtimit etj. gj j ushtrime, 2 orë vizatimet. Llojet e vijave kryesore ƒ Të njohë dhe të përdorë materialet dhe veglat punë praktike) dhe skicimi i tyre. kryesore që përdoren në kryerjen e skicave dhe vizatimeve: letrat për skica, letrat për vizatime, 6NLFLPL L ¿JXUDYH Ws UUDIVKsWD lapsat që përdoren për skica dhe vizatime, TEKNOLOGJIA =PDGKLPL GKH ]YRJsOLPL L ¿JXUDYH gomat fshirëse, vizoret matëse, trekëndëshat e të rrafshëta. vizatimit, kompaset etj. ƒ Të njohë dhe të përdorë llojet kryesore të vijave 1.4 Ndërtimet gjeometrike kryesore që përdoren në skica dhe vizatime. (ndarja e segmentit në dy pjesë të ƒ Të skicojë vija të pozicioneve të ndryshme, kënde barabarta, ndarja e rrethit, ndërtime 900, 300, 450, 600 KDUTH ¿JXUDW JMHRPHWULNH shumëkëndëshash të brendashkruar kryesore, si: rreth, elips, gjashtëkëndësh etj. në rreth etj). ƒ 7s SsUGRUs PHWRGsQ JUD¿NH Ws ]PDGKLPLW GKH 1.5 Ushtrime për ndërtimet ]YRJsOLPLW Ws ¿JXUDYH gjeometrike kryesore. ƒ Të përdorë format standarde të shkronjave dhe shifrave në skica dhe vizatime.
 9. 9. 1.6 Vizatimi i shkronjave dhe i ƒ Të përdorë rregullat kryesore të vendosjes së shifrave standarde në skica dhe në përmasave në leximin dhe kryerjen e skicave vizatime teknike. dhe vizatimeve. 1.7 Vendosja e përmasave në një ƒ Të bëjë ndërtime gjeometrike duke përdorur vizatim të përfunduar ose në skicë. veglat e vizatimit si: 1.8 -1.9 Punë praktike - ndarje segmentesh dhe rrathësh në pjesë të Realizimi i një skice me standardet barabarta. e mësuara. - ndërtime shumëkëndëshash. - kalime të rrjedhshme midis dy drejtëzash, drejtëzës dhe rrethit dhe midis dy rrathëve. Vizatimet me Në përfundim të kreut nxënës/i-ja duhet: TEKNOLOGJIA2 p r o j e k s i o n e 2.1. Koncepti për pamjet. ƒ Të ndërtojë projeksione kënddrejta të objekteve k ë n d d r e j t a Projeksionet kënddrejta. të thjeshtë. 2.2 Shkallët e vizatimit. ƒ Të përdorë shkallët e vizatimit. 4 orë 2.3 Skicat dhe vizatimet e detaleve. ƒ Të bëjë skica të objekteve të thjeshta. (3 orë teori, 1 orë 2.4 Ushtrime përmbledhëse ƒ Të lexojë skica dhe vizatime të objekteve të ushtrime) për kapitullin. Leximi i skicave thjeshta dhe të vështirësisë mesatare. të thjeshta dhe të vështirësisë mesatare. 9
 10. 10. 10NR. KREU TEMAT E MËSIMEVE OBJEKTIVAT E LINJËS3 Paraqitjet me ij 3.1 Kuptimi mbi prerjet, vijëzimet i i bi j ij i f d k / duhet: Në përfundim të kreut nxënës/i-ja d h prerje dhe e prerjeve, emërtimet. ƒ Të njohë kuptimin gjeometrik të paraqitjes me aksonometrike prerje. 3.2 Llojet e prerjeve. Prerjet e thjeshta. ƒ Të bëjë shënimin e prerjeve sipas standardit të 12 orë vizatimit. (7 orë teori, 3.3 Bashkimi i pamjes me prerjen. ƒ Të bëjë vijëzimet e sipërfaqeve të prera. 4 orë ushtrime, 3.4 Ushtrime mbi prerjet. ƒ Të përdorë prerjet e thjeshta në paraqitjen e 1 orë projekt) objekteve. 3.5 Njohuri të përgjithshme për ƒ Të përdorë bashkimet e pamjeve me prerjet në projeksionet aksonometrike. skica dhe vizatime. Dimetria dhe izometria. Vizatimi i ƒ Të lexojë skica dhe vizatime të objekteve të boshteve. thjeshta dhe të vështirësisë mesatare të paraqitur 3.6 Paraqitja aksonometrike e me prerje. ¿JXUDYH Ws UUDIVKsWD ƒ Të njohë kuptimin gjeometrik të paraqitjeve TEKNOLOGJIA aksonometrike. 3.7 Paraqitja aksonometrike e ƒ Të ndërtojë me veglat e vizatimit dhe me dorë trupave gjeometrikë. të lirë boshtet aksonometrike për dimetrinë 3.8 Ushtrime për paraqitjen këndngushtë dhe izometrinë kënddrejtë. aksonometrike të trupave. ƒ Të ndërtojë paraqitjet aksonometrike të 3.9 Hapja e sipërfaqeve, njohuri të ¿JXUDYH Ws UUDIVKsWD NDWURULW GUHMWNsQGsVKLW përgjithshme. trekëndëshit, gjashtëkëndëshit, rrethit). ƒ Të ndërtojë paraqitjet aksonometrike të trupave 3.10 Ushtrime. Hapja e prizmit dhe gjeometrikë kryesorë dhe objekteve të thjeshta cilindrit të prerë pjerrtas. të dhëna në projeksionet kënddrejta ose në natyrë.
 11. 11. 3.11 Ushtrime për hapjen e trupave h i h j ƒ Të bëjë h j b j hapjen e sipërfaqeve të prizmave i i të tjerë. piramidave, cilindrave dhe konit të dhënë në projeksionet kënddrejta. 3.12 Projekt nr. 2. ƒ Të bëjë hapjen e sipërfaqeve të prizmit dhe Ndërtimi i trupave gjeometrikë të cilindrit të prerë pjerrtas. rregullt. ƒ Të bëjë hapjen e sipërfaqeve të objekteve të thjeshta të përgatitur prej materialesh në formë ÀHWsVK4 Vizatimet e 4.1 Njohuri të përgjithshme Në përfundim të kreut nxënësi/ja duhet: ndërtimit dhe për vizatimet e ndërtimit. Plani ƒ Të lexojë vizatimet e planeve të përgjithshme ato skematike i përgjithshëm, planimetritë e (genplanet) dhe të përcaktojë në to objektet e shtëpive të banimit. ndryshme. 9 orë 4.2 3DUDTLWMD JUD¿NH GKH SsUFDNWLPL ƒ Të përcaktojë elementet konstruktive në (7 orë teori, 2 orë i elementeve vizatimet konstruktive të objekteve të ndërtimit. punë praktike). të ndërtesës së banimit. ƒ Të lexojë planet (planimetritë) e objekteve të TEKNOLOGJIA 4.3 Pajisjet higjienosanitare, banimit dhe të përcaktojë elementet e objektit. elektroshtëpiake dhe mobiliet, ƒ Të lexojë planet e mobilimit të objekteve të shenjat konvencionale të ndërtimit. përdorura në planimetritë e ƒ 7s LGHQWL¿NRMs VLPEROHW H HOHPHQWHYH NUHVRUH banesave. të vizatimeve skematike (skemave elektrike, 4.4 Banesat moderne, mobilimi i kinematike dhe hidrosanitare). tyre, materialet e reja të ƒ Të zbatojë skema të thjeshta elektrike, mobilimit të mjediseve. kinematike dhe hidrosanitare. 4.5 Punë praktike nr 1. Leximi i ƒ Të lexojë skema të thjeshta dhe të vështirësisë planeve të ndryshme. mesatare elektrike, kinematike dhe 4.6 Skemat kinematike (telefoni, hidrosanitare. citofoni, antena televizive etj.). 11
 12. 12. 12NR. KREU TEMAT E MËSIMEVE OBJEKTIVAT E LINJËS 4.7 Rrjeti elektrik 4.8 Rrjeti hidrosanitar, simbolika e përdorur. 4.9 Punë praktike nr. 2. Leximi i vizatimeve skematike. LINJA 1: Teknologjia (vazhdim)NR KREU TEMAT E MËSIMEVE OBJEKTIVAT E LINJËS2 M a t e r i a l e t 2.1 Njohuri të përgjithshme për Në përfundim të kreut nxënësi/ja duhet: teknologjike materialet teknologjike. Rëndësia ƒ Të shpjegojë konceptin e materialeve e tyre. teknologjike. 6 orë .ODVL¿NLPL L PDWHULDOHYH ƒ Të përshkruajë etapat kryesore të zhvillimit të (5 orë teori, 1 orë teknologjike, llojet e tyre, vetitë. materialeve teknologjike. TEKNOLOGJIA projekt). 2.3 Materialet jometalike dhe ƒ Të argumentojë rëndësinë që kanë materialet llojet e tyre. Shembuj të përdorimit teknologjike për teknologjinë dhe zhvillimin të tyre. ekonomiko-shoqëror. 2.4 Vetitë kryesore të materialeve ƒ 7s NODVL¿NRMs PDWHULDOHW WHNQRORJMLNH VLSDV teknologjike. grupeve kryesore. 2.5 Materialet kryesore sot, ƒ Të përshkruajë vetitë teknologjike kryesore të riciklimi i materialeve. materialeve teknologjike. 2.6 Projekt nr 3. ƒ Të përshkruajë vetitë teknologjike të materialeve Riciklimi i materialeve në shkollë. teknologjike sipas grupeve të ndryshme.
 13. 13. ƒ Të tregojë dhe të japë shembuj të përdorimit të materialeve teknologjike sipas grupeve të ndryshme. ƒ Të tregojë prirjet kryesore të zhvillimit dhe të përdorimit të materialeve teknologjike të së ardhmes.3 Strukturat k dhe 3.1 Njohuri të përgjithshme dh j h i ji h h Në përfundim të k di kreut nxënësi/ja duhet: i/j d h mekanizmat për strukturat dhe mekanizmat ƒ Të tregojë kuptimin e strukturave dhe të teknologjikë. Rëndësia e tyre në mekanizmave teknologjikë. 10 orë teknologjinë e sotme. ƒ Të përshkruajë etapat e zhvillimit të strukturave (8 orë teori, 1 dhe të mekanizmave teknologjikë. orë përsëritje .ODVL¿NLPL L OLGKMHYH ƒ Të argumentojë rëndësinë e përdorimit të kapitulli, 1 orë Përdorimi dhe rëndësia e tyre në strukturave dhe të mekanizmave në teknologjinë testim) teknologji. e sotme. ƒ 7s NODVL¿NRMs VWUXNWXUDW GKH PHNDQL]PDW TEKNOLOGJIA .ODVL¿NLPL L VWUXNWXUDYH GKH teknologjikë kryesorë. i mekanizmave teknologjikë ƒ Të dallojë strukturat dhe mekanizmat kryesorë. teknologjikë kryesorë. 3.4 Ndërtimi dhe funksionimi i ƒ Të tregojë rëndësinë dhe përdorimet e strukturave dhe i mekanizmave strukturave dhe të mekanizmave teknologjikë kryesorë. kryesorë. ƒ 7s LGHQWL¿NRMs GKH Ws SsUVKNUXDMs SMHVsW 3.5 Ndërtimi dhe funksionimi i e veçanta (detalet) të strukturave dhe transmisioneve me dhëmbë. mekanizmave teknologjikë. 13
 14. 14. 14NR. KREU TEMAT E MËSIMEVE OBJEKTIVAT E LINJËS 3.6 Transmisionet me burmë pa ƒ 7s LGHQWL¿NRMs GKH Ws SsUVKNUXDMs EDVKNLPHW fund dhe rrotë burmore. kryesore që përdoren në strukturat dhe 3.7 Akset, boshtet dhe mbështetjet mekanizmat teknologjikë. e tyre. ƒ 7s LGHQWL¿NRMs GKH Ws SsUVKNUXDMs PHNDQL]PDW 3.8 Rëndësia dhe përdorimet e kryesorë që përdoren në sistemet dhe strukturat strukturave dhe mekanizmave teknologjike. teknologjikë kryesorë. ƒ 7s LGHQWL¿NRMs GKH Ws SsUVKNUXDMs WUDQVPLVLRQHW kryesore që përdoren në sistemet dhe strukturat 3.9 Përsëritje kapitulli. teknologjike. ƒ Të japë shembuj të detaleve, të bashkimeve, 3.10 Testim për kreun 3. mekanizmave dhe transmisioneve kryesore që përdoren në strukturat teknologjike. T k l ji Teknologjia e 4.1 Teknologjia e prodhimit. k l ji dhi i Në përfundim të kreut nxënësi/ja duhet: f d k / d h TEKNOLOGJIA4 prodhimit .ODVL¿NLPL GKH UsQGsVLD H VDM ƒ Të tregojë kuptimin e teknologjisë së prodhimit. teknologjisë në shoqërinë e sotme. ƒ 7s NODVL¿NRMs GKH Ws SsUVKNUXDMs OORMHW NUHVRUH 5 orë 4.2 Teknologjia e prodhimit të të teknologjive të prodhimit. (5 orë teori) energjisë elektrike. Rëndësia e ƒ Të tregojë rëndësinë e teknologjisë së prodhimit saj dhe prirjet e prodhimit në të për shoqërinë e sotme. ardhmen. ƒ Të argumentojë rëndësinë e teknologjisë së prodhimit të energjisë për ekonominë dhe 4.3.Teknologjia e prodhimit shoqërinë. LQGXVWULDO .ODVL¿NLPL GKH UsQGsVLD ƒ Të përshkruajë mënyrat dhe teknologjitë e tij për ekonominë dhe shoqërinë kryesore të prodhimit të energjive të llojeve të sot. ndryshme.
 15. 15. 4.4 Teknologjia e prodhimit k l ji dhi i ƒ Të tregojë prirjet e teknologjisë së prodhimit j ij k l ji dhi i DUWL]DQDO .ODVL¿NLPL GKH UsQGsVLD të energjisë për shoqërinë e sotme dhe të së e tij për ekonominë dhe shoqërinë ardhmes. sot. ƒ Të përshkruajë veçoritë kryesore të teknologjisë së prodhimit industrial. 4.5 Teknologjia e prodhimit ƒ 7s NODVL¿NRMs OORMHW NUHVRUH Ws WHNQRORJMLVs Vs EXMTsVRU .ODVL¿NLPL GKH UsQGsVLD prodhimit industrial. e saj për ekonominë e shoqërinë ƒ Të argumentojë rëndësinë dhe përdorimet sot. e teknologjisë së prodhimit industrial për ekonominë dhe shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes. ƒ Të përshkruajë veçoritë kryesore të teknologjisë së prodhimit artizanal. ƒ 7s NODVL¿NRMs OORMHW NUHVRUH Ws WHNQRORJMLYH Ws prodhimit artizanal. TEKNOLOGJIA ƒ Të argumentojë rëndësinë dhe përdorimet e teknologjisë së prodhimit artizanal për ekonominë dhe shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes. Të përshkruajë veçoritë kryesore të teknologjisë së prodhimit bujqësor. ƒ 7s NODVL¿NRMs OORMHW NUHVRUH Ws WHNQRORJMLVs Vs prodhimit bujqësor. ƒ Të argumentojë rëndësinë dhe përdorimet e teknologjisë së prodhimit bujqësor për ekonominë dhe shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes.15
 16. 16. 16NR. KREU TEMAT E MËSIMEVE OBJEKTIVAT E LINJËS5 Teknologjia e 5.1 Veçoritë e teknologjisë së Në përfundim të kreut nxënës/i-ja duhet: shërbimeve VKsUELPHYH .ODVL¿NLPL GKH ƒ Të tregojë kuptimin e teknologjisë së shërbimit. rëndësia e saj për ekonominë dhe ƒ 7s NODVL¿NRMs GKH SsUVKNUXDMs OORMHW NUHVRUH Ws 5 orë shoqërinë sot. teknologjive të shërbimeve. (4 orë teori, 1 orë ƒ Të tregojë rëndësinë e teknologjive të shërbimeve e lirë) 5.2 Komunikimi dhe sistemet bazë për shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes. të tij. Komunikimi në të ardhmen. ƒ Të përshkruajë veçoritë kryesore të teknologjisë së shërbimeve të komunikimit. 5.3 Teknologjia e shërbimeve të ƒ 7s NODVL¿NRMs OORMHW NUHVRUH Ws WHNQRORJMLVs Vs transportit. shërbimeve të komunikimit. 5.4 Teknologjia e shërbimeve të ƒ Të argumentojë rëndësinë dhe përdorimet e mirëmbajtjes dhe riparimit, prirjet teknologjisë së shërbimeve të komunikimit në në të ardhmen. shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes ƒ Të tregojë kuptimin e teknologjisë së transportit. TEKNOLOGJIA 5. 5 Orë e lirë ƒ 7s NODVL¿NRMs OORMHW NUHVRUH Ws WHNQRORJMLYH Ws transportit. ƒ Të përshkruajë llojet kryesore të teknologjive të transportit. ƒ Të tregojë rëndësinë e teknologjisë së transportit për shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes. ƒ Të tregojë kuptimin e teknologjisë së mirëmbajtjes dhe riparimit. ƒ 7s NODVL¿NRMs GKH SsUVKNUXDMs OORMHW NUHVRUH Ws teknologjive të mirëmbajtjes dhe riparimit. ƒ Të tregojë rëndësinë e teknologjive të mirëmbajtjes dhe riparimit për shoqërinë e sotme dhe të ardhmes.
 17. 17. TEKNOLOGJIA OBJEKTIVATLinja 1: j TEKNOLOGJIAKREU 1 Teknologjia dhe sistemet teknologjikeObjektiva minimalë. Në fund të kreut 1 nxënësi/ja do të jetë i aftë: j1. Të shpjegojë kuptimin dhe qëllimin e teknologjisë.2. Të përshkruajë marrëdhëniet e teknologjisë me shkencën.3. 7s LGHQWL¿NRMs PXQGsVLWs Ts RIURQ WHNQRORJMLD Qs SORWsVLPLQ H GsVKLUDYH personale dhe shoqërore.4. 7s SsUVKNUXDMs SsU¿WLPHW QJD WHNQRORJMLD5. Të përshkruajë modelin e një sistemi teknologjik tipik.6. 7s LGHQWL¿NRMs HOHPHQWHW NUHVRUH Ws QMs VLVWHPL WHNQRORJMLN7. 7s LGHQWL¿NRMs input-et dhe output-et e sistemeve teknologjike.8. Të shpjegojë kuptimin e koncepteve “problem”, “problem teknologjik” dhe “zgjidhje e një problemi teknologjik”.Objektiva mesatarë: j1. Të tregojë cilat janë llojet dhe etapat e progresit teknologjik.2. Të tregojë pse teknologjia është pjesë e pandarë e të gjitha kulturave njerëzore.3. 7s EsMs NODVL¿NLPLQ H GUHMWLPHYH NUHVRUH WHNQRORJMLNH Ws VRWPH4. Të përshkruajë ndikimin e teknologjisë në transformimet mjedisore, masat për mbrojtjen e këtij mjedisi.5. Të tregojë grupet kryesore të input-eve (burimeve) të sistemeve teknologjike.6. Të shpjegojë rolin dhe veprimin e mekanizmave të feedback-ut në sistemet kteknologjike.7. Të shpjegojë rolin e procesit të prodhimit dhe të administrimit në sistemetteknologjike.8. Të tregojë se çfarë përmban projekti (plani) për zgjidhjen e një problemiteknologjik. 179. Të renditë hapat që ndiqen për zgjidhjen e një problemi teknologjik.
 18. 18. TEKNOLOGJIA Objektiva maksimalë: j 1. Të tregojë prirjet e teknologjisë në të ardhmen. 2. Të argumentojë rolin e zbulimeve të shkencave në teknologji dhe anasjellas. 3. Të shpjegojë me anë të shembujve konkretë përparësitë dhe anët negative të zhvillimit teknologjik në shoqëri. 5. Të analizojë procese të ndryshme teknologjike. 6. Të krahasojë proceset e sistemit teknologjik të pamekanizuara me ato të mekanizuara. 7. Të hartojë skema teknologjike me të gjitha elementet e mësuara. 8. Të ndërtojë skemën e procedurës së zgjidhjes së një problemi të thjeshtë. 9. Të argumentojë domosdoshmërinë e hapave që ndiqen për zgjidhjen e një problemi teknologjik. 10. Të praktikojë rubrikat pyetje e detyra, jepni mendimin tuaj, hartën e koncepteve dhe përmbledhjet e njohurive kryesore. Linja nr. 2 .RPXQLNLPL JUD¿N j KREU 1 .RPXQLNLPL JUD¿N GKH VNLFDW Objektiva minimalë. Në fund të kreut 1 nxënësi/ja do të jetë i aftë: j 1. 7s SsUVKNUXDMs UsQGsVLQs H NRPXQLNLPLW JUD¿N SsU MHWsQ H QMHULXW 2. 7s LGHQWL¿NRMs GHJsW NUHVRUH Ws NRPXQLNLPLW JUD¿N 3. 7s LGHQWL¿NRMs PMHWHW GKH PDWHULDOHW NUHVRUH Ts SsUGRUHQ SsU NUHUMHQ H skicave dhe të vizatimeve. 4. Të përshkruajë llojet kryesore të vijave që përdoren në skica dhe vizatime. 5. Të përshkruajë radhën e punës për skicimin e vijave me dorë të lirë. 6. Të shpjegojë radhën e punës për nxjerrjen e përmasave. 7. 7s LGHQWL¿NRMs HOHPHQWHW GKH UUHJXOODW Ts SsUPEDQ SsUPDVLPL 8. Të tregojë llojet e shkrimit që përdoren me elementet kryesore të tyre. Objektiva mesatarë: j18 1. 7s WUHJRMs OORMHW H JUD¿NDYH PH NDUDNWHULVWLNDW H WUH
 19. 19. TEKNOLOGJIA2. 7s WUHJRMs UsQGsVLQs H NRPXQLNLPLW JUD¿N3. Të ndërtojë me dorë të lirë këndet 90, 30, 60 dhe 45º.4. 7s SsUGRUs Qs SUDNWLNs PHWRGsQ H ]YRJsOLPLW GKH Ws ]PDGKLPLW Ws ¿JXUDYH të rrafshëta.5. Të vendosë në mënyrë të saktë përmasat në një objekt.6. Të përdorë format standarde të shkronjave dhe të shifrave në skica dhe vizatime.7. Të ndërtojë me ndihmën e veglave shumëkëndësha të ndryshëm.8. Të realizojë me anë të veglave ndarjen e segmenteve dhe të rrathëve në pjesë të barabarta.Objektiva maksimalë: j1. 7s DQDOL]RMs OLGKMHQ H NRPXQLNLPLW JUD¿N PH GHJsW NUHVRUH Ws WHNQRORJMLVs2. Të japë shembuj konkretë të përdorimit të skicave dhe vizatimeve në teknologjinë mekanike, konfeksionet, të ndërtimit etj.3. Të ndërtojë në mënyrë të saktë kalimet e rrjedhshme midis dy drejtëzave, drejtëz rreth dhe midis dy rrathëve.4. Të praktikojë ushtrimet e ndërtimeve kryesore gjeometrike.5. Të plotësojë një stampë me shkrim standard.6. Të realizojë një skicë me të gjitha elementet e mësuara në kapitull.7. Të praktikojë rubrikat pyetje e detyra, jepni mendimin tuaj, hartën e koncepteve dhe përmbledhjet e njohurive kryesore.KREU 2 Vizatimet me projeksione kënddrejtaObjektiva minimalë. Në fund të kreut 2 nxënësi/ja do të jetë i aftë: j1. Të LGHQWL¿NRMs WUL SDPMHW H QMs REMHNWL2. Të SsUNX¿]RMs VKNDOOsW YL]DWLPLW3. Të përcaktojë mjetet që përdoren për të vizatuar në shkallë zmadhimi e zvogëlimi.4. Të përshkruajë rolin e skicës dhe etapat për vizatimin e saj.5. Të përcaktojë radhën e punës për të vizatuar një skicë ose vizatim teknik tënjë detali dhe mjetet që duhen. 19
 20. 20. TEKNOLOGJIA Objektiva mesatarë: j 1. Të ndërtojë paraqitjen në hapësirë me tri plane projektimi të një objekti të thjeshtë. 2. Të tregojë veçoritë e projeksionit kënddrejtë (ortogonal). 3. Të ndërtojë në epyre projeksionet e një objekti të thjeshtë. 4. Të përdorë shkallën e vizatimit në praktikë, në varësi të dimensioneve që ka sendi që do të vizatohet. 5. Të tregojë radhën e punës për vizatimin e skicës. Objektiva maksimalë: j 1. Të ndërtojë projeksione kënddrejta të objekteve të vështirësisë mesatare. 2. Të bëjë skica të objekteve të thjeshta dhe të vështirësisë mesatare. 3. Të lexojë skica dhe vizatime të objekteve të thjeshta dhe të vështirësisë mesatare. 4. Të praktikojë rubrikat pyetje e detyra, ushtrime, punë praktike dhe përmbledhjet e njohurive kryesore. KREU 3 Paraqitjet me prerje dhe aksonometrike Objektiva minimalë. Në fund të kreut 3 nxënësi/ja do të jetë i aftë: j 1. 7s LGHQWL¿NRMs NXSWLPLQ JMHRPHWULN Ws SDUDTLWMHV PH SUHUMH 2. Të vizatojë shënimin e prerjeve sipas standardit të vizatimit. 3. Të vizatojë vijëzimet e sipërfaqeve të prera. 4. Të përshkruajë prerje të llojeve të ndryshme. 5. Të njohë kuptimin gjeometrik të paraqitjeve aksonometrike. Objektiva mesatarë: j 1. Të përdorë prerjet e thjeshta në paraqitjen e objekteve. 2. Të vizatojë prerje të thjeshta. 3. Të tregojë rolin e prerjeve në vizatimet teknike. 4. Të ndërtojë me veglat e vizatimit dhe me dorë të lirë boshtet aksonometrike për dimetrinë këndngushtë dhe izometrinë kënddrejtë. 5. 7s QGsUWRMs SDUDTLWMHW DNVRQRPHWULNH Ws ¿JXUDYH Ws UUDIVKsWD NDWURULW20 drejtkëndëshit trekëndëshit, gjashtëkëndëshit, rrethit). 6. Të bëjë hapjen e sipërfaqeve të prizmave, piramidave, cilindrave dhe konit
 21. 21. TEKNOLOGJIA të dhënë në projeksionet kënddrejta.7. Të bëjë hapjen e sipërfaqeve të objekteve të thjeshta të përgatitura prej PDWHULDOHVK Qs IRUPs ÀHWsVKObjektiva maksimale: j1. Të lexojë skica dhe vizatime të objekteve të thjeshta dhe të vështirësisë mesatare të paraqitura me prerje.2. Të përdorë bashkimet e pamjeve me prerjet në skicat dhe vizatime.3. Të ndërtojë paraqitjet aksonometrike të trupave gjeometrikë kryesorë dhe të objekteve të thjeshta të dhëna në projeksionet kënddrejta ose në natyrë.4. Të bëjë hapjen e sipërfaqeve të prizmit dhe cilindrit të prerë pjerrtas.5. Të praktikojë rubrikat pyetje e detyra, ushtrime, punë praktike dhe përmbledhjet e njohurive kryesore.KREU 4 Vizatimet e ndërtimit dhe ato skematikeObjektiva minimalë. Në fund të kreut 4 nxënësi/ja do të jetë e aftë: j 1. Të përcaktojë elementet konstruktive në vizatimet konstruktive të objekteve të ndërtimit. 2. 7s LGHQWL¿NRMs VLPEROHW H HOHPHQWHYH NUHVRUH Ws YL]DWLPHYH VNHPDWLNHObjektiva mesatarë: j1. Të lexojë planet (planimetritë) e objekteve të banimit dhe të përcaktojë elementet e objektit.2. Të lexojë planet e mobilimit të objekteve të ndërtimit.3. Të lexojë vizatimet e planeve të përgjithshme (genplanet) dhe të përcaktojë në to objektet e ndryshme.Objektiva maksimalë: j1. Të zbatojë skema të thjeshta elektrike, kinematike dhe hidrosanitare.2. Të praktikojë rubrikat pyetje e detyra, ushtrime, punë praktike dhe përmbledhjete njohurive kryesore. 21
 22. 22. TEKNOLOGJIA Linja 2 (vazhdim) KREU 2 Materialet teknologjike Objektiva minimalë. Në fund të kreut 2 nxënësi/ja do të jetë i aftë: j 1. Të shpjegojë konceptin e “materialeve teknologjike”. 2. Të përshkruajë vetitë teknologjike të materialeve teknologjike. 3. Të përshkruajë etapat kryesore të zhvillimit të materialeve. 4. Të përshkruajë ndarjen e materialeve teknologjike në grupe. 5. 7s LGHQWL¿NRMs PDWHULDOHW Ps Ws SsUGRUVKPH VRW Qs WHNQRORJML 6. Të shpjegojë disa nga vetitë kryesore teknologjike të materialeve. Objektiva mesatarë: j 1. 7s NODVL¿NRMs PDWHULDOHW WHNQRORJMLNH VLSDV JUXSHYH NUHVRUH 2. Të tregojë përdorimin e tyre sot. 3. Të tregojë aftësinë në bazë të vetive teknologjike që një material teknologjik të përpunohet. 4. Të tregojë prirjet kryesore të zhvillimit dhe përdorimit të materialeve teknologjike të së ardhmes. 5. Të tregojë përdorimin e materialeve të riciklueshme. Objektiva maksimalë: j 1. Të argumentojë rëndësinë që kanë materialet teknologjike për zhvillimin e teknologjisë. 2. Të analizojë rëndësinë që kanë materialet teknologjike për zhvillimin ekonomiko-shoqëror të një vendi. 3. Të krahasojë materialet teknologjike të sotme me ato të së kaluarës. 4. Të argumentojë rëndësinë e zëvendësimit të materialeve “tradicionale” me materiale të tjera më të përshtatshme. 5. Të argumentojë rëndësinë e përdorimit të materialeve të ricikluara sot. 6. Të praktikojë rubrikat pyetje e detyra, jepni mendimin tuaj, hartën e koncepteve dhe përmbledhjet e njohurive kryesore. KREU 3 Strukturat dhe mekanizmat22 Objektiva minimalë. Në fund të kreut 3 nxënësi/ja do të jetë i aftë: j
 23. 23. TEKNOLOGJIA1. 7s LGHQWL¿NRMs VWUXNWXUDW GKH PHNDQL]PDW WHNQRORJMLNs NUHVRUs2. Të përshkruajë etapat e zhvillimit të strukturave dhe të mekanizmave teknologjikë.3. 7s LGHQWL¿NRMs SsUGRULPLQ H WUDQVPLVLRQHYH Qs PHNDQL]PD Ws QGUVKsP teknologjikë.4. Të përshkruajë funksionimin dhe përdorimin e mekanizmave kryesorë.5. 7H LGHQWL¿NRMs SMHVsW H YHoDQWD GHWDOHW
 24. 24. H VWUXNWXUDYH GKH PHNDQL]PDYH kryesorë.6. 7s LGHQWL¿NRMs WUDQVPLVLRQHW NUHVRUH Ts SsUGRUHQ VRW Qs VWUXNWXUDW teknologjike.Objektiva mesatarë: j1. Të tregojë kuptimin e strukturave dhe të mekanizmave teknologjikë.2. Të tregojë rëndësinë dhe përdorimet e strukturave dhe të mekanizmave teknologjikë kryesorë.3. Të tregojë funksionimin e transmisioneve kryesore.4. ºȱ”•Šœ’ę”˜“ºȱ›Š—œ–’œ’˜—Žȱœ’™Šœȱ”Š›Š”Ž›’œ’”ŠŸŽȱºȱ¢›Žǯ5. Të tregojë rolin e akseve dhe të boshteve në një mekanizëm ose strukturë.6. Të përcaktojë tipat e lidhjeve (bashkimeve).7. Të tregojë tipat me të përdorshëm të pompave dhe të kompresorëve.Objektiva maksimalë j1. 7s NODVL¿NRMs VWUXNWXUDW GKH PHNDQL]PDW WHNQRORJMLNs NUHVRUs2. Të argumentojë rëndësinë e përdorimit të strukturave dhe mekanizmave në teknologjinë e sotme.3. Të krahasojë transmisionet e tipave të ndryshëm.4. Të rendisë anët pozitive dhe negative të transmisioneve.5. Të japë shembuj të bashkimeve të mekanizmave dhe transmisioneve që përdoren në strukturat teknologjike.6. Të praktikojë rubrikat pyetje e detyra, jepni mendimin tuaj, hartën e koncepteve dhe përmbledhjet e njohurive kryesore. 23
 25. 25. TEKNOLOGJIA Kreu 4 Teknologjia e prodhimit Objektiva minimalë. Në fund të kreut 4 nxënësi/ja do të jetë i aftë: j 1. Të tregojë kuptimin e teknologjisë së prodhimit. 2. 7s NODVL¿NRMs GKH SsUVKNUXDMs OORMHW NUHVRUH Ws WHNQRORJMLYH Ws SURGKLPLW 3. Të përshkruajë mënyrat dhe teknologjitë kryesore të prodhimit të energjive të llojeve të ndryshme. 4. Të tregojë mënyrat që përdoren në vendin tonë për prodhimin e energjisë elektrike. 5. Të përshkruajë veçoritë kryesore të teknologjisë së prodhimit industrial. 6. 7s NODVL¿NRMs OORMHW NUHVRUH Ws WHNQRORJMLYH Ws SURGKLPLW DUWL]DQDO 7. Të përshkruajë veçoritë kryesore të teknologjisë së prodhimit bujqësor. 8. 7s NODVL¿NRMs OORMHW NUHVRUH Ws WHNQRORJMLVs Vs SURGKLPLW EXMTsVRU Objektiva mesatarë: j 1. Të tregojë rëndësinë e teknologjisë së prodhimit për shoqërinë e sotme. 2. Të japë shembuj konkretë të përdorimit të teknologjisë së prodhimit në vendin tonë. dhe të tregojë prirjet e teknologjisë së prodhimit të energjisë për shoqërinë e sotme të së ardhmes. 3. Të tregojë rolin e burimeve alternative në prodhimin e energjisë elektrike. 4. Të përshkruajë veçoritë kryesore të teknologjisë së prodhimit industrial. 5. 7s NODVL¿NRMs OORMHW NUHVRUH Ws WHNQRORJMLVs Vs SURGKLPLW LQGXVWULDO 6. Të tregojë vendin që zë teknologjia e prodhimit të artizanatit në vendin tonë. Objektiva maksimalë j 1. Të analizojë rëndësinë që ka teknologjia e prodhimit në zhvillimin e vendit. 2. Të argumentojë rëndësinë e teknologjisë së prodhimit të energjisë për ekonominë dhe shoqërinë. 3. Të argumentojë rëndësinë dhe përdorimet e teknologjisë së prodhimit industrial dhe bujqësor për ekonominë dhe shoqërinë e sotme dhe të ardhmes. 4. Të tregojë rëndësinë dhe përdorimet e teknologjisë së prodhimit artizanal për ekonominë dhe shoqërinë e sotme dhe të ardhmes.24 5. Të praktikojë rubrikat pyetje e detyra, jepni mendimin tuaj, hartën e koncepteve dhe përmbledhjet e njohurive kryesore.
 26. 26. TEKNOLOGJIAKreu 5 Teknologjia e shërbimeveObjektiva minimalë. Në fund të kreut 5 nxënësi/ja do të jetë i aftë: j1. Të tregojë kuptimin e teknologjisë së shërbimit.2. 7s NODVL¿NRMs GKH Ws SsUVKNUXDMs OORMHW NUHVRUH Ws WHNQRORJMLYH Ws VKsUELPHYH3. Të përshkruajë veçoritë kryesore të teknologjisë së shërbimeve të komunikimit.4. 7s NODVL¿NRMs OORMHW NUHVRUH Ws WHNQRORJMLYH Ws WUDQVSRUWLW5. Të përshkruajë llojet kryesore të teknologjive të transportit.6. 7s LGHQWL¿NRMs OORMHW NUHVRUH Ws WHNQRORJMLYH Ws PLUsPEDMWMHV GKH ULSDULPLW7. 7s NODVL¿NRMs OORMHW NUHVRUH Ws WHNQRORJMLYH Ws PLUsPEDMWMHV GKH ULSDULPLWObjektiva mesatarë: j1. Të tregojë rëndësinë e teknologjive të shërbimeve për shoqërinë e sotme dhe të ardhmes.2. Të japë shembuj mbi llojet kryesore të teknologjisë së shërbimeve të komunikimit.3. Të tregojë kuptimin e teknologjisë së transportit.4. Të tregojë rëndësinë e teknologjisë së transportit për shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes.5. Të krahasojë transportin në ditët e sotme me atë në të kaluarën.6. Të tregojë kuptimin e teknologjisë së mirëmbajtjes dhe riparimit.Objektiva maksimalë: j1. Të argumentojë rëndësinë dhe përdorimet e teknologjisë së shërbimeve të komunikimit për ekonominë dhe shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes.2. Të analizojë rëndësinë e teknologjive të mirëmbajtjes dhe të riparimit për shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes.3. Të argumentojë rëndësinë e teknologjive së transportit për shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes.4. Të praktikojë rubrikat pyetje e detyra, jepni mendimin tuaj, hartën e koncepteve dhe përmbledhjet e njohurive kryesore. 25
 27. 27. TEKNOLOGJIA PLANI MËSIMOR DITOR Plani mësimor ditor mund të kryhet sipas dy modeleve, ai i propozuar nga INSTITUTI I ZHVILLIMIT TE ARSIMIT (IZHA) ose sipas strukturës ERR (EVOKIM, REALIZIM, REFLEKTIM). Evokimi Në këtë fazë të mësimit nxënësit rikujtojnë se çfarë dinë rreth temës. Ata motivohen për atë çfarë do të vijë më pas. Kjo shërben si mjet lidhës ndërmjet njohurive që ka nxënësi me ato që do të merren të reja. Realizimi i kuptimit p Në këtë fazë merren njohuritë e reja. Mësuesi drejton dhe orienton drejt të nxënit. Të gjitha veprimtaritë kanë të bëjnë me të kuptuarit e njohurive të reja. Nxënësi vëzhgon, eksperimenton, diskuton, bën pyetje, shkëmben mendime etj. 5HÀHNWLPL Në këtë fazë, nxënësit do te shprehin idetë, mendimet dhe përmbajtjen me fjalët H WUH .sWX UHDOL]RKHQ YHSULPWDUL PH NDUDNWHU NULMXHV DQDOL]XHV UHÀHNWXHV përgjithësues, vlerësues etj. Këtu konsolidohet informacioni i ri. Në përgjithësi, çdo plan ditor përbëhet nga katër blloqe: - Objektivat - Metodologjia - Burimet e mësimdhënies-mësimnxënies, mjetet mësimore - Vlerësimi Modeli i propozuar nga Instituti i Zhvillimit të Arsimit p p g Në mënyrë të detajuar, përmban këta zëra:26 - Tema;
 28. 28. TEKNOLOGJIA- Objektivi përkatës i programit mësimor;- Objektivat e orës së mësimit;- Plani i orës së mësimit;- Vlerësimi;- Detyrat e shtëpisë;- 5HÀHNVLRQHOBJEKTIVI PËRKATËS I PROGRAMIT ndodhet në vetë programin. Mund tëndeshet që i njëjti objektiv t’i takojë më shumë se një ore mësimore, në këtë rastmësuesi nuk e shkruan, por e citon.Tek OBJEKTIVAT E ORËS MËSIMORE mësuesi tregon se çfarë duhet të dinëe të bëjnë nxënësit në fund të asaj ore. Vetë “ora mësimore” nuk është vetëm 45min. Ka raste që nis më herët, p.sh.: kur mësuesi ka porositur që të kërkojnë përnjë informacion ose ka dhënë detyra të përcaktuara për t’u realizuar në shtëpi.Pothuajse gjithmonë ora mësimore ka zgjatjen e saj përtej klasës.OBJEKTIVAT e arritjeve të nxënësve duhet të jenë në tri nivele:- bazë;- mesatarë;- maksimalë.PLANI I ORËS MËSIMORE mund të përshkruhet shkurt ose gjatë sipas stilittë mësuesit, por çdo plan duhet të tregojë qartë se si mësuesi ka menduar t’ipërmbushë objektivat.Plani përmend momentet kryesore të orës së mësimit:- Kur do të shqyrtojë bashkë me nxënësit.- Kur do të nxisë nxënësit me pyetje, mund t’i shkruajë të gjitha pyetjet ose më kryesoret sipas dëshirës.- 1sVH SODQL¿NRQ Ws YOHUsVRMs PH QRWs VKNUXDQ SsUPEOHGKWDV NsUNHVDW- Kur ka vendosur të kalojë drejt në temën e re, përshkruan shumë shkurt se si do veprojë, sipas cilës metodë ose metoda.5HÀHNVLRQH: Mësuesi shënon ndonjë konstatim dhe këtë e bën pas orës sëmësimit. Cili është shqetësimi mbizotërues (nëse ka); mund të mos jetëpërvetësuar ndonjë koncept, ose mund të mos ketë funksionuar siç pritej ndonjëmetodë. 27
 29. 29. TEKNOLOGJIA Vlerësimi Sot vlerësimi është një nga proceset më të rëndësishme dhe të ndërlikuara për të treguar përparimin e nxënësit në intervale kohe të caktuara. Sot përdoren metoda të larmishme, si ato të vlerësimit në tabelë, në aktivizimin nga vendi, nga puna në grup e në projekte, në testet në fund të kapitullit ose ato semestrale e vjetore. Të gjitha këto metoda ndikojnë në nxjerrjen e notës përfundimtare sipas formulës së përcaktuar, ku 10% e zë nota e projektit, 40% nota e vlerësimit me gojë dhe 50% ajo e testimit. MODULE MËSIMORE NGA LINJA 1 “TEKNOLOGJIA” Linja 1 Kapitulli 1 Tema 1.1: Teknologjia, historiku dhe evoluimi i saj gj , j Objektivat: Në fund të orës mësimore, nxënësi/ja do të jetë në gjendje: ƒ të shpjegojë kuptimin dhe qëllimin e teknologjisë; ƒ të evidentojë se cilat janë llojet dhe etapat e progresit teknologjik; ƒ Ws NODVL¿NRMs GUHMWLPHW NUHVRUH WHNQRORJMLNH Ws VRWPH Koncepte kryesore: Teknologji, mjedis teknologjik, teknikë. 0MHWHW WDEHOD H ]H]s IRWRJUD¿ YLGHRSURMHNWRU VKNXPsVD PH QJMUs OLEUD GKH ÀHWRUHW H Q[sQsVLW ODSVD PH QJMUD Fazat e Metodat e studimit Veprimtaritë e Organizimi i strukturës nxënësit dhe koha nxënësve Parashikimi Stuhi mendimesh Diskutim i ideve (10’) Të gjithë nxënësit ( (Brainstorming) Ndërtimi i Shpjegim i Paraqitja e Të gjithë nxënësit njohurive përparuar informacionit të ri (25’) Përforcimi Ditari dypjesësh Ndërtimi i shprehive Të gjithë nxënësit studimore (10’)28
 30. 30. TEKNOLOGJIAParashikimi: Stuhi mendimeshMësuesi/ja shkruan në tabelë temën e mësimit: Teknologjia si nevojë eveprimtarisë njerëzore. U kërkon nxënësve të diskutojnë se çfarë dinë përteknologjinë, historikun e zhvillimit të saj, si i plotëson ajo nevojat e njerëzimit.I drejtohet me pyetjet: çfarë është teknologjia, çfarë dini për historikune zhvillimit të saj, çfarë kuptojnë me teknikë, çfarë dinë për të, pse është erëndësishme teknologjia dhe më pas shkruhen në tabelë përgjigjet më të saktatë dhëna nga nxënësit.Ndërtimi i njohurive: Shpjegim i përparuar jNë këtë fazë, mësuesi/ja përcakton saktë konceptin e teknologjisë, duke dhënëVKHPEXM Ws QGUVKsP GKH Ps SDV SsUNX¿]LPLQ H VDNWs Ws VDM0s SDV NDORQ Qs SMHVsQ WMHWsU Ws PsVLPLW GXNH ¿OOXDU PH VKHPEXM NRQNUHWsnga historia e zhvillimit njerëzor dhe shpikjet e tij, për të tërhequr vëmendjen enxënësit në rolin që ka luajtur teknologjia në zhvillimin e shoqërisë njerëzore,(këtu mund të përdoren edhe pjesë me videoprojektor ose foto e pamje tendryshme, atlase etj.).Më pas, për të përfunduar me mësimin e ri në tabelë shkruhen nga mësuesi degëtmë të rëndësishme të teknologjisë.Përforcimi: Ditari dypjesëshNë këtë fazë, mund të bëhet ndërtimi i ditarit dypjesësh.Në këtë aktivitet hiqet një vijë vertikale në dërrasë dhe në të majtë të saj mund tëshkruhet një çështje ose një pyetje dhe në anën e djathtë nxënësit japin komentetose përgjigjet për atë çështje, e cila po diskutohet. Fragment/pyetje Komenti i nxënësit ƒ Pse themi që teknologjia është një nga fushat kryesore të veprimtarisë së njeriut? ƒ Ç’kuptoni me teknikë? ƒ LOL sVKWs NODVL¿NLPL L GUHMWLPHYH kryesore teknologjike të sotme? 29
 31. 31. TEKNOLOGJIA Më pas, skeda duhet të plotësohet me shpjegimin e nxënësve (kjo metodë mund të përdoret ose duke i paraqitur secilës dyshe nxënësish një skedë për plotësim, ose duke përdorur dërrasën dhe duke punuar me të gjithë klasën). Në formën përfundimtare skeda duhet të ketë pamjen e plotësuar si më poshtë: Fragment/pyetje Komenti i nxënësit ƒ Pse themi që teknologjia është një ƒ Ajo ka shoqëruar njeriun gjatë gjithë h i k l ji h j j k h j i j ji h nga fushat kryesore të veprimtarisë jetës dhe ka ndihmuar me shpikjet e së njeriut? saj (shembuj konkretë, si rrota, deri tek anija kozmike). ƒ Me teknikë do të kuptojmë mjetet dhe ƒ Ç’kuptoni me teknikë? metodat e punës për të bërë punën sa më të lehtë dhe më me rezultat. ƒ LOL sVKWs NODVL¿NLPL L GUHMWLPHYH ƒ 7HNQRORJMLD VRW NODVL¿NRKHW Qs kryesore teknologjike të sotme? këto drejtime kryesore: mjekësore, materiale, transport, bujqësore të komunikimit, të ndërtimit etj. o u t, dë t t Vlerësimi i nxënësve: Gjatë kësaj ore mësimore, nxënësit mund të vlerësohen në bazë të vëzhgimeve që janë kryer për veprimtaritë e zhvilluara në klasë. Kështu, nxënësit vlerësohen mbi: ‡ $NWLYL]LPLQ JMDWs SXQsV Qs NODVs GKH JDWLVKPsULVs SsU Ws ]KYLOOXDU GHWUsQ H dhënë. ‡ 6DNWsVLQs H SsUJMLJMHYH Ts NDQs GKsQs JMDWs GLVNXWLPLW Qs NODVs Qs ID]sQ H SDUs dhe në fazën e përforcimit. 5HÀHNVLRQH: Në fund të orës së mësimit, mësuesi vlerëson orën e mësimit dhe DUULWMHQ H REMHNWLYDYH Qs Ws NXQGsUW DLDMR SODQL¿NRQ W¶L UHDOL]RMs DWR Qs YD]KGLP në orët e tjera të kapitullit. Linja 1 Kapitulli 1 Tema 1.2 Teknologjia dhe mjedisi gj j Objektivat:30 Në fund të orës mësimore, nxënësi/ja do të jetë në gjendje: ƒ Të tregojë se pse teknologjia është pjesë e pandarë e të gjitha
 32. 32. TEKNOLOGJIA kulturave njerëzore. ƒ Të përshkruajë ndikimin e teknologjisë në transformimet mjedisore, masat për mbrojtjen e këtij mjedisi. ƒ Të shpjegojë marrëdhëniet e teknologjisë me shkencat e ndryshme.0MHWHW WDEHOD H ]H]s VKNXPsVD PH QJMUs OLEUD GKH ÀHWRUHW H Q[sQsVLW ODSVDme ngjyra. Fazat e Metodat e Veprimtaritë e Organizimi i strukturës studimit nxënësit dhe koha nxënësve Struktura pyetje- k j Diskutim i koncepteve Të gjithë nxënësit Parashikimi përgjigje të mësuara (10’) Ndërtimi i d i i Mbajtje e 3DUDTLWMD JUD¿NH H njohurive strukturuar e te informacionit te ri Punë në dyshe dhënave (25’) Stuhi mendimesh Ndërtimi i shprehive Përforcimi Të gjithë nxënësit ( (Brainstorming) studimore (10’)Parashikimi: Struktura pyetje-përgjigjeFaza e parë: mësuesi/ja shkruan në tabelë temën e re: “Ndikimi i teknologjisënë transformimet mjedisore”.Më pas kërkon nga nxënësit me anë të pyetjeve që drejton që të përsërisëkonceptet e mësuara në orën e mëparshme për t’i përdorur në këtë mësim si njëlidhje e kërkesës së vazhdueshmërisë së koncepteve dhe mësimeve me njëra-tjetrën. Disa nga pyetjet me kryesore që mund t’u drejtohen nxënësve janë: ƒ Ç’kuptoni me teknologji? ƒ Ç’kuptoni me teknikë? Sillni shembuj. ƒ LOL sVKWs NODVL¿NLPL L GUHMWLPHYH NUHVRUH WHNQRORJMLNH Ws VRWPH ƒ Pse themi që teknologjia është një nga fushat kryesore të veprimtarisë së njeriut? ƒ Si ka ndikuar teknologjia në mjedis? Po njeriu? ƒ Përshkruani mjedisin ku jetoni.Përgjigjet e nxënësve shënohen në tabelë me anë të ngjyrave të ndryshme,sidomos të atyre pyetjeve që kanë lidhje me temën e re të mësimit. 31
 33. 33. TEKNOLOGJIA Ndërtimi i njohurive: Mbajtje e strukturuar e të dhënave. j Mësuesja udhëzon nxënësit të lexojnë mësimin në libër, më pas ta diskutojnë me shokun e bankës për të vendosur se çfarë do të plotësojnë në skemën e prezantuar nga mësuesi në tabelë. 1[sQsVLW GR Ws SORWsVRMQs Qs ÀHWRUHW H WUH NXDGUDWHW H SDUDTLWXUD Ps SRVKWs GKH më pas në tabelë. Ndotja e mjedisit: ƒ Roli i teknologjisë në të. TEKNOLOGJIA ƒ Përmirësimi i mjedisit. Lidhja me shkencat: Lidhja me kulturat (shembuj konkretë) njerëzore: ƒ ¿]LND ƒ Qs NRKsW H KHUVKPH ƒ mekanika, ƒ Qs NRKsW H VRWPH ƒ kimia, ƒ Qs Ws DUGKPHQ ƒ biologjia etj. ƒ ,matematikën Përforcimi: Stuhi mendimesh Në këtë fazë, mund të përdoret metoda stuhi mendimesh, ku nxënësit të ballafaqojnë mendimet, idetë dhe shembujt e tyre të paraqitura në kuadratet përkatëse, si dhe të sjellin shembuj konkretë për të mbrojtur mendimet e tyre. Vlerësimi i nxënësve: Gjatë kësaj ore mësimore, nxënësit mund të vlerësohen në bazë të vëzhgimeve që janë kryer për veprimtaritë e zhvilluara në klasë. Kështu, nxënësit vlerësohen mbi: ‡ $NWLYL]LPLQ JMDWs SXQsV Qs NODVs GKH JDWLVKPsULQs SsU Ws ]KYLOOXDU GHWUsQ H32 dhënë. ‡ 6DNWsVLQs H SsUJMLJMHYH Ts NDQs GKsQs JMDWs GLVNXWLPLW Qs NODVs Qs ID]sQ H SDUs
 34. 34. TEKNOLOGJIAtë dytë dhe në fazën e përforcimit.5HÀHNVLRQH: Në fund të orës së mësimit, mësuesi vlerëson orën e mësimit dheDUULWMHQ H REMHNWLYDYH Qs Ws NXQGsUW DLDMR SODQL¿NRQ W¶L UHDOL]RMs DWR Qs YD]KGLPnë orët e tjera të kapitullit.LINJA 1Kapitulli 2Tema 2.2 Vetitë teknologjike të materialeve gjObjektivat:Në fund të orës mësimore, nxënësi/ja do të jetë në gjendje: ƒ Të listojë vetitë teknologjike kryesore të materialeve teknologjike. ƒ Të përshkruajë vetitë teknologjike të materialeve teknologjike. ƒ Të shpjegojë aftësinë në bazë të vetive teknologjike që një material teknologjik të përpunohet.Koncepte kryesore: Veti teknologjike: vetitë derdhëse, plasticiteti,(farkëtueshmëria, petëzueshmëria, telëzimi), saldueshmëria, kalitshmëria,përpunueshmëria me prerje.0MHWHW WDEHOD H ]H]s VKNXPsVD PH QJMUs OLEUD GKH ÀHWRUHW H Q[sQsVLW ODSVDme ngjyra, tabela konkretizuese me provat teknologjike etj. Fazat e Veprimtaritë e Organizimi i Metodat e studimit strukturës nxënësit dhe koha nxënësve Analizë semantike e 3DUDTLWMH JUD¿NH H Të gjithë nxënësit Parashikimi tipareve informacionit (10’) Ndërtimi i Shpjegim i Diskutim i ideve njohurive Punë në dyshe përparuar (25’) Tabela e koncepteve 3DUDTLWMH JUD¿NH H Të gjithë nxënësit Përforcimi informacionit (10’)Parashikimi: Analizë semantike e tipareveMësuesja vizaton tabelën e mëposhtme: 33
 35. 35. TEKNOLOGJIA Metalet Derdhet më Telëzohet Farkëtohet Kalitet Saldohet mirë Cu çelik çelik special lidhjet me ngjyra gizë dhe e plotëson atë, duke evokuar njohuritë që ka nxënësi për materialet e ndryshme teknologjike (kryesisht metalet) me shenjat (+) dhe (–) sipas tipareve që paraqiten në tabelë dhe duke e lidhur edhe me njohuritë e marra në lëndët e WMHUD VL ¿]LND GKH NLPLD
 36. 36. 1s IXQG Ws NsVDM ID]H SDUDTLWHW WDEHOD H SORWsVXDU VL më poshtë: Derdhet Telëzohet Farkëtohet Kalitet më Saldohet Metalet më mirë më mirë më mirë mirë më lehtë Cu + + çelik + + çelik special + lidhjet me + _ + _ ngjyra gizë + - - + - Ndërtimi i njohurive: Shpjegim i përparuar j Mësuesi/ja rendit në dërrasë vetitë teknologjike të materialeve dhe analizon një nga një ato si më poshtë, duke dhënë edhe shembuj konkretë për secilën nga vetitë (vetitë derdhëse, plasticiteti, farkëtueshmëria, petëzueshmëria, telëzimi, saldueshmëria, kalitshmëria, përpunueshmëria me prerje.). Ai/ajo analizon këto veti, e më pas krahason materialet teknologjike për sa i përket aftësisë që ato paraqesin në tiparet teknologjike. Analizon mënyrën se si ndikon rritja e përqindjes së karbonit te çeliku ose te giza në ndryshimin e vetive teknologjike ose përmend disa nga vetitë teknologjike kryesore të metaleve me ngjyra (bakër, alumin, kallaj) dhe lidhjeve të tyre për sa i përket vetive teknologjike. Përforcimi: Tabela e koncepteve Në këtë fazë, mund të përdoret tabela e koncepteve të cilën mësuesi/ja e34 YL]DWRQ Qs WDEHOs RVH H ND SsUJDWLWXU Ps SDUs Qs VNHGD ÀHWs
 37. 37. GKH LD VKSsUQGDQ
 38. 38. TEKNOLOGJIAnxënësve për ta plotësuar. Për plotësimin korrekt të koncepteve të reja të mësuarshfrytëzohen shënimet e mësuesit në tabelë ose konsultimi me librin. Konceptet e reja 3sUNX¿]LP Shembuj Veti derdhëse Plasticitet Saldueshmëri Kalitshmëri Përpunueshmëria me prerjeNdërkohë që nxënësit lexojnë nga vendi përgjigjet e sakta dhe të plota, njënxënës (ose më shumë, me radhë njëri pas tjetrit) ngrihet në tabelë për plotësimine saktë të saj.Vlerësimi i nxënësve:Gjatë kësaj ore mësimore, nxënësit mund të vlerësohen në bazë të vëzhgimeveqë janëkryer për veprimtaritë e zhvilluara në klasë. Kështu, nxënësit vlerësohen mbi:‡ $NWLYL]LPLQ JMDWs SXQsV Qs NODVs GKH JDWLVKPsULVs SsU Ws ]KYLOOXDU GHWUsQ Hdhënë.‡ 6DNWsVLQs H SsUJMLJMHYH Ts NDQs GKsQs JMDWs GLVNXWLPLW Qs NODVs Qs ID]sQ H SDUstë dytë dhe në fazën e përforcimit.Detyrë shtëpie y pPërcaktimi i vetive teknologjike të metaleve të tjera nga ato që u diskutuan nëklasë (ose lidhjeve te tyre).5HÀHNVLRQH: Në fund të orës së mësimit, mësuesi vlerëson orën e mësimit dheDUULWMHQ H REMHNWLYDYH Qs Ws NXQGsUW DLDMR SODQL¿NRQ W¶L UHDOL]RMs DWR Qs YD]KGLPnë orët e tjera të kapitullit.LINJA 1Kapitulli 3Tema 3.2 Tipat e lidhjeve të detaleve të makinave p jNë përfundim të kësaj teme mësimore, nxënësi/ja do të jetë në gjendje: 35
 39. 39. TEKNOLOGJIA ƒ 7s NODVL¿NRMs WLSDW H OLGKMHYH Ws GHWDOHYH Ws PDNLQDYH ƒ Të tregojë përdorimin e tyre. ƒ 7s NODVL¿NRMs OLGKMHW PH VDOGLP ƒ Të tregojë tipat e lidhjeve të çmontueshme. Koncepte kryesore: Lidhje të paçmontueshme, lidhje të çmontueshme, ribatina, OLGKMHW PH VDOGLP NLDYHWD VKOLFD OLGKMHW PH ¿OHWD. 0MHWHW WDEHOD H ]H]s VKNXPsVD PH QJMUs OLEUD GKH ÀHWRUHW H Q[sQsVLW WDEHOD konkretizuese me foto dhe skica me lidhje të ndryshme, bulona, dado, boshte, shlica etj. Fazat e Veprimtaritë e Organizimi i Metodat e studimit strukturës nxënësit dhe koha nxënësve Struktura pyetje- Diskutim i koncepteve Të gjithë nxënësit Parashikimi përgjigje të mësuara (10’) Ndërtimi i Mbajtje e 3DUDTLWMD JUD¿NH H njohurive strukturuar e të informacionit të ri Punë në dyshe dhënave (25’) Stuhi mendimesh Ndërtimi i shprehive Përforcimi ( (Brainstorming) studimore (10’) Të gjithë nxënësit Parashikimi: Struktura pyetje-përgjigje Faza e parë: mësuesi/ja shkruan në tabelë temën re: “Tipat e lidhjeve të detaleve të makinave”. Më pas kërkon nga nxënësit me anë të pyetjeve që drejton që të përsërisë konceptet e mësuara në orën e mëparshme për t’i përdorur në këtë mësim si një lidhje e kërkesës së vazhdueshmërisë së koncepteve dhe mësimeve me njëra- tjetrën. Disa nga pyetjet më kryesore që mund të drejtohen për nxënësit janë: 1. Ç’janë detalet dhe si ndahen ato sipas shërbimit? 2. Ç’quhet çift kinematik? 3. Ç’është hallka? Jepni shembuj.36 4. Ç’është mekanizmi? Po makina?
 40. 40. TEKNOLOGJIA 5. Cilat janë pjesët kryesore të një makine? 6. Si lidhen detalet me njëra-tjetrën në makinë? etj.Përgjigjet e nxënësve shënohen në tabelë me anë të ngjyrave të ndryshme,sidomos të atyre pyetjeve që kanë lidhje me temën e re të mësimit.Ndërtimi i njohurive: Mbajtje e strukturuar e të dhënave jMësuesi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë mësimin në libër, të shikojnë me kujdestabelat mbi lidhjet, detalet e sjella në klasë (kabinet) dhe më pas ta diskutojnëme shokun e bankës për të vendosur se çfarë do të plotësojnë në skemën eprezantuar nga mësuesi në tabelë. Lidhjet E çmontueshme E paçmontueshme Anët pozitive dhe negative Anët pozitive dhe negativePërforcimi: Stuhi mendimeshNë këtë fazë, mund të bëhet metoda stuhi mendimesh, ku nxënësit të ballafaqojnëmendimet dhe idetë e shembujt e tyre, të paraqitura në kuadratet përkatëse dhetë sjellin shembuj konkretë për të mbrojtur mendimet e tyre.Po ashtu, në këtë fazë mund të bëhet shumë mirë edhe krahasimi i lidhjeve dhekarakteristikave të secilës prej tyre.Vlerësimi i nxënësve:Gjatë kësaj ore mësimore nxënësit mund të vlerësohen në bazë të vëzhgimeveqë janëkryer për veprimtaritë e zhvilluara në klasë. Kështu nxënësit vlerësohen mbi:‡ $NWLYL]LPLQ JMDWs SXQsV Qs NODVs GKH JDWLVKPsULVs SsU Ws ]KYLOOXDU GHWUsQ Hdhënë.‡ 6DNWsVLQs H SsUJMLJMHYH Ts NDQs GKsQs JMDWs GLVNXWLPLW Qs NODVs Qs ID]sQ H SDUstë dytë dhe në fazën e përforcimit. 375HÀHNVLRQH: Në fund të orës së mësimit, mësuesi/ja vlerëson orën e mësimit
 41. 41. TEKNOLOGJIA GKH DUULWMHQ H REMHNWLYDYH Qs Ws NXQGsUW DLDMR SODQL¿NRQ W¶L UHDOL]RMs DWR Qs vazhdim në orët e tjera të kapitullit. LINJA 1 Kapitulli 4 Tema 4.2 Teknologjia e p gj prodhimit të energjisë elektrike dhe rëndësia e saj gj j Në përfundim të kësaj teme mësimore, nxënësi/ja do të jetë në gjendje: ƒ Të përshkruajë mënyrat dhe teknologjitë kryesore të prodhimit të energjive të llojeve të ndryshme. ƒ Të tregojë prirjet e teknologjisë së prodhimit të energjisë për shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes. ƒ Të argumentojë rëndësinë e teknologjisë së prodhimit të energjisë për ekonominë dhe shoqërinë. Konceptet kryesore: centrale elektrike, turbina, diga, burime alternative, biomasa, energjia diellore dhe e erës. 0MHWHW WDEHOD H ]H]s IRWRJUD¿ NRPSMXWHU YLGHRSURMHNWRU VKNXPsVD PH QJMUs OLEUD GKH ÀHWRUHW H Q[sQsVLW ODSVD PH QJMUD Fazat e Metodat e Veprimtaritë e Organizimi i strukturës studimit nxënësit dhe koha nxënësve Diskutim mbi Zhvillim i fjalorit Të gjithë nxënësit Parashikimi njohuritë paraprake (10’) Ndërtimi i Të nxënit njohurive Lexim dhe pyetje Punë në dyshe bashkëveprues (25’) Imagjinatë e Ndërtimi i shprehive Të gjithë nxënësit Përforcimi drejtuar studimore (10’) Parashikimi: Diskutim mbi njohuritë paraprake Mësuesi/ja shkruan temën e re në tabelë dhe kërkon nga nxënësit se cilat janë njohuritë mbi energjinë që përdoret sot nga njerëzimi. Mësuesi në tabelë vizaton vetëm fjalën energji dhe kërkon nga nxënësi ta plotësojnë atë me llojet e tjera të38 energjisë që njohin si më poshtë.
 42. 42. TEKNOLOGJIA diellore ENERGJIAujit t ELEKTRIKE erës biomasëslëndës djegëseTë gjithë nxënësit diskutojnë për këto koncepte.Ndërtimi i njohurive: Lexim dhe pyetje jNë këtë fazë, nxënësit ndahen në grupe dyshe dhe treshe, siç janë në bankëose sipas përcaktimeve të mësuesit. Ata drejtohen për të lexuar në libër dheSsU Ws SDUs PH NXMGHV ¿JXUDW H SDUDTLWXUD PH Ws GKsQDW SsUNDWsVH 0sVXHVL Ldrejton pyetje për parimin e punës në hidrocentrale dhe termocentrale, për tipate turbinave në Hec-e dhe Tec-e etj.Përforcimi: Imagjinatë e drejtuarMësuesi e ndan klasën në tri grupe dhe ndan detyrën për çdo grup.Grupi 1: Imagjinoni se po bëni udhëtim në lumin Drin. Përcaktoni hidrocentraletqë janë ndërtuar në të dhe fuqinë e secilit prej tyre.Grupi 2: Imagjinoni se jeni në qytetin e Vlorës. Tregoni se si prodhohet energjiaelektrike në këtë qytet dhe cilat janë mundësitë e përdorimit të energjivealternative.Grupi 3: Imagjinoni se po bëni udhëtim në vitin 2150. Tregoni se si prodhohet 39energjia elektrike në këtë vit dhe si janë burimet e lëndës djegëse.
 43. 43. TEKNOLOGJIA Në fund të orës, çdo grup nxjerr përfaqësuesin e tij për të paraqitur përgjigjet përkatëse. Vlerësimi i nxënësve: Gjatë kësaj ore mësimore, nxënësit mund të vlerësohen në bazë të vëzhgimeve që janë kryer për veprimtaritë e zhvilluara në klasë. Kështu, nxënësit vlerësohen mbi: ‡ $NWLYL]LPLQ JMDWs SXQsV Qs NODVs GKH JDWLVKPsULVs SsU Ws ]KYLOOXDU GHWUsQ H dhënë. ‡ 6DNWsVLQs H SsUJMLJMHYH Ts NDQs GKsQs JMDWs GLVNXWLPLW Qs NODVs Qs ID]sQ H SDUs të dytë dhe sidomos në fazën e përforcimit. 5HÀHNVLRQH: Në fund të orës së mësimit, mësuesi/ja vlerëson orën e mësimit GKH DUULWMHQ H REMHNWLYDYH Ws RUsV Vs PsVLPLW 1s Ws NXQGsUW DLDMR SODQL¿NRQ W¶L realizojë ato në vazhdim në orët e tjera të kapitullit. LINJA 1 Kapitulli 5 Tema 5.2 Komunikimi dhe sistemet bazë të tij. Komunikimi në të ardhmen Në përfundim të kësaj teme mësimore, nxënësi/ja do të jetë në gjendje: ƒ Të përshkruajë veçoritë kryesore të teknologjisë së shërbimeve të komunikimit. ƒ 7s NODVL¿NRMs OORMHW NUHVRUH Ws WHNQRORJMLVs Vs VKsUELPHYH Ws komunikimit. ƒ Të argumentojë rëndësinë dhe përdorimet e teknologjisë shërbimeve të komunikimit për ekonominë dhe shoqërinë e sotme dhe të së ardhmes. Konceptet kryesore: teknologjia e komunikimit telefonik, sistemet e marrjes Vs ]sULW VLVWHPHW H WUDQVPHWLPLW GKH PDUUMHV Vs ¿JXUsV VLVWHPHW VDWHOLWRUH Ws NRPXQLNLPLW VLVWHPL HOHNWURQLN L IRWRJUD¿Vs L NLQHPDWRJUD¿Vs GKH L SROLJUD¿Vs. 0MHWHW WDEHOD H ]H]s IRWRJUD¿ NRPSMXWHU YLGHRSURMHNWRU FHOXODU IDNV40 VKNXPsVD PH QJMUs OLEUDW GKH ÀHWRUHW H Q[sQsVLW ODSVD PH QJMUD HWM
 44. 44. TEKNOLOGJIA Fazat e Metodat e Veprimtaritë e Organizimi i strukturës studimit nxënësit dhe koha nxënësve Parashikimi DDM Diskutimi i ideve Të gjithë Ndërtimi i DDM (35’) nxënësit njohurive Përforcimi Imagjinatë e Nxitje për të Të gjithë drejtuar zhvilluar të gjykuarin nxënësit përmbledhës (10’)ZHVILLIMI I MËSIMITParashikimi: Di/Dua të di/MësovaMësuesi/ja ndërton tabelën e mëposhtme në tabelën e zezë. Nxënësit ndahen nëgrupe pune. Grupet e punës punojnë me tabakët e letrës dhe lapsat me ngjyrambi tavolinat e tyre të punës. Mësuesi/ja punon në tabelën e zezë, duke përdorurshkumësat me ngjyrë dhe në bashkëpunim me nxënësit mbushin kolonën Di,duke evokuar informacionet nga mësimet e kaluara, të trajtuara dhe nga lëndëtH WMHUD ¿]LND
 45. 45. PEL VLQMDOHW ]DQRUH SsUKDSMHQ H WUH WHOHIRQLQs FHOXODUH VLQMDOHWdixhitale dhe ato analoge etj. Kjo fazë zgjat rreth dhjetë minuta. Di Dua të di Mësova 7HOHJUD¿Q Valët elektromagnetike 7HOHIRQLQ ¿NV E-mail-in )RWRJUD¿Qs 3ROLJUD¿QsNdërtimi i njohurive: Di /Dua të di/MësovaNë stadin e parë të kësaj faze, e cila nga 25’ që është e gjithë faza, zgjat 15’mësuesi/ja ukërkon nxënësve që të mbushin kolonën e dytë të tabelës me pyetje rreth çështjevenë fjalë. Më pas, ajo i jep nxënësve informacionin për sistemet elektronike tëkomunikimit dhe për tipat e sinjaleve qe përdoren sot, atë analog dhe dixhital,duke e plotësuar tabelën e mësipërme si më poshtë: 41
 46. 46. TEKNOLOGJIA Di Dua të di Mësova 7HOHJUD¿Q - Sinjalin analog dhe shifror - Valët elektromagnetike - Tri nënsistemet kryesore të 7HOHIRQLQ ¿NV transmetimit - E-mail-in - Teknologjitë e reja të )RWRJUD¿Qs transmetimit 3ROLJUD¿Qs - Sistemet satelitore të komunikimit - Rolin e tyre sot në teknologji dhe në zhvillimin e një vendi Në stadin e fundit të fazës së realizimit të kuptimit, nxënësit duhet të mbushin kolonën e fundit, me njohuritë që mësuan rreth elementeve të grupit të parë. Kjo fazë mund të zgjasë 10’. Në fund të fazës së realizimit të kuptimit, tabela DDM duhet të ketë këtë pamje: Di Dua të di Mësova O ¿ 7HOHJUD¿Q - Sinjalin analog dh shifror i j li l dhe hif - Tipat e sinjaleve i i j l - Valët - Tri nënsistemet kryesore të - Tri kanalet kryesore të elektromagnetike transmetimit komunikimit 7HOHIRQLQ ¿NV - Teknologjitë e reja të - Teknologjitë që - E-mail-in transmetimit përdoren sot )RWRJUD¿Qs - Sistemet satelitore të - Rolin e sistemeve 3ROLJUD¿Qs komunikimit satelitore në komunikim - Rolin e tyre sot në teknologji - Rëndësinë që ka dhe në zhvillimin e një vendi komunikim sot - Mjetet e reja që përdorim sot në komunikim Përforcimi: Hartë koncepti Mësuesi/ja, në këtë fazë të përforcimit të njohurive, e cila mund të zgjasë rreth 10 minuta, u kërkon grupeve të punës të kompozojnë një hartë se si mund të lidhen konceptet që mësuan. Më pas, mund të ngrejë një nxënës në tabelë që të vizatojë hartën e koncepteve për pikën e re që ka zgjedhur secili grup pune dhe e merr në analizë.42
 47. 47. TEKNOLOGJIA Në të kaluarën (telegrafi) Mjetet e reja Sistemi i që përdoren transmetimit sot në dhe marrjes së komunikin figurës Sistemi teknologjik i komunikimit Rëndësia për Teknologjia e zhvillimin komunikimit ekonomik të satelitor një vendi Sinjali analog dhe ai shifrorVlerësimi i nxënësve: ƒ Argumentet që japin për shpjegimin e komunikimit në të kaluarën dhe sot. ƒ Aftësinë e tyre për të gjeneruar mbi bazën e koncepteve të njohura disa nga veçoritë e përgjithshme të teknologjisë së komunikimit. ƒ Shprehitë e punës në grup. ƒ Interpretime, përfundime, përgjithësime, krahasime brenda sistemeve dhe nënsistemeve të komunikimit.Detyrë shtëpie: y pMateriale plotësuese për mjetet e reja që përdoren sot në komunikim.5HÀHNVLRQH: Në fund të orës së mësimit, mësuesi/ja vlerëson orën e mësimitGKH DUULWMHQ H REMHNWLYDYH Qs Ws NXQGsUW DLDMR SODQL¿NRQ W¶L UHDOL]RMs DWR Qsvazhdim në orët e tjera të kapitullit. 43
 48. 48. TEKNOLOGJIA MODULE MËSIMORE NGA LINJA 2 “KOMUNIKIMI GRAFIK” Linja 2 Kapitulli 1 Tema 1.1 .RPXQLNLPL J JUD¿N VL PMHW NRPXQLNLPL /LGKMD PH GHJsW H M M J ndryshme të teknologjisë. y gj Objektivat: j Në fund të orës mësimore, nxënësi/ja do të jetë në gjendje: ƒ 7s SsUVKNUXDMs UsQGsVLQs H NRPXQLNLPLW JUD¿N SsU MHWsQ H QMHULXW ƒ 7s WUHJRMs OORMHW H JUD¿NDYH PH NDUDNWHULVWLNDW H WUH ƒ 7s DQDOL]RMs UsQGsVLQs H OLGKMHV Vs NRPXQLNLPLW JUD¿N PH GHJsW NUHVRUH të teknologjisë. Mjetet WHNVWL PsVLPRU ÀHWRUH H Q[sQsVLW ODSVD WDEHOD GKH VKNXPsVD NRPSMXWHU j dhe videoprojektor. Metoda dhe teknika mësimore: bisedë e alternuar me shpjegim dhe diskutim, praktikë e drejtuar, punë në grupe. Metoda ERR Evokim: Mësuesi/ja bën një hyrje të shkurtër rreth linjës së re dhe komunikimit JUD¿N WHPDYH Ts GR Ws WUDMWRKHQ Qs NsWs NDSLWXOO GKH GHWULPHW Ts NDQs Q[sQsVLW gjatë tij. Më pas, mësuesi rikujton bashkë me nxënësit njohuritë e marra për teknologjinë, degët e saj dhe jep përshkrime të detajeve të ndryshme, të skicave të makinave, të projekteve të ndërtesave etj., me ndihmën e videoprojektorit ose të tabelës së zezë. Realizimi i kuptimit: Zgjerim njohurish Më pas mësuesi/ja njeh nxënësit me temën dhe objektivat përkatëse të mësimit aktual. Jep konceptet e reja, duke i shkruar në tabelë: ƒ *UD¿ND DUWLVWLNH44 ƒ *UD¿ND WHNQLNH ƒ 6NLFs WHNQLNH
 49. 49. TEKNOLOGJIA ƒ 3DUDTLWMH JUD¿NH WHNQLNH PHNDQLNH ƒ 3DUDTLWMH JUD¿NH WHNQLNH Ws QGsUWLPLWdhe bën shpjegimin e tyre, duke dhënë edhe shembuj konkretë. Më pas jepUsQGsVLQs H NRPXQLNLPLW JUD¿N Qs WHNQRORJML OLGKMHQ Ts HN]LVWRQ QGsUPMHW WLMdhe degëve të ndryshme të teknologjisë.Praktikë e drejtuar: Nxënësit marrin pjesë në zgjidhjen e pyetjeve të drejtuaranga mësuesi gjatë zgjerimit të njohurive. Ata japin mendime dhe diskutojnë përshembujt e ofruar nga mësuesi në videoprojektor ose në tabelë.5HÀHNWLP Kontroll njohurishPunë në dyshe: Mësuesi u jep si detyrë nxënësve të gjejnë shembuj:- nga teknologjia dhe nga shkencat e tjera të përdorimit të komunikimit JUD¿N- Ws NUDKDVRMQs NRPXQLNLPLQ JUD¿N Qs Ws NDOXDUsQ PH DWs VRW- rolin që ka sot kompjuteri në vizatimin e skicave dhe të paraqitjeve të ndryshme, sa njihen dhe përdoren nga të rinjtë programet e vizatimit etj.Vlerësimi i nxënësve:Gjatë kësaj ore mësimore, nxënësit mund të vlerësohen në bazë të vëzhgimeveqë janëkryer për veprimtaritë e zhvilluara në klasë. Kështu, nxënësit vlerësohen mbi:‡ $NWLYL]LPLQ JMDWs SXQsV Qs NODVs GKH JDWLVKPsULVs SsU Ws ]KYLOOXDU GHWUsQ Hdhënë.‡ 6DNWsVLQs H SsUJMLJMHYH Ts NDQs GKsQs JMDWs GLVNXWLPLW Qs NODVs Qs Ws WULD ID]DWe mësimit.5HÀHNVLRQH: Në fund të orës së mësimit, mësuesi/ja vlerëson orën e mësimitGKH DUULWMHQ H REMHNWLYDYH Qs Ws NXQGsUW DLDMR SODQL¿NRQ W¶L UHDOL]RMs DWR Qsvazhdim në orët e tjera të kapitullit.Linja 2Kapitulli 1Tema 1.2 Materialet dhe veglat kryesore q p g y që përdoren p skicat dhe për vizatimet. Llojet e vijave kryesore q p j j y që përdoren në skica dhe vizatime dhe skicimi i vijave j 45
 50. 50. TEKNOLOGJIA Objektivat: j Në fund të orës mësimore, nxënësi/ja do të jetë në gjendje: ƒ Të përshkruajë tri kategoritë kryesore të materialeve të vizatimit e skicave. ƒ Të tregojë llojet e vijave që përdoren në skica e vizatime. ƒ Të përdorë me saktësi mjetet e vizatimit. Mjetet WHNVWL PsVLPRU ÀHWRUH H Q[sQsVLW ODSVD WDEHOD GKH VKNXPsVD NRPSOHWL j i veglave të vizatimit, portamina, gomë, tipa të ndryshëm letrash, si dhe letër vizatimi. Metoda dhe teknika mësimore: bisedë e alternuar me shpjegim dhe diskutim, praktikë e drejtuar, punë në grupe. Metoda ERR Evokim: Mësuesi/ja rikujton së bashku me nxënësit njohuritë e marra për NRPXQLNLPLQ JUD¿N VNLFDW H PDNLQDYH SURMHNWHYH Ws QGsUWHVDYH HWM WsUKHT YsPHQGMHQ H WUH Qs SMHVs Ws YHoDQWD Qs ¿JXUDW H WUHJXDUD Qs OLEsU HWM Realizimi i kuptimit: Zgjerim njohurish Më pas mësuesi/ja njeh nxënësit me temën dhe objektivat përkatës të mësimit aktual. Tregon mjetet dhe materialet që përdoren në vizatimin e skicave dhe në vizatimet teknike: ƒ Llojet e letrave; ƒ Lapsat dhe portaminat; ƒ Instrumentet ndihmëse. Shpjegon tiparet dhe cilësitë e secilit prej tyre, përdorimin, rëndësinë etj. Më pas vazhdon me vizatimin në tabelë të llojeve të vijave, duke treguar me shembuj karakteristikat dhe mënyrën e përdorimit të tyre. Praktikë e drejtuar: Nxënësit marrin pjesë në zgjidhjen e pyetjeve të drejtuara nga mësuesi gjatë zgjerimit të njohurive. Ata japin mendime dhe diskutojnë për shembujt e vizatuar nga mësuesi në tabelë, si p.sh.: llojet e vijave etj. 5HÀHNWLP Kontroll njohurish Punë e pavarur: 0sVXHVLMD X MHS XVKWULPH SsU W¶X UHDOL]XDU Qs ÀHWRUHQ H SXQsV46 së nxënësit, për t’u praktikuar në përdorimin e kompletit të veglave të vizatimit të treguara nga mësuesi. Ai kontrollon dhe vlerëson, duke bërë edhe motivimin
 51. 51. TEKNOLOGJIAe nxënësit dhe duke parë nivele të ndryshme të nxënësve.Vlerësimi i nxënësve:Gjatë kësaj ore mësimore nxënësit mund të vlerësohen në bazë të vëzhgimeveqë janëkryer për veprimtaritë e zhvilluara në klasë. Kështu, nxënësit vlerësohen mbi:‡ $NWLYL]LPLQ JMDWs SXQsV Qs NODVs GKH JDWLVKPsULVs SsU Ws ]KYLOOXDU GHWUsQ Hdhënë.‡ 6DNWsVLQs H SsUJMLJMHYH Ts NDQs GKsQs JMDWs GLVNXWLPLW Qs NODVs Qs Ws WULD ID]DW‡ 5HDOL]LPLW Ws GHWUsV Vs GKsQs Qs ÀHWRUH5HÀHNVLRQH: Në fund të orës mësuesi/ja vlerëson orën e mësimit dhe arritjen eREMHNWLYDYH Qs Ws NXQGsUW DLDMR SODQL¿NRQ W¶L UHDOL]RMs DWR Qs YD]KGLP Qs RUsWe tjera të kapitullit.Linja 2Kapitulli 2Tema 2.2 Shkallët e vizatimitObjektivat: jNë fund të orës mësimore, nxënësi/ja do të jetë në gjendje: ƒ 7s LGHQWL¿NRMs PMHWHW Ts SsUGRUHQ SsU Ws YL]DWXDU Qs VKNDOOs ]PDGKLPL e zvogëlimi. ƒ Të përshkruajë mjetet që përdoren për të vizatuar në shkallë zmadhimi e zvogëlimi. ƒ Të përdorë shkallën e vizatimit, në varësi të dimensioneve që ka objekti që do të vizatohet.Mjetet WHNVWL PsVLPRU ÀHWRUH H Q[sQsVLW ODSVD WDEHOD GKH VKNXPsVD NRPSOHWL ji veglave të vizatimit, portamina, gomë, tipa të ndryshëm letrash dhe atë tëvizatimit.Metoda dhe teknika mësimore: bisedë e alternuar me shpjegim dhe diskutim,praktikë e drejtuar, punë në grupe.Metoda ERREvokim: Mësuesi/ja rikujton bashkë me nxënësit njohuritë e marra për pamjet, 47NODVL¿NLPLQ H WUH SsUGRULPLQ H WUH Qs VNLFDW GKH YL]DWLPHW WHNQLNH UsQGsVLQs
 52. 52. TEKNOLOGJIA H WUH Qs SsUFDNWLPLQ H VDNWs Ws IRUPsV Vs QMs WUXSL HWM 1s WDEHOs GKH Qs ÀHWRUH mund të vizatohen me dorë të lirë skica me pamjet e objekteve të thjeshta të dhëna nga mësuesi detyrë në klasë ose kontrollohen detyrat që ka dhënë në shtëpi. Realizimi i kuptimit: Zgjerim njohurish Më pas, mësuesi njeh nxënësit me temën dhe objektivat përkatëse të mësimit aktual. Tregon llojet e shkallëve që përdoren në vizatimin e skicave dhe në vizatimet teknike: ƒ shkallën natyrale 1:1; ƒ shkallën zvogëluese; ƒ shkallën zmadhuese. Shpjegon me anë të shembujve të ndryshëm përdorimin e tyre në praktikë, rëndësinë e përdorimit të saktë, mënyrën se si shënohen shkallët në vizatim etj. Praktikë e drejtuar: Nxënësit marrin pjesë në zgjidhjen e pyetjeve të drejtuara nga mësuesi gjatë zgjerimit të njohurive. Ata japin mendime dhe diskutojnë për shembujt e vizatuar nga mësuesi në tabelë dhe në libër. 5HÀHNWLP: Kontroll njohurish Punë e pavarur: Mësuesi/ja u jep ushtrime (te pyetje dhe detyra f. 61) për t’u UHDOL]XDU Qs ÀHWRUHQ H SXQsV Vs Q[sQsVLW SsU W¶X SUDNWLNXDU Qs SsUGRULPLQ H kompletit të veglave të ndryshme të treguara nga mësuesi. Ai/ajo kontrollon dhe vlerëson, duke bërë edhe motivimin e nxënësit dhe duke parë nivele të ndryshme të nxënësve. Vlerësimi i nxënësve: Gjatë kësaj ore mësimore, nxënësit mund të vlerësohen në bazë të vëzhgimeve që janë kryer për veprimtaritë e zhvilluara në klasë. Kështu, nxënësit vlerësohen mbi: ‡ $NWLYL]LPLQ JMDWs SXQsV Qs NODVs GKH JDWLVKPsULVs SsU Ws ]KYLOOXDU GHWUsQ H dhënë. ‡ 6DNWsVLQs H SsUJMLJMHYH Ts NDQs GKsQs JMDWs GLVNXWLPLW Qs NODVs Qs Ws WULD ID]DW 5HÀHNVLRQH: Në fund të orës së mësimit, mësuesi vlerëson orën e mësimit dhe DUULWMHQ H REMHNWLYDYH Qs Ws NXQGsUW DLDMR SODQL¿NRQ W¶L UHDOL]RMs DWR Qs YD]KGLP48 në orët e tjera të kapitullit.

×