10 niigem tuluvluguu 2011

5,886
-1

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,886
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
147
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10 niigem tuluvluguu 2011

  1. 1. Батлав. Сургалтын менежер. ................................. / ....................................... / “ Нийгмийн тухай мэдлэг” хичээлийн сургалтын хөтөлбөр Х анги 2011-2012 оны хичээлийн жил 1-р улирал Хүлээгдэж буй тодорхой үрАТБХ Нэгж хичээл Ээлжит хичээлийн сэдвүүд Цаг Эзэмших чадварууд дүн Нийгмийн тухай танин Удиртгал хичээл 1 -Нийгэм бүхэллэг, хөгжимтгий,олон хэмжээст мэдэхүйн суурь ойлголт, Нийгэм гэж юу вэ? 1 тогтолцоо болохыг тайлбарлах үндсэн ухагдхууныг мэдэх, Нийгмийг тодорхойлох олон 2 - Олон хандлагуудын гол шинж, ялгааг харьцуулан нийгмийн харилцааны үйл хандлагууд тодорхойлох 1. Нийгмийн явц, үзэгдлийг задлан Нийгмийн тогтолцоо, холбоо 1 - Нийгмийн дэд системийн холбоо хамаарлыг өөрийн ойлголт, шинжлэж чадах, өөрийн хамаарал орны жишээгээр нотлон тайлбарлах харилцаа хүлээх үүрэг , байр сууриа -Нийгмийн аль төрлийн харилцаанд хэрхэн яаж Нийгмийн ойлголт 30 цаг Нийгмийн харилцаа түүний уг 1 тодорхойлох хамтын чанар, төрөл оролцож байгааг өөрийн өдөр тутмын амьдралын 9цаг оролцоонд суралцаж Бататгал дасгал, сорил шалгалт, дүн 3 жишээгээр илэрхийлэх төлөвших шинжилгээ Хөгжлийн тухай үндсэн Нийгмийн хурдацын хууль, 1 - Хөгжлийн чиглэл, хэлбэрүүдийн онцлог чиглэл, үзэл онолын талаар хөгжлийн чиглэл, хэлбэрүүд шинжүүдыг тодорхой жишээгээр тайлбарлах, ялгах мэдлэг бүтээх, өөрийн орны Нийгмийн түүх, хөгжлийн олон 1 таних болон дэлхийн улс орнуудын ургальч үзэл -Нийгмийн хэв маягийн гол шалгуурыг шүүн 2. Нийгмийн хөгжлийн тодорхой хэв хэлэлцэж баримт жишээгээр нотлон тайлбарлах Байгаль, нийгэм иргэншил, соѐлын 1 хөгжил, хэв маяг маягийн онцлогийг ялган -Байгаль, нийгэм, иргэншил соѐлыг холбоо хамаарал, хөгжлийн холбоо хамаарал харьцуулж чадах, байгаль, Нийгмийн хөгжлийн үе шат, хэв 3 зүй тогтолыг логик зураглал, бүдүүвч зургаар 10цаг иргэншил, соѐлын ололт, үнэт илэрхийлэх чадвар маяг зүйлийг эрхэмлэн хүндэтгэх Иргэний нийгэм 1 - Иргэний нийгмийн үнэт зүйлийг хүндэтгэн үзэх Бататгал дасгал, шалгалт, дүн 3 шинжилгээ Нийгмийн бүтцийн Нийгмийн бүтцийн тухай ойлголт 1 -Нийгмийн бүтэцийн агуулгыг тодорхойлж схем, бүрэлдхүүн түүний холбоо Хүний статус,социаль үүрэг 1 диаграмм бүтээх хамаарлыг танин мэдэх, Нийгмийн бүлэг хамт олон, гэр бүл 2 -хамт олон, гэр бүлийн шинж, үүргийг ялган жишээ нийгэм олон талт бүхэллэг Нийгмийн нийтлэг, түүний төрөл 2 баримтад дүгнэлт өгөх 3. Нийгмийн эмх цэгцтэй болохыг нотлож - Инстиутуудын гол үүргийг Монголын нийгмийн Нийгмийн институт түүний чиг 1 бүтэц чадах, өөрийн статусаар тодорхой жишээн дээр тайлбарлах үүрэг хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа Нийгмийн судалгааны аргууд 2 -Нийгмийн эмпирик болон онолын аргуудыг эзэмших 11цаг ухамсарлан сахин биелүүлэх Бататгал дасгал, шалгалт, дүн 2 иргэн болж төлөвших шинжилгээ
  2. 2. 2-р улирал Хүлээгдэж буй тодорхой үрАТБХ Нэгж хичээл Ээлжит хичээлийн сэдвүүд Цаг Эзэмших чадварууд дүн Бие хүний нийгэмшлийн мөн Бие хүн, хувь хүний тухай ойлголт 1 -Нийгэмшилтийн 5 онолыг судлан төлөөлгчдийн үзэл чанар үе шат, үзэл онолуудын тэдгээрийн ялгаа, үндсэн шинжүүд баримтлалыг дүрээр бүтээх талаар цэгцтэй мэдлэг бүтээх, Хүний нийгэмшил гэж юу вэ? 1 -Соѐлын өөрчлөлт,шинэчлэл,зөрчил, олон талт соѐл нь хүний нийгэмшилтийн Нийгэмшилтийн онолууд 1 байдлыг жишээгээр тайлбарлах 1. Соѐлын үндсэн хэрэгсэл болохыг -Соѐлын элементүүд хүмүүсийн аж төрөх зан үйлийн Соел, түүний үндсэн шинжүүд 1 ойлголт,түүний нотлон тайлбарлах, монголын загвар болдогийг нотлон мэтгэлцэх Соѐлын бүтэц, бүрэлдхүүн 2 бүтэц үндэсний соѐлын үнэт зүйлийг -Монголын үндэсний соѐлын онцлогийг судалж, энэ бүрэлдхүүн Монголын уламжлалт ба орчин 1 дээдлэн бахархах бусад улс үеийн соѐл талаар эргэцүүлэл дүгнэлт гаргах орны соѐлд хүндэтгэлтэй Бататгал дасгал, сорил шалгалт, дүн 3 - Өөрийн эрхэмлэх ба цээрлэх зүйлийг тодорхойлж 10цаг хандах өдөр тутмын амьдралдаа хэвшүүлэх шинжилгээ Соѐлын хэлбэрүүд, тэдгээрийн Соѐлын хэлбэрүүд 2 - Соѐлын хэлбэрүүдийн ялгааг гаргах, шалгуурыг шүтэлцээ, онцлогийн талаар Соѐлын үүрэг 1 хэлэлцэх, жишээ баримтаар тайлбарлах мэдлэг бүтээх, нийгэм дэх Боловсрол түүний бодлого,зорилт 1 - Соѐлын албан ба албан бус хэм хэмжээг харьцуулан жишээ баримтаар үндэслэн Шашин , түүний үүрэг 1 ялгааг гаргах 2. Соѐлын тайлбарлах бусдын итгэл Бататгал дасгал, шалгалт, дүн 2 -Үндэсний зонхилох соѐл, дагуул ба сөрөг соѐлын хэлбэрүүд үнэмшил,шүтлэг үзэл бодолд шинжилгээ ялгааг гаргаж эргэцүүлэл бичих. хүлээцтэй тэвчээртэй ханддаг -Шинэ эриний боловсрол засгийн газрын үзэл 7цаг болох баримтлалд анализ хийж, хэлэлцэх Нийгмийн давхраажил 10цаг -Соѐлоос суралцахын зэрэгцээ, соѐлын үнэт зүйлийг бүтээгч үйл ажиллагаанд суралцах Үндсэн ойлголт, ухагдхууны Нийгмийн ялгаа, тэгш бус байдал 1 -Шалтгаан, зүй тогтлыг ойлгох талаар танин мэдэх, хэв Давхраажлын хэмжигдхүүн 1 -Шалгуур тус бүрийн онцлогийг ялган өнөөгийн маягуудын нийтлэг ялгаатай Давхраажлын хэв маягууд 2 жишээгээр тайлбарлах 1. Нийгмийн талуудыг жишээ баримтаар -Монголын давхраажлын түүхэн хэлбэрүүдийг схем, Орчин үеийн нийгмийн анги 1 Соёл 17 цаг давхраажлын нотлож чадах, нийгмийн анги бүдүүвч зургаар харуулах давхраажил ойлголт бүлгийн ашиг сонирхол, Өнөөгийн нийгмийн анги давхрааны сөрөг үр Давхраажлын үр дагавар 1 үнэлэмжийн ялгааг ойлгон Монголын нийгмийн давхраажил 1 дагаврыг хэрхэн өөрчлөх талаар санал бодлоо 10цаг бусдад хүнлэг, соѐлтой илэрхийлэх Бататгал дасгал, сорил шалгалт, дүн 3 хандаж, хамтран нийгэмших шинжилгээ
  3. 3. 3-р улирал Хүлээгдэж буй тодорхой үр АТБХ Нэгж хичээл Ээлжит хичээлийн сэдвүүд Цаг Эзэмших чадварууд дүн Нийгмийн шилжих Нийгмийн шилжих хөдөлгөөн гэж 1 - Шилжих хөдөлгөөний үндсэн ангилалыг жишээ хөдөлгөөний үндсэн юу вэ? татан хэлэлцэх ухагдхуунуудыг эзэмшин Үе доторхи ба үе хоорондын 1 -Өөрийг гэр бүлийн гишүүдийн шилжих хөдөлгөөний 2. Нийгмийн ялган таних, амьдралын талаар судалгаа хийх шилжих хөдөлгөөн шилжих жишээн дээр дүн шинжилгээ -Ардчилсан өөрчлөлтийн жилүүдэд манай нийгмийн Шилжих хөдөлгөөний эзэлхүүн, зай 1 Нийгмийн давхраажил 16цаг хөдөлгөөн хийж чадах, ,хувь хүний шилжих хөдөлгөөнд ямар өөрчлөлт гарч байгааг шүүн завсар хичээл зүтгэл,авьяас чадвар Хувь хүн ба нийгмийн бүлгийн 1 ярилцах 6аг боловсрол мэдлэгийн үнэ маргинал хөдөлгөөн цэнийг илүү мэдрэх Бататгал дасгал, шалгалт, дүн 2 шинжилгээ Нийгмийн даврхаажлын Хүн амын аж байдал, амьдралын 1 -Хүний хөгжлийн үзүүлэлтийг нэрлэх сөрөг үр дагавар болох түвшин / ХХИ/ -Өөрийн орны хүний хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг бусад ядуурал,ажилгүйдлийг Ядуурал, үзүүлэлт,гарах арга зам 2 орнуудтай харьцуулан ялгааны учир шалтгааныг багасгах нийгмийн Монгол дахь ядуурал 1 тогтоох 3. Монголын хамгааллын бодлогын Хүн амын нийгмийн хамгаалал гэж 1 -Нийгмийн хамгааллын тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд нийгмийн хэрэгжилтийн талаар ойлгож юу вэ? төрийн үүргийг шүүн ярилцах хамгааллын мэдлэг бүтээх, баримт Нийгмийн даатгалын тогтолцоо 1 -Нийгмийн даатгал, халамжийн үйл ажиллагаатай тогтолцоо мэдээлэл цуглуулах, дүн Нийгмийн халамжийн тогтолцоо 1 танилцан мэдээлэл бэлтгэх шинжилгээ хийж Бататгал дасгал, шалгалт, дүн 3 -Нийгмийн халамж,асрамжид байдаг хүүхэд ахмад 10цаг чадах,өөрийн амьдралын шинжилгээ настанд хүнлэг,сэтгэлээр хандаж тэдэнд туслах баталгааг хангах хүсэл эрмэлзлэлтэй болох Улс төрийн үндсэн Улс төр гэж юу вэ? 2 -Улс төр нь хамтын шийдвэр гаргах үйл явц болохыг ойлголт,ухагдхууныг бодит Засаглал , түүний хэмжигдхүүн 1 жишээ баримтаар нотлох, хувь хүний амьдралд хэрхэнУлс төр 8цаг амьдралд ажиглалт хийх Эрх мэдэл , түүний хувиарлалт 2 холбогддогийг хэлэлцэх 3. Улс төрийн замаар мэдлэг бүтээх, Нэр хүнд, эх үүсвэрүүд 1 -Улс төрийн үзэл баримтлалуудыг харьцуулан ойлголт,эрх харьцуулан тодорхойлох Бататгал дасгал, шалгалт, дүн 2 тодорхойлох мэдэл ,шинжилгээ хийх чадвар,улс шинжилгээ -эрх мэдлийн ангилал,нэр хүндийн эх үүсвэрүүдийг төрийн соѐлд суралцах ялган тайлбарлах, тохиолдлууд дээр шинжлэх 8цаг
  4. 4. 4-р улирал Хүлээгдэж буй тодорхой үр АТБХ Нэгж хичээл Ээлжит хичээлийн сэдвүүд Цаг Эзэмших чадварууд дүн Улс төрийн системийн Улс төрийн системийн тухай 1 -Улс төрийн системийн бүрдэл хэсгүүдийг бүтэц,үйл ажиллагаа,тодорхой ойлголт, чиг үүрэг тодорхойлох,дүн шигжилгээ хийх субьектүүдийн талаар ойлгон Оролт ,гаралт , эргэх холбоо 1 -Истон,Алмонд нарын тодорхойлолтыг хэлэлцэх, мэдэх,өөрийн орны улс төрийн Төр, үүсэл онцлог шинж 1 ялгааг шинжих системийг шинжлэн судлах Төрийн эрх мэдэл, хувиарлалт 1 -Оролт, гаралтын мөн чанарыг жишээгээр тайлбарлаж, 1. Улс төрийн нотолгоо,баримт , эх сурвалж хамааралд үнэлэлт өгөх Төрийн хэлбэр,хэв маяг 2 систем дээр ажиллаж чадах,төр,улсын -Төрийн онцлог шинж, бүтэц үүргүүдийг тодорхойлж, Улс төрийн дэглэм 1 бүрэн эрх,тусгаар тогтнол, Монголын улс төрийн тогтолцоо тайлбарлах Улс төр 18 цаг 10цаг 1 бодлого шийдвэрийг Бататгал дасгал, сорил шалгалт, дүн 2 -Төрийн ангилалыг схем зураглалын аргаар гүйцээн хүндэтгэх шинжилгээ тайлбарлах,тодорхой жишээгээр баяжуулах Улс төрийн шийдвэрт Улс төрийн нам, тогтолцоо 2 -улс төрийн намын гарал үүсэл,үүргүүд, ангилал, оролцогчид улс төрийн Намын хэв маяг ангилал 1 намын системийн тухай цэгцтэй тайлбарлах 2. Улс төрийн систем,эрх мэдэлтэй хэрхэн Сонирхолын бүлэг 1 -сонгууль,сонгуулийн системийн ялгааг шийдвэрт холбогдож байгааг Сонирхолын бүлгийн хэв шинж 1 тодорхойлж,ардчилсан нийгэмд сонгууль ямар арга , оролцогчид мэдэх,тохиолдол, мэдээлэлд ангилал зарчмаар явагдаж байгааг хэлэлцэн өөрийн байр боловсруулалт хийж чадах, Сонгууль, сонгуулын систем 1 сууриа илэрхийлэх 8цаг нийгмийн хариуцлага, Бататгал дасгал, шалгалт, дүн 2 оролцоо, үнэт зүйлийг шинжилгээ эрхэмлэх Ардчилалын тухай ойлголт, 1 - Ардчиллын онол, хэлбэрүүд, тэдгээрийн давуу сул Ардчилалын мөн чанар, үнэ хөгжлийн үе шат тал хийгээд өнөөгийн улс төрийн амьдрал дээр аль нь цэнийн тухай ойлгож Ардчилалын хэлбэр, онолууд 1 илүү тохиромжтай байх талаар харилцан санал мэдсэний үндсэн дээр Ардчилалын үнэт зүйл 1 солилцох, үзэл бодлоо илэрхийлэх ардчилсан нийгэмд ажиллаж, Монгол дахь ардчилал 1 -Ардчиллын үнэт зүйлсийн утга, үүрэг ач холбогдлын амьдрах чадвартай, Бататгал дасгал, шалгалт, дүн 2 талаар өөрийн гэх үнэлэмжтэй болох, амдралд 3. Ардчилал ардчилалын үнэт зүйлсийн шинжилгээ хэрэгжүүлэхАрдчилал 6 цаг өнөөгийн хэрэгжилтийн -Ардчилсан нийгмийг бий болгоход бид ямар 6цаг талаар жишээ баримтад үүрэгтэйгээр оролцдог, бидний амьдралд хэрхэн тулгуурлан дүн шинжилгээ нөлөөлдөг талаар шүүн тунгааж хэлэлцэх, эссэ бичих хийж оролцоот иргэн болж төлөвших.
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×