10 niigem tuluvluguu 2011

6,758 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,758
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
158
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10 niigem tuluvluguu 2011

  1. 1. Батлав. Сургалтын менежер. ................................. / ....................................... / “ Нийгмийн тухай мэдлэг” хичээлийн сургалтын хөтөлбөр Х анги 2011-2012 оны хичээлийн жил 1-р улирал Хүлээгдэж буй тодорхой үрАТБХ Нэгж хичээл Ээлжит хичээлийн сэдвүүд Цаг Эзэмших чадварууд дүн Нийгмийн тухай танин Удиртгал хичээл 1 -Нийгэм бүхэллэг, хөгжимтгий,олон хэмжээст мэдэхүйн суурь ойлголт, Нийгэм гэж юу вэ? 1 тогтолцоо болохыг тайлбарлах үндсэн ухагдхууныг мэдэх, Нийгмийг тодорхойлох олон 2 - Олон хандлагуудын гол шинж, ялгааг харьцуулан нийгмийн харилцааны үйл хандлагууд тодорхойлох 1. Нийгмийн явц, үзэгдлийг задлан Нийгмийн тогтолцоо, холбоо 1 - Нийгмийн дэд системийн холбоо хамаарлыг өөрийн ойлголт, шинжлэж чадах, өөрийн хамаарал орны жишээгээр нотлон тайлбарлах харилцаа хүлээх үүрэг , байр сууриа -Нийгмийн аль төрлийн харилцаанд хэрхэн яаж Нийгмийн ойлголт 30 цаг Нийгмийн харилцаа түүний уг 1 тодорхойлох хамтын чанар, төрөл оролцож байгааг өөрийн өдөр тутмын амьдралын 9цаг оролцоонд суралцаж Бататгал дасгал, сорил шалгалт, дүн 3 жишээгээр илэрхийлэх төлөвших шинжилгээ Хөгжлийн тухай үндсэн Нийгмийн хурдацын хууль, 1 - Хөгжлийн чиглэл, хэлбэрүүдийн онцлог чиглэл, үзэл онолын талаар хөгжлийн чиглэл, хэлбэрүүд шинжүүдыг тодорхой жишээгээр тайлбарлах, ялгах мэдлэг бүтээх, өөрийн орны Нийгмийн түүх, хөгжлийн олон 1 таних болон дэлхийн улс орнуудын ургальч үзэл -Нийгмийн хэв маягийн гол шалгуурыг шүүн 2. Нийгмийн хөгжлийн тодорхой хэв хэлэлцэж баримт жишээгээр нотлон тайлбарлах Байгаль, нийгэм иргэншил, соѐлын 1 хөгжил, хэв маяг маягийн онцлогийг ялган -Байгаль, нийгэм, иргэншил соѐлыг холбоо хамаарал, хөгжлийн холбоо хамаарал харьцуулж чадах, байгаль, Нийгмийн хөгжлийн үе шат, хэв 3 зүй тогтолыг логик зураглал, бүдүүвч зургаар 10цаг иргэншил, соѐлын ололт, үнэт илэрхийлэх чадвар маяг зүйлийг эрхэмлэн хүндэтгэх Иргэний нийгэм 1 - Иргэний нийгмийн үнэт зүйлийг хүндэтгэн үзэх Бататгал дасгал, шалгалт, дүн 3 шинжилгээ Нийгмийн бүтцийн Нийгмийн бүтцийн тухай ойлголт 1 -Нийгмийн бүтэцийн агуулгыг тодорхойлж схем, бүрэлдхүүн түүний холбоо Хүний статус,социаль үүрэг 1 диаграмм бүтээх хамаарлыг танин мэдэх, Нийгмийн бүлэг хамт олон, гэр бүл 2 -хамт олон, гэр бүлийн шинж, үүргийг ялган жишээ нийгэм олон талт бүхэллэг Нийгмийн нийтлэг, түүний төрөл 2 баримтад дүгнэлт өгөх 3. Нийгмийн эмх цэгцтэй болохыг нотлож - Инстиутуудын гол үүргийг Монголын нийгмийн Нийгмийн институт түүний чиг 1 бүтэц чадах, өөрийн статусаар тодорхой жишээн дээр тайлбарлах үүрэг хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа Нийгмийн судалгааны аргууд 2 -Нийгмийн эмпирик болон онолын аргуудыг эзэмших 11цаг ухамсарлан сахин биелүүлэх Бататгал дасгал, шалгалт, дүн 2 иргэн болж төлөвших шинжилгээ
  2. 2. 2-р улирал Хүлээгдэж буй тодорхой үрАТБХ Нэгж хичээл Ээлжит хичээлийн сэдвүүд Цаг Эзэмших чадварууд дүн Бие хүний нийгэмшлийн мөн Бие хүн, хувь хүний тухай ойлголт 1 -Нийгэмшилтийн 5 онолыг судлан төлөөлгчдийн үзэл чанар үе шат, үзэл онолуудын тэдгээрийн ялгаа, үндсэн шинжүүд баримтлалыг дүрээр бүтээх талаар цэгцтэй мэдлэг бүтээх, Хүний нийгэмшил гэж юу вэ? 1 -Соѐлын өөрчлөлт,шинэчлэл,зөрчил, олон талт соѐл нь хүний нийгэмшилтийн Нийгэмшилтийн онолууд 1 байдлыг жишээгээр тайлбарлах 1. Соѐлын үндсэн хэрэгсэл болохыг -Соѐлын элементүүд хүмүүсийн аж төрөх зан үйлийн Соел, түүний үндсэн шинжүүд 1 ойлголт,түүний нотлон тайлбарлах, монголын загвар болдогийг нотлон мэтгэлцэх Соѐлын бүтэц, бүрэлдхүүн 2 бүтэц үндэсний соѐлын үнэт зүйлийг -Монголын үндэсний соѐлын онцлогийг судалж, энэ бүрэлдхүүн Монголын уламжлалт ба орчин 1 дээдлэн бахархах бусад улс үеийн соѐл талаар эргэцүүлэл дүгнэлт гаргах орны соѐлд хүндэтгэлтэй Бататгал дасгал, сорил шалгалт, дүн 3 - Өөрийн эрхэмлэх ба цээрлэх зүйлийг тодорхойлж 10цаг хандах өдөр тутмын амьдралдаа хэвшүүлэх шинжилгээ Соѐлын хэлбэрүүд, тэдгээрийн Соѐлын хэлбэрүүд 2 - Соѐлын хэлбэрүүдийн ялгааг гаргах, шалгуурыг шүтэлцээ, онцлогийн талаар Соѐлын үүрэг 1 хэлэлцэх, жишээ баримтаар тайлбарлах мэдлэг бүтээх, нийгэм дэх Боловсрол түүний бодлого,зорилт 1 - Соѐлын албан ба албан бус хэм хэмжээг харьцуулан жишээ баримтаар үндэслэн Шашин , түүний үүрэг 1 ялгааг гаргах 2. Соѐлын тайлбарлах бусдын итгэл Бататгал дасгал, шалгалт, дүн 2 -Үндэсний зонхилох соѐл, дагуул ба сөрөг соѐлын хэлбэрүүд үнэмшил,шүтлэг үзэл бодолд шинжилгээ ялгааг гаргаж эргэцүүлэл бичих. хүлээцтэй тэвчээртэй ханддаг -Шинэ эриний боловсрол засгийн газрын үзэл 7цаг болох баримтлалд анализ хийж, хэлэлцэх Нийгмийн давхраажил 10цаг -Соѐлоос суралцахын зэрэгцээ, соѐлын үнэт зүйлийг бүтээгч үйл ажиллагаанд суралцах Үндсэн ойлголт, ухагдхууны Нийгмийн ялгаа, тэгш бус байдал 1 -Шалтгаан, зүй тогтлыг ойлгох талаар танин мэдэх, хэв Давхраажлын хэмжигдхүүн 1 -Шалгуур тус бүрийн онцлогийг ялган өнөөгийн маягуудын нийтлэг ялгаатай Давхраажлын хэв маягууд 2 жишээгээр тайлбарлах 1. Нийгмийн талуудыг жишээ баримтаар -Монголын давхраажлын түүхэн хэлбэрүүдийг схем, Орчин үеийн нийгмийн анги 1 Соёл 17 цаг давхраажлын нотлож чадах, нийгмийн анги бүдүүвч зургаар харуулах давхраажил ойлголт бүлгийн ашиг сонирхол, Өнөөгийн нийгмийн анги давхрааны сөрөг үр Давхраажлын үр дагавар 1 үнэлэмжийн ялгааг ойлгон Монголын нийгмийн давхраажил 1 дагаврыг хэрхэн өөрчлөх талаар санал бодлоо 10цаг бусдад хүнлэг, соѐлтой илэрхийлэх Бататгал дасгал, сорил шалгалт, дүн 3 хандаж, хамтран нийгэмших шинжилгээ
  3. 3. 3-р улирал Хүлээгдэж буй тодорхой үр АТБХ Нэгж хичээл Ээлжит хичээлийн сэдвүүд Цаг Эзэмших чадварууд дүн Нийгмийн шилжих Нийгмийн шилжих хөдөлгөөн гэж 1 - Шилжих хөдөлгөөний үндсэн ангилалыг жишээ хөдөлгөөний үндсэн юу вэ? татан хэлэлцэх ухагдхуунуудыг эзэмшин Үе доторхи ба үе хоорондын 1 -Өөрийг гэр бүлийн гишүүдийн шилжих хөдөлгөөний 2. Нийгмийн ялган таних, амьдралын талаар судалгаа хийх шилжих хөдөлгөөн шилжих жишээн дээр дүн шинжилгээ -Ардчилсан өөрчлөлтийн жилүүдэд манай нийгмийн Шилжих хөдөлгөөний эзэлхүүн, зай 1 Нийгмийн давхраажил 16цаг хөдөлгөөн хийж чадах, ,хувь хүний шилжих хөдөлгөөнд ямар өөрчлөлт гарч байгааг шүүн завсар хичээл зүтгэл,авьяас чадвар Хувь хүн ба нийгмийн бүлгийн 1 ярилцах 6аг боловсрол мэдлэгийн үнэ маргинал хөдөлгөөн цэнийг илүү мэдрэх Бататгал дасгал, шалгалт, дүн 2 шинжилгээ Нийгмийн даврхаажлын Хүн амын аж байдал, амьдралын 1 -Хүний хөгжлийн үзүүлэлтийг нэрлэх сөрөг үр дагавар болох түвшин / ХХИ/ -Өөрийн орны хүний хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг бусад ядуурал,ажилгүйдлийг Ядуурал, үзүүлэлт,гарах арга зам 2 орнуудтай харьцуулан ялгааны учир шалтгааныг багасгах нийгмийн Монгол дахь ядуурал 1 тогтоох 3. Монголын хамгааллын бодлогын Хүн амын нийгмийн хамгаалал гэж 1 -Нийгмийн хамгааллын тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд нийгмийн хэрэгжилтийн талаар ойлгож юу вэ? төрийн үүргийг шүүн ярилцах хамгааллын мэдлэг бүтээх, баримт Нийгмийн даатгалын тогтолцоо 1 -Нийгмийн даатгал, халамжийн үйл ажиллагаатай тогтолцоо мэдээлэл цуглуулах, дүн Нийгмийн халамжийн тогтолцоо 1 танилцан мэдээлэл бэлтгэх шинжилгээ хийж Бататгал дасгал, шалгалт, дүн 3 -Нийгмийн халамж,асрамжид байдаг хүүхэд ахмад 10цаг чадах,өөрийн амьдралын шинжилгээ настанд хүнлэг,сэтгэлээр хандаж тэдэнд туслах баталгааг хангах хүсэл эрмэлзлэлтэй болох Улс төрийн үндсэн Улс төр гэж юу вэ? 2 -Улс төр нь хамтын шийдвэр гаргах үйл явц болохыг ойлголт,ухагдхууныг бодит Засаглал , түүний хэмжигдхүүн 1 жишээ баримтаар нотлох, хувь хүний амьдралд хэрхэнУлс төр 8цаг амьдралд ажиглалт хийх Эрх мэдэл , түүний хувиарлалт 2 холбогддогийг хэлэлцэх 3. Улс төрийн замаар мэдлэг бүтээх, Нэр хүнд, эх үүсвэрүүд 1 -Улс төрийн үзэл баримтлалуудыг харьцуулан ойлголт,эрх харьцуулан тодорхойлох Бататгал дасгал, шалгалт, дүн 2 тодорхойлох мэдэл ,шинжилгээ хийх чадвар,улс шинжилгээ -эрх мэдлийн ангилал,нэр хүндийн эх үүсвэрүүдийг төрийн соѐлд суралцах ялган тайлбарлах, тохиолдлууд дээр шинжлэх 8цаг
  4. 4. 4-р улирал Хүлээгдэж буй тодорхой үр АТБХ Нэгж хичээл Ээлжит хичээлийн сэдвүүд Цаг Эзэмших чадварууд дүн Улс төрийн системийн Улс төрийн системийн тухай 1 -Улс төрийн системийн бүрдэл хэсгүүдийг бүтэц,үйл ажиллагаа,тодорхой ойлголт, чиг үүрэг тодорхойлох,дүн шигжилгээ хийх субьектүүдийн талаар ойлгон Оролт ,гаралт , эргэх холбоо 1 -Истон,Алмонд нарын тодорхойлолтыг хэлэлцэх, мэдэх,өөрийн орны улс төрийн Төр, үүсэл онцлог шинж 1 ялгааг шинжих системийг шинжлэн судлах Төрийн эрх мэдэл, хувиарлалт 1 -Оролт, гаралтын мөн чанарыг жишээгээр тайлбарлаж, 1. Улс төрийн нотолгоо,баримт , эх сурвалж хамааралд үнэлэлт өгөх Төрийн хэлбэр,хэв маяг 2 систем дээр ажиллаж чадах,төр,улсын -Төрийн онцлог шинж, бүтэц үүргүүдийг тодорхойлж, Улс төрийн дэглэм 1 бүрэн эрх,тусгаар тогтнол, Монголын улс төрийн тогтолцоо тайлбарлах Улс төр 18 цаг 10цаг 1 бодлого шийдвэрийг Бататгал дасгал, сорил шалгалт, дүн 2 -Төрийн ангилалыг схем зураглалын аргаар гүйцээн хүндэтгэх шинжилгээ тайлбарлах,тодорхой жишээгээр баяжуулах Улс төрийн шийдвэрт Улс төрийн нам, тогтолцоо 2 -улс төрийн намын гарал үүсэл,үүргүүд, ангилал, оролцогчид улс төрийн Намын хэв маяг ангилал 1 намын системийн тухай цэгцтэй тайлбарлах 2. Улс төрийн систем,эрх мэдэлтэй хэрхэн Сонирхолын бүлэг 1 -сонгууль,сонгуулийн системийн ялгааг шийдвэрт холбогдож байгааг Сонирхолын бүлгийн хэв шинж 1 тодорхойлж,ардчилсан нийгэмд сонгууль ямар арга , оролцогчид мэдэх,тохиолдол, мэдээлэлд ангилал зарчмаар явагдаж байгааг хэлэлцэн өөрийн байр боловсруулалт хийж чадах, Сонгууль, сонгуулын систем 1 сууриа илэрхийлэх 8цаг нийгмийн хариуцлага, Бататгал дасгал, шалгалт, дүн 2 оролцоо, үнэт зүйлийг шинжилгээ эрхэмлэх Ардчилалын тухай ойлголт, 1 - Ардчиллын онол, хэлбэрүүд, тэдгээрийн давуу сул Ардчилалын мөн чанар, үнэ хөгжлийн үе шат тал хийгээд өнөөгийн улс төрийн амьдрал дээр аль нь цэнийн тухай ойлгож Ардчилалын хэлбэр, онолууд 1 илүү тохиромжтай байх талаар харилцан санал мэдсэний үндсэн дээр Ардчилалын үнэт зүйл 1 солилцох, үзэл бодлоо илэрхийлэх ардчилсан нийгэмд ажиллаж, Монгол дахь ардчилал 1 -Ардчиллын үнэт зүйлсийн утга, үүрэг ач холбогдлын амьдрах чадвартай, Бататгал дасгал, шалгалт, дүн 2 талаар өөрийн гэх үнэлэмжтэй болох, амдралд 3. Ардчилал ардчилалын үнэт зүйлсийн шинжилгээ хэрэгжүүлэхАрдчилал 6 цаг өнөөгийн хэрэгжилтийн -Ардчилсан нийгмийг бий болгоход бид ямар 6цаг талаар жишээ баримтад үүрэгтэйгээр оролцдог, бидний амьдралд хэрхэн тулгуурлан дүн шинжилгээ нөлөөлдөг талаар шүүн тунгааж хэлэлцэх, эссэ бичих хийж оролцоот иргэн болж төлөвших.

×