Lec1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Lec1

on

 • 2,870 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,870
Views on SlideShare
2,869
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
43
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Lec1 Lec1 Presentation Transcript

 • Компьютерийн хэрэглээ 1
  • CS101 3Кр 2.0.2.5
  • Лекц 10 оноо
  • Лабратори 32 оноо
  • Бие даалт 15 оноо
  • Сорил 1,2 20 оноо
 • Компьютерийн бүтэц Оролт гаралтын төхөөрөмжүүд Өгөгдөл хадгалах төхөөрөмж Êîìïüþòåðèéí ñ¿ëæýý Компьютерийн бүтэц зохион байгуулалт
 • Ñàíàõ îé íü êîìïüþòåðèéí ºãºãäëèéã ìèêðîïðîöåññîðò áîãèíî õóãàöààíä õ¿ðãýõ, êîìàíäûã ò¿ðãýí ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã á¿õèé ìèêðîñõåì þì. Ñàíàõ îé íü ººðèéí ãýñýí õýìæýýòýé áºãººä õýìæýýã íü [bit,byte, kilobyte, megabyte,gegabyte] íýãæýýð õýìæäýã 64 bit SDRAM - DIMM 32 bit DRAM - SIMM
  • RAM нь хүчдлээс хамааралтай- volatile санах ой- зөвхөн ажиллаж байх үед команд, өгөгдөл хадгалагдана.
  • random access -ажиллаж буй програмаас шалтгаалан бүх хэсгээ шалгаж байдаг .
  • RAM -д ‘ бичиж ’‘ уншиж ’ болдог тул read/write’ memory.
  • Хэрэглэгч програм ажиллуулахад Êîìïüþòåð програмаа дискнээс уншаад дараа нь RAM –д хуулж ачаалдаг.
 • DDRAM áîãèíî SDRAM DDRAM óðò RAM íü åðºíõèé人 2 òºðºë áàéõ áºãººä SDRAM, DDRAM ãýæ íýðëýíý. DDRAM - Double Data Rate SDRAM –Single Data Rate
  • Мэдээллийг зөвхөн уншина .
  • Өгөгдлийг үйлдвэрээс нь бичсэн байдаг .
  • BIOS (basic input output system)
   • CPU хурд
   • RAM -ын хэмжээ
   • Hard д искний эргэх хурд
   • Hard д искний багтаамж
  • Системийн хэсэгт байрлана
  • Төв процессор буюу компьютерийн тархи
  • Компьютерийн үнийг тодорхойлогч
  • CPU нь үндсэн 2 хэсэгтэй :
   • Arithmetic Logic Unit (ALU), арифметик болон логик үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ.
   • Control Unit – Компьютерийн програмын заавраа хэрхэн гүйцэтгэхийг тодорхойлно.
  • CPU ны хурд :
   • Megahertz (Mhz)
   • Gigahertz (Ghz)
   • 1MHz гэдэг нь секундэд 1 сая цикл хийнэ .
  • MHz , GHz –с хурдтай рс гарч байна
  • Bit – 2тын тооллын системийн 1 тоо . 1 бит 2 утга авна.- 1 : 0.
  • байт (B) = 8 бит
  • K илобайт (KB) = 1024 байт
  • Мегабайт (MB) = 1024 KB
  • Гегабайт (GB) = 1024 MB
  • Терабайт (TB) = 1024 GB
  • Keyboard -гар .
  • Үсэг оруулах зориулалттай
  • QWERTY keyboard
  • ¯¿íèéã îð ч óóëáàë ò¿ëõ¿¿ðò ñàìáàð ãýñàí óòãàòàé ¿ã.
  • 4 õýñýã áîëãîí òàéëáàðëàâàë:
  • Áè ч ãèéí çîðèóëàëòòàé òîâ ч íóóä
  • Òîîíû ìàøèíû çîðèóëàëòòàé òîâ ч íóóä (NumLock)
  • Ôóíöèîíàë òîâ ч íóóä (F1-F12). ¯¿íèéã òóñëàõ òîâ ч ãýæ íýðëýäýã
  • Õîñ ãîðèìûí òîâ ч ëóóðóóä (Control, Alter)
  • Курсор буюу заагчийг дисплейн дээр удирдах хэрэгсэл .
   • Механик mouse -шарик
   • Оптик mouse – лазерын туяа
   • scroll wheel is used to scroll large documents.
   • Mouse buttons are used to select or buttons.
   • click various options and/or
  • Trackball заах төхөөрөмж – mouse -тай төстэй , mouse -ний оронд шааригаа хөдөлгөнө .
  • Mouse -тай ижил товчтой .
  • Scanner –хэвлэгдчихсэн зураг болон текстийг Êîìïüþòåð д оруулах зориулалттай .
  • Touchpad –хурууг мэдрэн курсорыг удирдана laptop -уудад их ашиглагддаг .
  • Èõýâ÷ëýí òîãëîîìä àøèãëàãääàã .
  • Дууны долгионыг цахилгаан гүйдэлд хувиргах төхөөрөмж
  • video-conferencing
  • Зам
  • Бичгийн машин шиг принтер
  • Цохилтот үзэгнүүдтэй
  • чанар муу
  • Дуу ихтэй
  • Хямд
  • Бэхэн дуслууд өндөр хурдтай шүршиж хэвлэдэг .
  • Хэвлэлийн чанар өндөр, өдрөөс өдөрт үнэ нь өсч байна.
  • Канонтой ижил технологитой
  • Лазерын туяа ашиглан хэвлэдэг .
  • Хурдтай үнэтэй
  • Том хэмжээний зураг хэвлэх зориулалттай inkjet .
  • Өндөр чанартай, үнэтэй олон өнгө гаргах чадвартай .
  • Хүний дуу хоолойтой ижил дуу авиа гаргана .
  • Touch Screen ò¿¿íèé ãàäàðãóó äýýð çààí ¿éëäëèéã õèéõ áîëîìæòîé õèéãääñýí.
  • ªãºãäëèéã õ¿ëýýí àâíà ìºí äàìæóóëäàã òóë îðîëò ãàðàëòûí òºõººðºìæ .
 • Áóñàä ñàíàõ îé: Á¿õ òºðëèéí õàäãàëàõ áàéãóóëàìæóóä áóñàä òºðëèéí ñàíàõ îéä õàìðàãä à íà. ªºðººð õýëáýë äèñê òºõººðºìæ¿¿ä íü М ýäýýëýë õàäãàëàõ, äàìæóóëàõ ¿¿ðýã ã¿éöýòãýíý. Ýäãýýðèéã ñàíàõ îé ãýõýýñýý èë¿¿ õàäãàëàõ áàéãóóëàìæ ãýíý. 1950 îí. Ýíý íü õàìãèéí àíõíû ñîðîíçîí ñàíàõ òºõººðºìæ áàéñàí. Ç¿ðõýâ ч ¿¿ä íü ìåòàëë öèëèíäðèéã òîéðîõ á¿ðä èìïóëüñèéí ìýäýýã òýìäýãëýäýã. Ç¿ðõýâ ч íü 4000õ¿ðòýëõ ¿ãèéã ñàíàõ ч àäâàðòàé.
 • 1. Hard disk driver 2. Compact disk driver 3. Floppy disk driver 4. USB disk
  • Өгөгдөл нь соронзон материалаар бүрэгдсэн хөнгөн цагаан диск дээр бичигдсэн.
  • Зөөврийн hard нь арай илүү үнэтэй
  • ªãºãäºë áè÷èõ çàð÷èì íü hard- òàé èæèë
  • Ñòàíäàðò õýìæýý íü 3 ½ èí÷ , ºãºãäëèéí áàãòààìæ íü 1.44MB.
  • Õÿìä,õàíäàëò óäààí
 • 1. SS-(Single sided)- ºãºãäëèéã 1 òàëäàà áè÷íý 2. DS-(Double sided)- ºãºãäëèéã 2 òàëäàà áè÷íý
  • Compact Disk нь лазер ашиглан өгөгдлийг бичдэг оптик диск
   • CD-ROM = read only
   • CD-R = write-once
   • CD-RW = rewritable
  • Маш хямд
  • Багтаамж = 700MB
  • Өндөр хурдтай .
  • Digital Versatile Disc work on the same principles of CDs but can contain more data.
   • DVD-ROM = read-only
   • DVD-R = write-once
   • DVD-RW = rewritable
  • Quite average priced at 40c
  • Capacity = 4.5GB (almost 7CDs)
  • Speed = fast
  • ZIP Disk нь уян дискийг бодвол ялимгүй том, их багтаамжтай, 2 дахин зузаан, үнэтэй биш
  • 1 00 эсвэл 250MB.
 • Òåîðîìîîð áîë íýãýí çýðýã 127ø EasyDisc-èéã êîìïüþòåðò õîëáîæ áîëäîã. Õàðèí English öàãààí òîëãîéä 26õàí ¿ñýã áàéäàã ó ч èð 23 ø EasyDisc-èéã USB Hub àøèãëàí êîìïüþòåðòýý çýðýã õîëáîõ áîëîìæòîé.
  • Õºãæìèéí êàññåòòàé èæèë ñîðîíçîí õàëüñ .
  • Óäààí, õÿìä èõ áàãòààìæòàé 120MB - 5GB.
  • GUI íü õýðýãëýã÷èéã ðñ-òýé õîëáîäîã ãðàôèê õýðýãëýã÷èéí èíòåðôåéñ áóþó windows, icons, buttons, cursors , scroll bars.
  • Analysis -Àíàëèç
   • Ñèñòåì õýðõýí àæèëëàõ âý ?
  • Design- Äèçàéí
   • Øèéäýë, äèçàéíàà ñàéæðóóëíà
  • Programming -Ïðîãðàì÷ëàë
   • Ïðîãðàìàà êîäëîõ
  • Testing -Òåñò
   • Øèíý ñèñòåì õýðýãëýã÷èéí øààðäëàãûã õàíãàõ ýñýõèéã øàëãàíà
  • Ñàÿ ñàÿ ðñ õîîðîíäîî õîëáîãäîæ ºíäºð õ¿÷èí ÷àäàëòàé áîëæ, ºãºãäºë, òåõíèê õàíãàìæàà õóâààí õýðýãëýõèéã êîìïüþòåðèéí ñ¿ëæýý- network.
  • Local Area Network: 1 àëáàí áàéãóóëëàãà äàõ ðñ-íóóä êàáåëèàð õîîðîíäîî õîëáîãäîõ .
  • Wide Area Network: Óëñ áîëîí õîò, ñóóðèí ãàç ðóóäûí áóþó àëñ çàéòàé ðñ õîîðîíäûí ñ¿ëæýý .
  • Òåëåôîí øóãàì, îïòèê êàáåëü, õèéìýë äàãóóëаар хîëáîãääîã.
  • Client/server ãýäýã íü 1 íü íºãººäºº ¿éë÷èëäýã 2 ðñ õîîðîíäûí õàðèëöàà
  • Ñ¿ëæýýíèé äàâóó òàë :
  • Ãàäààä òºõººðºìæ¿¿д
  • Ïðîãðàì
  • ªãºãä뺺 õóâààíà
  • Õîîðîíäîî õàðüöàæ бîëíо.
  • Áàéãóóëëàãà àæèë÷äûã ìýäýýëëýýð õàíãàõ, ìýäýýëýë ò¿ãýýõ çýðýãò àøèãëàäàã èíòåðíåò äýõ á¿õ ïðîãðàì õàíãàìæèéã àøèãëàæ áîëîõ íèéòèéí áóñ áàéãóóëëàãûí äîòîîä ñ¿ëæýý
  • World Wide Web technology -ã àøèãëàí êîìïàíèé íèéë¿¿ëýã÷, õýðýãëýã÷ õîëбîãäîõ áîëîìæòîé Intranet –èéí ºðãºòãºñºí õýëáýð
  • Internet - International Networking.
  • Äýëõèéí ñàÿ ñàÿ ðñ õîëáîãäñîí ìÿíãà ìÿíãàí ñ¿ëæýý õîîðîíäîî õîëáîãäñîí ñ¿ëæýý
  • ‘ the Net’, ‘Information Superhighway’, ‘Cyberspace’ ãýæ íýðëýãääýã.
  • World Wide Web (WWW): íèéòýä çîðèóëñàí Web Page ãýãäýõ äîêóìåíòóóäûí öóãëóóëãà.
  • Òåêñò, ãðàôèê,äóó, êèíî .
  • Ýëåêòðîí Mail (Email): Ñ¿ëæýýãýýð Òåêñò, ãðàôèê,äóó, êèíî àãóóëñàí çàõèäàë èëãýýõ
   • Öàã òóòàì 10 ìèíóò çàâñàðëà
   • Компьютерын дэлгэцийг 1,5м зайтай
   • Компьютерын дэлгэцийг цонх болон хурц гэрлийн үүсгүүрээс хол байрлуул
   • Äýëãýöíèé õàìãààëàëò àøèãëà
   • Äýëãýö болон pc -ний òîîñûã òîãòìîë öýâýðëý.
  • Тоосгүй орчин
  • Агааржуулалт сайтай
  • Чичиргээн дуу чимээ багатай орчин
  • Компьютерт залгаастай, тасархай кабель ашиглахаас зайлсхий
  • UPS ашиглах
  • Компьютерын ойролцоо идэж уухгүй байх
  • ªãºãä뺺 áàéíãà õî¸ð õóâèëæ áàéõ
  • Вирус нь хэрэглэгчийн шаардлагагүй өөрөө хуулагдчихдаг жижиг хэмжээний програм юм .
  • Вирус файлуудыг устгах, системийн ажиллагааг удаашруулж, системийг автоматаар restart хийнэ зарим нь сурталчилгаа хэлбэрээр илэрдэг.
  • Вирус дараах байдлаар тархдаг
   • Дискээр
   • e-mail -с файл нээхэд ( attachment)
   • Сүлжээгээр файл дамжуулахад Shar е
   • Интернэтээс Download хийхэд
  • Компьютерын програм хангамжийг хуулахыг хуулиар хамгаалсан байдаг.
  • Зөвхөн програм ч биш зураг, ном, дуу, кино ч хамгаалагдсан байдаг.
  • Freeware – програм хангамжууд нь зохиогч нь зөвшөөрч бүх эх файл нь нээлттэй хуулж авч, хэрэглэж болдог програм хангамжууд, харин зарж болохгүй .
  • Shareware програм хангамжууд нь зөвхөн хэдхэн хоног туршилтаар авч хэрэглэж болох хугацаатай trialis програм хангамжууд.Хэрэв хэрэглэхийг хүсвэл бүртгүүлэн, хөлс төлдөг.