Компьютерийн хэрэглээ 1
<ul><li>CS101 3Кр 2.0.2.5 </li></ul><ul><li>Лекц 10 оноо </li></ul><ul><li>Лабратори 32 оноо </li></ul><ul><li>Бие даал...
Компьютерийн бүтэц Оролт гаралтын төхөөрөмжүүд Өгөгдөл хадгалах төхөөрөмж Êîìïüþòåðèéí ñ¿ëæýý Компьютерийн бүтэц зохион ба...
Ñàíàõ îé íü êîìïüþòåðèéí ºãºãäëèéã ìèêðîïðîöåññîðò áîãèíî õóãàöààíä õ¿ðãýõ, êîìàíäûã ò¿ðãýí ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã á¿õèé ìèêðîñõå...
<ul><li>RAM нь хүчдлээс хамааралтай-  volatile  санах ой- зөвхөн ажиллаж байх үед команд, өгөгдөл хадгалагдана.  </li>...
DDRAM áîãèíî SDRAM DDRAM óðò  RAM íü åðºíõèé人 2 òºðºë áàéõ áºãººä SDRAM, DDRAM ãýæ íýðëýíý. DDRAM - Double Data R...
<ul><li>Мэдээллийг зөвхөн уншина . </li></ul><ul><li>Өгөгдлийг үйлдвэрээс нь бичсэн байдаг . </li></ul><ul><li>BIOS (basic...
<ul><ul><li>CPU хурд </li></ul></ul><ul><ul><li>RAM -ын хэмжээ </li></ul></ul><ul><ul><li>Hard д искний эргэх хурд </li><...
<ul><li>Системийн хэсэгт байрлана </li></ul><ul><li>Төв процессор буюу компьютерийн тархи  </li></ul><ul><li>Компьютерийн...
<ul><li>CPU нь үндсэн 2 хэсэгтэй : </li></ul><ul><ul><li>Arithmetic Logic Unit (ALU),  арифметик болон логик үйлдлүүдийг...
<ul><li>CPU ны хурд : </li></ul><ul><ul><li>Megahertz (Mhz)  </li></ul></ul><ul><ul><li>Gigahertz (Ghz)  </li></ul></u...
<ul><li>Bit – 2тын тооллын системийн 1 тоо . 1 бит  2 утга авна.- 1 : 0. </li></ul><ul><li>байт (B) = 8 бит </li><...
<ul><li>Keyboard -гар . </li></ul><ul><li>Үсэг оруулах зориулалттай </li></ul><ul><li>QWERTY keyboard </li></ul>
<ul><li>¯¿íèéã îð ч óóëáàë ò¿ëõ¿¿ðò ñàìáàð ãýñàí óòãàòàé ¿ã. </li></ul><ul><li>4 õýñýã áîëãîí òàéëáàðëàâàë: </li></ul><ul>...
<ul><li>Курсор буюу заагчийг дисплейн дээр удирдах хэрэгсэл . </li></ul><ul><ul><li>Механик mouse -шарик </li></ul></ul...
<ul><li>Trackball заах төхөөрөмж – mouse -тай төстэй , mouse -ний  оронд шааригаа хөдөлгөнө . </li></ul><ul><li>Mouse -...
<ul><li>Scanner –хэвлэгдчихсэн зураг болон текстийг Êîìïüþòåð д оруулах зориулалттай . </li></ul>
<ul><li>Touchpad –хурууг мэдрэн курсорыг удирдана laptop -уудад их ашиглагддаг . </li></ul>
<ul><li>Èõýâ÷ëýí òîãëîîìä àøèãëàãääàã . </li></ul>
<ul><li>Дууны долгионыг цахилгаан гүйдэлд хувиргах төхөөрөмж </li></ul>
<ul><li>video-conferencing </li></ul><ul><li>Зам </li></ul>
<ul><li>Бичгийн машин шиг принтер </li></ul>
<ul><li>Цохилтот үзэгнүүдтэй </li></ul><ul><li>чанар муу </li></ul><ul><li>Дуу ихтэй </li></ul><ul><li>Хямд </li></ul>
<ul><li>Бэхэн дуслууд өндөр хурдтай шүршиж хэвлэдэг . </li></ul><ul><li>Хэвлэлийн чанар өндөр, өдрөөс өдөрт үнэ нь өсч ба...
<ul><li>Канонтой ижил технологитой </li></ul><ul><li>Лазерын туяа ашиглан хэвлэдэг . </li></ul><ul><li>Хурдтай үнэтэй  <...
<ul><li>Том хэмжээний зураг хэвлэх зориулалттай inkjet  . </li></ul><ul><li>Өндөр чанартай, үнэтэй олон өнгө гаргах чад...
<ul><li>Хүний дуу хоолойтой ижил дуу авиа гаргана . </li></ul>
<ul><li>Touch Screen  ò¿¿íèé ãàäàðãóó äýýð çààí ¿éëäëèéã õèéõ áîëîìæòîé õèéãääñýí.  </li></ul>
<ul><li>ªãºãäëèéã õ¿ëýýí àâíà ìºí äàìæóóëäàã òóë îðîëò ãàðàëòûí òºõººðºìæ . </li></ul>
Áóñàä ñàíàõ îé: Á¿õ òºðëèéí õàäãàëàõ áàéãóóëàìæóóä áóñàä òºðëèéí ñàíàõ îéä õàìðàãä à íà. ªºðººð õýëáýë äèñê òºõººðºìæ¿¿ä ...
1. Hard disk driver 2. Compact disk driver 3. Floppy disk driver 4. USB disk
<ul><li>Өгөгдөл нь соронзон материалаар бүрэгдсэн хөнгөн цагаан диск дээр бичигдсэн.  </li></ul><ul><li>Зөөврийн hard ...
<ul><li>ªãºãäºë áè÷èõ çàð÷èì íü hard- òàé èæèë </li></ul><ul><li>Ñòàíäàðò õýìæýý íü 3 ½ èí÷ , ºãºãäëèéí áàãòààìæ íü 1...
1. SS-(Single sided)-  ºãºãäëèéã 1 òàëäàà áè÷íý 2. DS-(Double sided)- ºãºãäëèéã 2 òàëäàà áè÷íý
<ul><li>Compact Disk нь лазер ашиглан өгөгдлийг бичдэг оптик диск </li></ul><ul><ul><li>CD-ROM = read only </li></ul></ul...
<ul><li>Digital Versatile Disc work on the same principles of CDs but can contain more data. </li></ul><ul><ul><li>DVD-ROM...
<ul><li>ZIP Disk нь уян дискийг бодвол ялимгүй том, их багтаамжтай, 2 дахин зузаан, үнэтэй биш </li></ul><ul><li>1 00 эс...
Òåîðîìîîð áîë íýãýí çýðýã 127ø EasyDisc-èéã êîìïüþòåðò õîëáîæ áîëäîã. Õàðèí English öàãààí òîëãîéä 26õàí ¿ñýã áàéäàã ó ч è...
<ul><li>Õºãæìèéí êàññåòòàé èæèë ñîðîíçîí õàëüñ . </li></ul><ul><li>Óäààí, õÿìä èõ áàãòààìæòàé 120MB - 5GB. </li></ul>
<ul><li>GUI íü õýðýãëýã÷èéã ðñ-òýé õîëáîäîã ãðàôèê õýðýãëýã÷èéí èíòåðôåéñ áóþó windows, icons, buttons, cursors , scrol...
<ul><li>Analysis -Àíàëèç </li></ul><ul><ul><li>Ñèñòåì õýðõýí àæèëëàõ âý ? </li></ul></ul><ul><li>Design- Äèçàéí </li></ul...
<ul><li>Ñàÿ ñàÿ ðñ õîîðîíäîî õîëáîãäîæ ºíäºð õ¿÷èí ÷àäàëòàé áîëæ, ºãºãäºë, òåõíèê õàíãàìæàà õóâààí õýðýãëýõèéã êîìïüþòåðèé...
<ul><li>Local Area Network: 1 àëáàí áàéãóóëëàãà äàõ ðñ-íóóä êàáåëèàð õîîðîíäîî õîëáîãäîõ . </li></ul>
<ul><li>Wide Area Network: Óëñ áîëîí õîò, ñóóðèí ãàç ðóóäûí áóþó àëñ çàéòàé ðñ õîîðîíäûí ñ¿ëæýý . </li></ul><ul><li>Òåëåô...
<ul><li>Client/server ãýäýã íü 1 íü íºãººäºº ¿éë÷èëäýã 2 ðñ õîîðîíäûí õàðèëöàà </li></ul>
<ul><li>Ñ¿ëæýýíèé äàâóó òàë : </li></ul><ul><li>Ãàäààä òºõººðºìæ¿¿д </li></ul><ul><li>Ïðîãðàì </li></ul><ul><li>ªãºãä뺺 õ...
<ul><li>Áàéãóóëëàãà àæèë÷äûã ìýäýýëëýýð õàíãàõ, ìýäýýëýë ò¿ãýýõ çýðýãò àøèãëàäàã èíòåðíåò äýõ á¿õ ïðîãðàì õàíãàìæèéã àøèãë...
<ul><li>World Wide Web technology -ã àøèãëàí êîìïàíèé íèéë¿¿ëýã÷, õýðýãëýã÷ õîëбîãäîõ áîëîìæòîé Intranet –èéí ºðãºòãºñºí...
<ul><li>Internet - International Networking. </li></ul><ul><li>Äýëõèéí ñàÿ ñàÿ ðñ õîëáîãäñîí ìÿíãà ìÿíãàí ñ¿ëæýý õîîðîí...
<ul><li>World Wide Web (WWW): íèéòýä çîðèóëñàí Web Page ãýãäýõ äîêóìåíòóóäûí öóãëóóëãà. </li></ul><ul><li>Òåêñò,  ãðàô...
<ul><ul><li>Öàã òóòàì 10 ìèíóò çàâñàðëà </li></ul></ul><ul><ul><li>Компьютерын дэлгэцийг 1,5м зайтай </li></ul></ul><ul...
<ul><li>Тоосгүй орчин </li></ul><ul><li>Агааржуулалт сайтай </li></ul><ul><li>Чичиргээн дуу чимээ багатай орчин </li></ul>...
<ul><li>ªãºãä뺺 áàéíãà õî¸ð õóâèëæ áàéõ </li></ul>
<ul><li>Вирус нь хэрэглэгчийн шаардлагагүй өөрөө хуулагдчихдаг жижиг хэмжээний програм юм . </li></ul><ul><li>Вирус файлу...
<ul><li>Вирус дараах байдлаар тархдаг </li></ul><ul><ul><li>Дискээр </li></ul></ul><ul><ul><li>e-mail -с файл нээхэд ( at...
<ul><li>Компьютерын програм хангамжийг хуулахыг хуулиар хамгаалсан байдаг.  </li></ul><ul><li>Зөвхөн програм ч биш зураг,...
<ul><li>Freeware  – програм хангамжууд нь зохиогч нь зөвшөөрч бүх эх файл нь нээлттэй хуулж авч, хэрэглэж болдог програм ...
Lec1
Lec1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Lec1

2,349
-1

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,349
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lec1

 1. 1. Компьютерийн хэрэглээ 1
 2. 2. <ul><li>CS101 3Кр 2.0.2.5 </li></ul><ul><li>Лекц 10 оноо </li></ul><ul><li>Лабратори 32 оноо </li></ul><ul><li>Бие даалт 15 оноо </li></ul><ul><li>Сорил 1,2 20 оноо </li></ul>
 3. 3. Компьютерийн бүтэц Оролт гаралтын төхөөрөмжүүд Өгөгдөл хадгалах төхөөрөмж Êîìïüþòåðèéí ñ¿ëæýý Компьютерийн бүтэц зохион байгуулалт
 4. 4. Ñàíàõ îé íü êîìïüþòåðèéí ºãºãäëèéã ìèêðîïðîöåññîðò áîãèíî õóãàöààíä õ¿ðãýõ, êîìàíäûã ò¿ðãýí ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã á¿õèé ìèêðîñõåì þì. Ñàíàõ îé íü ººðèéí ãýñýí õýìæýýòýé áºãººä õýìæýýã íü [bit,byte, kilobyte, megabyte,gegabyte] íýãæýýð õýìæäýã 64 bit SDRAM - DIMM 32 bit DRAM - SIMM
 5. 5. <ul><li>RAM нь хүчдлээс хамааралтай- volatile санах ой- зөвхөн ажиллаж байх үед команд, өгөгдөл хадгалагдана. </li></ul><ul><li>random access -ажиллаж буй програмаас шалтгаалан бүх хэсгээ шалгаж байдаг . </li></ul><ul><li>RAM -д ‘ бичиж ’‘ уншиж ’ болдог тул read/write’ memory. </li></ul><ul><li>Хэрэглэгч програм ажиллуулахад Êîìïüþòåð програмаа дискнээс уншаад дараа нь RAM –д хуулж ачаалдаг. </li></ul>
 6. 6.
 7. 7. DDRAM áîãèíî SDRAM DDRAM óðò RAM íü åðºíõèé人 2 òºðºë áàéõ áºãººä SDRAM, DDRAM ãýæ íýðëýíý. DDRAM - Double Data Rate SDRAM –Single Data Rate
 8. 8. <ul><li>Мэдээллийг зөвхөн уншина . </li></ul><ul><li>Өгөгдлийг үйлдвэрээс нь бичсэн байдаг . </li></ul><ul><li>BIOS (basic input output system) </li></ul>
 9. 9.
 10. 10. <ul><ul><li>CPU хурд </li></ul></ul><ul><ul><li>RAM -ын хэмжээ </li></ul></ul><ul><ul><li>Hard д искний эргэх хурд </li></ul></ul><ul><ul><li>Hard д искний багтаамж </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Системийн хэсэгт байрлана </li></ul><ul><li>Төв процессор буюу компьютерийн тархи </li></ul><ul><li>Компьютерийн үнийг тодорхойлогч </li></ul>
 12. 12. <ul><li>CPU нь үндсэн 2 хэсэгтэй : </li></ul><ul><ul><li>Arithmetic Logic Unit (ALU), арифметик болон логик үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Control Unit – Компьютерийн програмын заавраа хэрхэн гүйцэтгэхийг тодорхойлно. </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>CPU ны хурд : </li></ul><ul><ul><li>Megahertz (Mhz) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gigahertz (Ghz) </li></ul></ul><ul><ul><li>1MHz гэдэг нь секундэд 1 сая цикл хийнэ . </li></ul></ul><ul><li>MHz , GHz –с хурдтай рс гарч байна </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Bit – 2тын тооллын системийн 1 тоо . 1 бит 2 утга авна.- 1 : 0. </li></ul><ul><li>байт (B) = 8 бит </li></ul><ul><li>K илобайт (KB) = 1024 байт </li></ul><ul><li>Мегабайт (MB) = 1024 KB </li></ul><ul><li>Гегабайт (GB) = 1024 MB </li></ul><ul><li>Терабайт (TB) = 1024 GB </li></ul>
 15. 15.
 16. 16. <ul><li>Keyboard -гар . </li></ul><ul><li>Үсэг оруулах зориулалттай </li></ul><ul><li>QWERTY keyboard </li></ul>
 17. 17. <ul><li>¯¿íèéã îð ч óóëáàë ò¿ëõ¿¿ðò ñàìáàð ãýñàí óòãàòàé ¿ã. </li></ul><ul><li>4 õýñýã áîëãîí òàéëáàðëàâàë: </li></ul><ul><li>Áè ч ãèéí çîðèóëàëòòàé òîâ ч íóóä </li></ul><ul><li>Òîîíû ìàøèíû çîðèóëàëòòàé òîâ ч íóóä (NumLock) </li></ul><ul><li>Ôóíöèîíàë òîâ ч íóóä (F1-F12). ¯¿íèéã òóñëàõ òîâ ч ãýæ íýðëýäýã </li></ul><ul><li>Õîñ ãîðèìûí òîâ ч ëóóðóóä (Control, Alter) </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Курсор буюу заагчийг дисплейн дээр удирдах хэрэгсэл . </li></ul><ul><ul><li>Механик mouse -шарик </li></ul></ul><ul><ul><li>Оптик mouse – лазерын туяа </li></ul></ul><ul><ul><li>scroll wheel is used to scroll large documents. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mouse buttons are used to select or buttons. </li></ul></ul><ul><ul><li>click various options and/or </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>Trackball заах төхөөрөмж – mouse -тай төстэй , mouse -ний оронд шааригаа хөдөлгөнө . </li></ul><ul><li>Mouse -тай ижил товчтой . </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Scanner –хэвлэгдчихсэн зураг болон текстийг Êîìïüþòåð д оруулах зориулалттай . </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Touchpad –хурууг мэдрэн курсорыг удирдана laptop -уудад их ашиглагддаг . </li></ul>
 22. 22.
 23. 23. <ul><li>Èõýâ÷ëýí òîãëîîìä àøèãëàãääàã . </li></ul>
 24. 24.
 25. 25. <ul><li>Дууны долгионыг цахилгаан гүйдэлд хувиргах төхөөрөмж </li></ul>
 26. 26. <ul><li>video-conferencing </li></ul><ul><li>Зам </li></ul>
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29. <ul><li>Бичгийн машин шиг принтер </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Цохилтот үзэгнүүдтэй </li></ul><ul><li>чанар муу </li></ul><ul><li>Дуу ихтэй </li></ul><ul><li>Хямд </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Бэхэн дуслууд өндөр хурдтай шүршиж хэвлэдэг . </li></ul><ul><li>Хэвлэлийн чанар өндөр, өдрөөс өдөрт үнэ нь өсч байна. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Канонтой ижил технологитой </li></ul><ul><li>Лазерын туяа ашиглан хэвлэдэг . </li></ul><ul><li>Хурдтай үнэтэй </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Том хэмжээний зураг хэвлэх зориулалттай inkjet . </li></ul><ul><li>Өндөр чанартай, үнэтэй олон өнгө гаргах чадвартай . </li></ul>
 34. 34.
 35. 35. <ul><li>Хүний дуу хоолойтой ижил дуу авиа гаргана . </li></ul>
 36. 36.
 37. 37. <ul><li>Touch Screen ò¿¿íèé ãàäàðãóó äýýð çààí ¿éëäëèéã õèéõ áîëîìæòîé õèéãääñýí. </li></ul>
 38. 38. <ul><li>ªãºãäëèéã õ¿ëýýí àâíà ìºí äàìæóóëäàã òóë îðîëò ãàðàëòûí òºõººðºìæ . </li></ul>
 39. 39.
 40. 40. Áóñàä ñàíàõ îé: Á¿õ òºðëèéí õàäãàëàõ áàéãóóëàìæóóä áóñàä òºðëèéí ñàíàõ îéä õàìðàãä à íà. ªºðººð õýëáýë äèñê òºõººðºìæ¿¿ä íü М ýäýýëýë õàäãàëàõ, äàìæóóëàõ ¿¿ðýã ã¿éöýòãýíý. Ýäãýýðèéã ñàíàõ îé ãýõýýñýý èë¿¿ õàäãàëàõ áàéãóóëàìæ ãýíý. 1950 îí. Ýíý íü õàìãèéí àíõíû ñîðîíçîí ñàíàõ òºõººðºìæ áàéñàí. Ç¿ðõýâ ч ¿¿ä íü ìåòàëë öèëèíäðèéã òîéðîõ á¿ðä èìïóëüñèéí ìýäýýã òýìäýãëýäýã. Ç¿ðõýâ ч íü 4000õ¿ðòýëõ ¿ãèéã ñàíàõ ч àäâàðòàé.
 41. 41. 1. Hard disk driver 2. Compact disk driver 3. Floppy disk driver 4. USB disk
 42. 42. <ul><li>Өгөгдөл нь соронзон материалаар бүрэгдсэн хөнгөн цагаан диск дээр бичигдсэн. </li></ul><ul><li>Зөөврийн hard нь арай илүү үнэтэй </li></ul>
 43. 43.
 44. 44.
 45. 45. <ul><li>ªãºãäºë áè÷èõ çàð÷èì íü hard- òàé èæèë </li></ul><ul><li>Ñòàíäàðò õýìæýý íü 3 ½ èí÷ , ºãºãäëèéí áàãòààìæ íü 1.44MB. </li></ul><ul><li>Õÿìä,õàíäàëò óäààí </li></ul>
 46. 46. 1. SS-(Single sided)- ºãºãäëèéã 1 òàëäàà áè÷íý 2. DS-(Double sided)- ºãºãäëèéã 2 òàëäàà áè÷íý
 47. 47.
 48. 48. <ul><li>Compact Disk нь лазер ашиглан өгөгдлийг бичдэг оптик диск </li></ul><ul><ul><li>CD-ROM = read only </li></ul></ul><ul><ul><li>CD-R = write-once </li></ul></ul><ul><ul><li>CD-RW = rewritable </li></ul></ul><ul><li>Маш хямд </li></ul><ul><li>Багтаамж = 700MB </li></ul><ul><li>Өндөр хурдтай . </li></ul>
 49. 49.
 50. 50. <ul><li>Digital Versatile Disc work on the same principles of CDs but can contain more data. </li></ul><ul><ul><li>DVD-ROM = read-only </li></ul></ul><ul><ul><li>DVD-R = write-once </li></ul></ul><ul><ul><li>DVD-RW = rewritable </li></ul></ul><ul><li>Quite average priced at 40c </li></ul><ul><li>Capacity = 4.5GB (almost 7CDs) </li></ul><ul><li>Speed = fast </li></ul>
 51. 51. <ul><li>ZIP Disk нь уян дискийг бодвол ялимгүй том, их багтаамжтай, 2 дахин зузаан, үнэтэй биш </li></ul><ul><li>1 00 эсвэл 250MB. </li></ul>
 52. 52. Òåîðîìîîð áîë íýãýí çýðýã 127ø EasyDisc-èéã êîìïüþòåðò õîëáîæ áîëäîã. Õàðèí English öàãààí òîëãîéä 26õàí ¿ñýã áàéäàã ó ч èð 23 ø EasyDisc-èéã USB Hub àøèãëàí êîìïüþòåðòýý çýðýã õîëáîõ áîëîìæòîé.
 53. 53. <ul><li>Õºãæìèéí êàññåòòàé èæèë ñîðîíçîí õàëüñ . </li></ul><ul><li>Óäààí, õÿìä èõ áàãòààìæòàé 120MB - 5GB. </li></ul>
 54. 54.
 55. 55. <ul><li>GUI íü õýðýãëýã÷èéã ðñ-òýé õîëáîäîã ãðàôèê õýðýãëýã÷èéí èíòåðôåéñ áóþó windows, icons, buttons, cursors , scroll bars. </li></ul>
 56. 56. <ul><li>Analysis -Àíàëèç </li></ul><ul><ul><li>Ñèñòåì õýðõýí àæèëëàõ âý ? </li></ul></ul><ul><li>Design- Äèçàéí </li></ul><ul><ul><li>Øèéäýë, äèçàéíàà ñàéæðóóëíà </li></ul></ul><ul><li>Programming -Ïðîãðàì÷ëàë </li></ul><ul><ul><li>Ïðîãðàìàà êîäëîõ </li></ul></ul><ul><li>Testing -Òåñò </li></ul><ul><ul><li>Øèíý ñèñòåì õýðýãëýã÷èéí øààðäëàãûã õàíãàõ ýñýõèéã øàëãàíà </li></ul></ul>
 57. 57.
 58. 58. <ul><li>Ñàÿ ñàÿ ðñ õîîðîíäîî õîëáîãäîæ ºíäºð õ¿÷èí ÷àäàëòàé áîëæ, ºãºãäºë, òåõíèê õàíãàìæàà õóâààí õýðýãëýõèéã êîìïüþòåðèéí ñ¿ëæýý- network. </li></ul>
 59. 59. <ul><li>Local Area Network: 1 àëáàí áàéãóóëëàãà äàõ ðñ-íóóä êàáåëèàð õîîðîíäîî õîëáîãäîõ . </li></ul>
 60. 60. <ul><li>Wide Area Network: Óëñ áîëîí õîò, ñóóðèí ãàç ðóóäûí áóþó àëñ çàéòàé ðñ õîîðîíäûí ñ¿ëæýý . </li></ul><ul><li>Òåëåôîí øóãàì, îïòèê êàáåëü, õèéìýë äàãóóëаар хîëáîãääîã. </li></ul>
 61. 61. <ul><li>Client/server ãýäýã íü 1 íü íºãººäºº ¿éë÷èëäýã 2 ðñ õîîðîíäûí õàðèëöàà </li></ul>
 62. 62. <ul><li>Ñ¿ëæýýíèé äàâóó òàë : </li></ul><ul><li>Ãàäààä òºõººðºìæ¿¿д </li></ul><ul><li>Ïðîãðàì </li></ul><ul><li>ªãºãä뺺 õóâààíà </li></ul><ul><li>Õîîðîíäîî õàðüöàæ бîëíо. </li></ul>
 63. 63.
 64. 64. <ul><li>Áàéãóóëëàãà àæèë÷äûã ìýäýýëëýýð õàíãàõ, ìýäýýëýë ò¿ãýýõ çýðýãò àøèãëàäàã èíòåðíåò äýõ á¿õ ïðîãðàì õàíãàìæèéã àøèãëàæ áîëîõ íèéòèéí áóñ áàéãóóëëàãûí äîòîîä ñ¿ëæýý </li></ul>
 65. 65. <ul><li>World Wide Web technology -ã àøèãëàí êîìïàíèé íèéë¿¿ëýã÷, õýðýãëýã÷ õîëбîãäîõ áîëîìæòîé Intranet –èéí ºðãºòãºñºí õýëáýð </li></ul>
 66. 66.
 67. 67. <ul><li>Internet - International Networking. </li></ul><ul><li>Äýëõèéí ñàÿ ñàÿ ðñ õîëáîãäñîí ìÿíãà ìÿíãàí ñ¿ëæýý õîîðîíäîî õîëáîãäñîí ñ¿ëæýý </li></ul><ul><li>‘ the Net’, ‘Information Superhighway’, ‘Cyberspace’ ãýæ íýðëýãääýã. </li></ul>
 68. 68. <ul><li>World Wide Web (WWW): íèéòýä çîðèóëñàí Web Page ãýãäýõ äîêóìåíòóóäûí öóãëóóëãà. </li></ul><ul><li>Òåêñò, ãðàôèê,äóó, êèíî . </li></ul><ul><li>Ýëåêòðîí Mail (Email): Ñ¿ëæýýãýýð Òåêñò, ãðàôèê,äóó, êèíî àãóóëñàí çàõèäàë èëãýýõ </li></ul>
 69. 69. <ul><ul><li>Öàã òóòàì 10 ìèíóò çàâñàðëà </li></ul></ul><ul><ul><li>Компьютерын дэлгэцийг 1,5м зайтай </li></ul></ul><ul><ul><li>Компьютерын дэлгэцийг цонх болон хурц гэрлийн үүсгүүрээс хол байрлуул </li></ul></ul><ul><ul><li>Äýëãýöíèé õàìãààëàëò àøèãëà </li></ul></ul><ul><ul><li>Äýëãýö болон pc -ний òîîñûã òîãòìîë öýâýðëý. </li></ul></ul>
 70. 70. <ul><li>Тоосгүй орчин </li></ul><ul><li>Агааржуулалт сайтай </li></ul><ul><li>Чичиргээн дуу чимээ багатай орчин </li></ul><ul><li>Компьютерт залгаастай, тасархай кабель ашиглахаас зайлсхий </li></ul><ul><li>UPS ашиглах </li></ul><ul><li>Компьютерын ойролцоо идэж уухгүй байх </li></ul>
 71. 71. <ul><li>ªãºãä뺺 áàéíãà õî¸ð õóâèëæ áàéõ </li></ul>
 72. 72. <ul><li>Вирус нь хэрэглэгчийн шаардлагагүй өөрөө хуулагдчихдаг жижиг хэмжээний програм юм . </li></ul><ul><li>Вирус файлуудыг устгах, системийн ажиллагааг удаашруулж, системийг автоматаар restart хийнэ зарим нь сурталчилгаа хэлбэрээр илэрдэг. </li></ul>
 73. 73. <ul><li>Вирус дараах байдлаар тархдаг </li></ul><ul><ul><li>Дискээр </li></ul></ul><ul><ul><li>e-mail -с файл нээхэд ( attachment) </li></ul></ul><ul><ul><li>Сүлжээгээр файл дамжуулахад Shar е </li></ul></ul><ul><ul><li>Интернэтээс Download хийхэд </li></ul></ul>
 74. 74. <ul><li>Компьютерын програм хангамжийг хуулахыг хуулиар хамгаалсан байдаг. </li></ul><ul><li>Зөвхөн програм ч биш зураг, ном, дуу, кино ч хамгаалагдсан байдаг. </li></ul>
 75. 75. <ul><li>Freeware – програм хангамжууд нь зохиогч нь зөвшөөрч бүх эх файл нь нээлттэй хуулж авч, хэрэглэж болдог програм хангамжууд, харин зарж болохгүй . </li></ul><ul><li>Shareware програм хангамжууд нь зөвхөн хэдхэн хоног туршилтаар авч хэрэглэж болох хугацаатай trialis програм хангамжууд.Хэрэв хэрэглэхийг хүсвэл бүртгүүлэн, хөлс төлдөг. </li></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×