Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Test6
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
720
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.
  • Багана болон мөрийн огтлолцол дээрх нүдийг ...
  • 2. Нүдний абсолют хаяг нь…
  • 3. Зэрэгцэн орших бүлэг нүднүүдийг…
  • 4. Тухайн мөчид таны too, текст эсвэл томьёо оруулж, засаж эсвэл устган ажиллаж байгаа тэр нүдийг …… гэж нэрлэдэг.
  • 5. ….хаягийг агуулсан томьёог хуулах үед баганын нэр нь өөрчлөгдөхгүй
  • 6. ….хаягийг агуулсан томьёог хуулах үед мөрийн дугаар нь өөрчлөгдөхгүй.
  • 7. Бурууг сонгоно уу?
  a. =AVERAGE([Book1.xlsx]Sheet1:Sheet3!$A$1:$D$1)b. =SUM(Sheet1:Sheet3!A1)*$C$11c. =MIN(Sheet1:Sheet3!A1:D1)d. =COUNT(Sheet1-Sheet3!A1;D1)Тохирох командыг сонгоно уу?<br />
  • Бөглөх үйлдлийн үр дүнд тэмдэглэсэн нүднүүдийг сонгож ялгасан нүднүүдийн агуулгаар бөглөнө.
  • 8. Бөглөх үйлдлийн үр дүнд тэмдэглэсэн нүднүүдийг цуваа буюу дараалалын дараагийн утгуудаар бөглөнө.
  • 9. Бөглөх үйлдлийн үр дүнд тэмдэглэгдсэн нүднүүдийг сонгож ялгасан нүднүүдийн зөвхөн форматаар бөглөх боловч утгууд нь хуулагдахгүй.
  • 10. Бөглөх үйлдлийн үр дүнд тэмдэглэсэн нүднүүдийг цуваа буюу дараалалын дараагийн утгуудаар бөглөх боловч формат нь хуулагдахгүй.
  2388870156845<br />
  • Òåêñòèéã õýä õýäýí ìºð áîäãîí íóãàëæ í¿äýíä á¿òíýýð íü õàðàãääàã áîëãîíî.
  • 11. Ñîíãîæ ÿëãàñàí í¿äí¿¿äèéã íýãòãýæ íýã òîì í¿ä áîëãîîä ºãºãäëèéã íü ãîëëóóëíà
  • 12. Í¿äýí äîòîðõ ºãºãäëèéã ÿàæ õàðóóëàõûã ñîíãîíî. Æèøýý íü Õóâèàð, âàëþòààð, îí ñàð ºäðººð õàðóóëàõ ã.ì..
  • 13. Èäýâõòýé í¿äíèé ºãºãäëèéã ÿíç á¿ðèéí âàëþòûí òýìäýãòýé õàðóóëíà
  • 14. Í¿äíèé óòãûã 100-ààð ¿ðæ¿¿ëæ, õóâèéí % òýìäýãòýé õàðóóëíà.
  • 15. Í¿äíèé óòãûã ìÿíãà÷èëæ õàðóóëíà.
  • 16. Áóòàðõàéí îðíû òîîã íü íýìýãä¿¿ëýí òîîí óòãûã èë¿¿ íàðèéв÷èëæ õàðóóëíà.
  • 17. Áóòàðõàéí îðíû òîîã íü áàãàñãàæ òîîí óòãûã áàãà íàðèéâ÷ëàëòàéãààð õàðóóëíà
  • 18. 5065395302895
  • 19. Өгөгдлийг баруун тийш шилжүүлж шинээр нүд оруулж ирнэ.
  • 20. Шинээр багана оруулж ирнэ
  • 21. Өгөгдлийг доош нь шилжүүлж шинээр нүд оруулж ирнэ.
  • 22. Шинээр мөр оруулж ирнэ
  • 23. Заасан хэмжээгээр мөрийн өндөрийг тохируулах
  • 24. Заасан хэмжээгээр баганын өргөнийг тохируулах
  • 25. Мөр, багана болон ажлын хуудсыг нууцлах
  • 26. Ажлын хуудасны нэр солих
  • 27. Ажлын хуудасыг зөөх ба хуулах
  • 28. Нүдэн дэхь өгөгдөлд тааруулж мөрийн өндөрийг тохируулах
  • 29. Нүдэн дэхь өгөгдөлд тааруулж баганын өргөнийг тохируулах
  • 30. Хэвлэх баримтын өргөнийг зааж өгсөн тооны хуудсанд багтаах
  • 31. Õýâëýãäýõ áàðèìòèéí ºíäðèéã çààæ ºãñºí òîîíû õóóäñàíä áàãòààх
  • 32. Õýâëýãäýõ áàðèìòûн мàñøòàáыг нь çààæ ºãñºí õóâüä өөрчлөх
  • 33. Торыг харуулах эсэхийг тохируулах
  • 34. Баганын дугаар болон мөрийн дугаарыг харагдуулах эсэхийг тохируулах
  • 35. Хэвлэх мужыг тогтоох
  • 36. Хуудас таслах
  • 37. Хуудасны хэмжээг тохируулах
  • 38. Хуудасны захаас бичвэр хүртдэх зайг тохируулах
  • 39. 135890341630Хэвлэх мужид гарчиг өгөх командыг сонгоно уу?
  • 40. Ôóíêö îðóóëàõ
  • 41. Ñîíãîí ÿëãàñàí í¿äí¿¿äèéí ÿã äîîä òàëä ýñâýë áàðóóí òàëä íü òýäãýýðèéí íèéëáýðèéã õàðóóëàх
  • 42. Ñ¿¿ëèéí ¿åä õýðýãëýñýí ôóíêö¿¿äèéí æàãñààëòûã õàðæ, ò¿¿íýýñ ñîíãîх
  • 43. Ñàíõ¿¿ãèéí ôóíêö¿¿äèéí æàãñààëòûã ãàðãàæ, òýäãýýðýýñ ñîíãîх
  • 44. Ëîãèê ôóíö¿¿äèéí æàãñààòûã ãàðãàæ ,òýäãýýðýýñ ñîíãîх
  • 45. Òåêñòèéí ôóíêö¿¿äèéí æàãñààëòûã, òýäãýýðýýñ ñîíãîх
  • 46. Îí ñàð ºäºð, öàã õóãàöààíû ôóíêö¿¿äýýñ æàñààëòûã ãàðãàæ, òýäãýýðýýñ ñîíãîх
  • 47. ¯çëýãèéí áà ëàâëàãààíû ôóíêö¿¿äèéí æàãñààëòûã ãàðãàæ, òýäãýýðýýñ ñîíãîх
  • 48. Ìàòåìàòèê áà Òðèãîíîìåòð ôóíêö¿¿äèéí æàãñààëòûã ãàðãàæ, òýäãýýðýýñ ñîíãîх
  • 49. [Áóñàä Ôóíêö¿¿ä]. Ñòàòèñòèêèéí, èíæåíåðèéí, ìýäýýëëèéí ôóíêö¿¿äèéí æàãñààëòûã ãàðãàæ, òýäãýýðýýñ ñîíãîх командыг сонгоно уу?