921 503 พืนฐานการศึกษา        ้(Foundation of Education)วันอาทิตย์ ที่ 17 ก.พ. 2556 ห้ อง 1401
เนือหารายวิชานี้ เป็ นวิชาเสริมสาหรับนักศึกษาทีไม่    ้                      ่สาเร็จปริญญาตรีทางก...
เนือหาวิชามีดังนี้ “การเปลียนแปลงทางสั งคม     ้            ่โลกและสั งคมไทยด้ านต่ างๆ ที่ส่งผลต่ อการจัด...
ผมดีใจมากที่ท่านอธิการบดีได้ มอบหมายให้ สอนครั้งนี้ ซึ่งเป็ นครั้งสุ ดท้ ายในชีวตทีจะสอนวิชานี้ (เพราะเขาจะยุบแล้ ว)   ...
วันแรกขอเริ่มต้ องดังนี: เรียนวิชานีผมจะสอนและประเมินผล แบบ              ้     ้Outcome Base teaching &...
การประเมินผลเพือตัดสิ นผล:         ่1. เวลาเรียน เข้ าเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 50 คะแนน2. สอบถามจากชุมชน ทีท่...
1  วันอาทิตย์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2556Graduate Students always think thatthere are two rules to finish their studies, the f...
2           นักศึกษาราชธานีได้ รับพันธสั ญญา ดังนี้       Ratchathani students are living         ...
3  องค์ ประกอบการจะมีอจฉริยภาพสู งสุ ด            ั     วัดกันด้ วยจานวน 8Qs   การพัฒนาอัจฉริยภาพด้ ว...
4  IQ = Intelligence Quotient  เชาวน์ปัญญา   EQ = Emotional Quotient   เชาวน์อารมณ์
5  MQ = Moral Quotient      เชาวน์ จริยธรรม  MQ = Management Quotient เชาวน์ การบริหารจัดการ
6  HQ = Health Quotient     เชาวน์ สุขภาพ  AQ = Adversity Quotient  เชาวน์ ความอึด  RQ = Resilience Quotient ...
7  SQ = Spiritual Quotient เชาวน์ อจฉริยภาพ                  ั      หรืออัจฉริยภาพทางจิตวิญาณ
8  IQ = อายุสมอง x 100     หารอายุจริง
9  EQ = อายุอารมณ์ x 100      หารอายุจริง
10   AQ = อายุความอึด x 100       หารอายุจริง
11   MQ = อายุจริยธรรม x 100       หารอายุจริง
12       องค์ประกอบอัจฉริยะเพือการทางาน                 ่        องค์ประกอบของความสาเร็จ  ...
13   บทบาทของ IQ และ EQ ต่ อกิจกรรมต่ างๆ ของชีวต                         ิ     ความสาเร็จใ...
14        บุคคลสามประเภทกับระดับความต้ องการ                Self              Actualiza...
15           ความสั นโดษ      เป็ นมงคลข้ อที่ 24 ในมงคล 38 ประการมงคลเป็ นเหตุแห่ งความสุ ข ความก้ าวหน้...
16   ความสั นโดษ อันเป็ นบ่ อเกิด     ของความพอใจสุ ขใจ   มันก็ผุดขึนมาเอง โดยอัตโนมัติ        ้     ...
17  สั นโดษ        มาจากภาษาบาลีว่า สั นโตสะ           สั น แปลว่ า ตน           โตสะ แปลว่ า...
18       อิทธิบาท 4 คู่กบสั นโดษ              ั    คนจานวนมาก เข้ าใจความหมายของสั นโดษผิดไปคิดว่ ...
19   ความจริงแล้ว  การพอใจอยู่คนเดียวภาษาบาลีเรียกว่ า ปวิวตตะ ไม่ เรียกสั นโดษ           ิส่ วนการไม่ ทาอะ...
20  พระพุทธศาสนา  มีหลักคาสอนเกียวกับการดาเนินชีวตว่ าด้ วย         ่          ิ  หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งห...
ฉันทะ  มีความพอใจในสิ่ งทีทา              ่         21     โดยเราควรตั้งเปาหมายไว้      ...
22      สิ่ งที่คนเรา มักจะไม่ สันโดษ        สิ่ งที่คนเรามักแสวงหา   อย่ างไม่ รู้จกพอ ไม่ รู้จักประมาณ ได...
23“อันอำนำจหนึ่ ง เงินหนึ่ ง นำรีหนึ่ ง พึงสังเกต   เกิดแต่เหตุสำมสถำน พำลลุ่มหลง   อำนำจ เงิน นำรี มีนัก มักทะนงนำรี...
ม.ราชธานีจะให้ทนทางสงคม (Social 24          ุ     ัCapital)แก่ทาน อย่างแน่นอนภายใน        ่1 ปี ท่านต้...
25ขอให้ ท่าน  Dream big       work hard,       learn everyday       and enjoy life
26Please success both in life and in education, God bless you all.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พื้นฐานการศึกษา (Foundation of Education) วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 2556 ห้อง 1401

844 views
805 views

Published on

พื้นฐานการศึกษา (Foundation of Education) วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 2556 ห้อง 1401

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
844
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
415
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พื้นฐานการศึกษา (Foundation of Education) วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 2556 ห้อง 1401

 1. 1. 921 503 พืนฐานการศึกษา ้(Foundation of Education)วันอาทิตย์ ที่ 17 ก.พ. 2556 ห้ อง 1401
 2. 2. เนือหารายวิชานี้ เป็ นวิชาเสริมสาหรับนักศึกษาทีไม่ ้ ่สาเร็จปริญญาตรีทางการศึกษา แม้ จะมี อาชีพครู เก่ งทางการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล มีจิตวิทยาการเรียนการสอน รักความเป็ นครู แต่ ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชธานี ตามกระทรวงศึกษาธิการ ระบุไว้ชัดเจนถ้ าเข้ าเรียนระดับ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา หลักสู ตรและการสอน (CURRICULUM& INSTRUCTION) ต้ องเรียนเพิมอีก 1 วิชา คือ ่วิชา 921 503
 3. 3. เนือหาวิชามีดังนี้ “การเปลียนแปลงทางสั งคม ้ ่โลกและสั งคมไทยด้ านต่ างๆ ที่ส่งผลต่ อการจัดการศึกษา ความเกียวข้ องเชื่อมโยงของการ ่เปลียนแปลงทางสั งคมกับปรัชญา จิตวิทยา และ ่แนวคิดใหม่ ทางการศึกษา เน้ นการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ แนวคิดแนวทางปรัชญา จิตวิทยา และการพัฒนาทางสั งคม”
 4. 4. ผมดีใจมากที่ท่านอธิการบดีได้ มอบหมายให้ สอนครั้งนี้ ซึ่งเป็ นครั้งสุ ดท้ ายในชีวตทีจะสอนวิชานี้ (เพราะเขาจะยุบแล้ ว) ิ ่ก็ขอบกราบขอบพระคุณท่ านอธิการบดี และขอขอบคุณนักศึกษาทียอมทนรอเรียนกับครู ทั้งๆทีพวกท่ านเกิดความเหนื่อยล้ า เบื่อ ่ ่หน่ ายเพราะ เรียนมาทั้งวัน เมียก็รอ ภรรยาก็รอ ลูกก็รอ หลานก็รอ รถก็รอ กิกก็รอ เสี ยเงินค่ ารถเพิม อันตรายในการเดินทางเวลา ๊ ่คามืด ส่ วนผมมีความสุ ขมากเพราะได้ ลูกศิษย์ เพิม การเป็ นครู แม้ ่ ่จะจนเงิน แต่ รวยได้ ลูกศิษย์ เพิม และได้ เห็นเจริญเติบโตก้ าวหน้ า ่ในทางการศึกษาและในชีวตของศิษย์ ก็ถือว่ าได้ รับรางวัลอัน ิสู งสุ ดแล้ ว
 5. 5. วันแรกขอเริ่มต้ องดังนี: เรียนวิชานีผมจะสอนและประเมินผล แบบ ้ ้Outcome Base teaching & leaning คือเรียนผ่ านวิชานี้ เมื่อท่ านออกไปสู่ สังคม ผลสะท้ อนความพึงพอใจจากสั งคมจะเป็ นอย่ างไร ได้ ต้ังเปาหมายไว้ ดังนี้: ้ 1.สั งคมยอมรับว่ าท่ านเก่ ง และเป็ นที่พงได้ ในเรื่อง ICT ึ่ 2.ท่ านต้ องทาตนเป็ นบุคคลทีเ่ ป็ นตัวอย่ างได้ ในเรื่องการยึดปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 3. ท่ านต้ องเป็ นทียอมรับของสั งคมว่ าท่ านมีภาวะผู้นาทีพงปรารถนา ่ ่ ึ ของสั งคม 4. ท่ านต้ องเป็ นผู้นาในการเปลียนแปลง รักษ์ ความเป็ นไทยใฝ่ สากล ่
 6. 6. การประเมินผลเพือตัดสิ นผล: ่1. เวลาเรียน เข้ าเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 50 คะแนน2. สอบถามจากชุมชน ทีท่านทางาน ครอบครัว 20 คะแนน ่3. สอบถามจากอาจารย์ ผู้สอน มธร. 10 คะแนน4. ออกข้ อสอบอัตนัย 20 คะแนน
 7. 7. 1 วันอาทิตย์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2556Graduate Students always think thatthere are two rules to finish their studies, the first rule is the supervisor always right. (It is kind of a joke) The second rule is in the case of doubt that supervisor may be wrong see the first rule.
 8. 8. 2 นักศึกษาราชธานีได้ รับพันธสั ญญา ดังนี้ Ratchathani students are living proof of this promise. พันธสั ญญาในการได้ รับประสบการณ์ ทหลากหลาย มีครู ทมเี มตตาธรรม ี่ ี่ผ่ านหลักสู ตรทีมคุณภาพ อาคารสถานทีสวยงามเอือต่ อการเติมเต็มศักยภาพของตน ่ ี ่ ้ A promise fulfilled through students experiences, through faculty who care, Through quality programs, and through a beautiful place that inspires students to discover their potential. รศ.ดร.จรู ญ คูณมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 9. 9. 3 องค์ ประกอบการจะมีอจฉริยภาพสู งสุ ด ั วัดกันด้ วยจานวน 8Qs การพัฒนาอัจฉริยภาพด้ วย 8Qs ประกอบด้ วย
 10. 10. 4 IQ = Intelligence Quotient เชาวน์ปัญญา EQ = Emotional Quotient เชาวน์อารมณ์
 11. 11. 5 MQ = Moral Quotient เชาวน์ จริยธรรม MQ = Management Quotient เชาวน์ การบริหารจัดการ
 12. 12. 6 HQ = Health Quotient เชาวน์ สุขภาพ AQ = Adversity Quotient เชาวน์ ความอึด RQ = Resilience Quotient เชาวน์ พลังจิต
 13. 13. 7 SQ = Spiritual Quotient เชาวน์ อจฉริยภาพ ั หรืออัจฉริยภาพทางจิตวิญาณ
 14. 14. 8 IQ = อายุสมอง x 100 หารอายุจริง
 15. 15. 9 EQ = อายุอารมณ์ x 100 หารอายุจริง
 16. 16. 10 AQ = อายุความอึด x 100 หารอายุจริง
 17. 17. 11 MQ = อายุจริยธรรม x 100 หารอายุจริง
 18. 18. 12 องค์ประกอบอัจฉริยะเพือการทางาน ่ องค์ประกอบของความสาเร็จ ตอนรับ เข้ าทางานดู IQ IQ 20 % ตอนให้ ออกจาก EQ 80 % งานเพราะขาด EQ
 19. 19. 13 บทบาทของ IQ และ EQ ต่ อกิจกรรมต่ างๆ ของชีวต ิ ความสาเร็จในด้ านต่ างๆ ปัจจัยที่มีบทบาทสาคัญ แก้ปัญหาเฉพาะทาง IQ การทางาน IQ + EQ การปรับตัว EQ การครองคน EQ ชีวตคู่ ิ EQ
 20. 20. 14 บุคคลสามประเภทกับระดับความต้ องการ Self Actualization Climber พวกช่างปน ี Esteem Social Need พวกตังค่าย ้ Camper Safety Quitter พวกขี้แพ้ Basic Need
 21. 21. 15 ความสั นโดษ เป็ นมงคลข้ อที่ 24 ในมงคล 38 ประการมงคลเป็ นเหตุแห่ งความสุ ข ความก้ าวหน้ าในการดาเนินชีวต ซึ่ง ิพระพุทธเจ้ าทรงแสดงไว้ ให้ พทธศาสนิกชนนาไปปฏิบัตนามา ุ ิจากบทมงคลสู ตรทีพระพุทธเจ้ าตรัสตอบปัญหาเทวดาทีถามว่ า ่ ่ คุณธรรมอันใดทีทาให้ ชีวต ่ ิ ประสบความสุ ขความเจริญ ความสุขอันเกิดจากความสันโดษนั้น เราไม่ตองแสวงหาอะไรนอกตัวเรา ้
 22. 22. 16 ความสั นโดษ อันเป็ นบ่ อเกิด ของความพอใจสุ ขใจ มันก็ผุดขึนมาเอง โดยอัตโนมัติ ้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้
 23. 23. 17 สั นโดษ มาจากภาษาบาลีว่า สั นโตสะ สั น แปลว่ า ตน โตสะ แปลว่ า ยินดี สั นโดษจึงแปลว่ า ยินดี พอใจ อิมใจ สุ ขใจ กับของของตน ่ กล่ าวโดยย่ อ คือ ให้ รู้ จกพอ ให้ รู้ จกประมาณตน ั ั ลักษณะของสั นโดษ 3 ประการคือ ยินดีตามมี ยินดีตามได้ ยินดีตามควร
 24. 24. 18 อิทธิบาท 4 คู่กบสั นโดษ ั คนจานวนมาก เข้ าใจความหมายของสั นโดษผิดไปคิดว่ าสั นโดษคือการพอใจอยู่คนเดียว หรือการไม่ ทาอะไรหากนาหลักของสั นโดษไปใช้ แล้ วจะทาให้ ประเทศชาติไม่ เจริญประชาชนจะไม่ ร้ ู จักพัฒนาตน เพราะพอใจในสภาพตามมีตามเกิดตามธรรมชาติเป็ นอยู่อย่ างไรก็พอใจแค่ น้ันมีน้อยแค่ ไหน ก็ไม่ ต้องขวนขวายไปหามาเพิม ่
 25. 25. 19 ความจริงแล้ว การพอใจอยู่คนเดียวภาษาบาลีเรียกว่ า ปวิวตตะ ไม่ เรียกสั นโดษ ิส่ วนการไม่ ทาอะไรนั้นภาษาบาลีเรียกว่ า โกสั ชชะ คือความเกียจคร้ าน
 26. 26. 20 พระพุทธศาสนา มีหลักคาสอนเกียวกับการดาเนินชีวตว่ าด้ วย ่ ิ หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งหมายถึง ทางแห่ งความสาเร็จในกิจอันเป็ นกุศลไม่ ว่าจะเป็ นทางโลก หรือทางธรรมทุกสิ่ งทุกอย่ างจะสาเร็จตามทีต้งใจ ่ ัถ้ าเราปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ซึ่งมีองค์ ประกอบ 4 ประการ คือ
 27. 27. ฉันทะ มีความพอใจในสิ่ งทีทา ่ 21 โดยเราควรตั้งเปาหมายไว้ ้ ตามความเหมาะสมกับฐานะ และกาลังความสามารถของเราวิริยะ ความเพียรพยายามและตั้งใจทาสิ่ งนั้นจิตตะ ความเอาใจใส่ จิตใจจดจ่ อกับสิ่ งทีทาอยู่ ่วิมงสา ั ปัญญาทีพจารณาใคร่ ครวญหาเหตุผล ่ ิ เพือแก้ ปัญหาหรือพัฒนาให้ ดยงขึน ่ ี ิ่ ้
 28. 28. 22 สิ่ งที่คนเรา มักจะไม่ สันโดษ สิ่ งที่คนเรามักแสวงหา อย่ างไม่ รู้จกพอ ไม่ รู้จักประมาณ ได้ แก่ ั อานาจ ยศ ตาแหน่ ง ทรัพย์ สมบัติ กามคุณ 5 อาหาร
 29. 29. 23“อันอำนำจหนึ่ ง เงินหนึ่ ง นำรีหนึ่ ง พึงสังเกต เกิดแต่เหตุสำมสถำน พำลลุ่มหลง อำนำจ เงิน นำรี มีนัก มักทะนงนำรีพำเพลิน อำนำจ เงิน พำหลง ทะนงตัว”
 30. 30. ม.ราชธานีจะให้ทนทางสงคม (Social 24 ุ ัCapital)แก่ทาน อย่างแน่นอนภายใน ่1 ปี ท่านต้องจบปริญญาโท ทีมคณภาพ ่ ี ุ ั ่ตามพ ันธสญญาทีให้ไว้ สวนทุนทางจิต ่วิญญาณ (Spiritual Capital) ถือว่าท่านมีอย่างเต็มเปี่ ยมอยูแล้ว มาถึงขนนี้ ่ ั้แล้ว ท่านต้องเปนคนมีวน ัย มีเมตตา ็ ิ ักรุณา หิร ิ โอตต ัปปะ สจจะ เปนผูให้ ็ ้มากกว่าผูร ับ (give more take less ้/give before take)
 31. 31. 25ขอให้ ท่าน Dream big work hard, learn everyday and enjoy life
 32. 32. 26Please success both in life and in education, God bless you all.

×