3 ประเภทของโครงงานคอม

14,386 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
14,386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12,942
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3 ประเภทของโครงงานคอม

 1. 1. ครูอรพรรณ ชานาญ ร.ร.ท่ าแพผดุงวิทย์
 2. 2. โครงงานคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท ในที่น้ ีแบ่งเป็ น 5 ประเภท คือ1.โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development)2.โครงงานพัฒนาเครื่ องมือ (Tools Development)3.โครงงานจาลองทฤษฎี(Theory Simulation)4.โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application)5.โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)
 3. 3. เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่ อเพื่อการศึกษาโดยการสร้างโปรแกรมบทเรี ยนหรื อหน่วยการเรี ยน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อมผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนแบบรายบุคคลหรื อรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์การสอนซึ่งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนแบบออนไลน์ ให้ผเู้ รี ยนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้
 4. 4. ตัวอย่ าง 1. โปรแกรม ดนตรีไทยแสนสนุก ผูพฒนา นางสาว อัญชลี เตมีประเสริ ฐกิจ ้ ั อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ชนารัตน์ คาอ่อน สถานศึกษา โรงเรี ยนระยองวิทยาคม 2. โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต ผูพฒนา นาย เทพ รัตนเรื องจารู ญ และนายพงศกร พันธุ์พงษ์สิทธิ์ ้ ั อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์สโรชา สายเนตร สถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
 5. 5. เป็ นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่ องมือช่วยสร้างงานประยุกต์ ่ต่างๆ โดยส่ วนใหญ่จะอยูในรู ปซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์ วาดรู ป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็ นต้น สาหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพิมพ์งานนั้นสร้างขึ้นเป็ นโปรแกรมประมวลคา(Microsoft Word) ซึ่งจะเป็ นเครื่ องมือให้เราใช้ในการพิมพ์งานต่างๆบนเครื่ องคอมพิวเตอร์
 6. 6. เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจาลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่ งเป็ นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริ งได้ เช่น การจุดระเบิด เป็ นต้น และเป็ นโครงงานที่ผทาต้อง ู้ศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริ ง และแนวคิดต่างๆอย่างลึกซึ้ งในเรื่ องที่ตองการศึกษาแล้วเสนอเป็ นแนวคิด ้ ่แบบจาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยูในรู ปของสูตร สมการ หรื อคาอธิบาย พร้อมทั้งารจาลองทฤษฏีดวยคอมพิวเตอร์ให้ออกมา ้เป็ นภาพ
 7. 7. เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริ งในชีวิตประจาวัน อาทิเช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้าย เป็ นต้น โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื ออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็ นการคิดสร้างสิ่ งของขึ้นใหม่ ่ หรื อปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแล้วให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผูใช้ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ ้และพัฒนาสิ่ งของนั้นๆ
 8. 8. ตัวอย่ าง 1. โปรแกรมระบบฐานข้ อมูลทางการแพทย์ เบืองต้ น้ ผูพฒนานางสาวปานชีวน ฤกษ์สมบูรณ์ นายทวีธรรม ลิมปานุภาพ และ ้ ั ั นายปัถย์ ศักดิ์ธนากูล อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์เลาขวัญ งามประสิ ทธิ์ สถานศึกษา โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ 2. โปรแกรมระบบแฟมฐานข้ อมูลผู้เรียน 2001 ้ ผูพฒนานายกิตติพงษ์ หิ ริโอตัปปะ นายภาณุ พรหมมินทร์ อาจารย์ ้ ั ที่ปรึ กษา อาจารย์ชนารัตน์ คาอ่อน สถานศึกษา โรงเรี ยนระยองวิทยาคม
 9. 9. เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู ้ และ/หรื อ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุ ก เกมทายคาศัพท์ และเกมการคานวณเลขเป็ นต้น ซึ่งเกมที่พฒนาขึ้นนี้น่าจะเน้นให้เป็ นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้ ัสมองเพื่อฝึ กความคิดอย่างมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผเู ้ ล่น พร้อมทั้งให้ความรู ้สอดแทรกไปด้วย ผูพฒนาควรจะได้ทาการสารวจและ ้ ัรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยูทวไป และนามาปรับปรุ งหรื อ ่ ั่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้เป็ นเกมที่แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผเู ้ ล่นกลุ่มต่างๆ
 10. 10. ตัวอย่ าง 1. โปรแกรมโลโก้ บิงโก ผูพฒนา เด็กชายภัทร ลาดับพงศ์ และเด็กชายวรวุฒิ อังคณานนท์ ้ ั อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์พรทิพย์ สุ วพันธุ์ สถานศึกษา โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรี ธรรมราช 2. โปรแกรมเกมทศกัณฑ์ ผูพฒนา เด็กหญิงวรรรวัส ยินดีเดช และเด็กหญิง วริ ษฐา นามศิริพงศ์พนธุ์ ้ ั ั อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ศรา หรู จิตตวิวฒน์ ั สถานศึกษา โรงเรี ยนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

×