รวบรวมโดย ครูอ รพรรณ ชำำ นำญงำนแนะแนว โรงเรีย นท่ำ แพผดุง วิท ย์ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนำยน     2555
ระบบกำรสอบต่ำ งๆ ทีต ้อ งรู้            ่1. สอบ รับ ตรง / โควตำ  : เป็นกำรจัดสอบตรงโดย มหำวิทยำลัย รำยละเอียดต...
ระบบกำรคัด เลือ กบุค คลเข้ำ ศึก ษำประจำำ ปี กำรศึก ษำ 2556 หลัก ๆมี 2 วิธ ด ัง นี้     ี1. รับ ตรง / โควตำ2. ระบบเคลีย...
 ระบบรับ ตรง / โควตำ  : เป็นกำรจัดสอบตรงโดย มหำวิทยำลัย รำยละเอียดต่ำงๆมหำวิทยำลัยจะเป็นคนกำำหนด เอง ว่ำต้องสอบวิชำอะไรบ้...
 ระบบ Clearing house  คือ ระบบยืนยันสิทธิ์รับตรง  เช่น  นำย A สอบติดทั้ง จุฬำ ฯมหิดล ธรรมศำสตร์ เกษตรศำสตร์ เชียงใหม่ ...
-จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย      -มหำวิทยำลัยมหิดล- มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์     -มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง- มหำวิทยำลัยขอนแก่...
- มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  - มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ - มหำวิทยำลัยนครพนม  - มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ *- มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำ...
- จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   - มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์- มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ - มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี- มหำวิท...
- มหำวิทยำลัยบูรพำ- มหำวิทยำลัยพะเยำ- มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม- มหำวิทยำลัยมหิดล*- มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์- มหำวิทยำลัยศรีนครินท...
ระบบรับ กลำง หรือ Admsisions ใช้ผลของคะแนน  GAT- PAT + O-NET + GPAXทปอ. ประกำศปรับนำ้ำหนัก Admissions  2556ทุก กลุ่ม สำระ...
  กลุม ที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ ปรับสำขำ    ่  วิทยำศำสตร์   - ทรัพยำกรธรรมชำติ  GAT 10% , PAT1  10% แล...
 กลุม ที่ 3 วิศวกรรมศำสตร์  ไม่มีกำรเปลียนแปลง  ใช้   ่                  ่  GAT 15% , PAT2 15% , PAT ...
  กลุม ที่ 6 พำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี เศรษฐศำสตร์    ่  กำรท่องเทียว  ไม่มีกำรปรับนำ้ำหนัก   - พำณิชย์ศำสตร์และ...
  กลุม ที่ 7 ครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ พลศึกษำ สุขภำพ    ่   - รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% ,GAT 20%  และ PAT5 ...
  กลุม ที่ 8 ศิลปกรรมศำสตร์ ปรับ สำขำ วิจิตรศิลป์ ศิลปะ    ่  ประยุกต์ ดุริยำงศิลป์ นำฎศิลป์ ศิลปะกำรออกแบบพัส  ต...
  กลุม ที่ 9 มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำ      ่  นิเทศศำสตร์ วำรสำรศำสตร์     อักษรศำสตร์  ศิลปศำสตร์ ม...
 กรกฎำคม สอบ  วิชำเฉพำะ ของจุฬำฯ รับสมัครสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2556 สิง หำคม สอบตรง แพทย์ มข. รับสมัคร แพทย์ กสพท....
  ตุล ำคม  สอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2556  สอบตรง  กสพท.  วิชำเฉพำะ  สอบตรง   ศิลปำกร  พฤศจิก ำยน    สอบตรง  มหิด...
 ธัน วำคม สอบตรง เชียงใหม่ รับสมัครสอบ GAT-PAT ครั้งที่  2/2556  มกรำคม สอบ   7 วิชำสำมัญ กุม ภำพัน ธ์ สอบ O-NET ม...
  เมษำยน    รับสมัครแอดมิชชั่น 2556  พฤษภำคม  ประกำศผลแอดมิชชัน 2556่  รับตรงรอบหลังแอดมิชชัน บำงคณะ บำงมหำวิทยำ...
 www.niets.or.th   เว็บไซต์ของ สทศ. ใช้ สมัครสอบ GAT-PAT และ   O-NET www.cuas.or.th เว็บไซต์ของ ทปอ. ใช้ สมัครสอบ ...
 http://www.unigang.com/Article/9886 www.niets.or.th www.cuas.or.th
  7วิช ำรับ ตรง  - ฟิสกส์ ยอมรับว่ำชีทเรียน ( หนังสือก็ได้ )     ิ  - สังคม   ของที่ดำว๊อง (ไม่ได้เรียนนะแต่เพื่...
  O-net  - สังคม อ่ำนของอำจำรย์ชัย เล่มสีแดงเป็นแบบฝึกหัด  ก็โอเคดีนะ แนะนำำ ๆ  - ไทย  อ่ำนมินิบุ๊คของดำว๊อง อ่ำนแ...
  GATPAT  - GAT ทำำข้อสอบเก่ำ ท่องศัพท์อังกฤษเยอะ ๆ  -PAT 2  แนะนำำสุด ๆ (พึ่งมำเจอหลังสอบรอบแรก  เสร็จแล้ว)   เล่...
แนะแนวระบบสอบ2555
แนะแนวระบบสอบ2555
แนะแนวระบบสอบ2555
แนะแนวระบบสอบ2555
แนะแนวระบบสอบ2555
แนะแนวระบบสอบ2555
แนะแนวระบบสอบ2555
แนะแนวระบบสอบ2555
แนะแนวระบบสอบ2555
แนะแนวระบบสอบ2555
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

แนะแนวระบบสอบ2555

433

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
433
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "แนะแนวระบบสอบ2555"

 1. 1. รวบรวมโดย ครูอ รพรรณ ชำำ นำญงำนแนะแนว โรงเรีย นท่ำ แพผดุง วิท ย์ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนำยน 2555
 2. 2. ระบบกำรสอบต่ำ งๆ ทีต ้อ งรู้ ่1. สอบ รับ ตรง / โควตำ  : เป็นกำรจัดสอบตรงโดย มหำวิทยำลัย รำยละเอียดต่ำงๆมหำวิทยำลัยจะเป็นคน กำำหนดเองว่ำต้องสอบวิชำอะไรบ้ำง ช่วงไหนบ้ำง2. สอบ 7 วิช ำสำมัญ  : เป็นกำรจัดสอบโดย สทศ. ทั้งหมด 7 วิชำ ได้แก่ ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศำสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ  โดยคะแนนสำมำรถใช้ได้แค่ปีนั้น ๆ ไม่ สำมำรถเก็บไปใช้ปีอื่นได้  สอบช่วงเดือน มกรำคมของ ทุก ปี3. สอบ  GAT-PAT  : จัดสอบโดย สทศ. ปีละ 2 ครั้ง  คะแนนสำมำรถเก็บไว้ได้ 2 ปี สอบเดือน ตุล ำคม และ มีน ำคม ของทุกปี ( ถ้ำนำ้ำไม่ท่วมก็คงจะสอบเวลำนี้ )  
 3. 3. ระบบกำรคัด เลือ กบุค คลเข้ำ ศึก ษำประจำำ ปี กำรศึก ษำ 2556 หลัก ๆมี 2 วิธ ด ัง นี้ ี1. รับ ตรง / โควตำ2. ระบบเคลีย ร์ร ิ่ง เฮ้ำ ส์ ( Clearing House )3. รับ กลำง ( Admsisions )
 4. 4.  ระบบรับ ตรง / โควตำ  : เป็นกำรจัดสอบตรงโดย มหำวิทยำลัย รำยละเอียดต่ำงๆมหำวิทยำลัยจะเป็นคนกำำหนด เอง ว่ำต้องสอบวิชำอะไรบ้ำงช่วงไหนบ้ำง   รับตรง แต่ละสถำบันจะเป็นคนกำำหนดสัดส่วนกำรใช้คะแนน เช่น มศว อำจจะสอบตรง 100 % จุฬำฯ คณะวิศวะ ใช้  GPAX+ GAT+ PAT1 + PAT3 จุฬำฯ คณะอักษรศำสตร์ ใช้ GPAX +PAT7 + 7 วิชำ สำมัญ :ไทย สังคม อังกฤษ มหิดล  7 วิชำสำมัญ : ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศำสตร์ ฟิสกส์ เคมี ชีวะ ิ ข้ำ งต้น นี้เ ป็น ตัว อย่ำ งส่ว นหนึง ในขั้น ตอนสมัค ร ่ จริง ให้ศ ก ษำระเบีย บกำรของแต่ล ะสถำบัน แต่ล ะคณะ ึ ว่ำ ใช้เ กณฑ์ค ะแนนอะไรบ้ำ งในกำรคัด เลือ ก จะได้ล ง สอบ วิช ำนั้น ๆ  ไม่จ ำำ เป็น ต้อ งสอบทุก วิช ำ
 5. 5.  ระบบ Clearing house  คือ ระบบยืนยันสิทธิ์รับตรง  เช่น  นำย A สอบติดทั้ง จุฬำ ฯมหิดล ธรรมศำสตร์ เกษตรศำสตร์ เชียงใหม่ ขอนแก่น ศิลปำกร มศว    นำย A สอบได้ตั้งหลำยมหำวิทยำลัย  แต่ระบบจะทำำให้นำย A เลือกได้เพียงมหำวิทยำลัยเดียวเท่ำนั้น ระบบนี้ข้อดี คือ  ได้ทรำบว่ำแต่ละมหำวิทยำลัยเหลือที่ ว่ำงจริง ๆ เท่ำไร  เพรำะหลังจำกเสร็จรับตรงแล้วแต่ละ มหำวิทยำลัย ก็จะส่งข้อมูลว่ำเหลือที่ว่ำงเท่ำไร จะได้นำำ ที่ว่ำงนี้ไปคัดเลือกใน ระบบ Admissions กลำงต่อไป ข้อดีอกข้อ คือ บำงคนติดหลำยที่ และ ไปยืนยันสิทธิ์ ี หลำยที่ทำำให้เสียเงินเยอะมำก  แต่พอมีระบบนี้ขึ้นมำจะ ช่วยให้เรำประหยัดเงินไปได้เยอะ โดยระบบ Clearing House จะให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์
 6. 6. -จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  -มหำวิทยำลัยมหิดล- มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  -มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง- มหำวิทยำลัยขอนแก่น  - มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ- มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  - มหำวิทยำลัยศิลปำกร*- มหำวิทยำลัยทักษิณ  *- มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์- มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรนำรี  ุ -มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี- มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
 7. 7. - มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  - มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ - มหำวิทยำลัยนครพนม  - มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ *- มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์  - มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ - วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ - กลุมสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)   ่หลัง จำกที่ย น ยัน สิท ธิ์แ ล้ว ก็จ ะถูก ส่ง ชื่อ เพือ ตัด สิท ธิ์ ื ่ Admissions กลำง
 8. 8. - จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย - มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์- มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ - มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี- มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี -มหำวิทยำลัยแม่โจ้- มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง- มหำวิทยำลัยขอนแก่น*- มหำวิทยำลัยทักษิณ - มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์- มหำวิทยำลัยนเรศวร - มหำวิทยำลัย
 9. 9. - มหำวิทยำลัยบูรพำ- มหำวิทยำลัยพะเยำ- มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม- มหำวิทยำลัยมหิดล*- มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์- มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ- มหำวิทยำลัยศิลปำกร*- มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์- มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี- สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง- มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ แม้บำงมหำวิทยำลัยจะไม่ได้เข้ำร่วม Clearing House  แต่ก ็ส ง รำยชื่อ เพื่อ ตัด Admissions กลำง ่  
 10. 10. ระบบรับ กลำง หรือ Admsisions ใช้ผลของคะแนน  GAT- PAT + O-NET + GPAXทปอ. ประกำศปรับนำ้ำหนัก Admissions  2556ทุก กลุ่ม สำระ ยัง คงใช้ค ะแนน GPAX 20% และ O-NET 30% กลุ่ม ที่ 1 วิทยำศำสตร์สุขภำพ ที่ปรับ คือ - สัตวแพทยศำสตร์ สหเวชศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์ เทคนิค กำรแพทย์ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ GAT 20%  PAT2 30% - เภสัชศำสตร์ GAT 10% และ PAT2 40% - ทันตแพทย์ / พยำบำลเหมือนเดิม คือ  GAT 30%   PAT2 20% สรุป  ที่เปลี่ยนไปมีเพียง เภสัชศำสตร์   จำก  GAT 20% PAT2 30%  เป็น  GAT10%  PAT2 40% 
 11. 11.  กลุม ที่ 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ ปรับสำขำ ่ วิทยำศำสตร์ - ทรัพยำกรธรรมชำติ  GAT 10% , PAT1  10% และ PAT2 30% - สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  GAT 10% , PAT1 20% และ PAT2 20% สรุป ที่เปลี่ยนไปมีเพียง สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  จำก   GAT 10% , PAT1  10% และ PAT2 30% เป็น GAT 10% , PAT1 20% และ PAT2 20% กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศำสตร์  ไม่มีกำรเปลียนแปลง  ใช้ ่  GAT 15%, PAT2 15% , PAT 3 20%
 12. 12.  กลุม ที่ 3 วิศวกรรมศำสตร์  ไม่มีกำรเปลียนแปลง  ใช้ ่ ่  GAT 15% , PAT2 15% , PAT 3 20% กลุม ที่ 4 สถำปัตยกรรมศำสตร์   ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง ่  ใช้ GAT 10% , PAT4  40% กลุม ที่ 5 เกษตรศำสตร์ ปรับสำขำ เกษตรศำสตร์ ่ อุตสำหกรรมกำรเกษตร วนศำสตร์ เทคโนโลยี กำรเกษตร  GAT 10% และ PAT1 10% และ PAT2 30% สรุป  มีกำรปรับนำ้ำหนักจำก  GAT 20% PAT1 10%  PAT2 20%   น่ำจะทำำให้คะแนนแอดมิชชันปีนี้ลดลง ่
 13. 13.  กลุม ที่ 6 พำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี เศรษฐศำสตร์ ่ กำรท่องเทียว  ไม่มีกำรปรับนำ้ำหนัก - พำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี บริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์  GAT 30% PAT1  20% - ท่องเทียว รูปแบบ 1  GAT 50 % - ท่องเทียว รูปแบบ 2  GAT 40%   PAT7   10%
 14. 14.  กลุม ที่ 7 ครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ พลศึกษำ สุขภำพ ่ - รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% ,GAT 20% และ PAT5 30% - รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT5 20% และต้องเลือกสอบ PAT 1/2/3/4/6/7 วิชำใดก็ได้ 1 วิชำ 20% สรุป  กลุ่มนี้ถือว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกจำกปีก่อน  ใช้ GAT20% , PAT5 30% ทุกคณะเลย โดยเฉพำะให้ มีกำรเลือกสอบ PAT  วิชำใดก็ได้ แ 
 15. 15.  กลุม ที่ 8 ศิลปกรรมศำสตร์ ปรับ สำขำ วิจิตรศิลป์ ศิลปะ ่ ประยุกต์ ดุริยำงศิลป์ นำฎศิลป์ ศิลปะกำรออกแบบพัส ตรำภรณ์ และศิลปะกำรออกแบบหัตถอุตสำหกรรม GPAX 20% , O-NET 30%, GAT 10% และ เลือกสอบ PAT4 หรือ 6 เพียง 1 วิชำ 40% สรุป ปีก่อนใช้ได้แค่ PAT6 เท่ำนั้นนะครับ แต่ปี 56 นี้ ใช้ PAT4  ได้ด้วย หุหุ   
 16. 16.  กลุม ที่ 9 มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำ ่ นิเทศศำสตร์ วำรสำรศำสตร์ อักษรศำสตร์ ศิลปศำสตร์ มนุษยศำสตร์ รัฐศำสตร์ นิติศำสตร์ สังคมวิทยำ สังคมสงเครำะห์ศำสตร์ - ปรับพืนฐำนวิทยำศำสตร์   GAT 30% และPAT1 20% ้ - พืนฐำนศิลปศำสตร์ รูปแบบที่ 1 ไม่มีกำรปรับเปลี่ยน ้  ( ใช้ GAT 50% ) - พืนฐำนศิลปศำสตร์รูปแบบที่  2  GAT 30% และPAT7 ้ 20% สรุป อันนี้ถือว่ำเป็นกำรกระทบต่อเด็กสำยศิลป์ อย่ำงมำก  เพรำะเมื่อก่อนใช้  GAT 40%  PAT1  10%  แต่ปรับ เป็น  GAT 30% PAT1 20%  กำรปรับแบบนี้ทำำให้เด็ก สำยศิลป์ เสียเปรียบสำยวิทย์เต็ม ๆ  ขอให้สำย
 17. 17.  กรกฎำคม สอบ  วิชำเฉพำะ ของจุฬำฯ รับสมัครสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2556 สิง หำคม สอบตรง แพทย์ มข. รับสมัคร แพทย์ กสพท. กัน ยำยน สอบตรง  มศว
 18. 18.  ตุล ำคม สอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2556 สอบตรง  กสพท.  วิชำเฉพำะ สอบตรง   ศิลปำกร พฤศจิก ำยน   สอบตรง  มหิดล สอบตรง  ธรรมศำสตร์ สอบตรง  พระจอมเกล้ำธนบุรี สอบตรง   ลำดกระบัง หลำยคณะ สอบตรง   มอ. หลำยคณะ สอบตรง  ขอนแก่น
 19. 19.  ธัน วำคม สอบตรง เชียงใหม่ รับสมัครสอบ GAT-PAT ครั้งที่  2/2556  มกรำคม สอบ   7 วิชำสำมัญ กุม ภำพัน ธ์ สอบ O-NET มีน ำคม สอบ  GAT-PAT ครั้งที่ 2/2556
 20. 20.  เมษำยน   รับสมัครแอดมิชชั่น 2556 พฤษภำคม ประกำศผลแอดมิชชัน 2556่ รับตรงรอบหลังแอดมิชชัน บำงคณะ บำงมหำวิทยำลัย ่  สำำหรับ เกษตรศำสตร์ แต่ละหลำยคณะก็สอบเข้ำ เช่น ประมง , สถำปัตยกรรมศำสตร์ เกษตร, วิทยำศำสตร์ ,   วิศวะ ฯ ยืนคะแนน gat-pat ่ สรุป เดือ น  สิงหำคม-กันยำยน   จะเป็นเดือนแห่งกำรสมัคร  ช่วงนี้ควรจะ เข้ำเว็บไซต์เพื่อดูข่ำวทุกวัน ตุลำคม-พฤศจิกำยน  จะเป็นเดือนแห่งกำรสอบข้อเขียน กุมภำพันธ์-มีนำคม จะเป็นเดือนแห่งกำรสอบสำำหรับคนไม่ติด รับตรง T__T และเดือน พฤษภำคม  เป็นเดือนทีหลำยคนดีใจและเสียใจใน ่ กำรประกำศผลแอดมิชชั่น
 21. 21.  www.niets.or.th เว็บไซต์ของ สทศ. ใช้ สมัครสอบ GAT-PAT และ O-NET www.cuas.or.th เว็บไซต์ของ ทปอ. ใช้ สมัครสอบ Clearing House และ Admission http://www.unigang.com/Article/988 6 สำำหรับติดตำมข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรศึกษำ http://www.tpschool.net/main/guide เว็บไซต์โรงเรียนท่ำแพผดุงวิทย์ ส่วนของรอบ รั้วแนะแนว
 22. 22.  http://www.unigang.com/Article/9886 www.niets.or.th www.cuas.or.th
 23. 23.  7วิช ำรับ ตรง - ฟิสกส์ ยอมรับว่ำชีทเรียน ( หนังสือก็ได้ ) ิ - สังคม   ของที่ดำว๊อง (ไม่ได้เรียนนะแต่เพื่อนเปิดให้ดเป๊ะ ู มำก ) คอร์สเทอร์โบ เป๊ะสุด ๆ แล้วก็ของจำรย์ชย   เล่มนี้ก็ ั ตรงนะ - ชีวะ ก็ต้องแน่นอน ของพี่เตนท์เล่มสีนำ้ำเงิน ๆ 100ข้อทำำให้ ทันละ :) - เคมี ก็แน่นอนต้องติวเตอร์พ้อย เล่มสวย ๆ มีตำรำงธำตุดวย ้ คุมค่ำจริง ๆ แต่อ่ำนควบคูกับของ Hi-Ed ยิงดีเลย ้ ่ ่ - คณิต วิชำนี้แทบไม่ได้อ่ำน 5555  แต่ก็อ่ำนนิดหน่อย เป็น ของเดอะ ติวเตอร์ เล่มสีดำำ สรุปสูตร - ภำษำไทย  เน้นวิเครำะห์ ไม่คอยหลักภำษำ ใช้ควำมรู้ที่ ่ สะสมมำ -อังกฤษ   ศัพท์ยำก บทควำมให้อ่ำนยำว  ต้องอ่ำนของ CU- TEP เพรำะบทควำมมันยำว น่ำเอำไปฝึก่นพีเว็บลืม ทำำเเข่ จำกคำำแนะนำำของรุ ๆ อย่ำ ไซต์ ่ งกับเวลำด้วยนะ สำำคัญwww.unigang.com *
 24. 24.  O-net - สังคม อ่ำนของอำจำรย์ชัย เล่มสีแดงเป็นแบบฝึกหัด ก็โอเคดีนะ แนะนำำ ๆ - ไทย  อ่ำนมินิบุ๊คของดำว๊อง อ่ำนแล้วสรุปทำำให้ดูง่ำย ขึ้น - อังกฤษ  ทำำข้อสอบเก่ำ ๆ จับหลัก ๆ - คณิต  จำำสูตรหลัก ๆ ที่ต้องใช้บ่อย ๆ แล้วก็อย่ำลืม ทำำข้อสอบเก่ำ ๆ แนะนำำ** - วิทยำศำสตร์  เล่มนีเลย ตอนนีก็กำำลังอ่ำนอยู่ Hi -Ed ้ ้ สรุปรวบยอดเล่มสีนำ้ำเงินขำว  แล้วก็หนังสือพื้นฐำนทัง ้ 3 เล่มนี่กห้ำมพลำด หลักเลย !! ็ - สุขฯ กำรงำนฯ ศิลปะฯ  ทำำข้อสอบเก่ำ 3 พ.ศ. เล่มสี เหลืองของ The book ทำำแล้วดูเฉลย ได้ควำมรู้เพิม ่ เติมมำก โดยไม่ต้องอ่ำนเยอะ
 25. 25.  GATPAT - GAT ทำำข้อสอบเก่ำ ท่องศัพท์อังกฤษเยอะ ๆ -PAT 2  แนะนำำสุด ๆ (พึ่งมำเจอหลังสอบรอบแรก เสร็จแล้ว)   เล่มสีเขียวของแม๊ก  เก็งข้อสอบแพท 2 !!   วิเครำะห์คล้ำย ๆ กับแพทรอบแรกเลย   > ฟิสิกส์  อ่ำนของออนดิมำน ( On demand ) + คัมภีร์ฟสิกส์ของสำำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนำ + ทำำข้อสอบ ิ เก่ำ >ชีวะ  ชีวะ 15 สำำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนำ + อ่ำนหนังสือ ของพีเตนท์ ่ >เคมี อ่ำนหนังสือของเคมีติวเตอร์พ้อย แล้วก็ทบทวน + ทำำข้อสอบเก่ำ ๆ

×