• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
ใบความรู้ที่2
 

ใบความรู้ที่2

on

 • 2,708 views

กระบวนการแก้ปัญหา

กระบวนการแก้ปัญหา

Statistics

Views

Total Views
2,708
Views on SlideShare
871
Embed Views
1,837

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

3 Embeds 1,837

http://kruorapan.wordpress.com 1830
http://ww.kruorapan.wordpress.com 6
http://131.253.14.250 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ใบความรู้ที่2 ใบความรู้ที่2 Document Transcript

  • ใบความรู้ ที่ 1.2 เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ รายวิชา ง 30245 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ชื่อหน่ วย โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ธึม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้ วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การวิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem) ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นแรกสุ ดก่อนลงมือแก้ปัญหา จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้คือ การทาความเข้าใจกับปั ญหาเพื่อแยกให้ออกว่า ข้อมูลที่กาหนดมาในปั ญหาหรื อเงื่อนไขของปั ญหาคืออะไร สิ่ งที่ตองการ ้คืออะไร สรุ ปองค์ ประกอบในการวิเคราะห์ ปัญหามีดังนี้ 1.1 การระบุข้อมูลเข้ า (Input) ได้แก่ การพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่กาหนดมาในปั ญหา 1.2 การระบุข้อมูลออก (Output)ได้แก่ การพิจารณาเป้ าหมายหรื อสิ่ งที่ตองการหาคาตอบ ้ 1.3 การกาหนดวิธีประมวลผล (Process)ได้แก่ การพิจารณาขั้นตอนวิธีการได้มาซึ่ งคาตอบหรื อ ข้อมูลออก ตัวอย่างที่ 1 จงแสดงการวิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดของการหาค่ าเฉลีย ของ ่ จานวนเต็ม 5 จานวน ได้ แก่ 0 ,3,4,8 และ 12วิธีทา จากองค์ประกอบในการวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปั ญหาได้ดงนี้ ั (1) การระบุข้อมูลเข้ า ข้อมูลเข้าได้แก่ จานวน 0,3,4,8 และ 12 (2) การระบุข้อมูลออก จากโจทย์สิ่งที่เป็ นคาตอบของปั ญหา คือ ค่าเฉลี่ย (X) ของจานวนทั้งห้า (3) การกาหนดวิธีการประมวลผล จากโจทย์ตองการ “ค่าเฉลี่ย” หมายถึงผลรวมของจานวน ้ ทั้ง 5 หารด้วย 5 ดังนั้นขั้นตอนจะประกอบด้วยดังนี้ 3.1 รับค่าจานวนทั้ง 5 จานวน 3.2 นาจานวนเต็มทั้ง 5 มาบวกเข้าด้วยกัน 3.3 นาผลลัพธ์จากข้อที่ 3.2 มาหารด้วย 5 2.การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Tool and Algorithm development) ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนของการวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถวน หลังจากที่เราได้ทา ้ความเข้าใจกับปั ญหาพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่มีอยู่ และสิ่ งที่ตองการหาแล้วจากขั้นที่ 1 ขั้นนี้เริ่ ม ้
  • จากการเลือกเครื่ องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาความเหมาะสมระหว่างเครื่ องมือและเงื่อนไขต่างๆ เครื่ องมือที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเช่น ผังงาน(flowchart) และรหัสลาลองหรื อรหัสเทียม(pseudo code) เป็ นต้น 3. การดาเนินการแก้ปัญหา (Implementation) หลังจากที่ได้ออกแบบขั้นตอนวิธีเรี ยบร้อยแล้วขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่ตองลงมือแก้ปัญหาโดย ้ใช้เครื่ องมือที่ได้เลือกไว้ หากการแก้ปัญหาดังกล่าวใช้คอมพิวเตอร์ มาช่วยงานก็จะเป็ นการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมแก้ปัญหา ขั้นนี้ตองอาศัยเครื่ องมือที่เลือกใช้ ้ 4.การตรวจสอบและปรับปรุ ง (Refinement) หลังลงมือแก้ปัญหาแล้ว ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการนี้ให้ผลลัพธ์ถูกต้อง โดยผูแก้ปัญหา ้ต้องตรวจสอบว่าขั้นตอนวิธีสร้างขึ้นสอดคล้องกับรายละเอียดของปั ญหา ซึ่ งได้แก่ ข้อมูลเข้า และข้อมูลออก เพื่อให้มนใจว่าสามารถรองรับข้อมูลได้ทุกกรณี ั่ สรุ ป ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้น เป็ นเสมือนขั้นบันได (Stair) S=การวิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem) T,A=การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Tool and Algorithm development) I=การดาเนินการแก้ปัญหา(Implementation) R=การตรวจสอบและปรับปรุ ง(Refinement) ซึ่ งจะทาให้ประสบความสาเร็ จในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเป็ นขั้นตอน
  • ชื่อ................................................................................ชัน...........เลขที.่ ........... ้ ใบงานที่ 1.2 เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ รายวิชา ง 30245 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ชื่อหน่ วย โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ธึม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6_________________________________________________________________________________ กิจกรรมที่ 1 คาชี้แจง จงเขียนคาอธิ บายแสดงการวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปั ญหาปัญหาที่ 1 การหาค่า x เมื่อ x คือจานวนจานวนหนึ่งในกลุ่มจานวนเต็ม 5 จานวน ที่มีค่าเฉลี่ยเป็ น 10 และจานวนอีก 4 จานวนได้แก่ 3,4,8 และ 12 (1) การระบุข้อมูลเข้ า ………………………………………………………………………………………… (2) การระบุข้อมูลออก ………………………………………………………………………………………… (3) การกาหนดวิธีการประมวลผล (เขียนมาเป็ นข้อๆ ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………ปัญหาที่ 2 ให้รับค่ารัศมีของวงกลม แล้วคานวณหาพื้นที่และเส้นรอบวง (1) การระบุข้อมูลเข้ า ………………………………………………………………………………………… (2) การระบุข้อมูลออก ………………………………………………………………………………………… (3) การกาหนดวิธีการประมวลผล (เขียนมาเป็ นข้อๆ ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
  • ปัญหาที่ 3 ”การหาปริ มาตรของกล่องรู ปสี่ เหลี่ยม โดยรับความกว้าง ความยาว ความสู งมาจากแป้ นพิมพ์” (1) การระบุข้อมูลเข้ า ………………………………………………………………………………………… (2) การระบุข้อมูลออก ………………………………………………………………………………………… (3) การกาหนดวิธีการประมวลผล (เขียนมาเป็ นข้อๆ ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………ปัญหาที่ 4 หาค่าสู งสุ ดและค่าต่าสุ ดของจานวนเต็ม N จานวน (1) การระบุข้อมูลเข้ า ………………………………………………………………………………………… (2) การระบุข้อมูลออก ………………………………………………………………………………………… (3) การกาหนดวิธีการประมวลผล (เขียนมาเป็ นข้อๆ ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………กิจกรรมที่ 2 คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้1.จงเรี ยงลาดับขั้นตอนการแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาที่ศึกษาจากใบความรู ้ โดยใส่ หมายเลข 1-6หน้าข้อความต่อไปนี้ ตรวจสอบและปรับปรุ ง กาหนดวิธีการประมวลผล ระบุขอมูลออก ้ เขียนแผนผังแสดงขั้นตอนวิธี ระบุขอมูลเข้า ้ ดาเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ วางแผนโดยใช้เครื่ องมือที่เลือกไว้