ใบความรู้ที่1.1

726 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
726
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ที่1.1

  1. 1. ชื่อ................................................................................ชัน...........เลขที.่ ........... ้ ใบความรู้ ที่ 1.1 เรื่อง นิยามโครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริธึมกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ รายวิชา ง 30245 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ชื่อหน่ วย โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ธึม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6โครงสร้ างข้ อมูล (Data Structure) คือ อะไร ่  คือ รู ปแบบของการจัดระเบียบของข้อมูล ซึ่ งมีอยูหลายรู ปแบบ เช่น เขตข้อมูล (Field), แถวลาดับ (Array), ระเบียน (Record), ต้นไม้ (Tree), ลิงค์ลิสต์ (Link List) เป็ นต้น (ทักษิณา สวนานนท์, 2544,หน้า 161) [4]p.12  คือ รู ปแบบวิธีการจัดระเบียบของข้อมูลที่ได้จากการดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์ ( Operations) ั เพื่อให้สามารถจัดการกับข้อมูลที่ใช้กบระบบคอมพิวเตอร์ ได้  คือ การรวบรวมข้อมูลเป็ นกลุ่มอย่างมีรูปแบบ เพื่อให้การนาข้อมูลกลับมาใช้ หรื อประมวลผล อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยขั้นตอนวิธีที่หลากหลาย แล้วนาเสนอได้อย่างถูกต้องรวดเร็ วตามลักษณะ งานที่ตองการ ้  คือ การนากลุ่มของข้อมูลขนาดใหญ่มาจัดรู ปแบบ เพื่อให้เครื่ องประมวลผลและแสดงผลอย่าง มีข้ นตอน โดยเริ่ มจากการรวบรวม เพิ่ม ลบ หรื อเข้าถึงข้อมูลแต่ละรายการ ั รู ปที่ 1.1 การลาดับขนาดของข้ อมูล จัดทำโดย ครูอรพรรณ ชำนำญ โรงเรียนท่ำแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล
  2. 2. โครงสร้ างข้ อมูล (Data Structure)- บิท (Bit) คือ ข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด เป็ นข้อมูลที่เครื่ องคอมพิวเตอร์เข้าใจ และใช้งานได้ ได้แก่ 0 หรื อ 1- ไบท์ (Byte) หรือ อักขระ (Character) คือ ตัวเลข หรื อ ตัวอักษร หรื อ สัญลักษณ์พิเศษ จานวน 1 ตัว- ฟิ ลด์ (Field) หรือ เขตข้ อมูล คือ ไบท์ หรื อ อักขระตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปรวมกันเป็ นฟิ ลด์ เช่น เลขประจาตัวหรื อ ชื่อพนักงาน- เรคคอร์ ด (Record) หรือระเบียน คือ ฟิ ลด์ต้ งแต่ 1 ฟิ ลด์ข้ ึนไป ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมารวมกัน ั ่ ั- ไฟล์ (File) หรือ แฟมข้ อมูล คือ หลายเรคคอร์ ดมารวมกัน เช่น ข้อมูลที่อยูนกเรี ยนมารวมกัน ้- ฐานข้ อมูล (Database) คือ หลายไฟล์ขอมูลมารวมกัน เช่น ไฟล์ขอมูลนักเรี ยนมารวมกันในงานทะเบียน ้ ้แล้วรวมกับไฟล์การเงิน อัลกอริทม (Algorithm) ึ  คือ กลุ่มของขั้นตอนหรื อกฎเกณฑ์ที่จะนาพาไปสู่ การแก้ปัญหา  คือ ขั้นตอนวิธีที่ประกอบด้วยชุดคาสังเป็ นขั้นเป็ นตอนที่ชดเจน และรับประกันว่าเมื่อได้ปฏิบติ ่ ั ั ถูกต้องตามขั้นตอนจนครบก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการ  คือ รู ปแบบของการกาหนดการทางานอย่างเป็ นขั้นตอน ซึ่ งผ่านการวิเคราะห์และแยกแยะ เพื่อ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามลาดับขั้น อาจเลือกใช้ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษตามความถนัด เพื่อ นาเสนอขั้นตอนของกิจกรรมก็ได้ การเขียนอัลกอริทมมีประเด็นต้ องพิจารณาหลายเรื่อง คือ ึ 1) วัตถุประสงค์ 2) เหตุการณ์ก่อนประมวลผล 3) ค่าของพารามิเตอร์ ท้ งก่อนและหลังประมวลผล ั 4) สิ่ งที่ได้หลังประมวลผล 5) ลาดับเหตุการณ์ระหว่างประมวลผลตัวอย่างอัลกอริธึม : การต้ มมาม่ า1. หามาม่าไว้ 1 ซอง2. ฉี กซองมาม่าและเทลงถ้วยเปล่า3. ฉี กซองเครื่ องปรุ ง แล้วเทลงถ้วยเดิม4. ต้มน้ าให้ร้อนได้ที่ แล้วเทลงถ้วย5. ปิ ดฝาไว้ 3 นาที6. เปิ ดฝา แล้วรับประทาน จัดทำโดย ครูอรพรรณ ชำนำญ โรงเรียนท่ำแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล
  3. 3. ชื่อ................................................................................ชัน...........เลขที.่ ........... ้ ใบงานที่ 1.1 คะแนน เรื่อง นิยามโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ธึมกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ รายวิชา ง 30245 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ชื่อหน่ วย โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ธึม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6_________________________________________________________________________________คาชี้แจง ให้ นักเรียนหาความหมาย หรือ นิยาม ของคาศัพท์ เทคนิค ดังต่ อไปนี้1. อัลกอริ ทึม (Algorithm) ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….2. รหัสเทียม หรื อ ซูโดโค้ด (Pseudo Code) ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….3. ผังงาน (Flowchart) ……………………………..…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….4. การโปรแกรมโครงสร้าง (Structured Programming) ……………………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….5. โอเปอเรชัน (Operation) ่ ………………………………….…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….6. โปรแกรม (Program) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….7. โปรเซส (Process) …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. จัดทำโดย ครูอรพรรณ ชำนำญ โรงเรียนท่ำแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล
  4. 4. จัดทำโดย ครูอรพรรณ ชำนำญ โรงเรียนท่ำแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล

×