1 โครงงานคอมพิวเตอร์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

1 โครงงานคอมพิวเตอร์

on

 • 12,960 views

 

Statistics

Views

Total Views
12,960
Views on SlideShare
1,738
Embed Views
11,222

Actions

Likes
1
Downloads
15
Comments
0

5 Embeds 11,222

http://kruorapan.wordpress.com 11212
http://webcache.googleusercontent.com 6
http://www.google.co.th 2
http://translate.googleusercontent.com 1
https://www.google.co.th 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

1 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 โครงงานคอมพิวเตอร์ Presentation Transcript

 • โครงงานคอมพิวเตอร์ ง 43101 ครู อรพรรณ ชำนำญ
 • คาอธิบายรายวิชา ศึกษาวิเคราะห์ เนือหางาน ลาดับรูปแบบงาน ้ การประยุกต์ วชาการคอมพิวเตอร์ และวิชาต่ างๆที่ ิ เรียนมา จัดทาโครงงานขนาดเล็ก เพือให้ มีความรู้ ่ ความเข้ าใจ และทักษะการใช้ งานคอมพิวเตอร์ เพือ ่ สร้ างโครงงานคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กได้
 • ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง1. มีทักษะกระบวนการความคิดเชิงระบบในการวางแผนการทางาน2. มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ในการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก ได้3. สามารถนาความรู้เกียวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์ ่ คิดค้ นหรือค้ นคว้ าหาความรู้ต่างๆด้ วยตนเอง4. สามารถทาผลงานทีได้ จากการบูรณาการประสบการณ์ ทางความรู้ ่ ความคิดได้5. มีความสามารถในการแสดงออกด้ วยการนาเสนอผลงานทีทาได้ ่6. สามารถจัดทาเอกสารประกอบโครงงานและรายงายโครงงานได้
 • การเก็บคะแนน1. สอบเก็บคะแนนย่ อยก่ อนสอบกลางภาค 10 คะแนน2. คะแนนเข้ าห้ องเรียน 5 คะแนน3. สอบกลางภาค 20 คะแนน4. สอบเก็บคะแนนย่ อยหลังสอบกลางภาค 10 คะแนน5. สมุด 5 คะแนน6. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 เล่ ม/1 กลุ่ม 20 คะแนน7. ชิ้นงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 ชิ้น/1 กลุ่ม 20 คะแนน8. จิตพิสัย 10 คะแนน