1 โครงงานคอมพิวเตอร์

13,311 views
13,247 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11,817
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 โครงงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ ง 43101 ครู อรพรรณ ชำนำญ
  2. 2. คาอธิบายรายวิชา ศึกษาวิเคราะห์ เนือหางาน ลาดับรูปแบบงาน ้ การประยุกต์ วชาการคอมพิวเตอร์ และวิชาต่ างๆที่ ิ เรียนมา จัดทาโครงงานขนาดเล็ก เพือให้ มีความรู้ ่ ความเข้ าใจ และทักษะการใช้ งานคอมพิวเตอร์ เพือ ่ สร้ างโครงงานคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กได้
  3. 3. ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง1. มีทักษะกระบวนการความคิดเชิงระบบในการวางแผนการทางาน2. มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ในการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก ได้3. สามารถนาความรู้เกียวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์ ่ คิดค้ นหรือค้ นคว้ าหาความรู้ต่างๆด้ วยตนเอง4. สามารถทาผลงานทีได้ จากการบูรณาการประสบการณ์ ทางความรู้ ่ ความคิดได้5. มีความสามารถในการแสดงออกด้ วยการนาเสนอผลงานทีทาได้ ่6. สามารถจัดทาเอกสารประกอบโครงงานและรายงายโครงงานได้
  4. 4. การเก็บคะแนน1. สอบเก็บคะแนนย่ อยก่ อนสอบกลางภาค 10 คะแนน2. คะแนนเข้ าห้ องเรียน 5 คะแนน3. สอบกลางภาค 20 คะแนน4. สอบเก็บคะแนนย่ อยหลังสอบกลางภาค 10 คะแนน5. สมุด 5 คะแนน6. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 เล่ ม/1 กลุ่ม 20 คะแนน7. ชิ้นงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 ชิ้น/1 กลุ่ม 20 คะแนน8. จิตพิสัย 10 คะแนน

×