ส่วนประกอบของหนังสือเล่มเล็ก
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ส่วนประกอบของหนังสือเล่มเล็ก

on

 • 17,672 views

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Statistics

Views

Total Views
17,672
Views on SlideShare
17,672
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ส่วนประกอบของหนังสือเล่มเล็ก ส่วนประกอบของหนังสือเล่มเล็ก Presentation Transcript

 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  การออกแบบหนังสือเล่มเล็กเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
  หนังสือ เป็นสื่อที่รวบรวมของข้อมูล ประเภทตัวอักษร และ รูปภาพ ที่ลงในแผ่นกระดาษหรือวัสดุชนิดอื่น หนังสือจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ วรรณกรรม ต่างๆ สำหรับหนังสือในรูปแบบที่เก็บในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ จะเรียกว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีบุ๊ก (e-book)
 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  การเปลี่ยนกระบวนทัศน์
  ของการจัดการเรียนรู้
  การสร้างความรู้
  การคิด
  การถ่ายทอด
  หรือการสอน
 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้
  ถ่ายทอดความรู้
  ครู
  ผู้เรียน
  เนื้อหา
  สื่อการสอน
  ถ่ายทอดความรู้
  ผู้เรียน
  เนื้อหา
  ผู้เรียน
  แหล่งการเรียนรู้
  สร้างความรู้
  ผ่านประสบการณ์โดยอาศัย
  การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
 • การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่การจัดการเรียนรู้
  จากครูถ่ายทอด
  ครู
  แหล่งเรียนรู้
  สื่อ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เปลี่ยนกระบวนทัศน์
  ผู้เรียน
  เทคโนโลยี
  โมเดลการใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สุมาลี ชัยเจริญ, 2547
 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  ครู
  สื่อ
  ผู้เรียน
  เทคโนโลยี
  แหล่งการเรียนรู้
  พ่อ แม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  โมเดลการใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สุมาลี ชัยเจริญ, 2547
 • สื่อเทคโนโลยี
  สื่อสิ่งพิมพ์
  แหล่งการเรียนรู้บุคคล
  แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
  แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
  โมเดลการใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สุมาลี ชัยเจริญ, 2547
 • เรียนรู้จากสภาพจริงและประสบการณ์ตรง
  เรียนรู้อย่างมีความสุข
  ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
  ผู้เรียนเป็นสำคัญ
  เรียนรู้ตรงกับความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง
  มีโอกาสใช้กระบวนการคิด
  มีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระ
  ได้ใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้
  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  สื่อการเรียนรู้
  “ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน”
 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  METHOD
  o ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism)
  o ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม (Cognitivism)
  o การคิด (Thinking)
  Interact
  Learner
  MEDIA
  • คุณลักษณะของผู้เรียน
  • ประสบการณ์/ความรู้เดิม
  • คุณลักษณะของสื่อ
  • ระบบสัญลักษณ์ของสื่อ
 • สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
  สื่อบนเครือข่าย
  สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
  การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ
  Media
  Method
  +
  Constructivism
  ฐานการช่วยเหลือ
  มัลติมีเดีย
  ผู้ฝึกสอน
  การร่วมมือกันแก้ปัญหา
  ชุดการสร้างความรู้
 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  ทฤษฎีการเรียนรู้
  : คอนสตรัคติวิสต์
  Constructivism
 • Cognitive Constructivism
  • แนวคิดของ Piaget
  • เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยการลงมือกระทำ
  การสร้างความรู้
  คอนสตรัคติวิสต์
  Social Constructivism
  • มีรากฐานมาจาก Vygotsky
  • ปฎิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญา
  • ศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญาอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับ
  ช่วงของการพัฒนาที่รียกว่า Zone of Proximal Development
  • ผู้เรียนสร้างความรู้โดยผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น
 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  กระตุ้น
  Cognitive constructivism
  โครงสร้างทางปัญญา
  สถานการณ์ปัญหา
  ผู้เรียนเสียความสมดุลทางปัญญา
  ข้อมูลใหม่
  ผู้เรียนปรับความสมดุลทางปัญญา
  Assimilation
  Accommodation
  ผู้เรียน
  สร้างความรู้ขึ้นมา
 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  Social constructivism
  ปฏิสัมพันธ์
  ทางสังคม
  โครงสร้างทางปัญญา
  สร้างความรู้ขึ้นมา
  ภาษา
  วัฒนธรรม
  ผู้เรียน
 • Social constructivism: Vygotsky
  “ ศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญาอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับช่วงของ
  การพัฒนาที่รียกว่า Zone of Proximal Development”
  ผู้เรียน: เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
  Zone of proximal Development (zo-ped)
  ผู้เรียน: ต้องได้รับการช่วยเหลือ
 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  หลักการและองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการเรียนรู้
  ตามแนวคอนสตรัคติสิซึม
  1. สถานการณ์ที่เป็นปัญหา(PROBLEM BASE)
  2. แหล่งความรู้(DATA BANK)
  3. ฐานความช่วยเหลือ(SCAFFOLDING)
  4. ผู้ฝึกสอน(COACHING)
  5. การร่วมมือกันแก้ปัญหา(COLLABORATION)
  back
 • ตัวอย่างนวัตกรรมและงานวิจัย
 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  ทฤษฎีการเรียนรู้
  : พุทธิปัญญานิยม
  Cognitivism
 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  -Model ที่อธิบายวัตถุต่างๆ
  -อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงของวัตถุหนึ่งต่อวัตถุอื่นๆ ในเชิงของ Action, Causal relation
  สามารถ Inference ได้
  Knowledge structure ที่มีการ Organize
  Representation
  Schema
  Mental Model
  or
  Construct knowledge
  เน้นเกี่ยวกับการจัดระเบียบสารสนเทศ ที่ผู้เรียนรับรู้เข้าไปในสมอง
 • Cognitive load theory
  Simon and Chase (1973)
  Sweller (1988)
  Chunking strategy
  Information processing theory
  Long-term
  Working memory
  Sensory register
  Organize
  encode
  Select
  Cognitive
  resource
  Integrate
  Mental model
  Knowledge structure
  deGroot (1965) เรียกว่า Meaningful patterns of information
 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  Conceptual model
  Mental model
  SOI Model: Mayer, 2005
  โมเดลนี้มุ่งให้นำไปใช้สำหรับ การเรียนรู้จากสิ่งพิมพ์ (Textbook – based Learning) การบรรยาย (Lecture) และสิ่งแวดล้อมมัลติมีเดีย (Multimedia Environment)
  media
  presentation
  Sensory
  memory
  Working memory
  Long-term
  memory
  Verbal
  Model
  Organizing
  word
  Selecting
  word
  Word
  Ears
  Sound
  integrating
  Prior
  Knowledge
  Pictorial
  Model
  Selecting
  images
  Organizing
  images
  Picture
  Eyes
  Images
  Help learner develop good mental model
 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  หลักการออกแบบตามแนวพุทธิปัญญานิยม:SOI Model
  การเลือกสารสนเทศ
  หัวเรื่อง ตัวเอน ตัวพิมพ์หนา ขนาดตัวอักษร วงกลม หรือ
  ลูกศร ไอคอน การขีดเส้นใต้ การเว้นขอบ/การย่อหน้า การย้ำ การเว้นช่องไฟ
  คำอธิบายภาพ
  • การเน้น (Highlight)
  • การใช้วัตถุประสงค์การเรียน และ/หรือ คำถามนำ (Adjunct Question)
  • จัดให้มีการสรุป (Provide a Summary)
  • คัดสรรสนเทศที่ไม่เกี่ยวข้องออก, ทำให้สั้นกะทัดรัด
  • จัดระเบียบสารสนเทศให้กับผู้เรียนได้ใช้
 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  หลักการออกแบบตามแนวพุทธิปัญญานิยม:SOI Model
  การจัดระเบียบสารสนเทศ
  เปรียบเทียบ/โครงสร้างที่แตกต่าง
  จำแนกโครงสร้าง
  โครงสร้างการยกตัวอย่างบางส่วน
  โครงสร้างการสรุปอ้างอิง
  สาเหตุ – ผลของโครงสร้าง
  • โครงสร้างของข้อความ (Structure of the text)
  • การวางโครงเรื่อง (Outline)
  • การจัดหัวข้อ (Heading)
  • การชี้เฉพาะคำ (Pointer or signal words)
  • การนำเสนอด้วยกราฟิก (Graphic representations)
 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  หลักการออกแบบตามแนวพุทธิปัญญานิยม:SOI Model
  การบูรณาการสารสนเทศ
  • การจัดมโนมติล่วงหน้า (Advance organizers)
  • จัดแสดงโดยคำอธิบาย (Illustration Multi-frame with captions)
  • ภาพเคลื่อนไหว แอนนิเมชั่นประกอบการบรรยาย (Animation with narration)
  • จัดตัวอย่างประกอบ (Worked-out examples)
  • คำถามเพื่อการขยายความคิด (Elaborative question)
 • แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้
  ส่วนประกอบของหนังสือเล่มเล็ก
  • ปกหน้า
  • ปกใน
  • คำนำ
  • สารบัญ
  • Concept map รวม
  • เนื้อหา
  • สรุป
  • บรรณานุกรม
  • เกี่ยวกับผู้เขียน
  • ปกหลัง
  กราฟิกที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
  ใช้พุทธิปัญญานิยม
  • Mind map
  • Picture
  • ตารางเปรียบเทียบ
  • การเน้นให้ผู้เรียนใส่ใจสารสนเทศ