• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Leefstijlatlas dagrecreatie zuidholland
 

Leefstijlatlas dagrecreatie zuidholland

on

 • 382 views

Voor u ligt de leefstijlatlas dagrecreatie in Zuid-Holland. De leefstijlatlas geeft een breed beeld van de recreatieve vraag in Zuid-Holland op drie schaalniveaus: de provincie, de regio en de ...

Voor u ligt de leefstijlatlas dagrecreatie in Zuid-Holland. De leefstijlatlas geeft een breed beeld van de recreatieve vraag in Zuid-Holland op drie schaalniveaus: de provincie, de regio en de gemeente.

De centrale vraag die in deze Leefstijlatlas wordt beantwoord, is: Wie zijn de inwoners van de gemeenten in de provincie Zuid-Holland, wat zijn hun wensen en behoeften met betrekking tot dagrecreatie. De atlas beschrijft zeven recreantenprofielen en gaat in op de verschillen en overeenkomsten tussen die profielen. De atlas verschaft daarnaast veel basisinformatie die gebruikt kan worden in relatie tot gebiedsontwikkeling, productontwikkeling en marketing en promotie. De atlas vorm bovendien één van de bouwstenen voor het groenbeleid van de provincie Zuid-Holland (de Groenagenda).

Statistics

Views

Total Views
382
Views on SlideShare
382
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NoDerivs LicenseCC Attribution-NoDerivs License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Leefstijlatlas dagrecreatie zuidholland Leefstijlatlas dagrecreatie zuidholland Presentation Transcript

  • Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland >
  • Inleiding 3 Deel 1 De achtergronden bij de leefstijlprofielen dagrecreatie 5 De leefstijlprofielen dagrecreatie 6 Wat is leefstijlonderzoek? 7 Leefstijlsegmentatie op basis van het BSR® model 8 Van vier belevingswerelden naar 10 zeven leefstijlen voor dagrecreatie Korte beschrijving van de zeven 12 leefstijlen dagrecreatie Detailbeschrijving van de zeven leefstijlen dagrecreatie 15 Deel 2 De leefstijlprofielen van de inwoners van Zuid-Holland 30 De informatie in deze atlas 32 Recreanten in de provincie Zuid-Holland 33 Recreanten in de vier regio’s 39 Veenweide 43 Delta 46 Leidse Ommelanden 49 Regio Den Haag – Rotterdam 52 Conclusie 55 Deel 3 Voorbeeld Profielbeschrijving gemeente Leiden 56 Inleiding 57 Wat kunt u met de factsheets? 58 De factsheets: Leeswijzer 59 Uitwerking: gemeente Leiden 67 Deel 4 De provinciale landschappen 69 Inleiding 70 Leidse regio 71 Bentwoud/Rottemeren 74 Midden-Delfland 77 IJsselmonde 80 Deel 5 Communicatie met de doelgroep 83 Inleiding 84 Communicatie op vier hoofdrichtingen 85 Communicatie met de doelgroep 85 Bijlage Onderzoeksverantwoording 90 inhoud leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 2 Inhoud >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Voor u ligt de Leefstijlatlas dagrecreatie in Zuid-Holland. De Leefstijlatlas geeft een breed beeld van de recreatieve vraag in Zuid-Holland op drie schaalniveaus: de provincie, de regio en de gemeente.   De centrale vraag die in deze Leefstijlatlas wordt beantwoord, is: Wie zijn de inwoners van de gemeenten in de provincie Zuid-Holland, wat zijn hun wensen en behoeften met betrek- king tot dagrecreatie? De atlas beschrijft zeven recreanten- profielen en gaat in op de verschillen en overeenkomsten tussen die profielen.   Recreanten verschillen niet alleen in demografisch opzicht (leef- tijd, geslacht, opleiding), maar vooral ook in wensen, motieven, behoeften en interesses met betrekking tot dagrecreatie. Het is daarom van belang doelgroepen te onderscheiden waarin beide aspecten zijn opgenomen. Dit zijn zogeheten leefstijlprofielen. Door de RECRON Innovatie Campagne (RIC) zijn zeven verschillende leefstijlprofielen voor dagrecreatie ontwikkeld, gekoppeld aan verschillende belevingswerelden. De leefstijlatlas hanteert dezelfde profielen. Met de Leefstijlatlas ondersteunt de provincie Zuid-Holland ondernemers en beleidsmakers om bij de ontwikkeling van hun recreatie-aanbod nog beter klantgericht te kunnen inspelen op de vraag en de behoeften van de verschillende typen recreanten. De atlas verschaft veel basisinformatie die gebruikt kan worden in relatie tot gebiedsontwikkeling, product- ontwikkeling en marketing & promotie. De atlas vormt bovendien één van de bouwstenen voor het groenbeleid van de provincie Zuid-Holland: de Groenagenda. Juist in de dichtstbevolkte provincie van Nederland is ‘groen’ - en hoe mensen het groen beleven - belangrijk voor een aan- trekkelijke leef- en werkomgeving. Gelukkig heeft het drukke Zuid-Holland de inwoners en be- zoekers veel te bieden op het gebied van natuur, landschap, water, cultuurhistorie, recreatie en toerisme. De provincie wil de aantrekkelijke landschappen behouden en waar mogelijk versterken. Centraal daarbij staat het vergroten van de recrea- tiemogelijkheden, liefst dichtbij huis. De provincie staat, net als veel andere overheden en organisa- ties, voor de vraag: hoe kunnen we met beperkte, maar effec- tieve maatregelen de recreatiemogelijkheden in Zuid-Holland vergroten en verbeteren? Een eerste stap is nu gezet door de vraagzijde in beeld te brengen op basis van leefstijlen dag- recreatie. Een volgende stap zal gericht zijn op het beter benut- inleiding leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 3 Inleiding Leefstijlatlas dagrecreatie in Zuid-Holland >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • ten van bestaande groengebieden door vraag en aanbod beter te koppelen. De provincie geeft daartoe, waar mogelijk, ruimte aan nieuwe initiatieven die inspelen op gevarieerde behoeften van de inwoners van, en bezoekers aan, Zuid-Holland. De handvatten daarvoor vindt u in deze atlas. Hierin wordt een beschrijving gegeven van de inwoners van de provincie Zuid- Holland. Dit wordt gedaan aan de hand van demografische en economische kengetallen, maar vooral ook op basis van leefstijlkenmerken, waarbij gekeken wordt naar de motieven, wensen en interesses van mensen. Daarnaast wordt in deze atlas een beeld geschetst van de dagrecreatieve activiteiten die de inwoners van deze provincie graag ondernemen. Daar- bij wordt per regio een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten. Indeling Deel 1 van de atlas geeft een beschrijving van de zeven leef- stijlprofielen voor dagrecreatie. In deel 2 volgt een beschrijving van de leefstijlprofielen in de provincie Zuid-Holland en in de vier regio’s: Leidse Ommelanden, Regio Den Haag-Rotterdam, Regio Veenweide en Delta. Vervolgens worden enkele voor- beelden uitgewerkt van toepassingsmogelijkheden, zoals een profielbeschrijving voor de gemeente Leiden (deel 3) en een nadere analyse voor de Provinciale Landschappen (deel 4). De cijfers die van de gemeente Leiden zijn gegeven, zijn ook van de overige gemeenten beschikbaar en in aparte pdf-bestanden bij de provincie Zuid-Holland op te vragen. In deel 5 vindt u ten- slotte welke manier van communiceren voor de verschillende groepen recreanten het meest geschikt is. >> inleiding leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 4 > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 5 Deel 1 > bij de leefstijlprofielen dagrecreatie De achtergronden > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Waarom kiest de ene recreant voor een fietstocht of een rustige wandeling in de natuur, terwijl de andere recreant juist liever de gezellige drukte van de dierentuin opzoekt? Waarom kiest men de ene keer voor een bezoek aan een museum, terwijl men er de andere keer liever voor kiest om te gaan winkelen in een gezellig stadje? De recreatiesector is de laatste decennia fors gegroeid. Het aanbod van activiteiten en mogelijkheden is erg gevarieerd. Ook de provincie Zuid-Holland en de verschillende gemeenten daarbinnen hebben een gevarieerd aanbod aan dagrecreatieve activiteiten. Tegelijkertijd is de recreant van vandaag een stuk veeleisender en kritischer dan de recreant van tien of twintig jaar geleden. Het is dus belangrijk goed te weten wat de wensen en motieven van recreanten zijn, zodat wij daar met onze recreatieve voorzieningen optimaal op in kunnen spelen. Het moeilijke is alleen, dat “de recreant” niet bestaat! Wat de een “een top restaurant” vindt, noemt de ander nog steeds wat magertjes, of juist veel te luxe. De ene recreant wil inderdaad een museum bezoeken om daar uren rond te dwalen en alles te weten te komen over de kunst of cultuur uit een bepaalde periode, terwijl de andere recreant “het na een uurtje wel gezien heeft” en geen zin heeft om bordjes met uitgebreide teksten te lezen. Voor beleidsmakers is het van belang een goed inzicht te hebben in de lokale wensen en interesses zodat de juiste beleidskeuzes gemaakt kunnen worden voor een, in recreatief opzicht, vitaal en interessant gebied. Voor ondernemers is het van belang een nauwkeurig beeld te hebben van de recreanten die geïnteresseerd zijn in de recreatieve voorzieningen die de ondernemers aanbieden. Wie zijn de lokale recreanten? Wat willen zij graag aan activi- teiten doen in een (natuur)gebied? Hoe kunt u het beste met hen communiceren? En hoe kunt u het hen zo naar de zin maken, dat zij graag nog eens terug komen of hun vrienden en kennissen adviseren om het gebied of om uw onderneming ook eens te bezoeken? In dit rapport worden zeven verschillende doelgroepen onder- scheiden met mensen die allemaal een andere leefstijl hebben, op een verschillende manier tegen dagrecreatie aankijken en daar een eigen invulling aan geven. Bij de beschrijving van deze groepen wordt voor de leesbaarheid gebruik gemaakt van de volgende synoniemen: ‘(dagrecreatie)segmenten’, ‘leefstijl- profielen’ en ‘belevingswerelden’. De leefstijlprofielen dagrecreatie Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 6 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Wie het gedrag van de consument/recreant van vandaag wil begrijpen, kan niet meer volstaan met het kijken naar de de- mografische aspecten als leeftijd, gezinsfase of inkomen. Bij belevingsonderzoek gaat het er niet zozeer om consumen- tengroepen op basis van dit feitelijk gedrag te beschrijven (zoveel % kiest voor een attractiepark, zoveel % kiest voor een museum). Het gaat veel meer om de motieven en drijfveren achter dit gedrag: waarom kiest de ene recreant voor een attractiepark en waarom kiest de andere recreant voor een museum? Waarom wil de één het liefst uren ronddwalen op een tentoonstelling, terwijl de ander juist op zoek is naar rust van de vrije natuur en wellicht een tikkeltje ‘afzien’? Op basis van leefstijlonderzoek Brand Strategy Research (BSR ® onderzoek) kunnen we inzicht krijgen in de achtergronden van de keuzes die consumenten maken, zodat we daar met vraaggericht beleid op in kunnen spelen. Het levert concrete informatie op om doelgroepen te bepalen en om nieuwe pro- ducten, diensten, marketingplannen en communicatie-uitingen te ontwikkelen. De leefstijlprofielen dagrecreatie die in dit rapport naar voren komen zijn, zoals gezegd, gebaseerd op leefstijlen van mensen. Daarbij is gebruik gemaakt van het BSR® model, een segmentatiemodel dat gebaseerd is op gedragswetenschappen (sociologie en psychologie). Consumenten worden daarbij op een toegankelijke en praktische manier ingedeeld in doelgroe- pen, die ook herkenbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Deze manier van segmenteren wordt in de recreatiesector met grote regelmaat gebruikt. De organisatie van recreatie onder- nemers RECRON heeft het model in 2008 geïntroduceerd in de Gastvrij Nederland campagne voor de sector campings en bungalowparken. In 2010 is in samenwerking met 7 provincies een uitwerking voor dagrecreatie in het Gastvrij Nederland programma opgenomen. Sinds 2011 is dit programma bekend als de RECRON Innovatie Campagne (RIC). Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 7 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Wat is leefstijlonderzoek?
  • De zeven belevingswerelden (doelgroepen) voor dagrecreatie zijn bepaald met behulp van het BSR® model van The Smart Agent Company. Het BSR® model bestaat uit twee dimensies, waarmee we het consumentengedrag voor een belangrijk deel kunnen verklaren; de sociologische en de psychologisch dimensie: De sociologische dimensie (horizontale as) geeft aan in welke mate men op zichzelf (individu of ego) of op zijn/haar omgeving (groep) is gericht. Mensen aan de egokant zijn meer individua- listisch en stellen hun eigen doelen en ambities centraal. Mensen aan de groepkant passen zich sneller aan bij de men- sen in hun sociale omgeving en stellen de doelen die de groep wil bereiken centraal. Met de psychologische dimensie (de verticale as) wordt onder- scheid gemaakt tussen een meer extraverte of open houding naar de samenleving en een meer introverte of gesloten houding naar de samenleving. Op deze wijze ontstaan vier kwadranten, die we in BSR® termen de belevingswerelden noemen. Aan de vier belevings- werelden zijn vier kleuren gekoppeld: • de rode belevingswereld (vitaliteit) • de gele belevingswereld (harmonie) • de groene belevingswereld (zekerheid) • de blauwe belevingswereld (controle) Voor de sector dagrecreatie zijn de assen in het model als volgt geformuleerd: in welke mate geven recreanten de voorkeur aan inspanning of ontspannen (verticale of psychologische as) en in welke mate recreanten de activiteiten centraal stellen of eerder het gezelschap (horizontale of sociologische as). Leefstijlsegmentatie op basis van het BSR® model Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 8 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Vitaliteit Nieuwe ervaringen, afwisseling, prikkeling Stijlvol ontspannen, interessante activiteiten Even er tussenuit, vertrouwde omgeving Leuke dingen doen, gezelligheid en genieten Controle Harmonie Zekerheid Wat betekent recreatie? Lekker iets gaan doen, actief zijn, inspanning Ontspannen en tot rust komen Het gezelschap, de mensen centraal “MET WIE zal ik iets gaan doen?” Activiteiten centraal “WAT zal ik gaan doen?” De consumenten in de rode en gele belevingswereld zijn vaker op zoek zijn naar actieve vormen van recreatie. Als zij vrij zijn willen zij zich lekker kunnen uitleven, activiteiten ondernemen en zich op een andere (fysiek actieve) manier inspannen. Consumenten uit de blauwe en groene wereld houden daaren- tegen vaker van rust en ontspanning in hun vrije tijd. Een dagje vrij is voor hen vooral tot rust komen en even losko- men uit de dagelijkse beslommeringen. Consumenten aan de linkerkant (rood en blauw) van het model zijn vooral gericht is op de activiteiten die ondernomen kunnen worden. Dit kunnen zowel culturele als sportieve activiteiten zijn. Consumenten aan de rechterkant (geel en groen) zijn meer gericht op het gezelschap waarmee men op pad gaat. Lekker weg met het eigen gezin, de familie, vrienden of kennissen. Iedereen moet daarbij kunnen doen waar hij zin in heeft. Dit bepaalt tevens of er veel of weinig ondernomen wordt. Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 9 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Van vier belevingswerelden naar zeven leefstijlen voor dagrecreatie Dagrecreatie is een erg breed domein, waarin veel verschil- lende activiteiten zijn opgenomen. Dit betekent dat met de vier belevingswerelden niet de gehele dynamiek van alle activi- teiten kan worden weergegeven. Op de grenzen van de vier belevingswerelden treffen we nog groepen consumenten, die niet helemaal bij de ene groep passen, maar ook niet helemaal bij de andere groep. Daarom wordt in het model gewerkt met zeven leefstijlen in de vier belevingswerelden. De zeven leefstijlen dagrecreatie worden op de volgende pagina’s beschreven. Bij deze beschrijving wordt zowel naar de demografische variabelen gekeken, als naar de leefstijl- variabelen. Want ook demografische variabelen als leeftijd, geslacht, inkomen of opleiding zijn praktisch en voor een deel bepalend om doelgroepen te beschrijven. De leefstijlvariabele komt daar als een extra variabele bij. Op deze manier kunnen we het feitelijk gedrag van de recreanten nog verder verklaren. (Meer informatie wordt gegeven in de Recreantenatlas Dagre- creatie van Recron.) De kleuren van de zeven leefstijlen dagrecreatie verwijzen nog naar de vier basiskleuren uit het BSR model. De woorden die daarbij zijn gekozen, verwijzen naar de belangrijkste keuze- motieven van de leefstijlgroepen. Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 10 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Lekker iets gaan doen, actief zijn, inspanning Ontspannen en tot rust komen Het gezelschap, de mensen centraal Activiteiten centraal Vitaliteit Controle Zekerheid Harmonie uitbundig geel 18,2% ondernemend paars rustig groen 16,4% ingetogen aqua 16,7% gezellig lime 24,2% stijlvol en luxe blauw 9,0% creatief en inspirerend rood Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 11 Een model met zeven leefstijlen dagrecreatie in de vier belevingswerelden >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Korte beschrijving van de zeven leefstijlen dagrecreatie Ondernemend Paars ‘Cultuur, historie, verrassing en inspiratie’ Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 12 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Recreanten uit de paarse belevingswereld laten zich graag verrassen en inspireren, met name door cultuur. Nieuwe dingen zien, ontdekken en beleven. Het gewone is vaak niet goed genoeg voor onder- nemend paars ingestelde recreanten. Zij zijn op zoek naar een bijzondere ervaring. Centraal staat cultuur, daarnaast sportiviteit en activiteit. Toch zien we dat deze recreanten, na een drukke (werk) periode, ook erg kunnen genieten van een sauna of wellness arrangement. Tot de ondernemend paarse recreanten behoren relatief veel jonge één- of twee- persoonshuishoudens.   Creatief en Inspirerend Rood ‘Creatieve, uitdagende en inspirerende ervaringen’ Recreanten uit de rode belevingswereld zijn in het algemeen creatief en op zoek naar uitdagingen en inspirerende ervaringen. Ze gaan graag bui- ten de gebaande paden. Karakter kenmerken als onafhankelijk, intelligent, zelfbewust, artistiek en ruimdenkend passen goed bij deze recreanten. Het onbekende is juist spannend en prikkelend. Recre- atie betekent, naast sport en ontspanning, ook het zoeken naar vernieuwende stromingen, moderne kunst en andere culturen.
  • Uitbundig Geel ‘Samen actief bezig zijn, uitgaan en genieten’   Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 13 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Recreanten in de gele belevingswereld zijn levens- genieters die graag samen met anderen actief en sportief recreëren. Recreatie is voor deze groep genieten, uitgaan en lekker eten. Actief, sportief, gezellig en verrassend zijn de kernwoorden bij de vormen van recreatie die zij kiezen. Contact met anderen – familie, vrienden of kennissen – is be- langrijk. Zij gaan regelmatig met een grotere groep dan alleen het eigen gezin op pad. Ze zijn energiek en enthousiast en letten er bij het uitkiezen van een activiteit op dat iedereen het naar zijn zin kan heb- ben. Recreatief winkelen behoort tot hun favoriete bezigheden. Deze recreanten beschikken vaak over iets meer budget dan gemiddeld.   Gezellig Lime ‘Even lekker weg met elkaar’   Gezellig lime recreanten zijn gewone, gezellige mensen die recreëren om even weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen. Recreëren is “even lekker weg met elkaar”. Daarbij staat samen zijn, gezelligheid en (sportieve) ontspanning centraal. De lime recreanten stellen daarbij geen bijzondere eisen. Een braderie of rommelmarkt is heel gezel- lig, je komt er altijd wel iemand tegen! Lekker vrij zijn, rust en doen waar je op dat moment zin in hebt, dat telt voor de recreanten uit de lime bele- vingswereld. Daarbij wordt wel een beetje op de kosten gelet, je kunt tenslotte je geld maar één keer uitgeven. Rustig Groen ‘Even rust nemen in eigen omgeving’   Recreanten uit de groene belevingswereld zijn over het algemeen rustig, nuchter en serieus. Recreëren is voor hen niets anders dan uitrusten, ontspannen en tijd hebben voor je hobby’s. Even rust nemen in eigen omgeving en niets aan je hoofd hebben. Daar is genoeg moois te zien en te ontdekken en je hoeft er niet ver voor te reizen. Groene recreanten omschrijven zichzelf relatief vaker als gewoon, bedachtzaam en kalm. Zij gaan graag hun eigen gang en vinden dat de maatschap- pij van vandaag wel erg aan het veranderen is. Hun gevoel is dat het “vroeger vaak beter was”. De dagrecreatieactiviteiten die zij kiezen, passen vaak goed bij deze beleving. Eén- en tweepersoonshuis- houdens in de oudere leeftijdsklassen zijn in deze groep relatief oververtegenwoordigd.
  • Ingetogen Aqua ‘Brede interesse, ruimdenkend en engagement’ Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 14 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Recreanten uit de aqua belevingswereld zijn be- dachtzaam, breed geïnteresseerd in cultuur en denken na over wat zij kunnen betekenen voor de maatschappij. Ze beschrijven zichzelf als ruimden- kend, rustig, geïnteresseerd in anderen en serieus. In deze groep vinden we relatief vaker ‘empty nesters’, die weer tijd hebben voor hun eigen inte- resses. Inspirerende maar ook vaak rustige acti- viteiten horen daar bij. Ze verdiepen zich graag in kunst en cultuur, willen nog volop meedoen met de maatschappij van vandaag en alle veranderingen die zij daarin zien. Deze recreanten houden ook van sportieve activiteiten. Wandelen, fietsen, nordic walking: dat houdt je fit! Recreanten uit de blauwe belevingswereld zijn zelf- verzekerd en leiden vaak een druk en dynamisch leven. Daarom vinden ze dat ze in hun vrije tijd wat luxe en stijlvol ontspannen verdienen. Daar werken zij immers hard genoeg voor. Ze zijn zakelijk en intelligent. Ze houden van stijl en klasse en zijn wat meer gericht op de exclusievere vormen van recre- atie. Recreëren betekent voor hen zich even ont- spannen en afstand nemen van de dynamiek van alledag. Dit doen zij door actief te sporten maar ook door aandacht te besteden aan het ‘social network’. In hun vrije tijd zoeken zij graag “ons soort men- sen”. Meer exclusieve vrijetijdsbestedingen, zoals wellness en bijeenkomsten met VIP arrangemen- ten, zijn populair bij deze belevingswereld. Stijlvol en Luxe Blauw ‘Luxe, stijlvol ontspannen, sport en ‘social network’
  • Detailbeschrijving van de zeven leefstijlen dagrecreatie Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 15 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Op de volgende pagina’s vindt u een gedetailleerder omschrij- ving van de zeven leefstijlen dagrecreatie. Wat is kenmerkend voor de recreanten uit de betreffende belevingswereld? De verschillende leefstijlen dagrecreatie worden weergegeven op basis van sfeerfoto’s, een korte weergave van het (demogra- fisch) profiel, karakter en waarden, en favoriete activiteiten.
  • Creatief en Inspirerend Rood 6,1% Recreanten uit de rode belevingswereld zijn in het algemeen creatief, avontuurlijk, op zoek naar uitdagingen en bijzondere ervaringen. Demografisch profiel 42% is tussen 18 en 34 jaar (index 157) 34% heeft een hogere opleiding (index 141) 29% inkomen beneden modaal (index 125) 24% of juist meer dan 2 x modaal (index 141) Karakter en waarden % in Index t.o.v. belevingswereld gemiddelde Een beetje ongeduldig 52% 234 Eigenwijs 51% 240 Avontuurlijk 36% 373 Intelligent 30% 165 Eigenlijk wat brutaal 18% 573 Hartstochtelijk 10% 235 Zelfontplooiing, groeien 46% 231 Uitdaging, prikkeling 44% 333 Expressie, uniek zijn 40% 1.010 Heldendom, glorie 2% 331 Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 16 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 17 % in Index t.o.v. belevingswereld gemiddelde Dagrecreatie is: • Nieuwe dingen zien en meemaken 50% 130 • Tijd kunnen besteden aan je eigen hobby’s en interesses 45% 123 • Interessante plaatsen bezoeken 40% 128 • Genieten van cultuur en historie 33% 131 • Laten verrassen en inspireren 32% 182 • Op zoek gaan naar avontuur 28% 211 • Vrijheid 41% 127 • Actief bezig kunnen zijn 33% 154 • Mag niet saai / burgerlijk zijn 27% 144 • Cultuur 18% 137 • Entertainment 14% 130 • Leerzaam 13% 141 % in belevingswereld Favoriete activiteiten: • Uitgaan (café en restaurant bezoek, terras, discotheek, dance- party, casino of bowling) 63% • Bezoek aan een evenement (festival, muziekevenement en dergelijke) 52% • Bezoek aan musea, galerieën, bezienswaardigheden of monumenten 50% • Watersport en recreatie (zwemmen, varen,vissen) 48% • Cursussen en hobby’s (muziek, tekenen, schilderen, fotografie, dans of toneel) 36% >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Creatief en Inspirerend Rood 6,1%
  • Demografisch profiel 44% startende families (index 117) 39% is middelbaar opgeleid (index 122) 64% heeft een inkomen tussen modaal en 2 x modaal (index 107) Karakter en waarden % in Index t.o.v. belevingswereld gemiddelde Vrolijk 60% 219 Spontaan 58% 247 Enthousiast 55% 254 Energiek 21% 232 Vlot 17% 261 Joviaal 10% 175 Vriendschap 77% 124 Genieten van het leven 74% 125 Enthousiasme 58% 227 Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 18 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Uitbundig Geel 18,2% De recreanten uit de gele belevingswereld zijn echte levensgenieters die graag samen met anderen actief en sportief recreëren.
  • % in Index t.o.v. belevingswereld gemiddelde Dagrecreatie is: • Genieten van het leven 70% 122 • Op zoek gaan naar gezelligheid en vermaak 57% 130 • Er op uit gaan om attracties of evenementen te bezoeken 39% 138 • Samen met een groep vrienden op pad 38% 146 • Sportief bezig zijn 24% 128 • Kan je echt naar uitkijken 37% 127 • Contact met anderen 24% 145 • Echt verwennerij 22% 163 • Entertainment 16% 146 • Leuk om voor te bereiden 11% 137 % in belevingswereld Favoriete activiteiten: • Winkelen voor je plezier, stedentripdagje naar een “onbekende” stad 76% • Bezoek aan een dierentuin, speeltuin of pretpark, kinderboerderij of rommelmarkt 66% • Bezoek aan een evenement (beurs, tentoonstelling, muziekevenement en dergelijke) 56% • Watersport en recreatie (zwemmen, varen, vissen) 50% • Wellness en ontspanning (sauna, zonnebank of beautycentrum) 39% • Cursussen en hobby’s (muziek, kookclubs, dans of toneel) 33% Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 19 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Uitbundig Geel 18,2%
  • Karakter en waarden % in Index t.o.v. belevingswereld gemiddelde Eerlijk 61% 118 Behulpzaam 65% 135 Gezellig 65% 182 Gewoon 58% 176 Zachtaardig 31% 151 Vriendschap 82% 131 Genieten van het leven 70% 119 Respect 64% 113 Geborgenheid 46% 146 Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 20 Demografisch profiel 68% komt uit gezinnen met oudere kinderen en oudere 1 en 2 persoonshuishoudens (index 110) 60% is laag opgeleid (index 137) 57% heeft een inkomen tot en met modaal (index 116) >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Gezellig Lime 24,2% Recreanten uit de lime belevingswereld zijn gewone, gezellige mensen die recreëren om zo even weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen.
  • % in Index t.o.v. belevingswereld gemiddelde Dagrecreatie is: • Even weg van de dagelijkse beslommeringen, even lekker helemaal niks moeten 65% 107 • Samen met mijn gezin iets leuks doen 57% 110 • Kunnen doen waar je zin in hebt 57% 106 • De dagelijkse sleur doorbreken 44% 108 • Gezelligheid 70% 119 • Ontspanning 74% 107 • Tijd voor het gezin familie, vrienden 48% 112 • Op zoek naar vertier en gezellige drukte 30% 131 • Voor iedereen wel wat te doen 28% 116 % in belevingswereld Favoriete activiteiten: • Wandelen, fietsen, er op uit naar het bos, park of water 73% • Winkelen voor je plezier, stedentripdagje naar een “onbekende” stad 64% • Bezoek aan een attractie (dierentuin, speeltuin of pretpark, kinderboerderij of rommelmarkt) 63% Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 21 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Gezellig Lime 24,2%
  • Karakter en waarden % in Index t.o.v. belevingswereld gemiddelde Nuchter 52% 156 Gewoon 54% 165 Serieus 41% 174 Kalm 45% 220 Een beetje verlegen 38% 193 Bedachtzaam 38% 263 Privacy, rust 78% 195 Anonimiteit 31% 412 Demografisch profiel 40% is 55 jaar of ouder (index 119) 49% is lager opgeleid (index 112) 64% heeft een inkomen op of iets boven modaal (index 107) Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 22 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Rustig Groen 16,4% Recreanten uit de groene belevingswereld zijn kalm, nuchter en serieus. Recreëren is voor hen niets an- ders dan uitrusten, ontspannen en tijd hebben voor je hobby’s.
  • % in Index t.o.v. belevingswereld gemiddelde Dagrecreatie is: • Even weg van de dagelijkse beslommeringen, even helemaal niks moeten 60% 115 • Een gevoel van rust en ontspanning 57% 114 • Tijd kunnen besteden aan je hobby’s en interesses, ervaringen delen 38% 103 • Grote attracties, evenementen en drukte vermijden 29% 127 • Rust 34% 120 • Zorgeloos tijdverdrijf 29% 111 • Weinig geregel en gedoe 25% 132 • Je gemak er van nemen 18% 130 • Veel privacy 9% 168 % in belevingswereld Favoriete activiteiten: • Wandelen, fietsen, er op uit naar het bos, park of water 69% • Bezoek aan musea, bezienswaardigheden of monumenten (kasteel, kerk, steden en dorpen) 38% • Een sportwedstrijd bezoeken 18% Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 23 > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Rustig Groen 16,4%
  • Karakter en waarden % in Index t.o.v. belevingswereld gemiddelde Behulpzaam 60% 125 Geïnteresseerd in anderen 53% 167 Serieus 39% 162 Bedachtzaam 32% 223 Evenwichtig 30% 233 Zachtaardig 25% 125 Respect 64% 114 Sociale verbondenheid 54% 231 Sociale harmonie 49% 260 Solidariteit 37% 255 Demografisch profiel 55% bestaat uit oudere 1 en 2 persoonshuishoudens (index 128) 58% heeft een middelbare/hogere opleiding (index 106) 66% heeft een inkomen iets boven modaal (index 107) Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 24 Ingetogen Aqua 16,7% Recreanten uit de aqua belevingswereld zijn evenwichtig en bedachtzaam, op zoek naar verdieping. Zij zijn geïnteresseerd in natuur en cultuur en opzoek naar betekenisvol deelnemen aan de maatschappij. >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • % in Index t.o.v. belevingswereld gemiddelde Dagrecreatie is: • Tijd kunnen besteden eigen hobby’s en interesses 43% 118 • Genieten van cultuur en historie 36% 141 • Op pad gaan naar interessante of nog niet eerder bezochte plekken 36% 116 • Kunnen verdiepen in andere gewoontes en culturen 21% 142 • Iets nuttigs kunnen doen voor de maatschappij 15% 204 • Contacten met anderen 20% 121 • Cultuur 19% 144 • Leerzaam 14% 156 • Saamhorigheid 12% 168 • Aandacht voor traditie en andere gewoontes 3% 183 % in belevingswereld Favoriete activiteiten: • Wandelen, fietsen, er op uit naar het bos, park of water 76% • Bezoek aan concert, toneel, dansvoorstelling, musical 55% • Bezoek aan musea, galerieën, bezienswaardigheden of monumenten (kasteel, kerk, steden en dorpen) 52% • Verenigingen en activiteiten (sportvereniging of politieke partij, school, kerk of maatschappelijk) 41% Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 25 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Ingetogen Aqua 16,7%
  • Karakter en waarden % in Index t.o.v. belevingswereld gemiddelde Zelfverzekerd 44% 352 Leidinggevend 33% 373 Sterk karakter 27% 212 Zakelijk 23% 487 Klasse 5% 343 Succes in het leven 53% 617 Erkenning van prestaties 26% 179 Status 9% 630 Demografisch profiel 52% hoort tot de jonge huishoudens (index 120) 64% heeft een middelbare/hogere opleiding (index 115) 26% heeft een inkomen van 2x modaal en meer (index 123) Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 26 Stijlvol en Luxe Blauw 9,0% Recreanten uit de blauwe belevingswereld zijn zelfverze- kerd en vinden dat ze in hun vrije tijd wel wat luxe en stijlvolle ontspanning verdienen. >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • % in Index t.o.v. belevingswereld gemiddelde Dagrecreatie is: • Er op uit gaan om evenementen te bezoeken 36% 129 • Goede ambiance en faciliteiten 30% 176 • Stijlvol ontspannen in een luxere omgeving, goed verzorgd worden 27% 120 • Sportief bezig zijn 22% 119 • “Real entertainment” 13% 118 • Luxe 11% 217 • Niet burgerlijk 10% 224 • Voldoende privacy 9% 165 • Exclusief 8% 491 % in belevingswereld Favoriete activiteiten: • Uitgaan (restaurant bezoek, terras, discotheek, casino of bowling) 60% • Zelf sporten 39% • Wellness en ontspanning (bezoek kuuroord, zonnebank of beauty centrum) 33% • Een sportwedstrijd bezoeken 21% Stijlvol en Luxe Blauw 9,0% Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 27 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Karakter en waarden % in Index t.o.v. belevingswereld gemiddelde Intelligent 50% 276 Kritisch 47% 264 Eigenwijs 38% 178 Zelfbewust 33% 259 Sterk karakter 30% 240 Assertief 23% 327 Capabel 17% 463 Onafhankelijkheid 60% 164 Geloven in jezelf 46% 123 Rationaliteit 40% 577 Uitdaging, prikkeling 31% 232 Demografisch profiel 47% is tussen 35 en 54 jaar (index 119) 55% heeft een hogere opleiding (HBO of universiteit) (index 225) 29% verdient 2 x modaal en meer (index 168) Ondernemend Paars 9,4% Recreanten uit de paarse belevingswereld gaan in hun vrije tijd graag op zoek naar verrassende en inspi- rerende ervaringen, met name op het gebied van cultuur. Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 28 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 27 % in Index t.o.v. belevingswereld gemiddelde Dagrecreatie is: • Tijd kunnen besteden aan hobby’s en interesses, kennis opdoen 44% 122 • Lekker actief bezig zijn 36% 116 • Genieten van cultuur en historie 33% 129 • Kunnen verdiepen in andere gewoontes en culturen 19% 125 • Vrijheid 40% 122 • Cultuur 21% 161 • Niet te veel sociale controle 13% 153 • Niet burgerlijk 7% 171 % in belevingswereld Favoriete activiteiten: • Bezoek aan concert (klassiek, modern), toneel, cabaret, dansvoorstelling of musical 53% • Bezoek aan musea, galerieën, bezienswaardigheden of monumenten 52% • Zelf sporten 38% Ondernemend Paars 9,4% Deel 1 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 29 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 30 >> Deel 2 van de inwoners van Zuid-Holland De leefstijlprofielen > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 31 Provincie Zuid-Holland BSR Leefstijlkaart dagrecreatie >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage LEGENDA Creatief en inspirerend rood Uitbundig geel Gezellig lime Rustig groen Ingetogen aqua Stijlvol en luxe blauw Ondernemend paars
  • In dit tweede deel van de atlas worden de inwoners in de provincie Zuid-Holland beschreven op basis van de leefstijlen dagrecreatie. Daarbij wordt ook ingegaan op de activiteiten die zij ondernemen. Allereerst wordt beschreven welke leefstijlen er in welke ver- houdingen aanwezig zijn in de provincie als geheel en wordt duiding gegeven aan de verschillen met de landelijke situatie. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende regio’s in de provincie Zuid- Holland: Regio Den Haag – Rotterdam, Veenweide, Leidse Ommelanden en Delta. Aan de hand van factsheets wordt verder een ge- detailleerde beschrijving van de gemeenten binnen deze regio’s gegeven. In deze atlas voor de provincie Zuid Holland is de gemeente Leiden als voorbeeld uitgewerkt. In de factsheets, wordt de gemeente vergeleken met de regio waartoe deze behoort, met de provincie Zuid-Holland en met Nederland en wordt een index gegeven die aangeeft hoe de gemeente zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Naast deze beschrijving wordt een leefstijlkaart weergegeven van de gemeente, waarin de zeven verschillende leefstijlen terug te vinden zijn met een inkleuring van wijken en buurten. Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 32 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage De informatie in deze atlas
  • Leefstijl Recreanten in de provincie Zuid-Holland Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 33 6% 7% 18% 17% 24% 23% 16% 16% 17% 16% 9% 10% 9% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nederland Provincie Zuid-Holland Creatief en Inspirerend Rood Uitbundig Geel Gezellig Lime Rustig Groen Ingetogen Aqua Stijlvol en Luxe Blauw Ondernemend Paars >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage LEGENDA Creatief en inspirerend rood Uitbundig geel Gezellig lime Rustig groen Ingetogen aqua Stijlvol en luxe blauw Ondernemend paars Recreanten in de provincie Zuid-Holland behoren, vergeleken met het landelijk gemiddelde, vaker tot de Creatief en Inspire- rend Rode belevingswereld (7% t.o.v. 6% landelijk). Maar ook de Ondernemend Paarse (10% t.o.v. 9% landelijk) en Stijlvol en Luxe Blauwe (10% t.o.v. 9% landelijk) belevingswerelden zijn oververtegenwoordigd. Tezamen vormen zij echter een groep van 27% van alle inwoners. De meeste inwoners beho­ ren tot de Gezellig Lime en Uitbundig Gele belevingswerelden. Maar deze groepen komen minder vaak voor dan gemiddeld in Nederland (resp. 23% t.o.v. 24% landelijk en 17% t.o.v. 18% landelijk). Deze twee groepen, die vrij dicht bij elkaar liggen qua beleving, vormen samen 40% van de inwoners van Zuid- Holland. De belevingswerelden Rustig Groen en Ingetogen Aqua komen nagenoeg net zo vaak voor als gemiddeld in Nederland.
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 34 Voor de provincie Zuid-Holland kunnen we daarmee constate- ren dat de leefstijlen aan de linkerkant van het model (Rood, Paars en Blauw) iets vaker vertegenwoordigd zijn dan landelijk. De recreant in Zuid-Holland is dus iets vaker individu georiënteerd. Recreanten uit de Creatief en Inspirerend Rode en uit de Ondernemend Paarse belevingswerelden zijn gericht op het ontdekken van nieuwe dingen. Ze houden van cultuur, inspiratie en actief bezig zijn. Met name de Rode recreanten zijn creatief en zoeken graag andere culturen op. Ze houden van uitdaging en avontuur. Het moet ‘anders dan anders’ zijn. De Paarse recreanten zijn liefhebbers van cultuur, zijn sportief, maar ook van een dagje wellness kunnen ze heerlijk genie- ten. De Blauwe recreanten houden ervan om zelf te sporten, maar ook van het kijken naar sportwedstrijden. Zij zoeken naar manieren om luxer en stijlvol te ontspannen. Hiermee brengen zij evenwicht in een druk en dynamisch bestaan, waarin de car- rière vaak voorrang krijgt. De recreanten in deze drie groepen zijn vaker dan gemiddeld hoger opgeleid en in sommige geval- len hebben ze ook al een hoog inkomen. Ze hebben dan ook best wat te besteden aan dagrecreatie. Demografie Door de grote diversiteit binnen de provincie Zuid-Holland, valt op dat de inwoners van de provincie ook wat betreft demogra- fisch profiel lijken op gemiddeld Nederland. De inwoners van de provincie Zuid-Holland zijn wel iets vaker tussen de 25 en 34 jaar en hebben vaker een eenpersoonshuishouden. Het inkomen ligt relatief vaak op 2 keer modaal of hoger, hoewel men, vergeleken met Nederland, iets vaker lager opgeleid is. Tussen de regio’s binnen de provincie zijn echter wel grote verschillen te zien. >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Activiteiten dagrecreatie De recreanten in de provincie Zuid-Holland ondernemen activi- teiten, die kenmerkend zijn voor de belevingswerelden waartoe deze recreanten behoren. Zo wordt er relatief veel gerecreëerd aan het water en houdt men van varen en zeilen. Met name de Rode en Gele recreanten houden hier van, maar ook de Blauwe en Paarse recreanten gaan graag varen. Verder valt op dat de recreanten in de provincie Zuid-Holland vaker dan gemiddeld in Nederland recreëren in een park of bos. Fietsen en wandelen doen zij echter iets minder vaak dan gemiddeld. Even ontspannen onder de zonnebank of tijdens een schoon- heids- en beautybehandeling doen de recreanten in Zuid- Holland vaker dan gemiddeld. Ook worden er veel attracties bezocht (zoals attractiepark, dierentuin, kinderboerderij). De Gele recreanten met kinderen doen dit graag. Daarnaast zoeken zij graag de gezellige drukte op, bijvoorbeeld op de markt of in het stadscentrum. Ook de Lime recreanten spreekt dat aan. Ten slotte worden in Zuid-Holland veel culturele acti- viteiten ondernomen: bioscoop-, museum- en concertbezoek, toneelvoorstellingen. De Rode, Paarse en Aqua recreanten zijn allen erg geïnteresseerd in cultuur. Regionale verschillen De verschillen met het landelijke beeld zijn, zowel wat betreft leefstijlprofiel als demografisch profiel niet erg groot, dit komt door het feit dat Zuid-Holland een van de dichtstbevolkte pro- vincies van Nederland is. In feite is dit Nederland in het klein. De verschillen per regio zijn groter. In deze rapportage zijn voor de provincie Zuid-Holland vier regio’s onderscheiden: Veenweide, Delta, Leidse Ommelanden en Regio Den Haag - Rotterdam. Volgende kaart geeft weer hoe deze regio’s gedefinieerd zijn. Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 35 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 36 Rotterdam Vlist Goedereede Korendijk Zederik Dordrecht Westland Den Haag Strijen Oostflakkee Nieuwkoop Westvoorne Dirksland Bernisse Zuidplas Middelharnis Cromstrijen Binnenmaas Graafstroom Wassenaar Rijnwoude Liesveld Noordwijk Delft Brielle Katwijk Giessenlanden Bodegraven-Reeuwijk Lansingerland Leerdam Kaag en Braassem Teylingen Nederlek Leiden Hellevoetsluis Zoetermeer Lisse Bergambacht Gouda Spijkenisse Ridderkerk Vlaardingen Waddinxveen Gorinchem Zwijndrecht Boskoop Rijswijk Albrandswaard Sliedrecht Midden-Delfland Alphen aan den Rijn Ouderkerk Pijnacker-Nootdorp Schiedam Barendrecht Zoeterwoude Hillegom Leidschendam-Voorburg Noordwijkerhout Oud-Beijerland Leiderdorp Maassluis Voorschoten Papendrecht Hardinxveld-Giessendam Alblasserdam Nieuw-Lekkerland Oegstgeest Capelle aan den IJssel Hendrik-Ido-Ambacht Schoonhoven Krimpen aan den IJssel Legenda gemeenten_vlak leefstijlatlas Delta Leidse_Ommelanden Regio_DenHaag_Rotterdam Veenweide >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage LEGENDA gemeenten vlak leefstijlatlas Delta Leidse Ommelanden Regio Den Haag Rotterdam Veenweide Regio indeling Groenagenda
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 37 De provincie Zuid-Holland kent ruim 1,5 miljoen huishoudens met gemiddeld 2,2 personen per huishouden. De regio Den Haag – Rotterdam is verreweg de grootste regio. Leidse Om- melanden volgt hierna. Delta en Veenweide hebben de minste huishoudens, maar hebben gemiddeld genomen wel iets gro- tere huishoudens (Veenweide in het Groene Hart 2,4 personen per huishouden versus Den Haag – Rotterdam met 2,1 perso- nen per huishouden). 2,2 2,2 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Nederland Provincie Zuid-Holland Veenweide Delta Leidse Ommelanden Regio Den Haag Rotterdam 134.661 121.419 323.922 1.009.237 Veenweide Delta Leidse Ommelande Regio Den Haag Rotterdam Aantal huishoudens per regio (totaal 1.589.239 huishoudens) Gemiddeld aantal personen per huishouden per regio Bron: CBS StatLine 2011 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Veenweide Delta Leidse Ommelanden Regio Den Haag Rotterdam
  • De vier regio’s verschillen onderling duidelijk in leefstijlprofiel. Zo zijn in de regio’s Veenweide en Delta meer recreanten te vinden met de Gele en Lime leefstijl, terwijl Leiden en omstreken en Regio Den Haag-Rotterdam een oververtegen- woordiging kennen van Rode en Paarse recreanten. Aqua recreanten vinden we met name in de Leidse Ommelanden, Blauwe recreanten in de regio Delta en Groene recreanten in Veenweide. Zo heeft elke regio een duidelijk eigen leefstijl- profiel. Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 38 6% 7% 4% 7% 8% 7% 18% 17% 21% 24% 15% 16% 24% 23% 29% 25% 18% 24% 16% 16% 20% 15% 15% 17% 17% 16% 15% 10% 21% 16% 9% 10% 5% 14% 9% 10% 9% 10% 6% 6% 14% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nederland Provincie Zuid-Holland Veenweide Delta Leidse Ommelanden Regio Den Haag Rotterdam Creatief en Inspirerend Rood Uitbundig Geel Gezellig Lime Rustig Groen Ingetogen Aqua Stijlvol en Luxe Blauw Ondernemend Paars >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage LEGENDA Creatief en inspirerend rood Uitbundig geel Gezellig lime Rustig groen Ingetogen aqua Stijlvol en luxe blauw Ondernemend paars
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 39 Recreanten in de vier regio’s De volgende pagina’s geven meer informatie over de recre- anten in de specifieke regio’s. Daarbij wordt ingegaan op de verschillen die er zijn tussen de gemeenten binnen de regio. Achtereenvolgens worden besproken: • Veenweide • Delta • Leidse Ommelanden • Regio Den Haag Rotterdam Gestart wordt met de BSR leefstijlkaart per regio. De leefstijlkaart Op de BSR Leefstijlkaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk vertegenwoordigd. De leefstijlkaart geeft daarmee een indruk van de meest voorkomende leefstijl in een wijk of buurt. De exacte verhoudingen voor de zeven leefstijlen dagrecreatie zijn in de factsheets weergegeven. Omdat niet elke buurt even- veel inwoners heeft, en alleen de meest voorkomende kleur is weergegeven, kunnen de percentages afwijken van de indruk die aan de hand van de kaart naar voren komt. De factsheets zijn altijd leidend, de kaart geeft een impressie. >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 40 De vier regio's naast elkaar Activiteiten Buitenrecreatie Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Veenweide Regio Delta Regio Leidse Om- melanden Regio Den Haag Rotterdam Zelf sporten Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Veenweide Regio Delta Regio Leidse Om- melanden Regio Den Haag Rotterdam Wandeling voor plezier 57% 53% 46% 53% 56% 54% Fitness, aerobic, steps, spinning, etc. 19% 20% 15% 20% 20% 20% Fietstocht voor plezier 50% 47% 58% 46% 53% 44% Schaatsen 13% 15% 23% 22% 14% 13% Recreeren aan water (zee, meer, rivier, plas e.d.) 46% 53% 49% 53% 59% 53% Wandelsport 13% 11% 8% 9% 13% 11% Recreeren niet aan water (park, bos e.d.) 37% 37% 36% 33% 40% 36% Voetbal 10% 9% 13% 9% 7% 9% Toertochtjes met de auto 35% 33% 35% 39% 31% 33% Joggen, hardlopen, trimmen 9% 8% 6% 4% 11% 8% Tocht met rondvaartboot 6% 7% 6% 5% 3% 9% Skaten, skeeleren 6% 8% 6% 10% 9% 7% Toertochtjes met de motor 4% 4% 6% 6% 4% 3% Denksport (bridge, schaken, dammen, etc) 7% 7% 8% 5% 6% 7% Naar de volkstuin 4% 5% 5% 4% 5% 4% Tennis 5% 5% 4% 5% 9% 5% Skien, langlaufen, snowboarden 4% 5% 11% 3% 6% 3% Waterrecreatie en - sport Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Veenweide Regio Delta Regio Leidse Om- melanden Regio Den Haag Rotterdam Badminton 4% 3% 4% 3% 3% 3% Zwemmen in binnenbad 46% 43% 35% 49% 46% 43% Mountainbiken 3% 3% 2% 2% 5% 2% Zwemmen in buitenbad 27% 23% 32% 23% 26% 20% Volleybal 3% 3% 6% 2% 4% 2% Varen met motorboot, jacht 9% 10% 10% 10% 16% 8% Wielrennen 3% 3% 1% 4% 2% 3% Vissen 8% 8% 11% 10% 7% 7% Kanoen 4% 3% 6% 2% 3% 4% Zeilen 3% 4% 4% 2% 3% 4% >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage De recreatieactiviteiten binnen de regio’s
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 41 De vier regio's naast elkaar Activiteiten Sportwedstrijd bezoeken Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Veenweide Regio Delta Regio Leidse Om- melanden Regio Den Haag Rotterdam Evenement bezocht Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Veenweide Regio Delta Regio Leidse Om- melanden Regio Den Haag Rotterdam Betaald voetbalwedstrijd (o.a. ere- en eerste divisie) 11% 10% 5% 9% 6% 12% Beurs, tentoonstelling, show 28% 28% 22% 28% 28% 28% Amateur voetbalwedstrijd 13% 12% 15% 16% 10% 11% Cultureel evenement, festival 16% 12% 10% 12% 11% 13% Professionele wedstrijd andere sport 4% 4% 1% 4% 3% 4% Jaarmarkt, braderie, corso 38% 36% 45% 43% 38% 33% Amateurwedstrijd andere sport 11% 11% 11% 10% 14% 11% Kerstmarkt 20% 18% 13% 23% 15% 19% Muziek evenement, festival 29% 27% 20% 25% 26% 28% Wellness / beauty / ontspanning Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Veenweide Regio Delta Regio Leidse Om- melanden Regio Den Haag Rotterdam Recreatief winkelen Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Veenweide Regio Delta Regio Leidse Om- melanden Regio Den Haag Rotterdam Schoonheids- en Beauty behandeling 11% 12% 13% 17% 12% 12% Gewinkeld in binnenstad 66% 63% 64% 51% 67% 64% Kuurbaden 3% 3% 2% 0% 2% 3% Tuincentrum 58% 58% 64% 59% 69% 54% Sauna bezoek 14% 14% 7% 13% 16% 15% Markt bezocht 48% 51% 35% 52% 51% 53% Yoga, Tai Chi, Meditatie e.d. 2% 2% 2% 1% 2% 2% Winkelen voor plezier in stadsdeelcentrum of wijkcentrum 44% 52% 44% 60% 47% 53% Zonnebank 7% 8% 5% 6% 7% 9% Meubelboulevard, woonmall bezocht 28% 27% 22% 23% 27% 27% Factory Outlet Center (bijv. Batavia stad) 15% 12% 10% 15% 13% 11% Attracties bezocht Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Veenweide Regio Delta Regio Leidse Om- melanden Regio Den Haag Rotterdam Rommelmarkt, vlooienmarkt, zwarte markt 44% 43% 45% 46% 42% 43% Attractiepark, pretpark 42% 44% 37% 40% 43% 45% Dierentuin, vogelpark, zeeaquarium, etc. 42% 48% 44% 48% 39% 51% Kermis 33% 22% 23% 31% 30% 19% Speeltuin 29% 29% 32% 26% 32% 29% Kinderboerderij 26% 31% 21% 29% 31% 33% Sier-, heemtuin 5% 6% 3% 5% 6% 6% >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 42 De vier regio's naast elkaar Activiteiten Cultuur Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Veenweide Regio Delta Regio Leidse Om- melanden Regio Den Haag Rotterdam Overige culturele-, hobby-, verenigingsactiviteiten en cursussen Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Veenweide Regio Delta Regio Leidse Om- melanden Regio Den Haag Rotterdam Bioscoop of filmhuis bezocht 42% 43% 28% 37% 43% 45% Fotografie, film, video (niet vakantie) 12% 12% 8% 12% 15% 12% Museum bezocht 25% 29% 17% 22% 37% 29% Sportvereniging (bijv. kantinedienst of vergadering) 10% 10% 10% 9% 8% 10% Concert (pop, jazz, blues, rock) bezocht 20% 21% 23% 17% 21% 22% Religieuze, kerkelijke vereniging 11% 12% 24% 8% 10% 12% Musical bezocht 21% 21% 16% 20% 22% 23% Onderwijs, schoolvereniging 9% 8% 11% 8% 8% 8% Monument, bezienswaardigheid bezocht (zoals kastelen, kerken, dorpen of stadsdelen) 20% 18% 16% 17% 22% 18% Maatschappelijke vereniging (bijv. actiegroep, buurtvereniging, zorg) 8% 6% 4% 2% 6% 6% Cabaretvoorstelling bezocht 16% 15% 12% 10% 19% 15% Zang, toneel, dans, (jazz)ballet 8% 7% 4% 8% 9% 7% Toneelvoorstelling bezocht 13% 14% 14% 14% 16% 13% Bespelen van muziekinstrument 7% 6% 6% 6% 5% 6% Klassiek concert, opera, operette bezocht 7% 8% 3% 2% 13% 8% Tekenen, schilderen, beeldhouwen, sieraden maken, weven, etc. 6% 6% 5% 5% 7% 6% Galerie of atelier bezocht 6% 4% 2% 2% 6% 5% Wijnproeven, kookcursus, e.d. 3% 3% 2% 3% 5% 3% Bezoek aan oudheidkundige, archeologische objecten (opgravingen, grafheuvels, hunnebedden) 6% 5% 2% 4% 8% 5% Natuur, milieu activiteiten, vereniging 3% 3% 5% 3% 3% 3% Ballet, dansvoorstelling bezocht 5% 4% 2% 4% 5% 5% Uitgaan Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Veenweide Regio Delta Regio Leidse Om- melanden Regio Den Haag Rotterdam Uit eten in restaurant, eetcafe 79% 80% 76% 75% 83% 81% Op terras zitten 56% 52% 37% 47% 62% 51% Uit eten (fastfood, snackbar) 46% 48% 49% 52% 43% 49% Bar, cafe bezoek 33% 30% 25% 20% 36% 31% Bowlen, Kegelen 22% 22% 18% 20% 25% 22% Discobezoek 8% 8% 7% 4% 8% 10% Casino, speelhal e.d. 6% 6% 3% 5% 6% 6% Dance-, houseparty 4% 4% 2% 3% 4% 4% >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 43 Veenweide BSR Leefstijlkaart dagrecreatie >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage LEGENDA Creatief en inspirerend rood Uitbundig geel Gezellig lime Rustig groen Ingetogen aqua Stijlvol en luxe blauw Ondernemend paars
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 44 Veenweide Leefstijl De regio Veenweide kent een duidelijke oververtegenwoordi- ging van de leefstijlen Uitbundig Geel, Gezellig Lime en Rustig Groen. Samen vormen zij 70% van de inwoners van Veenwei- de. Deze leefstijlen zetten bij hun activiteiten het gezelschap centraal. Met wie ze de activiteit doen, is belangrijker dan de activiteit zelf. Lime en Groen houden daarbij van wat rustigere activiteiten, terwijl de Uitbundig Gele recreanten graag actief en sportief bezig zijn. Met name Geel en Lime houden ervan om de gezelligheid op te zoeken, Groen vermijdt liever de drukte. In de regio Veenweide vinden we veel gezinnen met kinderen (relatief vaker Geel en Lime), maar ook oudere tweepersoon- shuishoudens (vaker Groen). Het inkomen ligt rond modaal of iets daarboven. Activiteiten De activiteiten die in de regio Veenweide relatief vaak gedaan worden, passen goed bij de leefstijlen die oververtegenwoor- digd zijn in deze regio. Zo worden er veel attracties bezocht, zoals de dierentuin en de speeltuin. Vooral Lime houdt van deze actieve bezigheid. Daarnaast bezoeken de recreanten in de regio Veenweide vaak een rommelmarkt, jaarmarkt of tuin- centrum, maar ook amateur voetbalwedstrijden. Zowel Gele als Lime recreanten kunnen erg genieten van de gezellige drukte die bij deze activiteiten te vinden is. Ook watersportactiviteiten, zoals recreëren aan het water, zwemmen, kanoën en zeilen, worden relatief vaker gedaan. De Uitbundig Gele recreanten houden vooral van watersport. Ook zelf actief sporten vinden zij leuk, zoals voetbal en volleybal of schaatsen. Dit laatste doen de Groene recreanten ook graag. Verder wordt er in de regio Veenweide veel gefietst. Zowel Groene als Aqua recre- anten genieten daar erg van. Ten slotte zijn veel inwoners van de regio betrokken bij een religieuze of kerkelijke vereniging, wat met name vaak voorkomt onder recreanten met een Lime, Groene of Aqua leefstijl. >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 45 Verschillen tussen de gemeenten Ook tussen de gemeenten zijn verschillen te zien in leefstijl (onderstaande tabel geeft dit weer, groen gemarkeerd zijn alle percentages die een index 115 of hoger hebben vergeleken met het gemiddelde van de regio). Zo zijn er met name in Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk en Gouda meer recreanten met een Aqua, Blauwe of Paarse leefstijl. Ouderkerk, Nieuw- Lekkerland, Alblasserdam en Liesveld kennen de grootste oververtegenwoordiging van de Gele en Lime leefstijl. En met name Gorinchem maar ook Hardinxveld-Giessendam en Gies- senlanden hebben veel inwoners met een Groene leefstijl. Zo heeft elke gemeente een eigen leefstijlprofiel, wat betekenis heeft voor de activiteiten die de inwoners graag doen. Creatief en Inspirerend Rood Uitbundig Geel Gezellig Lime Rustig Groen Ingetogen Aqua Stijlvol en Luxe Blauw Ondernemend Paars Nederland 6% 18% 24% 16% 17% 9% 9% Provincie Zuid-Holland 7% 17% 23% 16% 16% 10% 10% Veenweide 4% 21% 29% 20% 15% 5% 6% Nieuwkoop 3% 18% 30% 20% 15% 9% 6% Bodegraven-Reeuwijk 3% 22% 26% 18% 17% 8% 6% Gouda 4% 19% 24% 22% 18% 5% 8% Ouderkerk 2% 29% 35% 11% 15% 4% 3% Vlist 1% 23% 32% 20% 13% 6% 5% Nederlek 3% 23% 29% 20% 15% 6% 4% Bergambacht 4% 18% 32% 20% 16% 3% 6% Schoonhoven 5% 20% 28% 20% 16% 5% 6% Nieuw-Lekkerland 1% 28% 32% 21% 9% 6% 4% Alblasserdam 2% 26% 34% 16% 15% 4% 4% Liesveld 3% 26% 39% 14% 11% 4% 3% Graafstroom 5% 25% 35% 14% 12% 4% 5% Hardinxveld-Giessendam 3% 24% 33% 20% 13% 4% 4% Gorinchem 9% 15% 23% 26% 14% 5% 8% Giessenlanden 4% 23% 31% 20% 13% 5% 5% Zederik 4% 22% 37% 17% 11% 4% 5% Leerdam 4% 20% 33% 19% 14% 4% 6% >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 46 Delta BSR Leefstijlkaart dagrecreatie >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage LEGENDA Creatief en inspirerend rood Uitbundig geel Gezellig lime Rustig groen Ingetogen aqua Stijlvol en luxe blauw Ondernemend paars
  • Leefstijl In de regio Delta bevinden zich veel inwoners met een Uit- bundig Gele leefstijl of met een Gezellig Lime leefstijl. Samen vormen zij 49% van de inwoners. Maar ook de Stijlvol en Luxe Blauwe leefstijl is duidelijk oververtegenwoordigd in deze regio. De Gele en Lime recreanten houden van gezelligheid en ze gaan er graag op uit met een grotere groep mensen. De Blauwe recreanten houden wat meer van luxe en rustig ontspannen om aan alle hectiek van de dag te kunnen ontko- men. In de regio Delta vinden we verder veel gezinnen met kinderen, maar ook relatief veel tweepersoonshuishoudens (vanaf 35 jaar). Het inkomen ligt hier relatief hoog: 41% heeft een inkomen van 1,5 keer modaal of hoger. Activiteiten De activiteiten die de inwoners van de regio Delta doen, zijn kenmerkend voor de leefstijlen die in de regio oververtegen- woordigd zijn. Met name de markten worden druk bezocht door de recreanten in de regio Delta. Gele en Lime recrean- ten genieten echt van de gezellige drukte op de markt, maar ook de Blauwe recreanten kunnen met name de kerstmarkt wel waarderen. Ook winkelen voor je plezier doen deze drie groepen recreanten graag. Attracties zoals de dierentuin en de kinderboerderij worden relatief vaak bezocht, met name Geel houdt daar van. Watersportactiviteiten zijn in de regio Delta zeer geliefd, wat gezien de ligging natuurlijk logisch is. Maar ook de aanwezigheid van veel Gele en Blauwe recreanten verklaart waarom dit relatief vaak gedaan wordt. Verder valt op dat er vaker dan gemiddeld toertochtjes met de auto of met de motor worden gedaan, wat de Blauwe recreanten graag doen om even heerlijk te kunnen ontspannen. Geel en Lime houden zoals gezegd wel van wat drukte. Maar als zij even willen ontspannen, dan kunnen ze ook echt genieten van een schoonheids- of beautybehandeling. Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 47 Delta >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Creatief en Inspirerend Rood Uitbundig Geel Gezellig Lime Rustig Groen Ingetogen Aqua Stijlvol en Luxe Blauw Ondernemend Paars Nederland 6% 18% 24% 16% 17% 9% 9% Provincie Zuid-Holland 7% 17% 23% 16% 16% 10% 10% Delta 7% 24% 25% 15% 10% 14% 6% Westvoorne 4% 18% 21% 16% 14% 20% 8% Brielle 11% 19% 20% 15% 13% 16% 7% Hellevoetsluis 10% 22% 22% 17% 10% 13% 5% Bernisse 7% 25% 25% 13% 8% 18% 4% Spijkenisse 6% 26% 27% 15% 10% 13% 4% Oud-Beijerland 7% 26% 20% 11% 13% 16% 7% Korendijk 5% 27% 26% 13% 10% 13% 5% Binnenmaas 5% 22% 27% 17% 12% 10% 8% Strijen 8% 22% 30% 11% 7% 13% 10% Cromstrijen 7% 22% 23% 13% 13% 13% 8% Goedereede 6% 22% 31% 13% 9% 16% 4% Dirksland 8% 24% 30% 15% 5% 14% 4% Middelharnis 9% 26% 26% 13% 8% 14% 4% Oostflakkee 3% 24% 27% 17% 9% 15% 5% Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 48 Verschillen tussen de gemeenten De gemeenten in de regio Delta hebben allemaal een uniek leefstijlprofiel. De dagrecreatieve activiteiten die in elke ge- meente gedaan worden, hangen daar nauw mee samen. Zo is bijvoorbeeld te zien dat de gemeenten Westvoorne en Brielle, vergeleken met het gemiddelde van de regio, meer recreanten hebben met een Aqua leefstijl en met een Blauwe of Paarse leefstijl. Vooral op Goeree-Overflakkee zijn veel recreanten met een Lime leefstijl te vinden en Rode recreanten zijn er met name in Brielle, Hellevoetsluis en Middelharnis. >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 49 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage LEGENDA Creatief en inspirerend rood Uitbundig geel Gezellig lime Rustig groen Ingetogen aqua Stijlvol en luxe blauw Ondernemend paars Leidse Ommelanden BSR Leefstijlkaart dagrecreatie
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 50 Leidse Ommelanden Leefstijl In de regio Leidse Ommelanden is het leefstijlprofiel beduidend anders dan die van Veenweide en Delta. In deze regio is de grootste groep die aanwezig is de Ingetogen Aqua belevings- wereld 21% t.o.v. 17% gemiddeld). Naast deze oververte- genwoordigde groep, zijn de belevingswerelden Creatief en Inspirerend Rood en Ondernemend Paars ook relatief vaak aanwezig. Deze drie belevingswerelden zijn alledrie erg geïn- teresseerd in cultuur. De Aqua recreanten zijn daarnaast graag in de natuur, terwijl Paars liever actief gaat sporten. Rode recreanten treden graag buiten de gebaande paden, zijn altijd op zoek naar iets nieuws, iets wat anders is dan anders. De recreanten in deze belevingswerelden zijn relatief vaak hoog opgeleid. In de regio Leidse Ommelanden zien we dan ook een oververtegenwoordiging van hoog opgeleide mensen met een hoog inkomen. Activiteiten De activiteiten die in deze regio gedaan worden, sluiten nauw aan bij de Rode, Paarse en Aqua belevingswereld. Zo valt direct op dat vrijwel alle culturele activiteiten vaker dan gemid- deld gedaan worden. Vooral museumbezoek, cabaret- en toneelvoorstellingen en bezoek van een klassiek concert zijn favoriet. Allemaal activiteiten die zowel de Rode, Paarse als Aqua recreanten graag doen. Maar ook hobby’s als fotogra- fie, zang, dans, tekenen en schilderen worden vaker gedaan. Vooral de creatieve Rode recreanten houden daarvan. Ook gaan de recreanten in Leidse Ommelanden graag uit. De Rode en Paarse recreanten gaan graag uit eten, een terrasje pakken of naar het café. Sporten wordt ook veel gedaan: zoals wande- len en fietsen (vooral Paars en Aqua), joggen, skaten en moun- tainbiken (vooral Rood). De recreanten in Leidse Ommelanden zijn dus actieve, cultuurliefhebbende recreanten. >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 51 Verschillen tussen de gemeenten Binnen de regio zijn ook nog grote verschillen te zien in de leefstijlprofielen van elke gemeente. In Leiden bevinden zich de meeste recreanten uit de Rode belevingswereld. De gemeen- ten onder Leiden hebben vooral een oververtegenwoordiging van de Paarse en Aqua belevingswerelden (Wassenaar, Voor- schoten) en de gemeenten boven Leiden juist van de Blauwe belevingswereld (Teylingen, Noordwijkerhout). Gemeenten als Katwijk, Kaag en Braassem, Rijnwoude en Boskoop hebben juist veel Gele en Lime inwoners. Creatief en Inspirerend Rood Uitbundig Geel Gezellig Lime Rustig Groen Ingetogen Aqua Stijlvol en Luxe Blauw Ondernemend Paars Nederland 6% 18% 24% 16% 17% 9% 9% Provincie Zuid-Holland 7% 17% 23% 16% 16% 10% 10% Leidse Ommelanden 8% 15% 18% 15% 21% 9% 14% Noordwijk 5% 16% 18% 14% 24% 10% 14% Noordwijkerhout 3% 17% 19% 20% 18% 12% 11% Hillegom 6% 19% 21% 16% 20% 10% 9% Lisse 6% 18% 18% 16% 20% 10% 12% Teylingen 7% 16% 18% 14% 22% 11% 13% Katwijk 5% 20% 28% 17% 15% 7% 7% Oegstgeest 9% 9% 8% 11% 30% 10% 22% Leiden 18% 10% 14% 15% 17% 8% 18% Leiderdorp 7% 15% 15% 15% 26% 10% 13% Wassenaar 5% 8% 13% 12% 36% 8% 18% Voorschoten 8% 12% 13% 13% 28% 9% 18% Zoeterwoude 7% 17% 23% 10% 20% 8% 15% Leidschendam-Voorburg 6% 10% 14% 15% 29% 9% 17% Zoetermeer 6% 16% 19% 15% 21% 9% 12% Kaag en Braassem 3% 17% 24% 17% 19% 10% 11% Rijnwoude 4% 20% 26% 11% 19% 10% 9% Alphen aan den Rijn 8% 17% 16% 17% 18% 11% 12% Boskoop 6% 19% 26% 18% 15% 8% 8% >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 52 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage LEGENDA Creatief en inspirerend rood Uitbundig geel Gezellig lime Rustig groen Ingetogen aqua Stijlvol en luxe blauw Ondernemend paars Den Haag - Rotterdam BSR Leefstijlkaart dagrecreatie
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 53 Leefstijlen Hoewel de Gezellig Lime belevingswereld het grootste is in de regio Den Haag – Rotterdam (24%) is deze, vergeleken met het landelijk gemiddelde, niet oververtegenwoordigd. Vergeleken met de provincie is deze belevingswereld wel iets groter. In de Regio Den Haag - Rotterdam zijn juist relatief veel recreanten uit de Creatief en Inspirerend Rode en Onder- nemend Paarse belevingswereld. Maar ook de Groene bele- vingswereld komt hier relatief vaak voor. De Rode en Paarse recreanten zijn erg gericht op cultuur en willen graag nieuwe ervaringen opdoen en interessante dingen beleven. Voor hen mag het wel ‘anders dan anders’ zijn. Dit in tegenstelling tot de Groene recreanten die het liever wat rustiger en gewoner houden, dicht bij huis. Zij zoeken graag de natuur op. De regio kent veel eenpersoonshuishoudens. Enerzijds zien we dit vaak terug onder de jonge Rode en Paarse recreanten en anderzijds onder Groene recreanten die wat ouder zijn. Qua leeftijd is men iets jonger dan gemiddeld in Nederland. Het inkomen ligt aan de ene kant nog onder modaal (nog niet of pas afgestudeer- den), aan de andere kant zien we ook iets meer inwoners met een inkomen van 2 keer modaal of hoger. Activiteiten De activiteiten die de inwoners van de Regio Den Haag - Rotterdam graag doen, zijn culturele activiteiten en uitgaan. Vooral de Rode en Paarse recreanten houden van culturele activiteiten en uitgaan. Winkelen voor je plezier en marktbe- zoek worden ook relatief vaak gedaan. Met name de Lime recreanten vinden het leuk om daar de gezelligheid op te zoeken. >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Regio Den Haag - Rotterdam
  • Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 54 Verschillen tussen de gemeenten Met name de grote steden (Den Haag, Rotterdam, Delft) heb- ben veel inwoners uit de Rode belevingswereld. De zuidwes- telijke hoek met gemeenten als Westland, Midden-Delfland en Maassluis hebben een grote aanwezigheid van de Blauwe belevingswereld. Het noordelijke deel van de regio (Den Haag tot Lansingerland) heeft vooral veel Paarse recreanten. Creatief en Inspirerend Rood Uitbundig Geel Gezellig Lime Rustig Groen Ingetogen Aqua Stijlvol en Luxe Blauw Ondernemend Paars Nederland 6% 18% 24% 16% 17% 9% 9% Provincie Zuid-Holland 7% 17% 23% 16% 16% 10% 10% Regio Den Haag Rotterdam 7% 16% 24% 17% 16% 10% 10% Den Haag 10% 10% 19% 19% 18% 10% 14% Rijswijk 5% 11% 19% 20% 24% 10% 11% Pijnacker-Nootdorp 6% 18% 21% 10% 15% 15% 14% Delft 11% 11% 21% 15% 18% 9% 15% Westland 4% 17% 29% 14% 15% 14% 7% Midden-Delfland 4% 19% 25% 11% 17% 14% 10% Maassluis 7% 18% 22% 19% 15% 12% 7% Vlaardingen 3% 21% 26% 17% 18% 10% 5% Schiedam 4% 20% 25% 17% 15% 11% 8% Lansingerland 4% 20% 25% 9% 17% 14% 13% Rotterdam 9% 17% 25% 17% 15% 8% 10% Waddinxveen 4% 18% 26% 12% 20% 9% 11% Zuidplas 2% 21% 27% 14% 15% 11% 10% Capelle aan den IJssel 5% 19% 25% 17% 17% 9% 9% Krimpen aan den IJssel 4% 23% 27% 12% 16% 10% 8% Ridderkerk 3% 20% 29% 19% 16% 7% 6% Barendrecht 3% 23% 19% 10% 15% 16% 13% Albrandswaard 5% 23% 19% 11% 18% 15% 9% Hendrik-Ido-Ambacht 5% 23% 25% 13% 12% 12% 9% Papendrecht 5% 21% 25% 15% 17% 9% 7% Zwijndrecht 4% 20% 29% 15% 17% 8% 7% Sliedrecht 8% 18% 30% 22% 11% 6% 5% Dordrecht 7% 18% 24% 20% 14% 8% 8% >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • De provincie Zuid-Holland is contrastrijk. Enerzijds zijn er zeer hoogstedelijke gebieden, anderzijds ook veel rustiger gebieden zoals Goeree-Overflakkee. De provincie zelf lijkt redelijk op het landelijk gemiddelde, maar de vier regio’s verschillen onderling erg. De leefstijlprofielen van de regio’s in de provincie lopen uiteen van het grootstedelijke van de Leidse Ommelanden, met veel Rode en Paarse recreanten tot de rustigere gebieden als Veenweide en Delta waar meer Lime en Gele recreanten wonen. Daarnaast hebben de regio’s nog unieke elementen. Leidse Ommelanden heeft naast Paarse en Rode ook een grote oververtegenwoordiging van Ingetogen Aqua recrean- ten. In deze regio worden dan ook veel culturele activiteiten gedaan. In de regio Delta zijn erg veel Blauwe recreanten die graag winkelen en van watersport houden, terwijl in de regio Veenweide met veel Groene recreanten veel rustigere activitei- ten gedaan worden. Binnen elke regio zijn er ook tussen de gemeenten verschillen te zien. Zo hebben grote steden vaker meer Rode en Paarse recreanten en de kleinere gemeenten daar omheen meer Blauwe en Aqua recreanten. De leefstijlkennis over de regio’s en de gemeenten kan zo ingezet worden om met een gediffe- rentieerd aanbod aan dagrecreatieve activiteiten optimaal in te spelen op de diversiteit aan recreantengroepen die aanwezig is in de provincie Zuid-Holland. Deel 2 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 55 Conclusie >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Deel 3 Voorbeeld Deel 3 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 56 Profielbeschrijving gemeente Leiden
  • Deel 3 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 57 Inleiding Voor elke gemeente in de provincie Zuid-Holland is een be- stand beschikbaar met daarin de factsheets van die gemeente en een leefstijlkaart. Deze documenten zijn op te vragen bij de provincie Zuid-Holland (zuidholland@pzh.nl). In de factsheets staat informatie over de inwoners van de gemeente, over de regio waartoe de gemeente behoort en over de provincie Zuid- Holland. Bij elke gemeente is gekeken naar de leefstijl van de inwoners, maar ook naar demografische kenmerken (leeftijd, gezinsfase etc.) en naar dagrecreatieve activiteiten en media- voorkeuren. De leefstijlverdeling van de inwoners is op de leef- stijlkaart weergegeven. In de factsheets wordt per gemeente een vergelijking gemaakt met het landelijk gemiddelde. >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 3 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 58 Factsheets geven in één overzicht weer wat de belangrijkste onderzoeksresultaten zijn. In dit geval laten de factsheets de belangrijkste kenmerken zien van de inwoners in een be- paalde gemeente. De factsheets geven daarmee een typering van deze inwoners en de mate waarin zij verschillen van “het landelijke beeld”. U krijgt een gevoel bij wat deze mensen belangrijk vinden: wat is belangrijk in het leven, hoe beleven ze dagrecreatie en welke activiteiten ondernemen zij?   >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Wat kunt u met de factsheets? Inhoud factsheets Voor elke gemeente wordt het volgende weergegeven: • Wat vindt de recreant belangrijk en wat doet hij graag? Psychografie (leefstijl): tot welke belevingswereld behoort deze recreant? • Wie is deze recreant? Sociodemografische kenmerken: sociale klasse, gezinscyclus, inkomen, leeftijd, opleiding, aantal personen per huishouden, autobezit. • Met welke media is deze recreant goed te bereiken? Mediakenmerken: televisiezenders, tijdschriften, internet, kranten, radio. • Welke dagrecreatieve activiteiten onderneemt deze recreant? De ondernomen activiteiten: Weergave van 83 activiteiten. Zichtbaar wordt welk percentage van de mensen in de gemeente een activiteit onderneemt.
  • Deel 3 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 59 3 Gemeente Leiden Leefstijl en demografie van de huishoudens 7 dagrecreatiesegmenten Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL 4 dagrecreatiesegmenten Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Creatief en Inspirerend Rood 6% 7% 8% 18% 302 Rood 17% 18% 19% 30% 174 Uitbundig Geel 18% 17% 15% 10% 55 Geel 30% 29% 23% 17% 56 Gezellig Lime 24% 23% 18% 14% 57 Groen 28% 28% 27% 25% 88 Rustig Groen 16% 16% 15% 15% 92 Blauw 25% 26% 30% 29% 117 Ingetogen Aqua 17% 16% 21% 17% 99 Stijlvol en Luxe Blauw 9% 10% 9% 8% 86 Ondernemend Paars 9% 10% 14% 18% 196 Sociale klasse Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Inkomen van het huishouden Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL A 18% 18% 22% 29% 161 Beneden modaal 28% 28% 23% 34% 121 Bb 31% 30% 31% 27% 87 Modaal 37% 36% 36% 32% 86 Bo 18% 19% 19% 21% 117 1,5 keer modaal 19% 18% 20% 16% 84 C-D 33% 32% 28% 23% 72 2 keer modaal en hoger 16% 18% 21% 18% 111 Gezinsfase Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Leeftijd kostwinner Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Eenpersoonshuishouden < 35 jaar 10% 10% 10% 22% 220 t/m 24 jaar 3% 3% 3% 6% 203 Tweepersoonshuishouden < 35 jaar 6% 7% 6% 8% 133 25 t/m 34 jaar 19% 20% 18% 29% 155 Gezin met kinderen, jongste < 5 jr 11% 11% 11% 9% 82 35 t/m 49 jaar 32% 31% 32% 28% 87 Gezin met kinderen, jongste 6-12 jr 9% 9% 10% 7% 78 50 t/m 65 jaar 26% 25% 27% 21% 81 Gezin met kinderen, jongste 13+ jr 15% 14% 16% 11% 73 65 jaar en ouder 20% 20% 20% 16% 78 Eenpersoonshuishouden 35-54 jaar 9% 10% 8% 11% 122 Tweepersoonshuishouden 35-54 jaar 6% 6% 6% 5% 83 Eenpersoonshuishouden 55+ jaar 15% 16% 15% 14% 93 Tweepersoonshuishouden 55+ jaar 18% 17% 18% 12% 67 Opleiding hoofdkostwinner Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Laag 32% 33% 29% 24% 74 Midden 35% 34% 34% 29% 85 Hoog 33% 33% 37% 47% 141 Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland Nederland,  de  provincie,  de  regio,  de  gemeente   Index  gemeente  t.o.v.  Nederland  totaal   Hoofdcategorie  (leefs9jl  en  demografie)   en  subcategorie  (7  dagrecrea9esegmenten,  sociale   klasse,  gezinsfase)   De factsheets: Leeswijzer De index geeft weer hoe de desbetreffende ge- meente zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde heeft een index van 100. Indien een aspect vaker voorkomt bij de gemeente dan landelijk, dan ligt de index boven de 100. Hoe hoger de index, des te vaker dit voorkomt in vergelij- king met het landelijke gemiddelde. Voorbeeld: Van alle recreanten uit de gemeente Leiden behoort 18% tot de Ondernemend Paarse leefstijl. In Nederland is dit 9%. De index voor de gemeente Leiden ligt hiermee op 196. Sommige verschillen tussen het landelijk gemiddel- de en de betreffende gemeente zijn significant groot. Dit betekent dat iets beduidend vaker of beduidend minder vaak voorkomt. Indien iets beduidend vaker voorkomt, dan is dit percentage vetgedrukt weerge- geven, indien iets beduidend minder vaak voorkomt is het cursief weergegeven. >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 3 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 60 De leefstijlkaart Op de kaart is per straat de meest voorkomende leefstijlkleur weergegeven. De andere leefstijlkleuren zijn in de meeste gevallen ook wel aanwezig, maar deze zijn minder sterk verte- genwoordigd. De leefstijlkaart geeft daarmee een indruk van de meest voorkomende leefstijl in een wijk of buurt. De exacte verhoudingen voor de zeven leefstijlen dagrecreatie zijn in de factsheets weergegeven. Omdat niet elke buurt evenveel inwoners heeft, en alleen de meest voorkomende kleur is weergegeven, kunnen de percen- tages afwijken van de indruk die aan de hand van de kaart naar voren komt. De factsheets zijn altijd leidend, de kaart geeft een impressie. >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage LEGENDA Creatief en inspirerend rood Uitbundig geel Gezellig lime Rustig groen Ingetogen aqua Stijlvol en luxe blauw Ondernemend paars Gemeente Leiden BSR Leefstijlkaart dagrecreatie
  • Deel 3 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 61 Gemeente Leiden Leefstijl en demografie van de huishoudens 7 dagrecreatiesegmenten Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL 4 dagrecreatiesegmenten Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Creatief en Inspirerend Rood 6% 7% 8% 18% 302 Rood 17% 18% 19% 30% 174 Uitbundig Geel 18% 17% 15% 10% 55 Geel 30% 29% 23% 17% 56 Gezellig Lime 24% 23% 18% 14% 57 Groen 28% 28% 27% 25% 88 Rustig Groen 16% 16% 15% 15% 92 Blauw 25% 26% 30% 29% 117 Ingetogen Aqua 17% 16% 21% 17% 99 Stijlvol en Luxe Blauw 9% 10% 9% 8% 86 Ondernemend Paars 9% 10% 14% 18% 196 Sociale klasse Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Inkomen van het huishouden Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL A 18% 18% 22% 29% 161 Beneden modaal 28% 28% 23% 34% 121 Bb 31% 30% 31% 27% 87 Modaal 37% 36% 36% 32% 86 Bo 18% 19% 19% 21% 117 1,5 keer modaal 19% 18% 20% 16% 84 C-D 33% 32% 28% 23% 72 2 keer modaal en hoger 16% 18% 21% 18% 111 Gezinsfase Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Leeftijd kostwinner Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Eenpersoonshuishouden < 35 jaar 10% 10% 10% 22% 220 t/m 24 jaar 3% 3% 3% 6% 203 Tweepersoonshuishouden < 35 jaar 6% 7% 6% 8% 133 25 t/m 34 jaar 19% 20% 18% 29% 155 Gezin met kinderen, jongste < 5 jr 11% 11% 11% 9% 82 35 t/m 49 jaar 32% 31% 32% 28% 87 Gezin met kinderen, jongste 6-12 jr 9% 9% 10% 7% 78 50 t/m 65 jaar 26% 25% 27% 21% 81 Gezin met kinderen, jongste 13+ jr 15% 14% 16% 11% 73 65 jaar en ouder 20% 20% 20% 16% 78 Eenpersoonshuishouden 35-54 jaar 9% 10% 8% 11% 122 Tweepersoonshuishouden 35-54 jaar 6% 6% 6% 5% 83 Eenpersoonshuishouden 55+ jaar 15% 16% 15% 14% 93 Tweepersoonshuishouden 55+ jaar 18% 17% 18% 12% 67 Opleiding hoofdkostwinner Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Laag 32% 33% 29% 24% 74 Midden 35% 34% 34% 29% 85 Hoog 33% 33% 37% 47% 141 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 3 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 62 Gemeente Leiden Demografie en mediavoorkeur van de huishoudens Aantal personen per huishouden Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Autobezit Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL 1 persoon 34% 36% 33% 48% 141 Nee 20% 24% 19% 35% 175 2 personen 31% 30% 31% 25% 81 1 auto 57% 56% 59% 53% 93 3 personen 12% 12% 12% 10% 83 2 of meer auto's 23% 20% 23% 13% 57 4 personen 16% 15% 16% 12% 75 5 of meer personen 7% 7% 8% 4% 57 Televisiezenders voorkeur Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Tijdschriften leesvoorkeur Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Buitenlandse zender 24% 23% 24% 25% 105 Reizen 21% 22% 22% 22% 107 Canal+ 3% 3% 3% 3% 97 Sport 16% 15% 15% 13% 85 Nederland 1 48% 48% 47% 48% 100 Gezondheid 12% 12% 12% 13% 108 Nederland 2 48% 48% 48% 47% 99 Tuinieren 11% 9% 9% 7% 65 Nederland 3 43% 44% 44% 45% 104 Koken 10% 11% 11% 11% 110 Net5 38% 39% 38% 41% 107 Voetbal 9% 9% 9% 7% 79 Regionale zenders 22% 18% 17% 15% 67 Doe het zelf 8% 7% 7% 6% 73 RTL 4 51% 52% 51% 49% 95 Mode 10% 11% 10% 12% 121 RTL 5 41% 41% 41% 40% 100 Muziek 7% 7% 7% 9% 118 RTL 7 29% 30% 29% 29% 99 Natuur 7% 7% 7% 8% 106 SBS 6 50% 49% 48% 46% 93 Puzzel 10% 10% 10% 10% 92 Sport (Eurosport) 18% 17% 19% 17% 96 Veronica 33% 33% 32% 32% 98 Internetinteresse Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Actualiteiten 17% 17% 17% 17% 98 Informatie zoeken 32% 32% 32% 33% 101 Reizen 18% 19% 19% 21% 113 Uitgaan 6% 8% 7% 8% 119 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 3 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 63 Gemeente Leiden Mediavoorkeur Kranten abonnement Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL    TV soort programma's Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Regionaal dagblad 27% 12% 17% 18% 68    Speelfilms 64% 65% 65% 68% 106 Gratis dagbladen 15% 23% 18% 26% 166    Documentaires 53% 54% 55% 57% 107 De Telegraaf 12% 10% 17% 11% 87    Actualiteiten/nieuws 65% 65% 66% 65% 101 Algemeen Dagblad 7% 18% 9% 4% 55    Soaps/series 45% 47% 47% 50% 110 De Volkskrant 4% 4% 5% 9% 226    Sportprogramma's 46% 45% 46% 40% 86 NRC Handelsblad 4% 5% 6% 7% 206    Klusprogramma's wonen / tuin 31% 29% 28% 23% 76 Trouw 1% 2% 2% 2% 114    Show/amusementsprogramma's 34% 34% 34% 30% 90 Nederlands Dagblad 1% 1% 1% 1% 82    Talkshows 24% 26% 26% 27% 112 Het Parool 1% 0% 0% 0% 36    Natuurprogramma's 28% 28% 29% 27% 94 Reformatorisch Dagblad 1% 2% 1% 0% 40    Spellen/quizzen 28% 27% 26% 25% 89 Het Financieele Dagblad 1% 1% 1% 1% 78    Programma's over gezondheid 25% 24% 23% 22% 88 Andere krant 7% 5% 5% 5% 70    Reality tv 18% 19% 18% 19% 108                                 Radiozenders Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL    Radiozenders Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Sky Radio 29% 30% 31% 29% 102 Radio 10 FM 10% 9% 9% 8% 82 Radio 538 24% 25% 26% 27% 112 Veronica 33% 33% 32% 32% 98 Regionale zenders 22% 18% 17% 15% 67 Classic FM 8% 10% 11% 11% 138 Radio 3 19% 15% 16% 17% 92 CAZ 11% 13% 12% 12% 107 Qmusic 14% 17% 16% 17% 123 Radio 4 5% 5% 6% 6% 108 Radio 1 14% 14% 15% 14% 99 RTL FM 5% 6% 6% 6% 114 Radio 2 14% 12% 14% 12% 90 Business News Radio 2% 3% 3% 3% 119 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 3 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 64 Gemeente Leiden Activiteiten Buitenrecreatie Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL    Zelf sporten Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Wandeling voor plezier 57% 53% 56% 56% 98 Fitness, aerobic, steps, spinning, etc. 19% 20% 20% 23% 116 Fietstocht voor plezier 50% 47% 53% 53% 106 Schaatsen 13% 15% 14% 15% 118 Recreeren aan water (zee, meer, rivier, plas e.d.) 46% 53% 59% 61% 131 Wandelsport 13% 11% 13% 13% 102 Recreeren niet aan water (park, bos e.d.) 37% 37% 40% 41% 110 Voetbal 10% 9% 7% 6% 64 Toertochtjes met de auto 35% 33% 31% 30% 87 Joggen, hardlopen, trimmen 9% 8% 11% 12% 134 Tocht met rondvaartboot 6% 7% 3% 3% 44 Skaten, skeeleren 6% 8% 9% 8% 124 Toertochtjes met de motor 4% 4% 4% 4% 104 Denksport (bridge, schaken, dammen, etc) 7% 7% 6% 6% 85 Naar de volkstuin 4% 5% 5% 5% 129 Tennis 5% 5% 9% 9% 174 Skien, langlaufen, snowboarden 4% 5% 6% 6% 152 Waterrecreatie en - sport Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Badminton 4% 3% 3% 3% 74 Zwemmen in binnenbad 46% 43% 46% 47% 102 Mountainbiken 3% 3% 5% 5% 139 Zwemmen in buitenbad 27% 23% 26% 24% 90 Volleybal 3% 3% 4% 4% 136 Varen met motorboot, jacht 9% 10% 16% 17% 185 Wielrennen 3% 3% 2% 2% 59 Vissen 8% 8% 7% 8% 98 Kanoen 4% 3% 3% 3% 83 Zeilen 3% 4% 3% 4% 113 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 3 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 65 Gemeente Leiden Activiteiten Sportwedstrijd bezoeken Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Evenement bezocht Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Betaald voetbalwedstrijd (o.a. ere- en eerste divisie) 11% 10% 6% 5% 48 Beurs, tentoonstelling, show 28% 28% 28% 29% 105 Amateur voetbalwedstrijd 13% 12% 10% 10% 83 Cultureel evenement, festival 16% 12% 11% 12% 80 Professionele wedstrijd andere sport 4% 4% 3% 4% 107 Jaarmarkt, braderie, corso 38% 36% 38% 40% 105 Amateurwedstrijd andere sport 11% 11% 14% 14% 129 Kerstmarkt 20% 18% 15% 15% 72 Muziek evenement, festival 29% 27% 26% 28% 97 Wellness / beauty / ontspanning Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Recreatief winkelen Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Schoonheids- en Beauty behandeling 11% 12% 12% 11% 97 Gewinkeld in binnenstad 66% 63% 67% 69% 106 Kuurbaden 3% 3% 2% 3% 84 Tuincentrum 58% 58% 69% 72% 125 Sauna bezoek 14% 14% 16% 16% 116 Markt bezocht 48% 51% 51% 50% 105 Yoga, Tai Chi, Meditatie e.d. 2% 2% 2% 2% 88 Winkelen voor plezier in stadsdeelcentrum of wijkcentrum 44% 52% 47% 46% 105 Zonnebank 7% 8% 7% 8% 116 Meubelboulevard, woonmall bezocht 28% 27% 27% 28% 100 Factory Outlet Center (bijv. Batavia stad) 15% 12% 13% 15% 100 Attracties bezocht Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Rommelmarkt, vlooienmarkt, zwarte markt 44% 43% 42% 42% 96 Attractiepark, pretpark 42% 44% 43% 44% 106 Dierentuin, vogelpark, zeeaquarium, etc. 42% 48% 39% 38% 90 Kermis 33% 22% 30% 29% 88 Speeltuin 29% 29% 32% 35% 121 Kinderboerderij 26% 31% 31% 32% 125 Sier-, heemtuin 5% 6% 6% 6% 109 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 3 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 66 Gemeente Leiden Activiteiten Cultuur Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Overige culturele-, hobby-, verenigingsactiviteiten en cursussen Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Bioscoop of filmhuis bezocht 42% 43% 43% 43% 102 Fotografie, film, video (niet vakantie) 12% 12% 15% 17% 139 Museum bezocht 25% 29% 37% 38% 151 Sportvereniging (bijv. kantinedienst of vergadering) 10% 10% 8% 8% 75 Concert (pop, jazz, blues, rock) bezocht 20% 21% 21% 23% 115 Religieuze, kerkelijke vereniging 11% 12% 10% 9% 82 Musical bezocht 21% 21% 22% 22% 108 Onderwijs, schoolvereniging 9% 8% 8% 7% 82 Monument, bezienswaardigheid bezocht (zoals kastelen, kerken, dorpen of stadsdelen) 20% 18% 22% 21% 105 Maatschappelijke vereniging (bijv. actiegroep, buurtvereniging, zorg) 8% 6% 6% 5% 65 Cabaretvoorstelling bezocht 16% 15% 19% 19% 121 Zang, toneel, dans, (jazz)ballet 8% 7% 9% 9% 119 Toneelvoorstelling bezocht 13% 14% 16% 13% 104 Bespelen van muziekinstrument 7% 6% 5% 6% 83 Klassiek concert, opera, operette bezocht 7% 8% 13% 13% 191 Tekenen, schilderen, beeldhouwen, sieraden maken, weven, etc. 6% 6% 7% 7% 108 Galerie of atelier bezocht 6% 4% 6% 6% 107 Wijnproeven, kookcursus, e.d. 3% 3% 5% 7% 213 Bezoek aan oudheidkundige, archeologische objecten (opgravingen, grafheuvels, hunnebedden) 6% 5% 8% 8% 145 Natuur, milieu activiteiten, vereniging 3% 3% 3% 3% 135 Ballet, dansvoorstelling bezocht 5% 4% 5% 5% 99 Uitgaan Nederland Provincie Zuid-Holland Regio Leidse Ommelanden Gemeente Leiden Index gemeente tov NL Uit eten in restaurant, eetcafe 79% 80% 83% 85% 107 Op terras zitten 56% 52% 62% 66% 118 Uit eten (fastfood, snackbar) 46% 48% 43% 41% 89 Bar, cafe bezoek 33% 30% 36% 39% 121 Bowlen, Kegelen 22% 22% 25% 26% 119 Discobezoek 8% 8% 8% 8% 102 Casino, speelhal e.d. 6% 6% 6% 7% 121 Dance-, houseparty 4% 4% 4% 4% 112 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 3 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 67 Uitwerking: gemeente Leiden Leefstijl en activiteiten In de gemeente Leiden wonen veel recreanten met een Crea- tief en Inspirerend Rode of Ondernemend Paarse leefstijl. Dit zijn de grootste twee leefstijlen en bovendien beide erg over- vertegenwoordigd. Zo is het landelijk gemiddelde voor de Rode leefstijl 6% en in Leiden 18% waardoor de index op ruim 300 ligt (3x zoveel Rode recreanten als gemiddeld). De index voor Paars ligt op 196 (dus 1,96 keer zoveel Paarse recreanten als gemiddeld). Deze percentages zijn in de factsheets vetgedrukt, omdat ze significant oververtegenwoordigd zijn. De leefstijl Ingetogen Aqua komt ook veel voor (17%) maar iets minder dan gemiddeld in Nederland. Vergeleken met de regio Leidse Ommelanden, waar Leiden toe behoort, valt op dat de Rode en Paarse recreanten significant oververtegenwoordigd zijn. Maar de Aqua recreanten komen in Leiden wat minder voor dan in de gehele regio. In de Recreantenatlas Dagrecreatie (Recron) en in de samenvattende pagina’s 15-34 staat wat de kenmerken zijn van deze recreanten uit de Rode, Paarse en Aqua belevings- werelden. In de factsheets van de gemeente Leiden is vervol- gens te zien wat de kenmerken zijn van de inwoners van Leiden. Door dit te combineren wordt duidelijk dat de leefstijlen die in Leiden goed vertegenwoordigd zijn, hun stempel drukken op de activiteiten die er veel in Leiden gedaan worden. Zo valt op dat de recreanten in Leiden erg vaak culturele activiteiten doen: museum bezoek (38% t.o.v. 25% landelijk gemiddelde, index 151); bezoek klassiek concert (13% t.o.v. 7%, index 191); bezoek oudheidkundig en archeologische objecten (8% t.o.v. 6%, index 145). Deze activiteiten worden het meest gedaan door recreanten uit de Rode, Paarse en Aqua belevingswerelden. Precies die leefstijlen die in de ge- meente Leiden vaak voorkomen. Zo kan van elke activiteit bekeken worden of de recreanten in Leiden dit vaker of minder vaak dan gemiddeld doen, en tot welke leefstijl de recreanten horen die bepaalde activiteiten doen. Demografie en media Naast het leefstijlprofiel van de inwoners van de gemeente Leiden en de activiteiten die zij ondernemen, is ook informatie opgenomen over de demografische kenmerken van de inwo- ners en hun mediavoorkeuren. In de gemeente Leiden wonen veel jonge mensen (35% is jonger dan 35 jaar t.o.v. 22% lan- delijk). Er zijn veel 1 en 2 persoonshuishoudens te vinden. Men is vaak hoog opgeleid (47% t.o.v. 33% landelijk), maar nog niet iedereen heeft een hoog inkomen. Deels heeft men een inko- men beneden modaal, omdat men nog starter is. Degenen die al wat langer werken hebben vaker al een inkomen van 2 keer modaal of hoger. Wat betreft de mediavoorkeuren valt op dat de inwoners van Leiden graag gratis dagbladen lezen (26% t.o.v. 15% landelijk, index 166). Maar ook De Volkskrant en het NRC Handelsblad lezen ze graag (resp. 9% en 7%, index 226 en 206). Ze luis- teren vaker dan gemiddeld naar Classic FM (11% t.o.v. 8% landelijk, index 138). Qua tijdschriften zijn ze vooral geïnteres- seerd in mode, muziek en koken. >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 3 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 68 Conclusie De informatie over de gemeente Leiden laat zien dat hier veel jonge, hoogopgeleide, actieve recreanten wonen die zich graag laten inspireren door kunst, cultuur en muziek. Voor hen is het belangrijk om activiteiten te doen die er op gericht zijn om meer kennis en inspiratie op te doen. Genieten van cultuur en historie is voor deze recreanten interessant. Ook tijd beste- den aan eigen hobby’s en interesses spreekt hen aan, op die manier kunnen ze zichzelf verder ontwikkelen. Het bezoek aan culturele activiteiten staat bij hen voorop. Maar bezig zijn met een eigen creatieve of sportieve hobby doen ze ook erg graag. Daar hebben ze vaak echt passie voor. >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 4 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 69 Deel 4 landschappen De provinciale >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • De provincie Zuid-Holland kent zes provinciale landschappen. Drie provinciale landschappen worden in dit rapport samen­ gevoegd als Leidse regio: • Hollands Plassengebied • Duin, Horst en Weide • Wijk en Wouden • Bentwoud/Rottemeren • Midden-Delfland • IJsselmonde De provinciale landschappen liggen tussen de stedelijke agglomeraties en hebben ieder een eigen landschappelijke identiteit. Ze zijn multifunctioneel van karakter (verbrede land- bouw, recreatie, natuur, water, cultuurhistorie en dorpen). De gemeenschappelijkheid van de zes provinciale landschappen ligt in de sterke relatie met de stad. Het beleid voor provinciale landschappen is gericht op integrale bescherming (vrijwaring van verstedelijking) en gebiedsontwikkeling. De ontwikkel opgave is veelzijdig, maar voorop staat vergroting van de recreatieve bruikbaarheid en aantrekkelijkheid van het land- schap. Voor de inrichting van deze landschappen is het dan ook van belang om te weten welk type recreanten er in de directe omgeving wonen. Tot welke leefstijlen zij behoren en wat zij graag willen doen in het gebied. Om dit te analyseren zijn er per gebied twee groepen geanalyseerd: Recreanten uit Zuid-Holland die in een straal van 5 kilometer van de rand van het gebied wonen. Dit zijn de recreanten die vanuit huis naar het gebied kunnen wandelen. Recreanten uit Zuid-Holland die in een straal van 10 kilometer van de rand van het gebied wonen. Dit zijn recreanten die vanuit huis met de fiets naar het gebied kunnen komen. Per provinciaal landschap zijn verschillen zichtbaar. Met name rond Midden-Delfland en de Leidse regio wonen veel recrean- ten die graag wandelen. De Leidse regio kent ook veel recre- anten die graag een fietstocht voor hun plezier maken, evenals Bentwoud/Rottemeren. Met name rond de gebieden Bentwoud/ Rottemeren, Midden-Delfland en IJsselmonde wonen veel mensen die graag aan het water recreëren1 . De volgende pagina’s geven per provinciaal landschap eerst een leefstijlkaart en vervolgens een analyse van de resultaten 1 Dit is gebaseerd op een analyse van enkele recreatieve activiteiten gekoppeld aan de leef- stijlprofielen die deze activiteit graag doen. Dit heeft geresulteerd in een aantal ‘hittekaarten’: hoe donkerder de vlekken, des te hoger het percentage van liefhebbers van deze activiteit in het betreffende gebied. Deze hittekaarten, evenals de factsheets over de verschillende groepen recreanten zijn op aanvraag beschikbaar. Deel 4 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 70 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Inleiding
  • Deel 4 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 71> > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Leidse regio BSR Leefstijlkaart dagrecreatie LEGENDA Creatief en inspirerend rood Uitbundig geel Gezellig lime Rustig groen Ingetogen aqua Stijlvol en luxe blauw Ondernemend paars Grens provinciaal landschap Straal van 5 km en 10 km
  • Deel 4 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 72> > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Lekker iets gaan doen, actief zijn, inspanning Het gezelschap, de mensen centraal Activiteiten centraal Vitaliteit Controle Zekerheid Harmonie uitbundig geel 18,2% ondernemend paars 9,4% rustig groen 16,4% gezellig lime 24,2% stijlvol en luxe blauw 9,0% creatief en inspirerend rood 6,1% Analyse provinciale landschappen Leidse regio Ontspannen en tot rust komen ingetogen aqua 16,7%
  • In de Leidse regio wonen relatief veel recreanten met een Rode, Paarse of Aqua leefstijl. Wat zij gemeenschappelijk hebben, is dat ze graag actief bezig zijn in de na- tuur en daarnaast erg geïnteresseerd zijn in cultuur. De cultuurhistorische waarde van het gebied is voor hen een aantrekkelijk punt. Deze recreanten wonen in een stede- lijke omgeving en vinden het prettig om zo vanuit huis de natuur in te kunnen. Dit kan zijn voor een actieve bezigheid zoals hard- lopen. Een hardloop- of trimparcours zou hen zeker aanspreken. Maar ook rustiger activiteiten doen ze graag, waarbij ze zich verdiepen in de natuur en cultuur. 7 dagrecreatiesegmenten Nederland Provincie Zuid- Holland Leidse regio (5 km) Leidse regio (10 km) Creatief en Inspirerend Rood 6% 7% 9% 7% Uitbundig Geel 18% 17% 13% 14% Gezellig Lime 24% 23% 18% 19% Rustig Groen 16% 16% 15% 16% Ingetogen Aqua 17% 16% 22% 21% Stijlvol en Luxe Blauw 9% 10% 9% 11% Ondernemend Paars 9% 10% 15% 13% Deel 4 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 73> > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Deel 4 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 74> > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Bentwoud/Rottemeren BSR Leefstijlkaart dagrecreatie LEGENDA Creatief en inspirerend rood Uitbundig geel Gezellig lime Rustig groen Ingetogen aqua Stijlvol en luxe blauw Ondernemend paars Grens provinciaal landschap Straal van 5 km en 10 km
  • Lekker iets gaan doen, actief zijn, inspanning Ontspannen en tot rust komen Het gezelschap, de mensen centraal Activiteiten centraal Vitaliteit Controle Zekerheid Harmonie uitbundig geel 18,2% ondernemend paars 9,4% rustig groen 16,4% ingetogen aqua 16,7% gezellig lime 24,2% stijlvol en luxe blauw 9,0% creatief en inspirerend rood 6,1% Deel 4 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 75> > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Analyse provinciaal landschap Bentwoud/Rottemeren
  • 7 dagrecreatiesegmenten Nederland Provincie Zuid- Holland Bentwoud / Rottemeren (5 km) Bentwoud / Rottemeren (10 km) Creatief en Inspirerend Rood 6% 7% 5% 6% Uitbundig Geel 18% 17% 15% 17% Gezellig Lime 24% 23% 26% 24% Rustig Groen 16% 16% 14% 13% Ingetogen Aqua 17% 16% 18% 18% Stijlvol en Luxe Blauw 9% 10% 10% 9% Ondernemend Paars 9% 10% 13% 13% Deel 4 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 76> > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage De recreanten die rondom het gebied Bentwoud/Rottemeren wonen, behoren relatief vaak tot de Paarse, Blauwe of Aqua belevingswereld. Het gebied biedt voor hen een leuke uitda- ging op het gebied van watersport. Zij zijn graag op het water te vinden. De Paarse en Blauwe recreanten houden daarbij van luxe, zoals meer chique restaurants en een grand café. De Aqua recreanten gaan graag rustig wandelen, fietsen of doen aan nordic walking. Het gevarieerde landschap biedt voor hen genoeg uitdaging.
  • Deel 4 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 77> > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Midden-Delfland BSR Leefstijlkaart dagrecreatie LEGENDA Creatief en inspirerend rood Uitbundig geel Gezellig lime Rustig groen Ingetogen aqua Stijlvol en luxe blauw Ondernemend paars Grens provinciaal landschap Straal van 5 km en 10 km
  • Deel 4 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 78 Lekker iets gaan doen, actief zijn, inspanning Ontspannen en tot rust komen Het gezelschap, de mensen centraal Activiteiten centraal Vitaliteit Controle Zekerheid Harmonie uitbundig geel 18,2% ondernemend paars 9,4% rustig groen 16,4% ingetogen aqua 16,7% gezellig lime 24,2% stijlvol en luxe blauw 9,0% creatief en inspirerend rood 6,1% > > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Analyse provinciaal landschap Midden-Delfland
  • 7 dagrecreatiesegmenten Nederland Provincie Zuid- Holland Midden- Delfland (5 km) Midden- Delfland (10 km) Creatief en Inspirerend Rood 6% 7% 6% 7% Uitbundig Geel 18% 17% 14% 16% Gezellig Lime 24% 23% 24% 22% Rustig Groen 16% 16% 18% 16% Ingetogen Aqua 17% 16% 15% 17% Stijlvol en Luxe Blauw 9% 10% 12% 11% Ondernemend Paars 9% 10% 11% 11% Deel 4 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 79> > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Midden-Delfland kan vooral Rode, Paarse en Blauwe bezoe- kers verwachten. Wat hen uniek maakt en verbindt, is het creatieve en artistieke. Dit geldt met name voor de Rode en Paarse recreanten. Zij zijn erg geïnteresseerd in kunst en cul- tuur en bezoeken dan ook graag musea en galerieën. Die zijn in Midden-Delfland al volop te vinden. Deze doelgroep voor Midden-Delfland houdt van verdieping en geïnspireerd raken. Het gebied zou hier invulling aan kunnen geven door (landhuis) musea en buitens, beeldende kunst, tuinen etc.
  • Deel 4 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 80> > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage IJsselmonde BSR Leefstijlkaart dagrecreatie LEGENDA Creatief en inspirerend rood Uitbundig geel Gezellig lime Rustig groen Ingetogen aqua Stijlvol en luxe blauw Ondernemend paars Grens provinciaal landschap Straal van 5 km en 10 km
  • Lekker iets gaan doen, actief zijn, inspanning Ontspannen en tot rust komen Het gezelschap, de mensen centraal Activiteiten centraal Vitaliteit Controle Zekerheid Harmonie uitbundig geel 18,2% ondernemend paars 9,4% rustig groen 16,4% ingetogen aqua 16,7% gezellig lime 24,2% stijlvol en luxe blauw 9,0% creatief en inspirerend rood 6,1% Deel 4 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 81> > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Analyse provinciaal landschap IJsselmonde
  • 7 dagrecreatiesegmenten Nederland Provincie Zuid- Holland IJssel- monde (5 km) IJssel- monde (10 km) Creatief en Inspirerend Rood 6% 7% 7% 7% Uitbundig Geel 18% 17% 19% 19% Gezellig Lime 24% 23% 28% 25% Rustig Groen 16% 16% 17% 17% Ingetogen Aqua 17% 16% 13% 14% Stijlvol en Luxe Blauw 9% 10% 8% 9% Ondernemend Paars 9% 10% 9% 9% Deel 4 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 82> > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage De recreanten die rondom het gebied IJsselmonde wonen, kennen een heel ander profiel. Hier wonen vooral veel recre- anten die behoren tot de Gele of Lime belevingswereld. Voor hen is het ontspannen recreatieve karakter vooral van belang. Lekker buiten zijn, vaak samen met het gezin, vrienden en ken- nissen. Faciliteiten die hen zullen aanspreken zijn bijvoorbeeld picknickmogelijkheden of een BBQ-plaats. Ook speeltoestellen vinden zij prettig, zodat de kinderen zich lekker even kunnen uitleven. Daarnaast zou een recreatiestrand iets voor deze doelgroep zijn, waar de ouders lekker kunnen luieren in de zon of juist even een potje badminton of volleybal kunnen spelen en de kinderen het water in kunnen.
  • Deel 5 de doelgroep Communicatie met > > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Deel 5 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 83
  • Deel 5 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 84 In deel 1 zijn zeven leefstijlen of doelgroepen beschreven. Groepen consumenten met dezelfde wensen, motieven en interesses als het om dagrecreatie gaat. Daarnaast blijven demografische aspecten zichtbaar, die net zoals wensen en motieven een beeld van de verschillende groepen schetsen: jongeren en ouderen, hoog opgeleiden en lager opgeleiden, consumenten met een ruim budget, en consumenten met een krappere beurs. Voor ondernemers en beleidsmakers is van belang met marke- ting en communicatie in te spelen op de wensen en motieven van de verschillende doelgroepen. De vraag komt dan naar voren, of voor al deze zeven doelgroepen een verschillend marketing- en communicatiebeleid noodzakelijk is. En vaak wordt ook de vraag gesteld, of een onderneming zich slechts op één van de zeven doelgroepen moet richten. Het antwoord hierop is dat dit niet altijd mogelijk zal zijn en gelukkig ook niet altijd hoeft. Zo zullen consumenten uit de Uitbundig Gele belevingswereld graag in een gezellig restaurantje iets gaan eten. Dat hoeft niet chic te zijn met obers die zich formeel ge- dragen en zich aan alle etiquette houden. De Gele consument houdt meer van gezelligheid en een informeel gesprekje met de mensen die bedienen. Dit restaurantje kan daarmee ook geschikt zijn voor de consument uit de Lime belevingswereld. Deze kan zich daar best op zijn of haar gemak voelen, hoewel het misschien niet de eerste keuze is. Het “leefstijlen verzor- gingsgebied” van een ondernemer is daarmee vaak wat breder dan een enkele doelgroep. Door de focus op de vier hoofdrich- tingen te leggen, ontstaat voldoende differentiatie. Het gaat vooral om de sfeer en uitstraling. Hoe duidelijker dit zichtbaar wordt gemaakt, des te meer de recreant zich aangesproken zal voelen en het naar de zin zal hebben. > > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Inleiding
  • Deel 5 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 85 Voorbeeld: Een activiteit die gericht is op “de natuur of de geschiedenis van de streek” zal vooral recreanten uit de Groene belevingswereld aanspreken. Consumenten uit de leefstijlgroepen Gezellig Lime, of Ingetogen Aqua waarderen dit in het algemeen ook en worden hierdoor aangesproken. Voor ondernemers of beleidsmakers is daarmee van belang dat zij zich duidelijk richten op een van deze vier hoofdrich­ tingen. Zij kunnen zich daarbij richten op arrangementen met samenhangende activiteiten voor deze hoofdrichting. Daarmee kunnen zij dan een of meerdere bij elkaar gelegen doelgroepen aanspreken. Hoe kunnen we de recreant het beste aanspreken? Nu we de verschillende doelgroepen beter hebben leren ken- nen, kunnen we ook de communicatie verder afstemmen op de verschillende groepen. Daarbij gaat het om de sfeer in de communicatie en de “tone of voice” . Sommige doelgroepen worden nog steeds liever met ‘U’ aangesproken, terwijl andere groepen juist gruwelen van dat formele taalgebruik. Communi- catie is vaak aan veel regels gebonden. Enkele belangrijke “do’s en don’ts” worden weergegeven op basis van de vier hoofdrichtingen voor het toeristisch - recreatieve aanbod. Op de volgende pagina’s zijn de vier hoofdrichtingen verder uitgewerkt inclusief een korte indruk van het gebruik van social media per belevingswereld. Vitaliteit Anders dan anders Creatief en inspirerend Innovatief, verwonderen of ontdekken Stijlvol, chic Tot in de puntjes georganiseerd Prestatiegericht Sportief Authentiek Aandacht voor streek & natuur Vertrouwd en herkenbaar Controle Harmonie Zekerheid Lekker iets gaan doen, actief zijn, inspanning Ontspannen en tot rust komen Het gezelschap, de mensen centraal Activiteiten centraal > > ingetogen Aqua rustig Groen gezellig Lime > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Gezelligheid en vermaak Entertainment Ongecompliceerd genieten Communicatie op vier hoofdrich- tingen Communicatie met de doelgroep
  • > > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Deel 5 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 86 Rood Communicatie Kosten / website sfeer sportief, prikkelend, uitdagend kosten meer focus op beleving dan op kosten trendy, wow-factor authentiek, helemaal anders tone of voice bijzondere ervaring (dynamische of luxe) website aparte / bijzondere website anders dan anders (voor ingewijden) outdoor adventure of anders dan anders eigentijds vlot, eigenzinnig het bijzondere van de activiteit aandacht gericht op activiteiten in laagseizoen "beleven" (experience), uitdaging verbreed je horizon The cool guide to … informatie over de recreatie niet alledaags, anders eigenzinnige / hoogwaardige elementen bijzonderheid "tell a friend" programma Communicatie Rode doelgroep Social Media Rode belevingswereld Consumenten uit de Rode wereld zijn volop bezig met de nieuwe media. Zij zijn vaker op internet te vinden dan dat zit TV kijken of naar de radio luisteren. Hyves, maar vooral Facebook en LinkedIn gebruiken zij vaak. Eén op de vijf consumenten in de Rode belevingswereld heeft een Twit- ter account, en onder diegenen die dat nog niet hebben, is een relatief grote groep die dat de komende maanden wil gaan starten. Rode consumenten beschikken vaker dan gemiddeld over de nieuwste electronica.
  • Geel Communicatie Kosten / website sfeer actief genieten, gezellig kosten overzichtelijk, doen waar je zin in hebt combinatiepaketten, kortingsbonnen sportief / eigentijds niet betalen voor wat je toch niet gebruikt tone of voice enthousiast, uitbundig informeel website enthousiast, sportief, eigentijds spontaan, gezellig, familiair gezellig, familiair alledaags vriendelijk, verrassend andere activiteiten in de omgeving betaalbaarheid, aanbiedingen aandacht gericht op activiteiten in hoogseizoen voordeelcoupons kindvriendelijkheid (ondernemertjes) foto's en verhaaltjes fun in de omgeving goede kwaliteit en variatie informatie over de recreatie sportieve activiteiten aandacht op activiteiten voor kids "cool vet gaaf" activiteiten Deel 5 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 87> > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Communicatie Gele doelgroep Social Media Gele belevingswereld Consumenten uit de Gele wereld kijken graag TV en zijn redelijk ervaren met internet. Zij gebruiken vaker dan gemid- deld Facebook, maar vooral ook Hyves. Twitteren doen zij iets minder vaak dan gemiddeld, maar wel zijn zij van plan deze achterstand in de komende maanden in te halen. Gele consu- menten beschikken minder dan gemiddeld over de nieuwste electronica.
  • Deel 5 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 88> > Groen Communicatie Kosten / website sfeer rust en ontspanning kosten scherpe prijzen en "waar voor je geld" "even loskomen van dagelijkse beslommeringen" extra's duidelijk vermelden genieten van rust, natuur en andere omgeving niet hoeven betalen voor wat je niet gebruikt tone of voice gewoon, herkenbaar, vertrouwd rustig, gewoon Hollands website rustig en informatief duidelijke taal, geen engelse termen overzichtelijke weergaven en navigatie geen technische trucks aandacht gericht op activiteiten in laagseizoen duidelijke structuur en kostenoverzicht rust en ruimte, "vertrouwde plekjes" webbezoeker bij de hand nemen ook in je eigen omgeving is veel te beleven informatie over de recreatie huiselijke sfeer, ambachtelijk of authentiek gastvrij maar niet uitbundig dienstbare organisatie aandacht voor activiteiten buiten hoogseizoen (jong en oud!!) > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Communicatie Groene doelgroep Social Media Groene belevingswereld Consumenten in de Groene belevingswereld zijn weinig bezig met nieuwe media. TV kijken en radio luisteren doen zij wel redelijk vaak. Maar online zijn ze minder te vinden: ze vinden zichzelf ook onervaren met internet en kopen ook relatief weinig producten online. Het gebruik van social media ligt in deze wereld het laagst. Ze bezitten weinig nieuwe electronica en zijn ook niet van plan dit snel aan te schaffen. Wel opvallend is het relatief hoge percentage dat een eReader heeft. Voor deze consumenten die graag lezen is dit wel een interessante gadget.
  • Deel 5 leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 89> > Blauw Communicatie Kosten / website sfeer meer ingetogen informeren dan uitbundig kosten luxe en comfort paketten aandacht voor luxe, kunst en cultuur all in arrangementen actieve verkenning van de omgeving combi tarieven met cultuurevenementen tone of voice informeren en inspireren website informatief gericht op interesses en "ontdekking" aandacht voor tijdelijke evenementen " het onbekende Nederland" en tentoonstellingen aandacht gericht op activiteiten in laagseizoen bourgondisch genieten lekker eten en drinken cultuur in de omgeving informatie over de recreatie stijlvolle ambiance aandacht voor de bijzondere aspecten "details voor de kenners" organisatie is "reisleider op achtergrond" > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage Communicatie Blauwe doelgroep Social Media Blauwe belevingswereld De Blauwe consumenten kijken minder dan gemiddeld naar de TV, maar luisteren wel vaker naar de radio. Ze vinden zich- zelf zeer ervaren met internet. Ze zijn vaak online te vinden en qua sociale media is LinkedIn bij hen favoriet. Voor hen is het zakelijke gebruik vooral van belang. In dat licht hebben zij ook vaker een tablet pc of andere nieuwe electronica. Degenen zonder tablet zijn van plan die nog wel aan te schaffen.
  • bijlage leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 90> > Bijlage > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • bijlage leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 91> > De rapportage is samengesteld op basis van desk- en databaseresearch. De gegevens zijn afkomstig uit het Gastvrij Nederland leefstijlen verdiepingsonderzoek, dat SmartAgent in samenwerking met NBTC.NIPO heeft uitgevoerd in het CVTO-panel (panel van het Continu VrijeTijdsOnderzoek). Deze onderzoeksverantwoording gaat in op de totstandkoming van de factsheets, waaraan data uit meerdere bestanden ten grondslag ligt: 1) Jaarbestand en weekbestand van het CVTO: gebruikt voor de beschrijving van de ondernomen activiteiten en de leefstijlverdeling. 2) SmartGIS bestand: gebruikt voor de beschrijving van sociodemografische variabelen en mediagedrag. Ad. 1) Ondernomen activiteiten en leefstijl • Aan de basis van het onderzoek staat een bestand (CVTO- jaarbestand) met 4.285 respondenten aan wie onder andere gevraagd is welke activiteiten zij het afgelopen jaar onderno- men hebben. Daarnaast hebben deze respondenten vragen beantwoord waarmee hun BSR-leefstijlprofiel is bepaald. • Naast het jaarbestand omvat het CVTO ook een weekbe- stand. Het betreft hier een wekelijkse peiling waarbij gevraagd is naar de ondernomen activiteiten in de afgelopen week. Het weekbestand bevat 16.038 respondenten. Ook binnen het weekbestand is het BSR-leefstijlprofiel bepaald.   • Beide bestanden met in totaal 20.323 respondenten zijn gewogen naar de Gouden Standaard voor marktonderzoek om ervoor te zorgen dat beide steekproeven qua samenstel- ling niet afwijken van de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Om niet alleen betrouwbare uitspraken te kunnen doen over dagrecreatie in heel Nederland, maar ook over specifieke regio’s, is het belangrijk optimaal gebruik te kunnen maken van alle beschikbare respons. Het jaar- en het weekbestand zijn daarom gecombineerd om op die manier zo veel mogelijk waarnemingen per regio beschikbaar te hebben voor de ana- lyses. Met behulp van de hiervoor toegelichte methode kunnen in de grotere provincies regio’s worden geselecteerd ter grootte van ongeveer 25% van een provincie. Dit is de minimale regiogroot- te om nog betrouwbare uitspraken te kunnen doen op basis van werkelijke, ‘harde’ data. In de Recreantenatlas Dagrecre- atie is dit voor de deelnemende provincies in toeristisch recrea- tieve regio’s uitgewerkt. Als we nog verder gaan ‘inzoomen’ op de data, en uitspraken willen gaan doen op gemeenteniveau, is een aanvullende methode vereist. Deze methode houdt in dat de cijfers op gemeenteniveau zijn bepaald op basis van look-alike analyses tussen de respondenten uit het Gastvrij Onderzoeksverantwoording> Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Nederland onderzoek dagrecreatie en de SmartGIS database. In deze database zijn landelijk 1.5 miljoen huishoudens voor- handen, waarvan 329.795 respondenten in de provincie Zuid- Holland. Ad. 2) Sociodemografie en mediagedrag SmartGIS bevat voor elke postcode in Nederland informatie over een groot aantal sociodemografische en leefstijlvaria- belen. In dit onderzoek is SmartGIS gebruikt voor de in de voorgaande paragraaf omschreven analysemethode, maar ook voor de beschrijving van de sociodemografische variabelen. De gegevens uit dit rapport zijn gebaseerd op marktonderzoek en statistische analyses. De gegevens schetsen een zo nauw- keurig mogelijk beeld, maar mogen niet als absolute waarheid worden gezien. De opstellers van dit rapport kunnen daarmee niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onvolko- menheden in deze rapportage, of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens. bijlage leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 92> > > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage
  • Dit rapport is in 2011 samengesteld door The SmartAgent Company in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De informatie in het rapport is gebaseerd op het CVTO onderzoek van NBTC.NIPO research, het leefstijl verdiepingsonderzoek dagrecreatie van The SmartAgent Company en de Gastvrij Nederland recreantenatlas van RECRON. De lokale geografische gegevens zijn afkomstig uit de Smart- GIS® geografische database van SmartAgent. Bij deze partijen berust het auteursrecht van de gegevens. Gegevens uit deze recreantenatlas voor de provincie Zuid-Holland mogen uitsluitend na toestemming van de provincie Zuid-Holland worden overgeno- men met bronvermelding: SmartAgent Leefstijlatlas dagrecreatie provincie Zuid-Holland, 2011. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met The SmartAgent Company, Afdeling Retail & Leisure, telefoon 033-2533250 email: info@smartagent.nl Vormgeving: Reprovinci Reclamebureau BV Schoonhoven Productiebegeleiding: Bureau Mediadiensten, provincie Zuid-Holland. 209454 Colofon colofon leefstijlatlas dagrecreatie zuid-holland 93 >> > Inhoud > Inleiding > Deel 1 > Deel 2 > Deel 3 > Deel 4 > Deel 5 > Bijlage