I Ettevõtlus ja majandus
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

I Ettevõtlus ja majandus

on

 • 3,140 views

Sissejuhatus majandusõpetuse kursusesse "Ettevõtlus"

Sissejuhatus majandusõpetuse kursusesse "Ettevõtlus"

Statistics

Views

Total Views
3,140
Views on SlideShare
3,140
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
18
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

I Ettevõtlus ja majandus I Ettevõtlus ja majandus Presentation Transcript

 • ARNO KASENIIT 2010 Ettevõtlus ja majandus
  • ÕPPIMISE EELDUSED
  • AINEKAVA
  Mida ja kuidas õpime
  • KUIDAS ÕPIME
 • Õpimeetodid ja vormid
  • Loeng (ca 10-15 min)
  • Töölehtede täitmine,
  • Diskussioon
  • Mõistekaartide koostamine, ajurünnakud
  • Rühmatööd tunnis
  • Iseseisev töö (materjali lugemine, referaat, esitlus)
  • Õpimapi/konspekti (portfolio) koostamine
 • Õpetaja ootused ja koostöö eeldused
  • Teeme koostööd
   • Kuulamine
   • Mõtlemine
   • Arutlemine
   • Küsimine
  • Suhtumine asjalik ja positiivne
  • Konspekt i kirjutame nii enda mõtteid kui ka õpetaja rõhutatud lauseid (portfolio)
  • Rühmatöös osaleme aktiivselt
  • Tähtaegadest peame kinni
  • Klassis valitsegu töörahu
  • Vahel on vajalik ka hea nali ja huumoriga raskustest ülesaamine
 • ...ja veel mõned põhimõtted
  • Olen pigem juhendav õpetaja
  • olen teie heaks ja toeks, samuti “valuks” ja rõõmuks
  • Teie olete endi ja oma klassikaaslaste heaks ja abiks
  • Me õpime- mitte ei võistle, igaühe hinne on tema enda oma
  • Eksimine on lubatud - see on õppimise loomulik osa
  • Ükski küsimus pole rumal, küsimuse esitamine on pool lahendust
  • Teeme koostööd, kuid targemaks saame igaüks omal moel
  • ........
 • AINEKAVA
 • Majandus- ja ettevõtlusõpetuse eesmärgid
  • 1) teab majanduse olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid ning rakendab majandusalaseid teadmisi üksikisikuna ning perekonna- ja tööelus;
  • 2) teab oma õigusi ja kohustusi kui kodanik, töötaja, tarbija ja ettevõtja;
  • 3) teab üksikisiku, ettevõtte, riigi ja rahvusvahelise majanduse põhimõtteid ning saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus;
  • 4) omab ülevaadet ja kogemusi erinevatest elukutsetest ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;
 • Eesmärgid (tulemused)
  • 5) mõistab ettevõtlust kui karjäärivalikut ja oma võimalusi ettevõtjana tegutsemiseks;
  • 8) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist; o s kab püstitada eesmärke, võtta vastutust ideede elluviimisel ning rakendab meeskonnatöö võtteid;
  • 9) kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot,
  • planeerib ja viib läbi uurimuslikke töid, töötleb kogutud andmeid, tõlgendab ja esitab neid.
 • Eesmärgid (tulemused)
  • Majandusõpetusega a rendatakse õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut , probleemide lahendamise ja uurimise oskusi.
 • Mõned majanduse hüpoteesid
  • Äritegevus toimub kasumi nimel
  • Ressursid on piiratud
  • Inimene käitub ratsionaalselt
  • Vajadused ja valikud
  • Nõudlus ja pakkumine otsivad tasakaalu
  • Kes riskib, võib rohkem võita...aga ka kaotada
  • Äriidee ja majandusvalikute põhiküsimusteks on – MIDA?, KUIDAS?, KELLELE ?
 • Piirangud
  • Kõiki soove ei saa rahuldada
  • Ressursid on kõigil ja alati piiratud
   • aeg,võimed, oskused
   • raha ja muud materiaalsed väärtused
   • looduskeskkonna võimalused
  • Mida arenenum inimene ja ühiskond, seda rohkem valikuid on!
 • Majanduse trilemmad Vajadusedhüved, rikkus Mõistlikkus, säästlikkus, tasakaal Aktiivsus, ettevõtlikkus, riskimine
 • Mõned mõisted
  • Ettevõtlikkus on kujutlusvõime, uuenduslik mõtlemine ja juhtimisoskused, mida on vaja äri alustamiseks ja juhtimiseks.
  • Loodusvarad on looduskeskkonna osad, mida inimene oma eluks ja majandustegevuseks kasutab.
  • Inimressursid ehk tööjõud on inimeste füüsilised ja vaimsed jõupingutused, mida kasutatakse kaupade ja teenuste loomiseks.
 • Mõisted
  • Ettevõtlus- mistahes seadusega kooskõlas majandustegevuse vorm, mille peamiseks eesmärgiks on kasumi teenimine.
  • Ettevõte on tööjõu ja vahenditega (ressurssidega) varustatud iseseisev majandusüksus, mis valmistab tooteid või pakub teenuseid
 • (1) Ettevõtlikkuspädevus tähendab suutlikkust:
  • 1) näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, püstitada eesmärke, genereerida ideid ja neid teostada;
  • 2) võtta initsiatiivi ja vastutada algatatud tegevuste eest, teha koostööd teistega eesmärkide teostumiseks;
  • 3) tegevust lõpule viia , isegi kui ilmneb takistusi;
  • 4) reageerida paindlikult muutustele, võtta arukaid riske ning tulla toime ebakindlusega ;
  • 5) valida sobivad ja loovad meetodid ideede teostamiseks, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele analüüsile ja tegevuse tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega
 • Peamised teemad
 • 1. Turumajandus
  • 1) turumajanduses määrab turg toodetava toodangu ja kasum motiveerib ettevõtlust;
  • 2) erinevate ressursside kasutami ne ettevõtte tegutsemisel , kapitali ja investeerimise tähtsus.
 • Turumajandus
  • Turumajandus. Ressursside nappus, majanduslik käitumine, alternatiivkulu, kompromissid.
  • Majanduse kolm põhiküsimust . Ettevõtluse tugisambad.
   • Hinnasüsteem, eraomand, konkurents, ettevõtlikkus, kasum.
  • Nõudlus. Pakkumine. Hinnamõju .
  • Nõudluse ja pakkumise muutused.
  • Tasakaaluhind. Tootmise muutuste mõju hindadele.
 • 2. Ettevõtlus
  • Õpitulemused :
  • 1) teab ettevõtja kohustusi, riske ja tasusid ;
  • 2) analüüsib ettevõtte põhilisi kohustusi oma töötajate, klientide, aktsionäride ja kohaliku ühiskonna ees;
  • 3) mõistab ettevõtlust kui elatise teenimise võimalust.
 • Ettevõtlus
  • Ettevõtlus. Ettevõtlikkus, ettevõtjate roll majanduses. Ettevõtja, ettevõte. Ettevõtja kohustused, riskid, kasum.
  • Ettevõtjate strateegiad. Ettevõtte õiguslikud vormid . FIE, osaühing, aktsiaselts. Ettevõtja karjäär. „Äriseadustik“.
 • 3. Ettevõtte alustamine
  • Õpitulemused
  • Kursuse lõpul oskab õpilane koostada lihtsamat äriplaani oma äriidee teostamiseks.
  • Õppesisu
  • Ettevõtte alustamine. Oma ettevõttega alustamine. Äriidee, äriplaan.
  • Toode ja teenus. Algkapital, investeerimine. Väärtpaberid. Tootlikkus, kvaliteet.
  • Püsi- ja muutuvkulud. Nüüdissaegse tehnoloogia ning ressursside efektiivse ja keskkonnasäästliku kasutamise mõju tootlikkusele.
 • 4. Ettevõtte raamatupidamine
  • Õpitulemused
  • Kursuse lõpul tunneb õpilane raamatupidamise aluseid ja oskab pidada lihtsat majandusarvestust, teeb vahet püsi- ja muutuvkulude vahel.
  • Õppesisu
  • Ettevõtte raamatupidamine. Bilanss. Kasumiaruanne. Aktiva, passiva, kasum, kahjum, amortisatsioon.
  • Põhivara, käibevara, kohustused. Üksikisiku ja ettevõtte tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, töötuskindlustusmakse.
 • 5. Juhtimine
  • Õpitulemused
  • Kursuse lõpul oskab õpilane kasutada ajurünnaku tehnikat juhtimisprobleemidele lahenduste pakkumisel.
  • Õppesisu
  • Juhtimine. Eesmärkide püstitamine, planeerimine. Meeskonnatöö, tööjaotus, motiveerimine, kontrollimine. Ajakasutus.
 • 6. Tööjõud
  • Õpitulemused Kursuse lõpul õpilane:
  • 1) oskab hinnata enda võimeid ja vastutust töötades ühel ametikohal õpilasfirmas;
  • 2) oskab vormistada elulookirjeldust ja töökohataotlust.
  • Õppesisu
  • Tööjõud. Tööjõud ja tööhõive. Tööturg. Palgad. Töötaja, juhi ja alluva rollid. Töölevõtu vestlus, CV koostamine.
  • Töösuhteid reguleerivad õigusaktid.
 • 7. Konkurents ettevõtluses
  • Õpitulemused
  • Kursuse lõpul tunneb õpilane konkurentsiliike ning konkurentsi positiivseid ja negatiivseid mõjusid.
  • Õppesisu
  • Konkurents ettevõtluses. Konkurentsi vormid. Konkurentsi positiivne ja negatiivne mõju tootmisele ja tarbijale.
  • Litsents, patent, kasulik mudel, tööstusdisaini lahend ja autoriõigus.
 • 8. Turundus
  • Õpitulemused Kursuse lõpul õpilane:
  • 1) oskab püstitada tootmise ja müügi eesmärke;
  • 2) tunneb turunduse mõistet ja rolli ettevõtte tegevuses;
  • 3) oskab hinnata ja võrrelda turustruktuure ja strateegiaid, teha reklaami ja müüa tooteid.
  • Õppesisu
  • Turundus. Põhiülesanded. Toode, hind. Hinnakujundus. Müügistrateegiad.
  • Turundussuhtlus ja müügikoht. Reklaam, reklaami koostamine.
  • Ostja ja müüja rollid.
 • 9. Ärieetika
  • Õpitulemused Kursuse lõpul õpilane:
  • 1) oskab tuua selliste eetiliste äriotsuste näiteid, mis mõjutavad ühiskonda;
  • 2) hindab seoseid väärtuste ja käitumiste vahel.
  • Õppesisu
  • Ärieetika. Vastutus tarbija, ühiskonna ja ettevõtte omanike ees.
  • Sotsiaalne ettevõtlus.
 • Allikad/kasulikud viited
  • Majandusõpik Gümnaasiumile. Junior Achievement
  • Ettevõtja portaal http://www.aktiva.ee
  • Majandusõpetaja blogi http://opetajaarno.wordpress.com