Pjm3103 olahraga[1]

5,382 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,382
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
270
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pjm3103 olahraga[1]

 1. 1. MODUL PENDIDIKAN JASMANIPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)MOD PENDIDIKAN JARAK JAUHPJM3103OLAHRAGAINSTITUT PENDIDIKAN GURUKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3,BLOK 2200, PERSIARAN APEC,CYBER 6, 63000 CYBERJAYABerkuat kuasa pada Jun 2011IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIANKEPUJIANKEPUJIAN
 2. 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segiintelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyatMalaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat, dan negara.Falsafah Pendidikan GuruGuru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik,bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisankebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memeliharasuatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, danberdisiplin.Cetakan Jun 2011Kementerian Pelajaran MalaysiaHak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak adakepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan ataumengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandunganbuku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun,sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lainsebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut PendidikanGuru, Kementerian Pelajaran Malaysia.
 3. 3. iFalsafah Pendidikan KebangsaanPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruhdan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmaniberdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usahaini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmupengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraandiri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dankemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.Falsafah Pendidikan GuruGuru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dansaintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjungwarisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu,dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu,demokratik, progresif, dan berdisiplin.Cetakan Jun 2011Kementerian Pelajaran MalaysiaHak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidakada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapamengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel,ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dandengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi,mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulisdaripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian PelajaranMalaysia.
 4. 4. iiCetakan Jun 2011Institut Pendidikan GuruKementerian Pelajaran MalaysiaMODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJARYANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU,KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAMPENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDAPERGURUAN.MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.
 5. 5. Falsafah Pendidikan Kebangsaan iFalsafah Pendidikan Guru iPanduan Pelajar iii - ivPengenalan vAgihan Tajuk viTajuk PembelajaranTajuk 1 : Pengenalan Olahraga 1 – 3SinopsisHasil PembelajaranKerangka TajukKandungan1.1 Sejarah Olahraga1.2 Acara-acara OlahragaTajuk 2 : Acara Balapan 4 – 14SinopsisHasil PembelajaranKerangka TajukKandungan2.1 Lari Pecut2.2 Lari Berganti-ganti2.3 Lari Berpagar2.4 Lari Jarak Sederhana dan JauhTajuk 3 : Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan 15 – 23SinopsisHasil PembelajaranKerangka TajukKandungan3.1 Lakaran Balapan 200 meter3.2 Lakaran Balapan 300 meter3.3 Lakaran Balapan 400 meterKANDUNGANMUKA SURAT
 6. 6. Tajuk 4 :Acara Padang – Lontaran / Balingan 24 – 28SinopsisHasil PembelajaranKerangka TajukKandungan4.1 Gaya Lontaran4.2 Fasa LontaranTajuk 5 : Acara Padang – Lompatan 29 – 36SinopsisHasil PembelajaranKerangka TajukKandungan5.1 Lompat Jauh5.2 Lompat TinggiTajuk 6 : Kemahiran Teknik Menyediakan Gelanggang 37 - 42SinopsisHasil PembelajaranKerangka TajukKandungan6.1 Pembinaan Gelanggang / SektorTajuk 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran 43 – 51SinopsisHasil PembelajaranKerangka TajukKandungan7.1 Strategi Penyampaian7.2 Garis Panduan Persediaan RPH7.3. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian
 7. 7. Tajuk 8 : Kaedah Penilaian 52 - 628.1 Spesifikasi Penilaian dan Rubrik PemarkahanRujukanPanel Penulis ModulPanel PemurnianIkon Modul
 8. 8. viModul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agaranda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untukbelajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkintidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluangkepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumberpembelajaran, dan masa anda.Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentangpembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda.Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan araspencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini denganmudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagaipeluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajukbergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingatsemula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentangapa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan.Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebihmembantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda ataumenyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda bolehberbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapatmasalah berhubung dengan modul ini.Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agarpada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Lampiran A menerangkankepada anda makna-makna ikon tersebut.Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus.Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaanbertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.Tip untuk membantu anda melalui kursus ini.1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dandiri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi keperpustakaan.2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiripembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membacamodul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yangdicadangkan.3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengirasasaran pembelajaran anda.4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahamipembacaan anda.PANDUAN PELAJAR
 9. 9. vii5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.Teliti maklumat yang diterima.6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-bahan yang bermakna.7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.
 10. 10. vPengenalanModul yang telah dirancang meliputi keseluruhan kurikulum kursus PJM3103Olahraga, Major Pendidikan Jasmani Program Pensiswazahan Guru (PPG). Iadisediakan sebagai modul pembelajaran untuk membantu anda dalampembelajaran kendiri. Modul ini dirancang mengikut tajuk-tajuk Pro FormaKursus. Setiap tajuk mengandungi beberapa sub tajuk yang meliputi semuaaspek kandungan kurikulum olahraga. Modul ini mengandungi 8 tajuk. Tajuksatu, Pengenalan Olahraga, tajuk dua Acara-acara Balapan, tajuk tiga,Kemahiran Teknikal Menyediakan Balapan, tajuk empat, Acara Balingan, tajuklima, Acara Lompatan, tajuk enam, Kemahiran Teknikal MenyediakanGelanggang (Sektor), tajuk tujuh, Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran dantajuk lapan Kaedah Penilaian Olahraga.Pada setiap akhir tajuk, soalan-soalan berbentuk refleksi, latihan-latihan dansoalan-soalan tutorial disertakan untuk menguji kefahaman anda. Anda dikehendaki mencari dan mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan dan latihan-latihan tersebut untuk dibawa berbincang bersama pensyarah dan rakan-rakansekumpulan anda. Selain daripada belajar sendiri melaui bahan-bahan modul ini,anda juga dikehendaki membuat rujukan dan panduan dari sumber-sumber lainuntuk kefahaman lanjut.Diharapkan modul ini dapat memberi segala informasi dan latihan yang andaperlukan untuk berjaya dalam kursus ini. Semoga kursus ini dapat meningkatkanminat dan komitmen anda dalam profesion perguruan.
 11. 11. viKod & Nama Kursus: PJM3103- OlahragaKandungan modul ini dibahagi kepada lapan (8) tajuk. Jadual di bawahmenjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaranmelalui modul.(Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Pro Forma)Bil Tajuk/TopikInteraksiBersemuka(jam)Modul(Jam)Jum.Jam11.1 Pengenalan Olahraga1.2 Acara-acara Balapan3 7 1022.1 Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan2.2 Acara Balingan3 13 163 3.1 Acara Lompatan 3 5 84 4.1 Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang 3 7 1055.1 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran5.2 Kaedah Penilaian3 13 1615 45 60 NOTA : Ujian amali akan dijalankan diluar jam intraksiAGIHAN TAJUK
 12. 12. 1TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGASinopsisTajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapatdalam olahraga. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.Hasil PembelajaranSetelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat:1. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga2. menjelaskan asal usul pertandingan olahraga3. menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahragaKerangka konsep tajuk-tajuk modul iniPengenalan OlahragaSejarah Olahraga Acara-acara Olahraga
 13. 13. 2Sub Tajuk 1 :Sejarah OlahragaTahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskankepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. Bagaimanakahacara olahraga boleh dikategorikan?Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asasseperti berlari, membaling dan melompat. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusundikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno.Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Modenpertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya PersatuanOlahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. Antara sukan-sukan besar yangmendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik, SukanKomanwealth dan Sukan Asia. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam SukanOlimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannyadalam meningkatkan keadaan fizikal individu. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untukprestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untukmengkaji pergerakan manusia.Sub Tajuk 2 : Acara-acara OlahragaAnda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. Acara-acaratersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang.Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut:i. Acara lari pecut (jarak dekat) : 100 m, 200 m dan 400 mii. Acara lari jarak sederhana : 800 m , 1500 miii. Acara lari jarak jauh : 3000 m, 5000 m dan 10000 miv. Acara lari berganti-ganti : 4 x 100m, 4 x 200m dan 4 x 400mv. Acara lari berpagar : 100 m (P),110 m (L) dan 400 m (L& P)vi. Acara lari berhalangan : 3000 m
 14. 14. 3Acara padang pula terdiri daripada:i. Acara balingan : Merejam lembing,melempar cakera,melontar peluru dan membaling tukul besiii. Acara lompatan : lompat tinggi, lompat jauh, lompat kijang danlompat bergalahAktiviti 1.11. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet, jelaskan sejarah perkembanganolahraga di Malaysia dengan lebih terperinci.2. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan padaperingkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM.
 15. 15. 4TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT, LARI BERGANTI – GANTILARI BERPAGAR, LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUHSinopsisTajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan, perbincangan, peraturan-peraturan laripecut, lari berganti-ganti, lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jaraksederhana & jauh, ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh, teknik larian dan peraturan-peraturan lari jarak sederhana & jauh. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dansenarai bahan rujukan.Hasil PembelajaranSetelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat:1. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut, lari berganti - ganti dan lari berpagardengan cara yang betul.2. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut, lari berganti - ganti dan lari berpagar.3. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut, lari berganti - gantidan lari berpagar.4. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarakjauh.5. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat.6. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh.Kerangka konsep tajuk-tajuk modul iniAcara BalapanLari Pecut Lari Berganti-ganti Lari BerpagarLari JarakSederhana DanJarak Jauh
 16. 16. 5PendahuluanAnda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acara-acara yang berbentuk larian di trek. Di peringkat antarabangsa, trek mengandungi lapanlorong sejauh 400 meter. Tiap-tiap lorong lebar minima 1.22 meter dan maksima 1.25 meter .Di peringkat sekolah, panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jikapadang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.Sub Tajuk 2.1 : Lari pecutLari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat)yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. Faktor yangmempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. Dalampertandingan, acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam.
 17. 17. 6Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut:i. Fasa permulaanPermulaan Gaya peluru:i. Berdiri di blok, rapat kepada garisanii. Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blokbelakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapaniii. Letakkan kaki di blokiv. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapanv. Ruang seluas buku penumbukPermulaan Gaya Sederhana (Medium)a. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blokbelakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapanb. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapanc. Ruang seluas buku penumbukPermulaan Gaya Panjang (Elongated)a. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blokbelakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapanb. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kakiHadapanc. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbukKedudukan tangan, kepala dan lehera. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu.b. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satusama lain, diletak di belakang garis permulaan.c. Kepala dan leher didongak, mata pandang ke hadapan
 18. 18. 7ii. Fasa Sediaa. Badan diangkat dan condong ke hadapanb. Kedua tangan lurus menahan berat badanc. Kaki belakang hampir lurusd. Kepala pandang hadapaniii. Fasa Berlepasa. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas sertatahap rendahb. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnyac. Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter,kedudukan condong ke hadapan dan akan berubahd. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa inie. Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahapkuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkaniv. Fasa penamata. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialahuntuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar.Contoh :- Larian untuk larian 100m, pelari haruslah berlari untuk 110 m.b. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasigarisan penamat.c. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapand. Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakangSub Tajuk 2.2 : Lari Berganti-gantiAcara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang, berlarimengikut jarak tertentu, secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. Faktorpertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acaraini. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter.
 19. 19. 8
 20. 20. 9Peraturan 170 : Lari berganti-ganti Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakanjarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengah-tengahnya. Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m)sama dengan garisan permulaan 800m. Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belahgarisan permulaan/penamat Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalamlorong sepenuhnya. Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m, pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukanitu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya.Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luarzon. Bagi 4 X 400m, pelari pertama berlari dalam lorong sendiri; pelari kedua berlari 100mdalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut inline) selepas itu masuk ke lorong pertama.Pelari ketiga dan keempat akan menerimabaton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. Peraturan ini dikuatkuasakanjika terdapat lebih daripada 4 pasukan. Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. Kedudukan baton yang menjadipenentu bukan kedudukan tubuh, kaki atau tangan peserta. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkansecara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. Setelahpertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan.
 21. 21. 10Sub Tajuk 2.3 : Lari berpagarDalam acara ini, ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yangmempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori danjarak ( 100 meter – wanita, 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ).Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM )
 22. 22. 11Sub Tajuk 2.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauhLarian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut, cuma berbeza dari segi teknikdan perlakuan sahaja. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan, dayatahankelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. Bentuk danpendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecutterutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan.Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari.Perbezaannya cuma dari segi jarak, halangan dan peraturan larian. Larian Jarak Sederhana- 800 meter- 1500 meter Larian Jarak Jauh- 3000 meter, 5000 meter, 10,000 meter- 2000 meter berhalangan, 3000 meter berhalagan- Merentas desa, 10 km, separuh marathon dan marathon Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak JauhPelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlumempunyai ciri-ciri tertentu. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut: Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal danmental yang tinggi. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyakterpengaruh dengan larian peserta lain. Pelari memerlukan taktik, strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambilbahagian dalam larian. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan, ketahanan kelajuan dandayatahan semasa berlari.
 23. 23. 12 Teknik LarianTeknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga kepenamat larian. Permulaan LarianSemua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitudengan cara berdiri. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempatpermulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!, dan tembakan pistol dilepaskan’.Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh, pelari akan berlaridipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramai-ramai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam.Bagi acara 800 meter, pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu: Jika peserta lebih dari 8 orang, pelari akan bermula larian dengancara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. Jika peserta 8 orang dan kurang, pelari akan bermula di garisanpermulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorongmasing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotongmasuk ke lorong sebelah dalam. Semasa LarianTeknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunankaki dan tangan pelari. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihandan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. Bagaimana pun latihansistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acarayang disertainya.
 24. 24. 13Teknik berlari dengan betul: Semasa berlari, kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurusdengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasimenegak dan seimbang. Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah. Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meterdihadapannya. Berlari di lorong paling dalam. Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan Menamatkan LarianCara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitudengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat. Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km, minuman/pembasahanhendaklah disediakan, jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yangbukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’, pesertaakan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertamadan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan benderadiluar balapan, peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki. Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebutdibatalkan.
 25. 25. 14Aktiviti 2.11. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meterserta tempat garisan memotong 100 meter pertama.2. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jaraksederhana dan jarak jauh semasa bertanding.3. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut.4. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lariberganti-ganti?5. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lariberpagar.
 26. 26. 15TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPANSinopsisTajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakanbalapan 200m, 300m dan 400m. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senaraibahan rujukan.Hasil PembelajaranSetelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat:1. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah balapan.2. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuahbalapan.3. melaksanakan penyediaan sesebuah balapan dengan ukuran yang tepat.Kerangka konsep tajuk-tajuk modul iniPenyediaan Balapan200 Meter 300 Meter 400 Meter
 27. 27. 16PendahuluanUntuk menjalankan sesuatu kejohanan olahraga sebuah trek atau balapan perlu diadakansamada di atas padang rumput mahupun padang tiruan. Dengan adanya balapan lariansesuatu acara balapan dapat dijalankan dengan sempurna. Panjang balapan biasanya dibinasepanjang 200 meter, 300 meter dan 400 meter, bergantung kepada keluasan sesuatukawasan. Di peringkat antarabangsa, trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. Tiap-tiap lorong lebar minima 1.22 meter dan maksima 1.25 meter . Di peringkat sekolah,panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidakcukup besar untuk trek 400 meter.Sub Tajuk 3.1: Pembinaan Balapan ( 400 Meter, 300 Meter Dan 200 Meter )3.1.1 Keperluan Awal3.1.1.1 Tentukan keluasan padang untuk menentukan ; Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorongABA m x B m = AB m2( luas )3.1.1.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorongBalapan Bil. Lorong Keluasan400 meter 8 > 16,804.17 m26 > 15,482.82 m2300 meter 8 > 10,248.86 m26 > 9,219.36 m2200 meter 8 > 5,448.86 m26 > 4,710.18 m2
 28. 28. 173.1.1.3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkankeupayaan padang.Panjang padang = x meterLebar padang = y meterJumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorongLebar lorong = 1.21 m – 1.23 mLebar/Tebal garisan = 5 sm3.1. 2 Keperluan Alatan Besi penanda ( 15 batang ) Pita ukur ( fibre glass tahan panas ) 100 meter Pita ukur ( steel ) 50 meter Pita ukur ( steel ) 30 meter Kabel / Dawai 3mm ( 60 meter ) Tali ( 7mm – 10mm ) 120 meter Paku 20sm ( 20 batang ) Kereta minyak / cat “Roller” atau berus cat ( 5sm ) Tukul besiNota: Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30sm – 50 sm Pita ukur;Pita fibre - Ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang.Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembangpada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah.Pita besi - Disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang.Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkankerja mengukur di jarak yang bersesuaian.
 29. 29. 183.1.3 Panduan Membuat Garisanyx f1fp Jarak f ke f1 ialah antara 1.21 meter ( minimum ) hingga 1.23 meter ( maksimum) P ialah kawasan bahagian dalam balapan. Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan ( tepi bahagian dalam garisanseperti di “f” ) ke “ f1”. Tiap garisan lebarnya ialah 5 sm. Garisan permulaan dan garisan penamat, lebar garisan ialah 5 sm. Garisan memotong ( cut-in ) 5 sm. Tiang penamat;- Tinggi tiang = 1.50 m Tebal tiang = 2.00 – 3.00 sm Lebar tiang = 5 sm Bendera Memotong ( Cut-in )- Tinggi tiang = 1.50 m Bendera = 30 sm x 40 sm
 30. 30. 193.1.4 Zon-zon di balapan; Zon Pertukaran BatonZon Menerima baton Zon Menunggu10.00 m 10.00 m 10.00 m Garisan memotong ( cut-in )
 31. 31. 20Sub Tajuk 3.2 : Balapan 400 MeterUntuk membina sesebuah balapan, pengetahuan serta kemahiran perlu ditagih darikumpulan guru terutama guru sukan atau guru Pendidikan Jasmani. Beberapa perkara perludipertimbangkan semasa merancang dan seterusnya melaksanakan pembinaan sesebuahbalapan larian. Dalam sub tajuk ini, anda akan didedahkan cara-cara membina balapansepanjang 400 meter.3.2.1 Membina Balapan 400 M Cari keluasan padang ( panjang & lebar padang ) Kenalpasti jenis trek yang boleh dimasukkan mengikut keluasan padang Lebar padang di bahagikan kepada 3 bahagian dan memanjang padang dibahagikepada 5 bahagian.D CN MFJH GKEP EA B- HJK dan GEF adalah segitiga sama dengan sudut 60o. Anggaran panjang segitiga adalahdicadangkan bagi trek 400m =20.0m, 300m =15.0m dan 200m = 10.0m. Segitigahendaklah dibuat ditengah-tengah garisan padang.- Sekiranya untuk trek 400m. Panjang garisan lurus AB/DC= 400m tolak panjang lengkokCMEB + DNPA bahagi 2.
 32. 32. 21Contoh : sekiranya panjang AK = 29.5m. , KJ =20.0m., JD = 29.5mPanjang lengkok AP+ND = 60/360 x 2(3.142) x 29.5 = 30.896 + 30.896 = 61.792Panjang lengkok PN = 60/360 x 2(3.142) x 49.5 = 51.843Panjang lengkok APND + BEMC = 61.792 + 51.843 = 113.635 + 113.635 =227.27Panjang garis lurus AB/DC = 400m – 227.27 = 172.73. = 86.365m- Bagi garisan dalam yang dipasang bendul panjang KA/JD dan HP/HN ditolak 0.30m dansekiranya tidak berbendul ditolak 0.20m. ( panjang garis segitiga tidak perlu diubah )- Sekiranya ditolak 0.30m dan lebar lorong 1.22mLorong 1:Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.142) x 29.20 = 30.582 x 2 = 61.164Lengkok PN = 60/360 x 2(3.142) x 49.20 = 51.529Lengkok APND + BEMC = 61.164 + 51.529 = 112.693 + 112.693 = 225.386Lorong 2 + 1.22mLengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.142) x 30.42 = 31.86 x 2 = 63.72Lengkok PN = 60/360 x 2(3.142) x 50.42 = 52.807Lengkok APND + BEMC = 63.72 + 52.807 = 116.527 +116.527 = 233.054Lorong 3 + 1.22mLengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.142) x 31.64 = 33.138 x 2 = 66.276Lengkok PN = 60/360 x 2(3.142) x 51.64 = 54.084Lengkok APND + BEMC = 66.276 + 54.084 = 120.36 + 120.36 = 240.72Lorong 4 + 1.22mLengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.142) x 32.86 = 34.415 x 2 = 68.83Lengkok PN = 60/360 x 2(3.142) x 52.86 = 55.362Lengkok APND + BEMC = 68.83 + 55.362 = 124.192 + 124.192 = 248.384Tambahan lorong seterusnya dibuat mengikut kiraan seperti jadual diatas Permulaan 400m dan 4x100mStagger lorong 1 = 0Jarak lengkok APND + BEMC lorong 2 tolak jarak APND + BEMC lorong 1Stagger lorong 2 = 233.054 – 225.386 = 7.67mJarak lengkok APND + BEMC lorong 3 tolak jarak APND + BEMC lorong 2Stagger lorong 3 = 240.72 – 225.386 = 15.334mStagger lorong 4 dan seterusnya juga dikira sebagaimana jadual di atas.
 33. 33. 22 Stagger 4x100mGaris tengah flaotingPelari pertama = 7.67m ( 1 stagger )Pelari kedua = 3.83mPelari ketiga = 3.83m (1/2 stagger )Pelari keempat = 1.92mZon pertukaran baton = tambah 10m hadapan dan 10m belakang daritengah Zon menunggu tambah 10m di belakang zon pertukaran.Contoh:Zon menunggu Zon pertukaran baton Arah larian10m 10m 10m Stagger 4 x 400mGaris tengahPelari pertama = 11.505m ( 1½ stagger )Pelari kedua = 3.835m ( ½ stagger )Pelari ketiga = 10m dari di belakang garis penamatPelari keempat = 10m dari belakang garis penamatZon pertukaran baton = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapangaris ) Stagger 4 x 200mGaris tengahPelari pertama = 11.505m (1½ stagger )Pelari kedua = 7.67m ( 1 stagger )Pelari ketiga = 3.83 ( ½ stagger )Pelari keempat = 0m ( pelari pertama 200m )Zon pertukaran bato = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapangaris )
 34. 34. 23 Rumus Mencari Lengkungan Balapan1. Lengkunga. a=1/3 x 3.142 x a1- a2b. b= 1/3 x 3.142 x b1 – b2c. Jumlah L = a+b+c2. Garis lurus (GL)a. a=bb. 200m – L m ( untuk balapan 400 m )c. 150m – L m ( untuk balapan 300 m )d. 100m – L m ( untuk balapan 200 m )3. StaggerL m Lorong 2 – L m Lorong 1 = ½ stagger4. Garisan rentas ( kawasan lengkung zonpertukaran baton dan stagger.GR = √2y2[ 1-kos(57.288x w /y)]Aktiviti 3.11. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendakmerancang pembinaan sesebuah balapan.2. Bincang dalam kumpulan dan rancang pembinaan sebuah balapan sepanjang 200meter. Hasil tugasan perlu dinyatakan bersama grafik dan ditulis dengan ukuranyang tepat.
 35. 35. 24TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGANSinopsisTajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan, perbincangan tentang gaya lontarandan teknik lontaran serta peraturan-peraturan dalam acara lontar peluru. Modul ini jugadibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.Hasil PembelajaranSetelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat:1. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lontaran.2. menjelaskan teknik dan cara yang tepat semasa lakukan acara lontaran3. menjelaskan peraturan am dalam acara lontaranKerangka konsep tajuk-tajuk modul iniAcara LontaranGaya Lontaran Fasa Lontaran
 36. 36. 25Sub Tajuk 4.1 : Gaya LontaranDi sekolah rendah, acara balingan yang diajar hanyalah acara lontar peluru. Acara inimenggunakan kekuatan tangan. Secara amnya terdapat tiga gaya lontaran iaitu: Lontaran gaya berdiri Gaya melungsur selangkah dan Gaya Parry O’ BrienSub Tajuk 4.2 : Fasa-Fasa LontaranAcara lontar peluru boleh dibahagikan kepada fasa-fasa perlakuan seperti yang berikut:i. Pegangan peluruii. Lakuan sedia (Preparation)iii. Lungsuran (Glide)iv. Lontaran (Delevery)v. Pulihan (Recovery)i. Pegangan peluruCara memegang peluru adalah sama bagi ketiga-tiga cara balingan. Peluruboleh dipegang dengan dua cara iaitu dengan menggunakan lima jari ataumemegang dengan tiga jari. Peluru dipegang dengan tiga jari tengah dandisokong oleh ibu jari dan jari kelingking.
 37. 37. 26ii. Lakuan sediaBagi lontaran gaya berdiri, pelontar berdiri di bahagian hadapan bulatandengan bahu mengadap arah lontaran. Peluru diletak rapat ke leher di bawahtelinga. Lengan diangkat hampir mendatar dan siku mengarah ke luar.Bagi gaya lungsur selangkah dan Parry O’ Brien, pelontar berdiri di bahagianbelakang bulatan, membelakang sektor lontaran. Peluru diletak hampir leherdan bawah telinga. Lengan tangan diangkat hampir mendatar dan siku keluar.iii. LungsuranTiada lungsuran bagi gaya lontar berdiri.Bagi gaya lungsur selangkah,bermula dengan berat badan pada kaki kiri, kakikanan pula digerakkan ke bahagian tengah bulatan.Gaya Parry O’ Brien pula kedudukan badan dalam keadaan condong. Kakikanan dibengkokkan dan kaki kiri dihayun ke hadapan dan ditendang kebelakang. Kaki kanan melungsur ke tengah bulatan.
 38. 38. 27iv. LontaranRendahkan kaki kanan. Kilaskan pinggang dan tangan kanan ditolak kehadapan menyilang badan. Secara serentak tangan kiri dihayun ke belakangdan luruskan kedua belah kaki. Tangan kanan mengikut arah lontaran, sikusentiasa di luar dan jauh dari badan.v. PulihanLangkah pulihan dilakukan dengan membawa kaki kanan ke hadapan bulatandan pada masa yang sama kaki kiri digerakkan ke belakang secara tergantunguntuk membantu imbangan badan.Peraturan 188 : Lontar Peluru Dilontar dari bahu dengan sebelah tangan sahaja. Memulakan lontaran, peluru mesti menyentuh atau rapat dengan leher/pipi dantangan tidak boleh direndahkan daripada paras bahu. Tidak boleh dibawa ke belakang dari garis bahu. Rujuk buku undang-undang KOAM
 39. 39. 28Aktiviti 4.11. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaanbagi setiap teknik tersebut.2. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakanjenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta.
 40. 40. 29TAJUK 5 : ACARA PADANG - LOMPATANSinopsisTajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang gaya lompattinggi dan teknik lompat jauh serta peraturan-peraturan dalam acara lompatan. Modul ini jugadibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.Hasil PembelajaranSetelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat:1. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lompatan.2. menjelaskan teknik dan cara yang tepat bagi acara-acara lompatan3. menjelaskan peraturan-peraturan am dalam acara lompatanKerangka konsep tajuk-tajuk modul iniAcara LompatanLompat Tinggi Lompat Jauh
 41. 41. 30PendahuluanSelain dari acara-acara trek, anda juga perlu tahu acara-acara padang. Acara padang terdiridaripada acara lompatan dan balingan. Acara-acara ini boleh dipertandingkan serentakdengan acara trek kerana ia dijalankan di bahagian dalam trek. Acara-acara padangmemerlukan peralatan dan kawasan tertentu. Antara acara-acara padang yangdipertandingkan adalah acara lompat tinggi, lompat jauh, lompat kijang, lombol bergalah,merejam lembing, melempar cakera, melontar peluru dan membaling tukul besi. Kebanyakanacara lompatan memerlukan aspek kepantasan, koordinasi, kelenturan dan kuasa yangtinggi.Acara LompatanAcara lompatan dalam tajuk ini ialah lompat jauh dan lompat tinggi.Sub Tajuk 5.1 : Lompat JauhTerdapat tiga gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat jauh iaitu gaya layar, gayagantung dan gaya tendang kayuh.
 42. 42. 31Acara lompat jauh bolah dibahagikan kepada empat fasa seperti yang berikut:i. Fasa lari landas (Approach)ii. Fasa lonjakan (Takeoff)iii. Fasa penerbangan/layangan (Flight)iv. Fasa pendaratan (Landing)i. Fasa Lari LandasAnda bermula dengan berlari pantas secara optimum dan terkawal dari tempatpermulaan ke papan lonjak. Langkah pertama mestilah bermula dengan kakilonjak. Bilangan langkah ke papan lonjak biasanya 11 – 14 langkah (pelompatnovis), 17 – 19 langkah (pelompat wanita pakar) dan 23 langkah (pelompatlelaki pakar).
 43. 43. 32ii. Fasa LonjakanSemasa tiba di papan lonjak, pelompat seharusnya mencapai kelajuanmaksimum. Melonjak dengan menggunakan kaki lonjak. Kaki bebas dihayuntinggi ke atas untuk mendapatkan lonjakan yang tinggi.iii. Fasa penerbangan/layanganGaya badan dan pergerakan anda bergantung kepada gaya yang digunakan.Bagi gaya tendang kayuh, kaki digerakkan seperti mengayuh basikal. Bagigaya layar, anda mestilah melunjurkan kedua-dua belah kaki ke hadapandengan badan condong ke hadapan dan tangan dihulur ke hadapan hingga kehujung kaki. Bagi gaya gantung pula, angkat kedua-dua belah tangan ke atasseolah-olah bergantung diudara di mana kedua-dua belah kaki diangkat kebelakang.iv. Fasa pendaratanApabila badan mula jatuh, tangan dan kaki dirapatkan dan digerakkan kehadapan. Apabila tangan mencecah tumit, tangan digerakkan ke belakang dankemudian ke hadapan semula. Mendarat dengan tumit dahulu mencecah pasir.Peraturan 185: Lompat Jauh Seseorang peserta itu gagal sekiranya : menyentuh bumi selepas garisan lonjakan dengan mana-mana bahagianbadannya, sama ada membuat larian tanpa melompat atau semasamembuat lompatan melonjak dari luar hujung papan lonjakan, sama ada selepas atau sebelumgarisan lonjakan menyentuh tanah di antara papan lonjakan dan kawasan pendaratan melakukan apa jenis balik kuang (‘somersault’) semasa membuat larian atausemasa melompat
 44. 44. 33 semasa mendarat, menyentuh bumi di luar kawasan mendarat di antaratapak lonjakan dan bahagian kesan jatuh yang paling hampir tidak kira batal sekiranya seseorang peserta itu berlari di luar mana-manabahagian luar garisan putih yang menandakan landasan lari. tidak dikira batal sekiranya seseorang peserta itu berjalan balik di ataskawasan mendarat setelah meninggalkan kawasan mendarat dengan carayang betul. semua lompatan hendaklah diukur bermula dari tanda mendarat yang palinghampir yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan, kaki atau tangan kegarisan lonjakan atau lanjuran garisan lonjakan. Ukuran hendaklah dibuatserenjang (bersudut tepat) dengan garisan lonjakan atau lanjurannya. Rujuk buku undang-undang KOAMSub Tajuk 5.2 : Lompat Tinggi:Terdapat lima gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat tinggi iaitu gaya gunting, gayapelana, gaya barat, gaya timur dan gaya Fosbury Flop. Hanya gaya Fosbury Flop ini akandibincangkan dalam tajuk ini.Lompat tinggi boleh dibahagikan kepada empat fasa seperti berikut:i. Fasa lari landas/penujuanii. Fasa lonjakaniii. Fasa penerbangan/layanganiv. Fasa pendaratan
 45. 45. 34Petaruran 182: Lompat Tinggi Palang : Panjang : L/Tinggi 4.00m, L/Bergalah 4.50m Berat : L/Tinggi 2kg, L/Bergalah 2.25kg Seri : Peserta membuat lompatan kurang di ketinggian seri, adalah pemenang. Peserta yang kurang kegagalan di sepanjang pertandingan adalah pemenang. Untuk tempat pertama, peserta diberi 1 percubaan ketinggian paling rendahyang tidak dapat melepasi sehingga dapat pemenang.
 46. 46. 35 Melonjak dengan sebelah kaki Kegagalan : Palang jatuh Peserta sentuh bumi sama ada di luar atau di antara tiang, sebelum melepasipalang. Landas Lari dan Kawasan Lonjak Jarak minimum : 15 m ( 20 m bagi kejohanan mengikut P 12.1(a), (b) dan (c) Jika keadaan mengizinkan : 25 m Keceruman maksimum keseluruhan landas lari dan kawasan lonjak TIDAKmelebihi 1:250 ke arah palang Kawasan lonjak hendaklah rata Tiang : Apa jua bentuk yang tegap Mempunyai sangga untuk menompang palang Cukup tinggi melebihi 10 sm drpd. paras sebenar palang dinaikkan Jarak antara tiang TIDAK kurang 4 m dan TIDAK lebih 4.04 m TIDAK boleh dianjak, melainkan Refri merasakan landas lari dan kawasanmendarat sudah tidak sesuai lagi. Ini hanya boleh dilakukan selepas satupusingan Sangga Palang : Rata, berbentuk empat segi bujur : 4 sm x 6 sm Ruang di antara hujung palang dengan tiang sekurangnya 1 sm. Kawasan Mendarat Tidak kurang 5 m x 3 m( Bagi pertandingan di bawah P 12.1, kawasan mendarat disarankan TIDAKkecil dari 6m x 4m x 0.7m )NOTA :Ruang antara Tiang dan Kawasan Mendarat sekurangnya 10 sm
 47. 47. 36Aktiviti 5.11. Nyatakan dan senaraikan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompattinggi.2. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenisaktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya.
 48. 48. 37TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTORSinopsisTajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakangelanggang / sektor lompat jauh / kijang / lompat tinggi, lontar peluru, lempar cakera danrejam lembing. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.Hasil PembelajaranSetelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat:1. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah gelanggang /sektor.2. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuahgelanggang / sektor.3. melaksanakan penyediaan sesebuah gelanggang / sektor dengan ukuran yang tepat.Kerangka konsep tajuk-tajuk modul iniPenyediaanGelanggangLompat Jauh &KijangLontar Peluru Merejam Lembing Lempar Cakera
 49. 49. 38PendahuluanUntuk menjalankan suatu aktiviti atau pertandingan acara lompatan dan lontaran, suatugelanggang / sektor perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.Dengan adanya gelanggang / sektor, sesuatu acara padang dapat dijalankan dengansempurna dan disamping memberi peluang kepada peserta mematuhi peraturan acara yangditetapkan. Pembinaan gelanggang / sektor yang piawai, bergantung kepada keluasansesuatu kawasan dan kesesuaian tempat dari segi faktor keselamatan. Di peringkatantarabangsa dan kebangsaan, kebanyakan gelanggang / sektor disediakan disuatu tempatyang telah diatur mengikut pelan yang dirancang seperti contoh sebuah stadium. Bagaimanapun di peringkat sekolah, penyediaan gelanggang / sektor boleh diubah suai berdasarkankeperluan dan kawasan yang ada.Sub Tajuk 6.1: Pembinaan Gelanggang/Sektor6.1.1 Keperluan Awal6.1.1.1 Tentukan keluasan kawasan yang mencukupi jarak minimapiawaian ukuran gelanggang / sektor.6.1.1.2 Tentukan ukuran piawaian mengikut sumber ukuran yang tepatberdasarkan buku / rujukan undang-undang olahraga IAAFatau KOAM6.1.1.3 Menyediakan keperluan alatan asas seperti; Besi penanda Pita ukur ( steel ) 50 meter Tali ( 7mm – 10mm ) 60 meter Pancang Kayu 20sm “Roller” atau berus cat ( 5sm ) Tukul besi Cat ”spray”6.1.1.4 Menyediakan pasukan bertugas yang ada kemahiran
 50. 50. 396.1.2 Panduan Membina Sektor / Gelanggang6.1.2.1 Sektor / Gelanggang Lompat JauhSpesifikasi Penyediaan Sektor; Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.22meter dan lebar 300 mm. Papan dicadangkan cat dengan warnaputih Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.75 m x 9.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembutseperti pasir6.1.2.2 Sektor / Gelanggang Lompat KijangSpesifikasi Penyediaan Sektor; Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.22meter dan lebar 300 mm. Papan dicadangkan cat dengan warnaputih Papan lonjak perlu ditempatkan berjarak tertentu ( mengikutkategori jantina & umur ) dari kawasan mendarat Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.75 m x 9.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut
 51. 51. 406.1.2.3 Gelanggang Lompat TinggiSpesifikasi Penyediaan Kawasan; Terdapat kawasan landas lari yang berbentuk kipas berjejari 25meter ke tempat mendarat (Lihat rajah di atas) Terdapat dua batang tiang yang diletak kiri kanan berjarak 4.00 –4.04 meter Terdapat sebatang palang ( ‘fiber’ ) yang berjarak 4.00 – 4.04meter Terdapat tilam mendarat yang berukuran 3.00 m x 5.00 m xsekurang-kurangnya 75 sm6.1.2.4 Sektor Lontar PeluruBLOK DEPAN LONTAR PELURU
 52. 52. 41Spesifikasi Penyediaan Kawasan Lontar Peluru; Terdapat bulatan lontaran yang bergaris pusat 2.135 meter (Lihatrajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.92 darjah mengunjur keluardari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lontaran Terdapat satu bungkah penghadang yang diletak diatas garisandibahagian bulatan bersudut ( seperti rajah )6.1.2.5 Sektor Merejam LembingSpesifikasi Penyediaan Kawasan; Terdapat kawasan landas lari berjarak tidak kurang 30 meter kelengkungan rejaman (Lihat rajah di atas) Kawasan landas lari dibentuk oleh dua garisan berjarak 4 meter Terdapat dua garis lurus bersudut 29 darjah mengunjur keluar daribahagian tengah kawasan landas lari yang berjejari 8 meter ( Lihatrajah di atas )
 53. 53. 426.1.2.6 Sektor Melempar CakeraSpesifikasi Penyediaan Kawasan; Terdapat bulatan lemparan yang bergaris pusat 2.50 meter (Lihatrajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.92 darjah mengunjur keluardari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lemparan Kebiasaannya terdapat sebuah sangkar berjaring denganketinggian sekurang-kurangnya 4 meter ( seperti rajah di atas )Aktiviti 6.13. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendakmerancang pembinaan sesebuah gelanggang / sektor acara lontaran danlompatan.4. Dalam kumpulan rancang pembinaan sebuah model gelanggang / sektor acarapadang berdasarkan bentuk dan skala ukuran piawaian yang tepat.
 54. 54. 43TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANSinopsisTajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang strategipenyampaian, garis panduan persediaan RPH dan penyediaan rancangan pengajaranharian. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.Hasil PembelajaranSetelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat:1. mengenalpasti kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmaniyang berkaitan dengan tajuk olahraga.2. memahami keperluan RPH dan menulis satu Rancangan Pengajaran Harian ( RPH )bagi satu sesi pengajaran olahragaKerangka konsep tajuk-tajuk modul iniKaedah Pengajaran DanPembelajaranStrategi Penyampaian Garis PanduanPersediaan RPHPenyediaan RancanganPengajaran Harian
 55. 55. 44PendahuluanKaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaranpembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. Merupakan satu siri tindakan guru yangsistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek. Ianya jugaadalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkahpenyampaian yang tersusun. “Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendakidalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih(Edward M. Anthony 1963).Sub Tajuk 7.1 : Strategi PenyampaianJenis kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran danpembelajaran Pendididikan Jasmani bagi tajuk yang berkaitan olahraga adalah ;a. Kaedah Kaedah Inkuiri (Penemuan)Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu:P1- Kenal pasti masalahP2- Rancang penyelesaianP3- Kumpul maklumatP4- Buat tafsiranP5- Buat kesimpulanb. Kaedah kumpulan- perbincangan kumpulan- kerja bersama-sama- main peranan- sumbangsaran
 56. 56. 45d. Kaedah penyelesaian masalahIa meliputi;- projek- pemerhatian- tunjukcara atau demonstrasi- lawatane. Kaedah KolaboratifIa meliputi;- permuafakatan- bimbingan rakan sebaya- eksperimen- kepimpinanf. Kaedah KoperatifUnsur- unsur pembelajaran koperatif ialah- ahli berintraksi diantara satu sama lain untuk mewujudkan persefahaman dankemajuan- murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah.- murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru.- ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikutgiliran,memberi galakan,mendengar,memberi pertolongan, memberi penjelasanuntuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif.- ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaianmatlamat.
 57. 57. 46Sub Tajuk 7.2 : Garis Panduan Persediaan RPHFasa Permulaan Aktiviti harus mengikut / bersesuaian kemahiran yang akan diajar Aktiviti memanaskan badan harus ada kesinambungan dengan kemahiran yang akandiajar Peralatan yang digunakan haruslah berkait dengan kemahiran yang hendak diajar.Fasa Perkembangan ( Gerakerja Kelas & Kumpulan ) Gerakerja Kelas bermaksud kemahiran/ tajuk yang hendak diajar pada hari tersebutdan semua pelajar/murid terlibat melakukannya. Gerakerja kumpulan bermaksud beberapa kemahiran lain serta kemahiran yang diajarpada hari tersebut dijalankan dalam kumpulan kecil. Biasanya dijalankan secarastation.( Dijalankan jika masa mencukupi ) Tunjuk Cara (Demontrasi) - arahan jelas- terkawal- posisi penunjuk cara & murid- fokus pengajaran & pembelajaran Ansur maju - Statik ke dinamik- Mudah ke lebih kompleks- Jarak ( Dekat ke jauh )- Tanpa rintangan kepada ada rintanganKemuncak (Permainan Kecil) Berunsur pertandingan - ada perbezaan antara pasukan- penerapan semangat berpasukan- berkait kemahiran yang diajar- menampakkan cirri-ciri keseronokan- suasana aktif & penglibatan ramai
 58. 58. 47Penutup Proses mengingat semula Penilaian Aktiviti gerak kendur RefleksiSub Tajuk 7.3 : Penyediaan Rancangan Pengajaran HarianPelajaran : Pendidikan JasmaniTarikh : 2/7/2008Tahun : 4 ArifMasa : 7.45 Pagi – 8.15 PagiBil. Murid : 30 OrangTunjang 2 : KemahiranTajuk : OlahragaSub-tajuk : Lari PecutObjektif Pengajaran Dan Pembelajaran :Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:Psikomotor : melakukan 4 aktiviti ansur maju lari pecut sebanyak 5 kali percubaanbagi setiap satu gaya pada pelbagai jarak.Kognitif : menyatakan empat jenis aktiviti ansur maju lari pecut yang dilakukan.Afektif : bekerjasama dan bersungguh – sungguh melakukan aktivitipembelajaran.Penggabungjalinan : Bahasa Melayu, Sains, Matematik, bahasa InggerisPSA : Pelajar pernah berlari dengan pelbagai gaya dan pelbagaikelajuan.BBM : Penanda, tali, batang penyapuPenerapan nilai : Peka pada situasi, patuh kepada arahan, sabar, bersungguh-sungguhKemahiran Generik : Membanding beza dan menyatakan teknik berlari pecut yangtepat dengan berjalan pantas.
 59. 59. 48BAHAGIAN /MASATAJUK/AKTIVITIFOKUSPEMBELAJARAN/BUTIRMENGAJARORGANISASI/PENGELOLAANSTRATEGI/CATATANPERMULAAN(5 MINIT) Berlari Bebas Berlaribebasdalamkawasan Masuk kedalamGelung bilaguru tepuktangan. Aktivitiregangan dankelonggaran Kaki Pinggang Bahu Kepala Berlari atashujung kaki. Lompat dengansebelah ataudua belah kakikedalamgelung.Contoh:• Angkat sebelahkaki, lakukanrotasi ikut arahjam dalam 12kiraan (Kaki)• Tangan cekakpinggang,lentikan badankesisi dalam10 ulangan(Pinggang). Arahan TunjukcaraPERKEMBANGANP&P(12 MINIT)1. Berlari dengantumit sentuhpunggungsejauh 20meter dengantangan.2. Berlari lututdiangkat tinggi Semasaberlari,tumitdiangkat dansentuhpunggung Tangan dihayunkedepankebelakang Mata pandang5 – 10 meterkehadapan Semasa berlari,lutut diangkatseparaspinggang Guna hujungkaki Tangan dihayunkedepankebelakang Dilakukanpada garislurus Pada jarak20m dan 30m Diulang 5 kali Dilakukanpada garislurus Pada jarak20m dan 30m Diulang 5 kali Tunjuk cara
 60. 60. 493. Berlaridenganlangkahpanjang4. ‘Bounding’ Mata pandang5 – 10 meter kehadapan Berlari denganhujung kaki Lutut diangkattinggi Langkahdipanjangkan Tangan dihayunkedepan dankebelakang Mata pandang5 – 10 meterkedepan Melonjakmenggunakanhujung kakidengan lututditinggikan Tumit kakibebas sentuhke punggung Kedua-dua kakiberada diudaraseketika Langkahdipanjangkan Tangan dihayunkedepan dankebelakang Mata pandang5 – 10 meterkedepan Di lakukanpada garislurus Pada jarak20m dan 30m Diulang 5 kali Di lakukanpada garislurus Pada jarak20m dan 30m Diulang 5 kaliKEMUNCAK(8 MINIT)‘Tiru MacamSaya’ Dijalankanmengikutstation. Syaratnyaapabila sampaipada suatustation, pelajarakan menirusatu gayaaktiviti. Tunjuk cara Intrapersonal
 61. 61. 50 Dijalankan lebihkepadapersembahandan kerjasamaahli dalamkumpulan Gunakan bunyi-bunyian sebagairangsangan Station:1. Berlari lututtinggi2. Berlari tumitsentuhpunggung3. Lakukanaktiviti‘bounding’4. BerlarilangkahpanjangPENUTUP(5 MINIT)• Gerak Kendur Aktivitiregangan dankelonggaranContoh: MembesardanMengecilkanbadan Rumusan• Mengembangbadan di atashujung kaki.• Peluk badansekecil-kecilnya.• Bangunperlahan- lahansambilmembukapelukan.• Soal jawab carahantaran danmenyambut boladengan teknikyang betul KemahiranGenerik
 62. 62. 51Latihan 7.11. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalampengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga.2. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagipelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansurmaju yang sesuai untuk pengajaran tersebut.3. Berdasarkan RPH di atas, jalankan satu sesi pelaksanaan pengajaran danpembelajaran. Anda dikehendaki merakamkan aktiviti tersebut dalam bentuk audiovisual. Tugasan ini perlu dibawa semasa intraksi berikut.
 63. 63. 52TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIANSinopsisTajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan tentang spesifikasi penilaian dan rubrikpemarkahan bagi beberapa acara olahraga serta menyatakan cara melaksanakan penilaiansesuatu acara. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.Hasil PembelajaranSetelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat:1. merancang dan menyenaraikan kriteria – kriteria penilaian2. memahami dan melaksanakan cara membuat penilaian dalam pengajaran olahragaKerangka konsep tajuk-tajuk modul iniKaedah PenilaianSpesifikasi Penilaian dan RubrikPemarkahan
 64. 64. 53PendahuluanPara guru menjalankan penilaian dari masa ke semasa adalah untuk memastikan bahawasegala usaha guru dan murid adalah menuju ke arah matlamat yang dirancang. Penilaianyang dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanan pengajaranguru dan proses pembelajaran murid.Seorang guru Pendidikan Jasmani perlu tahu bagaimana membuat penilaian bagi acara-acara olahraga yang diajarnya. Tujuan penilaian ialah untuk mengetahui sejauh manakahmurid telah menguasai kemahiran yang telah di ajar. Selain daripada itu, penilaian juga dapatmemberi maklumbalas kepada guru tentang keberkesanan ia mengajar.Penilaian pengajaran dan pembelajaran olahraga hendaklah dijalankan secara berterusan,berasaskan tumpuan kepada acara-acara tertentu yang menekan aspek yang berikut: Kecergasan fizikal Tahap umur Jantina Kemampuan pelajarSub Tajuk 8.1 : Spesifikasi Penilaian dan Rubrik PemarkahanUntuk mendapat keputusan penilaian yang ada kesahannya, spesifikasi dan rubrikpemarkahan acara yang hendak dinilai harus dirancang secara teliti dan hendaklahdinyatakan secara khusus serta tepat. Sebagai panduan, berikut contoh beberapa spesifikasidan rubrik pemarkahan bagi 3 acara dalam olahraga iaitu lari berganti-ganti, lompat jauh danlontar peluru.
 65. 65. 54Spesifikasi Acara Lari Berganti-gantiPelaksanaanPentaksiranHasilPembelajaran Indikator PrestasiProsedurMarkahKomponenLARIBERGANTI-GANTI 4 X 100METERMenguji teknikmemberi danmenerimabaton 4 x 100MeterTeknikPermulaanKe garisan Kemahiran memasang blokpermulaan. Peserta melangkah ke garisansetelah isyarat diberikan. Posisi dan kedudukan dekam,tangan dibuka seluas bahu dibelakang garisan dan bahuselari dengan garisan.Sedia Punggung tinggi daripada araskepala Berat badan dibawa kehadapan. Bahu melepasi garisan. Kedua-dua kaki bersudut. Mata memandang ke hadapanlebih kurang 1m.Mula Masa tindak balas selepasisyarat mula diberikan. Tolakkan kaki belakang untukmelangkah. Badan bersudut sepanjang30m pertama. Koordinasi tangan dan kaki. Ayunan tangan maksimum.Teknik pegang baton Pegang di ⅓ bahagianbelakang baton. Hujung hadapan baton tidakmencecah trek.a. Pelari pertama bersediadi tempat permulaan.b. Penerima batonmembuat ‘check-mark’c. Peserta mula berlariapabila isyaratdiberikan.d. Peserta diberi 2 kalipercubaan.e. Peserta berlari di lorongsendiri.Alatan : BalapanBaton - 4Blok permulaanPenguji :Sekurang-kurangnya 2Orang10 markahTeknikMemberiBaton Gerakan tangan dari atas kebawah Siku bengkok 90°. Tangan diluruskan semasamemberi baton Kedudukan pemberi berselangseli Memberi baton 1/3 bahagianhadapan kepada penerima. Pemberian baton berlakudalam zon pertukaran.10 markahTeknikMenerimaBaton Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia - matapandang ‘check-mark’ Angkat tangan menerima kebelakang sebaik sahajamendengar isyarak dari rakan. Genggam baton dengankemas di belakang hujungbaton. baton berlaku dalam zonpertukaran.10 markah
 66. 66. 55TeknikPenamat lari terus ke garisan melintasigarisan penamat dengandidahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakangsemasa membuat ‘dipping’. Mengekalkan kepantasan,imbangan serta daya semasamenamatkan larian.Rubrik Pemarkahan Acara Lari Berganti-gantiKEMAHIRANYANG DIUJIINDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHANCemerlang(8 - 10 Markah)Sederhana(4 – 7 Markah)Lemah( 1- 3 Markah)TEKNIK PERMULAAN Ke garisan Dapat memasang blokpermulaan dengan teknikyang betul Peserta melangkah kegarisan setelah isyaratdiberikan. Posisi dan kedudukandekam, tangan dibukaseluas bahu di belakanggarisan dan bahu selaridengan garisan Dapat melakukan teknik kegarisan dengan betul dantepatSedia Punggung tinggi daripadaaras kepala Berat badan dibawa kehadapan. Bahu melepasi garisan. Kedua-dua kaki bersudut. Mata memandang kehadapan lebih kurang 1m. Dapat melakukan tekniksedia dengan betul dantepatMula Masa tindak balas selepasisyarat mula diberikan. Tolakkan kaki belakanguntuk melangkah. Badan bersudut sepanjang30m pertama. Koordinasi tangan dan kakibetul Ayunan tangan maksimum. Dapat melakukan teknikmula dengan betul dantepatKe garisan Kemahiran memasang blokpermulaan. Peserta melangkah kegarisan setelah isyaratdiberikan. Posisi dan kedudukandekam, tangan dibuka seluasbahu di belakang garisandan bahu selari dengangarisan. Teknik perlakuan betul danperlu diperbaiki.Sedia Punggung tinggi daripadaaras kepala Berat badan dibawa kehadapan. Bahu melepasi garisan. Kedua-dua kaki bersudut. Mata memandang kehadapan lebih kurang 1m. Teknik perlakuan betul danperlu diperbaiki.Mula Masa tindak balas selepasisyarat mula diberikan. Tolakkan kaki belakanguntuk melangkah. Badan bersudut sepanjang30m pertama. Koordinasi tangan dan kakikurang sempurna Ayunan tangan kurangmaksimum. Teknik mula yang betul danperlu diperbaiki.Ke garisan Kemahiran memasang blokpermulaan salah. Peserta tidak melangkah kegarisan setelah isyaratdiberikan. Posisi dan kedudukan dekam,tangan dibuka seluas bahu dibelakang garisan dan bahuselari dengan garisan. Teknik melakukan kemahirankegarisan salah.Sedia Punggung tidak tinggi daripadaaras kepala Berat badan tidak dibawa kehadapan. Bahu tidak melepasi garisan. Kedua-dua kaki tidak bersudut. Mata tidak memandang kehadapan lebih kurang 1m. Teknik melakukan kemahirankegarisan salah.Mula Masa tindak balas selepasisyarat mula diberikan. Tiada tolakkan kaki belakanguntuk melangkah. Badan tidak bersudutsepanjang 30m pertama. Tiada koordinasi tangan dankaki. Ayunan tangan maksimum. Teknik mula yang salah.
 67. 67. 56Teknik Pegang baton Pegang di ⅓ bahagianbelakang baton. Hujung hadapan batontidak mencecah trekTeknik Pegang baton Pegang di ½ bahagianbelakang baton. Hujung hadapan baton tidakmencecah trekTeknik Pegang baton Pegang di ⅔ bahagianbelakang baton. Hujung hadapan batonmencecah trekTEKNIK MEMBERIBATON Gerakan tangan dari ataske bawah. Siku bengkok 90° Tangan diluruskan semasamemberi baton. Kedudukan pemberiberselang seli. Memberi baton ⅓ bahagianhadapan kepada penerima Pemberian baton berlakudalam zon pertukaran. Gerakan tangan dari atas kebawah. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskansemasa memberi baton. Kedudukan pemberi tidakberselang seli. Memberi baton ⅓ bahagianhadapan kepada penerima Pemberian baton berlakudalam zon pertukaran. Gerakan tangan dari atas kebawah. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskansemasa memberi baton. Kedudukan pemberi tidakberselang seli. Memberi baton ½ bahagianhadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku diluarzon pertukaran.TEKNIK MENERIMABATON Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – matapandang ‘check mark’ Angkat tangan menerimake belakang sebaik sahajamendengar isyarat darirakan.. Genggam baton dengankemas di belakang hujungbaton. Penerimaan baton berlakudalam zon pertukaran. Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – matatidak memandang ‘checkmark’ Angkat tangan menerima kebelakang sebaik sahajamendengar isyarat darirakan.. Genggam baton dengankemas di tengah baton. Penerimaan baton berlakudalam zon pertukaran. Tidak membuat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidakmemandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima kebelakang sebaik sahajamendengar isyarat dari rakan.. Genggam baton dengan kemasdi tengah baton. Penerimaan baton berlakudiluar zon pertukaran.TEKNIK PENAMAT lari terus ke garisanmelintasi garisan penamatdengan didahului bahagian‘Torso’ tangan dihayun kebelakang semasamembuat ‘dipping’. Mengekalkan kepantasan,imbangan serta dayasemasa menamatkanlarian. Dapat melakukan tekniksedia dengan betul dantepat Berhenti di garisan melintasigarisan penamat dengandidahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakangsemasa membuat ‘dipping’. Mengekalkan kepantasan,imbangan serta dayasemasa menamatkan larian. Teknik penamat betul danperlu diperbaiki. Tidak menamatkan larian. Tiada hayunan tangan kebelakang semasa membuat‘dipping’. Tidak dapat mengekalkankepantasan, imbangan sertadaya semasa menamatkanlarian. Teknik penamat salah.
 68. 68. 57Spesifikasi Penilaian Acara Lompat JauhPelaksanaanPentaksiranHasilPembelajaranIndikator Prestasi Prosedur MarkahLOMPATJAUHMenguji tekniklompat jauh.Lari Landas  Teknik Permulaan Bersedia untukmemulakanlarian(konsentrasi). Tumpuan ke sasaranpapan lonjakan. Berlari dengan kelajuanyang terkawal. Lari di atas bebola kaki. Kaki lonjakan bersudutpada langkah terakhirsebelum membuatlonjakan.Prosedur:a. Peserta bersedia ditempat bermulab. Peserta mula apabilaarahan diberi.c. Peserta mesti mengikutteknik larian yang betul.d. Peserta mesti mengikutsemua fasa yang perludiikuti.e. (rujuk penekanan teknikyang diuji)Alatan : Wisel1 cangkulkonBendera (putih danmerah)1 perata pasirPenguji : 3 orang10 markahLonjakan  Teknik Lonjakan. Kaki lonjakan memijakpapan lonjakan. Hujung kaki lonjakantidak melebihi papan. Kaki lonjakandiluruskan semasamembuat lonjakan. Kaki bebas dihayundengan kencang.10 markahPenerbangan(Gaya Layar) Teknik Penerbangan. Kedua-dua tanganberada di hadapan. Kedua-dua kakidilunjurkan kehadapan. Jika peserta dapatmelakukan gaya lain,boleh diterima.10 markahMendarat  Teknik Mendarat. Kaki dihulur kehadapan semasamendarat (tumit kakidahulu). Bawa tangan danpinggang ke hadapandan ke bawah. Mendarat dengankedua-dua belah kaki. Lutut dibengkokkanuntuk menyerap daya.10 markah
 69. 69. 58Rubrik Pemarkahan Acara Lompat JauhKEMAHIRANYANG DIUJIINDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHANCemerlang(8 - 10 Markah)Sederhana(4 – 7 Markah)Lemah( 1- 3 Markah)LARI LANDAS Bersedia untuk memulakanlarian(konsentrasi). Tumpuan ke sasaran papanlonjakan. Berlari dengan kelajuan yangterkawal. Lari di atas bebola kaki. Kaki lonjakan bersudut padalangkah terakhir sebelummembuat lonjakan Dapat melakukan teknik larilandas dengan betul dantepat. Kurang bersedia untukmemulakan larian(konsentrasi). Tumpuan ke sasaran papanlonjakan. Kurang berjaya mengawalkelajuan larian. Lari di atas bebola kaki. Kaki lonjakan bersudut padalangkah terakhir sebelummembuat lonjakan. Teknik lari lantas betul danperlu diperbaiki. Tidak bersedia untukmemulakanlarian(konsentrasi). Tiada Tumpuan ke sasaranpapan lonjakan. Tidak berjaya mengawalkelajuan larian. Lari di atas bebola kaki. Kaki lonjakan bersudut padalangkah terakhir sebelummembuat lonjakan. Teknik lari lantas yang salah.LONJAKAN Kaki lonjakan memijak papanlonjakan. Hujung kaki lonjakan tidakmelebihi papan. Kaki lonjakan diluruskansemasa membuat lonjakan. Kaki bebas dihayun dengankencang Dapat melakukan tekniklonjakan dengan betul dantepat. Kaki lonjakan memijak papanlonjakan. Hujung kaki lonjakan melebihipapan Kaki lonjakan kurang diluruskansemasa membuat lonjakan. Kaki bebas dihayun dengankencang. Teknik lonjakan betul dan perludiperbaiki. Kaki lonjakan tidak memijakpapan lonjakan. Kaki lonjakan tidakdiluruskan semasa membuatlonjakan. Kaki bebas tidak dihayundengan kencang. Teknik lonjakan yang salah.PENERBANGAN Kedua-dua tangan berada dihadapan Kedua-dua kaki dilunjurkanke hadapan. Jika peserta dapatmelakukan gaya lain, bolehditerima. Dapat melakukan teknikpenerbangan dengan betuldan tepat. Kedua-dua tangan berada dihadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan kehadapan. Jika peserta dapat melakukangaya lain, boleh diterima. Teknik penerbangan betul danperlu diperbaiki. Kedua-dua tangan tidakberada di hadapan Kedua-dua kaki tidakdilunjurkan ke hadapan. Jika peserta dapatmelakukan gaya lain, bolehditerima. Teknik penerbangan yangsalah.MENDARAT Kaki dihulur ke hadapansemasa mendarat (tumit kakidahulu). Bawa tangan dan pinggangke hadapan dan ke bawah. Mendarat dengan kedua-duabelah kaki. Lutut dibengkokkan untukmenyerap daya. Dapat melakukan teknikmendarat dengan betul dantepat. Kaki dihulur ke hadapansemasa mendarat (tumit kakidahulu). Bawa tangan dan pinggang kehadapan dan ke bawah. Mendarat dengan kedua-duabelah kaki. Lutut dibengkokkan untukmenyerap daya. Teknik mendarat betul danperlu diperbaiki. Kaki tida dihulur ke hadapansemasa mendarat (tumit kakidahulu) Tidak mawa tangan danpinggang ke hadapan dan kebawah Tidak berjaya mendaratdengan kedua-dua belah kaki Lutut tidak dibengkokkanuntuk menyerap daya. Teknik mendarat yang salah
 70. 70. 59Spesifikasi Penilaian Acara Lontar PeluruPelaksanaanPentaksiranHasilPembelajaranIndikator Prestasi Prosedur MarkahKomponenLONTARPELURUMenguji teknikmelontarpeluru GayaLungsuranPermulaana. Persediaan Teknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuhtapak tangan. Memegang peluru dipangkal tiga atau lima jari. Teknik Sedia Kedudukan pelurumenyentuh sisi leher,bawah telinga. Berdiri membelakangkankawasan lontarandibahagian belakangbulatan.Prosedur:a. Peserta bersedia di tempatlontaran.b. Peserta mula apabilaarahan diberi.c. Peserta mesti mengikutsemua fasa semasamelontar.d. Peserta mesti mengikutsemua fasa yang perludiikuti. (rujuk penekananteknik yang diuji)e. Setiap peserta di beri duakali percubaan.Alatan : 10 peluru 2 setBendera Merah putihKawasan lontaranWiselStop Board4 konPenguji: 3 orang10 markahb. Teknik Lungsuran Teknik Lungsuran Lungsurkan kedua belahkaki ke belakangserentak. Kedua-dua kaki berada didalam bulatan Lungsuran dilakukansecara pantas dan licin.TeknikLontaranTeknik Kilasan Badan Melentik sambil pinggulkanan dipusingkan ke kiridan ke atas serentak. Bahu dan tangan kananmasih menghala kebelakang. Teknik Lontaran Menolak sambilmeluruskan siku sehinggabadan menjadi terangkatdan melentik. Pergerakan bermula dibahagian bahu dengantangan memegang peluru. Pindah berat badan. Ikut lajak10 markahTeknikPulihanTeknik Pulihan Imbang badan dariterjatuh di kawasanhadapan selepasmelontar. Pergerakan ini adalahsebahagian ikut lajak Kaki kanan dibawa kehadapan ,dibengkoksedikit pada masa yg.sama.10 markah
 71. 71. 60Rubrik Pemarkahan Acara Lontar PeluruKEMAHIRANYANG DIUJIINDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHANCemerlang(8 - 10 Markah)Sederhana(4 – 7 Markah)Lemah( 1- 3 Markah)PERMULAAN PERSEDIAAN TEKNIK LUNGSURTeknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuhtapak tangan. Memegang peluru dipangkal tiga atau lima jari.Teknik Sedia Kedudukan pelurumenyentuh sisi leher,bawah telinga. Berdiri membelakangkankawasan lontarandibahagian belakangbulatan. Dapat melakukan teknikpersediaan dengan betuldan tepatTeknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuhtapak tangan. Memegang peluru di pangkaltiga atau lima jari.Teknik Sedia Kedudukan pelurumenyentuh sisi leher, bawahtelinga. Berdiri membelakangkankawasan lontaran dibahagianbelakang bulatan. Teknik persediaan betul danperlu diperbaiki.Teknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuhtapak tangan. Tidak memegang peluru dipangkal tiga atau lima jari.Teknik Sedia Kedudukan peluru tidakmenyentuh sisi leher,bawah telinga. Tidak berdirimembelakangkan kawasanlontaran di mana-manabahagian bulatan. Teknik persediaan salah. Lungsurkan kedua belahkaki ke belakang supayakaki serentak. Kedua-dua kaki berada didalam bulatan Lungsuran dilakukan secarapantas dan licin. Dapat melakukan tekniklunsuran dengan betul dantepat Lungsurkan kedua belah kakike belakang supaya kakiserentak. Kedua-dua kaki berada didalam bulatan Lungsuran dilakukan kurangpantas dan licin. Teknik lunsuran betul danperlu diperbaiki. Tidak melungsurkan keduabelah kaki ke belakang. Kedua-dua kaki tidakberada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan tidakpantas dan licin. Teknik lunsuran salah.KEMAHIRANYANG DIUJIINDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHANCemerlang(8 - 10 Markah)Sederhana(4 – 7 Markah)Lemah( 1- 3 Markah)TEKNIK LONTARAN Teknik Kilasan Badan Pinggul kanan dipusingkanke kiri dan ke atas serentakdengan kilasan badan. Bahu dan tangan kananmasih menghala kebelakang.Teknik Lontaran Menolak sambil meluruskanlutut sehingga badanmenjadi terangkat danmelentik. Pergerakan bermula dibahagian bahu dengantangan memegang peluru. Pindah berat badan. Ikut lajak. Dapat melakukan tekniklontaran dengan betul dantepatTeknik Kilasan Badan Pinggul kanan kurangdipusingkan ke kiri dan keatas serentak dengan kilasanbadan. Bahu dan tangan kananmenghala ke belakang.Teknik Lontaran Kurang menolak danmeluruskan lutut sewaktumemulakan lontaran. Pergerakan bermula dibahagian bahu dengantangan memegang peluru. Kurang pemindahan beratbadan. Ikut lajak. Teknik lontaran betul danperlu diperbaiki.Teknik Kilasan Badan Pinggul kanan tidakdipusingkan ke kiri dan keatas serentak dengankilasan badan. Bahu dan tangan kananmenghala ke belakang.Teknik Lontaran Tidak menolak danmeluruskan lutut sewaktumemulakan lontaran. Pergerakan bermula dibahagian bahu dengantangan memegang peluru. Tidak pemindahan beratbadan. Ikut lajak. Teknik lontaran salah.
 72. 72. 61TEKNIK PULIHAN  Imbang badan dari terjatuhdi kawasan hadapanselepas melontar. Pergerakan ini adalahsebahagian ikut lajak Kaki kanan dibawa kehadapan dan dibengkokkansedikit pada masa yangsama Kurang berjaya menimbangibadan di kawasan hadapanselepas melontar. Kurang Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa kehadapan dan dibengkokkansedikit pada masa yangsama Teknik Pulihan betul danperlu diperbaiki. Tidak berjaya menimbangibadan di kawasanhadapan selepas melontar. Tidak Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa kehadapan dan dibengkokkansedikit pada masa yangsama Teknik Pulihan betul salah.Aktiviti 8.11. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buatrumusan prestasi mereka.2. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padangLatihan1 Rancang dan sediakan satu pelan trek 200 meter dan 400 meter mengikut skalapiawaian IAAF. Terangkan dan jelaskan bagaimana cara penyediaan pelantersebut.
 73. 73. 62RumusanAcara-acara olahraga terdiri daripada acara-acara trek dan padang. Acara ini berasaskankepada aktiviti fizikal seperti berlari, melompat, membaling dan melontar. Acara-acaraolahraga ini telah di pertandingkan sejak zaman kuno lagi hinggalah sekarang.Acara lari pecut dan lari berganti-ganti merupakan acara utama yang dipertandingkandi sekolah. Pengetahuan mengenai acara ini sangat penting agar pelajar dapatmenyampaikan kemahiran ini secara berkesan.Acara Lontar peluru memerlukan kekuatan terutama tangan dan kemahiran untukmelontar dari kawasan bulatan kecil. Kemahiran menggunakan teknik melontar peluru bolehmenentukan jarak lontaran selain daripada komponen kekuatan dan ketangkasan. Gaya-gaya lontaran peluru adalah gaya berdiri, gaya melungsur selangkah dan gaya Perry O’Brien. Jika keseluruhan fasa-fasa dalam melakukan lontaran dapat dilakukan dengan licindan berkesan, maka jarak lontaran yang baik boleh dicapai oleh seseorang.Bacaan AsasAhmad Wafi (1996), Olahraga – Padang, Kuala Lumpur: Goodmark EnterpriseHanif Hanafi (1995). Olahraga, Kuala Lumpur, Pustaka Cita Tinggi.
 74. 74. 1TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGASinopsisTajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapatdalam olahraga. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.Hasil PembelajaranSetelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat:1. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga2. menjelaskan asal usul pertandingan olahraga3. menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahragaKerangka konsep tajuk-tajuk modul iniPengenalan OlahragaSejarah Olahraga Acara-acara Olahraga
 75. 75. 2Sub Tajuk 1 :Sejarah OlahragaTahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskankepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. Bagaimanakahacara olahraga boleh dikategorikan?Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asasseperti berlari, membaling dan melompat. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusundikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno.Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Modenpertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya PersatuanOlahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. Antara sukan-sukan besar yangmendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik, SukanKomanwealth dan Sukan Asia. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam SukanOlimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannyadalam meningkatkan keadaan fizikal individu. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untukprestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untukmengkaji pergerakan manusia.Sub Tajuk 2 : Acara-acara OlahragaAnda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. Acara-acaratersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang.Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut:i. Acara lari pecut (jarak dekat) : 100 m, 200 m dan 400 mii. Acara lari jarak sederhana : 800 m , 1500 miii. Acara lari jarak jauh : 3000 m, 5000 m dan 10000 miv. Acara lari berganti-ganti : 4 x 100m, 4 x 200m dan 4 x 400mv. Acara lari berpagar : 100 m (P),110 m (L) dan 400 m (L& P)vi. Acara lari berhalangan : 3000 m
 76. 76. 3Acara padang pula terdiri daripada:i. Acara balingan : Merejam lembing,melempar cakera,melontar peluru dan membaling tukul besiii. Acara lompatan : lompat tinggi, lompat jauh, lompat kijang danlompat bergalahAktiviti 1.11. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet, jelaskan sejarah perkembanganolahraga di Malaysia dengan lebih terperinci.2. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan padaperingkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM.
 77. 77. 4TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT, LARI BERGANTI – GANTILARI BERPAGAR, LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUHSinopsisTajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan, perbincangan, peraturan-peraturan laripecut, lari berganti-ganti, lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jaraksederhana & jauh, ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh, teknik larian dan peraturan-peraturan lari jarak sederhana & jauh. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dansenarai bahan rujukan.Hasil PembelajaranSetelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat:1. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut, lari berganti - ganti dan lari berpagardengan cara yang betul.2. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut, lari berganti - ganti dan lari berpagar.3. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut, lari berganti - gantidan lari berpagar.4. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarakjauh.5. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat.6. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh.Kerangka konsep tajuk-tajuk modul iniAcara BalapanLari Pecut Lari Berganti-ganti Lari BerpagarLari JarakSederhana DanJarak Jauh
 78. 78. 5PendahuluanAnda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acara-acara yang berbentuk larian di trek. Di peringkat antarabangsa, trek mengandungi lapanlorong sejauh 400 meter. Tiap-tiap lorong lebar minima 1.22 meter dan maksima 1.25 meter .Di peringkat sekolah, panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jikapadang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.Sub Tajuk 2.1 : Lari pecutLari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat)yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. Faktor yangmempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. Dalampertandingan, acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam.
 79. 79. 6Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut:i. Fasa permulaanPermulaan Gaya peluru:i. Berdiri di blok, rapat kepada garisanii. Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blokbelakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapaniii. Letakkan kaki di blokiv. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapanv. Ruang seluas buku penumbukPermulaan Gaya Sederhana (Medium)a. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blokbelakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapanb. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapanc. Ruang seluas buku penumbukPermulaan Gaya Panjang (Elongated)a. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blokbelakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapanb. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kakiHadapanc. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbukKedudukan tangan, kepala dan lehera. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu.b. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satusama lain, diletak di belakang garis permulaan.c. Kepala dan leher didongak, mata pandang ke hadapan
 80. 80. 7ii. Fasa Sediaa. Badan diangkat dan condong ke hadapanb. Kedua tangan lurus menahan berat badanc. Kaki belakang hampir lurusd. Kepala pandang hadapaniii. Fasa Berlepasa. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas sertatahap rendahb. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnyac. Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter,kedudukan condong ke hadapan dan akan berubahd. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa inie. Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahapkuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkaniv. Fasa penamata. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialahuntuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar.Contoh :- Larian untuk larian 100m, pelari haruslah berlari untuk 110 m.b. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasigarisan penamat.c. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapand. Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakangSub Tajuk 2.2 : Lari Berganti-gantiAcara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang, berlarimengikut jarak tertentu, secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. Faktorpertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acaraini. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter.
 81. 81. 8
 82. 82. 9Peraturan 170 : Lari berganti-ganti Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakanjarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengah-tengahnya. Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m)sama dengan garisan permulaan 800m. Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belahgarisan permulaan/penamat Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalamlorong sepenuhnya. Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m, pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukanitu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya.Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luarzon. Bagi 4 X 400m, pelari pertama berlari dalam lorong sendiri; pelari kedua berlari 100mdalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut inline) selepas itu masuk ke lorong pertama.Pelari ketiga dan keempat akan menerimabaton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. Peraturan ini dikuatkuasakanjika terdapat lebih daripada 4 pasukan. Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. Kedudukan baton yang menjadipenentu bukan kedudukan tubuh, kaki atau tangan peserta. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkansecara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. Setelahpertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan.
 83. 83. 10Sub Tajuk 2.3 : Lari berpagarDalam acara ini, ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yangmempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori danjarak ( 100 meter – wanita, 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ).Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM )
 84. 84. 11Sub Tajuk 2.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauhLarian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut, cuma berbeza dari segi teknikdan perlakuan sahaja. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan, dayatahankelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. Bentuk danpendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecutterutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan.Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari.Perbezaannya cuma dari segi jarak, halangan dan peraturan larian. Larian Jarak Sederhana- 800 meter- 1500 meter Larian Jarak Jauh- 3000 meter, 5000 meter, 10,000 meter- 2000 meter berhalangan, 3000 meter berhalagan- Merentas desa, 10 km, separuh marathon dan marathon Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak JauhPelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlumempunyai ciri-ciri tertentu. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut: Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal danmental yang tinggi. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyakterpengaruh dengan larian peserta lain. Pelari memerlukan taktik, strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambilbahagian dalam larian. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan, ketahanan kelajuan dandayatahan semasa berlari.
 85. 85. 12 Teknik LarianTeknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga kepenamat larian. Permulaan LarianSemua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitudengan cara berdiri. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempatpermulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!, dan tembakan pistol dilepaskan’.Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh, pelari akan berlaridipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramai-ramai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam.Bagi acara 800 meter, pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu: Jika peserta lebih dari 8 orang, pelari akan bermula larian dengancara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. Jika peserta 8 orang dan kurang, pelari akan bermula di garisanpermulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorongmasing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotongmasuk ke lorong sebelah dalam. Semasa LarianTeknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunankaki dan tangan pelari. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihandan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. Bagaimana pun latihansistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acarayang disertainya.
 86. 86. 13Teknik berlari dengan betul: Semasa berlari, kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurusdengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasimenegak dan seimbang. Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah. Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meterdihadapannya. Berlari di lorong paling dalam. Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan Menamatkan LarianCara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitudengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat. Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km, minuman/pembasahanhendaklah disediakan, jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yangbukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’, pesertaakan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertamadan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan benderadiluar balapan, peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki. Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebutdibatalkan.
 87. 87. 14Aktiviti 2.11. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meterserta tempat garisan memotong 100 meter pertama.2. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jaraksederhana dan jarak jauh semasa bertanding.3. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut.4. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lariberganti-ganti?5. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lariberpagar.
 88. 88. 15
 89. 89. Bibliografi / Rujukan Borhan Yusof, Mohamed @ Mohd Sadek Mustaffa, Hasbullah (2007). KegiatanProfesional Olahraga. Taman Serdang Raya. Penerbit Open UniversityMalaysia (OUM). Clarke, R. , & Boyle R. (1978). Successful track and field. Dubuque,Iowa: William C. Brown. Hall, J. (2004). The primary physical education handbook (2thed.).London: A & C Black Pub. Ltd. Helen Ten (1997). Manual Olahraga, Petaling Jaya: Junjuara Publications. ____________, (2005), Peraturan dan Undang-undang KejohananOlahraga. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.____________, (2005) Siri Modul Kursus Diploma Perguruan Malaysia, ModLatihan Perguruan Berasakan sekolah, Bahagian Pendidikan Guru,Kementerian Pelajaran Malaysia. Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental physicaleducation for all children (4thed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education(5thed.). San Francisco, CA: Benjamin Cummings. Teng Boon Tong (1989/1994). Panduan Pengajaran Olahraga. Petaling Jaya:Longman Malaysia. Thomas, K.T., Lee, A.M. & Thomas, J.R. (2003). Physical educationmethod for elementary teachers (2ndedition). Champaign, IL:Human Kinetics. Wee Eng Hoe (2002). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaiandan kejurulatihan. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bhd. Wee Eng Hoe (1995). Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Shah Alam:Fajar Bakti.
 90. 90. PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARANPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)(PJM3103 OLAHRAGA)NAMA KELAYAKANDr. NORIATI BINTI A. RASHIDKetua PengarahPenolong PengarahPusat Pembangunan AkademikInstitut Pendidikan Guru Malaysia,CyberjayaKelulusan:PhD.(Sosiolinguistik), UMSarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan), UMB.A. Hons.(Geografi & Bahasa Melayu), UMDip. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu),UMDr. MOHD NORDIN BIN ABU BAKARPenolong PengarahPusat Pembangunan AkademikInstitut Pendidikan Guru Malaysia,Cyberjayanordin.bakar@moe.goy.mynordinabubakar@yahoo.comKelulusan:PhD.(Pendidikan Teknik Vokesional), UKMMaster Sains (Pentadbiran Pendidikan),UPMBac. Pend. (Sains Pertanian),UPMSijil Perguruan Asas (KH – Pertanian),MPTIPengalaman:Penolong Pengarah Pusat PembangunanAkademikEN. ZAKARI BIN ZAKARIAPensyarahIPG Kampus Tengku Ampuan Afzan27200 Kuala Lipis,Pahang Darul Makmur.zzakari97@yahoo.comKelulusan:M Scs. (Pend. Jasmani), UPMBac.Edu. (Pendidikan Jasmani), UPMSijil Perguruan Khas (PJ), MPIKSijil Perguruan Asas (PJK), MPTIPengalaman:Pensyarah Jabatan Pend. Jasmani (10 tahun)Tutor OUM Pusat Pembelajaran Timur,IPSMB(5 tahun)Pensyarah Sambilan UiTM Cawangan Jengka(3 tahun)Penolong Kanan KoKurikulum (4 tahun)Guru Pendidikan Jasmani (16 tahun)EN. JALIL BIN OSMANPensyarahIPG Kampus Raja Melewar70990 SerembanNegeri Sembilan.jalil_osman@yahoo.comKelulusan:M.Ed ( Pentadbiran Pendidikan ), UPMBac. Edu. (Sains Sukan), UPSISijil Perguruan Khas(Pendidikan Jasmani), MPIKSijil Perguruan (Pendidikan Jasmani),MPSAHPengalaman:Pensyarah Jabatan Pend. Jasmani (6 tahun)Penyelia Kejurulatihan Pusat Kokurikulum(2 tahun )Guru Pendidikan Jasmani (18 tahun)
 91. 91. LAMPIRAN AIKONRehatPerbincanganBahan BacaanBuku RujukanLatihanMembuat NotaSenarai SemakanLayari InternetPanduan PenggunaMengumpul MaklumatTutorialMemikirTamat
 92. 92. Pro Forma KursusProgram Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian(Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah)Nama Kursus Olahraga(Athletics)Kod Kursus PJM3103Kredit 2(0+2)Jam Kontak 60 jamBahasaPengantarBahasa MelayuPrasyarat TiadaSemester Pertama –Tahun 1HasilPembelajaran1. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran olahraga dalamsituasi sebenar.2. Berkerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesionkeguruan.3. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandunganpengetahuan pedagogi.4. Meningkatkan kemahiran teknikal menyediakan balapan dangelanggang dalam bidang olahraga.5. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran sertamenjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan.6. Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia danantarabangsa. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan danundang-undang olahraga, kemahiran acara balapan, kemahiran acarapadang, kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran.Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapandan gelanggang dalam kejohanan olahraga.This course include the history and developmental of athleticsinternationally and in Malaysia. This course stress on rules andregulations, the acquiring of skills in the track and field event, theevaluation and how to implement these skills in the teaching strategies.Students will also be involved in preparing the track and field technicallyfor organizing athletics meet.
 93. 93. Tajuk Kandungan Jam1TeoriOlahraga Sejarah perkembangan olahraga Asal usul pertandingan olahraga Perkembangan olahraga peringkatantarabangsa Perkembangan olahraga di Malaysia2Jumlah 21AmaliAcara Balapan Undang-undang dan peraturan Kemahiran asas lari pecut Kemahiran larian jarak sederhana Kemahiran larian jarak jauh Acara lari berpagar/berhalangan Acara lari berganti-ganti82 Kemahiran teknikal menyediakan balapan Lakaran balapan 200 meter Lakaran balapan 300 meter Lakaran balapan 400 meter83 Acara Balingan Undang-undang dan peraturan Lontar peluru Lempar cakera Rejam lembing84 Acara Lompatan Undang-undang dan peraturannya Lompat jauh Lompat tinggi Lompat kijang85 Kemahiran teknikal menyediakan gelanggang Lompat jauh dan lompat kijang Lompat tinggi Lontar peluru10
 94. 94.  Rejam lembing Lempar cakera6 Kaedah pengajaran dan pembelajaran Strategi penyampaian Penyediaan Rancangan Pengajaran Pengajaran Mikro127 Kaedah penilaian Prosedur penilaian Aplikasi Spesifikasi dan Rubrik Penilaian4Jumlah 58Jumlah keseluruhan 60

×