DENSO AIR SYSTEMS CZECH, s. r. o.     FIREMNÍČTVRTLETNÍKpodzim 2012                         ...
Význam termínu „Náklady na kvalitu“        Pojem „náklady na kvalitu“ má           né náklady na kvalit...
LOGISTIKA – NOVÁ STRATEGIE TOKU VÝROBKŮ A MATERIÁLU                                    ...
ZDRAVÁ FIRMA                           gram Zdravá firma podporuje péči      zhruba 7 % za...
VIZE VÝCVIKOVÉHO CENTRA VE VÝROBĚ (TPC)                                          ...
NEHODA NENÍ NÁHODA         V tomto článku bychom vás chtě-       ců, identifikovat příčiny a jejich zdro-  ...
Co znamená Kaizen?                                                    ...
Fotosoutěž                          AMCZ rodina          ASCZ NA DOVOLENÉ        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Firemni ctvrtletnik-podzim-2012

600 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
600
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Firemni ctvrtletnik-podzim-2012

 1. 1. DENSO AIR SYSTEMS CZECH, s. r. o. FIREMNÍČTVRTLETNÍKpodzim 2012 ročník V, číslo 2 Vzácná návštěva z mateřské firmy Představujeme nového 29. srpna 2012 navštívil naši spo- mil se s vývojem hlavních projektů spo- člena personálního lečnost nejvyšší představitel společ- lečnosti a s aktuálním produktovým nosti DENSO a předseda představen- portfoliem. oddělení stva pan Koichi Fukaya. Pan Fukaya velmi kladně hodno- Vážení kolegové, V doprovodu vrcholového vedení til představené aktivity, neustálé zdo- dovolte mi, abych ASCZ si prohlédl výrobní závod, sezná- konalování celého výrobního proce- se Vám prostřednic- su a konstantní důraz na kvalitu, vývoj tvím firemního čtvrtlet- a inovace. V rámci této strategie byla níku představila. vybudována i nová přístavba výrobní Původně pocházím z Moravy, ale haly, která byla realizována nejen z raci- po maturitě jsem své moravské koře- onálních investičních důvodů, ale pře- ny částečně zpřetrhala a vypravila se devším jako reakce na nárůst poptáv- do Velké Británie, kde jsem se věno- ky a racionalizaci výroby. Popřál nám vala zejména zdokonalování mých zna- mnoho úspěchů do budoucna a přislí- lostí anglického jazyka. Jak už to bývá, bil další návštěvu. Prosím o dodržení původních 6 měsíců se prodloužilo našich aktivit, ať se mu můžeme za rok do několika krásných let plných neza- zase pochlubit. pomenutelných zážitků, nových přátel a cenných zkušeností. Po návratu do ČR jsem se rozhodla studovat VŠ tady v Liberci, kde se mi zalíbilo natolik, že jsem zde i po studiu zůstala a začala pracovat jako učitelka a lektorka anglického jazyka. I když je tato práce krásná a zajímavá, nenaplni- la moje očekávání, a proto jsem hleda- la jinde. Věděla jsem, že chci pracovat s lidmi v oblasti vzdělávání a zároveň se věnovat i angličtině, což mi práce v personalistice v automotive dokázala poskytnout. Do společnosti Denso Air Systems Czech, s. r. o. jsem nastoupila po roč- ní zkušenosti v americké automoti- ve společnosti. Musím se přiznat, že první dny tady mě příjemně překvapi- ly zejména díky přátelskému kolektivu a příjemnému prostředí. Říká se, že v práci je na prvním místě práce, ale když se do ní chodí s dobrým pocitem, přidává jí to na hodnotě. Proto doufám, že budu mít možnost se co nejrych- POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ VEČÍREK leji zařadit do Vašeho týmu a poznám Vás všechny důkladněji. Do budoucna Letos budeme slavit konec roku v areálu Krajské nemocnice Liberec, 8. 12. 2012 tradičně od 18.00. bych si přála získat co nejvíce zkuše- Tentokrát je termín směřován na sobotu, a to z důvodu pro vás ností v personalistice, dělat svou práci nepříjemného nadělávání odpolední směny právě v předvánoční čas. na maximum a jak nejlépe to jen jde... Monika Loníčková STRANA 1 FIREMNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2012 DENSO AIR SYSTEM CZ
 2. 2. Význam termínu „Náklady na kvalitu“ Pojem „náklady na kvalitu“ má né náklady na kvalitu, v průmě- ření, abychom různé významy pro různé lidi. Někte- ru více než 100 000 Kč měsíčně ochránili zákaz- ří srovnávají „Náklady na reklama- a naším cílem je minimalizovat tyto níka od problé- ce“ s náklady na špatnou kvalitu náklady. Můžeme dosáhnout toho- mu. Tato aktivi- v důsledku nálezu a korigování vad- to cíle, budeme-li dělat svou práci ta stojí Denso né práce. Jiní přirovnávají termín pořádně. Pak je riziko vzniku rekla- Air Systems k nákladům na dosažení dobré kva- mace je téměř 0. Mohu poskytnout Czech, s. r. o. lity. Jiní používají tento termín, aby mnoho příkladů, ale vysvětlím vám 25 000 Kč jen vyjádřili náklady na provoz oddě- poslední reklamaci. Náš zákazník proto, že zod- lení kvality. V mém výkladu termín reklamoval 2 díly s nesprávnými povědný pracovník nekontroloval „Náklady na reklamace“ znamená koncovkami, protože někdo nekon- svoji práci. náklady na nekvalitní díl. troloval koncovky. Naše společ- Prosím, přemýšlejte o tom, když Naše společnost má nadbyteč- nost má přijmout odpovídající opat- budete pracovat na svém procesu. 400 000 373 601 CZK Quality Costs 350 000 External 124 632 340 551 CZK sorting 300 000 Kaizen 207 165 250 000 Cost 107 420 200 000 157 744 CZK 150 000 15 000 73 344 0 43 910 0 11 535 106 551 CZK 69 400 100 000 141 549 133 386 0 90 006 55 445 CZK 16 545 50 000 Prise: 0 Mont: A zde jsou interní výsledky za tento rok: počet NG dílů detekovaných na 200% kontrole, dle defektů.AKTUALITY DENSO AIR SYSTEM CZ FIREMNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2012 STRANA 2
 3. 3. LOGISTIKA – NOVÁ STRATEGIE TOKU VÝROBKŮ A MATERIÁLU AKTUALITY Vážené dámy a vážení pánové, rátorů. Vlast- tek, tzv. gitterboxů. Takto vytvořená rád bych vás seznámil se změ- ní transport je skladová kapacita bude sloužit jakonami v oblasti firemní logistiky, kte- zajištěn sou- pojistná zásoba hotových výrobkůré byly, jsou a budou realizovány pravou tahače pro zákazníka a bude pokrývat jehov souvislosti se změnou celkového a přípojných odvolávkové výkyvy a zároveň budeuspořádání výrobní haly a souvise- vozíků. Mani- pokrývat i naše případné výpadkyjících prostor. pulace s paleti- ve výrobě. začními jednot-Supermarket kami je pomocí Lehká montovaná hala Jedná se o centrální sklad tzv. paletových měničů na jednot- Tato hala byla realizována ze 2a výdejní místo pro všechny naku- livých předávacích místech, ostat- důvodů, a to především k zamezenípované díly a veškerý přímý mate- ní nepaletizované jednotky, tj. jed- okolních venkovních vlivů na výrob-riál do výroby. Cílem tohoto uspo- notlivé boxy budou manipulovány ní procesy (především na pájecířádání je minimalizace celkového ručně řidiči tahačů na upravené procesy) a dále jako vhodný prostormnožství dílů a otevřených balení sběrné vozíky. Hotové výrobky pro skládání/nakládání svozovýchve firmě a zároveň snížení celkové- budou po transportu do skladu jednotek, jako skladový prostorho prostoru pro skladování těchto WH2 roztříděny na výrobky určené pro obaly, technické plyny, vybra-dílů. Dalším přínosem tohoto uspo- k zaskladnění do centralizovaného né odpady a další materiál. Toutořádání bude zajištění lepší přehled- skladu hotových výrobků nebo pře- realizací dojde i k dalším úsporámnosti stavu zásob jednotlivých dílů dány k dalšímu transferu do exter- v oblasti skladových nákladů firmy.vč. zajištění souladu stavu zásob ního skladu. Společným cílem všech uvede-s evidencí DCI. Tento supermarket ných změn je dosažení co největšíbude umístěn v prostorách součas- Centralizovaný sklad hotových efektivity logistických a výrobníchné údržby a prostoru TIE, které se výrobků WH2 procesů při co nejmenších prosto-naopak přemístí do prostor součas- Tento nově vytvořený sklad WH2 rových nárocích k dosažení co nej-ného skladu WH1. je určen pro skladování a expedi- lepších firemních výsledků. ce vybraných SCX a Encopa hoto- Tímto bych vás chtěl požádatCentrální sběr hotových výrobků vých výrobků pro DMCZ. Cílem je o spolupráci při realizaci těchto Tento sběr hotových výrobků je snížení celkových nákladů na skla- změn a k jejich následnému bez-již v současné době provozován pro dování a expedice z externího skla- problémovému provozování. V tétovšechny SCX a Encopa díly a bude du a samozřejmě i optimální využi- souvislosti prosím o dodržová-rozšířen i na všechny ostatní výrob- tí prostor ASCZ. V tomto skladu ní všech bezpečnostních pravidelky. Cílem je snížit celkový transport- jsou skladovány paletizační jednot- a vzájemnou ohleduplnost při jejichní čas přepravy hotových výrobků ky hotových výrobků v regálových realizaci.a zároveň snížit související pochůz- pozicích spolu se skladováním sto- Pavel Vondráčekné vzdálenosti manipulačních ope- hovatelných paletizačních jedno- Ředitel logistikySTRANA 3 FIREMNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2012 DENSO AIR SYSTEM CZ
 4. 4. ZDRAVÁ FIRMA gram Zdravá firma podporuje péči zhruba 7 % zaměstnanců. Sice se o zdraví našich zaměstnanců, kte- pohybujeme v regionálního průměru, ří mohou v rámci tohoto preventivního přesto je to číslo stále vysoké. Dle sta- projektu získat další benefit. tistických údajů jsou nemoci zad a hor- Zdravý zaměstnanec je pro ASCZ ních cest dýchacích nejčastější příči- jako zaměstnavatele prioritou. A pro- nou neschopenek. tože ne všichni občané a tedy i zaměst- Proto prevenci proti chřipce V letošním roce opět navázala naše nanci jsou pojištěnci Všeobecné zdra- a nachlazení podporuje naše firma pra- společnost splupráci s Všeobec- votní pojišťovny, byl vypracován rámcový videlně. A letos se můžete opět těšit nou zdravotní pojišťovnou a sta- projekt, kdy do projektu mohou vstou- na zajímavý vitamínový balíček. la se jednou z vybraných společnos- pit všichni zaměstnanci bez rozdílu, V rámci projektu Zdravá firma, chceme tí libereckého kraje, která může svým v které pojišťovně jsou pojištěni. Jed- pokračovat v podpoře informovanos- zaměstnancům nabídnout zaměstna- nou z překážek dalšího rozvoje firmy ti o podpoře zdraví organizováním dnů necký program Zdravá firma. Pro- je také nemocnost. Absentuje stále zdraví a apod. ARAMARK Vzhledem k malému využití naší jídel- z vás chtěl přidat k této komisi, budeme Obědváte ve Vaší firemní kantýně? ny podnikáme kroky ke zlepšení a zvý- rádi. Komise zasedá jednou měsíčně. každý den 9 šení efektivnosti jejího provozu. Dále pak jednáme o snížení cen občas 10 V měsíci září probíhala anketa spo- doplňkového zboží prodávaného v kan- kojenosti, kde jste se mohli k úrovni týně, respektive o změně dodavatele nikdy 2 stravování vyjádřit. Anketa nám pomoh- nabízeného zboží, které je momentál- la odhalit, co se vám líbí a s čím jste ně nakupováno přes centrální nákup Jestliže neobědváte ve Vaší firemní nespokojeni a co vám v poskytovaných firmy Aramark. Také byl stanoven ter- kantýně každý den, službách chybí. mín na zlepšení kvality jídel nejpozději jakým způsobem se stravujete? Byla ustanovena stravovací komise do konce října. Pokud nedojde k zlep- neobědvám během mé pracovní 1 z řad zaměstnanců, která se zúčast- šení, budeme nuceni vyhlásit výběrové doby ní jednání se zástupci firmy Aramark. řízení na nového dodavatele od nového nejsem přítomen v čase oběda 0 Stravovací komise bude mít také roku. na starosti schvalování jídelního lístku Chceme, abyste naši kantýnu využí- obědvám doma 2 na 8 týdnů dopředu. Do této komise vali, abyste byli spokojeni jak s denním obědvám v jiné restauraci 0 byli nominováni p. Dordová a p. Jůza menu, tak i s doplňkovým prodejem (stravovacím zařízení) z oddělení logistiky, za personální a děláme pro to maximum. beru si oběd z domova 8 oddělení p. Pelešková a p. Košíko- Gabriela Košíková kupuji si lehké jídlo ve firemní 2 vá a také zástupci odborů p. Mocek Personální oddělení restauraci (sendviče, bagety, aj.) a p. Vaňátková. Pokud by se někdo kupuji si lehké jídlo mimo firemní 1 restauraci (sendviče, bagety aj.) Jaký je Váš názor na následující oblasti stravovacích služeb ve Vaší firemní jinak 2 kantýně? neodpověděl 2 Nabídka jídla – standardní menu – jídlo na objednávku z centrální kuchyně Velmi Velmi Spokojen/a Nespokojen/a Jestliže nevyužíváte stravovacích spokojen/a nespokojen/a služeb ve Vaší firemní kantýně, Chuť jídla 8 9 3 jaký máte důvod? Teplota jídla 1 13 6MOTIVACE stravovací poukázky používám 4 Podávání 0 12 8 k nákupu potravin v obchodech a estetická nízká kvalita jídla 11 úprava jídel nízká kvalita služeb 7 Možnost volby 1 9 7 2 vysoké ceny 6 v kteroukoliv dobu malý výběr ze sortimentu 4 Různorodost 9 8 3 chybí příjemná atmosféra 2 a skladba nejsem každý den v době 0 jídelníčku oběda na pracovišti Ostatní (sezónní 0 9 6 4 nevyhovuje mi objednávkový 6 nabídka…) systém DENSO AIR SYSTEM CZ FIREMNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2012 STRANA 4
 5. 5. VIZE VÝCVIKOVÉHO CENTRA VE VÝROBĚ (TPC) VZDĚLÁVÁNÍ Vážení kolegové, ných během jejich pracovního proce- – životního prostředí a systému QCDS jistě jste měli možnost nahlédnout su. Velikou výhodou výcvikového cen- skládajícího se z informací o pojmechdo výcvikového centra ve výrobní hale tra je fakt, že v něm dochází nejen MUDA, JIDOKA, JIT, FIFO, KANBAN,naší společnosti. Rádi bychom vás k prohlubování teoretických znalostí TPM, TIE, HEIJUNKA a TPS. Pro ově-seznámili s vizí TPC a naším záměrem zaměstnanců ale také jejich praktic- ření pochopení výkladu z výše uvede-pro jeho využití. kých dovedností. ných okruhů následuje kontrolní test. Jelikož klade společnost Denso Air Po absolvování základního vstup-Systems CZECH, s. r. o. velký důraz ního školení a prokázání, že zaměst-na vzdělávání svých zaměstnanců, je nanec pochopil předané informace,více než nutné zaměřit pozornost také následuje praktické vstupní školení.na neustálé zlepšování míst, kde tento Jak už jeho název napovídá, zaměřu-proces probíhá a mezi které výcvikové je se zejména na praktické záležitosticentrum bezpochybně patří. jako je systém 5S, povědomí o kvalitě, seznámení se s produkty a pochope-K čemu výcvikové centrum slouží? ní funkce a jednotlivých složek klima- Hlavním účelem výcvikového cent- tizace a dále pak pracovní a kontrolníra spočívá v dostatečném proškolení instrukce, práce se systémem KAN-všech zaměstnanců (stávajících i nově Jaký je proces školení v TPC? BAN, hledání abnormalit a v neposled-nastupujících) takovým způsobem, Během prvního dne se podrobí nový ní řadě studium základních dovednos-aby jejich budoucí činnost na praco- zaměstnanec základnímu vstupnímu tí dané pracovní pozice. Stejně jakovišti byla co nejefektivnější zejména školení, prostřednictvím kterého jsou tomu je u první části základního zaško-po stránce kvality, bezpečnosti i ergo- mu předány základní informace o spo- lení, i v případě tohoto jsou ověřoványnomie. Mimo jiné zde získávají zaměst- lečnosti Denso Air Systems CZECH, znalosti prostřednictvím testu.nanci povědomí o klíčových informa- s. r. o. jako takové. Dále je proško- Proces základního školení ve výcvi-cích, bez jejichž znalosti by docházelo len na témata týkající se řízení kvality, kovém centru plynule přechází do škole-k velikému množství chyb způsobe- BOZP a požární ochrany, směrnic EMS ní na pracovišti ve výrobě, jehož průběh je založen na adaptačním plánu a kte- ré se uskutečňuje během 1.–3. měsí- ce působení nového zaměstnance ve společnosti. Toto školení zahrnuje povědomí o bezpečnosti, systému 5S a pracovních a řídících instrukcích. Zod- povědnou osobou za proškolení a kon-ASCZ ACADEMY trolu, že zaměstnanec nejen pocho- pil, ale také si osvojil veškeré znalosti Koncem září jsme obdrželi dvě zaměstnavatel využít zaměstnance a dovednosti, je mistr. V průběhu prv-schválené žádosti na podporu na jinou práci). ních třech měsíců podstupuje zaměst-plánovaných vzdělávacích akci Hlavním cílem „ASCZ ACADEMY“ nanec na svém pracovišti také školenív projektu Vzdělávejte se pro růst je zdokonalit týmovou práci ve spo- o QA a TPC školení, kdy jsou mu infor-v Libereckém kraji, který navazuje lečnosti, která vede k přímému zvýšení mace předány interním školitelem.na úspěšná protikrizová opatření pod- efektivity a produktivity. Projekt „ASCZ Výcvikové centrum bude využívánoporující podniky v době krize „Vzdělá- ACADEMY“ bude realizován v období mimo základních zaškolení pro novévejte se!“ a „Školení je šance“. Ten- 1. 10. 2012–31. 5. 2014. Právě začí- zaměstnance také jako místo, kde majítokrát podporuje z Evropského náme s výběrem dodavatele vzděláva- všichni zaměstnanci možnost upevnit sisociálního fondu podniky, jimž se cích aktivit a s definováním detailního své znalosti a dovednosti prostřednic-podařilo překonat hospodářskou rece- plánu školení. V „ASCZ ACADEMY“ – tvím opakovaných školení a tréninků.si. Svým principem vychází z národní- management budou vybraní pracovníciho individuálního projektu „Vzdělávej- ve třech skupinách absolvovat školení Jaké jsou vize a cíle TPC?te se pro růst!“ a je jeho doplněním, na rozvoj manažerských dovedností Vize výcvikového centra si kla-potažmo rozšířením. jako podporu při řešení celé řady prak- dou za svůj cíl zlepšit a standardizo- Na realizaci projektu v celém Libe- tických problémů spojených s přímým vat zaškolení na pracovišti, zaměřitreckém kraji byla z Operačního pro- řízením. Zároveň chceme vytvořit tým se na nové operátory a nové pracov-gramu Lidské zdroje a zaměstnanost interních lektorů, kteří budou nositeli ní pozice, vyřešit problémy ve výroběvyčleněna částka 28 995 000 Kč. Náš dosažených znalostí a dovedností. (přehlížení chyb, nesystematická prá-projekt nazvaný „ASCZ ACADEMY“, Přestože začínáme se zpožděním ce na pracovišti, bezpečnost a špat-obdrží finanční příspěvek na vzdělá- několika měsíců, věřím, že se nám ná manipulace s jednotlivými díly),vání či rekvalifikaci svých zaměstnan- podaří realizovat aktivity v souladu a tak v co největší míře eliminovat chy-ců. Současně budou zaměstnavateli s revidovaným systémem vzdělávání by na pracovišti způsobené neznalostíhrazeny mzdové náklady vzděláva- naší firmy. výrobních procesů, postupů a pravidel.ných zaměstnanců, a to po dobu jejich Za personální oddělení Monika Loníčkovávzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže Zuzana Pelešková Personální odděleníSTRANA 5 FIREMNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2012 DENSO AIR SYSTEM CZ
 6. 6. NEHODA NENÍ NÁHODA V tomto článku bychom vás chtě- ců, identifikovat příčiny a jejich zdro- není jednorázová činnost, ale vyžadu- li seznámit s pracovními úrazy, ale je a přijmout vhodná opatření. Není-li je průběžný aktivní přístup, jen tehdy i skoronehodami, které jsme evidovali možné rizika odstranit, má zaměstna- má skutečný přínos. Zapojte se pro- v „podovolenkovém“ období a zároveň vatel povinnost je minimalizovat. Bez- to do celofiremní aktivity SAFETY s jednotlivými kroky, které společnost pečnost při práci lze dosáhnout použi- GOOD EYE a upozorněte na nedo- přijala jako nápravné opatření proti tím vhodných ochranných pracovních statky na vašem pracovišti. V měsí- jejich opakování. prostředků a dodržování bezvadné ci říjnu budete za nález abnormalit V rámci bezpečnosti na pracovišti funkčnosti používaných strojů, tech- v oblasti bezpečnosti odměněni. musí zaměstnavatel identifikovat mož- nických přístrojů, dopravních prostřed- ASCZ aktivity v duchu bezpečnost ná rizika ohrožení zdraví zaměstnan- ků a nářadí. Řešení bezpečnosti práce na prvním místě!!! Přehled pracovních úrazů s pracovní neschopností 2010–2012 Year I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total 2010 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5 2011 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 7 2012 0 1 2 0 0 0 0 1 1 5 Přehled pracovních úrazů – SRPEN 2012 Jméno Sektor Druh zranění, Popis události Příčina Opatření zaměstnance zraněná část Grauzlová Corola popálenina při vyndávání dílu z brazingu během cyklu se ucpalo preventivní kontrola Iveta na levé dlani chlazení a netekla voda sítek v kádích chlazení Kadlecová MFA pohmoždění při dolévání oleje do stroje si operátorka operátorka nevypnula vzduch na dolévání oleje určen Juliana prstu na ruce nevypnula vzduch, při povolení víčka do ovládacích obvodů pouze předák nádrže víko vyletělo Křivánek Jiří SCX pravé zavadil o nechráněnou hranu stoperu nepozornost dodatečné poučení předloktí Frančoková oko levé při shýbání pro spadlý výrobek došlo nepozornost dodatečné poučení Lubica k nastříkání oleje do oka při ukončování dalšího cyklu stroje Ivan Martin QA prst při demontáži dílu se poranil o ostrou nešikovnost dodatečné poučení hranu trubky Szabo Yaris palec pravé při zapalování hořáků nepozornost dodatečné poučení Ladislav ruky Heiningerová D popálenina při zakládání konektoru a trubky, chytla špatný pracovní postup změněn pracovní postup Alžběta na pravé ruce rukavice Sivák Petr B naražené při nedokončeném cyklu se naklonil chyba operátora – nepočkal dodatečné poučení stehno levé pro trubku, ztratil rovnováhu a nechtěl na ukončení operace nohy šlápnout na koberec a pokoušel se ho přeskočit, uhodil se o rameno ohýbačky Benediktová Yaris popálenina při založení 1. kusu si operátorka chyba operátora – nevěnoval kontrola hladinyBEZPEČNOST Jana levé ruky připravovala pracovní pomůcky pozornost procesu. Chlazení vody před začátkem a nevšimla si, že nedošlo k procesu neproběhlo z důvodu nízké každé směny TL nebo chlazení. Následně při vyndávání dílu se hladiny vody ve výměníku. předákem popálila Bešenei TIE tržná rána při vrtání závitu se závitník zlomil vada materiálu závitníku dodatečné poučení Tomáš na pravé ruce a zaměstnanec vlastní vahou narazil přes kloub na hranu profilu Martinkovič A ukazováček při zakládání do stroje se prst dostal mezi vypnutí předupnutí, nebyl seznámení operátorů Matej pravé ruky upínky bezpečnostní kryt s pracovním úrazem, kontrola bezpečnostních krytů Jebavá Jiřina Handler předloktí levé převážení a vysmeknutí boxu, čímž došlo nešikovnost dodatečné poučení ruky k natažení šlachy Pazdera David WH levý při rozřezávání fixační folie sjel nůž nešikovnost dodatečné poučení ukazováček po levém ukazováčku DENSO AIR SYSTEM CZ FIREMNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2012 STRANA 6
 7. 7. Co znamená Kaizen? Z VÝROBY KAIZEN (japonsky zlepšení) je ter- o vznik otřepů z nespolehlivé pily, 6. Plýtvání zbytečnými pohyby:mín pocházející z Japonska v době, kdy špatně rozmístěnou výrobní linku, Málokterý pohyb pracovníka při-jejich výrobní procesy procházely pře- příliš náročná technologie kontroly náší produktu přidanou hodnotu.měnou. Američané a Evropané používa- kvality atp. Muda v této oblasti lze Např. přesun dělníka od výrobníjí termín „Lean manufacturing”. Nejlepší obvyle odstranit pouhým zdravým linky do skladu materiálu sotva při-český překlad je Štíhlá výroba. Kaizen rozumem. Jak efektivně propojit nese hodnotu. Hodnou však nepři-je jeden z mnoha nástrojů pro štíhlou 2 pracovišě v rámci výrobní linky? dávají mnohé pohyby paží montážní-výrobu, který se nejčastěji používá pro Umístit mezi montážní linku a svařov- ho dělníka u výrobní linky: zvednutízměnu způsobu myšlení ve výrobním nu pásový doprávník a nebo umístit součástky ze zásobníku – to jeprocesu a v obchodní praxi. tyto 2 pracoviště v těsné blízkosti, pohyb, který nepřiblíží rozpraco- Neustálé zlepšování je myšlenka bez dopravníku? Štíhlá výroba vždy vaný výrobek jeho dokončení. Dleskrývající se za „Štíhlými ideály”, kte- usiluje nikoliv o jednoduše geniální filosofie lean manufacturingu teprverá se stává velmi rozšířenou po celém řešení, ale o geniálně jednoduché. přimontováním součástky k výrob-světě. 3. Plýtvání zbytečným čekáním: ku nabyde výrobek vyšší hodnoty. „Akce KAIZEN”, nebo „KAIZENo- K tomuto typu plýtvání dochází teh- V této oblasti je užitečné se ptát:vé útoky”, jak se jim většinou přezdí- dy, kdy kvůli čekání na cokoliv nelze Který pohyb lze z procesu vypustit?vá, jsou jedny z prvních kroků neustá- pokračovat ve výrobním procesu. Jaká opatření by se měla zavést,lého zlepšování procesů. Tyto akce Mezi nejčastější zdroje plýtvání patří aby se minimalizovaly potřebnéjsou zaměřeny převážně na pracovní- zejména porucha stroje, nedostatek pohyby? Co je nákladově efek-ky procesu a to hlavně kvůli tomu, aby materiálu, nerovnoměrná výroba, tivnější: nechat dělníky natahovatse výroba zbavila přebytečných, nepo- ale také absence potřebných infor- paže při sbírání součástek z krabicetřebných a zbytečných věcí, materilálu, mací, přílišná byrokracie (např. nebo přemístit krabici a redukovatúkonů a nesprávné organizace práce. potřeba podpisu několika pracovní- tak jeden pohyb? Tyto zbytečnosti se souhrně nazý- ků). Tento druh je snadno identifi- 7. Plýtvání zmetky a opravami: Vznikvají „MUDA“ (z japonštiny odpad). kovatelný. Muda může v této oblasti nekvalitních, zmetkových výrob-Shromáždění takových informací je představovat několik minut či vteřin, ků vytváří hned několik zbytečnýchzákladem k postupné eliminaci těchto ale některé firmy jsou již se štíhlou nákladů. Oprava zmetků vyžadujezbytečností. výrobou na takové úrovni, že vyhle- čas, práci zaměstnanců i finanční Rozlišujeme sedm základních typů dávají a eliminují i plýtvání o délce prostředky navíc. Některé defektní„Muda”, které byly pojmenovány pa- několika desetin vteřiny. rozpracované výrobky mohou váž-nem Taichi Ohno. 4. Plýtvání zbytečnými zásobami: ně poškodit výrobní zařízení. Navíc Postupem času byly přidány ještě Tento typ muda vzniká skladová- pokud se zmetky dostanou k zákaz-dva typy. Jsou to: ním náhradních dílů, materiálů, níkovi, následky mohou být i fatál-1. Plýtvání nadprodukcí: Tento druh nedokončených výrobků, hotových ní. Správný lean manager vede své plýtvání vzniká z výroby produk- výrobků atd. Všechny tyto položky podřízené k nulové zmetkovosti. tů ve větším množství než zákaz- zbytečně zabírají místo a vyvolávají 8. Vytváření nechtěného – Vytváření ník požaduje. Vzniká zpravidla buď potřebu dalších nákladů, jako jsou nechtěných produktů, služeb, ana- za účelem vyššího využití výrob- vysokozdvižné vozíky, regály, další lýz, návrhů, které nikdo nechce, je ních kapacit (a tudíž dosažení vyšší pracovníci aj. Pro udržení nadměr- samozřejmě také plýtváním. K čemu produktivity práce dělníků) nebo ně vysokého pracovního kapitálu se nám výrobek je, když ho nikdo za účelem výroby určitého množství v zásobách zbytečně váží finanční nekoupí? dokončených produktů navíc pro prostředky, které by bylo možné 9. Nevyužití příležitosti – Pokud se „případ nouze“, jako např. poruchy účelně vynaložit jinde. Ve filosofii plýtvá potenciálem lidí a nevyužívají výrobních zařízení, náhlé vysoké štíhlé výroby je tento druh plýtvání se tržní příležitostí či možnosti zlep- zmetkovosti apod. Díky takovému jedním z největších „prohřešků“. šení, jedná se také o plýtvání. Proč plýtvání vzniká zbytečná potřeba 5. Plýtvání v oblasti dopravy: Bez dělá inženýr ekonomie na stroji? skladovacích prostor, zvyšují se dopravy (externí i interní) se výroba dopravní i administrativní náklady.V neobejde. V ideálním případě by Jednotlivé druhy plýtvání se často navzá- souvislosti s motivací k nadprodukci doprava zahrnovala pouze přepravu jem prolínají, jejich hranici je v někte- je zapotřebí si upřímně odpovědět materiálu do firmy a odvoz hotových rých případech obtížné striktně vyme- na tyto otázky: Co je pro nás priori- produktů z firmy. Avšak praxe bývá zit. Avšak díky tomu zpravidla redukce tou – produktivita výroby nebo celo- dosti odlišná. Často bývá výrobní plýtvání v jedné oblasti způsobuje po- podniková produktivita? Co je pro proces oddělen do několika úseků, kles plýtvání i v ostatních oblastech. Je nás výhodnější – pojistná zásoba sklad bývá taktéž vzdálen od výro- také nutné poznamenat, že samozřej- pro případ poruchy linky a vysoké by. Materiálový tok musí být pak mě nelze eliminovat kompletně všech- zmetkovosti nebo opatření pro mini- zajištěn vnitropodnikovou dopravou, ny muda, které definuje štíhlá výroba. malizaci poruch a zmetků? náklady na ni však znamenají muda. Cílem je však jejich snížení na co mož-2. Plýtvání špatným zpracováním: Vysokozdvižné vozíky, dopravní ná nejnižší úroveň. Plýtvání lze také identifikovat pásy, paletové vozíky apod. – to vše V příštím čísle budeme pokračovat v samotném technologickém pro- znamená plýtvání peněz zbytečnou představením základních pojmů štíhlé cesu výroby. Může se např. jednat dopravou. výroby.STRANA 7 FIREMNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2012 DENSO AIR SYSTEM CZ
 8. 8. Fotosoutěž AMCZ rodina ASCZ NA DOVOLENÉ Letos proběhlo již 3. kolo fotosoutěže, kdy jste se mohli pochlubit svými zážitky z dovolené. Léto se s námi již nenávratně rozloučilo, a tak přicházíme s nejlepšími fotografiemi zaslaných do soutěže, které nepotřebují další komentář. Vítězům srdečně gratulujeme. 1. místo David Marhan – Předskokanův konec Lída Havlínová Jindřich Novotný 2. místo Marek Hůlka – Světlé zítřky 3. místo Osobní výročíŽIVOTNÍ JUBILEA Ondřej Jůza – Cesta z města Kulaté životní jubileum mají v období 1. 9.–31. 12. 2012 Skoneczny Rafal 8. 9. Jarschelová Lenka 7. 10. Pomezná Gabriela 18. 11. Kalabiška Vladimír 25. 10. Bárnetová Jana 20. 11. Liczbinski Wincenty 28. 10. Bursa Roman 20. 11. Litwin Lukasz 5. 11. Karel Miroslav 21. 11. Horáčková Jiřina 6. 11. Snopková Gabriela 3. 12. Hartigová Jitka 6. 11. Osiński Oskar 13. 12. Drlíková Jana 11. 11. Šounová Katarína 23. 12. Hlaváček Lukáš 12. 11. Hashimoto Tamaki 25. 12. Martinkovič Matej 12. 11. Burian Petr 31. 12. Vydává: Denso Air Systems Czech, s. r. o. Čtvrtletník, slouží jen pro vnitřní potřebu firmy. Neprodejné. Redakční rada: Zuzana Pelešková, Ing. Jiří Láska, Ing. Tomáš Rajtr, Ondřej Vacek, Ing. Stanislava Kucková, Ing. Pavel Vondráček, členové. Sídlo redakce: Newtonova 484, Liberec, personalni@dnascz.com, tel. 488 100 125. Uzávěrka dalšího čísla: 14. 12. 2012. Grafika, sazba a tisk: www.jabloneckatiskarna.cz. DENSO AIR SYSTEM CZ FIREMNÍ ČTVRTLETNÍK 2/2012 STRANA 8

×