Sektörle İlk Tanışma

314 views
214 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
314
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sektörle İlk Tanışma

  1. 1. Sektörle İlk Tanışma Jeofizik Mühendisliği Öğrencileri: Özcan Tekçi, Ahmet Açıkça, Tuğçe Bay, Gamze Görmüş, Medine Tekin İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Saha Sismolojisi Dersini alan öğrenciler İstanbul Jeofizik Sektörüyle farklı kanallardan iletişim kurdular. Jeofizik Sektörünün durumu, sorunu ve yarınıyla ilgili rapor hazırladılar. Editör: Prof. Dr. Ali Osman ÖNCEL
  2. 2. Sektörle Ġlk TanıĢma First Meeting with Sector of Geophysics Özcan Tekçi, Ahmet Açıkça, Tuğçe Bay, Gamze GörmüĢ, Medine Tekin Ġstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği GĠRĠġ Saha Sismolojisi dersi kapsamında Ali Osman Öncel hocamızın yönlendirmesiyle ilk olarak gruplar oluĢturuldu. Daha sonra grup olarak belirlenen Ģirketlere e-mail yoluyla iletiĢim kurulmaya çalıĢılıp 48 saat süreyle beklendi. Daha sonra telefonla randevu alınıp yerinde ziyaretlere gidildi. Hocamızın örnek sorularından yola çıkılarak sektöre dair sorular yöneltildi. Jeofizik Mühendisliği ülkemizde yeterince tanınmadığı için hak ettiği değeri bulamamıĢtır. .Bunun nedeni yeterince önemin verilmemesinin yanı sıra mesleki çalıĢmaların yapılabilmesi için gerekli teknolojinin ve teknik altyapının ülkemizde bulunmamasıdır. Ülkemizdeki petrol, doğalgaz ve jeotermal çalıĢmalarında bile kimi zaman ekipmanlar yurtdıĢından kiralanmakta ayrıca ülkemizde Jeofiziğin bazı alanlarında nitelikli mezun bulunamamaktadır. Bu bağlamda günümüzde mesleğimizi icra edenlerinde yeterli önemi vermemeleri ve gerek kullanılan cihazlar gerek ücretlendirme açısından belli standartların oluĢmaması kaçınılmazdır. Öncelikle bize böyle bir imkânı sağlayan Ali Osman ÖNCEL hocamıza, sektör yetkililerine ve çalıĢan mühendislere teĢekkürlerimizi sunarız. YÖNTEM Sektörle iletiĢimde en baĢta e-mail denense de, maillerde yer alan ifadeler ya da bilgiler yanlıĢ anlaĢılmalara yol açabilmektedir. Ve maillere geri dönüĢ olması çok düĢük bir ihtimaldir. Fakat telefonla ulaĢıp yerinde yapılan ziyaretlerde maildeki bilgiler daha geniĢ anlamda açıklanmıĢtır, aslında sektöründe bu anlamda çok istekli olduğu görülmekte ve her Ģey daha iyi konuĢulup tartıĢılmakta, öğrenciler ile sektör temsilcileri arasında samimiyet kurulmaktadır. Yapılan görüĢmelerde genel olarak isteklerimiz sektör tarafından geri çevrilmedi. ġekil 1:Arazi ve ofis çalıĢmalarından BULGULAR Jeofizik Mühendisliği gibi fazlasıyla uygulamaya dayalı bir alanda sektör ziyaretleri büyük önem taĢımaktadır. Zira bizim gördüğümüz ve ziyaret ettiğimiz mühendislerin de söylediği gibi okulda ÖZET Jeofizik Mühendisliği, sektör ziyaretlerinde edindiğimiz izlenime göre ülkemizde özellikle 1999 depreminden sonra büyümeye baĢlamıĢ bir alandır. Fakat Ģuanda henüz yeteri kadar ilgiyi görememektedir.Bunun birçok nedeni olmasıyla beraber en büyük sebebi mesleğin yeteri kadar ve gerektiği gibi tanıtılamamıĢ ve bu bağlamda jeofiziğin öneminin toplum tarafından kavranmamıĢ olmasıdır. Ülkemizde ve dünyada büyük depremlerin yaĢanması ve ağır tahribatlar yaratması ve insanlığın doğal kaynaklara duyduğu ihtiyaç mesleğin ülkemiz sınırları içerisinde daha çok tanınacağı ve hak ettiği yeri bulacağını düĢünmekteyiz.
  3. 3. verilen eğitim ile pratikte uygulanan arasında çok fark vardır. Bu farkı görmemiz ve eksikliklerimizi gidermemiz anlamında sektör ziyaretleri büyük önem taĢımaktadır. Kaldı ki sektör içerisinde iĢe alımlarda ya da yapılan iĢlerde en önemli unsurun tecrübe olduğu görülmektedir. Ziyaretler öğrencilere eksiklerinin ne olduğu bilinci kazandırmasıyla beraber eğitim hayatları ya da baĢka çalıĢma alanları ile de alakalı olarak bilgi vermektedir.Örneğin; yüksek lisans yapmanın hangi alanda nasıl katkısı olacağı veya Türkiye de ki çalıĢma alanları ya da Türkiye de olmayan çalıĢma alanları gibi. Bu bağlamda dünya standartlarında Jeofizik Mühendisliği mesleğini icra edebilmek için sektörden de edindiğimiz izlenimin desteklediği gibi kiĢisel geliĢim ilerleme için çok önemlidir. Ve bu konuda en önemli nokta yabancı dil konusudur. Bu konu sadece bu sektör için değil her alanda kiĢiye artı bir değer sağlamaktadır. Bu bağlamda sektör-üniversite ortaklı eğitimin elbette Jeofizik Mühendisliği öğrencilerine katkısı çok olacaktır. Öğrenciler kendi mesleklerini daha iyi tanıyacak ve çalıĢma alanlarını bu Ģekilde bilinçli olarak seçeceklerdir.Bunun yanında kendilerini nasıl ve hangi yönde geliĢtirebileceklerini görebilecekler,sektörün durumunu da hem teknik hem de genel anlamda daha iyi analiz etme fırsatı bulabileceklerdir.Bu da Jeofiziğin daha iyi tanınmasını,daha ileriye taĢınmasını sağlayacaktır.Fakat bu nokta da üniversitenin de sektörün zayıf yönlerini ve eksikliklerini tespit edip sektöre bu Ģekilde katkı sağlaması önemli bir husustur.Çünkü sektör içerisinde Jeofiziğin uygulanmasında yer yer bilinçsiz bazı yanlıĢlıklar yapılmakta, bazen de meslek etiğine uymayacak ve kabul edilemeyecek bilinçli hatalarla karĢılaĢılmaktadır.Bu da mesleğin halka ya da üst kademedeki yöneticilere yanlıĢ tanıtılmasına, zaten henüz rayına oturmamıĢ sektörün yanlıĢlarının yanlıĢ olarak ya da daha büyük hatalara yol açacak Ģekilde devam etmesine sebep olmaktadır.Bu yüzden üniversitenin sektöre bu yönden katkı sağlaması önemlidir.Öte yandan sektörde uygulama esnasında okulda öğretilen çoğu bilginin kullanılmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Üniversite-sektör ortaklığının ülkemizin baĢka bölgelerinde de yaygınlaĢtırılmasının önemli olacağını düĢünüyoruz. Sektörün genel durumuna baktığımızda Jeofizik Mühendisliği mesleği büyük oranda küçük kapasiteli iĢlerde uygulanmaktadır. Ve yapılan iĢler düĢük oranda büyük kapsamlı iĢler olup anlam kazandığı görülmektedir. Bunun böyle olmasında mesleğin Türkiye de henüz yaygınlaĢmamıĢ ve proje yürüten firma ve kiĢiler tarafından tam olarak bilinmemesinin yanı sıra sektör içerisinde mesleği icra edenlerinde kendi mesleklerine kimi yerde gereken önemi vermemelerinin de payı olduğu düĢünülmektedir. Bunun en iyi göstergesi uygulama da henüz belli standartların oturmamıĢ olması ve sektördeki firmaların ya da kiĢilerin genel anlamda kendi oluĢturdukları mantık ile iĢlerini yürütmeye çalıĢmalarıdır. SONUÇ Raporda Ali Osman ÖNCEL hocamızın ve değerli sektör çalıĢanlarının katkılarıyla sektörün sorunlarına, bugün ki durumuna ve çözüm önerilerine yer verilmiĢtir. Sonuç olarak Jeofizik Mühendisliği sektörünün geliĢmekte olan bir dinamik olduğu ortadadır. Fakat en büyük iki problem mesleğin yeterince tanınmıĢ olmaması ve belli mesleki standartların oturmamıĢ olup çalıĢılan bölgeye göre değiĢmesi mesleğimizin önünde büyük bir engel oluĢturmaktadır. Bununla birlikte Jeofizik Mühendisliği yöntemlerinde kullanılan gerekli teknolojik altyapının ülkemizde bulunmaması dikkat çekici ve mesleği icra edenlerin ve üniversite eğitiminin mesleğe bakıĢında önemli bir unsurdur. Bu yüzden sektörün kullanılan cihazlara daha fazla yatırım yapması, cihaz üreticilerinin ülkemizde daha yaygınlaĢması ve çalıĢan mühendislerin daha profesyonel anlamda iĢlerini yapıp gereken önemi vermeleri sektörü önemli derecede rahatlatacaktır. KATKI BELĠRTME Saha Sismolojisi dersi kapsamında rapor yazımında yardımcı olan değerli Ali Osman ÖNCEL hocamıza, bizleri iĢlerinden vakit ayırarak ağırlayan, dinleyen, sorularımızı cevaplayan değerli sektör çalıĢanlarına ve sektörde bulunan firmalara grubumuz olarak teĢekkürlerimizi sunarız. KAYNAKLAR TAHSĠN AYDIN, GEOTAġYERALTI ARAġTIRMAVE ĠNġ. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ. DĠDEM YURTTAġ, ZEMĠN TEKNĠK ZEMĠN ETÜT MÜHENDĠSLĠK VE ĠNġ. TĠC. LTD. ġTĠ. MEHMET RECEP, SONOGRAM MÜHENDĠSLĠK ĠNġ.,SONDAJ ve LAB. HĠZ. TĠC. LTD. ġTĠ ÖMER KARAALĠOĞLU, KARAALĠOĞLU ZEMĠN ETÜD MÜHENDĠSLĠK ve ĠNġAAT TĠC. LTD. ġTĠ. BĠRKAN KOÇKAR, KOÇKAR ARAġTIRMA MÜHENDĠSLĠK

×