Didaktikai modellek Az oktatási folyamatot meghatározó alapelvek

 • 2,497 views
Uploaded on

Távoktatás és e-learning - Andragógia MA I. és II. évfolyam KAZY Nagy Sándor terem …

Távoktatás és e-learning - Andragógia MA I. és II. évfolyam KAZY Nagy Sándor terem
ütemezve 2012. február 22. 11:45 - 14:00

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,497
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ANDM129 - Információtudomány és média a 21. század elején Didaktikai modellek Az oktatási folyamatot meghatározó alapelvek Ollé János ELTE PPK ITOK olle.janos@ppk.elte.hu andragógia MA, 2011/2012. tanév tavaszi félév szerda, 11.45-14.00 PPK KAZY Nagy Sándor terem
 • 2. Modellek és mikrostruktúra -didaktika alapozás• didaktikai modellek - az oktatási folyamatról való gondolkodás • a távoktatás didaktikája a folyamatszabályozás didaktikája • német, angolszász és magyar didaktikák• az oktatási folyamat mikrostruktúrájának modellezése • a folyamat általános lépéseinek részben kötött sorozata • a folyamatszabályozás kötött formája a mikrostruktúra alapú oktatásszervezés, tanulásszervezés
 • 3. Kibernetikai-információelméletididaktika• Felix von Cube a kritikai-racionális neveléstudományi irányzat képviselője (1970, 1972)• modell a lényegét tekintve a behaviorista tanuláselmélet és az információelmélet, illetve a kibernetika didaktikai alkalmazása• más modellekhez képest meglepően kis hatást gyakorolt a didaktikára• a pedagógiai és a didaktikai gondolkodás történetében semmilyen előzménye nem volt• a rendszer működésének szabályozó ereje a tanár tanítási stratégiája = a cél irányába történő szabályozás tervezése és végrehajtása
 • 4. Tanulási cél-orientált didaktika• Christine Möller 1969, 1980• a curriculum a tanítás részeinek felépítésére és folyamatára vonatkozó terv• a tanulási célok, a tanulásszervezés és a tanulási kontroll, összességében pedig a tanulás optimális megvalósítására vonatkozó fejlesztési folyamat végeredménye• A tanulási cél-orientált didaktikai modell három alapja • tanulási cél fogalmak középpontba állítása • célok hierarchiájának megállapítása • a tanulók kontrolljának kívánalma
 • 5. Tanulási cél-orientált didaktika• A tanulás tervezése valójában a tanulási célok precíz leírásából áll • a tantervből kiindulva a tanulási célok gyűjtése • a tanulási célok megfogalmazása • (explicit célmeghatározás; a tartalomra és viselkedésre vonatkozó részek egyértelmű leírása, pl. amit a tanulónak tennie kell, amilyen szituációkban kell tennie, milyen viselkedést vagy produktumot kell bemutatnia; az operacionalizált tanulási célok tágabb kontextusba helyezése),• a tanulási célok rendezése részben az adekvát tanítási módszerekről való döntés segítése érdekében• a Bloom-féle taxonómia alapján kognitív, affektív, pszichomotoros tényezők
 • 6. Carroll tanulási hatékonyságmodellje• Carroll, John Bissell 1963.• a tanulás hatékonyságát kifejező hányados = a tanulási feladat elvégzéséhez rendelkezésre álló és a szükséges idő arányát • a tanuló adottsága, • a tanítás megértésének a képessége, • a tanítás minősége, • a tanulásra fordítható alkalmak számossága, • a tanuló kitartása.
 • 7. Bloom: az optimális tanuláselmélete, a tanulási célokrendszerzése• Bloom Benjamin S. 1968• a tanulók egy jelentős része képes elsajátítani a számára előírt követelményeket, ha megfelelő környezeti feltételek és elegendő idő áll a rendelkezésére• sikeres tanulás = ismeretelsajátítást, követelmények teljesítése + pozitív attitűd - motivációs tartalék• az oktatási folyamatot tanulási feladatokra bonthatjuk: az egyén számára ebből kiindulva teremtjük meg a feltételeket és az időt
 • 8. Az oktatási folyamatmikrostruktúrájának értelmezésilehetőségei - Nagy Sándor / Falus Iván • a figyelem felkeltése, a tanulás motivációjának a biztosítása; • a tanuló informálása a tanulási célról; • az előzetes ismeretek felidézése, az előismeretek meglétének regisztrálása, illetve ellenőrzése; • az új ismeret „ténybeliségét” biztosító jelenségek, folyamatok (tárgyak, műalkotások, stb.) prezentálása; • a tények, jelenségek, folyamatok, stb. sokoldalú elemzése; • a fogalomalkotás, következtetés (szabály, stb.) megszövegezése; • a rendszerezés és rögzítés; • a tanultak alkalmazása (visszacsatolás) ; • a teljesítmény mérése, értékelése (elismerése és vagy a szükséges kompenzálásról való gondoskodás).
 • 9. Az oktatási folyamat és afolyamatot meghatározóalapelvek• az oktatási folyamat, mint a didaktikai feladatok sorozata• az oktatási folyamat mikrostruktúrája• tanítási-tanulási stratégia: a célok elérése didaktikai feladatok meghatározott rendje alapján• az oktatási folyamat: • információáramlás folyamata • kommunikációs folyamat• a folyamatról való gondolkodás didaktikai modellek szerint különböző
 • 10. Differenciálás• a tanulók közötti különbség kezelése az oktatási folyamat során az alkalmazott módszerekkel és tanulásszervezési megoldásokkal • a német didaktikában kiemelt fogalom (pl. Bönsch, Aebli) • angolszász elméletekben általában megjelenő vezérlő elv • hazai didaktikában (Báthory Z., Nádasi M., Falus I.) a különbségek figyelembevételének alapelve • differenciálás =/= szelektivitás • egyéni sajátosságok figyelembevétele a fejlődés, fejlesztés során• elemei feltétele a tanulók megismerése - digitális identitás, digitális lábnyom, portfolió, online tevékenységek• tartalomközpontú megoldás IKT támogatással• tevékenységközpontú megoldás belső és külső hálózatokkal
 • 11. adaptivitás• a differenciálás és az egységesség alkalmazása a pedagógiai folyamatban (Nádasi M.)• a nevelési-oktatási folyamatban érintettek együttműködése, kölcsönös alkalmazkodása az alapvető igények teljesülésével• tanulói sajátosságok megismerése: előismeret, aktivitás, önálló tanulás, társas tanulás, társas helyzet• szervezési módok váltogatása, szimultán alkalmazása a folyamatban• IKT támogatás lehetőség az osztálytermi kötöttségek átlépésében • IKT támogatás a koordinálásban, szabályozásban • tanórai és tanórán kívüli folyamatok támogatása
 • 12. egész életen át tartó tanulás• a tudásfogalom átalakulása inf. társadalmi környezetben • reproduktivitás térvesztése, produktivitás térnyerése • tudáskörnyezet önértékelő és szabályozó hatása• a tudásról és a hozzá kapcsolódó tevékenységekről való gondolkodás formálódása • tartalom- és tevékenységközpontú nevelés és oktatás• iskolán kívüli információforrások és tevékenységek megtörik a tanulás iskolához való erős kapcsolását • pl. folyamatos változás, feldolgozhatatlan mennyiség• a tanuló tanár szerepe és a nyitott iskola természetessé válása
 • 13. információmegosztás• a digitális műveltség része a formátumfüggetlen tartalommegosztás • a tanulói produktivitás kiemelkedő szerepet kap • az értékelési folyamatok differenciálódnak • személyes, külső, önértékelés • az inf. társadalom forrás helyett közösség, tudásalapú kooperáció• a produktivitás dokumentációja forrásként szolgál más információs folyamatokhoz• a tudásbirtoklás egyéni hatalma és a közösség fejlődésének hatásrendszer átalakul • plágium, együttes gondolkodás nyílt forráskód alapelve
 • 14. közösségek, hálózatok• az iskola zárt, belső világa értelmetlenné válik• a produktivitás és tartalommegosztás alapján átlátható, nyitott, kapcsolatra kész iskolai folyamatok• a hálózat alapú közös gondolkodás és tudástermelés formálissá teszi az iskolai határokat• megvalósul az oktatásügyben érintett szereplők hálózati kapcsolódása • a klientúra és iskola kapcsolata • iskolák tanulói és tanárai közötti kapcsolat • iskolától független személyek szerepvállalása