Conturi a p.j

648 views

Published on

tip de contract incheiat intre persoane juridice si banca privind conturile bancare.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Conturi a p.j

 1. 1. ediţia ianuarie 2012
 2. 2. REGULI DE OPERARE PE CONTURI PERSOANE JURIDICE1. DEFINIŢII 1.5. Prin "Bancă" se înţelege Alpha Bank Romania SA, x cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobanţilor, nr. 237 B,1.1. În sensul prezentului Contract, prin „Client", în x Sector 1, înregistrată la Registrul Comertului sub nr.funcţie de context, dacă nu se prevede altfel, se pot J40/28415/1993, cod unic 5062063, înregistrată înînţelege una sau mai multe dintre următoarele Registrul instituţiilor de credit al Băncii Naţionale acategorii: României sub nr. RB-PJR-40-022 din data dea) titularul/titularii unui cont deschis la Bancă; 18.02.1999.b) persoanele autorizate să opereze pe cont în Orice referire făcută la Bancă în cuprinsul numele şi pe seama titularilor; prezentului document va fi înţeleasă ca incluzândc) orice alţi beneficiari ai vreunui produs sau serviciu sediul central, precum şi oricare dintre sediile sale al Băncii; secundare din România (sucursala, agenţie, punct ded) succesorii legali ai oricărora dintre cei menţionaţi lucru, reprezentanţă etc.) la lit. a-c de mai sus. 1.6. Prin "Contract" sau "Reguli" se vor înţelege xOrice referire la Client va include atât sediul central, prezentele Reguli de operare pe conturi.cât şi oricare din unităţile sale teritoriale, sediile salesecundare (punct de lucru, agenţie, sucursală, 1.7. Dacă prin aceste Reguli ori prin alte contracte xreprezentanţă). speciale încheiate între Client şi Bancă nu se dispune altfel, termenii folosiţi în acest Contract vor avea1.2. Prin "Ordin de plată" se înţelege o instrucţiune, x semnificaţia stabilită prin lege şi prin uzanţele şidată de Client Băncii prin care solicită executarea unei practicile bancare internaţionale.operaţiuni de plată. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI1.3. Prin "Zi lucrătoare" se înţelege ziua în care Banca xdesfăşoară activitate ce-i permite executarea 2.1. Prezentul contract reglementează serviciile xoperaţiunilor de plată. oferite de către Bancă prin contul curent şi alte conturi, cum ar fi încasări şi plăţi în numerar şi prin1.4. Prin "Persoană autorizată" se înţelege persoana x virament, operaţiuni cu instrumente de debit, schimbcare are dreptul de a-l reprezenta pe titularul de cont în valutar, precum şi alte operaţiuni/servicii aşa cumrelaţia cu Banca şi de a efectua operaţiuni pe contul acestea sunt descrise în prezentul Contract ori vor fiacestuia, în conformitate cu puterile acordate în agreate cu Clientul în contracte speciale.temeiul legii şi/sau împuternicirea titularului, după caz;sunt persoane autorizate, în sensul prezentului 2.2. Prezentul contract se aplică tuturor tipurilor de xContract: conturi şi serviciilor derulate prin acestea şi sen reprezentantul legal/statutar al Clientului – completează cu contractele specifice acestor persoană juridică sau altă entitate asimilată – care conturi/servicii. are drept de reprezentare faţă de terţi, în virtutea În cazul în care între prezentul Contract şi actelor constitutive ale acesteia şi/sau a legii1); contractele specifice există neconcordanţe, acestean persoana/persoanele, altele decât reprezentanţii din urmă prevalează. legali, special împuternicite de titularul de cont2), să îl reprezinte pe titularul de cont în relaţia cu 2.3. În cuprinsul acestui Contract, sintagma x Banca. "operaţiunile de plată care intră sub incidenţa 3) O.U.G. nr. 113/2009 ” sunt operaţiunile/serviciile1) Sunt incluşi şi administratorii judiciari, lichidatorii, administratorii speciali.2) Prin organele statutare ale acestuia.3) La data intrării în vigoare a O.U.G. nr.113/2009 (1 noiembrie 2009), art. 8 enumeră următoarele servicii de plată:a) depunerea de numerar în cont, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea contului;b) retragerea de numerar din cont, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea contului;c) debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, operaţiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar, operaţiuni de transfer-credit,inclusiv operaţiuni cu ordine de plată programată, în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit;d) debitări directe, inclusiv debitări directe singulare, operaţiuni de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar, operaţiuni de transfer-credit,inclusiv ordine de plată programată, în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru Client;e) emiterea şi/sau acceptarea la plată a instrumentelor de plată;f) remiterea de bani;g) efectuarea operaţiunilor de plată în care consimţământul plătitorului pentru realizarea unei operaţiuni de plată este dat prin intermediul oricărormijloace de telecomunicaţie, digitale sau informatice, şi plata este efectuată către operatorul sistemului sau reţelei informatice ori de telecomunicaţii,care acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor. 1
 3. 3. care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 4.2. În cazul în care, la momentul deschiderii contului, xi) banca beneficiarului plăţii sau, după caz, a x persoana autorizată nu este prezentă pentru a daplătitorului, are sediul într-un stat care aparţine specimenul în faţa titularului şi a salariatului Băncii,Spaţiului Economic European; titularul contului va menţiona în cerere/fişa deii) plata este denominată în euro sau în altă monedă x semnături autorizate datele de identitate ale persoaneioficială a unui stat care aparţine Spaţiului Economic autorizate şi limitele de competenţe, iar persoanaEuropean; autorizată va depune specimenul de semnătură înainteiii) sunt enumerate de art. 8 din O.U.G. nr. 113/2009. x de efectuarea primei operaţiuni.2.4. Nu intră sub incidenţa prezentului Contract x 4.3. Specimenul de semnătură al fiecărei persoane xplăţile făcute către Bancă, în calitatea acesteia de autorizate să opereze pe cont va fi dat în prezenţa unuibeneficiar al plăţii, când Banca nu acţionează în salariat al Băncii din unitatea în evidenţele căreia a fostcalitate de prestator de servicii de plată. deschis contul, sau legalizat notarial conform legislaţiei în vigoare (după caz şi apostilat).3. TIPURI DE CONTURI 4.4. În toate cazurile, atunci când persoana autorizată x3.1. ”Contul curent" este contul deschis pe numele x să dispună operaţiuni pe cont nu este reprezentantulunei persoane juridice/entităţi asimilate acesteia legal al Clientului, împuternicirea şi limitele acesteia va("Client") în evidenţele ALPHA BANK ROMANIA SA emana de la organul statutar competent, în condiţiile("Banca"), destinat în principal derulării de operaţiuni legii şi ale actului constitutiv/statut etc.curente cu numerar şi/sau de încasări şi plăţi. Clientul poate deschide şi menţine mai multe 4.5. Cu excepţia dispoziţiei prevăzute la pct. 4.6, xconturi curente în evidenţele Băncii, prezentul Banca va efectua orice operaţiune numai în bazacontract aplicându-se tuturor acestor conturi, specimenelor de semnătură aflate pe Fişa deindiferent de momentul deschiderii. semnături autorizate. Banca nu răspunde faţă de autenticitatea semnăturilor aflate pe documentele şi3.2. Cont de consemnare capital social x instrucţiunile de plată transmise Băncii. Banca va considera că semnăturile sunt autentice atâta timp cât Banca poate deschide un cont de consemnare au o aparenţă de conformitate cu cele din Fişa decapital social/patrimoniu iniţial în favoarea semnături autorizate.persoanelor care au obligaţia legală de a depunesume în vederea constituirii/majorării capitalului 4.6. În cazuri excepţionale, Banca va putea onora xsocial/patrimoniului iniţial. Până la momentul retragerea de numerar din contul Clientului şi de cătredobândirii personalităţii juridice/majorării capitalului terţe persoane mandatate de acesta, în baza unuisocial/patrimoniului iniţial, sumele aflate în mandat acordat special pentru această operaţiune,contul respectiv nu pot fi utilizate. În situaţia în care Banca rezervându-şi dreptul de a refuza efectuareaClientul nu aduce dovada înregistrării persoanei operaţiunii.juridice/majorării capitalului social, sumele se vorrestitui fondatorilor conform deciziei acestora. 4.7. Clientul are obligaţia de a informa în prealabil x Banca despre orice restricţii, limitări de competenţă4. ÎMPUTERNICIRI ŞI LIMITE DE sau condiţii de angajare în ceea ce priveşte persoanele COMPETENŢE autorizate. În lipsa unor astfel de informări, Banca va considera că persoanele autorizate au toate drepturile4.1. La deschiderea contului/conturilor Clientul are x şi fiecare separat dreptul deplin de a dispune în numeleobligaţia de a completa Fişa de semnături cu numele, şi pentru contul Clientului. Revocarea, modificareaprenumele, datele de identificare, specimenele de limitelor sau înlocuirea împuternicitului/ilor se poatesemnături şi limitele împuternicirii acordate face de către titular în oricare dintre modalităţilepersoanelor autorizate să-l reprezinte şi să dispună prevăzute de prezentul Contract pentru acordareaoperaţiuni în numele şi pentru contul său. împuternicirii. Clientul se poate prezenta şi ulterior la Bancăpentru a desemna persoanele autorizate care să 4.8. Orice împuternicire de reprezentare şi/sau orice xdispună operaţiuni în cont. Împuternicirea ulterioară dispoziţie primite de Bancă de la Client, precum şipoate fi făcută şi prin prezentarea directă de către modificările ulterioare ale acestora, vor fi consideratepersoana autorizată a unei procuri speciale valabile până la revocarea în scris a acestora, chiar şi înautentificate de notarul public, acordată de organul cazurile în care asemenea revocări/modificări au foststatutar competent în condiţiile legii şi ale actului făcute publice conform legislaţiei în vigoare.constitutiv/statut etc. Titularul îşi asumă întreaga Împuternicirea, revocarea sau modificarea acesteiaresponsabilitate în ceea ce priveşte efectuarea de intră în vigoare în ziua lucrătoare imediat următoareoperaţiuni în contul său de către persoanele celei în care Banca a intrat în posesia documentelor deautorizate. revocare, modificare sau înlocuire a persoanei autorizate. Clientul trebuie să notifice Băncii, în scris şi2
 4. 4. fără întârziere, orice modificare apărută în legătură cu Dacă într-o perioadă de timp rezonabilă situaţia nupersoanele autorizate, precum şi orice modificare a este clarificată, Banca poate decide încetareastatutului şi/sau a situaţiei sale juridice. raporturilor contractuale. Clientul exonerează Banca Clientul va răspunde şi va despăgubi Banca de orice răspundere pentru pierderile pe care Clientulpentru orice pierdere suferită de aceasta ca urmare a le-ar putea suferi ca urmare a încetării raporturilorneaducerii la cunoştinţa Băncii a vreunei modificări, contractuale.restricţii sau limitări privind atribuţiile de reprezentareale persoanelor autorizate, ori cu privire la statutul, 4.13. Titularul contului se obligă faţă de Bancă să xactivitatea sa şi/sau a situaţiei sale juridice. aducă la cunoştinţa persoanelor autorizate să opereze pe cont prezentul Contract, fiind răspunzător solidar şi4.9. Orice limitare a atribuţiilor de reprezentare sau a x indivizibil cu persoanele autorizate pentru pagubeleîmputernicirii de operare pe cont trebuie adusă la aduse prin nerespectarea acestora.cunoştinţa Băncii de către titular, pentru a-i fiopozabilă. În lipsa unei astfel de comunicări, Banca nu 4.14. Pentru executarea împuternicirilor primite de lava fi obligată să ţină cont de aceste limitări şi nu va Client, Banca poate să împuternicească la rândul ei orăspunde pentru prejudiciile cauzate prin operaţiunile filială a sa, o instituţie de credit corespondentă, sauefectuate fără drept. orice altă instituţie de credit ori orice alt terţ care, potrivit legii, poate îndeplini obligaţiile Băncii.4.10. În cazul reorganizării/dizolvării/transformării xClientului, dreptul persoanelor autorizate de a opera 5. INIŢIEREA ŞI EXECUTAREA UNUIpe cont încetează de drept. ORDIN DE PLATĂ Banca nu răspunde de eventualele pagubeînregistrate de Client ori de către succesorii 5.1. Condiţii generaleacestuia ca urmare a acţiunii persoanelor autorizate Tranzacţiile ordonate de Client pentru contul său vor fisă opereze pe oricare dintre conturile executate în măsura în care:sale în perioada de timp scursă până la a) soldul contului curent acoperă integral tranzacţiile,informarea corespunzătoare a Băncii privind precum şi comisioanele şi spezele aferentereorganizarea/dizolvarea/transformarea Clientului. datorate Băncii; b) contul din care s-a dispus plata nu este4.11. Banca se consideră a fi luat la cunoştinţă despre x indisponibilizat printr-o hotărâre judecătorească,reorganizarea/dizolvarea/transformarea Clientului, titlu executoriu definitiv, act de indisponibilizaredacă i s-a comunicat expres, prin depunerea la emis de autorităţi competente sau organe deregistratura Băncii de către orice terţ interesat a unei cercetare penală în conformitate cu dispoziţiilecomunicări scrise, la care se va anexa actul/actele legale în vigoare la data indisponibilizării;care atestă reorganizarea/dizolvarea/transformarea c) Clientul nu a încălcat angajamentele asumate faţăClientului (în original sau copie legalizată). de Bancă, iar ordinele nu ar cauza Băncii vreun prejudiciu; Entităţile/persoanele care au dobândit dreptul de d) ordinul de plată este autorizat în moda dispune de sumele existente în conturi deschise la corespunzător conform legislaţiei în vigoare şiBancă, vor putea exercita acest drept numai după prevederilor prezentului contract, este clarprezentarea documentelor care atestă dreptul complet şi dat în formatul solicitat;respectiv, în formă şi conţinut acceptate de Bancă (în e) ordinul de plată cuprinde informaţiile menţionateoriginal sau copie legalizată). la pct. 5.3.; f) Banca nu are îndoieli că ordinul de plata emană de4.12. În cazul în care Banca ia cunoştinţă în orice mod x la Client;de apariţia unor divergenţe/conflicte/neînţelegeri de g) pentru executarea tranzacţiei Banca nu ar acţionaorice natură între asociaţii / acţionarii / administratorii contrar unor prevederi legale sau altor obligaţii ce/ cenzorii / directorii Clientului sau între persoanele îi revin;autorizate, având ca obiect dreptul de a efectua h) Banca nu suspectează activitate fraudulentă;operaţiuni pe cont, Banca are dreptul să suspende i) executarea instrucţiunii nu poate duce lanelimitat executarea oricărei instrucţiuni (incluzând, depăşirea vreunei limite sau restricţii aplicabilăfără limitare, instrucţiunile de plată din cont către contului Clientului;terţi, precum şi instrucţiunile în temeiul oricărui j) Banca nu are orice alt motiv valid pentru care să nucontract specific încheiat cu Banca etc.) până la execute tranzacţia.lămurirea situaţiei în baza unor acte în forma şiconţinutul satisfăcătoare pentru Bancă. Banca va 5.2. Moneda plăţiiputea proceda în acelaşi fel şi în cazul în care Operaţiunea va fi executată în moneda în care amandatul reprezentanţilor legali care sunt şi persoane fost ordonată şi numai în condiţiile în care Clientul areautorizate a expirat/a fost revocat, iar formalităţile de suficiente fonduri la dispoziţie în moneda în care a fostpublicitate şi opozabilitate cerute de lege cu privire la instructată plata.numirea noilor reprezentanţi legali nu au fost încăefectuate. În cazul sumelor primite în altă valută decât valuta 3
 5. 5. contului, Clientul este de acord ca Banca să crediteze după orele limită se consideră primite a doua zicontul existent indicat prin IBAN-ul menţionat în lucrătoare. În cazul în care momentul primirii nu esteinstrucţiunea de plată de către plătitor prin conversia într-o zi lucrătoare pentru Bancă, ordinul de plată sevalutară a sumei primite. Cursul de schimb folosit consideră primit în următoarea zi lucrătoare.pentru această conversie va fi cel stabilit conformpct. 7.2. 5.6. Irevocabilitea ordinului de plată Clientul nu poate revoca un ordin de plată după ce5.3. Informaţii obligatorii acesta a fost primit de către Bancă. În cazul în careÎn vederea executării ordinului de plată, Clientul Clientul solicită revocarea ordinului de plată ulteriortrebuie să furnizeze Băncii următoarele informaţii: momentului primirii, Banca nu poate garanta revocarean nume plătitor instrucţiunii şi returnarea fondurilor implicate înn adresa plătitor tranzacţie, însă va depune toate eforturile în acestn cod IBAN plătitor sens. Banca are dreptul să perceapă un comisionn nume beneficiar pentru această operaţiune conform Tarifului den adresă beneficiar comisioane.n cod IBAN/BBAN4) beneficiarn nume bancă beneficiar 5.7. Termenul de executaren cod SWIFT bancă beneficiarn detalii legate de plată 5.7.1. Operaţiunile de plată care intră sub incidenţa xn suma plăţii O.U.G. nr. 113/2009 vor fi executate astfel:n moneda plăţii a) în cazul operaţiunilor de plată naţională, suman data emiterii ordinului de plată operaţiunii de plată este creditată în contuln frecvenţa plăţii (în cazul ordinului de plată prestatorului de servicii de plată al beneficiarului programat) plăţii cel mai târziu la sfârşitul următoarei zin codul de comisionare. lucrătoare.Pentru operaţiunile de plată care intră sub incidenţa b) în cazul plăţilor transfrontaliere efectuate peO.U.G. nr. 113/2009 şi care nu implică schimb valutar, teritoriul Spaţiului Economic EuropeanClientul poate instructa plata numai cu codul de (denominate în Euro sau în altă monedă oficială acomisioanare SHA. Pentru operaţiunile de plată care unui stat membru al SEE, pentru care banca areintră sub incidenţa O.U.G. nr. 113/2009 şi implică deschise conturi de corespondent), sumaconversie valutară, codul de comision poate fi SHA operaţiunii de plată este creditată în contulsau OUR. Pentru toate celelalte operaţiuni, Clientul prestatorului de servicii de plată al beneficiaruluipoate alege unul dintre codurile de comisionare: BEN, plăţii cel mai târziu până la sfârşitul următoarei zileOUR, SHA5). lucrătoare. Termenele prevăzute mai sus curg de la momentul5.4. Autorizarea unei instrucţiuni de plată primirii ordinului de plată astfel cum a fost convenit la pct. 5.5 şi numai dacă sunt respectate5.4.1. O operaţiune de plată este considerată x prevederile pct. 5.1.autorizată dacă Clientul şi-a exprimatconsimţământul pentru executarea acelei operaţiuni. 5.7.2. În cazul în care Clientul este beneficiar al plăţii, x suma ce face obiectul operaţiunii de plată va fi5.4.2. Consimţământul este considerat valabil x creditată în contul său imediat ce a fost creditat contulexprimat prin semnarea de către Client a oricărui Băncii cu suma respectivă, dacă informaţiile dindocument care conţine o instrucţiune de plată, cum instrucţiunea de plată sunt complete, inclusiv, dar fărăar fi formularele specifice operaţiunii în cauză ori un a se limita la indicarea corectă a IBAN-ului, şi ordinul decontract. În cazul în care operaţiunea este ordonată plată a fost primit de Bancă în timpul orelor deprin instrumente de plată, consimţământul este program. Sumele ce fac obiectul ordinelor de platăconsiderat valabil exprimat dacă respectă primite de Bancă în afara orelor de program vor fiprocedurile convenite în contractele specifice acelor creditate în contul Clientului în ziua următoare.instrumente. 5.7.3. Pentru operaţiunile de plată care nu intră sub x5.5. Momentul primirii ordinului de plată incidenţa O.U.G. nr. 113/2009 Banca nu poate garantaMomentul primirii ordinului de plată reprezintă un termen maxim de executare. Procesarea plăţilor demomentul în care ordinul de plată, transmis direct de către Bancă este realizată în conformitate cu regulilecătre Client, este primit de către Bancă, dacă acesta a sistemelor naţionale şi internaţionale de plăţi precumfost primit până la orele limită prevăzute în anexa la şi cu condiţiile de cont agreate de băncileacest contract. Ordinele de plată primite de Bancă corespondente, care practică perioade de executare4) BBAN = Basic Bank Account Number. BBAN-ul este utilizat de ţările care nu au IBAN sau de unele ţări în care utilizarea IBAN-ului este opţională.5) Codul de comisioanare SHA – comisioanele percepute de banca ordonatorului vor fi suportate de clientul ordonator, iar comisioanele percepute debanca beneficiarului vor fi suportate de clientul beneficiar;Codul de comisioanare BEN – toate comisioanele tranzacţiei vor fi suportate de către beneficiar;Codul de comisioanare OUR – toate comisioanele tranzacţiei vor fi suportate de către ordonator.4
 6. 6. diferite în funcţie de valută, sumă sau ţara situaţia în care s-ar fi aflat dacă operaţiunea de platăbeneficiarului plăţii. neautorizată nu s-ar fi efectuat.5.8. Data valutei xData valutei la care se face creditarea contului de plăţi 6. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALEal Clientului va fi egală cu data de valută în care suma PĂRŢILORce face obiectul operaţiunii de plată este creditată încontul Băncii. 6.1. Banca este autorizată să accepte orice sume xData valutei la care se face debitarea contului de plăţi primite prin contul Clientului dacă sunt îndepliniteal Clientului va fi ziua în care suma ce face obiectul condiţiile impuse de reglementările legale în vigoare şioperaţiunii de plată este debitată din contul respectiv. se respectă întocmai regulile, practicile şi uzanţeleÎn stabilirea datei de valută pentru operaţiunile de interne şi internaţionale în materia tranzacţieiplăţi, banca va lua în considerare zilele nelucrătoare respective. Sumele primite vor fi creditate în contulale sistemelor ce asigură decontarea operaţiunilor de Clientului, exceptând cazurile în care s-au primitplată în moneda tranzacţiei. instrucţiuni contrare sau incomplete, prezenta clauză servind drept împuternicire expresă dată Băncii în5.9. Sume transferate acest sens.Pentru plăţile care intră sub incidenţa O.U.G. nr.113/2009, Banca transferă întreaga sumă a 6.2. În cazul în care un cont al Clientului este creditat cu xoperaţiunii de plată, fără a deduce comisioanele o sumă din eroare, Clientul este obligat să notificeaferente operaţiunii din suma transferată. imediat Banca cu privire la acest lucru, neavând dreptul să retragă, să transfere, să dispună sau să utilizeze în5.10. Operaţiuni de plată neautorizate sau x orice alt fel suma respectivă, în totalitate sau în parte.executate incorect Utilizarea de către Client a oricăror sume necuvenite,5.10.1. Clientul are dreptul să solicite corectarea unei x creditate din eroare de către Bancă în conturile sale,operaţiuni numai dacă semnalează, fără întârziere precum şi refuzul acestuia de a returna aceste sumenejustificată, dar în niciun caz mai târziu de 10 zile de atrage răspunderea civilă şi/sau penală a Clientului,la data debitării, faptul că a constatat o operaţiune care va fi ţinut răspunzător atât de returnarea sumelorneautorizată sau executată incorect precum şi orice necuvenite, cât şi de acoperirea integrală aaltă inadvertenţă sau eroare de înregistrare cuprinsă prejudiciului cauzat Băncii sau altor clienţi.în extras. Neformularea obiecţiilor în termenul de mai sus 6.3. Ca urmare a primirii notificării, precum şi în situaţia xva fi considerată acceptare irevocabilă iar Clientul nu în care eroarea de creditare este sesizată de Bancă, demai poate emite nicio pretenţie faţă de Bancă. agentul plătitor, de plătitor, sau de adevăratul beneficiar, Banca are dreptul, fără a fi necesară5.10.2. Clientul are obligaţia să verifice în extrasele x înştiinţarea sau obţinerea unei autorizări în prealabil dede cont şi anexele la acestea corectitudinea tuturor la Client, să corecteze eroarea (indiferent de sursaînregistrărilor efectuate de Bancă în conturile sale şi sumelor creditate din eroare) prin debitarea contului cusă comunice în scris imediat ce i s-a transmis extrasul, suma respectivă. Clientul va fi notificat ulterior dacăîn termenul de la punctul de mai sus, orice operaţiune Banca operează o astfel de modificare.de plată neautorizată sau executată incorect. Clientul trebuie să notifice Băncii fără întârziere 6.4. Dacă Băncii i se solicită să efectueze o plată în xneprimirea extraselor. baza oricărui tip de instrucţiune de plată, Banca va plăti În cazul în care Clientul neagă faptul că a autorizat părţii indicată de către Client ca beneficiară a plăţii,o operaţiune de plată executată sau susţine că numai după examinarea cu grijă a documenteloroperaţiunea de plată nu a fost corect executată, prezentate în vederea identificării. Totodată, BancaBanca are dreptul să facă verificări, pentru a poate solicita documente suplimentare în vedereademonstra că operaţiunea de plată a fost autorizată, identificării şi efectuării operaţiunii ordonate de Client.autentificată, înregistrată corect, introdusă în conturi Dacă Băncii îi sunt prezentate documente într-o limbăşi nu a fost afectată de nicio defecţiune tehnică sau de străină, pentru dovedirea identităţii sau împuterniciriialte deficienţe, putând solicita în acest sens informaţii de reprezentare, Banca va examina cu grijă dacăşi documente suplimentare. Refuzul Clientului de a acestea fac dovada suficientă, putând solicitacoopera atrage dreptul Băncii de a nu da curs documente suplimentare.solicitării sale. 6.5. Ordinul de plată este considerat ca fiind corect x5.10.3. În cazul plăţilor ce intră sub incidenţa O.U.G. x executat în ceea ce priveşte beneficiarul plăţii dacănr. 113/2009, dacă în urma verificărilor făcute de suma este virată în contul având codul IBAN/BBANBancă se va constata că o operaţiune de plată nu a specificat de Client în ordinul de plată, indiferent defost autorizată, Banca va rambursa Clientului suma acurateţea celorlalte informaţii transmise de Client.aferentă operaţiunii de plată neautorizate respective În cazul în care codul IBAN furnizat de Client esteşi, dacă este cazul, va readuce contul debitat în incorect, Banca nu răspunde pentru neexecutarea sau 5
 7. 7. executarea defectuoasă a operaţiunii de plată. datorii prin debitarea oricărui alt cont deschis de Client La solicitarea Clientului, Banca va depune toate la Bancă, fără a fi necesară permisiunea prealabilă aeforturile rezonabile pentru a recupera fondurile Clientului. În acest caz, dacă se debitează un cont alimplicate într-o operaţiune de plată, atunci când Clientului denominat într- altă valută decât valutacodul IBAN/BBAN indicat de Client a fost greşit. datoriei către Bancă, Banca va efectua schimbul Pentru operaţiunea prevăzută mai sus Banca valutar utilizând cursul de schimb convenit prinpercepe comisionul de recuperare convenit de părţi prezentul contract.în Tariful de Comisioane. 6.12. În cazul în care Clientul ordonă mai multe plăţi a x6.6. Ordinul de plată este executat corect dacă Banca x căror sumă inclusiv comisioanele aferente depăşescface dovada că suma operaţiunii de plată a fost soldul creditor al contului sau maximul sumei oricăreicreditată în contul băncii beneficiarului plăţii în facilităţi de descoperit de cont acordată Clientului,termenele prevăzute de pct. 5.7. Banca va îndeplini aceste instrucţiuni în ordinea cronologică primirii lor şi în limita soldului disponibil, în6.7. Dacă Clientul nu a prevăzut instrucţiuni speciale x lipsa unor alte precizări exprese emise în conformitateprivind ordine de plată şi orice operaţiuni de remiteri cu dispoziţiile legale.de numerar, Banca poate opta (în funcţie de propriadecizie) pentru orice metodă de executare. 6.13. Banca poate suspenda sau, după caz, refuza x executarea instrucţiunilor Clientului în cazul în care nu6.8. Orice retragere de numerar va putea fi efectuată x sunt îndeplinite condiţiile menţionate la pct. 5.1.de Client din conturile sale deschise la Bancă, oricândîn timpul orelor de program cu publicul, la oricare În cazul plăţilor care intră sub incidenţa O.U.G. nr.dintre ghişeele Băncii, în limita disponibilului 113/2009, dacă Banca refuză executarea unui ordin deînregistrat în cont şi numai după identificarea plată, refuzul şi, dacă este posibil, motivele refuzului,persoanei autorizate şi confirmarea specimenelor de precum şi procedura de remediere a oricăror erori desemnatură de către unitatea teritorială care fapt care au condus la refuz sunt notificate Clientului,administrează contul/urile Clientului, în limitele şi cu dacă acest lucru nu este interzis prin alte prevederirespectarea condiţiilor şi sub rezerva prezentării de legale în unul din următoarele moduri: telefonic, sms,documente impuse de normele legale în vigoare la prin fax, prin e-mail, la alegerea Băncii. Banca aredata retragerii. dreptul să perceapă un comision convenit cu Clientul Orice eliberare de sume mai mari decât pentru notificarea refuzului justificat de motiveplafoanele afişate la ghişeele Băncii va fi anunţată obiective conform Tarifului de comisioane.Băncii de către Client cu două zile lucrătoare în avans. 6.14. Clientul trebuie să notifice în scris Băncii, ori de6.9. Clientul are obligaţia verificării la ghişeele Băncii x câte ori este cazul, situaţiile în care Banca trebuie săa sumelor retrase. Banca nu are nicio răspundere cu acorde o atenţie deosebită efectuării operaţiunilorprivire la orice reclamaţie ulterioară pentru eventuale bancare prin prisma limitelor impuse tranzacţiei.diferenţe. 6.15. Clientul are obligaţia de a se asigura că ordinele, x6.10. Banca are dreptul de a efectua operaţiuni pe x declaraţiile şi comunicările trimise Băncii sunt clare şiconturile Clientului, fără autorizarea prealabilă a conţin informaţii complete şi date corecte.acestuia, în următoarele situaţii: Instrucţiunile, ordinele sau cererile Clientului pentrun în baza unui titlu executoriu emis de către un care Banca prevede formulare tipizate vor trebui organ de executare şi în cazul blocării conturilor completate în întregime de către Client şi comunicate în baza unui document emis de către organele în original Băncii. Orice modificare, confirmare sau abilitate conform legii în acest sens; repetare a unui ordin trebuie să îndeplinească aceleaşin plăţi pentru datorii scadente şi pentru alte cerinţe şi să fie indicate în scris Băncii în mod expres. angajamente asumate anterior de Client faţă de Clientul poate folosi suporturile informaţionale sau Bancă şi stornări de operaţiuni efectuate eronat celelalte mijloace de comunicaţie, cu aprobarea de Bancă sau a celor efectuate cu menţiunea „sub prealabilă şi corespunzătoare a Băncii şi în concordanţă rezervă" (cu documente justificative anexate la cu instrucţiunile acesteia. Banca va avea dreptul să nu extras); execute ordinele care au fost transmise fără utilizarean orice alte cazuri prevăzute de lege. formularelor, a suporturilor informaţionale sau a mijloacelor de comunicaţie prevăzute sau aprobate de6.11. În raporturile dintre Bancă şi Client nu operează x Bancă.compensarea de drept între soldurile active şi pasiveale conturilor, aşa cum prevede art. 2.185 din Codul 6.16. Clientul este obligat să depună, respectiv să xCivil. Cu toate acestea, Banca va putea decide transmită la Bancă pentru derularea operaţiuniloroperarea compensării, în cazul în care Clientul are bancare documente lizibile, fără corecţii sau tăieturi,debite faţă de Bancă, din orice motiv, Banca fiind semnate în scris şi ştampilate (după caz) pe un suportautorizată irevocabil şi necondiţionat să stingă aceste care să asigure păstrarea semnăturii, respectiv6
 8. 8. ştampilei pe o perioadă nelimitată de timp şi sale conform tarifelor de comisioane care fac parteimposibilitatea ştergerii acesteia fără deteriorarea integrantă din prezentul contract şi prin intermediuldocumentului. Banca va fi îndreptăţită să refuze unor terţi mandataţi.înregistrarea şi/sau procesarea documentelor care nurespectă cele precizate anterior, Clientul care depune 7.2. Banca va utiliza propriile sale cursuri de schimb şi xla Bancă un asemenea document urmând a fi propriile sale rate de dobândă cotate pentru ziua înresponsabil pentru orice pierderi sau pagube care se efectuează debitarea/creditarea contuluirezultate dintr-un asemenea refuz. Clientului. Aceste cursuri şi rate sunt afişate la ghişeele Băncii.6.17. Dacă în documentele aferente operaţiunilor x 7.3. Pentru operaţiunile care nu intră sub incidenţa xbancare sumele exprimate în litere nu coincid O.U.G. nr. 113/2009 privind serviciile de plată, Bancacu aceleaşi sume exprimate în cifre, Banca va utiliza propriile sale cursuri de schimb şi propriileeste îndreptăţită să nu deruleze/proceseze sale rate de dobândă cotate pentru ziua în care seoperaţiunile conexe acestor documente sau să efectuează debitarea/creditarea contului Clientului.deruleze/proceseze operaţiunea luând în considerare Aceste cursuri şi rate sunt afişate la ghişeele Băncii.sumele exprimate în litere. 7.4. În absenţa unor prevederi contrare, sumele x6.18. Clientul mandatează Banca să semneze în x corespunzătoare tuturor tranzacţiilor şi operaţiunilornumele său ordinele de vânzare valută la cursul desfăşurate de Bancă se vor exprima în valori rotunjite,practicat de Bancă, în vederea asigurării decontării conform uzanţelor şi practicilor bancare.instrumentelor de debit pentru evitarea incidentelormajore de plăţi. 7.5. Pentru serviciile bancare auxiliare care nu au x caracteristicile specifice şi esenţiale ale unui serviciu6.19. Banca nu răspunde pentru pierderile sau x bancar principal, Banca percepe TVA, conformpagubele rezultate din întârzieri, întreruperi, defecte legislaţiei în vigoare.de transmisie, confuzii sau orice alte erori apărute dinutilizarea poştei, telefon, fax, poştă electronică sau a 7.6. Banca este autorizată să debiteze conturile xaltor mijloace de transmisie, transport sau Clientului automat şi fără preaviz cu toate sumeletelecomunicaţii, precum nici pentru pierderile sau necesare pentru acoperirea dobânzilor, comisioanelor,pagubele rezultate din erori/întreruperi ale taxelor şi/sau spezelor bancare aferente operaţiunilormijloacelor tehnice care asigură derularea serviciilor derulate.sale. În cazul în care Clientul nu asigură fondurile băneşti necesare achitării comisioanelor/spezelor6.20. Banca emite extrase de cont pentru x şi/sau altor obligaţii băneşti datorate Băncii, Banca vadebitările/creditările efectuate în contul Clientului aplica o dobândă penalizatoare, agreată cu Clientul.conform opţiunii acestuia exprimată în Cererea dedeschidere cont curent. Înmânarea extraselor de cont 7.7. Pentru sumele aflate în conturile curente Banca xse va face la sediul Băncii sau prin alte mijloace, dacă poate bonifica dobânzi.părţile au convenit altfel în scris. Banca va anunţa Clientul, fără întârziere, dacă a 7.8. Pentru produsele şi serviciile asociate contului xconstatat faptul că a intervenit o eroare într-o curent, Banca aplică comisioanele convenite cuconfirmare, extras de cont, notă sau orice altă Clientul conform contractelor speciale pentru acesteinformare a Clientului. Clientul este obligat să produse şi servicii.examineze orice comunicare trimisă de către Bancă În plus faţă de dobânzile, taxele şi comisioaneleimediat după primire. Clientul trebuie să verifice, de convenite între părţi conform prezentului Contract şiasemenea, dacă ordinele date de acesta sau în Tarifului de Comisioane, Clientul suportă şi cheltuielilenumele său au fost corect executate de către Bancă. extraordinare, astfel cum vor fi agreate cu Banca.6.21. Operaţiunile efectuate în conturile Clientului x 7.9. În cazul indisponibilizării soldului unui cont curent xvor fi reflectate în extrasele de cont, care constituie o în temeiul unui titlu executoriu, sumele blocate nu suntdovadă valabilă în cadrul oricăror proceduri judiciare purtătoare de dobânzi.sau de altă natură între Bancă şi Client.7. COSTURI, RATA DOBÂNZII, CURS DE 8. INSTRUMENTE DE DEBIT SCHIMB 8.1. Prin semnarea cererii de deschidere de cont x7.1. Pentru serviciile prestate şi operaţiunile bancare x curent, Clientul mandatează Banca să semneze înefectuate în executarea prezentului Contract, Banca numele său ordinele de vânzare valută la cursul stabilitva percepe comisioanele agreate cu Clientul conform conform art. 7.2 pentru respectiva operaţiune, întarifelor de comisioane. vederea asigurării decontării instrumentelor de debit Banca este îndreptăţită să încaseze comisioanele pentru evitarea incidentelor majore de plăţi. 7
 9. 9. contului/conturilor îi revine Titularului care solicită8.2. Clientul cunoaşte şi acceptă faptul că x încetarea raportului juridic de cont cu Banca sauinstrumentele de debit emise, dar care nu au fost închiderea contului/conturilor comune, răspundereaexecutate la data instituirii popririi, nu vor fi Băncii neputând fi angajată în nicio situaţie cauzată dedecontate decât cu acordul executorului închiderea contului/conturilor.judecătoresc, în caz contrar aceste instrumente vor fiintroduse în Centrala Incidentelor de Plăţi. 10.5. Clientul nu poate denunţa Contractul în cazurile x în care asupra contului s-a dispus măsura8.3. Banca poate să prezinte şi/sau să determine să-i x indisponibilizării în condiţiile legii.fie prezentate la scadenţă titluri şi efecte de comerţşi/sau să declare protestul dacă nu au fost plătite, 10.6. Banca are dreptul să dispună încetarea xexceptând cazul în care s-au primit instrucţiuni prezentului contract şi să închidă orice cont alcontrare. Clientului, fără niciun preaviz ori îndeplinirea altei formalităţi, în oricare din următoarele situaţii:8.4. Banca va onora titlurile comerciale de valoare, x a) contul nu a avut nicio mişcare pe o perioadă de 6precum şi orice instrumente de debit, plătibile la luni;ghişeele sale, numai în situaţia în care instrucţiunile b) disponibilul din cont în ultimele 3 luni nu estesunt corespunzătoare, sunt prezentate în termenele suficient pentru a acoperi costurile bancarelegale specifice fiecarui tip de instrument şi sub aferente menţinerii acestuia în evidenţele Băncii;condiţia existenţei sumelor necesare efectuării plăţii. c) Clientul are întârzieri la plata oricăror sume datorate Băncii;8.5. Dacă Banca trebuie să examineze din ordinul x d) apariţia a cel puţin două incidente de plată;Clientului autenticitatea, validitatea, caracterul legal e) relaţii deficitare Bancă - Client;sau integralitatea documentelor primite ori a f) întârzieri şi/sau refuzul de a prezenta modificăriledocumentelor de eliberat, inclusiv a traducerilor la documentele juridice aferente contului curent;acestora, Banca va fi ţinută răspunzătoare numai g) neprezentarea corespunzătoare a documentelorpentru culpă gravă şi intenţie, stabilite definitiv şi justificative aferente tranzacţiilor ordonate;irevocabil de către instanţele de judecată. h) Banca primeşte informaţii negative privind reputaţia Clientului;9. MODIFICAREA CONTRACTULUI. i) Clientul arată lipsă de respect în atitudinea sa faţă ACORDUL TACIT de Bancă sau faţă de funcţionarii Băncii; j) Banca are informaţii sau suspiciuni potrivit căroraPărţile convin că Banca are dreptul să schimbe şi/sau Clientul a derulat sau are intenţia să derulezesă modifice acest Contract. Orice schimbări vor fi operaţiuni care intră sub incidenţa legislaţieiaduse la cunoştinţa Clientului prin afişare la sediile privind spălarea banilor;Băncii şi/sau pe pagina de web la adresa k) în cazul disputelor judiciare/extrajudiciare întrewww.alphabank.ro. Clientul acceptă că formele de între asociaţii / acţionarii / administratorii / cenzoriipublicitate a modificărilor şi/sau schimbărilor / directorii Clientului sau între persoaneleprezentului Contract, anterior menţionate, vor autorizate, conform pct. 4.11;constitui o notificare suficientă a respectivelor l) încălcarea prezentului Contract, ale Condiţiilormodificări şi/sau completări, fiind considerate o Generale de Afaceri ori a legislaţiei în vigoare.metodă suficientă şi validă în asigurareaopozabilităţii. 10.7. În situaţia în care Banca închide contul din x iniţiativa sa, aceasta va notifica închiderea contului10. DURATA ŞI ÎNCETAREA titularului, la ultimul sediu, adus la cunoştinţa acesteia CONTRACTULUI prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.10.1. Prezentul contract este încheiat pe durată x 10.8. Banca este îndreptăţită să considere prezentul xnedeterminată. contract ca fiind reziliat de plin drept, fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă dacă10.2. Prezentul contract poate înceta prin acordul de x Clientul nu-şi execută oricare dintre obligaţiilevoinţă dintre Bancă şi Client. asumate.10.3. Contractul poate fi denunţat fie la iniţiativa x 10.9. Clientul are obligaţia ca, la încetarea prezentului xBăncii fie a Clientului sau a succesorilor săi legali care contract, să acopere toate sumele datorate Băncii şi săfac dovada calităţii lor într-o manieră satisfăcătoare returneze instrumentele de debit eliberate şiBăncii, cu respectarea unui preaviz de 3 zile. nedecontate de către Bancă. Banca nu poate fi ţinută obligată să onoreze instrumentele de debit, alte10.4. În cazul contului comun, Contractul poate x titluri/efecte de comerţ după închiderea contuluiînceta la iniţiativa oricăruia dintre co-titulari. Obligaţia curent. Odată cu închiderea contului, fără nicionotificării celorlalţi co-titulari cu privire la închiderea formalitate prealabilă, Banca poate iniţia procedurile8
 10. 10. pentru anularea instrumentelor de debit puse la 11.4. Neînţelegerile dintre părţi decurgând din xdispoziţia Clientului de către Bancă. aplicarea şi interpretarea prezentelor Reguli, dacă nu se pot rezolva pe cale amiabilă, vor fi supuse spre10.10. Încetarea prezentului contract atrage x soluţionare instanţelor judecătoreşti de la sediulînchiderea oricărui cont al Clientului deschis la Bancă central al Băncii.şi încetarea oricărui alt contract ce reglementează unserviciu/produs asociat contului curent. 11.5. În toate cazurile însă Clientul este de acord să x supună Băncii, în prealabil, orice reclamaţie privitoare11. PREVEDERI FINALE la serviciile prestate ori la pretinse nerespectări ale drepturilor sale izvorând din prezentul contract, în11.1. Prezentul contract este guvernat de legea x scopul soluţionării pe cale amiabilă a acesteia.română. 11.6. Banca nu îşi asumă nicio responsabilitate privind x11.2. Părţile convin ca în relaţiile de afaceri dintre x forma, acurateţea, falsitatea sau validitatea,Bancă şi Client să nu se aplice Titlul III şi art. 115, art. veridicitatea, completarea corectă şi integrală a122 alin. (2) şi (3), art. 128, art. 129, art. 131-140, art. documentelor prezentate Băncii, exceptând146-149, art. 164-173 din Titlul IV din O.U.G. nr. situaţiile în care prin acorduri separate asemenea113/2009. responsabilitate este asumată expres în scris de Bancă.11.3. În acord cu prevederile art. 2515 Cod civil, x 11.7. Banca nu va fi responsabilă pentru pierderile xPărţile înţeleg să modifice convenţional termenul de apărute ca urmare a modului inadecvat deprescripţie a dreptului la acţiune al Clientului în cooperare/colaborare a Clientului cu Banca, incluzând,restituirea soldului creditor rezultat la închiderea dar fără a se limita la nerespectarea Condiţiilorcontului curent, de la termenul de 5 ani prevazut de Generale de Afaceri.art. 2190 alin. 1 din Codul Civil la termenulconvenţional de 1 an. 9
 11. 11. CONDIŢII GENERALE DE AFACERI1. PREAMBUL comportamentul sau conduita inadecvată a acestuia în afaceri, prin nerespectarea prevederilor legale sau a1.1. Prezentele Condiţii Generale de Afaceri x obligaţiilor asumate faţă de Bancă, a cauzat un(denumite în continuare “Condiţii”) constituie cadrul prejudiciu (inclusiv reputaţional) Băncii. În acest sens,juridic general în care se desfăşoară relaţiile de Clientul se obligă sa plătească necondiţionat şiafaceri ale ALPHA BANK ROMANIA S.A. („Banca”) irevocabil, la simpla cerere a Băncii, sumele datorate, încu Clienţii, persoane fizice sau juridice sau entităţi caz contrar Banca fiind îndreptăţită să treacă laasimilate acestora - din România şi din străinătate. valorificarea oricaror creanţe, bunuri mobile şi imobile din patrimoniul Clientului, in virtutea dreptului de1.2. Orice referire făcută la Bancă în cuprinsul x garanţie prevăzut în articolul 2324 Cod civil..prezentului document va fi înţeleasă ca incluzândsediul central precum şi oricare dintre sediile sale 3. APLICABILITATEA CONDIŢIILORsecundare din România (sucursală, agenţie, punct de GENERALE DE AFACERIlucru, reprezentanţă, etc.). 3.1. Condiţiile Generale de Afaceri sunt generale şi x Prin Client, se înţelege orice beneficiar al vreunui nu exhaustive şi se completează cu Regulile de operareprodus sau serviciu al Băncii, inclusiv persoanele pe conturi, cu condiţiile speciale pentru serviciile şiautorizate, succesorii legali şi/sau contractuali ai produsele bancare precum si cu toate formulareleacestora. standardizate/cererile/contractele semnate de Client În cazul persoanelor juridice, orice referire la şi Bancă. Toate aceste documente, împreună, auClient va include atât sediul central cât şi oricare din valoarea unui contract, cu efecte obligatorii între părţi.unităţile sale teritoriale, sediile sale secundare (punctde lucru, agenţie, sucursală, reprezentanţă). 3.2. Toate relaţiile de afaceri dintre Client şi Bancă vor x fi guvernate, dacă nu se prevede altfel, de către1.3. Cu excepţia cazului în care contextul impune x prezentele Condiţii, legislaţia în vigoare, practicile şialtfel, cuvintele exprimând singularul includ pluralul şi uzanţele bancare internaţionale, de Regulile deinvers. O referinţă la un contract/prezentele Condiţii operare pe conturi şi de condiţiile speciale pentruetc. va fi interpretată ca referinţă la acel contract aşa serviciile şi produsele bancare (documentaţia,cum este posibil a fi modificat, suplimentat, extins, formularistica şi alte documente agreate de Bancă şinovat sau cesionat. Client).2.SCOPUL EMITERII CONDIŢIILOR 3.3. Orice Client sau potenţial Client poate să consulte x GENERALE DE AFACERI Condiţiile Generale de Afaceri în vigoare la oricare ghişeu al Băncii şi/sau pe pagina de web a Băncii la2.1. Stabilirea acestor reguli generale care să x adresa www. alphabank.ro.definească, cât mai clar posibil, baza şi întindereaintereselor, atât ale Băncii cât şi ale Clientului, se 3.4. La iniţierea relaţiilor de afaceri, Clientul va primiimpune pentru stabilirea unor relaţii de încredere, aceste Condiţii Generale de Afaceri. Semnăturapentru a înlesni derularea oricărei tranzacţii precum şi Clientului pe orice document al Băncii certifică fărăpentru promovarea respectării standardelor practicii echivoc că acestea i-au fost înmânate, a luat laşi conduitei bancare în toate domeniile relaţiilor cunoştinţă de conţinutul Condiţiilor Generale deBăncii cu Clienţii săi. Afaceri, le-a însuşit şi că este întru totul de acord cu acestea.2.2. Relaţiile de afaceri dintre Clienţi şi Bancă se xbazează pe încredere reciprocă. Banca urmăreşte să 3.5. În caz de conflict între condiţiile speciale pentrupună la dispoziţia Clienţilor săi toate serviciile şi serviciile şi produsele bancare, inclusiv Regulile deprofesionalismul său şi va depune toate diligenţele operare pe conturi şi prevederile generale cuprinse înpentru a le proteja interesele în derularea tranzacţiilor. prezentele Condiţii, primele vor prevala. Orice derogare de la aplicarea prezentelor Condiţii Generale2.3. Banca va furniza Clienţilor informaţii privind x de Afaceri trebuie convenită în scris între Bancă şiserviciile bancare şi va acorda, la cerere, asistenţă şi Client, ca urmare a solicitării scrise a Clientului.îndrumare. 3.6. Banca îşi rezervă dreptul să schimbe şi/sau să2.4. Banca va urmări propria ei strategie în oferirea x modifice aceste Condiţii Generale de Afaceri. Oriceserviciilor, produselor şi facilităţilor. schimbări vor fi aduse la cunoştinţa Clientului prin afişare la sediile Băncii şi/sau pe pagina de web a Băncii2.5. Clientul este ţinut răspunzător dacă prin x la adresa www.alphabank.ro şi/sau, în cazul 10
 12. 12. persoanelor fizice, după caz, conform legislaţiei în arhivă, bază de date electronică sau terţ abilitat,vigoare. Clientul acceptă ca formele de publicitate a deţinător de astfel de informaţii. Clientul este de acordmodificărilor şi/sau schimbărilor Condiţiilor Generale cu prelucrarea datelor sale personale, direct sau prinde Afaceri, anterior menţionate, vor constitui o intermediul terţilor contractanţi, in scopul îndepliniriinotificare suficientă a respectivelor modificări şi/sau de către Bancă a obligaţiilor legale şi a realizăriicompletări, fiind considerate o metodă suficientă şi intereselor legitime ale acesteia, precum şi în vedereavalidă în asigurarea opozabilităţii. derulării oricăror raporturi juridice între Bancă şi Client. Acordul dat priveşte inclusiv dreptul Băncii de a4. CONFIDENŢIALITATE. SECRETUL transmite datele personale ale Clientului în scopul BANCAR prelucrării către birouri sau agenţii de servicii de organizare a bazelor de date (de tipul Biroul de Credit,4.1. Clientul va asigura totala confidenţialitate asupra x Centrala Riscurilor Bancare, SWIFT etc.), acţionari,tuturor tranzacţiilor solicitate şi/sau derulate prin afiliate ale Băncii (societăţi de asigurări, leasing,Bancă. brokeraj, etc.), terţi contractanţi (de tipul societăţilor Nerespectarea acestei condiţii, precum şi de asigurare, societăţilor de intermediere financiară,incorectitudinea sau reaua-credinţă vor fi considerate etc.), angajatori, autorităţi competente pentrudrept cauze de culpa din partea Clientului, atrăgând îndeplinirea obligaţiilor legale. Datele pot fi trimise înrăspunderea acestuia. România şi în state din/din afara Uniunii Europeane, inclusiv Statele Unite ale Americii în vederea derulării4.2. Banca va lua toate măsurile necesare pentru a x oricăror raporturi juridice între Bancă şi Client, înasigura confidenţialitatea şi secretul bancar asupra scopul îndeplinirii obligaţiilor legale, realizăriitranzacţiilor încredinţate de Clienţi, în strictă intereselor legitime ale Băncii şi promovării oricărorconcordanţă cu practica internaţională şi produse şi servicii ale Băncii şi ale terţilor contractanţi.reglementările legislaţiei române. Banca nu va divulgainformaţii în legătură cu, dar fără a se limita la, 5.2. Banca prezumă faptul că s-a obţinut în prealabil de xconturi/depozite/credite, precum şi informaţii cu către Client, acordul persoanelor ale căror date suntprivire la obiectele aflate în custodia sa sau a altor procesate şi trimise către Bancă pentru realizareaactive sau tranzacţii încredinţate Băncii, cu excepţia activităţilor bancare, incluzând marketing direct.cazurilor prevăzute de lege sau când s-a obţinutacordul Clientului în acest sens. 5.3. Banca efectuează transferuri internaţionale de x fonduri prin SWIFT (Society for Worldwide Interbank4.3. Având în vedere că Banca face parte din grupul x Financial Telecommunication), societate înregistrată înfinanciar Alpha Bank Group, Banca poate folosi Belgia. Conform propriei declaraţii, reţeaua SWIFTinformaţiile şi documentele primite de la Client în folosită de Bancă precum şi de alte bănci care oferăcursul relaţiei de afaceri, care altfel ar face obiectul servicii de plăţi internaţionale, operează însecretului bancar pentru scopuri statistice, de conformitate cu standardele de securitate legale,evaluare, de marketing, transmiţându-le celorlalte tehnice şi operaţionale.companii ale Grupului: Alpha Leasing Romania, Alpha SWIFT operează prin centrele sale din Europa şi StateleFinance Romania, Alpha Insurance Brokers – Unite ale Americii, unde sunt stocate temporar toateSocietate de Intermediere în Asigurare-Reasigurare datele (inclusiv date personale ale deţinătorilor deSRL sau către orice alte persoane juridice care la data conturi) privind tranzacţiile financiare executate. Înutilizării acestor informaţii vor face parte din Alpha scopul asigurării continuităţii plăţilor, datele suntBank Group. stocate identic pe mai multe servere localizate în puncte geografice diferite. Această practică este în4.4. Informaţiile bancare includ declaraţii şi referinţe x conformitate cu standardele internaţionale şi cerinţelegenerale privind situatia financiară a Clientului, autorităţilor de supraveghere. Potrivit Politicii SWIFTbonitatea şi solvabilitatea acestuia. privind protecţia datelor, mesajele de date (care pot conţine date cu caracter personal) sunt şterse de către4.5. Banca poate solicita de la terţe persoane orice x SWIFT din sistemele proprii în conformitate cuinformaţii pe care le consideră necesare în legatură cu procedurile SWIFT privind retenţia şi distrugereaClientul. Pentru verificarea unor informaţii furnizate datelor.de Client, Banca poate solicita confirmarea acestora După 11 Septembrie 2001, în conformitate cude către terţe persoane. Terrorist Finance Tracking Program (TFTP), Departamentul de Finanţe al Statelor Unite ale5. PRELUCRAREA DATELOR CU Americii poate solicita acces la datele personale ale CARACTER PERSONAL clienţilor băncilor, stocate în centrul operaţional SWIFT din Statele Unite ale Americii cu scop exlusiv contra-5.1. Clientul este de acord ca, în conformitate cu x terorism. Astfel de date sunt stocate numai pentruprevederile legale, Banca să efectueze orice verificări, perioada de timp necesară scopurilor de luptăsă solicite şi să obţină orice informaţii despre Client împotriva terorismului, sunt păstrate în mediude la orice instituţie competentă, registru public, securizat şi sunt manevrate cu grijă. Banca aduce la cunoştinţa Clienţilor, prin intermediul11
 13. 13. prezentelor Condiţii Generale de Afaceri, ca datele 6.4. Banca poate păstra fotocopii ale tuturor xpersonale ale acestora (precum nume, prenume, documentelor furnizate de Client pentru propriileadresa, număr de cont, suma, detalii de plată) utilizate cerinţe.în transferuri internaţionale de fonduri pot fi puse ladispoziţia Departamentului de Finanţe al Statele 6.5. Banca este îndreptăţită să nu efectueze nicio xUnite ale Americii prin intermediul SWIFT. tranzacţie a Clientului care prezintă risc de legalizare a veniturilor din finanţarea terorismului sau care indică6. CERINŢE DE CUNOAŞTERE A suspiciuni privind circumscrierea afacerilor Clientului CLIENTELEI sub sfera sancţiunilor naţionale şi internaţionale privind finanţarea terorismului, sau dacă apreciază că aceasta6.1. În furnizarea serviciilor bancare, în conformitate x nu este în conformitate cu reglementarile legale încu cerinţele legale, Banca este îndreptăţită să materie.identifice Clientul sau orice persoană care acţioneazăîn numele sau pe contul acestuia. Clientul va furniza 6.6. Banca poate să nu accepte niciun ordin al xBăncii evidenţe justificative privind identitatea sa Clientului prin care se intenţionează remiterea deînainte de intrarea în afaceri cu Banca, precum şi ori fonduri către ţări aflate pe lista ţărilor suspecte dede câte ori este necesar, la solicitarea Băncii. sprijin al acţiunilor teroriste sau către bănci şi unităţi ale acestora domiciliate în afara unor astfel de teritorii care6.2. Deschiderea oricarui cont este la discreţia Băncii x au însă compania mamă înregistrată într-o ţară aflatăşi numai după furnizarea şi verificarea documentaţiei pe o astfel de listă.aferente deschiderii de cont pe deplin obţinute şiîndeplinite conform solicitării Băncii. Banca nu va 6.7. Clientul are obligaţia de a remite Băncii o xdeschide şi opera conturi pentru care identitatea declaraţie în scris privind beneficiarul real al sumelortitularului nu este cunoscută, evidenţiată în mod derulate pe numele şi pe contul său. Beneficiarul realcorespunzător şi nici conturi sub nume fictive. În este persoana fizică (sau grupul de persoane fizice) latoate cazurile, decizia deschiderii unui cont sau a instrucţiunile careia sunt ordonate unele tranzacţii. Înfurnizării unui serviciu/produs aparţine Băncii. cazul în care există îndoieli, în orice moment, cu privire În cazul în care Clientul refuză să fie identificat la identitatea Beneficiarului real, Banca va solicitasau Banca are suspiciuni cu privire la Client ori la Clientului să emită (repetat) o declaraţie în scris cuoperaţiunea solicitată, în sensul normelor bancare, privire la identitatea Beneficiarului real.Banca este îndreptăţită să refuze intrarea în relaţii deafaceri cu acesta sau efectuarea respectivei 6.8. Clientul are obligaţia să pună la dispoziţia Băncii xtranzactii. În această situaţie Banca nu va răspunde toate documentele solicitate de aceasta şi de a notificafaţă de Client pentru eventuale prejudicii decât în în scris cu privire la orice modificări ale situaţiei şicazul în care se dovedeşte reaua credinţă a Băncii informaţiilor furnizate în cursul procesului decertificată definitiv şi irevocabil de către instanţele de identificare a sa sau a Beneficiarului real, ce au loc pejudecată. perioada derulării relaţiilor de afaceri, în termen de 30 zile de la efectuarea unei astfel de modificări.6.3. Clientul a luat la cunoştinţă de faptul că Banca are xobligaţia de a se conforma legilor şi reglementărilor În situaţtia în care identitatea Clientului sau aprivind prevenirea spălării banilor şi finanţării Beneficiarul real nu poate fi determinată sau obţinutăterorismului (cerinte AML) şi, pentru aceasta, să pe parcursul procedurii de identificare, Banca poateadere la anumite solicitări ale diverselor autorităţi de refuza intrarea în relaţii de afaceri sau executareareglementare şi alte autorităţi publice în legătură cu ordinului respectiv sau a oricarei tranzacţii.prevenirea finanţării, printre altele, a unor teroriştinumiţi şi persoane sancţionate. Banca nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru eventualele prejudicii cauzate ca urmare aÎn acest sens, Banca este îndreptăţită să ceară necomunicării în timp şi în condiţii de siguranţă aClientului să furnizeze documente şi/sau informaţii modificărilor sau completărilor apărute; Banca nefiindoricând pe parcursul derularii relaţiilor de afaceri, obligată să verifice informaţiile şi actele încheiate deîndeosebi cu privire la justificarea originii fondurilor Client cu furnizorii/clienţii proprii precum şi cu propriiremise în contul Clientului, calitatea şi obligaţiile sau acţionari/asociaţi.onestitatea acestuia. Clientul acceptă să furnizeze Băncii orice astfel 6.9. Clientul va notifica Banca în scris la intrarea în xde informaţii solicitate şi consimte ca Banca să remită relaţii de afaceri în cazul în care s-ar afla în relaţiiastfel de informaţii către orice autoritate, în scopul speciale cu Banca.îndeplinirii cerinţelor AML. În cazul în care există dubii cu privire la sursa / 6.10. În cazul în care Clientului i se modifică actele de xprovenienţa fondurilor, Banca are dreptul de a identificare prezentate Băncii şi aflate la dosarul deconsidera tranzacţiile ca fiind suspecte şi de a le cont curent, acesta se va prezenta în mod obligatoriuraporta corespunzător autorităţilor competente. pentru a comunica actele astfel modificate la unitatea 12
 14. 14. teritorială a Băncii unde şi-a deschis contul. Banca îşi sau parţială a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor,rezervă dreptul de a nu efectua operaţiuni în cazul în care i-au fost încredinţate. În situaţia în care Banca secare Clientul se prezintă la o alta unitată teritorială a angajează prin terţe părţi, responsabilitatea va fiBăncii cu un act de identitate care nu se află la dosarul limitată numai în ceea ce priveşte alegerea acestora.de cont curent al unităţii teritoriale unde a fost Banca nu va fi ţinută răspunzătoare pentrudeschis contul. neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor unui astfel de terţ, în măsura în care Banca6.11. În cazul in care datele cu privire la (fără a se x a efectuat un studiu atent şi obiectiv înainte delimita) denumire, sediul social, administratori şi selectarea acestuia.acţionari se modifică, Clienţii persoane juridice În eventualitatea în care Clientul a suferittrebuie să prezinte în termen de până la 30 de zile de o pierdere/prejudiciu, Banca nu este ţinutăla data efectuării modificărilor un nou certificat răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinireaconstatator emis de Registrul Comerţului, care să necorespunzătoare a obligaţiilor de către terţ, inclusivconţină aceste date şi/sau alte documente cu aceeaşi dar fără a se limita la prejudiciile suferite devaloare juridică, inclusiv, dar fără a se limita la, Clienţi cauzate de nefuncţionarea/ funcţionareaactul(le) adiţional(e)/actul constitutiv actualizat, alte necorespunzătoare a sistemelor informatice/documente care atestă înregistrarea modificărilor în noninformatice ale acestuia.Registrul Comerţului. N e p re z e n t a re a d o c u m e n t e l o r a n t e r i o r 7.5. Dacă Banca trebuie să examineze din ordinul xmenţionate conferă Băncii dreptul de a considera Clientului autenticitatea, validitatea, caracterul legaldatele iniţiale ca fiind valide. sau integralitatea documentelor primite ori a documentelor de eliberat, inclusiv a traducerilor7. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI acestora, Banca va fi ţinută răspunzătoare numai pentru culpă gravă sau intenţie stabilite definitiv şi7.1. Banca poate să refuze sau să suspende (ca x irevocabil de către instanţele de judecată.urmare a propriilor pretenţii) îndeplinirea oricăreia Banca nu îşi asumă nicio responsabilitatedintre obligaţiile asumate faţă de Client, chiar dacă privind forma, acurateţea, falsitatea sau validitatea,acele pretenţii sunt sub condiţie, neajunse la veridicitatea, completarea corectă şi integrală ascadenţă sau nu sunt în legătură cu aceste obligaţii, documentelor prezentate Băncii, exceptând situaţiilefără ca prin aceasta să-i poată fi antrenată î n c a re p r i n a c o rd u r i s e p a r a t e a s e m e n e arăspunderea contractuală în vreun fel de către responsabilitate este asumată expres în scris de Bancă.Client. Banca nu va fi responsabilă pentru pierderile apărute ca urmare a modului inadecvat de7.2. Banca poate suspenda temporar orice raport x cooperare/colaborare a Clientului cu Banca, incluzând,juridic, orice instrucţiune dată de Client sau orice dar fără a se limita la nerespectarea Condiţiilortranzacţie ordonată de acesta, pentru motivele Generale de Afaceri.cauzate de culpa Clientului faţă de Bancă sau pentrumotive reglementate de dispoziţiile legale/ judiciare/ 7.6. Clienţii pot cere şi primi de la Bancă servicii de xextrajudiciare, cu privire la oricare dintre produsele asistenţă şi consultanţă, numai ca urmare asau serviciile puse la dispoziţie de către Bancă angajamentului expres al Băncii, exprimat ulterioracestuia în cadrul relaţiei de afaceri sau asimilate solicitării Clientului. Punerea acestor servicii laacestora. dispoziţia Clienţilor nu atrage răspunderea Băncii, decât în caz de culpă gravă sau intenţie stabilite7.3. În vederea examinării documentelor prezentate x definitiv şi irevocabil de către instanţele de judecată.de Client, Banca va solicita, pe cheltuiala acestuia,traduceri legalizate în limba română a documentelor 7.7. În lipsa unui acord contrar expres dat în scris, xprezentate într-o limbă străină. Pentru a fi luate în Banca nu îşi asumă, în numele Clientului său, obligaţiaconsiderare de către Bancă, documentele emise de de a presta servicii administrative de orice tip, alteleautorităţi străine/persoane juridice străine vor fi decât cele menţionate în aceste Condiţii Generale desupuse procedurii supra-legalizarii/apostilării Afaceri.acestora, pentru a produce efecte pe teritoriul În particular, Banca nu va fi obligată (fără un acordRomâniei. prealabil special în acest sens) să informeze Clientul Banca nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierile asupra vreunei pierderi generate ca urmare aîn executarea serviciilor cauzate de prezentarea de modificărilor în cotaţiile pieţei, asupra valorii şicătre Client a unor documente în altă limbă decât cea devalorizării obiectelor depozitate sau asupra oricărorromână, fără supra-legalizare/apostilare şi/sau fără fapte care pot prejudicia sau deteriora valoareatraducere legalizată, pe care Clientul este obligat să le acestor obiecte.realizeze pe cheltuiala sa. 7.8. Clientul nu poate opune Băncii în niciun mod x7.4. Banca, în cazul în care consideră util, se poate x contractele încheiate cu terţii.obliga fie direct, fie prin terţe părţi, în calitate de 7.9. Acceptarea de către Bancă a oricărei plăţi xparteneri comerciali, cu privire la executarea totală efectuate de un terţ în locul Clientului nu constituie şi13
 15. 15. nu va putea fi interpretată ca accept al Băncii pentru către Bancă.preluarea datoriei de către acel terţ. 9.5. Clientul recunoaşte Băncii, în calitate de creditor, x8. CREDITE un drept de garanţie asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare aflate în patrimoniul8.1. Banca poate acorda credite Clienţilor săi conform x acestuia, conform art. 2324 din Codul civil, Bancanormelor şi procedurilor sale interne. Clienţii se obligă urmând a fi despăgubită cu prioritate faţă de alţisă respecte destinaţia creditelor, precum şi obligaţiile creditori negarantaţi.şi angajamentele asumate către Bancă, conformdocumentaţiei de creditare agreată. 9.6. Orice bunuri, titluri şi drepturi care sunt sau pot x intra în posesia Băncii (inclusiv acelea datorate8.2. Creditele în devize (alte valute decât RON) x Clientului de către Bancă) pot constitui, în oricetrebuie să fie rambursate în deviza (valuta) în care au moment, garanţii pentru toate pretenţiile pe carefost acordate, cu excepţia cazurilor în care s-a Banca le poate avea faţă de Client, inclusiv pentru celeconvenit expres altfel. Clientul poate să sub condiţie sau neajunse la scadenţă.compenseze propriile sale pretenţii faţă de Bancă cuangajamentele asumate, numai cu acordul prealabil şi 9.7. În caz de neexecutare a obligaţiilor/ angaja- xscris al Băncii, în aceeaşi deviză (valută) şi în măsura în mentelor garantate ale Clientului, Banca are dreptul decare pretenţiile nu sunt în litigiu sau au fost stabilite a prelua bunurile ipotecate, precum şi titlurile şiprin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi înscrisurile care constată dreptul de proprietate alirevocabilă. Clientului asupra bunurilor, prin mijloace proprii, după o prealabilă notificare prin intermediul executorului8.3. În cazul în care Banca acordă Clientului facilităţi x judecătoresc, în conformitate cu dispoziţiile art. 2440de credit prin contul curent, prezentele Condiţii se Cod civil.completează cu prevederile speciale aplicabilepentru acordarea de credite. 9.8. Este în sarcina Clientului să se preocupe de x administrarea şi protejarea tuturor bunurilor, titlurilor şi9. GARANŢII drepturilor sale, care fac obiectul garanţiilor constituite în favoarea Băncii, precum şi de încasarea, cu titlu de9.1. Clientul va constitui, la cererea Băncii, garanţii x garanţie, în contul deschis la Bancă a tuturorcorespunzătoare în vederea garantării îndeplinirii creanţelor.propriilor obligaţii/angajamente pe care şi le-a Clientul este obligat să comunice Băncii oriceasumat faţă de Bancă. Banca este oricând modificare intervenită cu privire la administrarea şiîndreptăţită să ceară Clientului să prezinte, să protejarea tuturor bunurilor ce fac obiectul garanţiilor.înlocuiască, să majoreze garanţiile de orice tipacordate Băncii pentru garantarea propriilor 9.9. Când Băncii i se solicită plata în executarea unuia xobligaţii/angajamente, chiar dacă acestea sunt sub din angajamentele/obligaţiile sale de plată, Banca estecondiţie sau nu au ajuns la scadenţă. îndreptăţită să efectueze plata fără ca o alta procedură suplimentară, de orice natură, diferită de cele9.2. Fiecare dintre drepturile/remediile/garanţiile x convenite, să fie necesar a fi îndeplinită.acordate Băncii în baza prezentului document şi/sau acontractelor specifice încheiate între Bancă şi Client, 9.10. În cazul în care Clientul nu îşi îndeplineşte xvor putea fi exercitate/executate de Bancă în obligaţiile la scadenţă, Banca este îndreptăţită să îşiordinea aleasă de Bancă, la discreţia sa totală, valorifice drepturile sale şi să execute garanţiile deindiferent de data naşterii/constituirii acestor orice tip primite, oricând şi oriunde consideră oportundrepturi/remedii/garanţii în favoarea sa şi/sau şi fără ca o altă procedură suplimentară, de orice tip,indiferent de persoana care a constituit în favoarea să fie necesar a fi îndeplinită de Bancă împotrivaBăncii garanţiile/drepturile/remediile şi vor fi Clientului.adiţionale tuturor celorlalte drepturi şi remediiacordate Băncii în virtutea oricărui alt acord, a oricărei 9.11. Clientul întelege şi este de acord că, în cazul în xalte garanţii sau legi. care Banca acceptă remiterea de datorie a unuia dintre fideiusori, ceilalţi fideiusori rămân obligaţi să garanteze9.3. Clientul va efectua sau va permite să fie x întreaga datorie, cu includerea părţii garantate deefectuate orice acte şi fapte pe care Banca, în mod fideiusorul liberat, consimţind în mod expres, prinrezonabil, le poate solicita în scopul punerii în semnarea prezentului contract, la exonerarea acestuia.executare a drepturilor Băncii. Pentru evitarea oricărui dubiu, părţile prezentului contract înteleg că această clauză se va aplica atât în9.4. În orice caz de insolvenţă al Clientului, Banca va x cazul fideiusiunilor deja existente cât şi în cazul celordeclara scadente obligaţiile acestuia, având drept de care se vor încheia ulterior semnării prezentuluiretenţie asupra sumelor din conturi, bunurilor, contract.drepturilor şi accesoriilor acestora deţinute pentruClient, până la achitarea în integralitate a datoriilor 9.12. Banca poate, în numele şi pe costul Clientului, să x 14
 16. 16. ceară şi să obţină toate acele documente pe care acţiuni instituţionale, Banca este îndreptăţită săle consideră necesar a fi folosite în legătură cu perceapă Clientului speze.constituirea, perfectarea, administrarea, eliberarea şidispoziţia asupra garanţiilor de orice tip; astfel de 10.7. Banca îşi rezervă dreptul de a modifica nivelul xd o c u m e n t e vo r i n c l u d e î n s p e c i a l c o p i i dobânzilor, spezelor, comisioanelor în funcţie decertificate/originale după registrele publice, evoluţia pieţei, de politica sa comercială, ŀ

×