Comparativa programes electorals sant pere

285 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
285
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Comparativa programes electorals sant pere

 1. 1. Temàtica Relacions amb altres ajuntaments Relacions ciutadà- ajuntamentAdministració Funcionament intern Funcionaris
 2. 2. ació Participació ciutadana Gestió dels espais municipals Comunicació comunicació Transport Culturacultura Dinamitzador cultural i de jovent
 3. 3. tura Ensenyament Promoció cultural Relacions Formació FiscalitatFinances Mercat promoció econòmica ROM
 4. 4. s Transparència econòmica Protecció contra elsGovernació incendis Seguretat ciutadana Seguretat dels vianants Energies renovablesMedi ambient Indústries i medi ambient Medi ambient
 5. 5. mbient Parc Natural Animals domèstics Aigua, llum, escombreries i clavagueramObres i serveis Habitatge Noves tecnologies: Wi-FI Control dobres POUM
 6. 6. eis Xarxa viària Urbanitzacions Assistència i benestar socialSanitat CAP: centre dassitència primària Minusvàlids
 7. 7. at Prevenció de la salutEsport Suport a les persones Esport Complicitat Joventut Espais pel joventLa gent gran Activitats
 8. 8. ERC-Reagrupament- ISP-ICV Independents Portarem a terme una políticaConsensuar i solucionar amb Sant Antoni dapropament amb els pobles veïns,els problemes comuns (La Farinera) prioritàriament amb Sant AntoniFer assemblees informatives on lalcaldeexpliqui lacció de govern i els suggeriments Crearem la Tarda del poble cada dos mesosdels veïns. Impulsar la creació del Síndic de per escoltar i trobar junts la solució alsGreugues municipal. Estarem al servei dels temes dinterès general. Ho farem deveïns com a gestors temporals dels béns manera rotativa pels diferents barriscomuns Lalcalde actuarà com a veritble coordinador de la tasca dels regidors de cada àmbit i evitarem lacumulació de Regidories en una única persona. Cada regidor serà linterlocutor en el seu àmbit. Els membres de Reagrupament es comprometen a un màxim de dues legislaturesPosar els mitjans, RRHH i infraestructutures Retornament als funcionaris i treballadorsnecessàries per aconseguir la conciliació de municipals el respecte i la consideració quela vida laboral i familiar tant dels usuaris es mereixen per optimitza els servei quecom dels treballadors de lescola bressol sels demana
 9. 9. En comprometem, fermament, a dinamitzar el consell del poble i a modificarModificar el reglament del Consell del el reglament, per tal que sigui una eina dePoble perque sigui realment una eina consulta i de debat de tots i per a totsparticipativa del ciutadà. Impulsar la creació ciutadans. Con vocarem consultesdun banc de temps. Potenciar el consell del ciutadanes per tractar els temes cabdals delpoble amb la creació duna comissió pels nostre municipi. Creació duna Comissió depressupostos participatius, implantació de festes buscant al complicitat de tots elslagenda 21, durbanisme i cultura i festes veïns. Crearem una comissió específica de VilamagoreOptimitzar els espais escolars. Realitzar unpla integral de centres cívics i espais Buscarem els acords necessaris quemunicipals per a la Cultura, optimitzant garanteixin un millor aprofitament de lesloferta dactvitats i els recursos infraestructures públiques optimizant-lesdisponibles, incloent-hi tant la gent gran ,els joves i altres col·lectius Intentarem millorar la gestió de laObrir la web municipal i els seus serveis a informació municipal per tal que arribi atotes les formacions polítiques i entitats tothom duna forma dinàmica i eficaç Estudiarem la possibilitat de posar en marxa un projecte de transport compartit Potenciarem les activitats de lescola deDinamització de rutes que valoritzin el música i tot allò relacionat amb la música inostre patrimoni cultural i arquitectònic. les arts escèniques Potenciarem la creació del dinamitzador cultural per tal de coordinar lampli teixitCreació i implantació dun Pla dinamitzador associatiu que tenim al municipi, seguint lesdels joves recomanacions de la comissió de cultura del consell del poble
 10. 10. Integració del col·lectiu escolar a lesactivitats festives i culturals del pobleEstimular lacció del Consell escolarmunicipal i donar-li suport a la seva gestió.Potencia el consell escolar municipal. Oferir Millorarem la col·laboració i les relacionsels recursos per tant de poder atendre els amb els centres educatius del municipiinfants amb necessitats educativesespecialsContinuar amb els cursos formatiusdalfabetització pels majors dedat inouvinguts incidint en la immersiólingüísticaContenir, en límits raonables, la pressiófiscal equilibrant el sistema de taxes i preuspúblics, acostant-los al cost real tenint encompte els col·lectius més desfavorits. Portarem a terme una política dausteritatReduir el "dèficit" (romanent de caixa) per tal de reduir les despeses, sense tancarmunicipal. Actualitzar la política de les portes a nous projectes. Derogarem lapagament als proveïdors a la normativa Taxa dentrada de vehicles a les propietatsvigent. Aprofitant lexperiència adquirida, privadesaccedir al màxim de subvencions, tant delsfons europeus com de lEstat, laGeneralitat, la Diputació i daltres quesorgeixenContinuar impulsant el mercat i la venda deproductes de proximitatPromoure el turisme rurals i les activitatsde lleure enfocades al Parc Natural Buscarem la millor manera dafavorirrespectant lentorn. Promoure una entitat lactivitat empresarial, promocionantmultisectorial per impulsar el comerç i el especialment els joves emprenedorsturisme.Elaboració i implantació del ROM
 11. 11. Farem una auditoria per conèixer lEstat deInstaurar la política de transparència comptes de lajuntament. Publicaren leseconòmica. Instaurar la política de remuneracions percebudes pels nostrestransparència econòmica amb el control de representants i dels partits polítics ambla despesa i verificació dels ingressos representació a lAjuntament.Augmentar la protecció contra incendis Donarem suport a lADF en el mantenimentmantenint les franges de seguretat contra i la millora dels camins, en la dotació deincendis per part del consistori i revisar, material de prevenció dincendis i enmantenir actualitzat i difondre els plans lorganització dels voluntaris.devacuació Crearem una junta de seguretat localMillorar lactual cos de vigilància pel que fa formada per lAjuntament, representanstal nombre defectius i atorgar-los elsMossos dEsquadra, els vigilants locals iprogressivament un paper de detectors de representants de veïns i dels pagesos persituació de risc de condicions viàries definir les línies principals de la política de seguretatMillorar i reorganitzar el trànsit i lasenyalització viària. Treball conjuntamentamb els centres escolar, incentivar Pacificarem el trànsit als nuclis urbans ambprogrames educatius de valoració del solucions adients i passos de vianantspatrimoni natural i urbanístic dels serveismunicipals i deducació vialDesenvolupar la implantació denergiesrenovables a les instal·lacions municipals iserveis. Incentivació econòmica alshabitatges ja construïts i a les empresesque instal·lin sistemes de reducció deconsum daigua de xarxa, sistemes derecollida daigua pluvial i la utilitzaciódenergies renovables per laigua sanitària,calefacció i producció delectricitatSeguiment rigorós de les indústries Farem complir la legislació medi-ambiental iestablertes i futures. Desenvolupar el dactivitats industrials a tot elmunicipi,projecte de lempresa de biomassa sense excepcions(reciclatge forestal)Adeqüació de lagenda 21 a través dunacomissió creada pel Consell del Poblereferent a lauditoria ambiental jarealitzada, si està actualitzada
 12. 12. Negociaren amb la Diputació per tal dePromocionar el Parc Natural del Montseny i potenciar el Parc Natural i afavorirels accessos al municipi.Impulsar la creació lactivitat econòmica sostenible, lligada a laduna via verda intermunicipal per natura, patrimoni fonamental en el nostrepotenciar la sostenibilitat ambiental i els municipiu,proposant rutes de BTT, deespais naturals senderisme, de zones de lleureDesenvolupar programes educatius i desensibilització envers el respecte delsanimals. Controlar la població danimalsdomèstics Promourem la millora de les infraestructures de clavagueram, aigua i enllumenatEstudiar la viabilitat de dotar al municipiamb les infraestructures necessàris peroferir accés fàcil a baix cost, a les novestecnologiesRevisar les contractacions de tots elsserveis per adequar-les a la realitat actual.Revisar la sistemàtica de control de lús dela via pública de les empreses de serveis(elèctriques, gas, aigua, etc). Implantaciódun programa de qualitat, control iseguiment de les obres Defensarem el model de poble definit per la comissió durbanisme del consell del poble.Adaptació del POUM a les necessitats reals Redreçarem el POUM en els seus punts mésde Sant Pere conflictius i portarem la seva aprovació definida amb el màxim consens possible
 13. 13. Seguir posant les bases per millorar els Treballarem per posar una solució acamins i connexions entre barris. lentrada-sortida de Can Vila, Vallserena,Consensuar i solucionar amb Sant Antoni Can Ram, buscant el màxim acord amb elsels problemes comuns (La Farinera) veïns i amb lAjuntament de Sant Antoni.Ampliar el nou equip bàsic dassistènciasocial primària (EBASP) mostrant unaespecial incidència en el termes relacionatsamb latenció als infants, a la dona,a la gentgran, ala violència de gènere,drogodependència i reinserció laboral i lespersones amb risc dexclusió social. Estudiarla viabilitat dun centre de dia. Latenció a ladependència en el programes socials(Servei datenció domicilària, telealarma iprogrames de cuidar el cuidador)Mantenir i millorar les instal·lacions i Col·laborarem amb la nostra ABS per unloperativitat del dispensari municipal. millor funcinament i cobertura deRecuperar els serveis perduts del CAP com lassistència sanitària a la població iara la pediatria ladeqüació del consultori.Complir la LISMI (llei dintegració social delsminusvàlids)
 14. 14. Farem campanyes de promoció i salutIncrementar els recursos destinats a comunitària en els centres educatius delcampanyes de prevenció sanitària municipì en coordinació amb lABSTreballar amb associacions de persones Recolzarem i promourem el grupamb malalties, tal com lassociació catalana dautoajuda per a malalts crònics ide diabètis, dAlzheimer, etc, i realitzar oncològicsprojectes comunsPotenciar les activitats lúdico-esportives i la Fomentarem lesport i els seus hàbitsseva gestió saludables Buscarem la complicitat dels joves, perquèCreació i potenciació del consell de puguin desenvolupar les seves idees ijoventut. inquietudsTrobar, facilitar i consensuar un espai peljovent per fomentar la seva implantació enels afer públics.Programació dactivitats per a la gent gran
 15. 15. CiU GISPMancomunar serveis amb ajuntamentsveïns, amb especial atenció en els centreseducatius, el transport municipal i el serveid’ocupació per optimitzar la despesa actual.Tal i com hem fet fins ara, seguirem parlantamb els veïns sobre inversions o temesd’especial interès ja sigui pel seu impacte Apropar lAjuntament al poble. Facilitarsocial o pel seu cost i seguirem donant la tràmits, ajudes, subvencions i informaciócara. Atenció al ciutadà àgil, eficaç i eficient, general. Condicionar un espai municipal iper donar solucions ràpides als seus tràmits dotar-lo de personal i serveis necessarisi problemes. Per tal d’acostar per desenvolupar aquesta tascal’administració als ciutadans farem unprova pilot posant una oficina d’atenció alciutadà a Les Faldes del Montseny.
 16. 16. Potenciar el casal de gent gran creat durantaquesta legislatura, creant un espai d’horturbà, un “banc d’hores” i promovent elvoluntariat perquè estem fermamentconvençuts que poden aportar moltíssimescoses al nostre poble.. Es llogaran les instal·lacions municipals, així com els seus equipsDesprés d’aconseguir transport públic a Donarem una subvenció al servei de taxitots els barris, l’objectiu és aconseguir per a transport el CAP en horaris fora detransport de Faldes al nucli del poble i una transport municipals. Es buscarà tenir unalínia de circumval·lació a tot el municipi, per millor xarxa de transports municipals,a poder continuar millorant el servei. sobretot en horaris escolars. Crearem un teatre grec a la fresca a la zona del Camp de la Rectoria. Es preservaran els antics oficis amb fires artesanes mensuals. Concerts a lesglésia, representacions teatrals, festival estiu, festa medieval, festa major dhivern i cine a la fresca en el teatre grec
 17. 17. Marca “Sant Pere” : projecte culturalambiciós, amb el Centre Internacional d’Art Crearem : denominació dorigen dela Rectoria com a eix principal, aprofitant productes autòctons ecològics. Comerç del’experiència en la festa medieval proximitat amb aquest tipus de producte,Vilamagore i dels centres cívics i la Mongia festival cultural, més places hoteleres. .per a donar a conèixer el nostre poble.Donar suport a les famílies, AMPES iescoles, per un millor funcionament de lesrelacions entre la comunitat educativa.Potenciar encara més el Servei d’Ocupaciócreat en aquesta legislatura, organitzantcursos de reciclatge amb especial atencióen les persones amb risc d’exclusió laboral iaturats de llarga durada. Rebaixar el deute acumulat així com renegociar els crèdits financers per repercutir els menys possible en impostos al municipi. Mirarem destructurar els impostos en funció del pressupost municipal comptant en crear ingressos extraordinaris de promoció econòmica. Abolirem limpost de dret de pas sense repercutir en lincrement daltres impostos.Promoure la creació de riquesa i nous llocsde treball, fent que empresaris, autònoms iemprenedors posin en comú experiències i Promocionarem i fomentarem les pymes iidees i trobar entre tots noves oportunitats autònoms. Es buscarà donar feina a lesde negoci al nostre municipi, aprofitant tots empreses del pobleels recursos de què disposem (naturals,humans, etc.).
 18. 18. Pla integral d’eficiència i estalvi energètic, Crearem un habitatge sostenible i ambtotalment finançat a través de l’estalvi en la criteris de construcció unificatsfactura municipal
 19. 19. Xarxa d’aigües i de clavegueram. Hemacabat amb la precarietat del servei, aracontinuarem treballant en la renovació deles instal·lacions i hem aconseguit que hofinanci la companyia concessionària.Millorar el servei de recollidad’escombraries i reciclatge, fent-lo méseficient. Construirem habitatges de protecció oficial amb caràcter de lloguer. Lajuntament els gestionarà creant oferta i benefici sense desprendres de patrimoni.Xarxa Wi-Fi d’internet de banda ampla a totel municipi amb quota mensual inferior a20 euros
 20. 20. Fomentarem els camins de ronda així comVial des de Can Vila / Can Ram / Vallserena les rutes per caminaires i bicicletes.cap a Sanata, amb l’ajuda de la Generalitat, Crearem i asfaltarem un camís des de lesper aconseguir sortida directa cap a la Faldes fins al nucli, així com asfaltarcarretera principal i AP7, implicant en la lentrada de les Pungoles. Es farà unseva realització els municipis de Sant Antoni passeig que uneixi les escoles i linstituti Llinars, evitant el trànsit pels seus cascs pel costat de la riera. Rambla vianant iurbans. bicicleta Es buscarà recepcionar la urbanització de Pungoles. Sacabaran de col·locar les faroles de Vallserena, així com acabar les voreres. Crearem un centre cívic a Vallserena. Donarem servei doci al c. cívicRecepció de la urbanització de Les Pungoles de Les Faldes on també crearem una zonaperquè sigui un barri de Sant Pere. per a la gent gran amb ajuda deBuscarem una solució perquè els veïns de voluntariat. Dotarem dactivitats el centreVallserena tinguin un millor lloc de trobada cívic de Can Ram.Fomentarem els camins de ronda així com les rutes per caminaires i bicicletes. Crearem i asfaltarem un camís des de les Faldes fins al nucli, així com asfaltar lentrada de les Pungoles. Banc daliments, roba, calçat, joguines,material escolar, higiene personal i de la llar, mobiliari/electrodomèstics, gestionat per voluntariat i lAjuntament.Nou CAP (Centre d’Atenció Primària);posarem a disposició de la Generalitat unequipament existent i li exigirem la sevainstal·lació (a la qual està compromesa),sense cap cost pel municipi. Ajudes socials per a persones amb discapacitats.
 21. 21. Es crearan zones esportives amb instal·lacions que compleixin les normatives reglamentàries (sala poliesportiva) aquesta sala ha estatConsolidar el projecte esportiu, aprofitant possible gràcies a lesforç i pressió delsles instal·lacions municipals i escolars grup dintre de loposició. Es crearà unaexistents, sobretot per fer de l’esport una zona de Street park on poder practicarpràctica habitual i saludable per a tothom. esports culturalmen urbans. Crearem un camp de fútbol amb gesta articial. Recuperarem les instal·lacions de botxes de les Faldes Habilitarem el local municipal de LaHabilitar espais urbans per a les activitats Fàbrica per crear una associació pels jovesdels joves gestionada per ells. Tot el punt es farà en un termini de 100 diesPotenciar el casal de gent gran creat durantaquesta legislatura, creant un espai d’hort Donarem servei doci al c. cívic de Lesurbà, un “banc d’hores” i promovent el Faldes on també crearem una zona per avoluntariat perquè estem fermament la gent gran amb ajuda de voluntariatconvençuts que poden aportar moltíssimescoses al nostre poble..

×