Podniková ekonomika personalistika

929 views
750 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
929
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Podniková ekonomika personalistika

 1. 1. PODNIKOVÁ EKONOMIKAPERSONALISTIKA
 2. 2. PERSONÁLNÍ ČINNOST Do personální práce patří zejména následující dílčí činnosti: plánování pracovníků – počet, kvalifikaci, rozmístění v organizaci získávání a výběr pracovníků – nábor, výběr, přijímání rozmisťování pracovníků – zařazení do pracovních funkcí, přesuny pracovníků v rámci podniku popis pracovních míst – katalogy prací, stanovení kvalifikačních nároků pracovně právní agenda – přijímání a ukončování pracovního poměru, pracovní smlouvy, dohled nad dodržováním pracovně právních předpisů hodnocení pracovníků – pracovní výkon, plnění úkolů odměňování pracovníků – tvorba podnikového mzdového systému, nástroje odměňování vzdělávání pracovníků – programy dalšího vzdělávání, rekvalifikace sociální péče – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zdravotní péče, kulturní a sportovní aktivity.
 3. 3.  Zaměstnavatelem je každá právnická nebo fyzická osoba, zaměstnávající fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Povinnosti zaměstnavatele: přidělit zaměstnanci práci podle sjednané smlouvy platit zaměstnanci mzdu nebo plat vytvářet zaměstnanci podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů. Zaměstnancem může být pouze fyzická osoba po dovršení 15 let, musí mít ukončenu povinnou školní docházku. Povinnosti zaměstnance: vykonávat práci podle pokynů a příkazů zaměstnavatele vykonávat práci osobně a ve stanovené pracovní době dodržovat pracovní kázeň, bezpečnostní předpisy.
 4. 4. DRUHY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Dohody o práci konané mimo hlavní pracovní poměr – méně časté, vhodné pro brigády apod.: dohoda o provedení práce – maximální rozsah 150 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele, lze ji uzavřít písemně i ústně, není povinnost hradit sociální a zdravotní pojištění, pouze daň z příjmu dohoda o pracovní činnosti – maximální rozsah polovina zákonné týdenní pracovní doby, uzavírá se pouze písemně, povinnost hradit sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu.
 5. 5. VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU Pracovní poměr vzniká: uzavřením pracovní smlouvy – nejběžnější forma jmenováním – podle zvláštních předpisů u vedoucích pracovníků do řídících funkcí volbou – poslanci, zvolení funkcionáři v družstvech apod. Pracovní smlouva Uzavírá se písemně ve dvojím vyhotovení, z toho jedno vyhotovení obdrží pracovník. Náležitosti pracovní smlouvy Kromě identifikačních údajů zaměstnavatele a zaměstnance musí smlouva povinně obsahovat tyto údaje: druh práce, na kterou je zaměstnanec přijímán místo výkonu práce den nástupu do práce
 6. 6. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Skončení pracovního poměru může být tímto způsobem: zrušením ve zkušební době – může jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec bez udání důvodu, není výpovědní lhůta (doporučuje se aspoň 3 dny předem písemně) dohodou – písemně, souhlas obou stran okamžitým zrušením – pouze výjimečně z důvodů, které uvádí Zákoník práce  ze strany zaměstnavatele např. poruší-li zaměstnanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem, je- li zaměstnanec odsouzen za úmyslný trestný čin nepodmíněně na dobu delší než jeden rok.  ze strany zaměstnance např. když mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu v termínu 15 dnů po její době splatnosti, když nemůže podle lékařského posudku vykonávat svoji práci a zaměstnavatel jej do 15 dnů nepřevedl na jinou vhodnou práci. výpovědí – musí být písemná, musí být doručena druhé straně. Výpovědní lhůta je dva měsíce, začíná prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po doručení výpovědi  ze strany zaměstnavatele může být dána výpověď pouze z důvodů, uvedených v Zákoníku práce. Jsou-li důvodem organizační změny (rušení místa, firmy apod.), náleží zaměstnanci odstupné ve výši tří měsíčních platů. Nelze dát výpověď zaměstnanci na nemocenské, těhotné ženě a ženě pečující o dítě do 3 let věku, zaměstnanci uvolněnému pro výkon veřejné funkce.
 7. 7. ODMĚŇOVÁNÍ – MZDA A JEJÍ VÝPOČET Mzda je peněžité plnění a plnění nepeněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v Zákoníku práce stanoveno jinak. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je: stát územní samosprávný celek státní fond příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle Školského zákona. Mzda u nás není regulovaná, z důvodu ochrany zaměstnanců jsou stanoveny: minimální mzda – od 1. 1. 2007 je 8 000 Kč – je to zaručená mzda pro nejjednodušší práce (1. skupina) nejnižší úrovně zaručené mzdy – se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance může vláda stanovit nejnižší úroveň zaručené mzdy až o 50 % nižší. Nedosáhne-li mzda nebo plat (bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli) příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.
 8. 8.  Hrubá mzda Jedná se o plnění poskytnuté zaměstnavatelem před povinnými srážkami (SaZP + daň z příjmů ze ZČ). Složky hrubé mzdy: základní mzda pohyblivé složky mzdy nárokové (příplatky) nenárokové (odměny a prémie) náhrady mzdy za neodpracovanou dobu náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (je osvobozeno od daně z příjmů FO). Základní mzda: Časová mzda – mzda za odpracovanou dobu: hodinová – stanovena tarifní mzda v Kč/hod. měsíční – stanovena měsíční tarifní mzda v Kč. Úkolová mzda – mzda za odvedené množství práce, používá se u manuální práce (ve výrobě). Nutným předpokladem použití úkolové mzdy je existence výkonových norem, podle kterých lze hodnotit úkol a množství odvedené práce. Podílová mzda – je stanovena podílem pracovníka na určitém výsledku, nejčastěji tržbě. Používá se zejména v oblasti obchodu (prodavači, dealeři apod.). Smíšená mzda – použití více druhů mezd zároveň. Často se používá časová + podílová.
 9. 9. VÝPOČET ZÁKLADNÍ MZDY Výpočet základní mzdy Měsíční fond pracovní doby = (počet pracovních dnů + počet placených svátků) * denní pracovní doba Počet placených svátků = svátky, za které patří náhrada mzdy za odpadlou pracovní dobu Denní pracovní doba u pravidelně rozvržené nezkrácené pracovní doby: jednosměnný provoz – 8 hodin dvousměnný provoz – 7,75 hodin třísměnný a nepřetržitý provoz – 7,5 hodiny. V praxi se vyskytuje řada odchylek v pracovní době např.: zkrácená pracovní doba, nepravidelná pracovní doba. Výpočet časové mzdy – hodinový tarif (mzda) Základní mzda za měsíc = hodinový tarif v Kč * počet odpracovaných hodin

×