9 hps subjekty

365 views
276 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

9 hps subjekty

 1. 1. Hospodářská politika státu – subjekty HPS jako teoretická disciplina  zkoumá cíle, které stát sleduje, a nástroje sloužící k dosažení těchto cílů. Praktická HPS  je souhrn cílů a opatření státu, kterými stát ovlivňuje národní hospodářství – ekonomiku státu.
 2. 2. Základní funkce státu Funkce právní jistoty a bezpečí:  tvorba právního systému a zajištění jeho fungování  tvorba zákonů, zajištění jejich dodržování, zajištění vymahatelnosti práva,  zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti, Funkce sociální:  zabezpečení potřeb občanů v oblasti veřejných statků a služeb,  vytvoření nutné sociální sítě, transfery obyvatelstvu, důchodový systém,  řešení nezaměstnanosti, rodiny s dětmi atd. Funkce hospodářská:  vytváření podmínek pro úspěšné podnikání a činnost podnikatelských subjektů,  stanovení pravidel hospodářské soutěže, zajištění jejich dodržování,  správná fiskální a monetární politika,  mezinárodní politika, rozvíjení mezinárodních obchodních vztahů,  zadávání státních zakázek, účast v podnicích (zejména strategického významu)
 3. 3. Nositelé hospodářské politiky státu Nositeli HPS jsou instituce a orgány, jejichž prostřednictvím plní stát své funkce. Při naplňování svých funkcí vykonává v horizontálním členění:  moc zákonodárnou,  moc soudní,  moc výkonnou. Nositelé HPS  Parlament – výkon moci zákonodárné  Soudy – výkon moci soudní  Vláda a jí řízené instituce – výkon moci výkonné  Česká národní banka
 4. 4. Parlament – výkon moci zákonodárné schvaluje zákony, schvaluje mezinárodní smlouvy, vyslovuje důvěru vládě apod. Má dvě komory: poslaneckou sněmovnu a senát. Poslanecká sněmovna:  200 poslanců volených na 4 roky.  Podmínka pro zvolení – občan ČR, věk 21 let.  Poměrový systém, počet mandátů politických stran poměrem podle platných hlasů.  Pro získání poslaneckých mandátů minimální hranice pro politické strany 5 % hlasů. Senát:  81 senátorů volených na 6 let.  Podmínka pro zvolení – občan ČR, věk 40 let.  Volby – většinový systém voleb.  Každé 2 roky se volí 1/3 senátorů.
 5. 5. Zánik mandátu Během funkčního období nelze poslance ani senátora odvolat. Mandát zaniká: smrtí poslance nebo senátora, uplynutím volebního období, vzdáním se mandátu, rozpuštěním poslanecké sněmovny, odepřením složení slibu, vznikem neslučitelnosti funkcí.
 6. 6. Zákonodárná iniciativa Zákonodárnou iniciativou se rozumí právo podávat návrhy zákonů. Zákonodárnou iniciativu má: každý poslanec či skupina poslanců, senát, vláda, zastupitelstva krajů.
 7. 7. Průběh legislativního procesu u běžných zákonů Poslanecká sněmovna:  podání návrhu zákona, projednání ve výborech, v poslanecké sněmovně v 1-3. čtení  schvalování zákona – zákon je schválen nadpoloviční většinou přítomných poslanců. Minimálně musí být přítomna 1/3 tj. nejméně 67 poslanců. Postoupí zákon do senátu. Senát:  Zákon projedná a schválí nebo vyjádří vůli nezabývat se zákonem nebo nechá uplynout 30denní lhůtu k projednání.  V těchto případech se předá prezidentovi k podpisu.  Nebo podá pozměňovací návrhy či návrh zamítne a vrátí zákon do PS. Poslanecká sněmovna znovu hlasuje o navrženém zákonu.  Buď schválí pozměňovací návrhy (nadpoloviční většinou přítomných poslanců)  Nebo schvaluje původní návrh. Minimální počet pro schválení je 101 hlasů.  Je-li zákon schválen, předá se prezidentovi k podpisu. Prezident:  buď podepíše zákon nebo zákon odmítne podepsat. Zákon se vrací do PS k novému schválení. Minimální počet pro schválení je 101 hlasů. Zákon nabývá platnosti nejdříve uveřejněním ve Sbírce zákonů.
 8. 8. Soudy – výkon moci soudní Soudy jsou nezávislé. Nezávislost soudu je zajišťována:  soudce je jmenován bez časového omezení,  nelze jej odvolat nebo přeložit bez jeho souhlasu.  Výjimky stanovuje zákon, prakticky pouze z kárných důvodů na základě rozhodnutí kárného soudu. Podmínky jmenování soudce:  absolvování VŠ právnické,  absolvování přípravné služby justičního čekatele včetně vykonání zkoušky,  věk minimálně 25 let.
 9. 9. Soudní pravomoci a druhy soudů Druhy soudní pravomoci:  civilně – právní: rozhodování sporů o právo mezi stranami (FO a PO)  trestně – právní: ochrana společnosti rozhodováním o vině a trestu  správně – právní: přezkoumání rozhodnutí vydaných správními orgány  ústavně – právní: rozhodování o ústavnosti zákonů a zákonnosti právních předpisů. Druhy soudů podle stupňů:  soudy I. stupně: obvodní, městské, okresní  soudy II. stupně:krajské  soudy III. stupně: vrchní, pro Čechy – Praha, pro Moravu – Olomouc  soud IV. stupně: nejvyšší soud – Brno Ústavní soud  orgán ochrany ústavnosti. Má 15 soudců, jmenováni prezidentem ČR na 10 let. V čele ústavního soudu předseda + místopředsedové.
 10. 10. Vláda a jí řízené instituce – výkon moci výkonnéNejvyšší výkonný orgán státu, hlavní tvůrce aktuální hospodářské politiky státu. Skládá se z předsedy vlády, místopředsedů a ministrů. Vláda je odpovědná poslanecké sněmovně. Předsedu vlády jmenuje prezident republiky na základě výsledků voleb a na jeho návrh pak jmenuje ostatní členy vlády (ministry) a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. Vláda rozhoduje o zásadních otázkách celostátního významu. Vláda rozhodnutí přijímá formou usnesení vlády. Usnesení vlády musí schválit nadpoloviční počet všech členů vlády a zavazuje všechny její členy, ministerstva a další orgány státní správy. Vláda si zřizuje k podpoře své činnosti své poradní a pracovní orgány složené z členů vlády a dalších odborníků. Mimo vládu existuje celá řada úřadů a ústavů, podléhajících jednotlivým ministerstvům, např. Česká energetická inspekce, Česká obchodní inspekce, Hlavní hygienik, Česká školní inspekce atd.
 11. 11. Česká národní bankaČNB je nezávislá právnická osoba, uskutečňuje monetární politiku státu. V čele guvernér ČNB, 2 více guvernéři, 4 členové bankovní rady. Jmenuje je prezident ČR na dobu 6 let. Hlavní cíl ČNB – zajištění stability měny. Základní úkoly:  uskutečňuje monetární politiku státu,  je cedulovou bankou – vydává bankovky a mince,  řídí peněžní oběh, platební styk, zúčtování bank,  vykonává bankovní dohled nad bankovní činností v ČR.

×