• Like
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx

 • 1,336 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,336
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
13
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Faculty of architecture Sripatum university ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม นายธรรมนูญ เลาหปยะวิสุทธิ์ 49066119 
 • 2. ความเปนมาของโครงการและเหตุผลในการเลือกโครงการ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การทองเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงความเปนวัฒนธรรม เชน ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ศิลปะทุก แขนง และสิ่งตาง ๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองที่มีการพัฒนาใหเหมาะสมกับ สภาพแวดลอม การดําเนินชีวิตของบุคคลในแตละยุคสมัย ผูทองเที่ยวจะไดรับทราบ ประวัติความเปนมา ความเชื่อ มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลใน อดีตที่ถายทอดมาถึงคนรุนปจจุบันผานสิ่งเหลานี้ ( TKC:Thailand ศูนยกลางความรูแหงชาติ กระทรวงเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร )
 • 3. ประเทศในอนุภาคลุมแมน้ําโขง มีสภาพภูมิศาสตรและแนวพรหมแดนที่ติดกัน มี 6 ประเทศ ประกอบดวย ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหภาพพมา สาธารณรัฐ ประชาชนจีน (มณฑลยูนาน) และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยดินแดนเหลานี้เปนดินแดนที่เปนบอเกิดของวัฒนธรรม ประเพณีที่มีความหลากหลายมีอิทธิพลและมีความผูกพันตอผูคนในพื้นที่เปนอยางมาก เพราะมีแมน้ําโขงแมน้ําสาย วัฒนธรรมไหลผาน จนเมื่อมีโครงการที่จะเชื่อมโยงพื้นที่ในอนุภาคลุมแมน้ําโขงเกิดขึ้น สงผลใหเกิดการเชื่อมโยงเมือง ตางๆเขาหากัน โดยเสนทาง East-West Economic Corridor เกิดขึ้นโดยผานเวียดนาม ลาว ไทย และ พมา จึงเกิดสะพานขามแมน้ําโขงเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดมุกดาหาร การเกิดเสนทางนี้สงใหเกิดเสนทางการคาใหม ผานแหลง วัฒนธรรมตางๆ กอใหเกิดการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมเกิดขึ้น โครงการศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลาวเวียดนาม จึงเกิดขึ้นเพื่อเปนโครงการที่ตอนรับและให คําแนะนําในดานการทองเที่ยวและวัฒนธรรม ของไทย ลาว และเวียดนาม โดยจะเนนการทองเที่ยวในเชิงการอนุรักษ วัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะการเปดเสนทางเชื่อมโยงนี้เกิดขึ้นยังขาดสถานที่ในการใหขอมูล และจัดกิจกรรมสงเสริมการ ทองเที่ยว
 • 4. ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลาวเวียดนาม เปนโครงการที่รองรับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ ที่ 10 ที่ใหความสําคัญดานการเสริมสรางทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน โดยการนําการคาและการรวมทุนมา ผสมผสานกับวัฒนธรรมและความเปนไทยเพื่อสรางมูลคาของการบริการ และการทองเที่ยว ผนวกกับการสงเสริมการ ทองเที่ยวของภาครัฐในนโยบายเที่ยวไทยครึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคัก และนโยบายโครงการพัฒนาพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งในปจจุบันการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกําลังไดรับความ นิยม รวมทั้งเสนทาง East-West Economic Corridor ที่เกิดขึ้นชวยสงเสริมการทองเที่ยวเปนอยางดี และ นโยบายของจังหวัดที่มุงเนน การไดประโยชนจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 ผนวกกับจังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพใน ดานการทองเที่ยวในดานวัฒนธรรม โครงการศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอนุภาคไทยลาวเวียดนาม จึงสามารถ ตอบนโยบายรัฐ และความตองการตางๆที่เกิดขึ้นได เพราะศูนยวัฒนธรรมแหงนี้จะเปนตัวสงเสริมและเปนแหลงทองเที่ยว ทางดานวัฒนธรรมแหงหนึ่งของภาคอีสานที่ทํารายไดกระจายไปสูทองถิ่น
 • 5. ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ลาว เวียดนาม ศูนยสงเสริมการทองเที่ยว นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายเที่ยวไทยครึกครื้นเศรษฐกิจไทย East-West Economic และสังคมฉบับที่ 10 คึกคัก Corridor โครงการพัฒนาพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือแบบเบ็ดเสร็จ กลุมสนุก นโยบายของจังหวัด
 • 6. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน • ประกอบดวยจังหวัด นครพนม สกลนคร กาฬสินธุและมุกดาหาร เรียกวา กลุมสนุก • วิสัยทัศนของกลุมสนุก“สะพาน การคา ทองเที่ยว สูอินโดจีน” ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 1.การคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน 2.การพัฒนาการทองเที่ยว 3.การพัฒนาการเกษตร 4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 • 7. การกําหนดบทบาทของแตละจังหวัด • โครงการวางแผนพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จบริเวณพื้นที่ชายแดนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดกําหนดบทบาทของแตละจังหวัด ในกลุมจังหวัดของกลุมสนุกคือ • จังหวัดนครพนม มีความเหมาะสมที่จะเปนศูนยกลางการผลิต/อุตสาหกรรม • จังหวัดสกลนคร เหมาะสมที่จะเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จัดตั้งเปน นครวิทยาศาสตรการเกษตร • จังหวัดกาฬสินธุ มีความเหมาะสมที่จะเปน นครอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ ศูนยแปรรูปผลผลิตการเกษตร • จังหวัดมุกดาหาร เหมาะที่จะเปนศูนยกลางธุรกิจจัดจําหนายสินคาตางๆหรือ นครการคาชายแดน
 • 8. การคา-การลงทุนตามเสนทาง East-West Economic Corridor แดนสวรรค-ลาวบาว แมสอด-เมียวดี ทาเรือดานัง ทาเรือเมาะลําไย ทาเรือเกาะกระเอกรอก มุกดาหาร-สะหวันนะ เขต ทาเรือทวาย ทาเรือระนอง ทาเรือกรัง ทาเรือตันจุง เพเลพาส 8
 • 9. North south corridor East-West Corridor และเสนทางขนสงสินคาแหลมฉบัง จ.สระแกว จ.มุกดาหาร
 • 10. วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวระหวาง 3 ชาติ และเปนศูนยกลางการบริการจากนักทองเที่ยว จากเวียดนามและลาว 2.เพื่อเปนการอนุรักษไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมของไทย ลาว และเวียดนาม 3.เพื่อรองรับเสนทาง east-west corridor ที่จะเปนเสนทางการคา การทองเที่ยวที่สําคัญใน อนาคต 4.เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลการทองเที่ยวและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ในเสนทาง east-west corridor ไทย ลาว เวียดนาม 5.เพื่อเปนการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม ทั้งในอดีต ปจจุบัน และ อนาคต 6.เพื่อสงเสริมรายไดจากการทองเที่ยวใหแกประชาชนในทองถิ่น
 • 11. ขอบเขตของการศึกษาโครงการ โครงการศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอนุภาคไทยลาวเวียดนาม จะเปน ศูนยกลางทางดานการสงเสริมการทองเที่ยวของไทย ลาว เวียดนามโดยจะครอบคลุมใน ดานวัฒนธรรม ของ 3 ประเทศ 1.ศึกษาการทองเที่ยว -สถานที่และขอมูลการทองเที่ยวของไทย ลาว เวียดนาม -เสนทางการทองเที่ยวไทย ลาว เวียดนาม -สถิตินักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยว ไทย ลาว เวียดนาม 2.ศึกษาวัฒนธรรม -ประเพณี ความเชื่อ ทองถิ่นของ ไทย ลาว เวียดนาม 3. ศึกษาตัวงานสถาปตยกรรม -ตัวอยางโครงการ (case study) 4.ศึกษาโครงสรางและระบบอาคาร 5.ศึกษารูปแบบการทํางานของกงสุล
 • 12. 6.ศึกษารูปแบบการจัดการแสดง -เวที แสงสีเสียง 7.ศึกษานโยบายการทองเที่ยว -นโยบายรัฐ -นโยบายภาค -นโยบายจังหวัด กลุมเปาหมาย -นักทองเที่ยว ประเทศไทย ลาว เวียดนาม และประเทศอื่นๆ -ประชาชนทั่วไปที่สนใจในวัฒนธรรม
 • 13. ขอบเขตของโครงการ ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลาวเวียดนาม มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงขอมูล แกนักทองเที่ยวและผูที่สนใจวัฒนธรรม ดังนั้นศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลาว เวียดนามจึงมีสวนครอบคลุมถึง 1.สวนสํานักงาน ประกอบดวย ฝายบริหาร ฝายธุรการ ฝายวิชาการ 2.สวนจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบดวยสวนนิทรรศการดานวัฒนธรรมของ ไทย ลาว เวียดนาม 3.สวนกิจกรรมการแสดง ประกอบดวยการแสดงของ ไทย ลาว เวียดนาม 4.สวนใหขอมูลการทองเที่ยว จะใหขอมูลการทองเที่ยวของ ไทย ลาว เวียดนาม 5.สวนของกงสุล จะมีของไทย ลาว เวียดนาม ใหบริการหนังสือเดินทางและการขออนุญาตเขาเมือง และใหบริการรับเรื่องรองทุกขจากประชาชนของตน 6.สวนบริการดานการทองเที่ยว จะครอบคลุมถึง การบริการรถเชา เรือลองแมน้ํา จุดบริการรูปถาย หองพัก รานอาหาร อินเตอรเน็ต รานขายของที่ระลึก ตํารวจทองเที่ยว ไกดนําเที่ยว หองประชุมสัมมนาสําหรับนักวิชาการและนักธุรกิจ
 • 14. องคประกอบหลักของโครงการ 1.สวนสํานักงาน -ฝายบริหาร ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ของ ไทย ลาว เวียดนาม เลขานุการ -ฝายธุรการ ประชาสัมพันธ ใหขอมูลการทองเที่ยวรวมกันของทั้ง 3 ชาติ ทะเบียนและพัสดุ บัญชีการเงิน -ฝายวิชาการ หองประชุม/สัมมนา รวบรวมและจัดพิมพเอกสารการทองเที่ยว
 • 15. 2. นิทรรศการ -นิทรรศการถาวร ภายใน ไทย ลาว เวียดนาม เดือนอาย บุญขาวกรรม เดือนอาย บุญขาวกรรม กาเว การตอนรับแขกดวยการลงเรือลอยลําสําราญ เมืองเว เดือนยี่ บุญคูณลาน เดือนยี่ บุญคูณลาน การลอยกระทงสะเดาะเคาะห เมืองเว เดือนสาม บุญขาวจี่ เดือนสาม บุญขาวจี่ วัน Keo Pagoda วันแสวงบุญ เมืองเว เดือนสี่บุญ พระเวส เดือนสี่บุญ พระเวส เทศกาล เว ฉลองเมืองโบราณ เมืองเว เดือนหา บุญสงกรานต เดือนหา บุญสงกรานต เทศกาลคืนพระจันทรเต็มดวง ฮอยอัน เมืองกวงนัม เดือนหก บุญบังไฟ เดือนหก บุญบังไฟ พิธีลางอนุสาวรียเทพี เมืองเว เดือนเจ็ด บุญซําฮะ เดือนเจ็ด บุญซําฮะ เทศกาลเต็ด แขงทําอาหารบนเรือ ภาคกลางของเวียดนาม เดือนแปด บุญเขาพรรษา เดือนแปด บุญเขาพรรษา เดือนเกา บุญขาวประดับดิ เดือนเกา บุญขาวประดับดิ เดือนสิบบุญ ขาวสาก เดือนสิบบุญ ขาวสาก เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง บุญกฐิน เดือนสิบสอง บุญกฐิน
 • 16. -นิทรรศการถาวรภายนอก หมูบานวัฒนธรรมจําลองของ ไทย ลาว เวียดนาม -สวนสาธิตการทําผลิตภัณฑ -สวนคาขายผลิตภัณฑพื้นถิ่น -สวนสาธิตภูมิปญญาชาวบานตางๆ -นิทรรศการชั่วคราวภายใน สวนแสดงงานศิลป ของศิลปน ไทย ลาว เวียดนาม -ภาพเขียน -ประติมากรรม -นิทรรศการชั่วคราวภายนอก การจัดงานประเพณีตางๆที่เกิดในรอบปของไทย ลาว เวียดนาม -การแขงเรือออกพรรษา -ประเพณีสงกรานตสองฝงโขง สามแผนดิน -Countdown สองฝงโขงสามแผนดิน -งานเฉลิมฉลองพระธาตุอิงฮัง สะหวันนะเขต -hue festival จ.เว เวียดนาม -full moon hoi an ฮอยอัน จ.กวงนัม เวียดนาม
 • 17. 3.สวนสงเสริมการทองเที่ยว - ประสานงานการทองเที่ยว -กงสุลลาว -บริการหนังสือเดินทางและการขออนุญาตเขาเมือง -บริการรับเรื่องรองทุกขจากประชาชนของไทย -กงสุลเวียดนาม -บริการหนังสือเดินทางและการขออนุญาตเขาเมือง -บริการรับเรื่องรองทุกขจากประชาชนของไทย -ตํารวจทองเที่ยว -ธนาคาร
 • 18. 4.สวนบริการดานการทองเที่ยว - การบริการรถเชา - รานถายรูป - รานอินเตอรเน็ต - รานขายของที่ระลึก - รานอาหาร - บริษัทนําเที่ยว 5.สวนกิจกรรมการแสดง -ประสานงานติดตอการแสดง -หองเก็บอุปกรณการแสดง -เวทีการแสดง -หองแตงตัว
 • 19. 6.สวนบริการและสนับสนุนโครงการ -งานดูแลระบบและซอมบํารุง -งานรักษาความปลอดภัย -งานรักษาความสะอาด -งานดูแลสวน 7.สวนจอดรถ -ที่จอดรถประจําผูบริหารและพนักงานประจํา รถสวนตัว จักรยานยนตร -ที่จอดรถประเภทชั่วคราว จากนักทองเที่ยว และคณะทัวร รถบัส ( กรุปทัวร ) รถสวนตัว
 • 20. CASE STUDY ศูนยสงเสริมการทองเที่ยว ศูนยศึกษาประวัติศาสตร หอศิลป ม.ขอนแกน Tijbaou Art & Cultural Center กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา
 • 21. ศูนยสงเสริมการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง เชิงสะพานสมเด็จพระปนเกลา ถนนพระอาทิตยกรุงเทพมหานคร สถาปนิก กรมโยธาธิการ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,600 ตรม.
 • 22. แนวคิดในการออกแบบ • อาคารนี้ไมไดมีการวางผังตั้งแตตนการออกแบบ เพราะเปลี่ยนการใชงานจากครัววังหนาเดิม มีแคการเพิ่มพื้นที่อเนกประสงค ดานหลังติดกับทาเรือ เปนทาเรือสวนบุคคล เรือดวนรับจางไมสามารถเขาได ลักษณะผังภายในจะเห็นไดวา function ที่มี  เปนการจัดตาม space เดิมที่ปรับปรุงมาใชเทานั้น จึงมีปญหาเรื่องพื้นที่ใชสอย เชน จํานวนหองน้ํา พื้นที่เก็บของที่นอยมาก • เดิมเปนโครงสรางไม 2 ชั้นมีการเพิ่มเติมโดยใชโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กปรับปรุงกอสรางเพิ่มเติมจากของเดิม
 • 23. นโยบายการดําเนินงาน • ลักษณะการดําเนินงานของศูนยสงเสริมการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร จะมีนโยบายดูแล และสงเสริมการทองเที่ยว ภายในกรุงเทพ โดยการ 1.ใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยวเสนทางเดินทางจากเจาหนาที่ 2.แผนผับขอมูลตางๆ 3.จะสามารถกอสรางและปรับปรุงบริเวณสาธารณะ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เชน ปรับปรุงทางเทา หรือตั้งซุมเพื่อโปรโมทการทองเที่ยว 
 • 24. ผูใชงานอาคาร 1.ผูใชอาคารหลัก เปนเจาหนาที่ศูนย 30 คน ซึ่งจะแบงแยกหลักๆไดดังนี้ ฝายบริหาร ควบคุมดูแลนโยบายตางๆของศูนย ฝายประชาสัมพันธ สวนนี้จะเปนสวนหลักในการใหขอมูลกับนักทองเที่ยว และผูสัญจร ฝายกิจกรรม งานเกี่ยวกับกิจกรรมการทองเที่ยวของกรุงเทพคิดกิจกรรมใหมๆ เชนจักรยาน ลองเรือชมกรุง 2.ผูใชอาคารรอง ไดแกนักทองเที่ยว ประมาณ 70-100 คนตอวัน ซึ่งมักเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางดวยตัวเอง (backpacker) จากตางประเทศสวนมากจะมาจากบริเวณ ตรอกขาวสาร หรือที่พัก Guest house บริเวณนั้นนอกจากนี้ยังมีนักทองเที่ยวชาวไทย ที่ตองการทองเที่ยวภายในกรุงเทพมหานครก็นิยมมาขอขอมูล สถานที่ที่นาสนใจ รวมทั้งขาราชการ หรือแขกผูใหญมาดูงาน หรือประชุม ทางศูนยก็จะบริการนําเที่ยวดวย
 • 25. รายละเอียดเนื้อที่ใชสอย • ชั้น 1 ประกอบดวย ลานจอดรถ - สวนใหขอมูลทองเที่ยว เปนสวนที่เจาหนาที่ใหขอมูลแก นักทองเที่ยว มีเจาหนาที่พูดคุยกับผูมาขอขอมูล บริการ สิ่งพิมพนําเที่ยวตามจุดตางๆที่สนใจ ขอมูลผาน ที่พัก staff พักผอน คอมพิวเตอร 2 เครื่อง ครัว กลุมงานสงเสริม - สวนผักผอน ดานใน ซึ่งเปนโตะเกาอี้นั่งพัก สามารถ หองน้ํา มองเห็นแมน้ําเจาพระยา เอกสาร - กลุมงานพัฒนาการทองเที่ยว มีหนาที่ทํางานเกี่ยวกับ- information กิจกรรมการทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครเชนคิด กลุมงานพัฒนา กิจกรรมใหมที่นาสนใจใหเกิดขึ้น ดูแลกิจกรรมเดิม (เชน up ปนจักรยาน เรือ รถรางรอบเกาะรัตนโกสินทร) คนพิการ -กลุมงานสงเสริมการทองเที่ยว ทําหนาที่ติดตอ ประสานงานและสนับสนุนโครงการการทองเที่ยวตางๆ ทั้งในเกาะรัตนโกสินทร และในกรุงเทพมหานคร - หองน้ํา จํานวน 2 หอง Main entrance - ที่พักเจาหนาที่ เปนที่พักเล็กๆสําหรับนั่งรับประทาน อาหารหรืออานหนังสือยามวาง 1 floor plan
 • 26. • ชั้น 2 ประกอบดวย -หองผูอํานวยการ -หองทํางานฝายแผนงาน -หองประชุม หองเก็บของ -หองทํางานฝายบริหารงานทั่วไป หองประชุม หองผอ. -โตะทํางานเลขา ฝายแผนงาน เลขา -หองน้ํา หองน้ํา -หองเก็บของ โลง ฝายบริหาร up 2 floor plan
 • 27. การจัดผังบริเวณ ที่ตั้งของอาคารตั้งอยูใกลกับถนนสายหลัก จึงหันดานหนาของอาคารออกสูถนน ตัวอาคารชิดกับถนนทางเขาหลัก ทํา ใหระยะเขาถึงของนักทองเที่ยวสั้นลง ไมมีแนวรั้วกั้น แตใชแนวของตนไมเพื่อบงบอกขอบเขตโครงการแทน ทําใหรูสึก ถึงการตอนรับ และสะดวกในการเขาถึงของนักทองเที่ยว เนื่องจากขนาดที่ตั้งมีขนาดเล็ก และดานหนาโครงการเปนที่หามจอดรถจึงจัดสวนดานหลังเปนที่จอดรถของ เจาหนาที่ แบงแยกออกจากบุคคลทั่วไป รวมถึงเปนทางสําหรับ service ดวย สวนพื้นที่โครงการสวนที่ติดกับแมน้ํา จัดเปนที่สําหรับรองรับการสัญจรทางน้ําของโครงการ ที่จะมีเรือมาจอด มุมมองและความสวยงาม เนื่องจากที่ตั้งอยูในเขตรัตนโกสินทรและมีสวนที่ติดกับแมน้ํา รูปแบบอาคารจึงตองสอดคลองกับพื้นที่ตั้งที่มีขอ กฎหมายกําหนด ทําใหมีผลตอรูปแบบสถาปตยกรรมที่ปรากฏออกมา จากขอกําหนดทางกฎหมายจึงออกแบบ อาคารมีความสูง 2 ชั้น และรูปแบบสถาปตยกรรมตองเขากับบริบทของที่ตั้งที่อยูในเขตกรุงรัตนโกสินทร ที่มี อาคาร เกาแก มีความเปนมายาวนาน จากขอกําหนดดังกลาว จึงไดออกแบบอาคารใหเปนอาคารสมัยใหมที่นําลักษณะไทยประยุกตมาใช เปนอาคารที่ มีหลังคาเปนจั่วแตไมลาดชันมาก มีสวนที่ยืนออกมาคลายกับการยื่นมุขในสถาปตยกรรมไทย และยังเปนการชวยให รูปดานหนามีการลดทอนขนาดลงมา สวนทางเขาหลักมีการเนนดวยการทําชองเปดที่เปนกระจกขนาดใหญ แลว คอยๆลดขนาดลงมาเปนโครงเหล็ก เปนการลอกับชองกระจกใหญ สวนที่แบงระหวางชั้นบนและชั้นลาง ทําเปน ลักษณะลวดบัว ที่มีการลดทอนรายละเอียดลง รัดรอบอาคาร การเลือกใชชองแสงสวนใหญเปนชองแสงกระจก เนื่องจากความตองการความโปงโลง และแสงธรรมชาติเขามาสูอาคาร
 • 28. การสัญจรภายในโครงการ เนื่องจากเปนการประยุกตเอาอาคารเกามาดัดแปลง ซึ่งอาคารนี้เดิมคือโรงครัววังหนา การจัดวางทางเดินตางๆจึงมีรูปแบบ เปนบานสองชั้น ตามแบบไทยนิยมเดิม ดังนั้นเมื่อดัดแปลงใหเปนศูนยสงเสริมการทองเที่ยว circulation จึงเหมือน ลักษณะของบานทรงไทย คือเขามามีโถงตอนรับดานหนา และมีบันไดที่จะขึ้นชั้นสอง อยูบริเวณดานหนาทางเขา เมื่อขึ้น ไปชั้นที่สองจะพบกับเลขาหนาหอง ผอ.ศูนย และมีสวนของบริหาร และหองประชุม อยูถัดไปเปนลําดับ ในสวนดานลางก็ จัดเปนสวนบริการนักทองเที่ยวตางๆ เปรียบเปนที่ตอนรับแขกเขาบาน
 • 29. หอศิลปวัฒนธรรม จ.ขอนแกน เจาของโครงการ สํานักงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่ตั้งโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เนื้อที่โครงการ 4.5 ไร เนื้อที่อาคาร 4,000 ตารางเมตร ประเภทโครงการ หอศิลปวัฒนธรรม ลักษณะอาคาร อาคารเดี่ยว สถาปนิก รองศาสตราจารยธิติ แสงรัศมี อาจารยวิโรจน ศรีสุโร งบประมาณกอสราง ป พ.ศ.2539 – พ.ศ.2541
 • 30. ออกแบบโดยใหมีรูปทรงที่แสดงออกถึง ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น คืออาคารรูปทรง เลาขาว ของอีสาน อัน หมายถึงการเก็บออมอาหารการกิน ไวอยางอุดมสมบูรณ การใชรูปรางรูปทรงสิมอีสาน (อุโบสถ) ปรับเขากับงาน เปนอาคารสมัยใหม โดยนําบุคลิก อีสานพื้นบาน ทางรูปทรงคือ สมถะ บึกบึน มาใช เปนองคประกอบและทําใหดูเรียบงาย และใช ลวดลายผาอีสานประดับ
 • 31. วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพื่อเปนศูนยกลางในการจัดแสดง นิทรรศการ กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ 2.เพื่อเปนศูนยกลางเผยแพรความรูทางศิลปกรรม ในรูปแบบนิทรรศการหมุนเวียนและพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษา 3.เพื่อเปนศูนยกลางเผยแพรความรูทางศิลปกรรม หัตถกรรมทองถิ่น การบริการจําหนายของที่ระลึก ผลงาน ศิลปหัตถกรรม และสิ่งพิมพทางดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
 • 32. องคประกอบหลักของโครงการ 1.สวนพิพิธภัณฑ -พิพิธภัณฑถาวร -พิพิธภัณฑชั่วคราว 2.สวนบริหาร 3.สวนลานแสดงกลางแจง การจัด circulation ภายในโครงการ จะเริ่มจากโถง และกระจายไป ยังสวนตางๆของโครงการ
 • 33. สวนพิพิธภัณฑ สวนลานแสดงกลางแจง public plaza
 • 34. การวิเคราะหตัวอยางอาคาร การจัดผังบริเวณ มุมมองและความสวยงาม • 1.มีการวางผังอาคารโดยแยกสวนอาคารหอ • 1.มีความเปนเอกลักษณในรูปแบบของตัวอาคาร โดดเดนใน ศิลปวัฒนธรรม และลานแสดงกิจกรรมกลางแจง โดยมีสวนของ public plaza เปนตัวเชื่อม รูปแบบเอกลักษณสถาปตยกรรมอีสาน • 2.ในสวนของ public plaza สามารถ • 2.มีการใชหลังคาจั่วซอนกัน 2 ชั้น ที่แสดงถึงสถาปตยกรรม เปลี่ยนเปนลานกิจกรรมได อีสานเปน approach ของตัวอาคาร และเอกลักษณของ • 3.ในสวนของที่นั่งชมลานแสดงกิจกรรมกลางแจง ศิลปะอีสานในการออกแบบ จะเปนไปในลักษณะของ stand สามารถจุผูคน วัสดุที่ใช ไดมาก และประหยัดเนื้อที่การสัญจรภายใน • 1.โครงหลังคาเหล็ก โครงการ การจัดวางตัวอาคาร • 2.กระจกตัดแสง • 1.เปนลักษณะอาคารเดี่ยว • 3.กรอบอลูมิเนียม • 2.มีการแบงโซนตางๆตามหนาที่ใชสอยของ โครงการ การจัดทางสัญจรภายในโครงการ • 1.การจัด circulation ภายนอกโครงการ จะมี สวนของpublic plazaเปนตัวเชื่อมตอ space ไป ยังลานแสดงกิจกรรมกลางแจง • 2.การจัด circulation ภายในโครงการ จะเริ่ม จากโถง และกระจายไปยังสวนตางๆของโครงการ
 • 35. ศูนยศึกษาประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา เจาของโครงการ กระทรวงการคลัง ที่ตั้งโครงการ ถนนโรจนะ อําเภอเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่โครงการ 6 ไร 1 งาน 12 ตารางวา ประเภทโครงการ พิพิธภัณฑ ลักษณะอาคาร อาคารเดี่ยว สถาปนิก ดร.อภิชาต วงศแกว งบประมาณกอสราง 180 ลานบาท ระยะเวลากอสราง 14 เดือน (เมษายน 2532 - 2533)
 • 36. แนวคิดในการออกแบบ นํารายละเอียดในแงของประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนในแงของทางกายภาพ ทัศนียภาพ การศึกษาความเปนมาในลักษณะตางๆของอาคารในสมัยอยุธยา นําเขา มารวมกันไว เพื่อใหอาคารมีวิญญาณและบรรยากาศของสมัยอยุธยา
 • 37. วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพื่อเปนสถานที่ศึกษาประวัติศาสตรของอยุธยา จากนิทรรศการที่จัดแสดงและกิจกรรมตางๆสําหรับนักทองเที่ยว และ ประชาชนทั่วไป 2.เพื่อเปนศูนยขาวสารที่ไดจากการรวบรวม เอกสารและหลักฐานทางโบราณคดี 3.เพื่อเปนหลักการโปรโมทและจัดการในการศึกษาประวัติศาสตรอยุธยาของสถาบันคนควาวิจัย
 • 38. องคประกอบของโครงการ 1. สวนบริหาร สวนบริการตางๆ ลานวัฒนธรรม จําหนายตั๋ว 2.นิทรรศการถาวรและชั่วคราว หองบรรยาย 100 ที่นั่ง หองประชุม เล็ก หองสมุด นิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว โถงทางเขา
 • 39. ภายในศูนยศึกษาประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา โมเดลผังจําลองเมืองอยุธยา นิทรรศการ กลองสองดูอดีต บริเวณชั้น 1
 • 40. โถง ทางเดิน หองประชุม สวนบริการ สวนนิทรรศการ โถงใหญ สระน้ําหนาอาคาร การวิเคราะหผังโครงการ
 • 41. การวิเคราะหตัวอยางอาคาร การจัดผังบริเวณ การสัญจรภายในโครงการ 1.การจัดผังบริเวณเนนประโยชนใชสอยเปนหลัก และ 1.มีการจัด circulation ในลักษณะโถงใหญ แลว เชื่อมตอดวย space ตรงกลาง แจกไปตามพื้นที่ใชสอยตางๆ 2.มีการใชน้ํามาเปนสวนประกอบบริเวณ plaza ดานหนา 2.ในสวนบริการโครงการ จะมีทางเดินแยกออกจาก ของอาคาร เปนการสรางบรรยากาศและความนาสนใจ สวน public ทําใหไมเกิดความความสับสนแกผูใช ใหกับโครงการ โครงการ 3.มีการจัดสวน service และจอดรถอยูดานหลัง มุมมองและความสวยงาม การจัดวางตัวอาคาร 1.เปนลักษณะอาคารไทยรวมสมัย โดยจัดใหมี 1.การวางอาคารแบบเรือนไทยภาคกลาง คือ เนนประโยชน องคประกอบที่สื่อถึงเอกลักษณไทย ในบางสวน เชน ใชสอยของอาคาร โดยออกแบบใหสอดคลองกับ หลังคาทรงเจดียไทยแบบ สภาพแวดลอมบรรยากาศของอยุธยา ซึ่งอยูในเขตรอนชื้น อยุธยา จึงเปนอาคาร 2 ชั้น ชั้นลางเปดโลงเสมือนใตถุนสูง 2.มีการใช approach โดยใชลักษณะ 2.มีการแบง zone โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมแบบ สถาปตยกรรมไทยรวมสมัย ดึงดูดสายตาที่อาคาร อยุธยา มีสวนนิทรรศการอยูดานบนมีสวนกิจกรรมอยู ดวยการใชแกนพุงตรงจากตัวอาคาร เพื่อทําเปน บริเวณชั้นลาง สวนบริการและจอดรถอยูดานหลัง ทางเดิน มีการยก step เขา สูภายในอาคารโดยใช หลังคาจั่วสื่อถึงความเปนไทย
 • 42. Case study ตางประเทศ Tijbaou Art & Cultural Center สถานที่ตั้ง East of Noumea , New Caledinia สถาปนิก Renzo Piano พื้นที่โครงการ 81000 ตารางฟุต ปที่เปดดําเนิการ 1998
 • 43. แนวความคิดในการออกแบบ การออกแบบรูปทรงนั้นสามารถสื่อ ถึงแนวคิดดาน วัฒนธรรมของชนกลุม kanak ออกมาไดอยางชัดเจน ทั้งรูปทรงและวัสดุ แตเดิมวัฒนธรรมของ kanak เนน ความสัมพันธกลมกลืนไปกับสภาพแวดลอม ซึ่งอาคารนี้ สามารถสื่อออกมาของรูปแบบทรงโบราณ แตนําเสนอ โดยเทคโนโลยีสมัยใหม ที่วางที่เปลือกนอกอาคารมี หลายขนาดความกวาง ไมมีระบบระเบียบที่แนนอน ทําให เปลือกบางๆของอาคารดูมีการเคลื่อนไหว ทําใหยิ่ง กลมกลืนกับเหลาพืชพันธโดยรอบ ไมที่ใชไดแกไม Iroko ซึ่งตองการการบํารุงรักษาที่ ไมมากนัก และอาคารนี้ยังมีการใชวัสดุที่หลากหลาย ทั้ง ไมธรรมชาติ ไม laminate คอนกรีต coral อลูมิเนียม กระจก เปลือกไม stainless และ เหล็ก
 • 44. องคประกอบของโครงการ Media center Lecture hall Library terrace Class room cafe gallery course administration Entrance theator
 • 45. การวิเคราะหตัวอยางอาคาร การจัดผังบริเวณ มุมมองและความสวยงาม 1.มีการแสดงออกในการสื่อถึงความเปนวัฒนธรรมของชน 1.เนนการจัดวางพื้นที่สวนตางๆใหมีความสัมพันธกับบริบท เผา kanak ดานรูปทรงสถาปตยกรรมและ matherial ที่ โดยรอบ ใหแตละ function มีลักษณะของการเขาถึงซึ่ง รวมกันสื่อรูปแบบการเปนอยูในวิถีแหงชนเผา ธรรมชาติ 2.การมีบริบทโดยรอบเชนแมน้ํา ตนไม ปาไม ทําใหโครงการ 2.ใหสวนที่เปนลักษณะที่นักทองเที่ยวหรือประชาชนใชประ มีมุมมองในรูปแบบที่ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ ความสวยงาม โยชนอยูในดานขนานกับแมน้ําเพื่อใหสามารถชื่นชมแมน้ํา และวิวทิวทัศนชวยทําใหโครงการดูกลมกลืนกับธรรมชาติ กอ เกิดความสวยงามอยางธรรมชาติ และธรรมชาติริมแมน้ําได 3.ใหสวน service และสวนบริหารอยูดานหลังไมติดกับเเม น้ําเพื่อไมใหบดบังทัศนียภาพ การสัญจรภายในโครงการ 1.ใชแกนหลักเปนเสนตรงขนานกับแมน้ํา ทําใหมีความ เขาใจไดงายในการสัญจรในโครงการ 2. function ตางๆจะประกบติดอยูกับ ทางสัญจรหลัก ซึ่ง ทําให function ตางๆอยูใกลกับ ทางสัญจรหลัก จึงสะดวก ในการที่จะเขาถึง
 • 46. สรุป • อาคารมีความนาสนใจในการตีความของ วัฒนธรรม ของชนเผา Kanak จากนามธรรมใหออกมาในรูปของรูปธรรม และสามารถสื่อมันออกมาไดชัดเจน โดยใชรูปแบบของเทคโนโลยีสมัยใหม • การนําเอาจุดเดนของพื้นที่มาใชก็เปนอีกเรื่องที่นาสนใจ โดยไดนําเอาสภาพแวดลอมมาใชใหรูปแบบของอาคารดู นาสนใจ และยังสามารถใชประโยชนจากภูมิประเทศไดเปนอยางดีอีกดวย
 • 47. แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา กรมการกงสุล จังหวัดนครพนม สํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ เลขานุการ ฝายสํานักงาน ฝายจัดการแสดง ฝายนิทรรศการ ฝายสงเสริม ฝายบริการการทองเที่ยว ฝายสนับสนุนโครงการ การทองเที่ยว
 • 48. โครงสรางการดําเนินงานและหนาที่รับผิดชอบของบุคคล ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ เลขานุการ ฝายสํานักงาน ฝายจัดการแสดง ฝายนิทรรศการ ฝายสงเสริม ฝายบริการการทองเที่ยว ฝายสนับสนุนโครงการ การทองเที่ยว - การบริการรถเชา - ชางซอมบํารุง - ฝายบริหาร - เวทีการแสดง - นิทรรศการถาวรภายใน - สํานักงานประสาน - รานถายรูป - หัวหนารักษารักษาความ - ฝายธุรการ - หองแตงตัว - นิทรรศการถาวรภายนอก งานการทองเที่ยว - รานอินเตอรเน็ต ปลอดภัย - นิทรรศการชั่วคราวภายใน - ตํารวจทองเที่ยว - รานขายของที่ระลึก - พนักงานรักษาความ - ฝายวิชาการ - นิทรรศการชั่วคราวภายนอก - กงสุลเวียดนาม - รานอาหาร ปลอดภัย - กงสุลลาว - ไกดนําเที่ยว - พนักงานรักษาความสะอาด - ธนาคาร - จุดรับแลกเปลี่ยนเงินตรา - พนักงานดูแลสวน
 • 49. บุคลากรและหนาที่รับผิดชอบ ฝายบริหาร จํานวน ตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบในโครงการ บุคลากร(คน) หมายเหตุ ผอ.ศูนย บริหารงานและควบคุมงานทั้งหมด จัดแผนงานตางๆใหมีประสิทธิภาพ 1 รอง ผอ.ศูนย เปนผูชวยในการบริหารงานและควบคุมดูแลการทํางานของฝายตางๆ 1 เลขานุการ ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบงานเลขานุการ 1 เจาหนาที่ธุรการ ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบงานธุรการ รับระเบียบ ราชการ ตางๆจาก 2 ราชการ เจาหนาที่ประชาสัมพันธ ทําหนาที่เผยแพร ประชาสัมพันธเกี่ยวกับศูนยและการทองเที่ยว ไทย 3 ลาว เวียดนาม เจาหนาทะเบียนและพัสดุ รับผิดชอบงานจัดสงพัสดุ และดูแลคลังพัสดุ 1 เจาหนาบัญชีการเงิน รับผิชอบงานบัญชีและเงินงบประมาณการดําเนินการตางๆเกี่ยวกับศูนย 2 เจาหนาที่วิชาการ ควบคุมดูแลงานวิชาการ 2 เจาหนาที่รวบรวมและ ทําหนาที่รวบรวมและจัดพิมพเอกสารการ 1ทองเที่ยว 1 จัดพิมพเอกสารการทองเที่ยว
 • 50. บุคลากรและหนาที่รับผิดชอบ ฝายกิจกรรมการแสดง จํานวน ตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบในโครงการ บุคลากร(คน) หมายเหตุ เจาหนาที่ประสานงานติดตอ รับผิดชอบการประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดงานพิธีและ 1 การแสดง การแสดงตางๆ เจาหนาที่ดานเทคนิค รับผิดชอบดานเวทีการแสดง แสง สี เสียง 1 เจาหนาที่ดูแลอุปกรณการแสดง รับผิดชอบดูแลอุปกรณการแสดง เสื้อผา เครื่องดนตรี 1 ฝายนิทรรศการ จํานวน ตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบในโครงการ บุคลากร(คน) หมายเหตุ หัวหนานิทรรศการ ควบคุมดูแลงานนิทรรศการทั้งหมด 1 เจาหนาที่นิทรรศการ ควบคุมการจัดนิทรรศการ ดูแลผลการดําเนินการ 3 เจาหนาที่รับฝากของ ทําหนาที่ดูแลทรัพยสินของผูเขาชม 1
 • 51. บุคลากรและหนาที่รับผิดชอบ ฝายสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน ตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบในโครงการ บุคลากร หมายเหตุ (คน) เจาหนาที่ประสานงานการ จัดวางแผนงานการทองเที่ยวและบริการเชื่อมตอการ 3 ทองเที่ยว ทองเที่ยวของไทย เชนการบริการ กรุปทัวร หองพัก เจาหนาที่กงสุลลาว ใหบริการหนังสือเดินทางและการขออนุญาตเขาเมือง และ 5 ใหบริการรับเรื่องรองทุกขจากประชาชนของลาว เจาหนาที่กงสุลเวียดนาม ใหบริการหนังสือเดินทางและการขออนุญาตเขาเมือง และ 5 ใหบริการรับเรื่องรองทุกขจากประชาชนของเวียดนาม ตํารวจทองเที่ยว รับผิดชอบใหบริการดานความปลอดภัยและแนะนําดานการ 14 ทองเที่ยว ธนาคาร รับผิดชอบใหบริการรับฝาก ถอนเงิน และแลกเปลี่ยนเงินตรา 10
 • 52. บุคลากรและหนาที่รับผิดชอบ ฝายบริการดานการทองเที่ยว จํานวน ตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบในโครงการ บุคลากร หมายเหตุ (คน) พนักงานใหบริการรถเชา รับผิดชอบใหบริการเชารถ 6 พนักงานรานถายรูป รับผิดชอบใหบริการเกี่ยวกับการถายรูป ลางรูป 2 พนักงานรานอินเตอรเน็ต รับผิดชอบใหบริการอินเตอรเน็ต 2 พนักงานขายของที่ระลึก รับผิดชอบขายของที่ระลึก 2 พนักงานรานอาหาร รับผิดชอบใหบริการดานอาหาร 18 บริษัท นําเที่ยว รับผิดชอบใหบริการนําเที่ยวและแนะนํามัคคุเทศกใหนักทองเที่ยว 24
 • 53. บุคลากรและหนาที่รับผิดชอบ ฝายบริการและสนับสนุนโครงการ จํานวน ตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบในโครงการ บุคลากร หมายเหตุ (คน) ชางซอมบํารุง ปฏิบัติงานดานงานระบบตางๆ เชนไฟฟา ประปา 2 หัวหนารักษารักษาความ ดูแลบังคับบัญชาพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ปลอดภัย พนักงานรักษาความ เฝาระวังรักษาความปลอดภัย 4 ปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด รักษาความสะอาดในโครงการ 3 พนักงานดูแลสวน ทําหนาที่ดูแลสวนและภูมิทัศนรอบอาคาร 1 สรุปรวม บุคลากรในโครงการ 70 คน พนักงานหางราน 54 คน
 • 54. พฤติกรรมผูใชอาคาร นักทองเที่ยว พนักงานหางราน ประชาชนที่สนใจวัฒนธรรม พนักงานรักษาความสะอาด เจาหนาที่ ผูติดตอทําบัตรผานแดน
 • 55. พฤติกรรมผูใชสอยโครงการ ผูใชบริการ ประกอบดวยนักทองเที่ยว ประชาชนที่สนใจวัฒนธรรม ผูมาติดตอทําบัตรผานแดน นักทองเที่ยว นิทรรศการ ประสานงานการ รานอาหาร ทองเที่ยว กงสุลลาว รานอินเตอรเน็ต information รานขายของที่ระลึก กงสุลเวียดนาม ตํารวจทองเที่ยว โถง รานเชารถ รานถายรูป ธนาคาร การแสดงevent บริษัทนําเที่ยว Public plaza ที่จอดรถ
 • 56. ประชาชนที่สนใจวัฒนธรรม นิทรรศการ รานอาหาร information โถง รานอินเตอรเน็ต รานขายของที่ระลึก การแสดงภายนอก Public plaza ที่จอดรถ
 • 57. ผูมาติดตอทําบัตรผานแดน นิทรรศการ ประสานงานการ ทองเที่ยว กงสุลลาว กงสุลเวียดนาม information รานอาหาร ตํารวจทองเที่ยว โถง ธนาคาร รานอินเตอรเน็ต การแสดงevent Public plaza ที่จอดรถ
 • 58. เจาหนาที่ หองประชุม/สัมมนา โถง ติดตอ/สอบถาม ฝายบริหาร ฝายธุรการ ฝายวิชาการ หองประชุม ประสานงานการ หองแตงตัว ทองเที่ยว กงสุลลาว เวทีการแสดง กงสุลเวียดนาม จําหนายบัตร ตํารวจทองเที่ยว ธนาคาร นิทรรศการ Check in ที่จอดรถ
 • 59. ผูใหบริการ หองเก็บขยะ หองเก็บของ ฝายดูแลสวน หองเครื่องไฟฟา หองเครื่องปมน้ํา หองซอมบํารุง ฝายรักษาความสะอาด หองระบบปรับอากาศ หองทํางานชาง ฝายรักษาความปลอดภัย หองระบบบําบัดน้ําเสีย หองพัก Check in ที่จอดรถ
 • 60. บริษัทนําเที่ยว สวนเอกชน บริษัทนําเที่ยว บริษัทนําเที่ยว บริษัทนําเที่ยว รานถายรูป รานอาหารไทย บริษัทนําเที่ยว รานอาหารลาว บริษัทนําเที่ยว รานอินเตอรเน็ต บริษัทนําเที่ยว รานเวียดนาม บริษัทนําเที่ยว รานขายของที่ระลึก บริษัทนําเที่ยว โถง บริษัทนําเที่ยว รานเชารถ บริษัทนําเที่ยว รานเชารถ บริษัทนําเที่ยว รานเชารถ ที่จอดรถ
 • 61. ที่จอดรถเจาหนาที่ หองเก็บขยะ ซอมบํารุง สํานักงาน หองเก็บของสวน นิทรรศการ นิทรรศการ ฝายรักษา ความสะอาด ประสานงานการ รานอาหาร ทองเที่ยว กงสุลลาว รานอินเตอรเน็ต เจาหนาที่ information หองพัก กงสุลเวียดนาม รานขายของที่ระลึก โถง สวนเอกชน ตํารวจทองเที่ยว โถง รานเชารถ ฝายรักษา ดูแลโครงการ ธนาคาร รานถายรูป ความปลอด การแสดงevent บริษัทนําเที่ยว ภัย นักทองเที่ยว Public plaza ประชาชน Check in ที่จอดรถ LOADING ผูทําบัตรผานแดน service ทางเขาหลัก
 • 62. ภายใน ภายนอก ทองเที่ยว ทองเที่ยว รานอาหาร ลานจอดรถ ความสะอาด สวนการแสดง สวนสํานักงาน สวนบริการการ สวนนิทรรศการ สวนนิทรรศการ สวนสงเสริมการ สวนบริการขอมูล ซอมบํารุงดูแลรักษา รักษาความปลอดภัย องคประกอบโครงการ 06.00 - 07.00 07.00 - 08.00 08.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 19.00 -20.00 20.00 -21.00 21.00 -22.00 ตารางแสดงเวลาการใชงานของพื้นที่ตางๆของโครงการ 22.00 -23.00 23.00 -24.00 24.00 -01.00 01.00 -02.00 02.00 -03.00 03.00 -04.00 04.00 -05.00 05.00 - 06.00
 • 63. ระยะเวลาการมาใชโครงการ กลุมผูใชงานประจํา แบงไดเปน 2 กลุม 1.เจาหนาที่และพนักงานทั่วไป -เจาหนาที่สวนสํานักงานและพนักงานสนับสนุนโครงการจะมีเวลาการทํางานในเวลาราชการ 08.30น.-17.00น. -เจาหนาที่สวนสงเสริมโครงการคือสวนที่ทําบัตรผานแดน จะมีเวลาทํางาน 06.00-22.00 เพื่อ support ดาน ผานแดน ที่เปดและปดเวลาเดียวกัน -เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะมีการแบงผลัดการทํางาน 24 ชั่วโมง 2.ผูประกอบกิจการ -เจาหนาที่ในสวนรานคาตางๆ การทําการจะขึ้นกับของกิจการ ในที่นี้จะเปดตั้งแต 08.30น.-22.00น. เพื่อใหครอบคลุมถึง ชวงเวลาที่ดานผานแดนเปดถึง ทั้งนี้ยกเวนรานอาหารที่จะเปดตั้งแต 06.00-22.00 น. เพื่อรับรองนักทองเที่ยวที่ผานแดน ตั้งแตดานเปด ซึ่งในที่นี้รานอาหารเปนสิ่งที่จําเปนแกนักทองเที่ยว ดังนั้นรานอาหารจึงเปดตั้งแต 06.00-22.00 น. ซึ่งเปน เวลาเปดและปดของดานผานแดน
 • 64. กลุมผูใชชั่วคราว แบงได 3 กลุม 1.นักทองเที่ยว 2.ประชาชนผูสนใจในวัฒนธรรม 3.ผูติดตอทําธุรการผานแดน ซึ่งทั้งสามสวนสามารถที่จะใชบริการในสวนตางๆไดคือ -สามารถใชสวนสงเสริมการทองเที่ยว ไดตั้งแตเวลา 06.00-22.00น. -สวนบริการขอมูล 08.30-17.00น. -สวนแสดงนิทรรศการ 08.30-22.00น. -สวนรานคาและรานอาหาร 06.00-22.00น.
 • 65. รายละเอียดโครงการดานพื้นที่ใชสอย มีนักทองเที่ยวมาผานแดนที่สะพานมิตรภาพไทยลาว จ.มุกดาหาร ทั้งขาเขาและขาออกเฉลี่ยปละ 1,154,140คน เดือน ที่มีนักทองเที่ยวผานมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม คือ 141,418 คน วันละ 4,714 คน (ดานตรวจคนเขาเมืองมุกดาหาร) เทียบปริมาณนักทองเที่ยวที่เขาติดตอศูนยบริการการทองเที่ยวมุกดาหารเฉลี่ยวันละ 1,729 คน และศูนยทองเที่ยว นครพนม 799 คน รวมกันเปน 2,528 คน เนื่องจากโครงการศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม มีที่ตั้งโครงการอยูในจังหวัดที่เปน ปากทางเขาดานตรวจคนเขาเมือง และมีสวนบริการตางๆกอนการขามประเทศ ซึ่งนักทองเที่ยวเมื่อจะขามแดนจะตอง จัดทําเอกสารเหลานี้เสียกอน ซึ่งทางเราจะเปนศูนยหลักในการทําเอกสารขามแดน และจัดบริการตางๆแกนักทองเที่ยว จึงนําอัตรานักทองเที่ยวที่เขาศูนยทั้งสองมาหารปริมาณคนที่เขาโครงการโดย 2,528 x 100 = 54 % 4,714 ดวยอัตรานักทองเที่ยวที่ขามแดน หลังการเปดใชสะพานมิตรภาพ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ในอัตราการเพิ่ม 10 % ดังนั้น ปริมาณนักทองเที่ยวที่คาดจะเขาโครงการคือ 64 % จํานวนนักทองเที่ยวที่คาดวาจะเขาโครงการคิดไดเปน 4,714 X 64 = 3,017 คน 100 จํานวนนักทองเที่ยวที่คาดวาจะมาใชโครงการ 3,017 คน/วัน ใน 1 วันเปดบริการในสวนสงเสริมการทองเที่ยวเวลา 06.00-22.00น. เปนเวลา 16 ชั่วโมง ปริมาณผูมาใชใน 1 ชั่วโมง 3,017/16 188 คน/ชั่วโมง
 • 66. รายละเอียดโครงการดานพื้นที่ใชสอย 1.สวนสํานักงาน area user area/unit Total ผอ.ศูนย 1 16 16 รอง ผอ.ศูนย 1 12 12 เลขานุการ 1 10 10 เจาหนาที่ธุรการ 2 6 12 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 3 4.5 13.5 เจาหนาทะเบียนและพัสดุ 1 9 9 เจาหนาบัญชีการเงิน 2 4.5 9 เจาหนาที่วิชาการ 2 4.5 9 เจาหนาที่รวบรวมและจัดพิมพเอกสารการทองเที่ยว 1 2 2 หองประชุมสํานักงาน 14 2.5 35 หองอบรมและบรรยาย 50 2.5 125 หองน้ํา 14 1.5 21 รวม สวนสํานักงาน 273.5 รวม circulation 30% ( 82 ) 355.5 ตรม.
 • 67. area user area/unit Total 2.สวนนิทรรศการ หัวหนานิทรรศการ 1 12 12 เจาหนาที่นิทรรศการ 3 6 18 เจาหนาที่รับฝากของ 1 6 6 นิทรรศการ 586 สวนเตรียมงานและคลังนิทรรศการ 30 % ของนิทรรศการถาวร 176 พื้นที่รับสงของ 10 % ของนิทรรศการ 58.5 สวนโถงนิทรรศการ เนื่องจากมีคนมาในโครงการ 188 คน/ชม. 70 % จะเขาชมนิทรรศการ (เทียบจากศูนย ประวัติศาสตรอยุธยา) เพาะฉะนั้น จะมีคนเขาชมนิทรรศการ 132 คน/ชม. 1 คนจะใชเวลาประมาณ 15 นาที ทําใหมี 4 ชวงเวลา 132 / 4 = 33 33 1.5 49.5 หองน้ํา 38 1.5 57 รวม สวนนิทรรศการ 963.5 รวม circulation 30% (289) 1,252.5
 • 68. สวนจัดแสดงนิทรรศการ board Board display diorama Object model total Elec. 1.44 2.16 2.88 2.16 3.24 4.32 4.32 7.2 10.8 4.32 7.2 8.64 25.2 3.24 5.8 9 13.06 17.64 23.04 4 นิทรรศการถาวรภายใน เดือนอาย บุญขาวกรรม 1 1 1 เดือนยี่ บุญคูณลาน 1 1 1 เดือนสาม บุญขาวจี่ 1 1 1 เดือนสี่ บุญพระเวส 1 1 1 1 เดือนหา บุญสงกรานต 1 1 1 1 เดือนหก บุญบั้งไฟ 1 1 1 1 เดือนเจ็ด บุญซําฮะ 1 1 1 เดือนแปด บุญเขาพรรษา 1 1 1 1 เดือนเกา บุญขาวประดับดิน 1 1 1 เดือนสิบ บุญขาวสาก 1 1 1 เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา 1 1 1 1 1 เดือนสิบสอง บุญกฐิน 1 1 1 1
 • 69. board Board display diorama Object model total Elec. ( ตร.ม.) 1.44 2.16 2.88 2.16 3.24 4.32 4.32 4.32 8.64 3.24 13.06 17.64 23.04 7.2 10.8 7.2 25.2 5.8 9 4 กาเว การตอนรับแขกดวยการลงเรือ 1 1 1 ลอยลําสําราญ การลอยกระทงสะเดาะเคราะห 1 1 1 วัน Keo Pagoda วันแสวงบุญ 1 1 1 เทศกาล เว ฉลองเมืองโบราณ 1 1 1 เทศกาลคืนพระจันทรเต็มดวง 1 1 1 พิธีลางอนุสาวรียเทพี 1 1 1 เทศกาลเต็ดแขงทําอาหารบนเรือ 1 1 1 280.44 รวม นิทรรศการชั่วคราวภายใน ภาพเขียน ศิลปน 3 ชาติ 12 6 3 ประติมากรรม 6 3 86.4 รวม
 • 70. board Board display diorama Object model total Elec. (ตร.ม.) 1.44 2.16 2.88 2.16 3.24 4.32 4.32 4.32 8.64 3.24 13.06 17.64 23.04 7.2 10.8 7.2 5.8 9 4 10.08 นิทรรศการถาวรภายนอก หมูบานวัฒนธรรมจําลองของไทย 1 1 หมูบานวัฒนธรรมจําลองของลาว 1 1 หมูบานวัฒนธรรมจําลองของเวียดนาม 1 1 รวม 78.84 นิทรรศการชั่วคราวภายนอก การแขงเรือออกพรรษา 2 1 1 ประเพณีสงกรานตสองฝงโขง สาม แผนดิน Countdown สองฝงโขงสามแผนดิน งานเฉลิมฉลองพระธาตุอิงฮัง สะหวัน นะเขต hue festival จ.เว เวียดนาม full moon hoi an ฮอยอัน รวม 33.12
 • 71. เทคนิคในการเลือกใชในโครงการ Board ใชแสดงเนื้อหาเรื่องราว อาจเปนการติดตั้งกับผนังหรือลอยตัว ขึ้นอยูกับเนื้อหาและการวางผังจัดแสดง แสดงภาพ 2 มิติทั่วไป มี 3 ขนาด 1.2 1.8 2.4 B c A A A พื้นที่ = A x (B+C ) A = ความกวางของ Board มี 3 ขนาด 1.2 ม. 1.8 ม. 2.4 ม. B = ระยะยืนชม 0.6 ม. c = ระยะคนยืน 0.6 ม. พื้นที่ Board 1 = 1.2X(0.6+0.6) = 1.4 ตรม. พื้นที่ Board 2 = 1.8X(0.6+0.6) = 2.16 ตรม. พื้นที่ Board 3 = 2.4X(0.6+0.6) = 2.88 ตรม.
 • 72. Board electronic ใชอุปกรณไฟฟาเขามาชวยในการจัดแสดง เชนเครื่องบันทึกเสียง สไลด ไฟกระพริบ เปนตน B c D A A A พื้นที่ = A x (B+C+D ) A = ความกวางของ Board มี 3 ขนาด 1.2 ม. 1.8 ม. 2.4 ม. B = ความลึกของ Board 0.6 ม. c = ระยะยืนชม 0.6 ม. D = ระยะคนยืน 0.6 ม. พื้นที่ Board 1 = 1.2X(0.6+0.6+0.6) = 2.16 ตรม. พื้นที่ Board 2 = 1.8X(0.6+0.6+0.6) = 3.24 ตรม. พื้นที่ Board 3 = 2.4X(0.6+0.6+0.6) = 4.32 ตรม.
 • 73. Display Board เปนการจักแสดงโดยนําวัตถุหรือชิ้นสวนตางๆ มาแสดงภายในตู เพื่อเปนการปองกันสิ่งที่นํามาแสดงไมใหมาสัมผัส เนื่องจากอาจ เกิดความเสียหายได B c D A A พื้นที่ = A x (B+C+D ) A = ความกวางของ Board มี 2 ขนาด 1.8 ม. 3.0 ม. B = ความลึกของ Board 0.6 ม. c = ระยะยืนชม 0.6 ม. D = ระยะคนยืน 0.6 ม. พื้นที่ Board 1 = 1.8X(0.6+0.6+1.2) = 4.32 ตรม. พื้นที่ Board 2 = 3.0X(0.6+0.6+1.2) = 7.2 ตรม.
 • 74. Diorama ฉากจําลองสถานที่ เหตุการณ หรือเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้น แสดงในลักษณะ 3 มิติ เชนรูปปน โดยมี board เปน background อยูดานหลัง B C A D A A A A = ความกวางของ board มี 4 ขนาด คือ 2.4 ม. 3.0 ม. 3.6 ม. 4.2 ม. B = ความลึกของ board มี 2 ขนาด 0.6 ม. 1.2 ม. C = ระยะยืนชม 0.6 ม. D = ระยะคนยืน 0.6 ม. พื้นที่ Diorama 1 = 2.4 x (0.6+0.6+0.6) = 4.32 ตรม. Diorama 2 = 3.0 x (1.2+0.6+0.6) = 7.20 ตรม. Diorama 3 = 3.6 x (1.2+0.6+0.6) = 8.64 ตรม. Diorama 4 = 4.2 x (1.2+0.6+0.6) = 10.08 ตรม.
 • 75. Object & Model การแสดงวัตถุจริงหรือหุนจําลอง ใหสามารถเดินชมไดโดยรอบ เชน นําหุนขี้ผึ้งมาใช จําลองเทศกาลตางๆ จําลองหมูบาน วัฒนธรรม D D C C A A C D C D D C A C D D C A C D A และ B = ความกวางและความยาวของวัตถุ มี 2 ขนาด คือ 0.6 x 0.6 ม. 4.8 X 4.8 ม. C = ระยะยืนชม 0.6 ม. D = ระยะคนยืน 0.6 ม. พื้นที่ object & model 1 = (0.6+0.6+0.6+0.6+0.6)x (0.6+0.6+0.6+0.6+0.6) = 9 ตรม. object & model 2 = (0.6+0.6+0.6+0.6+4.8)x (0.6+0.6+0.6+0.6+4.8) = 23.04 ตรม.
 • 76. สรุปพื้นที่ใชงานในสวนนิทรรศการ นิทรรศการถาวรภายใน 280.44 ตรม. มีคนเขาชมนิทรรศการ 132 ตอชั่วโมง 1 คนใชเวลาประมาณ 30 นาทีในสวนนี้ 1คนใชพื้นที่ 0.65 ตรม. (66 X 0.65) 42.9 ตรม. รวมพื้นที่สวนนิทรรศการถาวรภายใน 323.34 ตรม. นิทรรศการชั่วคราวภายใน 86.4 ตรม. มีคนเขาชมนิทรรศการ 132 ตอชั่วโมง 1 คนใชเวลาประมาณ 15 นาทีในสวนนี้ 1 คนใชพื้นที่ 0.65 ตรม. ( 33 X 0.65 ) 21.45 ตรม. รวมพื้นที่สวนนิทรรศการชั่วคราวภายใน 107.85 ตรม. นิทรรศการถาวรภายนอก 78.84 ตรม. มีคนเขาชมนิทรรศการ 132 ตอชั่วโมง 1 คนใชเวลาประมาณ 15 นาทีในสวนนี้ 1 คนใชพื้นที่ 0.65 ตรม. ( 33 X 0.65 ) 21.45 ตรม. รวมพื้นที่สวนนิทรรศการถาวรภายนอก 100.29 ตรม. นิทรรศการชั่วคราวภายนอก 33.12 ตรม. มีคนเขาชมนิทรรศการ 132 ตอชั่วโมง รวม 1 คนใชเวลาประมาณ 15 นาทีในสวนนี้ 323.34 + 107.85 + 100.29 + 54.57 = 586 ตรม. 1 คนใชพื้นที่ 0.65 ตรม. ( 33 X 0.65 ) 21.45 ตรม. รวมพื้นที่สวนนิทรรศการชั่วคราวภายนอก 54.57 ตรม.
 • 77. 3.สวนสงเสริมการทองเที่ยว area user area/unit Total ประสานงานการทองเที่ยว 3 4.5 13.5 circulation 30 % ( 4.05 ) 17.55 กงสุลลาว กงสุลใหญ 1 16 16 รองกงสุลใหญ 1 12 12 กงสุล 3 4.5 13.5 รวม 41.5 circulation 30 % ( 12.5 ) 54 กงสุลเวียดนาม กงสุลใหญ ณ 1 16 16 รองกงสุลใหญ 1 12 12 กงสุล 3 4.5 13.5 รวม 41.5 circulation 30 % ( 12.5 ) 54
 • 78. area user area/unit Total ตํารวจทองเที่ยว (มีเจาหนาที่ประจําอยูที่สถานี) สารวัตร 1 16 16 รอยเวร 1 4.5 4.5 สิบเวร 1 4.5 4.5 หองประชุม 14 2.5 35 หองพักสายตรวจ 2 2.5 5 โถงพักคอย มีคนเขาโครงการชั่วโมงละ 188 คน / ชม. ในหนึ่งชั่วโมง จะนักทองเที่ยว ติดตอตํารวจ ทองเที่ยว 10 % (19คน/ชั่วโมง) 19 1.5 28.5 รวม 93.5 รวม circulation 30% (28.05) 121.55 ธนาคาร ผูจัดการ 2 16 32 รองผูจัดการ 2 12 24 พนักงานธนาคาร 6 4.5 27 รวม 83 รวม circulation 30% ( 24.9 ) 107.9
 • 79. area user area/unit Total หองน้ํา 28 1.5 42 รวม สวนสงเสริมการทองเที่ยว 397 ตรม.
 • 80. 4.สวนบริการดานการทองเที่ยว area shop area/unit Total รานอินเตอรเน็ต 2 25 50 รานถายรูป 2 25 50 รานอาหาร 3 50 150 รานเชารถ 3 50 150 บริษัทนําเที่ยว 12 25 300 ขายของที่ระลึก 2 25 50 ที่พักคอยรับรองนักทองเที่ยว เนื่องจากปริมาณ นักทองเที่ยวที่เขา มาในโครงการ 188คน/ชม. เขามาใช ในสวนนี้ 80% (150คน)แตละคนใชเวลา 30นาที ดังนั้น โถงจึงตอนรับคนตอครั้ง 150/2 = 75 คน 75 คน 1.5 112.5 หองน้ํา 99 คน 1.5 148.5 รวม สวนบริการดานการทองเที่ยว 1,011 รวม circulation 30% 303.3 1,314.3 ตรม.
 • 81. 5.ฝายบริการและสนับสนุนโครงการ area user area/unit Total ชางซอมบํารุง 2 4.5 9 หัวหนารักษารักษาความปลอดภัย 1 4.5 4.5 พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 2.5 10 พนักงานรักษาความสะอาด 3 2.5 7.5 พนักงานดูแลสวน 1 2.5 2.5 หองน้ํา 11 1.5 16.5 หองเครื่องงานระบบอาคาร หองไฟฟา -ตู MDB (Main Distribution Board) ขนาด 8x6 48 -หอง Generator ขนาด 5x4 20 -หองควบคุมไฟฟา ขนาด 2x3 6 หองประปา ขนาด 5x8 40 หองเครื่องปรับอากาศ
 • 82. ขนาดความเย็นของอาคาร ขนาดหองเครื่อง(ตรม.) 100-200 1.00 x 10.00 300-400 8.00 x 12.00 500-800 10.00 x 14.00 1,000 12.00 x 20.00 2,000 12.00 x 24.00 หองแอรพื้นที่ 25 ตรม. ใชเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน ที่มา : เอกสารขอมูลมาตรฐานบริษัท แอเทมซ จากพื้นที่โครงการ (7,960 / 25) 8.00 X12.00 96 รวม ฝายบริการและสนับสนุนโครงการ 210 รวม circulation 30 % (63) 273
 • 83. 6.สวนกิจกรรมการแสดง area user area/unit Total เจาหนาที่ประสานงานติดตอการแสดง 1 12 12 เจาหนาที่ดานเทคนิค 1 12 12 เจาหนาที่ดูแลอุปกรณการแสดง 1 12 12 เวทีการแสดง (มีนักแสดง 12คน ) 4 4.5 18 หองแตงตัว (ใชสูงสุด 12 คน ) 12 1.5 18 (ในสวนนี้จะอยูในสวน public plazaจะจัดแสดง ลักษณะเปน eventจัดแสดงตามหนาเทศกาลตางๆ) รวม กิจกรรมการแสดง 72 รวม circulation 30% (21.6) 93.6
 • 84. Element / Room area user area/unit Total โถงทางเขา 188 0.64 120.32 ประชาสัมพันธ 1 12 12 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 4.5 4.5 รวม 136.82 Circulation 30 % ( 41.4 ) 178.22 Public plaza 188 1 188 Circulation 30 % ( 56.4 ) 244.4
 • 85. สวนจอดรถโครงการ สวนจอดรถสํานักงาน area user area/unit Total ผอ. 1 30 30 รอง ผอ. 1 30 30 เจาหนาที่/พนักงาน รถ 1 คัน ตอคน 3 คน ศูนยมีเจาหนาที่ /พนักงาน 70 คน ( 70 / 3 ) 24 30 720 รถสงของ 1 30 30 รถบริการสวนสํานักงาน 1 30 30 ( พื้นที่จอดรถรวม circulation แลว ) 840 สวนจอดรถหางรานเอกชน ( 54 / 3 ) 18 30 540
 • 86. area user area/unit Total สวนจอดรถนักทองเที่ยว จากสถิติรถนักทองเที่ยวขามแดน 60% เปนรถยนต สวนบุคคล 20% เปนรถโดยสาร 20% เปนรถทัวร โดยกิจกรรมภายในทําใหเวลามากสุดที่ใชจอดรถคือ 2 ชั่วโมง ( 188+188 ) = 376 แบงตามการเขาถึงได รถยนตสวนบุคคล 60%ของ376 = 226 คน 3 คนตอรถ 1 คัน (226/3) = 76 คัน 76 30 2,280 รถทัวร 20% ของ 376 = 76 คน 40 คนตอรถ 1 คัน (76/40) = 2 คัน 2 96 192 รวม 2,472 รวมพื้นที่จอดรถ (840+540+2,472) = 3,852 ตรม.
 • 87. สรุปพื้นที่ใชสอย สวนสํานักงาน 355.5 ตรม. สวนนิทรรศการ 1,252.5 ตรม. สวนสงเสริมการทองเที่ยว 397 ตรม. สวนบริการดานการทองเที่ยว 1,314.3 ตรม. สวนบริการและสนับสนุนโครงการ 273 ตรม. โถงทางเขา 178.22 ตรม. Public plaza 244.4 ตรม. สวนกิจกรรมการแสดง 93.6 ตรม. สวนจอดรถโครงการ 3,852 ตรม. รวมพื้นที่อาคาร 7,960.52 ตรม.
 • 88. สรุปการใชพื้นที่ดิน ชั้น 1 public plaza 244.4 สวนกิจกรรมการแสดง 93.6 โถงทางเขา 178.22 สวนสงเสริมการทองเที่ยว 397 สวนบริการดานการทองเที่ยว ที่พักคอยรับรองนักทองเที่ยว 112.5 รานเชารถ 150 ขายของที่ระลึก 50 หองน้ํา 148.5 รวม circulation(112.5+150+50+148.5)+138.3 599.3 สวนบริการและสนับสนุนโครงการ 273 สวนจอดรถโครงการ 3,852 สวนนิทรรศการ สวนนิทรรศการชั่วคราวภายนอก 54.57 สวนนิทรรศการถาวรภายนอก 100.29 สวนเตรียมงานและคลังนิทรรศการ 176 พื้นที่รับสงของ 58.5 สวนโถงนิทรรศการ 49.5 หองน้ํา 57 รวมสวนนิทรรศการ ของชั้น 1 circulation (54.57+100.29+176+58.5+49.5+57)+148.758= 644.62 สรุปชั้นที่ 1 ใชพื้นที่ 6,282.14
 • 89. ชั้น 2 สวนสํานักงาน 355.5 นิทรรศการ - นิทรรศการชั่วคราวภายใน 107.85 - นิทรรศการถาวรภายใน 323.34 - เจาหนาที่นิทรรศการ 36 รวมสวนนิทรรศการ ของชั้น 2 circulation (107.85+323.34+36)+140.157 = 607.35 สวนบริการดานการทองเที่ยว รานอาหาร 150 รานอินเตอรเน็ต 50 รานถายรูป 50 บริษัทนําเที่ยว 300 รวม circulation(150+50+50+300)+165 715 สรุปชั้นที่ 2 ใชพื้นที่ 1,677.85 ชั้นที่ 1 ใชพื้นที่ 6,282.14 ชั้นที่ 2 ใชพื้นที่ 1,677.85
 • 90. สรุปการใชพื้นที่ดิน ชั้นที่หนึ่งใชที่ดิน 6,282.14 ตรม. Landscape 30% 1,884.642 ตรม. รวม (6282.14+1884.642) = 8,166.782 ตรม. 8,166.782/1,600 = 5.104 ไร
 • 91. การลงทุนและความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ โครงการศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม เปนโครงการที่รองรับ โครงการ East - West corridor ที่เปนโครงการที่สรางขึ้นเพื่อเชื่อมโยง ประเทศ ทั้ง 3 เขาดวยกัน คือ ไทย ลาว เวียดนาม และ ภายหลังการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย ลาว แหงที่ 2 (จังหวัดมุกดาหาร) เสร็จ จะเห็นไดวาจํานวนนักทองเที่ยวผาน แดนมีจํานวนมากขึ้นทุกป เฉลี่ยปละ 1,154,140 คน มีมูลคาจากการทองเที่ยวปละ 1,420 ลานบาท รวมทั้งนโยบาย ของรัฐ ที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โครงการศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม จึง สามารถตอบสนองผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ East – West corridor และนโยบายของรัฐที่สงเสริการทอง เที่ยวเชิงวัฒนธรรมได โครงการศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม เปนโครงการของรัฐบาล ดําเนินงานโดยการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยไดรับความรวมมือจาก กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงตางประเทศ
 • 92. ขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐศาสตร เนื่องจากโครงการศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ลาว เวียดนาม เปนโครงการในลักษณะที่กอสราง ขึ้นเพื่อสนับสนุน โครงการ east west corridor และชวยเหลือ ดําเนินความสะดวกสบายแกนักทองเที่ยว เปน การลงทุนในทางดานงานบริการ ที่รัฐไมไดหวังวาจะตองไดรับการตอบแทนเปนเงินหรือมูลคาจากโครงการ แตหวังวา โครงการนี้จะชวยใหปริมาณนักทองเที่ยวและรายไดจากนักทองเที่ยวของป และของจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ใหคุมทุนกับที่รัฐ ลงทุนในการกอสรางสะพานดานผานแดน ดานศุลกากร และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ การลงทุนของโครงการ เนื่องจากโครงการศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม เปนโครงการของรัฐบาล ซึ่งตาม นโยบาย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ก็ใหการสงเสริมในเรื่องการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ ความเปนทองถิ่น และเพื่อรองรับการเกิดของสะพานมิตรภาพ ไทย ลาว แหงที่ 2 ดังนั้นการลงทุนโครงการ จึงสามารถ ลงทุนไดทั้งหมดตามแผนงานของโครงการ เพื่อความสมบูรณแบบของโครงการ เพื่อจะไดบรรลุเปาหมายที่วางไว และสนองนโยบายของรัฐ
 • 93. แหลงที่มาของเงินทุน จากการสนับสนุนโครงการจากรัฐบาล โดยผานหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ ดังนี้ - กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยสํานักพัฒนาการทองเที่ยว - งบประมาณจังหวัดมุกดาหาร ที่จะจัดสรรไวใหสนับสนุนโครงการ ซึ่งมีโครงการประเภทนี้อยูในแผนลงทุน ของจังหวัด ผลตอบแทนตอโครงการ จํานวนนักทองเที่ยวผานแดนมีจํานวนมากขึ้นทุกป เฉลี่ยปละ 1,154,140 คน มีมูลคาจากการทองเที่ยวปละ 1,420 ลานบาท นักทองเที่ยว 54 % จะเขาสูโครงการ คาใชจายของนักทองเที่ยว เฉลี่ย 823.35 บาท/วัน ใชจายตอศูนย สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม เฉลี่ยตอคนประมาณ 50 บาท ศูนยจึงนาจะไดรับผลตอบแทน 31,161,780 บาท/ป
 • 94. การคิดงบประมาณการลงทุน มูลคาที่ดิน บริเวณหนวยราชการตัวเมืองจังหวัดมุกดาหาร ราคา 10,000 บาท/ตร.ว. พื้นที่ดิน 8,166.782 ตร.ม. = 2041.7 ตร.ว. (2041.7x10,000) = 20,417,000 บาท คากอสรางอาคาร งานโครงสรางและงานระบบ 15,000 บาท/ตร.ม. (4,108.5x15,000) = 61,627,500 บาท คาตกแตงภายใน 20% ของราคากอสราง = 12,325,500 บาท พื้นที่ ที่จอดรถ 3,852 ตร.ม. (ตารางเมตรละ 900 บาท) = 3,466,800 บาท พื้นที่ Land scape 1,884.65 ตรม. (ตารางเมตรละ 2,000 บาท) = 3,769,300 บาท รวมราคาคากอสรางทั้งโครงการ = 81,189,100 บาท รวมงบประมาณการลงทุน 20,417,000 + 81,189,100 = 101,606,100 บาท
 • 95. การเลือกทําเลที่ตั้งโครงการ เนื่องดวยโครงการจัดตั้งขึ้นเพื่อเปน ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวดานวัฒนธรรม ที่ เชื่อมตอ ไทย ลาว เวียดนาม และการมี เสนทาง east – west corridor ที่มี สะพานมิตรภาพเปนตัวเชื่อม ทั้ง 3 ประเทศ ทําใหการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ใน 3 ประเทศ มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโครงการจึงเกิดที่จังหวัด มุกดาหาร ซึ่งเปนพื้นที่ที่ตั้งของสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว
 • 96. ขอพิจารณาในการเลือกที่ตั้ง พิจารณาพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อในตรงกับเปาหมาย จึงมีการ กําหนดหลักเกณฑ และเทียบเคียงความเหมาะสม มีพื้นที่ 2 พื้นที่ใน จังหวัดในการพิจารณา คือ 1.บริเวณดานผานแดน สะพานมิตรภาพไทย ลาว 2.บริเวณตัวเมือง จังหวัดมุกดาหาร
 • 97. บริเวณดานผานแดน สะพานมิตรภาพไทย ลาว เปนพื้นที่ๆ เปนที่ตั้งของดานตรวจคนเขาเมือง และสะพานมิตรภาพไทย ลาว แหงที่ 2 เปดใชงานเมื่อ 20 ธันวาคม 2549
 • 98. บริเวณตัวเมือง จังหวัดมุกดาหาร เปนที่ตั้งของศูนยราชการตางๆ และยังเปนจุดที่นักทองเที่ยวและผูเยี่ยมเยือนมักจะแวะเขามา เพื่อติดตอธุรการ ตางๆ แวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเลือกซื้อสินคา ชมวิวแมน้ําโขง ที่ตลาดอินโดจีน
 • 99. ขอพิจารณาในการเลือกพื้นที่ตั้งของโครงการในจังหวัดมุกดาหาร 1.ความเชื่อมตอระหวางประเทศ 2.ความเปนแหลงวัฒนธรรมและการทองเที่ยว 3.การติดตอเชื่อมโยงกับหนวยราชการตางๆ 4.การเขาถึงของกลุมเปาหมาย(นักทองเที่ยว) 5.ความพรอมในดานการใชพื้นที่ 6.การเปนสวนหนึ่งของคนในจังหวัด
 • 100. หัวขอที่ 1 ความเชื่อมตอระหวางประเทศ บริเวณดานผานแดน สะพานมิตรภาพไทย ลาว มีสะพานมิตรภาพไทย ลาว สามารถขนสงคน และรถยนตประเภทตางๆขามไปยังฝงลาวได โดยในปหนึ่งเฉลี่ยมี นักทองเที่ยวผานแดนโดยดานนี้ ทั้งขาเขาและขาออก 1,154,140 คน บริเวณตัวเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีดานผานแดนที่ทาเรือขามแมน้ําโขง ซึ่งใชมาตั้งแตกอนที่จะมีสะพานมิตรภาพไทย ลาว ซึ่งทางนี้โดยมากจะ เปนประชาชนในทองที่ และนักทองเที่ยวที่ประสงคจะขามไปเที่ยวแคสะหวันเขต ที่จะใชดานผานแดนที่ทาเรือนี้ เฉลี่ยปหนึ่งมีนักทองเที่ยวใช 108,444 คน และจากจุดนี้หางจากจุดผานแดนสะพานมิตรภาพไทย ลาว 7 กม. ดานผานแดนสะพาน ดานผานแดนสะพาน มิตรภาพไทย ลาว (ฝงไทย) มิตรภาพไทย ลาว (ฝงลาว) ดานผานแดนทาเรือขาม ดานผานแดนทาเรือขาม ฝาก จ.มุกดาหาร(ฝงไทย) ฝาก สะหวันเขต(ฝงลาว)
 • 101. หัวขอที่ 2 ความเชื่อมโยงแหลงวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยว บริเวณดานผานแดน สะพานมิตรภาพไทย ลาว จากจุดผานแดนจะแยกออกเปน 2 เสนทางคือทางใตไป จ.มุกดาหาร ทางเหนือไป จ.นครพนม ซึ่งหางจาก จ. มุกดาหาร 7 กม. ซึ่งก็ทําใหหางจากพื้นที่ทองเที่ยว และ พื้นที่ที่รวมวัฒนธรรมเอาไวดวย บริเวณตัวเมือง จังหวัดมุกดาหาร อยูในพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวและแหลงวัฒนธรรมของจังหวัดมุกดาหาร เชน วัดศรีมงคลเหนือ นอกจากนี้ การจัดประเพณีตางๆ วันสําคัญตางๆยังจัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารอีกดวย เชน ประเพณีแขงเรือออกพรรษาจัดขึ้นบริเวณดานหนาของตลาดอิน โดจีน ประเพณีสงกรานตจัดที่สวนสาธารณะของจังหวัด วันสําคัญตางๆจัดที่สนามหญาหนาศาลากลางเกา เปนตน นอกจากนี้ตัว จังหวัดยังมีตลาดอินโดจีนที่เปนพื้นที่คาขายสิ้นคาของทั้ง 3 ประเทศอีกดวย วัดศรีมงคลเหนือ สนามหญาหนาศาลากลางเกา สนามกีฬาจังหวัด ตลาดอินโดจีน สวนสาธารณะของจังหวัด
 • 102. หัวขอที่ 3 การติดตอเชื่อมโยงกับหนวยราชการตางๆ บริเวณดานผานแดน สะพานมิตรภาพไทย ลาว จะตองเดินทาง 7 กิโลเมตรเพื่อมาติดตอธุระกับหนวยราชการตางๆ บริเวณตัวเมือง จังหวัดมุกดาหาร อยูใกลกับหนวยราชการตางๆ สามารถเดินทางติดตอไดสะดวก ทําใหสามารถจัดแจงทําธุรการตางๆไดในเวลาอัน สั้น และสามารถทําธุระตางๆ ใหเสร็จไดในทีเดียว
 • 103. หัวขอที่ 4 การเขาถึงของกลุมเปาหมาย (นักทองเที่ยว) บริเวณดานผานแดน สะพานมิตรภาพไทย ลาว นักทองเที่ยวที่ประสงคจะขามแดนเลย สามารถที่จะขามไดโดยสะดวก กลุมนักทองเที่ยวตางๆ จะตองผานมายังจุดนี้ บริเวณตัวเมือง จังหวัดมุกดาหาร รับนักทองเที่ยวที่จะผานแดนในขาเขาหรือขาออก จะมาใชตัวจังหวัดมุกดาหารในการเปนจุดพัก หรือทําธุรการตางๆเชนในสวน ราชการ และ ธุระสวนบุคคล ซึ่งจังหวัดมุกดาหารจะรับนักทองเที่ยวที่มาจาก อํานาจเจริญ กาฬสินธุ ยโสธร(กรุงเทพฯ) และ จาก นครพนม ซึ่งจะเขามาเพื่อพักผอน และ เตรียมตัวที่จะเขาไปเที่ยวใน ลาว และ เวียดนาม ตอไป(ขาออกจากประเทศไทย) และเปนที่พัก และเตรียมตัวของนักทองเที่ยว ที่จะเขามาเที่ยวในไทยหรืตอไปยังพมา และ มาเลเซีย(ขาเขามาประเทศไทย) ไป จ.นครพนม ไป จ.กาฬสินธุ ไป จ. ยโสธร ไป จ. อํานาจเจริญ
 • 104. หัวขอที่ 5 ความพรอมในดานการใชพื้นที่ บริเวณดานผานแดน สะพานมิตรภาพไทย ลาว บริเวณดานผานแดน การเขาไปใชพื้นที่มีความเปนไปไดยากเพราะบริเวณโดยรอบเปนที่ของชาวบาน สวนตัวดานเองก็มี การจัดสรร พื้นที่ตางๆเพื่อทําประโยชนหรือเปนโครงการกอสรางไวแลว ทําใหมีโอกาสในการที่จะเลือกพื้นที่ที่จะทํา โครงการไดนอย
 • 105. บริเวณตัวเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่ในการที่จะเลือกในการทําโครงการหลายพื้นที่ซึ่งก็เปนที่วางของราชการ หรือที่วางที่ไมไดทําอะไร
 • 106. หัวขอที่ 6 การเปนสวนหนึ่งของคนในจังหวัด บริเวณดานผานแดน สะพานมิตรภาพไทย ลาว โครงการจะไมคอยผูกพันกับคนในจังหวัดมุกดาหาร เพราะอยูไกลจากตัวเมือง ความผูกพันกับประชาชนจึงเกิดได ยาก อีกทั่งคนในทองถิ่นมักจะขามไป ลาว เพื่อติดตอการคาหรือไปเยี่ยมญาติ ก็มักใชทาเรือขามฝากที่อยูที่ตัว เมือง บริเวณตัวเมือง จังหวัดมุกดาหาร อยูใจกลางเมืองมีโอกาสสูงที่จะเปนที่รักและผูกพันกับคนในเมือง ซึ่งสามารถทําใหโครงการเปนสวนหนึ่งของจังหวัดได
 • 107. สรุปขอเปรียบเทียบความเหมาะสมสําหรับที่ตั้ง โครงการ ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม หัวขอในการพิจารณา เกณฑพิจารณา บริเวณสะพาน บริเวณตัวจังหวัด มิตรภาพไทย ลาว มุกดาหาร 1.ความเชื่อมตอระหวางประเทศ 25 25 15 2.ความเปนแหลงวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยว 20 10 20 3.การติดตอเชื่อมโยงกับหนวยราชการตางๆ 10 5 10 4.การเขาถึงของกลุมเปาหมาย (นักทองเที่ยว) 20 15 15 5.ความพรอมในดานการใชพื้นที่ 10 5 10 6.การเปนสวนหนึ่งของคนในจังหวัด 15 5 15 รวม 100 65 85 สรุป จากหัวขอในการพิจารณา และเกณฑคะแนน จะเห็นไดวา บริเวณตัวจังหวัดมีความเหมาะสม ในการพิจารณาเปนที่ต้งของ ั โครงการ ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลาวเวียดนาม
 • 108. พิจารณาที่ตั้งโครงการจากพื้นที่ในตัวจังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ในตัวจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่สวนสําคัญตางๆ ดังนี้ ศาลากลางจังหวัด สนามหญาหนาศาลากลางจังหวัด สถานที่ราชการตางๆ คลองที่สําคัญของจังหวัด ของจังหวัดมุกดาหาร สนามกีฬาจังหวัด ทาเรือขามฝาก เทศบาลเมืองมุกดาหาร สวนสาธารณะของ จ.มุกดาหาร ตลาดอินโดจีน
 • 109. สามารถแบงเปน 3 สวนพื้นที่
 • 110. พิจารณาพื้นที่วางเทียบกับขนาดของโครงการ 1 2 3
 • 111. Site ที่ 1 ริมคลองอยูใกลแมน้ําโขง เหตุผลที่พิจารณา site ที่หนึ่ง - สามารถมองเห็นแมน้ําโขงได - อยูใกลดานขามแดนที่ทาเรือ - อยูหัวถนนที่ถนนเสนนี้สามารถเขาถึง ดานขามแดนที่ทาเรือ วัดศรีมงคลเหนือ และตลาดทาเรือตลาดอินโดจีน - ติดกับคลองซึ่งมีความสําคัญกับคนในอําเภอเมืองมุกดาหาร
 • 112. site ทาเรือขามฝาก ไปสถานที่ราชการตางๆ วัดศรีมงคลเหนือ ของจังหวัดมุกดาหาร ตลาดอินโดจีน
 • 113. รูปถายบริเวณ site ที่ 1 ขนาด 5,400 ตรม.
 • 114. Site ที่ 2 สนามหญาหนาศาลาวาการเกา site ทาเรือขามฝาก สนามกีฬาจังหวัด วัดศรีมงคลเหนือ ตลาดอินโดจีน สวนสาธารณะ จังหวัดมุกดาหาร เหตุผลที่พิจารณา site ที่สอง - อยูในพื้นที่ราชการบริเวณสนามหญาหนาศาลาวาการเกา ทําใหการติดตอราชการไดสะดวก - ใชพื้นที่วางเดิมของราชการที่มีอยูแลว - เปนบริเวณที่จะจัดงานในวันสําคัญตางๆ - อยูบนถนนเสนเดียวกับดานขามแดนทาเรือ และ วัดศรีมงคลเหนือ - สามารถเชื่อมตรงไปยังสวนสาธารณะของจังหวัด เพราะอยูบนถนนเสนเดียวกัน - อยูใกลตลาดซึ่งมีคนจํานวนมาก ทําใหโครงการเปนที่สนใจของประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร
 • 115. รูปถายบริเวณ site ที่ 2 ขนาด 5,600 ตรม.
 • 116. Site ที่ 3 บริเวณใกลสวนสาธารณะ หนาโรงแรมแกรนโฮเต็ล site ทาเรือขามฝาก พื้นที่ของหนวยราชการตางๆ โรงแรมแกรนโฮเต็ล สนามกีฬาจังหวัด วัดศรีมงคลเหนือ ตลาดอินโดจีน สวนสาธารณะ จังหวัดมุกดาหาร โรงแรมพลอยโฮเต็ล เหตุผลที่พิจารณา site ที่สอง - อยูในบริเวณที่อยูระหวางพื้นที่ของสวนสาธารณะ และ พื้นที่ของหนวยงานราชการ ซึ่งทําใหมีความเชื่อมโยงตอกัน - อยูบริเวณที่ขนาบดวยโรงแรมขนาดใหญ 2 โรงแรม คือ โรงแรม แกรน โฮเต็ล และโรงแรม พลอย โฮเต็ล เปน ประโยชนตอการเขามาพักของนักทองเที่ยว - อยูบริเวณกึ่งกลางของ 3 สวนที่จัดกิจกรรมของจังหวัดคือ สนามกีฬาจังหวัด สวนสาธารณะของจังหวัด และสนาม หญาหนาศาลาวาการจังหวัดเกา - อยูบนถนนเสนเดียวกับดานผานแดนทาเรือ โดยตรงขึ้นไปจนถึงแมน้ําโขง - อยูใกลกับถนนใหญที่เขาสูตัวจังหวัด - อยูใกลพื้นที่สาธารณะตางๆทําใหประชาชนในจังหวัดเมื่อมาสวนสาธารณะตางๆแลวสามารถเชื่อมโยง หรือ เขา มาถึงในโครงการได เกิดเปนความตอเนื่องกัน
 • 117. รูปถายบริเวณ site ที่ 3 ขนาด 5,114.612 ตรม.
 • 118. ผังแสดงการใชประโยชนที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
 • 119. การพิจารณาการเลือกที่ตั้งโครงการศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม 1. การสัญจรขามแดน(ขามประเทศ) 2. การเขาถึงพื้นที่วัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยว 3. การเชื่อมโยงกับพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมและการทองเที่ยว 4. ความสัมพันธกับกลุมเปาหมาย(นักทองเที่ยว) 5. ขนาดและรูปรางของที่ตั้ง 6. ความงามดานสภาพแวดลอมของพื้นที่ 7. การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 8. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 9.การมีสวนรวมกับประชาชนในทองที่(จังหวัดมุกดาหาร)
 • 120. หลักเกณฑ ริมคลองอยูใกลแมน้ําโขง สนามหญาหนาศาลาวา บริเวณใกลสวนสาธารณะ Site 1 การเกา Site 2 หนาโรงแรมแกรนโฮเต็ล Site 3 การสัญจรขามแดน เปนจุดที่อยูใกลกับดานตรวจคนเขา อยูบนถนนเสนเดียวกับถนนที่ไปสู อยูบนถนนเสนเดียวกับถนนที่ไปสู (ขามประเทศ) เมืองเดิม ซึ่งเปนการคมนาคมแบบ ดานผานแดนทาขามฝาก หาก ดานผานแดนทาขามฝาก หาก นั่งเรือขามไป สปป.ลาว ซึ่งปจจุบัน ประมาณ 500 เมตร ประมาณ 1,000 เมตร ยังเปดใชอยู แตมีปริมาณที่นอยลง และมีลักษณะเปนเหมือนการขาม แบบประชาชนชาวบานและขนสงสิ คาแบบอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเขาถึงพื้นที่วัฒนธรรม อยูในยานตัวเมือง ซึ่งเปนจุด อยูในยานตัวเมือง ซึ่งเปนจุด อยูในยานตัวเมือง ซึ่งเปนจุด และแหลงทองเที่ยว ประวัติศาสตรในการสรางเมืองขึ้น ประวัติศาสตรในการสรางเมืองขึ้น ประวัติศาสตรในการสรางเมืองขึ้น เมื่อในอดีต มีวัด เกาแก คูบานคูเมือง เมื่อในอดีต มีวัด เกาแก คูบานคูเมือง เมื่อในอดีต แตอยูหางออกมาจาก และอยูใกลกับแมน้ําโขง และอยูติดกับศาลหลักเมือง siteที่สอง 500 เมตร การเชื่อมโยงกับพื้นที่จัด อยูใกลแมน้ําโขง ซึ่งเปนบริเวณ อยูในที่มักจะจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อยูกลางบริเวณที่ทางจังหวัดจัด กิจกรรมเพื่อสงเสริม เดียวกับที่จัดประเพณีแขงเรือออก สําคัญตางๆของเมือง กิจกรรมตางๆ ทั้งศาลาวาการ สนาม พรรษา กีฬาจังหวัด และสวนสาธารณะ วัฒนธรรมและการทองเที่ยว จังหวัด ความสัมพันธกับ นักทองเที่ยวมักจะไมผาน เพราะ นักทองเที่ยวมักจะผานเพราะอยูจุด นักทองเที่ยวมักจะผานเพราะอยูจุด กลุมเปาหมาย(นักทองเที่ยว) มักจะตรงไปที่ดานผานแดนทาเรือ กลางของเมือง และอยูบนถนนเสน กลางของเมืองแตจะนอยกวา site ขามฝากเลย แตนักทองเที่ยวเมื่ออยู เดียวกับดานผานแดนทาเรือขามฝาก ที่ 2 ที่ทาเรือก็สามารถมองเห็นมายังพื้นที่ นี้ได
 • 121. หลักเกณฑ ริมคลองอยูใกลแมน้ําโขง สนามหญาหนาศาลาวา บริเวณใกลสวนสาธารณะ Site 1 การเกา Site 2 หนาโรงแรมแกรนโฮเต็ล Site 3 ขนาดและรูปรางของที่ตั้ง เปนสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 5,400 เปนสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 5,600 เปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูขนาด ตรม. ตรม. 5,114.612 ตรม. ความงามดานสภาพแวดลอม มีคลองอยูดานขาง และสามารถ มีสภาพเปนเมืองโดยรอบ มีตลาด มีพื้นที่อยูติดสวนสาธารณะ และ มองเห็นแมน้ําโขงได และยังมีพื้นที่สี และหางรานอยูบริเวณรอบ site สนามกีฬาจังหวัดซึ่งมีพื้นที่สีเขียวอยู เขียวบริเวณดานหลังและดานตรง โดยรอบ ขามกับ site การเปลี่ยนแปลงในอนาคต จะทําใหพื้นที่เปนที่สนใจ และมี จะมีความครึกครื้นขึ้นบริเวณ site กลายเปนจุดที่ประชาชนและ ผูคนเขามามากขึ้น อาจกอใหเกิดปญหารถติด นักทองเที่ยวจะเขามาสูโครงการและ การจราจรติดขัด รวมใชพื้นที่ดวยกัน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะตองมีการตัดตนไม และปรับพื้นที่ ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แตมี ไมไดตัดตนไม แตมีผลในแงของ ผลตอมุมมองตอสถานที่ราชการ เชน มุมมองที่จะมีตอสวนสาธารณะ ศาลาวาการเกา และศาลหลักเมือง สนามกีฬา และ สวนราชการตางๆ การมีสวนรวมกับประชาชน อยูใกลกับพื้นที่ประวัติศาสตรของ อยูกึ่งกลางเมืองประชาชนในเมือง อยูใกลกับสวนสาธารณะตางๆและ ในทองที่(จังหวัดมุกดาหาร) เมือง ริมคลองและแมน้ําโขงที่เปนสิ่ง ยอมมีสวนรวมในโครงการ แต อยูใกลโรงแรมที่พัก ทําใหการมีสวน ที่ชาวจังหวัดมีความผูกพันมาแตใน การจราจรที่หนาแนน อาจทําให รวมกับประชาชน เปนในลักษณะที่ อดีต การมีสวนรวมกับโครงการจึง ความสนใจตอโครงการมีนอยลง ประชาชนเขามาใชโดยสบายใจ โดย สรางขึ้นเพื่อสืบสานความสัมพัน นี้ ตอเนื่องและเชื่อมโยงกัน ใหอยูกับชาวมุกดาหารตอไปได
 • 122. หลักเกณฑ ริมคลองอยูใกลแมน้ํา สนามหญาหนาศาลาวา บริเวณใกลสวนสาธารณะ หนาโรงแรมแกรน โขง Site 1 การเกา Site 2 โฮเต็ล Site 3 การสัญจรขามแดน(ขามประเทศ) 20 18 14 12 การเขาถึงพื้นที่วัฒนธรรมและแหลง 15 15 12 10 ทองเที่ยว การเชื่อมโยงกับพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อ 20 15 15 15 สงเสริมวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ความสัมพันธกับกลุมเปาหมาย 15 12 10 8 (นักทองเที่ยว) ขนาดและรูปรางของที่ตั้ง 5 4 3 3 ความงามดานสภาพแวดลอมของพื้นที่ 5 5 2 3 การเปลี่ยนแปลงในอนาคตตอบริบท 5 4 3 3 โดยรอบ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในการ 5 2 4 3 กอสรางโครงการ การมีสวนรวมกับประชาชนในทองที่ 10 10 6 6 (จังหวัดมุกดาหาร) รวม 100 85 69 63
 • 123. สรุปผลการเลือกที่ตั้งโครงการ จากขอพิจารณา และเกณฑการใหคะแนน จะเห็นไดวา บริเวณริมคลองติดกับแมน้ําโขงใกลกับดานผานแดนทาเรือขาม ฝากแมน้ําโขง มีความเหมาะสมที่สุดในการเลือกเปนที่ตั้ง ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม
 • 124. END