Hồ Vĩnh Khoa trả lời phỏng vấn liên quan bộ phim HOTBOY nổi loạn

664 views
611 views

Published on

Hồ Vĩnh Khoa trả lời phỏng vấn liên quan bộ phim HOTBOY nổi loạn

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
664
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hồ Vĩnh Khoa trả lời phỏng vấn liên quan bộ phim HOTBOY nổi loạn

  1. 1. VAÊN HOÙA - GIAÛI TRÍ THÖÙ BA 6-9-2011 15BOÄ PHIM “HOTBOY NOÅI LOAÏN”Caøng gaàn thôøi gian ra Maïi daâm ñoàng tính vaø...raïp, boä phim “Hoyboynoåi loaïn” cuûa ñaïo dieãnVuõ Ngoïc Ñaõng vôùi 3chaøng hotboy LöôngMaïnh Haûi, Linh Sôn vaøHoà Vónh Khoa caøng taêngnhieät vôùi haøng loaïttrailer cöïc “noùng”...LONG NGUYEÃN (thöïc hieän)K hoâng chæ “ñoát chaùy” maøn aûnh vôùi nhöõng caûnh “khoùa moâi” noùng boûng cuûa 2 chaøng “ñöïc röïa”, boä phim coøn khieán döluaän quan taâm ñaëc bieät sau khi ñöôïcmôøi tham gia LH phim Toronto - lieânhoan phim lôùn thöù hai theá giôùi. Nhaän moät trong hai vai nam chínhcuûa “Hotboy noåi loaïn”, Hoà Vónh Khoañaõ chia seû vôùi Theå thao Ngaøy nay veàquaù trình ñoùng phim vaø döï ñònh cuûaanh trong thôøi gian tôùi. Hoà Vónh Khoa tham gia vaøo phimsau 15 phuùt thöû vai vaø moät cuoäc ñieänthoaïi daøi 2 phuùt cuûa ñaïo dieãn VuõNgoïc Ñaõng, cuoäc ñieän thoaïi quyeátñònh ñoù coù noäi dung gì vaäy? Sau 15 phuùt thöû vai, ñoïc kyõ kòchbaûn, phaân tích veà nhaân vaät toâi ñaõ coùquyeát ñònh cuûa mình. Cuoäc ñieänthoaïi 2 phuùt ñoù chæ ñôn giaûn laø toâinhaän lôøi tham gia boä phim vaø nhöõngsuy nghó cuûa toâi veà kòch baûn, cuõngnhö nhaân vaät maø toâi seõ ñaûm nhaän. Hoà Vónh Khoa chæ nhaän nhöõngdöï aùn phim anh thaáy höùng thuù vaø haøng. Nhöng nhöõng kinh nghieäm ñoù quaù ít so vôùi moät boä phim lôùn maø toâi khoâng gian thöôøng phaûi tónh laëng thì mình seõ deã daøng dieãn hôn vì Caùm ôn vì nhöõng bình luaän toát cuûa moïi ngöôøi. Thöïc söï moïi ngöôøi Giôùi “gay” phaûn öùngphuø hôïp. Vôùi "Hotboy noåi loaïn", tham gia, vì vaäy toâi coá gaéng raát nhieàu vaäy khoâng coù gì laø deã daøng caû. cuõng chöa ai xem phim, chöa xemanh thaáy höùng thuù nhaát ôû ñieåm gì? vaø ñaëc bieät laø söï giuùp ñôõ cuûa eâ-kíp. Hoà Vónh Khoa noùi muoán ñi theo toâi ñoùng ra sao neân cuõng chaúng theå Ñieàu laøm toâi höùng thuù ôû boä phim Caûnh quay khoù nhaát vôùi toâi laø caûnh con ñöôøng ca haùt, vaø anh cuõng laø bieát ñöôïc sau phim toâi coù böùt phaùnaøy chính laø ñöôïc laøm vieäc vôùi moät khoùc ñaàu tieân. Tröôùc ñaây toâi cuõng ca só haùt chính trong boä phim naøy, hay khoâng. Moïi thöù vaãn coøn ñangeâ-kíp raát chuyeân nghieäp, noù giuùp toâi töøng coù dòp dieãn khoùc, nhöng khoâng döôøng nhö anh ñaõ coù moät keá naèm ôû phía tröôùc. Coøn quaù sôùm ñeåtöï tin hôn bôûi ñaây laø vai dieãn ñaàu tieân gian luùc ñoù khaù deã taäp trung, coøn hoaïch khaù baøi baûn cho vieäc ñoù? noùi toâi neân chuyeân taâm vaøo ñoùngcuûa mình. Ngoaøi ra, nhaân vaät Khoâi hieän tröôøng quay thì coù raát ñoâng Ca haùt laø nieàm ñam meâ cuûa toâi phim khoâng neân laøm ca só, vì hieän taïitrong phim maø toâi ñaûm nhaän laø moät ngöôøi ñeán xem, vôùi nhieàu aâm thanh maø, vì vaäy vieäc chuaån bò moät keá toâi chöa ra maét moät saûn phaåm aâmngöôøi tính caùch soáng noäi taâm, phaûi hoãn taïp khaùc nhau. Ngoaøi ra, toâi coøn hoaïch daøi hôi cho noù laø chuyeän nhaïc naøo hoaøn chænh ngoaøi nhöõngdieãn xuaát khoù neân toâi cuõng muoán thöû bò aùp löïc veà phim nöõa, vì coâng ñoaïn ñöông nhieân. Toâi ñaõ maát 2 naêm mieät baøi haùt rôøi raïc tung leân maïng ñeå Asöùc mình. Ñaây khoâng chæ laø moät boä laøm phim nhöïa raát ñaét tieàn neân ñoaøn maøi ñeå hoïc thanh nhaïc, vuõ ñaïo, reøn thaêm doø thò hieáu. Album ñaàu tay môùi nh Huyønh Minh Thaûo (aûnh) -phim veà ñeà taøi ñoàng tính, maø coøn laø laøm phim khoâng theå cöù baám maùy vaø luyeän veà hình theå vaø hieän taïi toâi ñaõ laø saûn phaåm hoaøn chænh ñaàu tieân saùng laäp Dieãn ñaøn daønh chosöï phaûn aùnh, moâ taû chaân thöïc veà ñôøi chôø ñôïi toâi khoùc ñöôïc. May maén thay saün saøng theo ñuoåi ñam meâ cuûa maø toâi ñaët nhieàu kyø voïng. cha meï vaø ngöôøi thaân cuûasoáng ngheà nghieäp cuûa nhöõng ngöôøi veà sau naøy moïi thöù cuõng ñaõ oån, neáu mình. May maén noái tieáp may maén, Thôøi gian naøy toâi ñang doàn söùc nhöõng ngöôøi ñoàng tính (PFLAG.vn)haønh ngheà maïi daâm ñoàng tính. Toâi tính sô sô, suoát quaõng thôøi gian ñoùng toâi laïi ñöôïc choïn laø ngöôøi haùt caùc ca cho album, cuõng ñaõ laøm xong 70%. noùi vôùi Theå thao Ngaøy nay raèng caùhy voïng boä phim seõ laø moät lôøi caûnh “Hot boy noåi loaïn” toâi cuõng phaûi khoùc khuùc cuûa nhaïc phim neân ñaây cuõng laø Saép tôùi, moät soá baøi haùt nhaïc phim do nhaân anh vaø caùc thaønh vieânbaùo ñeán nhöõng ngöôøi coù yù ñònh laøm tôùi maáy laàn ñaáy chöù. dòp ñeå khaùn giaû chuù yù hôn ñeán mình. toâi theå hieän trong “Hotboy noåi loaïn” PFLAG.vn "quan taâm ñaëc bieät vaøcoâng vieäc naøy. Veà phaàn mình, toâi Laø moät ngöôøi soáng khaù noäi taâm, Vaøo khoaûng giöõa thaùng 10, toâi seõ cuõng seõ ñöôïc giôùi thieäu tôùi khaùn giaû. theo doõi saùt sao" caùc thoâng tin lieânmong vai dieãn ñaëc bieät naøy seõ chaéc anh khoâng gaëp khoù khaên gì cho ra maét album ñaàu tay cuûa mình Thaät söï, thôøi ñieåm thaùng 10 raát quan quan ñeán boä phim "Hotboy noåinhaän ñöôïc nhieàu söï ñoàng caûm vaø khi phaûi theå hieän nhöõng caûnh theå vôùi caùc ca khuùc theo phong caùch troïng vôùi toâi, ñoù vöøa laø thôøi gian loaïn" vì tieâu chí cuûa PFLAG laø cungchuù yù töø phía ngöôøi xem. hieän taâm lyù nhaân vaät? pop ballad, R&B. Vôùi nhöõng coá gaéng “Hotboy noåi loaïn vaø caâu chuyeän veà caáp caùc thoâng tin khoa hoïc, chính Khoâng ñöôïc ñaøo taïo veà dieãn Moïi ngöôøi ñeàu nghó nhö vaäy cuûa mình trong coâng vieäc, toâi hy thaèng Cöôøi, coâ gaùi ñieám vaø con vòt” xaùc veà ngöôøi ñoàng tính vì nhöõngxuaát, caûnh naøo trong phim "laøm nhöng khi vaøo vai roài môùi thaáy voïng khaùn giaû seõ khoâng chæ uûng hoä ra raïp (ngaøy 14-10), laïi vöøa laø luùc toâi bình luaän traùi chieàu lieân quan ñeánkhoù" anh nhieàu nhaát? khoâng phaûi vaäy, vôùi nhöõng phaân toâi ôû phim maø coøn caû trong aâm nhaïc. phaùt haønh album rieâng, coù theå luùc ñoù caùc caûnh noùng cuûa boä phim. Thöïc ra toâi cuõng ñaõ töøng hoïc gaàn ñoaïn theå hieän noäi taâm nhaân vaät toâi Nhieàu ngöôøi bình luaän Hoà Vónh toâi seõ raát meät khi phaûi chaïy ñua vôùi “Ngöôøi ñoàng tính cuõng nhö ngöôøi2 naêm taïi tröôøng Saân khaáu - Ñieän phaûi dieãn laøm sao cho noù thaät Khoa seõ böùt phaù sau khi boä phim moïi thöù, nhöng chaéc haún laø seõ raát vui dò tính, hoï cuõng coù nhöõng luùc aâuaûnh vaø coù dòp tieáp xuùc vôùi moät soá eâ- nhaát, khoâng bò goø boù veà taâm lyù. ñöôïc coâng chieáu, sao anh khoâng vaø toâi ñang haùo höùc chôø tôùi ngaøy ñoù. yeám, yeâu thöông nhau. Nhöng neáukíp laøm phim, khi ñöôïc choïn laøm Cuõng gioáng nhö caûnh khoùc thì vôùi chuyeân taâm ñoùng phim maø laïi cöù Caûm ôn Hoà Vónh Khoa veà cuoäc quaù sa ñaø vaøo khai thaùc caûnh noùnggöông maët quaûng caùo cho caùc nhaõn nhöõng caûnh dieãn taäp trung taâm lyù muoán laøm ca só? trao ñoåi. thì seõ daãn tôùi vieäc ñònh höôùng khoâng toát cho dö luaän xaõ hoäi.NGAØY HAÏNH PHUÙC PHAÙT QUAØ ÔÛ CUÛ CHI PFLAG.vn ñaõ laøm saün caùc taäp hoà sô cung caáp nhöõng thoâng tin chính xaùc, khoa hoïc veà vaán ñeà ñoàng tính Lieân minh töø thieän vaø quan ñieåm cuûa PFLAG.vn Vieät Nam. Chuùng toâi theo doõi thoâng tin veà caùc boä phim coù chuû ñeà naøy moät S aùng ngaøy 4-9-2011, ñoaøn töø goùp phaàn taïo cho caùc em moät ngaøy caùch saùt sao, khi caàn thieát, chuùng thieän vôùi caùc ñaïi dieän cuûa Baùo Teát Trung thu troïn veïn vaø aám cuùng. toâi saün saøng leân tieáng ñeà nghò cô Theå thao Ngaøy nay, Phuï nöõ Caùc baïn treû trong nhoùm Ngaøy quan caáp pheùp can thieäp ñeå ngaên Ngaøy nay, nhaø saùch treân maïng haïnh phuùc cho bieát sau chuyeán ñi seõ chaën hoaëc caét bôùt nhöõng caûnh Vinabook.com vaø nhoùm Ngaøy haïnh laïi tieáp tuïc baét tay vaøo vieäc quyeân phim coù theå gaây phaûn caûm. phuùc (ngayhanhphuc.org) ñaõ tôùi goùp töø thieän cho ñeâm phaùt quaø cho Anh Thaûo noùi theâm raèng khi phaùt quaø cho hôn 100 em nhoû taïi treû em ñöôøng phoá vaøo toái ngaøy 12-9 xem qua nhöõng caûnh noùng trong maùi aám gia ñình tình thöông Thieân taïi caùc tuyeán ñöôøng noäi thaønh ôû trailer cuûa "Hotboy noåi loaïn" nhaän Phuùc ôû Cuû Chi. thaønh phoá Hoà Chí Minh. Chöông thaáy ñaây laø "nhöõng caûnh quay Ñoaøn ñaõ phaùt caùc phaàn quaø goàm taäp trình do Baùo Theå thao Ngaøy nay baûo ñeïp", tuy coù "noùng", nhöng raát vôû, buùt vieát, ñoà chôi, saùch truyeän, baùnh trôï thoâng tin chính thöùc. ngheä thuaät, ñöôïc chaêm chuùt vaø trung thu, söõa hoäp cho caùc em nhoû ñeå M.M theå hieän söï coâng phu. Baùo Theå Thao Ngaøy Nay ra haøng ngaøy, tröø thöù Saùu GPXB soá 1128/GP-BTTTT do Boä TTTT caáp ngaøy 22-7-2011 Phoù Toång bieân taäp: LEÂ QUOÁC HUY Toøa soaïn: 14A Trònh Hoaøi Ñöùc, Haø Noäi. ÑT: 04-3823 2658, Fax: 04-3823 2657 Vaên phoøng Lieân laïc phía Nam: 19 Voõ Vaên Taàn, Quaän 3, TP.HCM. ÑT: 08-3930 2732; Fax: 08-3930 2735. Email: baottnn@ gmail.com Cheá baûn vaø in taïi Coâng ty in Nhaân Daân - Haø Noäi, Cty ITAXA - TP.HCM Boä phaän quaûng caùo: Coâng ty Coå Phaàn Tin Töùc Coäng. Taàng 8, Toøa nhaø Bieån Baéc, Soá 1070 Ñöôøng Ñeâ La Thaønh, Ba Ñình, Haø Noäi. ÑT: 04-3771 2345; Fax: 04-3724 5041; DÑ: 0948 226 187 VP phía Nam: P707- 708, Cao oác 255 Traàn Höng Ñaïo, Phöôøng Coâ Giang, Quaän 1, TP.HCM. Ñieän thoaïi: 08 - 3920 7628; Fax: 08 - 38360 338; Mobile: 0902 697 769 Phaùt haønh taïi caùc tænh, thaønh treân toaøn quoác: Cty TNHH Tröôøng Phaùt - 179 Lyù Chính Thaéng, Quaän 3, TP.HCM. ÑT: 08-3935 1751; FAX: 08-3935 1753

×