FÚZE A JEJÍ PRŮBĚH    Fúze je jednou možností sdružení podniku. Statutární orgány dvou nebo více firem sedohodnou na j...
Průběh fúze    Nejprve je důležité stanovit již zmíněný rozhodný den podle § 10 Zákona č. 125/2008Sb., o přeměnách obc...
Obr.č.2 Průběh fúze8ArgumentaceJako téma svého odborného textu jsem si vybrala fúzi a její průběh. Je pro mě přínosem lépe...
ŠTUDENTOVÁ, Marie. Fúze a akvizice a vybrané související daňové otázky *online+. 2012 *cit. 2012-12-04]. Diplomová práce. ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

FUZE A JEJI PRUBEH

367 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

FUZE A JEJI PRUBEH

 1. 1. FÚZE A JEJÍ PRŮBĚH Fúze je jednou možností sdružení podniku. Statutární orgány dvou nebo více firem sedohodnou na jejich spojení s tím, že požádají vlastníky těchto firem o schválení. Fúze můženabývat dvou forem – sloučení nebo splynutí. Sloučením dochází k zániku jedné nebo více zezúčastněných společností a jmění přebírá pouze jedna z fúzujících společností, která seoznačuje jako nástupnická. Splynutím rozumíme situaci, kdy u všech zúčastněnýchspolečnosti dochází k zániku a vzniká jedna nová nástupnická společnost. 1 Podle vztahufúzujících firem můžeme rozlišit fúzi horizontální, která představuje sloučení firempodnikajících ve stejném oboru či odvětví. Vertikální fúzí rozumíme spojení firem vzájemněna sobě závislých při různých stupních výroby. Dalším typem je fúze kongenerická akonglomerátní. Kongenerická fúze označuje spojení dvou firem z příbuzných oborůpodnikání, ale nevyrábí identický produkt. Cílem může být snaha o dosažení úspor z rozsahu.Konglomerátní fúzí označujeme sloučení firem z odlišných odvětví. 2 Pro slučováníspolečností může být celá řada motivů. Mezi nejčastější jsou to úspory z rozsahu, finančníúspory, větší podíl na trhu, diverzifikace, daňové motivy apod. Obr.č.1 Druhy fúze3Právní úprava fúze Právní vymezení fúze od 1.července 2008 upravuje zákon č. 125/2008 Sb.,opřeměnách obchodních společností a družstev.4 Do té doby převážná část problematiky bylaobsažena v Obchodním zákoníku. Fúze velkých společností v tržních ekonomikách sledujístátní orgány, aby nedocházelo ke vzniku monopolům a omezováním hospodářské soutěže.To má v ČR na starosti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který fúze schvaluje. Dále jenutno dodržovat daňové standarty obsažené ve směrnici Rady 90/343/EHS a účetní standartyobsažené převážně v zákoně č. 125/2008 Sb.,o přeměnách obchodních společností a družstev.1 HLAVÁČ, Jiří. Fúze a akvizice: proces nákupu a prodeje firem. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2010, 129 s.ISBN 978-802-4516-356.2 Motivy pro přeměny a akvizice společností. A&CE Group [online]. [cit. 2012-12-03]. Dostupné z:http://www.ace.cz/cz/sluzby-fuze_akvizice-fuze-motivy.html3 Zdroj : http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/hospodarska-soutez-opu-13213.html4 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev dostupný z :www.http://business.center.cz/business/pravo/zakony/premeny-obchodnich-spolecnosti-a-druzstev/
 2. 2. Průběh fúze Nejprve je důležité stanovit již zmíněný rozhodný den podle § 10 Zákona č. 125/2008Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Od tohoto dne do dne podání návrhu nazápis fúze do obchodního rejstříku nesmí uběhnout více než 12 měsíců. Dále je to zveřejněníkonečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy, které mohou následně podrobeny kontroleauditorem, pokud jedné ze zúčastněných stran vznikla povinnost ji nechat ověřit. Vypracovává se projekt fúze, který musí být zveřejněn a následně schválen.Zpracovává jej statutární orgán akciové společnosti – představenstvo. Musí obsahovatvšechny náležité údaje jako : obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo všech zúčastněných obchodních společností a jejich právní formu, určení, v jaké struktuře nástupnická obchodní společnost nebo družstvo přebírá složky vlastního a cizího kapitálu zanikající obchodní společnosti nebo družstva, jež nejsou závazkem rozhodný den fúze při fúzi sloučením změny společenské smlouvy nebo stanov nástupnické obchodní společnosti a další.5 U běžných akciových společností mají statutární orgány u každé ze zúčastněných stranpovinnost zpracovat zprávu o přeměně, kde musí objasnit a odůvodnit důsledky přeměny.Ovšem při fúzování akciové společnosti se svým jediným vlastníkem nastává výjimka avlastník tuto povinnost nemá. Znalecké ocenění jmění je nutné, když se vytváří nebo navyšuje základní kapitálakciové společnosti a provádí se den před rozhodným dnem přeměny.6 Statutární orgán každé zúčastněné akciové společnosti má povinnost alespoň jedenměsíc před dnem, kdy má být přeměna schválena, vložit projekt přeměny do listin obchodníhorejstříku a zveřejnit oznámení o uložení projektu. Od toho dne mají společníci a akcionářiprávo na přístup ke všem informacím týkající se fúze. Návrh na zápis fúze do obchodního rejstříku může být podán až tehdy, když je projektřádně schválen a veškerá rozhodnutí nabyla právní moci. Veškeré souhlasné podpisyakcionářů a společníků musí být ověřeny notářem. Projekt musí být rovněž schválen Úřadempro ochranu hospodářské soutěže. Zapsáním fúze do obchodního rejstříku je celý proceshotov.Ke dni zápisu fúze do Obchodního rejstříku dochází ke změně zakladatelské smlouvy,zakladatelské listiny nebo stanov na základě změn obsažených v projektu fúze.75 Přeměny obchodních společností - průběh přeměny. Businessinfo [online]. 2009 [cit. 2012-12-04]. Dostupné z:i fúzi sloučením změny společenské smlouvy nebo stanov nástupnické obchodní společnosti6 KUČEROVÁ, Zuzana. Fúze a klastry v České republice [online]. Pardubice, 2012 [cit. 2012-12-04]. Dostupnéz: http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/46326/2/KucerovaZ_FuzeAKlastry_RK_2012.pdf. Bakalářská práce.Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní.7 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. § 59
 3. 3. Obr.č.2 Průběh fúze8ArgumentaceJako téma svého odborného textu jsem si vybrala fúzi a její průběh. Je pro mě přínosem lépepochopit její podstatu a důvody ke slučování, i vzhledem k mému studijnímu oboru hospodářskápolitika, protože fúze značně ovlivňují podnikatelské prostředí . V České republice prudce narůstajípočty právě této formy sdružování podniků. Fúze umožňuje podnikům například docílit vyšších úsporz rozsahu, zvýšit podíl na trhu, snížit finanční náklady atd.AnotaceOdborný text fúze a její průběh popisuje podstatu fúze a její možné členění. Dále se věnuje právníúpravě a zmiňuje důležité dokumenty. V třetí části je průběh fúze detailněji členěn do několikapostupů, které jsou závazné pro její správné dokončení.Klíčová slovaFúze, nástupnická společnost, rozhodný den, projekt fúze, obchodní rejstříkCitace HLAVÁČ, Jiří. Fúze a akvizice: proces nákupu a prodeje firem. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2010, 129 s. ISBN 978-802-4516-356. Z knihy jsem čerpala z důvodu jejímu věnování problematice fúzí, přehlednosti popisu a vysvětlení pojmů, popisu průběhu fúze, vysvětlením odlišnostem mezi fúzí a akvizicí, její aktuálnosti (2010).8 Zdroj : http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d12208v15122-fuze-sloucenim-ceske-a-slovenske-spolecnosti-realita-nebo/?search_query=%24index%3D828&search_results_page=2
 4. 4. ŠTUDENTOVÁ, Marie. Fúze a akvizice a vybrané související daňové otázky *online+. 2012 *cit. 2012-12-04]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce AloisKonečný. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/251410/esf_m/>.Z diplomové práce jsem čerpala rovněž poznatky získané z problematiky správného vymezení pojmůfúze, jejího průběhu, daňové úpravy, kvalitního zpracování práce, objektivity.Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.Ze zákona jsem čerpala důležité právní úpravy fúze, její průběh, jednotlivé povinnosti fúzujícíchspolečností, účetní povinnosti, termíny nutné pro správné dokončení fúze.

×