Your SlideShare is downloading. ×
Convenant kwaliteit kinderopvang april 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Convenant kwaliteit kinderopvang april 2012

243
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
243
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1.                                                     Convenant  Kwaliteit  Kinderopvang                                    April   2012                   1    
 • 2.   Inhoudsopgave                 pagina     Woord  vooraf   4     Achtergrond  e n  a anleiding   5  1.     Dagopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang   7  1.1.     Starterseisen  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang   7  1.2.     Kwaliteit  van  d e  o pvang   8  1.2.1.       Pedagogisch  b eleidsplan  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang   8  1.2.2.       Kwaliteit  p ersoneel  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang   8  1.2.3.       Inzet  medewerkers  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang   9  1.2.3.1.         Vierogenprincipe  d agopvang   9  1.2.3.2.         Pedagogisch  medewerker/kindratio  (PKR)  d agopvang   9  1.2.3.3.         Pedagogisch  medewerker/kindratio  (PKR)  b uitenschoolse  o pvang   11  1.2.3.4.         Pedagogisch  medewerker/kindratio  (PKR)  voor  k inderen  0 -­13  jaar   12  1.2.3.5.         Drie-­uursregeling  dagopvang  e n  half-­uursregeling  b uitenschoolse   12   opvang  1.2.3.6.         Achterwachtregeling  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang   13  1.2.4.       Wenbeleid  dagopvang  e n  b uitenschoolse  opvang   13  1.2.4.1.         Extern  w enbeleid   13  1.2.4.2.         Intern  w enbeleid   14  1.2.5.       Opendeurenbeleid  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang   14  1.2.5.1.         Uitgangspunten  o pendeurenbeleid   15  1.2.6.       Afnemen  van  e en  e xtra  d ag  d agopvang  en  buitenschoolse  o pvang   15  1.2.6.1.         Incidenteel  a fnemen  e xtra  d ag(deel)   15  1.2.6.2.         Structureel  a fnemen  e xtra  dag(deel)   15  1.2.7.       Veiligheid  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang   15  1.2.7.1.         Verklaring  o mtrent  h et  g edrag  (VOG)  d agopvang  e n  b uitenschoolse   15   opvang  1.2.7.2.         Risico  inventarisatie  veiligheid  (RIV)  dagopvang  en  buitenschoolse   15   opvang  1.2.7.3.         Risico  inventarisatie  g ezondheid  (RIG)  dagopvang  e n  b uitenschoolse   16   opvang  1.2.8       Huisvesting  d agopvang  en  buitenschoolse  o pvang   16  2.     Gastouderopvang   18  2.1.     Kwaliteit  g astouderopvang   18  2.1.1.       Specifieke  u itwerking  p edagogisch  b eleidsplan  g astouderopvang   18  2.1.1.1.         Aantal  kinderen  p er  g astouder   18  2.1.1.2.         Achterwachtregeling   19  2.2.       Kwaliteitseisen  g astouders   19  2.2.1.         Deskundigheidsbevordering  g astouders   19  2.2.2.         Overige  kwaliteitseisen  gastouders   19  2.3.       Kwaliteitseisen  g astouderbureaus   20   2    
 • 3. 2.4.       Veiligheid  g astouderopvang   20  2.4.1.         Veiligheids-­  e n  g ezondheidsbeleid  (RIV  en  RIG)  gastouderopvang   20  2.5       Huisvesting  g astouderopvang   21  3.   Medezeggenschap    P ositie  o uders   22  4.   Meldcode  kindermishandeling   23     Tot  slot   24        Bijlage  1   Begrippenlijst   25  Bijlage  2   Schema  voor  b erekening  van  d e  pedagogisch  medewerker/kindratio  bij   30   groepen  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang  van  s amengestelde  leeftijd  Bijlage  3   Schema  voor  d e  b erekening  van  de  pedagogisch  medewerker/kindratio  b ij   31   samengestelde  g roepen  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang  Bijlage  4   Criteria  meldcode  kindermishandeling   33     3    
 • 4. Woord  vooraf    De  kwaliteit  van  d e  kinderopvang  in  Nederland  moet  g oed  g eregeld  zijn.  Dat  is  in  de  e erste  p laats    nodig  voor  kinderen  e n  h un  o pvoeders;;  voor  kinderen  is  d it  e en  z eer  b epalende  ontwikkelingsfase  in  hun  leven.  Maar  o ok  d e  a anbieders  van  kinderopvang  h ebben  b aat  bij  g oede  regels:  d ie  g even    duidelijkheid  e n  b evorderen  e erlijke  o nderlinge  concurrentie.  Regels  moeten  w el  flexibel  g enoeg    zijn  om  verantwoord  te  kunnen  o ndernemen.  Goede  kwaliteitsregels  h ebben  tenslotte  e en  g root    maatschappelijk  b elang.  Kinderopvang  is  immers  een  n iet  meer  w eg  te  d enken  voorziening  in    onze  s amenleving.      Aanbieders  e n  a fnemers  van  kinderopvang  h ebben  daarom  s amen  landelijke  kwaliteitseisen    opgesteld  voor  d e  kinderopvang  in  Nederland.  Brancheorganisatie  Kinderopvang  e n  BOinK,  Belangenvereniging  van  O uders  in  d e  Kinderopvang    leggen  die  afspraken  vast  in  d it  convenant.  Het  convenant  is  ingegaan  o p  1  januari  2005  e n  g eldt  voor  o nbepaalde  tijd.  Het  w ordt  o p  afgesproken  tijden  g eëvalueerd  e n  o p  b asis  daarvan  b ijgesteld.        De  afspraken  z ijn  b asiseisen  voor  kwaliteit;;  het  s taat  individuele  a anbieders  vrij  h ierin  verder  te    gaan.  De  centrale  vraag  in  d e  a fspraken  is:  W at  vinden  w ij  a ls  b ranche  verantwoorde    kinderopvang?  Daarbij  s taan  d e  ontwikkelingsmogelijkheden,  d e  veiligheid  e n  d e  g ezondheid  van    het  kind  voorop.  Het  convenant  regelt  z aken  a ls:  a antal  kinderen  p er  p edagogisch  medewerker,  huisvesting,  o mvang  van  d e  g roep,  medezeggenschap,  veiligheid ,  g ezondheid  e n  informatie  a an  ouders.  Daarmee  g eeft  d e  kinderopvang  o ok  h aar  maatschappelijke  rol  a an  in  h et  integraal  jeugdbeleid.        Convenantpartijen  zien  d it  convenant  als  het  fundament  voor  d e  verdere  p rofessionalisering  van  de  branche  d ie  z e  d e  komende  jaren  s tapsgewijs  met  e lkaar  w illen  b ereiken  in  d e  kinderopvang.  Het  convenant  is  voor  p artijen  d e  b asis  voor  g oed  toezicht  in  d e  b ranche.      Bij  professionalisering  s peelt  h et  g ebruik  van  b estaande  kwaliteitsinstrumenten  (zoals  certificeren)    en  z o  n odig  n ieuwe  kwaliteitsinstrumenten  (bijvoorbeeld  prestatievergelijking  a anbieders)  e en    belangrijke  rol.  O uders  e n  toezichthouders  krijgen  d aardoor  b eter  z icht  o p  d e  feitelijke  kwaliteit  van    de  kinderopvang.  Het  convenant  versterkt  kortom  d e  o ntwikkeling  van  d e  kinderopvang  a ls  e en    volwaardige  branche  d ie  kwaliteit  levert  e n  a antrekkelijk  is  voor  (nieuwe)  a anbieders  d ie  o nder    dezelfde  voorwaarden  met  e lkaar  kunnen  concurreren.     4    
 • 5. Achtergrond   en  aanleiding      Kinderopvang  is  in  d e  a fgelopen  jaren  spectaculair  g egroeid:  van  2 0.000  kindplaatse n  in  1 988  n aar  ruim  410.000  kindplaatsen  in  2 010.  Hiervan  maken  meer  d an  822.000  kinderen  g ebruik.    Op  1  januari  2 005  is  d e  W et  kinderopvang  in  w erking  g etreden;;  s inds  a ugustus  2 010  d e  W et  kinderopvang  e n  kwaliteitseisen  peuterspeelzalen.  Deze  w et  s telt  voorwaarden  a an  kinderopvang  en  regelt  d e  kwaliteit  in  a lgemene  termen.  Artikel  1.49,  eerste  lid,  s telt  d at  kindercentra  aan  e en  g oede  e n  g ezonde  o ntwikkeling  van  h et  kind  in  e en  veilige  e n  g ezonde  o mgeving.  Voor  d e  gastouderbureaus  g eldt  e en  vergelijkbare  n orm.    Het  ministerie  van  Sociale  Zaken  e n  W erkgelegenheid  s telde  tot  2012  a an  d e  h and  van  d it  convenant  h aar  b eleidsregels  vast.  Naar  a anleiding  van  d e  u itspraak  van  d e  Raad  van  State  van  21  december  2011,  h eeft  h et  ministerie  a lle  a fgesproken  e isen  vastgelegd  in  e en  AMvB  e n  e en  Ministeriële  Regeling,  w elke  n aast  d e  W et  kinderopvang  h et  wettelijk  kader  vormt  voor  d e  e isen  voor  kinderopvang.      Voor  h et  p euterspeelzaalwerk  is  e en  vergelijkbaar  convenant  geldig.  Het  convenant  peuterspeelzaalwerk  z al,  o p  een  nader  te  b epalen,  redelijke  termijn,  w orden  s amengevoegd  tot  één  convenant  kinderopvang  e n  p euterspeelzaalwerk.    Uiteraard  g elden  naast  d it  convenant  d e  e isen  u it  d e  o verige  w et-­  e n  regelgeving1  e n  d e  C AO-­afspraken.  Voor  leden  van  d e  Brancheorganisatie  Kinderopvang  g eldt  de  CAO  d ie  o p  h un  van  toepassing  is;;  indien  d eze  C AO  a lgemeen  verbindend  is  verklaard,  g eldt  deze  o ok  voor  d e  n iet  gebonden  w erkgevers.      In  het  kader  van  d e  Nationale  a anpak  Milieu  e n  Gezondheid  hebben  convenantpartijen  s amen  met  de  vedat  d e  kinderopvang  zich  b ewust  wordt  van  d e  g ewenste  kwaliteit  van  h et  b innenmilieu .  Eenvoudige  concrete  maatregelen  kunnen  de  e erste  twee  jaar  w orden  g enomen,  d och  voor  2013.  Meer  ingrijpende  verbetermaatregelen  o m  h et  g ewenste  n iveau  te  b ehalen  moeten  voor  2 015  worden  ingevoerd.    Aanbieders  van  kinderopvang  moeten  ingeschreven  s taan  in  h et  Landelijk  Register  Kinderopvang  en  P euterspeelzalen.                                                                                                                                            1  Naast  de  Wet  k inderopvang  onder  meer:  A rbeidsomstandighedenwet,  B ouwbesluit,  Warenwet,  Infectieziektewet,  Wet  Collectieve  P reventieve  V olksgezondheid,  Wet  k lachtrecht  Cliënten  zorgsector.   5    
 • 6. In  bijlage  1  is  een  b egrippenlijst  o pgenomen.  Deze  b egrippenlijst  is  o nderdeel  van  d it  convenant  en  bedoeld  om  verschillende  begrippen  te  verduidelijken.  De  b egrippenlijst  is  n iet  los  van  d it  convenant  te  z ien  e n  te  g ebruiken.  Begrippen  d ie  in  d eze  lijst  z ijn  terug  te  vinden,  z ijn  schuingedrukt  in  d e  tekst.   6    
 • 7.  1. Dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    1.1. Starterseisen  dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    Zodra  h et  kindercentrum  kinderen  o pvangt,  d ienen  o nde rstaande  documenten  g ereed  te  z ijn.  Verderop  in  d it  convenant  z al  o p  o nderstaande  z aken  n ader  ingegaan  w orden.         1. Pedagogisch  b eleidsplan;;     2. Meldcode  kindermishandeling;;   3. Beleid  o mtrent  h et  s creenen  van  personeel;;     4. Informatieboekje 2  voor  o uders  met  d aarin  d e  volgende  onderwerpen:   Type  o pvang;;   Inschrijfvoorwaarden  e n  p laatsingsprocedure;;   Informatie  a angaande  d e  g roep(en);;   De  wijze  w aarop  o uders  h et  p edagogisch  b eleid  kunnen  inzien;;   Veiligheidsbeleid;;     Gezondheidsbeleid;;     Werkwijze  o udercommissie;;     Openings-­  e n  s luitingstijden;;   Wijze  van  communiceren  a an  o uders;;   Wenbeleid;;     Voedingsbeleid;;     Opvang  in  vaste  g roepen  e n  h et  e ventueel  s amenvoegen  van  groepen  a an  h et  b egin  e n   eind  van  d e  d ag;;   Informatie  o ver  h oe  invulling  w ordt  g egeven  a an  d e  drie-­uursregeling/half-­uursregeling   (indien  van  toepassing)   Wijze  van  klachtafhandeling;;   Contactgegevens;;   Informatie  o ver  d e  u urprijs  e n  b etalingsvoorwaarden.                                                                                                                                      2  Informatie  k an  ook  digitaal  beschikbaar  worden  gesteld.   7    
 • 8. 1.2. Kwaliteit  van  de  opvang    Deze  p aragraaf  legt  d e  g emeenschappelijke  kwaliteitseisen  voor  d agopvang  e n  b uitenschoolse  opvang  (bso)  vast.  Uiteraard  g elden  o p  o nderdelen  afzonderlijke  e isen  voor  d agopvang  respectievelijk  b so;;  d eze  z ijn  a part  o pgenomen.  De  s pecifieke  kwaliteitseisen  voor  gastouderopvang  zijn  a part  o ndergebracht.    1.2.1. Pedagogisch   beleidsplan   dagopvang   en  bso    Het  b elangrijkste  in  d e  kinderopvang  is  d e  manier  w aarop  met  kinderen  w ordt  o mgegaan.  Daarom  moet  e lke  a anbieder  vanaf  d e  d ag  d at  h et  kindercentrum  h aar  d euren  o pent,  e en  p edagogisch  beleidsplan  h ebben.  Het  p edagogisch  b eleidsplan  is  e en  b elangrijke  toetssteen  voor  o uders.  Het  gaat  o nder  a ndere  in  o p  d e  vier  p edagogische  b asisdoelen  die  genoemd  w orden  in  d e  Memorie  van  Toelichting  van  d e  W et  kinderopvang.  In  h et  p edagogisch  b eleid  w ordt  de  voor  d at  kindercentrum  kenmerkende  visie  o p  d e  omgang  met  kinderen  b eschreven.  Het  b evat  een  b eschrijving  van  w elke  mogelijkheden  er  z ijn  voor  kinderen  voor  d e  o ntwikkeling  van  h un  p ersoonlijke  e n  s ociale  competenties,  van  d e  w ijze  w aarop  de  e motionele  veiligheid  van  d e  kinderen  w ordt  g ewaarborgd  en  van  d e  w ijze  w aarop  d e  o verdracht  van  w aarden  e n  n ormen  a an  kinderen  p laatsvindt.  De  aanbieder  w erkt  d eze  b asisdoelen  u it  in  h et  p edagogisch  b eleidsplan  e n  h andelt  in  d e  p raktijk  van  de  o pvang  n aar  d it  p lan.  De  o udercommissie  w ordt  b etrokken  b ij  d e  a ctualisering  e n  verfijning  van  het  p edagogisch  b eleidsplan.    Hiernaast  s taat  in  h et  p edagogisch  b eleidsplan:     Een  b eschrijving  van  d e  w erkwijze.  Hierin  is  tenminste  o pgenomen  h oe  o mgegaan  w ordt   met  het  wenbeleid,  en  h et  incidenteel  en  s tructureel  afnemen  van  een  extra  dag(deel);;     De  maximale  o mvang  e n  leeftijdsopbouw  van  d e  stamgroepen  e n  basisgroepen;;   De  (spel)activiteiten  d ie  kinderen  b uiten  d e  stamgroep  kunnen  verrichten:  h et  open   deurenbeleid;;   Of  en  o p  w elke  w ijze  beroepskrachten  b ij  h un  w erkzaamheden  w orden  o ndersteund  d oor   andere  volwassenen;;   Hoe  d e  achterwacht  g eregeld  is  in  h et  g eval  e r  s lechts  é én  p edagogisch  medewerker   aanwezig  is.    Deze  b eschrijving  g eeft  o uders  e en  g oed  b eeld  over  d e  manier  w aarop  e r  in  h et  kindercentrum  wordt  g ewerkt.  De  a anbieder  e n  d e  p ersonen  d ie  w erken  b ij  e e n  kindercentrum  h andelen  in  d e  praktijk  n aar  h et  p edagogisch  beleidsplan.     1.2.2. Kwaliteit  personeel   dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    Personeelsbeleid  en  scholingsbeleid  z ijn  in  d e  e erste  p laats  een  verantwoordelijkheid  van  d e  aanbieder.  De  a anbieder  z orgt  voor  voldoende  e n  g oed  opgeleid  p ersoneel.  Kinderen  en  o uders  hebben  daar  g root  b elang  b ij:  h et  is  een  b elangrijk  a spect  van  kwaliteit  w aarop  o uders  een  kindercentrum  b eoordelen.  De  a anbieder  informeert  o uders  o ver  h et  p ersoneelsbeleid.  P artijen   8    
 • 9. staan  voor  p rofessioneel  w erken,  w aarbij  e en  g oed  p ersoneelsbeleid  vanzelfsprekend  is.  O nderdeel  hiervan  z ijn  o .a.  a fspraken  o ver  s creening  p ersoneel,  w erving  e n  s electie  van  p ersoneel  e n  afspraken  over  p ersoneelsinzet  en  w ijze  van  vervanging  (bijvoorbeeld  b ij  z iekte)  van  personeelsleden.    1.2.3. Inzet   medewerkers  dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    1.2.3.1.  Vierogenprincipe   dagopvang   (0-­4  jaar)    Naar  a anleiding  van  een  z edenzaak  in  Amsterdam  h eeft  d e  commissie  Gunning  in  h aar  rapport  d e  term  vierogenprincipe  g eïntroduceerd.  Het  vierogenprincipe  betekent  d at  altijd  iemand  moet  kunnen  meekijken  o f  meeluisteren,  u itgaande  van  o nderstaande  vertrekpunten.  Het  vier-­  ogenprincipe  is  voor  convenantpartijen  de  basis  voor  veiligheid  in  d e  kinderopvang.  De  o ndernemer  dient  b ij  de  invulling  van  h et  vierogenprincipe  rekening  te  h ouden  met  d e  voorspelbaarheid,  mogelijkheid  e n  frequentie  w aarin  e en  p edagogisch  medewerker  a lleen  o p  d e  groep  o f  in  h et  centrum  is.  Vertrekpunten  van  p artijen  zijn  h iernaast:   De  uitvoering  van  h et  vierogenprincipe  moet  p edagogisch  verantwoord  e n   bedrijfseconomisch  h aalbaar  z ijn;;   De  wijze  w aarop  invulling  w ordt  g egeven  dient  o pgenomen  te  w orden  in  h et  p edagogisch   beleidsplan;;   Ouders  e n  o udercommissies  worden  jaarlijks  g eïnformeerd  o ver  d e  invulling  van  h et  vier-­ ogenprincipe  o p  h un  locatie  (bijvoorbeeld  via  d e  w ebsite);;      Gezien  d e  g rote  d iversiteit  b innen  de  kinderopvang  zal  in  veel  g evallen  maatwerk  vereist  zijn.    Een  a antal  o plossingsrichtingen  w elke  een  g oede  aanzet  z ijn  voor  e en  verantwoorde  u itvoering  van  het  vierogenprincipe  z ijn  o nder  a ndere:   Een  o pen,  p rofessioneel  w erkklimaat  w aarbij  d e  d rempel  o m  elkaar  o p  b epaalde   gedragingen  a an  te  spreken  zo  laag  mogelijk  is.   Het  a an  d e  randen  van  d e  dag  s amenvoegen  van  s tamgroepen;;   Boventallige  inzet,  a ls  e xtra  p aar  o gen,  van  p edagogisch  medewerkers  in  o pleiding;;   Bouwkundige  voorzieningen  ter  verbetering  van  transparantie  b innen  kindercentra;;   Mogelijke  inzet  van  moderne  a udiovisuele  middelen.      Ten  o vervloede  w ijzen  convenantpartijen  e rop  d at  het  vierogenprincipe  maar  é én  van  d e  maatregelen  is  d ie  n odig  z ijn  o m  d e  veiligheid  d aar  w aar  n odig  s tructureel  te  verbeteren.  O ok  d e  verbetering  van  w erving-­  e n  s electieprocedures  e n  h et  via  d e  C AO-­tafel  regelen  van  h et  formatief  inzetten  van  s tagiaires  b innen  d e  d iverse  o pleidingstrajecten  vormen  b elangrijke  o nderdelen.  Voorkomen  moet  w orden  dat  in  d e  u itvoering  n iet  s lechts  s prake  is  van  s chijnveiligheid.    1.2.3.2. Pedagogisch   medewerker/kindratio   (PKR)  dagopvang    Er  zijn  d uidelijke  regels  voor  h et  maximaal  a antal  kinderen  d at  é én  p edagogisch  medewerker  mag  opvangen;;  h et  g aat  d an  om  h et  a antal  g elijktijdig  a anwezige  kinderen.  Voor  kinderen  e n  o uders  is   9    
 • 10. inzichtelijk  in  welke  s tamgroep  hun  kind  z it  en  w elke  vaste  pedagogisch   medewerkers  bij  welke  groep  h oren.  De  a anbieder  h eeft  tegelijkertijd  v oor  e en  g oede  b edrijfsvoering,  e en  z ekere  flexibiliteit  nodig.  Dit  is  ook  voor  kinderen  z elf  b elangrijk.  Daarom  is  e en  open  deurenbeleid  mogelijk  waar  d it  o p  verantwoorde  w ijze  kan.    Het  is  een  g egeven  d at  n iet  iedere  dag  van  d e  w eek  d ezelfde  kinderen  opgevangen  w orden  e n  d at  de  meeste  p edagogisch  medewerkers  p arttime  w erken.  C onvenantpartijen  vinden  d at  stamgroepen  een  g oede  b asis  vormen  voor  d e  o ntwikkeling  van  e en  kind.  Het  w erken  met  stamgroepen  e n  h et  plaatsen  van  kinderen  in  e en  vaste  stamgroep  is  h et  u itgangspunt.      Convenantpartijen  spreken  het  volgende  a f:   Aan  o uders  e n  kinderen  w ordt  duidelijk  a angegeven  in  w elke  s tamgroep  h et  kind  is   geplaatst  e n  w elke  p edagogisch  medewerkers  in  p rincipe  w elke  d ag  b ij  w elke  g roep  h oren;;   Aan  é én  kind  w orden  maximaal  d rie  vaste  pedagogisch   medewerkers 3  gekoppeld.  De   koppeling  van  vaste  p edagogisch  medewerkers  a an  kinderen  g eldt  b ehoud ens  z iekte,   (bij)scholing,  verlof  of  vakantie;;   Per  o pvangdag  is  minimaal  één  van  d eze  drie  vaste  pedagogisch  medewerkers  werkzaam   op  d e  g roep  van  d at  kind.  Deze  p edagogisch  medewerker  is  tevens  h et  vaste   aanspreekpunt  voor  o uders;;   Er  wordt  d oor  convenantpartijen  u itgegaan  van  e en  goed  p ersoneelsbeleid,  zodat  e en  vaste   pedagogisch   medewerker  bij  o.a.  langdurige  z iekte  o f  verlof  s tructureel  vervangen  w ordt;;     Voor  d agopvang  gelden  d e  volgende  regels:   één  p edagogisch  medewerker  p er  vier  a anwezige  kinderen  tot  1  jaar;;   één  p edagogisch  medewerker  p er  vijf  a anwezige  kinderen  van  1  tot  2  jaar;;   één  p edagogisch  medewerker  p er  z es  a anwezige  kinderen  van  2  tot  3  jaar;;   één  p edagogisch  medewerker  p er  a cht  a anwezige  kinderen  van  3  tot  4  jaar.   Bij  kinderen  van  verschillende  leeftijden  in  é én  g roep  moet  e en  g emiddelde  b erekend   worden  voor  d e  vaststelling  van  h et  a antal  kinderen  p er  p edagogisch  medewerker  volgens   het  toegevoegde  s chema  in  b ijlage  2 .   De  stamgroep  bestaat  u it  maximaal  twaalf  kinderen  b ij  0 -­1  jaar  e n  maximaal  zestien   kinderen  b ij  0 -­4  jaar  (waarvan  maximaal  a cht  kinderen  tot  1  jaar).   Voor  h et  maximaal  aantal  o p  te  vangen  kinderen  g elden    z oals  opgenomen  in  d e   bijlagen.   Een  kind  maakt  g edurende  d e  week  g ebruik  van  maximaal  twee  stamgroepruimtes;;   Activiteiten  in  het  kader  van  open  deurenbeleid   kunnen  b uiten  d eze  ruimtes  p laatsvinden.   Vaste  ruimte:  in  principe  h ebben  alle  kinderen  een  vaste  g roep.  W el  kan  w orden  b esloten   om,  aan  h et  b egin   en  a an  het  e ind  van  d e  d ag,  kinderen  in  e en  a ndere  ruimte  te   ontvangen  o f  w eer  o p  te  h alen  w aarbij  e en  vaste  pedagogisch  medewerker  van  d e   betreffende  stamgroep  a anwezig  is.  Voor  z owel  kinderen  als  ouders  moet  inzichtelijk  z ijn   welke  ruimte  d it  is.                                                                                                                                    3  Indien  in  grotere  groepen  met  drie  pedagogisch  medewerkers  tegelijk  wordt  gewerkt,  a fhankelijk  v an  groepssamenstelling  e n  P KR,  dan  worden  e r  maximaal  v ier  pedagogisch  medewerkers  toegewezen.   10    
 • 11. Indien  h et  kindaantal4  h et  toelaat,  kunnen  s tamgroepen  samengevoegd  w orden  tot  é én   groep  w aarbij  in  p rincipe  e en  vaste  p edagogisch  medewerker  a anwezig  is,  u itgaande  van   een  kloppende  P KR.  Voor  z owel  kinderen  a ls  o uders  is  inzichtelijk  w elke  ruimte  e n  w elke   groep  d it  is.      Flexibele  o pvang  Onder  flexibele  o pvang  w ordt  verstaan  e en  incidenteel,  o nregelmatig  e n  o nvoorspelbaar  a anbod  in  aanvulling  o p  e en  vast  aanbod  o f  o m  e en  s tructureel  a anbod  w at  d oor  o mstandigheden  van  o uders  onregelmatig  wordt  a fgesproken  op  maandbasis.  Indien  e en  kindercentrum  flexibele  kinderopvang  a anbiedt,  d ient  te  worden  a angetoond  d at  h et  voldoet  a an  d eze  o mschrijving  en  o p  w elke  w ijze  e en  g oed  p edagogisch  klimaat  g ewaarborgd  wordt.  Voorts  d ient  vooraf  voor  o uders  inzichtelijk  te  z ijn  g emaakt  o p  w elke  groep  h et  kind  opgevangen  w ordt.  E r  w ordt  o p  b asis  van  b ovenstaande  voorwaarden  o p  o nderstaande  d rie  items  een  u itzondering  g emaakt:   Aan  o uders  e n  kinderen  w ordt  duidelijk  a angegeven  in  w elke  s tamgroep  het  kind  is   geplaatst  e n  w elke  p edagogisch  medewerkers  in  p rincipe  w elke  d ag  b ij  w elke  g roep  h oren;;   Aan  é én  kind  w orden  maximaal  d rie  vaste  pedagogisch  medewerkers  gekoppeld.  De   koppeling  van  vaste  p edagogisch  medewerkers  a an  kinderen  g eldt  b ehoudens  z iekte,  verlof   of  vakantie;;   Een  kind  maakt  g edurende  d e  week  g ebruik  van  maximaal  twee  s tamgroepruimtes.    1.2.3.3. Pedagogisch   medewerker/kindratio   (PKR  )  buitenschoolse   opvang    Er  zijn  d uidelijke  regels  voor  h et  maximaal  a antal  kinderen  d at  é én  p edagogisch  medewe rker  mag  opvangen;;  h et  g aat  d an  om  h et  a antal  g elijktijdig  a anwezige  kinderen.  Kinderen  en  ouders  moeten  ook  w eten  in  w elke  basisgroep  hun  kind  z it  en  w elke  p edagogisch  medewerkers  b ij  w elke  g roep  horen.  Deze  p edagogisch  medewerkers  w orden  z oveel  mogelijk  op  vaste  groepen  ingezet,  behoudens  z iekte,  verlof  o f  vakantie.  De  a anbieder  h eeft  tegelijkertijd  voor  e en  goede  bedrijfsvoering  e en  zekere  flexibiliteit  n odig.  Daarom  is  e en  open  deurenbeleid   mogelijk  w aar  d it  op  verantwoorde  w ijze  kan.  Kinderen  maken  d an  g ebruik  van  verschillende  ruimtes  e n  verlaten  hun  basisgroep.  Het  pedagogisch  b eleid  g eeft  a an  in  w elke  s ituaties  d at  gebeurt  en  valt  o nder  h et  open  deurenbeleid.  Het  u itgangspunt  is:  verantwoorde  b uitenschoolse  o pvang  met  vaste  g roepen  kinderen,  w aarbij  een  open  deurenbeleid   mogelijk  is.  Kinderen  maken  g ebruik  van  verschillende  ruimtes,  verlaten  hun  basisgroep  en  g aan  s oms  meteen  vanuit  s chool  n aar  e en  a ctiviteit  b uiten  d e  eigen  basisgroep.      Convenantpartijen  spreken  het  volgende  a f:   Eén  p edagogisch  medewerker  p er  tien  (aanwezige)  kinderen;;     Wanneer  kinderen  in  d e  leeftijd  van  4  tot  e n  met  12  jaar  o f  wanneer  enkel  kinderen  in  d e   leeftijd  van  4  tot  e n  met  7  jaar  in  de  basisgroep  zitten,  g eldt  e en  maximale  g roepsgrootte   van  twintig  kinderen;;                                                                                                                                      4  Bijvoorbeeld  tijdens  v akantie  e n  dagen  met  e en  (structureel)  lage  bezetting.   11    
 • 12. Wanneer  e nkel  kinderen  in  d e  leeftijd  van  8  tot  e n  met  12  jaar  in  de  basisgroep  zitten,   geldt  e en  maximale  g roepsgrootte  van  d ertig  kinderen;;   Bij  basisgroepen  die  u itsluitend  b estaan  u it  kinderen  van  8  tot  e n  met  12  jaar,  g eldt  d at  in   plaats  van  e en  beroepskracht  e en  e xtra  volwassene  kan  w orden  ingezet  als  derde   beroepskracht.  Bijvoorbeeld  d ertig  kinderen  met  twee  p edagogisch  medewerkers  e n  e en   extra  volwassene,  d ie  meewerkt  in  h et  p rimaire  p roces;;     Bij  activiteiten  in  g roepen  g roter  d an  d ertig  kinderen  b esteedt  d e  h ouder  in  h et   pedagogisch  b eleidsplan  a antoonbaar  e xtra  a andacht  a an  de  o mgang  met  d e  basisgroep;;     De  kinderen  kunnen  b ij  a ctiviteiten  d e  basisgroepen  verlaten;;  d an  w ordt  d e  maximale   omvang  van  d e  basisgroep  tijdelijk  losgelaten.  W el  b lijft  h et  a antal  kinderen  per   pedagogisch  medewerker  van  kracht,  toegepast  o p  h et  totaal  a antal  a anwezige  kinderen  op   de  locatie 5;;   In  principe  h ebben  a lle  kinderen  e en  vaste  basisgroep.  Wel  kan  w orden  b esloten  o m   kinderen  in  e en  a ndere  ruimte  te  o ntvangen  o f  w eer  o p  te  h alen  w aarbij  e en  p edagogisch   medewerker  a anwezig  is.  Voor  z owel  kinderen  als  ouders  moet  inzichtelijk  z ijn  w elke   ruimte  dit  is;;   Indien  h et  kindaantal6  h et  toelaat,  kunnen  basisgroepen  w orden  s amengevoegd.  Voor   zowel  kinderen  a ls  o uder  moet  inzichtelijk  z ijn  w elke  ruimte  e n  basisgroep  dit  is.    1.2.3.4. Pedagogisch   medewerker/kindratio   (PKR  )  voor  kinderen   van  0-­13  jaar      Voor  g emengde  groepen  d agopvang  en  buitenschoolse  o pvang  w ordt  voor  d e  vaststelling  van  h et  aantal  kinderen  p er  p edagogisch  medewerker  e en  gemiddelde  gehanteerd,  w aarbij  e en  maximum  wordt  g esteld  a an  het  a antal  0 -­4  jarigen  in  d e  g roep.  E en  n adere  uitwerking  h iervan  is  te  vinden  in  de  b ijlage.    1.2.3.5. Drie-­uursregeling   dagopvang   en  half-­uursregeling   buitenschoolse   opvang    Drie-­uursregeling  dagopvang  Aan  h et  b egin  e n  e inde  van  d e  d ag  z ijn  e r  minder  kinderen  a anwezig  in  h et  kindercentrum.  Tijdens  de  middagpauze  van  p edagogisch  medewerkers  s lapen  veel  kinderen,  w aardoor  minder  kinderen  actieve  p edagogische  a andacht  b ehoeven.  O m  voor  e en  b epaalde  flexibiliteit  te  z orgen,  is  de  d rie-­uursregeling  van  kracht.  Deze  drie-­uursregeling  is  alleen  toepasbaar  o p  b epaalde  tijdstippen.  In  d e  informatie  voor  o uders  w ordt  expliciet  b eschreven  hoe  invulling  w ordt  g egeven  a an  d e  inzet  van  pedagogisch  medewerkers  aan  d e  randen  van  d e  d ag  e n  t ijdens  d e  middagpauze.  E r  w ordt  concreet  a angegeven  o p  w elke  tijdstippen  wordt  a fgeweken  van  de  vereiste  PKR.  Het  is  mogelijk  dat  ten  h oogste  d rie  u ur  p er  d ag  (niet  a aneengesloten)  minder  b eroepskrachten  worden  ingezet  dan  volgens  de  P KR  is  vereist,  maar  n ooit  minder  d an  d e  h elft  van  h et  b enodigde  kindercentrum,  d an  is  e r  ter  o ndersteuning  ten  minste  één  a ndere  volwassene7    aanwezig.  Afwijken                                                                                                                                    5  Hiermee  is  het  bijvoorbeeld  mogelijk  dat  é én  pedagogisch  medewerker  met  zeven  k inderen  binnen  is  e n  twee  andere  pedagogisch  medewerkers  met  drieëntwintig  k inderen  buiten  a an  het  spelen  zijn.  6  Bijvoorbeeld  tijdens  v akanties  e n  dagen  met  e en  (structureel)  lage  bezetting.  7  Onder  volwassene  wordt  hetzelfde  v erstaan  a ls  in  de  definitie  in  de  cao  K inderopvang.   12    
 • 13. van  d e  vereiste  P KR  is  n iet  toegestaan  tussen  09.30u  en  12.30u  e n  tussen  15.00u  e n  16.30u.  Vóór  09.30u  e n  n a  1 6.30u  mag  d e  a fwijking  van  d e  PKR  n iet  langer  d uren  d an  a nderhalf  u ur  aaneengesloten  e n  in  d e  p auzeperiode  tussen  1 2.30u  e n  1 5.00u  n iet  langer  d an  twee  u ur  aaneengesloten.  Dit  a lles  met  e en  maximum  van  d rie  u ur  per  d ag.    Half-­uursregeling  buitenschoolse  o pvang  Gedurende  reguliere  s choolweken  kunnen  voor  d e  b uitenschoolse  o pvang  ten  h oogste  e en  h alf  u ur  per  d ag  minder  p edagogisch  medewerkers  worden  ingezet  d an  volgens  de  P KR    is  vereist,  maar  slechts  é én  p edagogisch  medewerker  in  h et  kindercentrum,  d an  is  e r  ter  ondersteuning  tenminste  één  a ndere  volwassene  a anwezig.  In  d e  informatie  voor  o uders  w ordt  e xpliciet  b eschreven  h oe  invulling  wordt  g egeven  a an  d e  inzet  van  p edagogisch  medewerkers  a an  d e  randen  van  d e  d ag.  E r  wordt  concreet  a angegeven  o p  w elke  tijdstippen  w ordt  a fgeweken  van  d e  vereiste  P KR.  Beslaat  d e  opvang  van  d e  kinderen  d e  g ehele  d ag  (bijvoorbeeld  tijdens  vakanties),  d an  g eldt  voor  d e  a fwijking  van  d e  P KR  hetzelfde  a ls  b ij  d e  d agopvang.    1.2.3.6. Achterwachtregeling   dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    Indien  e r  s lechts  é én  p edagogisch  medewerker  a anwezig  is  o p  h et  kinde rcentrum  e n  d e  P KR  w ordt  niet  o verschreden,  z oals  tijdens  d e  drie-­uursregeling  het  g eval  is,  d an  is  een  achterwachtregeling  van  toepassing.  Deze  regeling  h oudt  in  d at  in  g eval  van  calamiteiten  e r  e en  achterwacht  beschikbaar  d ient  te  z ijn  d ie  b innen  ambulance-­aanrijtijden  in  het  kindercentrum  a anwezig  kan  zijn.  Inzichtelijk  moet  z ijn  wie  d eze  p ersoon  is  e n  w aar  d eze  te  b ereiken  is.  Tevens  d ient  d eze  achterwacht  tijdens  d e  o peningstijden  van  h et  kindercentrum  b ereikbaar  te  z ijn.    1.2.4. Wenbeleid  dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    Het  wenbeleid   beschrijft  h oe  w ordt  o mgegaan  met  kinderen  d ie  instromen  o p  e en  kindercentrum  o f  doorstromen  van  d e  e ne  n aar  e en  a ndere  g roep  b innen  e en  kindercentrum.  E r  w ordt  voldoende  tijd  en  a andacht  b esteed  a an  d e  versoepeling  van  d e  o vergang  n aar  e en  n ieuwe  s ituatie  voor  h et  kind.  Daarnaast  w ordt  vastgelegd  h oeveel  kinderen  maximaal  tegelijkertijd  w ennen  e n  h oeveel  u ren  p er  dag  d it  mogelijk  is.  Het  wenbeleid   wordt  in  o verleg  met  d e  o udercommissie  vastgelegd  e n  opgenomen  in  h et  p edagogisch  b eleidsplan.    1.2.4.1. Extern  wenbeleid    Het  extern  wenbeleid   beschrijft  h oe  w ordt  o mgegaan  met  h et  w ennen  van  kinderen  d ie  n ieuw  instromen  o p  e en  kindercentrum.  Afspraken  o ver  h et  wennen  w orden  gemaakt  met  d e  o uders  e n  vastgelegd  in  d e  p laatsingsovereenkomst,  d an  w el  o p  a ndere  w ijze  s chriftelijk  vastgelegd.  W anneer  het  w ennen  p laatsvindt  n adat  h et  contract  is  ingegaan,  moet  voldaan  z ijn  a an  de  PKR  o p  groepsniveau.  Als  h et  g aat  o m  b uitencontractueel  w ennen  kan  d it  voor  maximaal  twee  keer  boventallig  o p  d e  s tamgroep,  voor  d e  d uur  van  maximaal  één  d agdeel  p er  keer.     13    
 • 14.    1.2.4.2. Intern   wenbeleid    Het  intern  wenbeleid  beschrijft  h oe  o mgegaan  wordt  met  kinderen  die  d oorstromen  n aar  e en  andere  g roep  binnen  het  kindercentrum.  Afspraken  voor  h et  w ennen  w orden  g emaakt  met  d e  ouders.  Het  kan  h ierbij  g aan  o m:   Kinderen  d ie  d e  leeftijd  h ebben  o m  n aar  e en  a ndere  g roep  door  te  s tromen;;   Kinderen  d ie  e erder  toe  z ijn  a an  een  volgende  groep  e n  a lvast  g aan  s pelen  o p  d e  n ieuwe   groep;;   Kinderen  d ie  e en  a angepast  wenbeleid  n odig  h ebben  e n  mogelijk  later  d an  in  e erste   instantie  g epland,  o vergaan  n aar  d e  volgende  g roep.  De  PKR  op  g roepsniveau  kan  tijdens  het  w ennen  tijdelijk  w orden  losge laten.  De  P KR  moet  in  dit  geval  terug  te  voeren  zijn  n aar  d e  g eldende  PKR  o p  b etreffende  g roepen.      1.2.5. Open  deurenbeleid   dagopvang   en  bso    De  term  open  deurenbeleid   wordt  in  d it  Convenant  g ebruikt  a ls  middel  o m  b epaalde  d oelen  te  bereiken  in  h et  w erken  met  kinderen.  Naar  mate  kinderen  ouder  w orden,  h ebben  z ij,  n aast  veiligheid  e n  g eborgenheid,  b ehoefte  a an  e en  grotere  leefomgeving.  Daarom  g even  d e  p edagogisch  medewerkers  d e  kinderen  regelmatig  d e  gelegenheid  om  h un  o mgeving  b uiten  h un  e igen  g roep  te  verkennen.  Als  h ierbij  o ok  e en  o ntmoeting  met  d e  kinderen  van  a ndere  g roepen  w ordt  g eïnitieerd,  wordt  g esproken  over  open  deurenbeleid.   Open  deurenbeleid   draagt  p ositief  b ij  a an  d e  ontwikkeling  van  kinderen.      1.2.5.1. Uitgangspunten   open   deurenbeleid   dagopvang   en  bso    Kinderen  w orden  in  vaste  g roepen  o pgevangen.  Het  is  h ierbij  mogelijk  dat  kinderen  a ndere  ruimtes  ontdekken  e n  a ndere  kinderen  o ntmoeten.  W anneer  d e  o ndernemer  e en  o pendeurenbeleid  hanteert,  legt  h ij  d it  vast  in  h et  p edagogisch  b eleid  z odat  dit  voor  o uders  inzichtelijk  is.  De  pedagogisch  medewerker/kindratio  (PKR)  o p  g roepsniveau  kan  tijdens  h et  open  d euren  beleid  tijdelijk  w orden  losgelaten.  De  P KR  moet  in  dit  geval  o p  locatieniveau  kloppen  en  terug  te  voeren  zijn  naar  d e  g eldende  P KR  o p  g roepsniveau.  E en  open  deurenbeleid   kan  d us  n iet  g ebruikt  w orden  om  een  n iet  kloppende  PKR  o p  g roepsniveau  te  compenseren.      Structureel  g eorganiseerde  a ctiviteiten  w orden  b eschreven  in  h et  p edagogisch  b eleidsplan  b ij  h et  open  deurenbeleid.   Voor  n iet  s tructurele  a ctiviteiten  z al  d e  p edagogisch  medewerker  n a  moeten  gaan  o f  d eze  voldoen  a an  d e  richtlijnen  van  d e  o rganisatie  a angaande  veiligheid,  s ociale  competentie,  p ersoonlijke  competentie  e n/  o f  van  o verdracht  van  n ormen  en  waarden.           14    
 • 15.    1.2.6. Afnemen   van  een  extra  dag  dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    1.2.6.1. Incidenteel   afnemen   extra  dag(deel)    Het  kan  z ijn  dat  o uders  incidenteel  een  extra  dag(deel)   willen  a fnemen  w elke  b uiten  d e  vaste  contacturen  valt.  Dit  is  mogelijk  wanneer  d e  maximale  s tamgroepsgrootte/basisgroepgrootte  evenals  h et  aantal  p edagogisch  medewerkers  g ehandhaafd  b lijft  (PKR).  Deze  incidentele  opvangdag  vindt  in  p rincipe  b innen  d e  e igen  stamgroep/basisgroep  van  h et  kind  p laats.  P artijen  zijn  van  mening  d at  g eborgenheid  e n  g evoel  van  veiligheid  voor  h et  kind  e n  voor  d e  stamgroep/basisgroep   als  g eheel  voorop  s taan.  De  mogelijkheid  o m  e en  e xtra  o pvangdag  o f  ruildag  b uiten  de  stamgroep/basisgroep  af  te  n emen,  indien  g een  p laats  is  o p  d e  e igen  g roep,  w ordt  in  o verleg  met  d e  o uders  van  h et  b etreffende  kind  besproken  e n  s chriftelijk  vastgelegd.  De  w ijze  w aarop  d e  o ndernemer  o mgaat  met  d e  mogelijkheid  tot  h et  a fnemen  van  e xtra  d agdelen  w ordt  vastgelegd  in  h et  p edagogisch  b eleidsplan.    1.2.6.2. Structureel   afnemen   extra  dag(deel)    Uitgangspunt  is  d at  b ij  h et  structureel  afnemen  van  een  extra  dag(deel)   het  kind  in  de  oorspronkelijke  s tamgroep  o f  basisgroep  geplaatst  w ordt.  W anneer  d e  g roepsgrootte  h et  niet  toelaat  h et  kind  e en  e xtra  d ag(deel)  in  d eze  g roep  te  p laatsen,  kan  in  o verleg  met  o uders  b esloten  worden  het  kind  voor  d ie  d ag/dat  dagdeel  tijdelijk  in  een  a ndere  g roep  te  p laatsen.  Hiervoor  is  schriftelijke  toestemming  van  d e  o uders  n odig.  Indien  d eze  situatie  z ich  voordoet,  mag  e en  kind  in  maximaal  één  a ndere  g roep  geplaatst  w orden,  w aarbij  d e  e is  van  maximaal  twee  stamgroepruimtes  (in  geval  van  d agopvang)  n iet  w ordt  losgelaten.  Zodra  p laats  is  in  d e  oorspronkelijke  s tam-­  of  basisgroep  wordt  h et  kind  o vergeplaatst  n aar  d eze  groep.  In  d e  (nieuwe)  plaatsingsovereenkomst  wordt  vermeld  dat  h et  kind  voor  d ie  d ag  in  e en  a ndere  g roep  w ordt  opgevangen  e n  p er  w anneer  d e  h et  kind  w eer  in  z ijn  e igen  g roep  geplaatst  kan  w orden.    1.2.7. Veiligheid   dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    1.2.7.1. Verklaring  omtrent   het  gedrag  (VOG)  dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    De  Wet  kinderopvang  e ist  in  h et  kader  van  veiligheid  e en  Verklaring  O mtrent  Gedrag  (VOG)  van  werknemers,  s tagiaires  e n  u itzendkrachten  w erkzaam  in  h et  p rimaire  p roces,  a ndere  w erknemers  die  h un  w erkplek  o p  d e  centra  h ebben,  b emiddelingsmedewerkers  b ij  g astouderopvang,  g astouders  en  h uisgenoten  van  g astouders  e n  h ouders/  b estuurders.    1.2.7.2. Risico  inventarisatie   veiligheid   (RIV)  dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    De  aanbieder  voert  e en  verantwoord  veiligheidsbeleid.  De  W et  kinderopvang  e ist  op  dit  p unt  van  aanbieders  van  kindercentra  e en  risico-­inventarisatie.  P artijen  vinden  d at  aan  d e  risico -­ 15    
 • 16. inventarisatie  o ok  e en  e valuatie  g ekoppeld  moet  w orden.  De  risico -­inventarisatie  e n  e valuatie  laat  zien  w at  kinderen  kan  o verkomen,  h oeveel  e n  w elke  o ngevallen  er  met  kinderen  zijn  g eweest,  w at  de  a anbieder  h ieraan  d oet  o f  h eeft  g edaan  e n  w at  d at  h eeft  o pgeleverd.  Deze  g egevens  z ijn  openbaar  voor  o uders  e n  medewerkers.  Voor  h et  maken  van  e en  risico -­inventarisatie  is  e en  model  ontwikkeld  d at  a anbieders  kunnen  g ebruiken.  Uiteraard  gelden  o ok  d e  verplichtingen  u it  d e  van  toepassing  z ijnde  w et-­  e n  regelgeving.    1.2.7.3. Risico  inventarisatie   gezondheid   (RIG)  dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    De  aanbieder  voert  e en  verantwoord  g ezondheidsbeleid.  Dit  is  onderdeel  van  d e  w ettelijk  verplichte  risico-­inventarisatie.  C onvenantpartijen  vinden  d at  e r  o ok  e en  evaluatie  p laats  moet  vinden.  Voor  de  risico-­inventarisatie  is  e en  model  o ntwikkeld  d at  aanbieders  kunnen  gebruike n.  Daarbij  moet  bestaande  w et-­  e n  regelgeving  in  a cht  w orden  g enomen.      1.2.8. Huisvesting   dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    Convenantpartijen  vinden  d at  de  houder  van  e en  kindercentrum  z org  moet  d ragen  voor  p assend  ingerichte  ruimtes  voor  s pelen  e n  rusten  d ie  in  o vereenstemming  z ijn  met  h et  a antal  e n  d e  leeftijd  van  d e  o p  te  vangen  kinderen.  Huisvesting  is  e en  b elangrijk  o nderdeel  van  d e  kwaliteit  e n  w ordt  in  dit  convenant  n ader  ingevuld.  P artijen  vinden  d at  de  o pvang  moet  p laatsvinden  in  e en  veilige  e n  gezonde  omgeving  met  voldoende  ruimte  voor  h et  a antal  kinderen  in  d e  o pvang.    Dagopvang   Per  kind  moet  minimaal  3,5  vierkante  meter  b ruto  o ppervlak  in  h et  centrum  b eschikbaar   zijn;;   Ruimtes  8die  met  andere  g roepen  gedeeld  w orden,  tellen  mee  voor  h et  a antal  m2  d at  p er   kind  beschikbaar  is.  Het  totaal  a antal  b eschikbare  m2  moet  w orden  g edeeld  door  h et  aantal   kinderen  d at  e r  g ebruik  van  maakt;;   ,  d eze  betreft  n iet  d e   groepsruimte;;   Er  is  een  a angrenzende,  toegankelijke  e n  veilige  o p  d e  leeftijd  a fgestemde   buitenspeelruimte  b eschikbaar  met  e en  b ruto  oppervlak  van  circa  d rie  tot  vier  vierkante   meter  p er  kind.    Buitenschoolse  o pvang   Per  kind  moet  minimaal  3,5  vierkante  meter  b ruto  o ppervlak  in  h et  centrum  b eschikbaar   zijn;;   Ruimtes 9  d ie  met  andere  g roepen  gedeeld  w orden,  tellen  mee  voor  h et  a antal  m2  d at  p er   kind  beschikbaar  is.  Het  totaal  a antal  b eschikbare  m2  moet  w orden  g edeeld  door  h et  aantal   kinderen  d at  e r  g ebruik  van  maakt;;                                                                                                                                    8  Let  op  a anpalende  wetgeving  over  toekenning  v erblijfsruimte  v ersus  v erkeersruimte  9  Let  op  a anpalende  wetgeving  over  toekenning  v erblijfsruimte  v ersus  v erkeersruimte   16    
 • 17. De  buitenschoolse  o pvang  moet  e en  toegankelijke,  vaste  en  passend  ingerichte  ruimte  z ijn   speciaal  voor  n aschoolse  b ezigheden  van  kinderen;;     De  buitenruimte  moet  e en  b ruto  o ppervlak  h ebben  van  circa  d rie  tot  vier  vierkante  meter   per  kind  opvatten  e n  b ij  voorkeur  a angrenzend  z ijn,  maar  mag  o ok  i n  de  d irecte  n abijheid   liggen,  mits  goed  e n  veilig  b ereikbaar10.                                                                                                                                      10  Indien  de  buitenruimte  niet  a angrenzend  is,  is  deze  buitenruimte  geen  onderdeel  v an  het  k indercentrum  e n  dient  dus  a ltijd  a an  de  P KR  v oldaan  te  worden  indien  daar  k inderen  v erblijven.  Hiervoor  geldt  e en  uitzondering  voor  k inderen  v an  8  jaar  e n  ouder,  mits  v oldaan  wordt  a an  de  P KR  op  locatieniveau.   17    
 • 18. 2.   Gastouderopvang    Gastouderopvang  is  e en  b ijzondere  vorm  van  kinderopvang,  o p  h et  w oonadres  van  e en  g astouder  of  vraagouder.  De  o pvang  vindt  p laats  d oor  tussenkomst  van  e en  g astouderbureau  e n  o p  b asis  van  een  s chriftelijke  o vereenkomst;;  o uders  krijgen  vooraf  informatie  o ver  h et  b eleid  ten  a anzien  van  veiligheid,  g ezondheid  e n  o ver  d e  o mgang  met  d e  kinderen  (pedagogisch  b eleid).    2.1. Kwaliteit  gastouderopvang    2.1.1. Specifieke  uitwerking   pedagogisch   beleidsplan   voor  gastouderopvang      In  het  p edagogisch  b eleidsplan  wordt  d e  voor  d at  g astouderbureau  kenmerkende  visie  o p  d e  omgang  met  kinderen  b eschreven.  Het  b evat  e en  b eschrijving  van  w elke  mogelijkheden  er  z ijn  voor  d e  o ntwikkeling  van  p ersoonlijke  e n  s ociale  competenties  van  kinderen,  van  d e  w ijze  w aarop  de  e motionele  veiligheid  van  d e  kinderen  w ordt  g ewaarborgd  en  van  d e  w ijze  w aarop  d e  overdracht  van  w aarden  e n  n ormen  a an  kinderen  p laatsvindt.    Daarnaast  g eeft  h et  beleidsplan  een  beschrijving  van  d e  s amenstelling  van  h et  a antal  kinderen  d at  door  e en  g astouder  w ordt  o pgevangen  e n  van  d e  e isen  d ie  a an  gastouderschap  w orden  gesteld,  waarbij  in  ieder  g eval  a ls  e is  w ordt  g esteld  d at  d e  w oning  waar  g astouderopvang  p laatsvindt  over  voldoende  s peel-­  e n  s laapruimte  voor  kinderen  b eschikt  e n  o ver  voldoende  buitenspeelmogelijkheden,  a fgestemd  o p  h et  a antal  e n  d e  leeftijd  van  d e  o p  te  vangen  kinderen.  Deze  b eschrijving  g eeft  o uders  e en  g oed  b eeld  van  d e  manier  w aarop  e r  in  d e  g astouderopvang  wordt  g ewerkt.  De  a anbieder  e n  d e  p ersonen  d ie  w erken  b ij  h et  g astouderbureau  h andelen  in  d e  praktijk  n aar  h et  p edagogisch  beleidsplan.    2.1.1.1. Aantal   kinderen  per  gastouder    Er  zijn  d uidelijke  regels  voor  h et  maximaal  a antal  kinderen  d at  é én  g astouder  mag  o pvangen;;  h et  gaat  o m  h et  a antal  g elijktijdig  a anwezige  kinderen.      Partijen  s preken  h et  volgende  a f:   Het  p edagogisch  b eleid  van  h et  g astouderbureau  g eeft  d uidelijkheid  o ver  h et   leeftijdsbeleid.  O uders  w eten  d an  hoeveel  kinderen  (inclusief  e igen  kinderen)  in  w elke   leeftijd  p er  g astouder  maximaal  o pgevangen  w orden;;   Er  worden  maximaal  twee  kinderen  van  0  jaar  g elijktijdig  o pgevangen;;   Er  worden  maximaal  vier  kinderen  van  0  e n  1  jaar  g elijktijdig  o pgevangen;;   Er  worden  maximaal  vijf  kinderen  in  d e  leeftijd  van  0  tot  4  jaar  g elijktijdig  o pge vangen;;   Er  worden  maximaal  z es  kinderen  in  d e  leeftijd  van  0  tot  e n  met  13  jaar  g elijktijdig   opgevangen;;   In  alle  b ovengenoemde  b epalingen  g eldt  d at  a lle  kinderen  in  h uis  tot  d e  leeftijd  van  10  jaar   meetellen,  e igen  kinderen  e n  s pelende  kinderen  tellen  d us  ook  mee.       18    
 • 19. 2.1.1.2. Achterwachtregeling   gastouderopvang    Wanneer  e r  meer  d an  d rie  g elijktijdig  a anwezige  kinderen  o pgevangen  worden,  is  e en  achterwachtregeling  van  toepassing.  Deze  achterwacht  d ient  b eschikbaar  te  z ijn  e n  in  geval  van  calamiteiten  o p  h et  o pvangadre s  a anwezig  te  z ijn  b innen  ambulance-­aanrijtijden.  Inzichtelijk  moet  zijn  wie  d eze  p ersoon  is  e n  w aar  d eze  te  b ereiken  is.  Tevens  d ient  d eze  achterwacht  tijdens  opvangtijden  a ltijd  telefonisch  b ereikbaar  te  z ijn.    2.2. Kwaliteitseisen   gastouders    2.2.1. Deskundigheidbevordering   gastouders    De  kwaliteit  e n  d eskundigheid  van  d e  gastouder  is  d e  b elangrijkste  w aarborg  voor  g oede  o pvang  voor  kinderen.  Dat  e r  a an  d e  p rofessionele  vorm  van  g astouderopvang  e isen  w orden  g esteld  is  voor  convenantpartijen  vanzelfsprekend.  C onvenantpartijen  constateren  d at  g astouderopvang  vraagt  o m  e igen  b eroepskwalificaties,  s pecifiek  g eformuleerd  voor  h et  g astouderschap.  Deze  z ijn  verwoord  in  h et  Besluit  d eskundigheidseisen  g astouders  kinderopvang.    Convenantpartijen  vinden  d at  voor  a lle  g astouders  geldt  d at  zij  p eriodiek  n ascholing  moeten  behoeve  van  h et  b ehouden  van  een  g eldig  E HBO-­certificaat  wordt  g edaan  op  basis  van  d e  p eriode  die  d oor  d e  certificerende  instelling  w ordt  a angehouden.    2.2.2.     Overige  kwaliteitseisen   gastouders    Gastouders  dienen  h iernaast  aan  d e  volgende  voorwaarden  te  voldoen:   In  het  b ezit  van  g eldig  b ewijs  van  d eskundigheid  voor  g astouders  (volgens  de  w ettelijke   bewijsstukken);;   In  bezit  van  e en  g eldig  certificaat  E HBO  a an  kinderen  (volgens  d e  wettelijke   bewijsstukken);;     Handelt  p rofessioneel;;   Lichamelijk  en  g eestelijk  g ezond;;     De  gastouder  h eeft  g een  kinderen  die  (tijdelijk)  o nder  toezicht  s taan;;     De  gastouder  is  n iet  (tijdelijk)  ontheven  o f  o ntzet  u it  h et  o uderlijke  g ezag;;   Respecteren  van  p rivacygevoelige  g egevens  en  geen  informatie  d oorspelen  a an  d erden;;     Openstaan  voor  e n  respecteren  van  a ndere  g ewoontes,  culturen,  levenswijzen  e n   opvoedingsideeën;;   Kinderen  n iet  a lleen  laten  o f  h et  toezicht  a an  a nderen  o verlaten;;   Regelmatig  e n  g edurende  minimaal  e en  h alf  jaar  b eschikbaar  voor  o pvang;;   Goede  telefonische  b ereikbaarheid;;   In  bezit  van  verzekeringen  met  d ekking  voor  a ansprakelijkheid  e n  o ngevallen,  inclusief   (indien  van  toepassing)  a utogebruik;;   Minimale  leeftijd  van  1 8  jaar;;   19    
 • 20. In  bezit  van  e en  verklaring  o mtrent  het  g edrag  (VOG);;   Zorg  d ragen  voor  e en  verklaring  o mtrent  h et  gedrag  (VOG)  voor  a lle  betrokkenen  b ij  h et   primaire  proces  é n  d e  volwassen  h uisgenoten.    2.3. Kwaliteitseisen   gastouderbureaus    Het  g astouderbureau  h eeft  e en  b egeleidende,  b emiddelende  e n  a dministratieve  functie.  O m  d eze  taken  g oed  uit  te  voeren,  w ordt  a an  o nderstaande  voldaan:   Voor  d e  vraagouder  is  d e  b ereikbaarheid  van  h et  gastouderbureau  a ls  o ok  d ie  van  d e   gastouder  d uidelijk  e n  a antoonbaar  g eregeld;;     Het  g astouderbureau  vervult  d e  kassiersfunctie,  met  in  a chtneming  van  d e  e isen  d ie  d e  wet   stelt  a an  d eze  functie;;     Het  intakegesprek  met  d e  g astouder  vindt  p laats  op  h et  o pvangadres.  Het  intakegesprek   met  de  vraagouder  kan  z owel  o p  h et  o pvangadres,  a ls  o p  e en  nader  te  b epalen  locatie   plaatsvinden;;   Het  koppelingsgesprek  vindt  p laats  o p  h et  o pvangadres.  Indien  d e  o pvang  bij  d e   vraagouders  thuis  p laatsvindt,  vindt  h et  g esprek  d erhalve  b ij  d e  vraagouder  p laats;;   Elke  g astouder  w ordt  minimaal  twee  maal  p er  jaar  o p  h et  o pvangadres  b ezocht;;   De  risico  inventarisatie  &  e valuatie  (RIE)  Veiligheid  e n  Gezondheid  vindt  vóór  d e  s tart  van   de  o pvang  p laats  op  het  o pvangadres  e n  w ordt  daarna  elk  jaar  h erhaald;;   Het  voortgangsgesprek  met  d e  g astouder  vindt  tenminste  één  keer  p er  jaar  p laats  o p  h et   opvangadres;;   Jaarlijks  w ordt  e en  mondeling  e valuatiegesprek  g ehouden  met  d e  vraagouder.  Hiervan   wordt  verslag  gelegd.  E en  door  d e  vraagouder  o ndertekend  a fschrift  van  d it  verslag  is  in   het  d ossier  a anwezig  e n  w ordt  aan  d e  vraagouder  ter  b eschikking  g esteld   De  medewerker  d ie  d e  h uisbezoeken  e n  d e  inhoudelijke  b egeleiding  o p  h et  g ebied  van   opvang  e n  p edagogiek  van  d e  g astouder  verzorgt,  d ient  in  h et  b ezit  te  z ijn  van  e en   diploma  z oals  vastgelegd  in  d e  C AO  Kinderopvang  (minimaal  MBO  3  n iveau,  inclusief  e en   pedagogische  component);;   Het  b ureau  d raagt  e r  z org  voor  d at,  a antoonbaar,  p er  a angesloten  gastouder  o p  jaarbasis   tenminste  1 6  u ur  w ordt  b esteed  a an  b egeleiding  e n  b emiddeling.    2.4. Veiligheid   gastouderopvang    2.4.1. Veiligheids-­   en  gezondheidsbeleid   (RIV  en  RIG)  gastouderopvang    Partijen  vinden  d at  o ok  voor  g astouderopvang  h et  maken  van  e en  risico -­inventarisatie  e n  e valuatie  een  vereiste  is.  In  w oningen  w aar  d e  o pvang  p laatsvindt,  moet  jaarlijks  e en  risico -­inventarisatie  e n  evaluatie  p laatsvinden  voor  veiligheid  e n  g ezondheid,  h oe  te  h andelen  in  n oodsituaties.  Daartoe  bezoekt  h et  g astouderbureau  e lke  o pvangwoning  minimaal  e enmaal  p er  jaar.  De  e erste  risico-­inventarisatie  vindt  p laats  voordat  d e  o pvang  via  h et  g astouderbureau  een  a anvang  n eemt.  De  risico-­inventarisatie  veiligheid  e n  g ezondheid  w ordt  in  d e  o pvangwoning  u itgevoerd  door  o f  in  aanwezigheid  van  d e  b emiddelingsmedewerker.  Die  inventarisatie  is  inzichtelijk  voor  o uders.   20    
 • 21. 2.5. Huisvesting   gastouderopvang    De  opvangplaats  w aar  kinderen  o pgevangen  w orden  d oor  d e  g astouder  d ient  a an  d e  volgende  voorwaarden  te  voldoen:   De  beschikbare  s peel-­  e n  s laapruimte  e n  d e  b uitenspeelmogelijkheden  z ijn  o nderdeel  van   de  kwaliteitscriteria  van  d e  g astouder;;  z ij  w orden  b eoordeeld  in  relatie  tot  h et  a antal  e n  d e   leeftijd  van  d e  o p  te  vangen  kinderen;;     De  opvangwoning,  o ok  a ls  h et  g aat  o m  e en  b estaande  woning,  d ient  voorzien  te  z ijn  van   voldoende  e n  g oed  functionerende  rookmelders,  conform  h et  b ouwbesluit;;   De  woning  w aarin  d e  kinderen  w orden  opgevangen  d ient  te  a llen  tijde  rookvrij  te  z ijn;;   Voor  kinderen  jonger  d an  a nderhalf  jaar  d ient  e en  a parte  s laapruimte  b eschikbaar  te  z ijn.   21    
 • 22. 3.     Medezeggenschap    Positie  ouders    Ouders  w orden  a ctief  b etrokken  b ij  h et  b eleid  van  e en  kindercentrum  o f  g astouderbureau.  De  aanbieder  h eeft  d aar  o ok  b elang  bij:  h ij  kan  zijn  klanten  z o  g oed  b edienen.  De  w et  regelt  d at  e en  kinderdagverblijf  o f  g astouderbureau  e en  o udercommissie  moet  hebben.  C onvenantpartijen  vinden  dat  d e  a anbieder  a antoonbaar  moeite  moet  d oen  o m  te  b evorderen  d at  er  e en  a ctieve  oudercommissie  is.  De  vorm  van  h et  o verleg  met  d e  o udercommissie  moet  p assen  bij  d e  organisatievorm  van  h et  b edrijf  e n  h aalbaar  e n  doelmatig  z ijn  voor  o uders.  Teneinde  o uders  in  d e  g elegenheid  te  s tellen  medezeggenschap  uit  te  o efenen,  d ienen  z ij  g oed  geïnformeerd  te  z ijn  o ver  d e  g ang  van  z aken  in  e en  kindercentrum  o f  g astouderbureau.  Convenantpartijen  vinden  d at  ouders  b ij  b elangrijke  o nderwerpen  o p  p unten  moeten  kunnen  adviseren;;  n iet  a lle  h andelingen  van  d e  a anbieder  vallen  o nder  d e  medezeggenschap  van  o uders.  Aanbieders  moeten  o ok  kunnen  o ndernemen.  Het  g aat  d an  uiteindelijk  o m  e en  voor  a lle  p artijen  -­  aanbieder  e n  a fnemer-­  w erkbare  s ituatie  te  creëren  d ie  recht  d oet  aan  d e  gerechtvaardigde  belangen  van  o uders  è n  a an  de  e igen  verantwoordelijkheid  van  d e  a anbieders  voor  e en  g oede  bedrijfsvoering.    In  de  p raktijk  kan  e en  s panningsveld  o ntstaan  tussen  d e  b elangen  van  o uders  e n  d e  verantwoordelijkheid  van  d e  ondernemer  voor  e en  g oede  b edrijfsvoering.  P artijen  vinden  d at  in  dergelijke  s ituaties  e en  b eroep  g edaan  moet  kunnen  worden  o p  e en  o nafhankelijke  commissie  d ie  hierin  a dviseert.  Hiertoe  is  o p  initiatief  van  convenantpartijen  d e  Landelijke  Klachtenkamer  Kinderopvang  ingericht.  P artijen  s pannen  z ich  in  voor  e en  a anpassing  van  d e  w ettelijke  regeling  voor  d e  o rganisatie  van  o udercommissies.    Convenantpartijen  spreken  hierover  h et  volgende  a f:   Medezeggenschap  van  o uders  vindt,  in  a anvulling  o p  w at  d e  w et  e ist,  z oveel  mogelijk   plaats  via  landelijk  o vereengekomen  a fspraken  tussen  convenantpartijen  e n  d e  b ranche;;   Convenantpartijen  hebben  e en  voorbeeldreglement  voor  o udercommissies  opgesteld.  Hierin   staan  d e  rechten  van  o uders  e n  d e  verplichtingen  van  d e  a anbieder;;   Dit  reglement  w ordt  a ctief  u itgedragen  n aar  d e  leden  van  d e  o rganisatie  van  a anbieder  e n   naar  d e  o uders  (oudercommissies).     22    
 • 23. 4.   Meldcode   kindermishandeling    De  aanbieder  van  kinderopvang  in  kindercentra  o f  g astouderopvang  h eeft  e en  me ldcode  voor  kindermishandeling  w aarin  e en  duidelijke  procedure  is  vastgelegd  d ie  a antoonbaar  g evolgd  w ordt  in  het  g eval  van  e en  (vermoeden)  van  kindermishandeling  e n/of  s eksueel  misbruik.  Dit  vermoeden  kan  b etrekking  h ebben  o p  d e  thuissituatie  van  h et  kind  o f  o p  d e  o pvangsituatie.    Er  is  een  s pecifieke  meldcode  h uiselijk  g eweld  e n  kindermishandeling  voor  d e  branche  kinderopvang  o ntwikkeld.  Deze  meldcode  beschrijft  d rie  routes.  E r  is  e en  route  o ntwikkeld  d ie  aangeeft  h oe  te  h andelen  wanneer  e r  s ignalen  z ijn  die  kunnen  duiden  op  h uiselijk  g eweld  o f  kindermishandeling  in  d e  h uiselijke  s feer.  Daarnaast  b evat  d e  meldcode  e en  route  h oe  te  h andelen  bij  vermoedens  van  kindermishandeling  g epleegd  d oor  e en  b eroepskracht.  De  d erde  route  beschrijft  h oe  te  h andelen  w anne er  e r  s prake  is  van  s eksueel  o verschrijdend  g edrag  van  kinderen  onderling.  De  routes  b eschrijven  s tappen  d ie  g evolgd  w orden  indien  e en  dergelijke  s ituatie  zich  voordoet,  inclusief  d e  taken  e n  verantwoordelijken  b innen  e en  kinderopvangorganisatie.  In  d eze  m eldcode  worden  in  d e  b etreffende  s tappenplannen  b ewust  geen  tijdspaden  g enoemd.  Dit  o m  schijnveiligheid  te  voorkomen.  E lke  s ituatie  vraagt  o m  e en  a nder  tijdspad.  Van  b elang  is  d at  o p  h et  moment  d at  e en  s ituatie  zich  voordoet,  d at  e en  tijdspad  b epaald  w ordt  waarbinnen  d e  stappen  plaatsvinden.  Afstemming  met  e en  o rganisatie  a ls  h et  Advies   en  Meldpunt  Kindermishandeling  (AMK)   is  hierin  w enselijk.    De  aanbieder  is  verantwoordelijk  voor  implementatie  van  h et  g eschreven  b eleid.  De  b etreffende  meldcode  voldoet  aan  d e  door  convenantpartijen  eerder  o pgestelde  criteria.    Indien  e en  o rganisatie  z elf  e en  meldcode  huiselijk  g eweld  e n  kindermishandeling  w enst  vast  te  stellen,  d an  d ient  d eze  te  voldoen  a an  criteria  z oals  b eschreven  in  d e  b ijlage.       23    
 • 24. Tot  slot     Convenantpartijen  kunnen  h et  convenant  z onder  w ederzijdse  instemming  n iet  w ijzigen;;     Brancheorganisatie  Kinderopvang  s telt  d e  naleving  van  de  Convenantafspraken  d oor  h un   leden  a ls  b indende  voorwaarde  a an  het  lidmaatschap.    Convenantpartijen  spreken  af  d e  invoering  van  h et  convenant  n auwlettend  te  volgen  e n  d it  Convenant  u iterlijk  1  januari  2 014  (of  indien  h et  convenant  later  d an  1  januari  2013  z ou  ingaan,  n a  é én  jaar)  te  e valueren.    Daarnaast  w ordt  er  voor  d e  P KR  e en  tool  o ntwikkeld  w aardoor  d eze,  w anneer  d eze  g ereed  is,  uitgebreider  in  h et  convenant  b eschreven  z al  moeten  w orden.                                                Bijlagen    1   Begrippenlijst  2   Schema  voor  b erekening  van  d e  pedagogisch  medewerker  /  kindratio  b ij  g roepen   dagopvang  en  buitenschoolse  o pvang  van  s amengestelde  leeftijd  3   Schema  voor  d e  b erekening  van  de  pedagogisch  medewerker/kindratio  b ij   samengestelde  g roepen  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang  4   Criteria  meldcode  kindermishandeling           24    
 • 25. Bijlage  1     Begrip   Definitie   Opmerkingen      1   Stamgroep     Een  vaste  g roep  kinderen  in  d e   *Dit  geldt  voor  s tructurele   dagopvang    met  vaste  p edagogisch   rooster,  b ehoudens  z iekte,  (bij)   medewerkers*  met  e en  vaste  ruimte.   scholing,  verlof  o f  vakantie.  2   Vaste   Een  p edagogisch  medewerker  d ie   Aan  é én  kind  w orden  maximaal  3   pedagogisch   toegewezen  is  a an  e en  vaste  s tamgroep   vaste  p edagogische  medewerkers   medewerker     per  o pvangdag.     gekoppeld.     dagopvang       Per  o pvangdag  is  minimaal  één   van  d eze  p edagogisch       medewerkers  w erkzaam  o p  d e   groep  van  d at  kind.  Deze     pedagogisch  medewerker  is   tevens  h et  vaste  aanspreekpunt   voor  o uders.   Indien  in  grotere  g roepen  met  d rie   pedagogisch  medewerkers  tegelijk   wordt  g ewerkt**,  d an  worden  e r   maximaal  4  vaste  p edagogisch   medewerkers  toegewezen.     **  Afhankelijk  samenstelling   groepen  e n  P KR.  3   Stamgroeprui Een  vaste,  p assend  ingerichte  ruimte       mte   waar  h et  kind  in  d e  d agopvang  het   grootste  d eel  van  d e  d ag  a anwezig  is.  4   Vaste  ruimte   In  principe  h ebben  a lle  kinderen  e en   Het  g aat  h ierbij  o m  h et  b egin  e n   in  relatie  tot   vaste  s tam-­/basisgroep.  W el  kan   einde  van  d e  o pvangdag.   halen  e n   besloten  w orden  o m  kinderen  in  e en   brengen   andere  ruimte  te  o ntvangen  o f  w eer  o p   te  laten  h alen  w aarbij  e en  vaste   pedagogisch  medewerker  a anwezig  is.   Voor  z owel  kinderen  a ls  o uders  moet   inzichtelijk  z ijn  welke  ruimte  d it  is.    5   Vaste  ruimte   Indien  h et  kindaantal  h et  toelaat,   Bijvoorbeeld  tijdens  vakanties  e n     in  relatie  tot   kunnen  s tamgroepen  s amengevoegd   dagen  met  e en  (structureel)  lage   samenvoegen   worden  tot  één  g roep  waarbij  in  p rincipe   bezetting.     groepen  o p   een  vaste  p edagogisch  medewerker   bepaalde   aanwezig  is,  u itgaande  van  e en   dagen     kloppende  P KR.  Voor  z owel  kinderen  als   ouders  moet  inzichtelijk  z ijn  w elke   ruimte  en  w elke  g roep  d it  is.    6   Incidenteel   Een  d ag(deel)  w aarvoor  o pvang  wordt   Voorwaarde  is  d at  maximale   extra   afgenomen  welke  b uiten  d e  vaste   stamgroepsgrootte  /   dag(deel)   contracturen  valt.     basisgroepgrootte  e venals  a antal   afnemen   pedagogisch  medewerkers     25    
 • 26. gehandhaafd  b lijft  (PKR).   Convenantpartijen  zijn  van   mening  d at  g eborgenheid  e n   gevoel  van  veiligheid  voor  kind  e n   voor  d e  g roep  a ls  g eheel  voorop   staan.    7   Structureel   Uitgangspunt  is  d at  b ij  h et  a fnemen  van   Schriftelijke  toestemming  van   dag(deel)  o p   een  e xtra  d ag(deel)  h et  kind  in  de   ouders  is  n odig.  Indien  d eze   andere  vaste   oorspronkelijke  s tam-­/basisgroep   situatie  z ich  voordoet,  mag  e en   groep   geplaatst  w ordt.  W anneer  d e   kind  in  maximaal  1  andere  groep   groepsgrootte  h et  n iet  toelaat  h et  kind   geplaatst  w orden,  w aarbij  d e  e is   een  e xtra  d ag(deel)  in  d eze  g roep  te   van  maximaal  2   plaatsen,  kan  in  o verleg  met  o uders   stamgroepruimtes  n iet  w ordt   besloten  w orden  h et  kind  voor  d ie  d ag/   losgelaten.  Zodra  p lek  is  o p  d e   dat  d agdeel  in  e en  a ndere  vaste  g roep  te   oorspronkelijke  s tam-­  o f   plaatsen.     basisgroep  w ordt  h et  kind   automatisch  o vergeplaatst  (dit   wordt  tevens  vermeld  in   plaatsingsovereenkomst,  inclusief   de  u iterste  d atum  d ie  volgt  u it  d e   planning  van  h et  kindercentrum).   Ondernemer  moet  (op  verzoek   van  inspecteur)  kunnen  a antonen   dat  n iet  e erder  in  o orspronkelijke   groep  p lek  w as.     Indien  d e  o uder  h et  kind  liever  o p   de  a ndere  g roep  wil  laten  p laatsen   dan  d ient  h iervoor  e en  regulier   overplaatsingsverzoek  ingediend   te  w orden.      8   Basisgroep     Een  vaste  g roep  kinderen  in  d e  b so  met   **Dit  geldt  voor  s tructurele   vaste  p edagogische  medewerkers**.     rooster,  b ehoudens  z iekte,   (bij)scholing,  verlof  of  vakantie.    9   pedagogisch   Een  p edagogisch  medewerker  d ie   Er  worden  geen  s pecificaties   medewerker   toegewezen  is  a an  e en  b asisgroep.     gegeven  o ver  max.  a antal     pedagogisch  medewerkers  per     kind  (ook  i.v.m.   open   deurenbeleid  e n  flexibiliteit).    10   Achterwachtre Indien  d e  mogelijkheid  b estaat  d at  e r   Deze  a chterwachtregeling  is  n iet   geling   slechts  e en  p edagogisch  medewerker   van  toepassing  tijdens  3 -­ dagopvang  en   aanwezig  is,  o p  h et  moment  d at  e r   uursregeling.     buitenschoolse kinderen  a anwezig  z ijn,  o p  d e  vestiging   opvang   is  er  e en  a chterwachtregeling  van   toepassing.  Deze  regeling  h oudt  in  d at  in   geval  van  calamiteiten  e r  e en   achterwacht  b eschikbaar  d ient  te  z ijn  d ie   binnen  a mbulance-­aanrijtijden  in  d e   26    
 • 27. vestiging  a anwezig  kan  z ijn.       Inzichtelijk  moet  z ijn  wie  d eze  p ersoon  is   en  w aar  d eze  te  b ereiken  is.  Tevens   dient  d eze  a chterwacht  tijdens  de   openingstijden  b ereikbaar  te  z ijn     Achterwachtre Indien  e r  meer  d an  d rie  g elijktijdig     geling   aanwezige  kinderen  o pgevangen   gastouderopva worden,  is  d e  a chterwachtregeling  van   ng   toepassing.  Deze  a chterwacht  d ient   beschikbaar  te  z ijn  e n  in  g eval  van   calamiteiten  o p  h et  o pvangadres  e n   aanwezig  te  z ijn  b innen  a mbulance-­ aanrijtijden.  Inzichtelijk  moet  z ijn  w ie   deze  p ersoon  is  e n  w aar  d eze  te   bereiken  is.  Tevens  d ient  d eze   achterwacht  tijdens  o pvangtijden  altijd   telefonisch  b ereikbaar  te  z ijn.  11   Achterwacht   Een  meerderjarig  p ersoon  met  w ie  d e     aanbieder  a antoonbaar  d e  a fspraak  heeft   gemaakt  d at  d eze  w ordt  ingezet  in  g eval   van  e en  n oodsituatie.  12   Ambulance-­ Wettelijke  toegestane  n orm  vanaf     aanrijtijden   moment  d at  melding  is  gedaan  is   opgenomen  in  d e  W et  Ambulancezorg.  13   Drie-­ Voor  d e  flexibiliteit  in  de  o rganisatie  is     uursregeling     het  mogelijk  d at  in  de  d agopvang  ten   hoogste  d rie  u ur  p er  d ag  (niet   aaneengesloten)  minder   beroepskrachten  w orden  ingezet  dan   volgens  d e  p edagogisch  medewerker-­ kind  ratio  is  vereist,  maar  n ooit  minder   dan  d e  h elft  van  h et  b enodigde  a antal   situatie  s lechts  é én  p edagogisch   medewerker  in  h et  kindercentrum,  d an   is  er  ter  o ndersteuning  ten  minste  één   andere  volwassene  in  h et  kindercentrum   aanwezig.  Afwijken  van  d e  vereiste   pedagogisch  medewerker-­kind  ratio  is   niet  toegestaan  tussen  9 .30  e n  1 2.30   uur  en  tussen  1 5.00  e n  1 6.30  u ur.  Vóór   9.30  u ur  en  n a  1 6.30  u ur  mag  d e   afwijking  van  d e  p edagogisch   medewerker-­kind  ratio  n iet  langer  d uren   dan  a nderhalf  u ur  a aneengesloten  e n  in   de  p auzeperiode  tussen  12.30  en  15.00   uur  niet  langer  d an  twee  u ur   aaneengesloten.  Dit  a lles  met  e en   maximum  van  drie  u ur  p er  d ag.  In  de   informatie  voor  o uders  w ordt  expliciet   beschreven  h oe  invulling  w ordt  g egeven   aan  d e  inzet  van  p edagogisch   27    
 • 28. medewerkers  a an  de  randen  van  d e  d ag   en  tijdens  d e  middagpauze.  E r  w ordt   concreet  a angegeven  o p  w elke   tijdstippen  w ordt  afgeweken  van  d e   vereiste  p edagogisch  medewerker-­kind   ratio.     Half-­   De  half-­uursregeling  is  van  toepassing     uursregeling   na  s chooltijd.  Voor  d e  flexibiliteit  in  de   bso   organisatie  is  h et  mogelijk  o m  in  de   buitenschoolse  o pvang  ten  hoogste  een   half  uur  p er  d ag  minder  b eroepskrachten   in  te  z etten  d an  volgens  d e  P KR  is   vereist,  maar  n ooit  minder  d an  d e  h elft   van  h et  b enodigde  a antal  p edagogisch   slechts  é én  p edagogisch  medewerker  in   het  kindercentrum,  d an  is  ter   ondersteuning  ten  minste  é én  a ndere   volwassene  in  h et  kindercentrum   aanwezig.  In  d e  informatie  voor  o uders   wordt    aangegeven  o p  w elke  tijdstippen   wordt  a fgeweken  van  d e  vereiste  P KR.   Wanneer  b uitenschoolse  o pvang  w ordt   aangeboden  g edurende  d e  h ele  dag,  is   de  w ijze  van  a fwijking  volgens  de  drie   uursregeling  van  toepassing.    14   Open   Een  p edagogische  methode  w aarbij   In  het  p edagogisch  b eleidsplan   deurenbeleid   kinderen  d e  g elegenheid  krijgen  o m   wordt  b eschreven  h oe  a an  h et   binnen  d e  locatie,  b uiten  de  eigen  vaste   open  d eurenbeleid  invulling  w ordt   ruimte  met  kinderen  van  a ndere  g roepen   gegeven.   te  s pelen  15   Wenbeleid   Beleid  d at  b eschrijft  h oe  o mgegaan     intern   wordt  met  kinderen  d ie  d oorstromen   naar  e en  a ndere  g roep  b innen  e en   kindercentrum.  E r  w ordt  voldoende  tijd   en  a andacht  b esteed  a an  d e   versoepeling  van  d e  overgang  n aar  e en   nieuwe  s ituatie  voor  h et  kind.  Afspraken   over  h et  w ennen  w orden  g emaakt  in   overleg  met  d e  o uders.  Indien  voor  e en   bepaalde  periode  o p  e en  d ag  g ewend   wordt,  mag  d e  P KR  voor  b eide  g roepen   (de  s tamgroep  w aar  h et  kind  vandaan   komt  en  d e  s tamgroep  w aar  h et  kind   naar  toe  g aat)  in  totaal  b epaald  w orden.     Het  kan  h ierbij  gaan  o m:   -­  kinderen  d ie  d e  leeftijd  h ebben  o m   naar  e en  a ndere  g roep  d oor  te  s tromen   -­  kinderen  d ie  e erder  toe  z ijn  a an  e en   volgende  g roep  en  a lvast  gaan  s pelen  op   de  n ieuwe  groep   28    
 • 29. -­  kinderen  d ie  e en  aangepast  w enbeleid   nodig  h ebben  o mdat  ze  vanwege  h un   ontwikkeling(sniveau)  later  d an  d e   leeftijd  w aarop  z e  door  z ouden  moeten   schuiven,  o vergaan  n aar  d e  volgende   groep  16   Wenbeleid   Beleid  d at  b eschrijft  h oe  o mgegaan     extern   wordt  met  h et  w ennen  van  kinderen  d ie   instromen  o p  e en  kindercentrum.  E r   wordt  voldoende  tijd  e n  a andacht   besteed  aan  h et  wennen  aan  d e  n ieuwe   situatie  voor  h et  kind.  Afspraken  o ver   het  w ennen  w orden  gemaakt  met  d e   ouders.       29    
 • 30. Bijlage  2     Schema  voor  de  berekening   van  de   pedagogisch   medewerker/kindratio   (PKR)  en   maximale   groepsgroottes   bij  groepen   dagopvang   van  samengestelde   leeftijd.    Leeftijd   PM-­ers   Maximale   PM-­er   Maximale   PM-­er   Maximale   Pm-­er   Maximale   aantal   aantal   aantal   aantal  0  tot  1   1   4   2   8   3   12   -­ -­ -­-­    1  tot  2   1   5   2   10   3   15   4   16  2  tot  3   1   6   2   12   3   16   -­ -­ -­-­    3  tot  4   1   8   2   16   -­ -­ -­-­   -­ -­ -­-­   -­ -­ -­-­   -­ -­ -­-­  0  tot  2   1   5   2   9 1   3   14 1   4   16  0  tot  3   1   5   2   10 1   3   15 1   4 1   16  0  tot  4   1   6   2   12 1   3   16 1   -­-­-­-­   -­-­-­-­  1  tot  3   1   6   2   11   3   16   -­-­-­-­   -­-­-­-­  1  tot  4   1   7   2   13   3   16   -­-­-­-­   -­-­-­-­  2  tot  4   1   7   2   14   3   16   -­-­-­-­   -­-­-­-­     Bij  de  u itwerking  van  d e  P KR  in  b ovenstaande  g roepen  z ijn  o nderstaande  u itgangspunten   gehanteerd:     Bij  kinderen  van  verschillende  leeftijden  in  e en  g roep  moeten  g emiddelden  b erekend   worden  voor  d e  vaststelling  van  h et  a antal  kinderen  p er  p edagogisch  medewerker;;   Het  a antal  kinderen  in  relatie  tot  é én  pedagogisch  medewerker  is  d e  b asis  van  d e   berekening;;   In  deze  b erekening  heeft  a lléén  aan  h et  e ind  van  d e  b erekening  afronding  n aar  b oven   en.                                                                                                                                       1  Waarvan  maximaal  a cht  k inderen  v an  0  jaar   30    
 • 31. Bijlage  3    Schema  voor  de  berekening   van  de   pedagogisch   medewerker/kindratio   (PKR)  bij  samengestelde   groepen  dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    Convenantpartijen  hebben  a fgesproken  dat  voor  g emengde  groepen  d ago pvang  en  buitenschoolse  opvang  e en  gemiddelde  w ordt  g ehanteerd  voor  d e  vaststelling  van  h et  a antal  kinderen  p er  pedagogisch  medewerker,  w aarbij  e en  maximum  wordt  g esteld  a an  h et  a antal  0 -­4  jarigen  in  e en  groep.  In  d eze  b ijlage  is  e en  u itwerking  g egeven  a an  d eze  a fspraak  van  C onvenantpartijen.    In  het  kader  van  kwaliteit  van  kinderopvang  is  e en  s amengestelde  g roep  in  d e  b rede  leeftijdscategorie  van  0 -­13  jaar  g een  voorkeursoptie  van  C onvenantpartijen.    Maar  in  sommige  s ituaties  kan  d e  kleinschaligheid  e en  d ergelijke  g roepssamenstelling  n oodzakelijk  maken,  w aarbij  b ijvoorbeeld  kinderen  in  d e  BSO-­leeftijd  voor  e en  d eel  van  d e  d ag  w orden  samengevoegd  met  d e  kinderen  in  d e  d agopvang.  Met  e en  g oede,  n aar  leeftijd  g edifferentieerde  werkwijze  kan  e r  d an  n og  s teeds  s prake  zijn  van  kwalitatief  verantwoorde  kinderopvang.  Gecombineerde  g roepen  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang  kunnen  in  p edagogisch  o pzicht  waardevol  z ijn,  b ijvoorbeeld  w anneer  d e  jongste  BSO-­kinderen  e n  d e  o udste  kinderdagverblijf-­kinderen  in  e en  s amengestelde  g roep  verblijven,  e n  h ier  in  d e  p edagogische  w erkwijze  n adrukkelijk  condities  a an  w orden  g esteld.    Bij  de  u itwerking  van  d e  P KR  in  s amengestelde  g roepen  zijn  o nderstaande  u itgangspunten  gehanteerd:   Voorondersteld  wordt  d at  e r  s prake  is  van  e en  g elijkmatige  verdeling  van  d e   verschillende  leeftijden  o ver  d e  g roep;;   Vervolgens  is  h et  g emiddelde  b epaald  z oals  o pgenomen  in  C onvenant,  w aarbij  h et   aantal  kinderen  in  relatie  tot  é én  pedagogisch  medewerker  d e  b asis  van  de  b erekening   vormt;;     In  deze  b erekening  heeft  a lléén  aan  h et  e ind  van  d e  b erekening  afronding  n aar  b oven   en;;   De  tabel  0  tot  e n  met  3 -­jarigen  b lijft  onverkort  van  toepassing.    Indien  met  s amengestelde  g roepen  d agopvang  e n  b uitenschoo lse  o pvang  w ordt  gewerkt,  moet  in  het  p edagogisch  b eleidsplan  e en  d uidelijke,  n aar  leeftijd  g edifferentieerde,  b eschrijving  g egeven  worden  van  d e  activiteiten  e n  d agindeling  van  d eze  g roep.    Convenantpartijen  hebben  a fgesproken  de  p raktijk  van  s amengestelde  g roepen  te  monitoren  o p  kwaliteit  e n  te  e valueren.  O p  g rond  h iervan  kunnen  d e  a fspraken  h et  en  schema  e ventueel  bijgesteld  worden. 31    
 • 32.    Leeftijd   PM-­er   Maximale   PM-­er   Maximale   PM-­er   Maximale   PM-­er   Maximale   aantal   aantal   aantal   aantal  0  tot  1   1   4   2   8   3   12   -­ -­ -­-­    1  tot  2   1   5   2   10   3   15   4   16  2  tot  3   1   6   2   12   3   16   -­ -­ -­-­    3  tot  4   1   8   2   16   -­ -­ -­-­   -­ -­ -­-­   -­ -­ -­-­   -­ -­ -­-­  4  tot  12   1   10   2   20   -­ -­ -­-­   -­ -­ -­-­   -­ -­ -­-­   -­ -­ -­-­  4  tot  8   1   10   2   20   -­ -­ -­-­   -­ -­ -­-­   -­ -­ -­-­   -­ -­ -­-­  8  tot  12   1   10   2   20   3 11   30   -­ -­ -­-­   -­ -­ -­-­  Leeftijd   PM-­er   Maximale   PM-­er   Maximale   PM-­er   Maximale   aantal   aantal   aantal  0  tot  13   1   7 12   2   14 13   3   16 14  1  tot  13   1   8 15   2   15 16   3   16 17    2  tot  13   1   8 18   2   16 19   3   16 20    3  tot  13   1   9 21   2   16   -­-­-­-­   -­-­-­-­                                                                                                                                       11  In  plaats  v an  e en  pedagogisch  medewerker  k an  e en  derde  v olwassene  a ls  beroepskracht  worden  ingezet.   12  Waarvan  maximaal  v ier  0  tot  e n  met  3 -­jarigen,  waarvan  maximaal  twee  0 -­jarigen.   13  Waarvan  maximaal  a cht  0  tot  e n  met  3 -­jarigen,  waarvan  maximaal  v ier  0 -­jarigen.   14  Waarvan  maximaal  twaalf  0  tot  e n  met  3 -­jarigen,  waarvan  maximaal  zes  0 -­jarigen.   15  Waarvan  maximaal  v ier  1  tot  e n  met  3 -­jarigen,  waarvan  maximaal  twee  1 -­jarigen.   16  Waarvan  maximaal  a cht  1  tot  e n  met  3 -­jarigen,  waarvan  maximaal    vier  1 -­jarigen.   17  Waarvan  maximaal  twaalf  1  tot  e n  met  3 -­jarigen,  waarvan  maximaal  zes  1 -­jarigen.   18  Waarvan  maximaal  v ijf  2  tot  e n  met  3 -­jarigen.   19  Waarvan  maximaal  tien  2  tot  e n  met  3 -­jarigen.   20  Waarvan  maximaal  twaalf  2  tot  e n  met  3 -­jarigen   21  Waarvan  maximaal  zes  3 -­jarigen   32  
 • 33. Bijlage  4  Criteria  Meldcode   Kindermishandeling  Indien  e en  kinderopvangorganisatie  z elf  e en  meldcode  wenst  vast  te  s tellen,  d ient  d eze  te  voldoen  aan  d e  volgende  criteria  o m  g ehandhaafd  te  mogen  w orden:     De  definitie  van  kindermishandeling  d ient  conform  d e  W et  o p  d e  Jeugdzorg  (2005)  te  z ijn.   Die  stelt:  Kindermishandeling  is  e lke  vorm  van,  voor  de  minderjarige,  b edreigende  o f   gewelddadige  interactie  van  fysieke,  p sychische  o f  s eksuele  a ard,  d ie  d e  o uders  of  a ndere   personen  ten  opzichte  van  w ie  de  minderjarige  in  e en  relatie  van  a fhankelijkheid  of   onvrijheid  s taat,  a ctief  o f  p assief,  o pdringen  w aardoor  e rnstige  s chade  w ordt  berokkend  o f   dreigt  te  w orden  b erokkend  a an  d e  minderjarige  in  d e  vorm  van  fysiek  o f  psychisch  letsel.   Hieronder  vallen  o ok  verwaarlozing  e n  o nthouden  van  e ssentiële  h ulp,  medische  z org  e n   onderwijs  e n  h et  g etuige  z ijn  van  h uiselijk  g eweld.       De  meldcode  moet  e en  d uidelijke  u itsplitsing  van  verantwoordelijkheden  b evatten.  Dat   omvat  e en  u itsplitsing  p er  o rganisatie  laag  in  taken  e n  b evoegdheden,  w aardoor  e r  tijdens   een  meldingssituatie  g een  verwarring  kan  o ntstaan.       Het  s tappenplan,  d at  ten  minste  ingaat  o p  d e  te  o nderscheiden  s tappen  van  vermoeden,   overleg,  p lan  van  a anpak,  b eslissen  e n  h andelen  is  voorzien  van  e en  h eldere  toelichting,   die  voor  a lle  b etrokkenen  b ij  h et  p roces  duidelijk  te  b egrijpen  is.       De  meldcode  b evat  aandachtspunten  voor  d e  g esprekvoering  met  verschillende  p artijen,   hulpmiddelen  voor  h et  d oorlopen  van  h et  s tappenplan  e n  voor  e valuatie  e n  n azorg.         Algemeen  is  b ekend  d at  het  e rg  moeilijk  is  o m  tijdig  te  s ignaleren  d at  e r  mogelijk  s prake  is   van  kindermishandeling.  In  de  meldcode  d ient  daarom  e en  lijst  van  s ignalen  p er   ontwikkelingsgebied  te  z ijn  b eschreven,  w aarmee  leidsters  via  de  meldcode  bekend  w orden   gemaakt.  De  s ignalen  d ienen  te  w orden  u itgesplitst  voor  d e  g roep  van  0 -­4  jaar  e n  d e  g roep   van  4 -­12  jaar.       Er  moet  in  de  meldcode  o ok  a andacht  b esteed  w orden  aan  d e  mogelijke  s ituatie  w aarin  een   medewerker  van  d e  o rganisatie  d e  vermoedelijke  d ader  is.       In  de  meldcode  moet  a andacht  b esteed  w orden  aan  d e  omgang  met  d e  W etbescherming   persoonsgegevens.     In  de  meldcode  moet  p raktische  informatie  terug  te  vinden  z ijn  o ver  d e  Bureaus  Jeugdzorg   en  h et  Advies-­en  Meldpunt  Kindermishandeling  (AMK).  Dat  o mvat  informatie  o ver  d e   werkwijze,  maar  o ok  contactgegevens.     De  meldcode  moet  a andacht  b esteden  a an  de  verdere  s ociale  kaart  op  dit  g ebie d.       Het  valt  aan  te  raden  o m  n aar  a chtergrondinformatie  e n  verdere  literatuur  inzake   kindermishandeling  te  verwijzen,  z odat  alle  betrokkenen  d ie  z ich  verder  w illen  verdiepen  in   het  o nderwerp  d aarin  g efaciliteerd  w orden.       33  

×