Konsesjon til ny 420 kV           kraftledning mellom Ofoten           og Hammerfest        ...
hvor begge ledningene føres utenom     ulike nettnivåene sammen vil gi et     reindriftsforvaltningen og Sametin...
Norges vassdrags- og energidirektorat                                           ...
Fakta 2 12-420k v ofoten og hammerfestw
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fakta 2 12-420k v ofoten og hammerfestw

475 views
429 views

Published on

NVE har gitt Statnett SF konsesjon til å bygge 513 km ny 420 kV kraftledning fra Ofoten til Hammerfest. Konsesjonen omfatter også åtte transformatorstasjoner

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
475
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fakta 2 12-420k v ofoten og hammerfestw

 1. 1. Konsesjon til ny 420 kV kraftledning mellom Ofoten og Hammerfest NVE gir Statnett SF konsesjon for etablering av en ny 420 kV kraftledning fra Ofoten transformatorstasjon i Nordland til 2 Balsfjord transformatorstasjon i Troms og videre til nye Hyggevatn transformatorstasjon i Hammerfest. Det er viktig å 2012 styrke forsyningssikkerheten i Lofoten-regionen, Troms og Finnmark. NVE mener kraftledningen det nå gis konsesjon til er den beste løsningen for å sikre dette. Ledningen vil også legge til rette for etablering av ny fornybar kraftproduksjon i regionen. Hva NVE gir konsesjon til Forbindelsen er planlagt og omsøkt FA K TA F A K T A som to separate ledninger mellom Ofoten – Balsfjord og Balsfjord – Ham- Ca 513 km ny 420 kV kraftledning merfest. NVE mener det er naturlig å se ledningene som én forbindelse 4 nye transformatorstasjoner og har derfor behandlet søknadene i Utvidelse/ombygging av 4 transformatorstasjoner sammenheng og fattet samtidig kon- sesjonsavgjørelse for hele strekningen. Riving av 108 km med 132 kV kraftledninger Ledningene vil imidlertid også hver for Berører kommunene Narvik, seg bidra til økt forsyningssikkerhet i Gratangen, Lavangen, regionen. Salangen, Bardu, Målselv, Balsfjord, Storfjord, Kåfjord, Den samlede lengden på ledningen er Nordreisa, Kvænangen, Alta, ca. 513 km. Den vil strekke seg gjennom Kvalsund og Hammerfest 14 kommuner og tre fylker. I tillegg til selve ledningen omfatter forbindelsen åtte transformatorstasjoner, hvorav fire Mellom Ofoten og Balsfjord vil ny utvides og fire er nye. Investerings- ledning gå parallelt med eksisterende kostnad for hele prosjektet er anslått 420 kV ledning. Den eksisterende til 8,2 milliarder kroner. legges om ved Nedre Bardu i Bardufoss,Informasjon Norges vassdrags-fraog energidirektorat Nord for Kvandal erstattes to eksisterende 132 kV ledninger med en ny 420 kV.
 2. 2. hvor begge ledningene føres utenom ulike nettnivåene sammen vil gi et reindriftsforvaltningen og Sametingetbebyggelse. Nordover fra Balsfjord vil mer robust kraftsystem i regionen har også vært invitert til kommune-ny ledning over lange strekninger gå med hensyn på drift og fleksibilitet møtene og befaringene. NVE har iparallelt med en eller to eksisterende i nettet. NVE har derfor også gitt tillegg hatt egne møter med reindrifts-132 kV ledninger. Fra Skibotndalen og konsesjon for nybygging og utvidelse forvaltningen. Det er også avholdtgjennom Kåfjord kommune og i deler av i alt åtte transformatorstasjoner. innsigelsesmøte med Reindriftsfor-av Altadalen vil ledningen etableres i valtningen i Troms og gjennomførtny trasé. konsultasjoner med 24 berørte reinbeitedistrikt og med Sametinget.Eksisterende 420 kV transformator-stasjoner som bygges om eller utvides Reindrift og samiskeer Ofoten og Kvandal i Narvik kom- interessermune, Bardufoss i Målselv kommune Ledningen mellom Ofoten ogog Balsfjord i Balsfjord kommune. Hammerfest vil berøre beite ogNye 420 kV transformeringsstasjoner trekkleier til 33 reinbeitedistrikt ogetableres i Reisadalen i Nordreisa en svensk sameby. Hvordan dissekommune, Skillemoen i Alta kommune, kan bli påvirket, og muligheter forSkaidi i Kvalsund kommune og å begrense ulemper for reindriftaHyggevatn i Hammerfest kommune. har vært et viktig tema i NVEs behandling. Dette gjelder særlig iNVE har satt en rekke vilkår for å Vest-Finnmark reinbeiteområde hvorivareta at anleggsarbeid og ledning flest distrikt og de mest inten-medfører minst mulig negative virk- sivt nyttede områdene berøres.ninger for reindrift, naturmangfold For reindrifta isolert vil ferdsel ogog andre allmenne interesser. Stat-- nye inngrep generelt være nega-nett skal utarbeide en miljø-, transport- tivt. Det er ikke entydig forskningog anleggsplan. FA K TA på hva kraftledninger i driftsfasenDen nye forbindelsen gir mulighet for kan medføre av virkninger forå rive noen eksisterende ledninger. Ny ledning vil i hovedsak bygges reindrifta. med portalmaster i stål, medMellom Kvandal i Nordland og to liner på hver fase (duplex)Strømsmo i Troms vil 50 km med to Gjennom konsesjonsprosessen har og fargeløse glassisolatorer.parallelle 132 kV ledninger rives (til NVE i høringer og konsultasjonersammen 100 km) og i Alta vil åtte km fått innspill på justeringer, trasé-av den eldste 132 kV ledningen rives De fleste regionale og lokale myndig- endringer og avbøtende tiltak sommellom Skillemo og Raipas. heter og mange øvrige hørings- vi mener har bidratt vesentlig til instanser er positive til tiltaket og har å begrense mulige ulemper. Anleggs- gitt uttrykk for at forsyningssikker- perioden vil etter NVEs vurderingHvorfor NVE gir konsesjon heten i Nord-Norge må forsterkes. kunne medføre størst påvirkning. NVEDagens nett nord for Ofoten er ikke har derfor gjennom vilkår til konse-tilstrekkelig for å ivareta forsyn- NVE kan ikke se at kabling av omsøkte sjon særlig lagt vekt på at anleggs-ingssikkerheten i Troms og Finnmark 420 kV ledninger vil være i tråd med arbeidene må tilpasses slik at kon-over tid, verken ved dagens forbruk nasjonale retningslinjer for kabling. flikter med reindrifta begrenses.eller ved forventet økning i forbruk.NVE mener det er behov for å Det er gjennomført omfattende kon-styrke forsyningssikkerheten i dette Behandlingsprosess sultasjoner i tillegg til den almin-området for å redusere risikoen for NVE mottok meldingen for Balsfjord- nelige behandlingsprosessen. Gjen-strømutfall av store deler av Nord- Hammerfest i juni 2007 og for Ofoten- nom konsultasjoner og høringer anserNorge nord for Ofoten. En styrking av Balsfjord i desember 2008. NVE NVE reindriftsnæringens og samiskesentralnettet nordover fra Ofoten er har satt krav om utredninger gjen- interessers rett til medvirkningogså en forutsetning for videre nom utredningsprogram og tilleggs- og medbestemmelse som ivaretatt.styrking av nettet i Nord-Troms og krav og det er utarbeidet søknad, Det samiske samfunn vil også haFinnmark. Et sterkere kraftnett vil konsekvensutredning og tilleggssøk- stor nytte av den nye ledningenkunne legge til rette for fremtidig nader for begge strekninger. gjennom styrket forsyningssikker-etablering og utvikling av industri og het. Samlet vurderer NVE at tiltaketnæringsliv og for økt kraftproduksjon I de to sakene er det gjennomført i alt ikke vil bryte med den særskiltefra fornybar energi. 22 møter med lokale- og regionale myn- beskyttelse som samisk kultur digheter og 22 folkemøter. Møtene er gitt gjennom norsk lov ogRegional og lokal nytte av et sterkt ble gjennomført i forbindelse med folkeretten.kraftnett er i stor grad avhengig av at høring av melding og søknad. Videredet etableres transformeringspunkt som er det gjennomført ytterligere toåpner for uttak til forbruk eller høringer med mulighet for skriftlige Landskap og bebyggelseinnmatning av kraftproduksjon langs tilbakemeldinger. Det er også gjen- Kraftledningen med tilhørende trans-traseen. Kraftledningen og transfor- nomført befaringer med alle berørte formatorstasjoner er et stort areal-meringspunktene som knytter de kommuner. Regionale myndigheter, inngrep som vil bli synlig fra
 3. 3. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er et direktorat under Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. NVE skal sikre en helhetlig og miljøvenn- lig forvaltning av vassdragene, fremmeEksisterende ledninger i Kvalsunddalen en effektiv kraftomsetning og kostnads-ut fra eksisterende transformatorstasjon effektive energisystemer og bidra til enpå Skaidi. FA K TA effektiv energibruk. NVE har en sentral rolle i beredskapen motmange områder. At ledningstraseen Prosess: flom og vassdragsulykker og leder deni hovedsak følger eksisterende infra- 22 folkemøter nasjonale kraftforsyningsberedskapen.struktur bidrar til å begrense 22 møter med kommunale/ NVE er engasjert i FoU og internasjonaltendringer i landskapets karakter. samarbeid innen sine fagområder. NVE regionale myndigheterGjennom konsesjonsprosessen er det er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.gjort traséjusteringer og - endringer som 1 innsigelsesmøtersammen med vilkår om kamufle- Hovedkontor 1 8 konsultasjonsmøter Middelthunsgt. 29rende tiltak vil redusere de visu- Postboks 5091 Maj., 0301 Oslo med reindriftenelle virkningene. Det er satt vilkår om Telefon: 09575 Telefaks: 22 95 90 00kamuflering av ledningen gjennom 4 konsultasjonsmøter Internett: www.nve.nomaling av master og bruk av refleks- med Sametingetdempende materialer på omlag 52 km Regionkontorer 4 offentlige høringerav traseen og bruk av refleksdempende Region Midt-Norge (RM) 2 Trekanten,materialer i isolatorer langs ytterligere Befaring med 12 møter Vestre Rosten 81, 7075 Tiller45 km. På hele forbindelsen skal det med kommunale og Tlf: 09575 regionale myndigheter Telefaks: 72 89 65 51nyttes mattede liner. E-post: rm@nve.noLedningstraseen går i stor grad i fjellet Region Nord (RN) 3eller i tynt befolkede områder. Til ikke vil gi vesentlige virkninger for Kongensgate 14-18,tross for traseens lengde, er det kun bestander eller arter regionalt eller P.boks 394, 8505 Narviktre bolighus innenfor en avstand på 100 Tlf: 09575 nasjonalt. Telefaks: 76 92 33 51meter fra ledningen. Ingen bolighus E-post: rn@nve.novil få beregnede elektromagnetiske Ny trasé langs enkelte strekninger vilfelt over anbefalte vurderingskriterier medføre reduksjon i villmarkspregede Region Sør (RS) 4 Anton Jenssens gt. 7som følge av ledningen. I alt 61 fri- områder. Dette gjelder spesielt ny trasé Postboks 2124, 3103 Tønsbergtidsboliger ligger nærmere enn 100 i fjellet mellom Storfjord og Kåfjord. Tlf: 09575meter og seks hytter må rives fordi de I Bardu kan riving av eksisterende Telefaks: 33 37 23 05 E-post: rs@nve.noblir liggende i kraftledningens rydde- ledninger imidlertid gi økning ibelte. inngrepsfrie områder. Avhengig av om Region Vest (RV) 5 områdene i Bardu kan omdefineres, Naustdalsvn. 1b, P.boks 53, 6801 FørdeNaturmangfold medfører bygging av ledningen en Tlf: 09575Generelt vurderer ikke NVE risikoen reduksjon av villmarkspregede om- Telefaks: 57 83 36 51for fuglekollisjoner som særskilt stor råder med mellom ca 60 og 110 km2. E-post: rv@nve.no 3på denne type ledninger. Stor grad av Region Øst (RØ) 6parallellføring bidrar til at kolli- Lullefjellet naturreservat vil bli Vangsveien 73,sjonsrisikoen ikke øker vesentlig fra i direkte berørt av ledningen med tre P.boks 4223, 2307 Hamar 2 Tlf: 09575dag. Stedvis går imidlertid ledningen mastefester. NVE mener at krav til Telefaks: 62 53 63 51 5 6i eller nært områder hvor det er bruk av høyere master, redusert E-post: ro@nve.no 1 4registrert truede fuglearter. NVE har skogrydding og spesielle hensynderfor for flere strekninger satt vilkår ved gjennomføring av anleggs- Ansvarlig redaktør: Bjørn Svenungsen, bsve@nve.noom merking av fase- eller toppliner ut arbeidet, vil begrense konflikten med Fagansvarlig: Siv Sannem Inderberg, ssa@nve.nofra hensynet til fugl, blant annet i Alta verneformålet. Kryssing av natur- Layout: Rune Stubrudog Kvalsund. Samlet vurderer NVE at reservatet krever dispensasjon etter Trykk: NVEs kopisenter, opplag: 100ledningen sammen med andre tiltak naturmangfoldloven.

×