Fakta 1 11

644 views
561 views

Published on

Faktaark- leidning Mongstad og Kollsnes

Published in: Entertainment & Humor, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
74
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fakta 1 11

  1. 1. Fakta135 km ny 300 (420) kV kraftleidning F A K T A 1 2011Utviding av 2 transformatorstasjonar f o r mas jon In f r å N o re g s va ssd r a g s- o g e n e r g i d i re k t o r a t NVE tilrår ny kraftleidningFakta2 mellom Mongstad og KollsnesNVE si konsesjonshandsamingNVE innstiller den 31.1.2011 Kraftleidningen er om lag 35 km lang synleg frå mange område. I kva og får verknader for Øygarden, Radøy, for grad landskapsopplevinga verttil Olje- og energidepartementet vekt på lokal medverknad § Omfattande prosess med Austrheim og Lindås kommunar i negativt påverka, vil variere fråat BKK Nett AS vert gjeve Hordaland. Det går fram av kartet kva person til person og mellom områder § 3 offentlige høyringsrundar trasé NVE tilrår at BKK Nett vert gjeveløyve i medhald av ener- for og situasjonar. Kraftleidningen vil løyve til, og traseen inneber om lag 15 i det ope landskapet i Øygardengilova for ein 300 (420) kVog regionale styresmaktar § Møter med lokale km kabel og 20 km luftleidning. NVE og Austrheim bli eit spesielt synligkraftleidning frå Mongstad rår samstundes til at det vert gjeve løyve inngrep, sett frå land og frå sjøen. Den § 4 folkemøtetransformatorstasjon i til å utvide transformatorstasjonane vil gå gjennom område med raudlista på Mongstad og Kollsnes. fugleartar og område med stor verdi forLindås kommune til Kollsnes friluftsliv og kulturmiljø. Andre delartransformatorstasjon i Kraftleidningen skal i hovudsak av traseen går i industriprega område, byggast med portalmaster i stål, matta som på Kollsnes og Mongstad. NVEØygarden kommune. liner og fargelause glassisolatorar. meiner likevel at konsesjonsprosessenKraftleidningen vil vere Kraftleidningen mellom Mongstad og har medverka til at det er funne einviktig for å auke forsyn- Kollsnes vil vere viktig for etableringa av trasé som mellom anna reduserer dei ein robust kraftforsyning til Kollsnes visuelle verknadane. NVE konstatereringstryggleiken til og til Bergen. Den er planlagd som òg at BKK Nett vil nytte lågare masterBergensområdet og Kollsnes. første ledd i etableringa av ein 300 enn normalt for at kraftleidningen (420) kV ringforbindelse frå Modalen skal verte mindre synleg frå større til Kollsnes, noko som vil kunne gi avstandar. Den tilrådde traseen inne- ei ytterligare betring av forsyn- ber lengre sjøkabel enn det som er tek- ingstryggleiken til Bergensområdet. nisk nødvendig ved kryssinga av Hjelte- Den vil i tillegg ha ein viktig funk- fjorden. Den nordlige delen av Øygarden sjon for å tryggje forsyninga både er smal, og ein luftleidning ville band- til den landbaserte og den offshore- legge uforholdsmessig stort areal, som baserte olje- og gassindustrien på mellom anna vert nytta til friluftsliv Mongstad og Kollsnes. Leidningen leg- og som egner seg best til bygging av ger samstundes til rette for ein lang- bustader, forretningsområde, skule og siktig overgang til 420 kV spen- oppvekstsenter. ningsnivå i regionen. Traseen gir reduksjon av om lag Miljøverknader 0,09 km2 inngrepsfrie naturområde. Ein 300 (420) kV kraftleidning er et Kraftleidningen får ikkje direkte stort teknisk inngrep som vil vere verknader for kjente kulturminne.
  2. 2. Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er eit direktorat under Olje- og energideparte- mentet med ansvar for å forvalte landet sine vass- og energiressursar. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvenleg forvalting av vassdraga, fremje ei effektiv kraft- omsetjing og kostnadseffektive energisystem og medverke til ein effektiv energibruk. NVE har ei sentral rolle i vernebuinga mot flaum og vassdragsulukker og leiar det nasjonale vernebuingsarbeidet i kraftforsyninga. NVE er engasjert i FoU og internasjonalt sam- arbeid innafor sine fagområde. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi. Hovudkontor: Middelthunsgt. 29 Telefon: 22 95 95 95, Postboks 5091, Telefaks: 22 95 90 00 Majorstua 0301 Oslo Internett: www.nve.no Regionkontor Region Nord (RN) Region Midt- Kongensgate 14-18, Norge (RM) P.boks 394, 8505 Narvik Trekanten, Tlf: 76 92 33 50, Vestre Rosten 81, Faks: 76 92 33 51 7075 Tiller E-post: rn@nve.no Tlf: 72 89 65 50, Faks: 72 89 65 51 E-post: rm@nve.no Region Vest (RV) Naustdalsvn. 1b, Tilrådd trasé P.boks 53, 6801 Førde Tlf: 57 83 36 50, Faks: 57 83 36 51 E-post: rv@nve.noDet er berre tre bustadhus og seks FA K TAfritidsbustader som vil ligge nærareenn 100 meter frå leidningen. NVE NVE si konsesjonshandsaming Region Øst (RØ)har lagt Statens strålevern sine Omfattande prosess sidan april Region Sør (RS) Vangsveien 73,retningslinjer til grunn og meiner Anton Jenssens gt. 7 2006 med vekt på lokal medverknad P.boks 4223, Postboks 2124,det ikkje er naudsynt med tiltak for å 2307 Hamar 3 offentlige høyringsrundar 3103 Tønsberg Tlf: 62 53 63 50,redusere elektromagnetiske felt. Møter og synfaring med lokale Tlf: 33 37 23 00, Faks: 62 53 63 51 Faks: 33 37 23 05 og regionale styresmaktar E-post: ro@nve.no E-post: rs@nve.noVilkår 4 folkemøteNVE tilrår at det vert sett vilkår omskånsam skogrydding, matta liner Faktaog en miljø-, transport og anleggs- FA K TAplan, der det blant anna skal vurderastalternative mastetypar og komponentar, 35 km ny 300 (420) kV kraftleidningtilpassing av anleggsperioden av omsyn (15 km kabel, 20 km luftleidning) Ansvarleg redaktør:til fugl og korleis omsynet til mellom Utviding av 2 transformatorstasjonar Bjørn Svenungsen bsve@nve.noanna grunneigarar, kulturminne ognaturmangfald skal takast hand om. Kontaktpersonar: Fagansvarleg: Tanja Midtsian tcm@nve.noDenne planen skal være grunnlagetfor NVE sitt miljøtilsyn av anlegga. i NVE Layout: Rune StubrudMeir informasjon om prosjektet på Seksjonssjef Tormod Eggan, Trykk: NVEs kopisenterwww.nve.no tlf: 91 52 50 34 Saksbehandler Tanja Midtsian Opplag: 200 tlf: 22 95 94 93 i BKK Nett Jens Skår, tlf: 41 55 01 96 Solveig Renslo, tlf: 90 16 71 67

×