สถานการณ์ ปัญหาเรื อง “ทุกข์ ของลุงสําราญ”
การประชุมครั งที 1ในการประชุมกลุ่มครั ง 1 วิเคราะห์ เรืองปั ญหาของลุงสําราญได้ดังนี1. เรื องหนีสิน2. เรื องค่ าครองชีพในคร...
แผนผังความคิดปั ญหาลุงสําราญ
การประชุมครังที 2ในการประชุมครั งที 2 สมมติฐานทีสามารถนําไปใช้ แก้ ปัญหาได้ มีดงนี                    ...
วิธีการแก้ ปัญหา1. ค่ าครองชีพในครั วเรื อนสูง  วิธีแก้ ปัญหา       1. หารายได้ เสริมนอกฤดูกาล       2. ทําเก...
วิธีการแก้ ปัญหา2. ต้ นทุนในการผลิตสูง  วิธีแก้ ปัญหา    1. ใช้ แรงงานภายในครั วเรื อน    2. เพิมการใช้ ปุยจากธรรมช...
วิธีการแก้ ปัญหา3. ราคาผลผลิตตกตํา วิธีแก้ ปัญหา       1. แปรรู ปผลผลิต       2. จัดตังสหกรณ์       3. ...
การประชุมครั งที 3ในการประชุมครั งที 3 ได้ แสดงความคิดเห็นหาแนวทางในการแก้ ปัญหา คือ  การแก้ ปัญหาระยะสันกับผลผลิตทีมีอยู...
การประชุมครั งที 3    การแก้ ปัญหาระยะสันกับผลผลิตทีมีอยู่   1. แปรรู ปผลผลิตเพิมมูลค่ า      การทําเครื องดืมจา...
การประชุมครั งที 3การแก้ ปัญหาระยะสันกับผลผลิตทีมีอยู่2. ทําปุ๋ ยอินทรีย์ใช้ เอง  ส่ วนผสม  1. กากนําตาล 1 กิโลกรัม  2....
การประชุมครั งที 3การแก้ ปัญหาระยะสันกับผลผลิตทีมีอยู่3. ปลูกผักเสริมรายได้ การปลูกพริก • ต้ นทุนเฉลียของเกษตรกร ตํากว่ า ...
การประชุมครังที 3  วิธีการแก้ ปัญหาระยะยาว1. ทําเกษตรผสมผสาน2. ทําปุยอินทรี ย์ใช้ เอง    ๋3. ทํามังคุดนอกฤดู
การประชุมครังที 3วิธีการแก้ ปัญหาระยะยาว1. ทําเกษตรผสมผสาน  เป็ นระบบการเกษตรทีมีการเพาะปลูกพืชหรื อการเลียงสัตว์ต่ างๆ ...
การประชุมครังที 3วิธีการแก้ ปัญหาระยะยาว2. การทํามังคุดนอกฤดู• บํารุ งต้ นหลังเก็บเกียวในฤดูกาลปกติ ด้ วยปุยหมัก ปุยนํา แล...
การประชุมครังที 3วิธีการแก้ ปัญหาระยะยาว2. การทํามังคุดนอกฤดู• หยุดให้ นํา 21 วัน ทําให้ ต้นมังคุดขาดนํา รอจนใบเริมเฉา จึง...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3 ผลงานภารกิจปลดทุกข์ลุงสำราญ (กลุ่มจิรวงศ์)

684 views
582 views

Published on

ผลงานนักศึกษา สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
684
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3 ผลงานภารกิจปลดทุกข์ลุงสำราญ (กลุ่มจิรวงศ์)

 1. 1. สถานการณ์ ปัญหาเรื อง “ทุกข์ ของลุงสําราญ”
 2. 2. การประชุมครั งที 1ในการประชุมกลุ่มครั ง 1 วิเคราะห์ เรืองปั ญหาของลุงสําราญได้ดังนี1. เรื องหนีสิน2. เรื องค่ าครองชีพในครั วเรือนสูง3. โรคพืช4. ขาดความรู้ในการแปรรู ปผลผลิตเพือเพิมมูลค่ า5. การกดราคาจากพ่ อค้ าคนกลาง6. ราคาผลผลิตตกตํา7. ต้ นทุนในการผลิตสูง
 3. 3. แผนผังความคิดปั ญหาลุงสําราญ
 4. 4. การประชุมครังที 2ในการประชุมครั งที 2 สมมติฐานทีสามารถนําไปใช้ แก้ ปัญหาได้ มีดงนี ั
 5. 5. วิธีการแก้ ปัญหา1. ค่ าครองชีพในครั วเรื อนสูง วิธีแก้ ปัญหา 1. หารายได้ เสริมนอกฤดูกาล 2. ทําเกษตรทฤษฎีใหม่ 3. ทําเกษตรผสมผสาน
 6. 6. วิธีการแก้ ปัญหา2. ต้ นทุนในการผลิตสูง วิธีแก้ ปัญหา 1. ใช้ แรงงานภายในครั วเรื อน 2. เพิมการใช้ ปุยจากธรรมชาติ ๋ 3. ผลิตปุยอินทรี ย์และปุยชีวภาพใช้ เอง ๋ ๋
 7. 7. วิธีการแก้ ปัญหา3. ราคาผลผลิตตกตํา วิธีแก้ ปัญหา 1. แปรรู ปผลผลิต 2. จัดตังสหกรณ์ 3. การทําให้ ผลผลิตออกนอกฤดู
 8. 8. การประชุมครั งที 3ในการประชุมครั งที 3 ได้ แสดงความคิดเห็นหาแนวทางในการแก้ ปัญหา คือ การแก้ ปัญหาระยะสันกับผลผลิตทีมีอยู่ 1. แปรรู ปผลผลิตเพิมมูลค่ า 2. ทําปุยอินทรี ย์ใช้ เอง ๋ 3. ปลูกผักเสริมรายได้
 9. 9. การประชุมครั งที 3 การแก้ ปัญหาระยะสันกับผลผลิตทีมีอยู่ 1. แปรรู ปผลผลิตเพิมมูลค่ า การทําเครื องดืมจากมังคุด • ต้ นทุนในการผลิต 65 บาท • ได้ นํามังคุด 4200 cc 1 กระปองบรรจุ 325 cc ได้ 13 ๋ กระปอง ๋ ราคากระปองละ 20 บาท ได้ 278 บาท ๋ ใช้ มังคุด 1 kg โดยจังหวัด ตราด ได้ ประกาศราคากลางรั บซือมังคุดตกเกรด ปี 2010 กิโลกรั มละ 10 บาทอ้ างอิงhttp://accomthailand.wordpress.com/2010/05/15/08051518/
 10. 10. การประชุมครั งที 3การแก้ ปัญหาระยะสันกับผลผลิตทีมีอยู่2. ทําปุ๋ ยอินทรีย์ใช้ เอง ส่ วนผสม 1. กากนําตาล 1 กิโลกรัม 2. เศษพืช 3 กิโลกรัม 3. หัวเชือจุลนทรีย์ 1 กิโลกรัม ิ 4. นํา 10 ลิตร รวมค่ าใช้ จ่ายทังหมด 79 บาท ใช้ ได้ 15 ไร่
 11. 11. การประชุมครั งที 3การแก้ ปัญหาระยะสันกับผลผลิตทีมีอยู่3. ปลูกผักเสริมรายได้ การปลูกพริก • ต้ นทุนเฉลียของเกษตรกร ตํากว่ า 10,000 บาท ต่ อไร่ ต่อปี • รายได้ จากการจําหน่ ายพริกประมาณ 20,000 บาท
 12. 12. การประชุมครังที 3 วิธีการแก้ ปัญหาระยะยาว1. ทําเกษตรผสมผสาน2. ทําปุยอินทรี ย์ใช้ เอง ๋3. ทํามังคุดนอกฤดู
 13. 13. การประชุมครังที 3วิธีการแก้ ปัญหาระยะยาว1. ทําเกษตรผสมผสาน เป็ นระบบการเกษตรทีมีการเพาะปลูกพืชหรื อการเลียงสัตว์ต่ างๆ ชนิดอยู่ในพืนทีเดียวกันภายใต้ การเกือกูล ประโยชน์ ต่อกันและกันอย่ างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่ างพืช สัตว์ และสิงแวดล้ อมการอยู่รวมกันอาจจะอยู่ในรู ปความสัมพันธ์ ระหว่ างพืชกับพืช พืชกับสัตว ◌ หรื อสัตว์ กับสัตว์ ก็ ์ได้
 14. 14. การประชุมครังที 3วิธีการแก้ ปัญหาระยะยาว2. การทํามังคุดนอกฤดู• บํารุ งต้ นหลังเก็บเกียวในฤดูกาลปกติ ด้ วยปุยหมัก ปุยนํา และ ๋ ๋ ปุยเคมี ผสมผสานกัน เพือเร่ งสร้ างยอดอ่ อนรุ่ นแรก ดูแลให้ ยอด ๋ แก่• บํารุ งทัง ใบ ต้ น ราก ด้ วยสูตร 15-15-15 ร่ วมกับปุยหมักและนํา ๋ EM เพือเร่ งยอดอ่ อนรุ่ นที 2 บํารุ งต่ อจนกลายเป็ นใบแก่
 15. 15. การประชุมครังที 3วิธีการแก้ ปัญหาระยะยาว2. การทํามังคุดนอกฤดู• หยุดให้ นํา 21 วัน ทําให้ ต้นมังคุดขาดนํา รอจนใบเริมเฉา จึงให้ นําอีกครั ง จะทําให้ มังคุดออกดอก• ใช้ ฮอร์ โมนยึดขัวผลก่ อนดอกบานและฉีดฮอร์ โมนอีกรอบ หลังจาก 4 สัปดาห์ ผ่านไป พร้ อมกับให้ ปุย 13-13-21 บํารุ งผล ๋ การบํารุ งอืนๆยังเหมือนเดิม

×