News May 18-24

243 views
211 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
243
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News May 18-24

 1. 1. MAY 18 Digital News Update 24
 2. 2. แนะนา Startup ชาวไทย 100% : Twigatorเครื่ องมือเชื่อมโยงทวีตกับแผนที่อย่ างลงตัว 22 DigitalMAY LocalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/05/startup-twigator/• ทาง Twigator จับจุดที่วาหลายๆ ข่าวสารที่มีการทวีตไปมาบน Twitter นัน ถ้ าเราต้ องการติดตามในรูปแบบของแต่ละพื ้นที่โดยเฉพาะ เราจะทาอย่างไร? เช่น ต้ องการดูวามี ่ ้ ่ อะไรเกิดขึ ้นที่เชียงใหม่ในขณะนี ้หรื อ มีอบติเหตุอะไรเกิดขึ ้นในละแวกใกล้ ๆ บ้ านเราบ้ าง เป็ นต้ น ุ ั• ผู้ใช้ สามารถที่จะทวีตไปพร้ อมๆ กับการระบุตาแหน่งไปด้ วย เช่น ใช้ ในการบอกพิกดการนัดหมายกับเพื่อนๆ บอกสถานที่ที่เราไปท่องเที่ยว หรื อถ้ าใช้ ในเชิงธุรกิจคือสามารถบอก ั สถานที่ที่มีโปรโมชันได้ , ในแง่การทาข่าว เมื่อเกิดอุบติเหตุ หรื อภัยพิบติก็เช่นเดียวกัน ่ ั ั 1
 3. 3. Coke เปิ ดบันทึกแคมเปญ “1 ล้ านเหตุผล เชื่อมั่นในเมืองไทย” 20 DigitalMAY Local Marketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/coke-one-million-reasons/• โค๊ ก เปิ ดบันทึก “ล้ านเหตุผล” ให้ คนไทยทัวประเทศ ได้ ร่วมแสดงความเชื่อมันให้ กบเมืองไทยผ่านแคมเปญเว็บไซต์ เพื่อทาเป็ นหนังสือของคนไทยทังประเทศ และมอบให้ ห้อ งสมุด ่ ่ ั ้ ประชาชนทัง้ 77 จังหวัด 2
 4. 4. น่ าร็อค!! Flash mob กลางสยามพารากอน.. โดยวัยรุ่ นไทยเพื่อ 1D One Direction 20 DigitalMAY Local Marketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/flash-mob-one-direction/• Flash mob แด้ นซ์กลางสยามพารากอน โดยกลุมวัยรุ่นไทยล้ วนๆ กับการโปรโมทเฟสบุคแฟนเพจให้ กบศิลปิ น One Direction หรื อ 1D ่ ั• VDO link: http://www.youtube.com/watch?v=MA_h_2Fzst0&feature=player_embedded 3
 5. 5. BentoWeb eCommerce Start-up น้ องใหม่ ของไทย 20 DigitalMAY Local Marketingoopshttp://www.marketingoops.com/ecommerce/bento-web/• BentoWeb คือระบบ E-Commerce ที่ช่วยสร้ างและจัดการร้ านค้ าบน Facebook ที่มาพร้ อมระบบจัดการวางขายสินค้ าพร้ อมบริ การชาระเงินและบริ หารการสังซื ้อใน ่ ระบบเดียว• นอกจากนี ้ Bento Web ยังมีช่องทางการชาระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ กบ PayPal และการชาระเงินแบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร รวมถึงการเชื่อมโยงข้ อมูลการสังซื ้อและ ั ่ พฤติกรรมของลูกค้ าในระบบเข้ ากับ Google Analytics อีกด้ วย 4
 6. 6. Digital Matters: Key lessons forsocial and digital advertising 24 DigitalMAY GlobalCampaignasiahttp://www.campaignasia.com/Article/302108,digital-matters-key-lessons-for-social-and-digital-advertising.aspx• Advertising must be combination of mad men and math men, creativity plus data, advertising plus technology• Breakdown the walls between paid, owned and earned media 5
 7. 7. KARAOKE BREATHALYZER STOPSDRUNK DRIVING WHILE ENABLINGYOUR JOURNEY 24 DigitalMAY GlobalFastcocreatehttp://www.fastcocreate.com/1680839/karaoke-breathalyzer-stops-drunk-driving-while-enabling-your-journey• Bar Aurora & Boteco Ferraz wanted to draw attention to the fact that the drunkest people in a karaoke scene are often the people onstage. They merged the mechanics of a breathalyzer into a functional microphone casing• VDO Link: http://www.youtube.com/watch?v=yU-q6kUFKFU&feature=player_embedded 6
 8. 8. Case Study: VML Qais plays withFacebook Timeline to promoteMIB3 in Singapore 24 DigitalMAY GlobalCampaignasiahttp://www.campaignasia.com/Article/302118,case-study-vml-qais-plays-with-facebook-timeline-to-promote-mib3-in-singapore.aspx• The campaign started with the call to action, ‘The Men In Black Want You’ on the Sony Pictures Singapore Facebook page• Clicking Like gave fans access to a hunt for clues across time, mirroring the movie’s storyline in which J ‘timejumps’ back to meet partner K in his younger years. Allow fans on a treasure hunt through the Timeline! 7
 9. 9. Uniqlo chooses tennis playerNovak Djokovic as a brandambassador 24 DigitalMAY GlobalCampaignasiahttp://www.campaignasia.com/Article/302066,uniqlo-chooses-tennis-player-novak-djokovic-as-a-brand-ambassador.aspx• It will also include collaboration on future product lines as well as co-development of the "ultimate Uniqlo functional wear"• Use the most innovative fabrics and technologies to develop match wear that can contribute to the performance of a globally recognized and respected sports person like Novak. 8
 10. 10. เจาะพฤติกรรมช้ อปปิ ้ งด้ วยมือถือ 22 DigitalMAY GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/reports/behaviors/mobile-shopping-insight/พฤติกรรมยอดฮิต * หาข้ อมูลสินค้ าก่อนซื ้อ 28% * หาที่อยูร้านค้ า 18% ่ * เทียบราคาหลายๆแหล่ง 12% * ซื ้อ digital content แล้ วชาระเงินเลย (หมายถึงซื ้อหนังสือ นิ ตยสาร เพลง เวอร์ ชนออนไลน์ อ่านบนมื อถือหรื อแทบเล็ต ) 9% ั่ * ซื ้อของที่จบต้ องได้ หรื อบัตรแล้ วชาระเงินเลย (5%) ั 9
 11. 11. อัพเดทความเคลื่อนไหว Social Mediaไตรมาสสองปี 2012 22 DigitalMAY GlobalVeedvilhttp://www.veedvil.com/ad-infographic/social-media-q2-2012/• Future trends: Social apps banking will continue to grow in the mobile world, the SoMoClo (Social Media Cloud) will change how we do business 10
 12. 12. Nissan LEAF: A World WithoutPetrol 21 DigitalMAY GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/05/21/nissan-leaf-a-world-without-petrol/• Nissan launched the new 100% electric LEAF in Sydney with an art installation that showed how petrol bowsers might be used in a world without petrol. A nice quick way to show ‘no petrol’ and making the art objects interactive in a VW ‘Fun Theory’ kind of way, gave people a chance to interact with the exhibition.• http://www.youtube.com/watch?v=HqnUVCmEiVo&feature=player_embedded 11
 13. 13. GO TRY IT ON ทวิตเตอร์ สาหรั บคนแฟชั่น 21 DigitalMAY GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/ecommerce/go-try-it-on-social-shopping-platform-twitter-fashion/• ในเวลาเพียงครึ่งปี Marissa Evans ผู้ก่อตัง้ Go Try It On ประกาศความสาเร็ จว่าแพลตฟอร์ ม Go Try It On นี ้ได้ รับความนิยมถล่มทลายเพราะมีความเห็นจาก เหล่ าแฟชันนิสต้ าทั่วโลกส่ งเข้ าสู่ระบบแล้ วมากกว่ า 16 ล้ านข้ อความ ทังทางเว็บไซต์ (รูปด้ านล่าง) และแอปพลิเคชัน โดยมีผ้ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปแล้ วมากกว่า 3 แสน ้ ู ครัง้• Go Try It On เป็ นคอมมูนิตี ้สาหรับโลกแฟชันที่เปิ ดตัวในช่วงปลายปี 2011 หลักการคือชาวออนไลน์ ท่ อยากได้ ความเห็น (ที่แท้ จริง) ว่ าชุดนีดูดหรือดูเห่ ย จะสามารถ ี ้ ี ส่ งภาพสไตล์ การแต่ งตัวเข้ าไปเพื่อฟั งความเห็นจากสมาชิกรายอื่นในเครือข่ าย ไม่ เพียงคาวิจารณ์ แต่ สมาชิกจะได้ รับคาแนะนา เคล็ดไม่ ลับ รวมถึงไอเดียในการ แต่ งตัว ซึ่งแต่ ละคนจะสามารถบรรยายสถานที่ซอชุดสวยและ accessories เก๋ นันได้ อย่ างเสรี ื้ ้• VDO link: http://www.youtube.com/watch?v=S2fVUi2gWbA&feature=player_embedded 12
 14. 14. ทาความรู้ จักโซเซียลใหม่ So.cl จากไมโครซอฟ 21 DigitalMAY GlobalVeedvilhttp://www.veedvil.com/news/socl/• So.cl นันเป็ นส่วนผสมระหว่าง social networking และ search เพื่อช่วยให้ เราสามารถค้ นหาและแชร์ เรื่ องราวที่ค้นหา ้• So.cl ช่วยให้ เราสร้ างโพสขึ ้นมาใหม่จากเนื ้อหาเดิมบนอินเตอร์ เน็ตให้ มีความเป็ นโซเซียลมากขึ ้น• เพื่อให้ เป็ นเครื่ องมือสาหรับทาแสดงผลและปฏิสมพันธ์ร่วมกันได้ ง่าย So.cl จึงมีบริ การแชร์ เนื ้อหาที่ครอบคลุมทัง้ rich media sharing, และแบบ real time ั sharing ในรูปแบบวีดีโอผ่าน “video parties” 13
 15. 15. Parking Douche App: Real-TimeSocial Shaming 18 DigitalMAY GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/the-parking-douche-app-social-shaming/• Rumour has it that in Russia, people might just be worse at parking cars than the French. So online Russian newspaper “The Village” have had enough and launched an app designed to help every day people shame douche bag drivers by taking a photo of the car, where image recognition reads the number plates to find the driver, before naming and shaming them in real-time across banners and media placements on popular websites in Russia.• VDO link: http://vimeo.com/user11727978/parkingdouche 14
 16. 16. Scotch-Brite: Wash your bill 18 DigitalMAY GlobalCreativecriminalshttp://creativecriminals.com/ambient/scotch-brite-wash-your-bill/• Brazil’s number 1 sponge brand Scotch-Brite, teamed up with restaurants in the city of São Paulo. When people asked for the bill they received an invitation to do the dishes instead of paying for their food. Obviously they had to wash the dishes with a Scotch-Brite sponge.• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F7esRCgjO30 15
 17. 17. Toyota ทาเก๋ ตรวจอารมณ์ คนขับรถ 18 DigitalMAY GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/toyota-mood-reading-car-avoid-accident/• เพราะอารมณ์ของผู้ขบขี่ยานยนต์นนมีผลมากต่อคุณภาพในการขับรถ ทีมวิจยของ Toyota จึงหวังใช้ ความจริ งนี ้ในการปองกันอุบติเหตุที่เกิดขึ ้นบนท้ องถนน โดยสร้ างเป็ นระบบที่ ั ั้ ั ้ ั สามารถตรวจจับได้ วาคนขับกาลังโมโห-อารมณ์เสียหรื อไม่ ก่อนจะปรับระบบความปลอดภัยในรถยนต์ให้ เข้ มข้ นขึ ้นเพื่อลดโอกาสเกิดอุบติเหตุลง ่ ั• VDO link: http://www.youtube.com/watch?v=kGegMjb3QUY&feature=player_embedded 16

×