News Mar 9-15

443 views
371 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
443
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News Mar 9-15

 1. 1. 09M A R 15 Di g i t a l News Update
 2. 2. 12 DigitalMAR เมโทรมอลล์ รุกออนไลน์ มาร์ เก็ตติง้ LocalNaewna เจาะกลุ่มคนไทย-เอเชีย-ยุโรปhttp://www.naewna.com/news.asp?ID=304614แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จากัด ผู้ดแลรับผิดชอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ของ บริ ษัท รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรื อ บีเอ็มซีแอล ผู้ให้ บริ การรถไฟฟ้ าใต้ ดิน (เอ็มอาร์ ที) เปิ ดเผยว่า ูแผนการตลาดในส่วนของ "เมโทรมอลล์" ปี 2555 นี ้บริ ษัทจะเน้ นการทาการตลาดผ่านออนไลน์ มาร์ เก็ตติ ้งมากขึ ้นเน้ นการขายสินค้ าผ่าน อินเตอร์ เนตหรื อการบรรจุสนค้ าลงไปในเว็บไซต์ เพื่อให้ นกท่องเที่ยวได้ ดรายละเอียด สินค้ าก่อนที่จะเดินทางมายังเมโทรมอลล์ ในปี 2555 นี ้ยังจะชูคอนเซ็ปต์เดิม ิ ั ูโดยการมุงเน้ นให้ เมโทรมอลล์เป็ นจุดนัดพบของ นักท่องเที่ยวทังไทยและต่างประเทศ ่ ้ 1
 3. 3. 11 DigitalMAR Aloft Bangkok – Sukhumvit LocalThumbsup 11 โรงแรมไลฟสไตล์ ลาๆ ที่ทุกอย่ างคุมได้ ด้วย ์ ้ สมาร์ ทโฟนhttp://thumbsup.in.th/2012/03/aloft-sukhumvi11-smart-phone/Aloft Bangkok – Sukhumvit 11 แนะนาระบบล ้าหน้ าที่เรี ยกว่า Fingi เป็ นครังแรกในภูมิภาค เปลียนโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนของ Samsung ที่ใช้ ระบบปฏิบติการ ้ ่ ัAndroid ให้ กลายเป็ นอุปกรณ์ควบคุมแบบพกพาที่ตอบทุกโจทย์ที่คณต้ องการตลอดการพักที่โรงแรม ทันทีที่เช็คอิน แขกที่เลือกพักห้ อง Touch Room จะได้ รับอุปกรณ์ดงกล่าวมา ุ ัหนึงตัว ซึงอุปกรณ์ตวนี ้จะเริ่ มทางานทันที ซึงการใช้ งานแรกเลยก็คือ การทาตัวเป็ นคีย์การ์ ด ่ ่ ั ่ 2
 4. 4. 10 DigitalMAR LocalMarketingoops แสนสิริ + ยูนิเซฟhttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/sansiri-unicef/แสนสิริ ร่วมกับ UNICEF THAILAND จัดกิจกรรมผ่านสือ Social Network ภายใต้ โครงการ “เล่นด้ วยกัน ปั นให้ น้อย” เป็ นโครงการที่ทางแสนสิริจะบริ จาคอุปกรณ์กีฬาให้ กบ ่ ัโรงเรี ยนที่ขาดแคลน โดยสมาชิก Facebook เป็ นส่วนสาคัญในการช่วยทาให้ โครงการนี ้สาเร็ จ เพราะทุกๆ 500 Like บนแฟนเพจของ Unicef Thailand แสนสิริจะบริ จาคอุปกรณ์กีฬา หนึงชุด ให้ กบหนึงโรงเรี ยน ่ ั ่ 3
 5. 5. 09 DigitalMAR LocalNaewnahttp://www.naewna.com/news.asp?ID=304254บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ได้ ทาการเปิ ดตัว "โตโยต้ า สมาร์ ท จี-บุ๊ค" แอพพลิเคชันอัจฉริ ยะ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี โตโยต้ า ซึงประเทศไทยถือเป็ นการเปิ ดตัวเป็ นประเทศ ่ ่แรกของโลก นอกประเทศญี่ปน เทคโนโลยีอจฉริ ยะใหม่ "Toyota smart G-BOOK" เป็ นระบบเทเลมาติกส์ บนโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน (Smart Phone) ซึงพัฒนาภายใต้ แนวคิด ุ่ ั ่"Fun to Drive" หรื อ การสร้ าง แรงบันดาลใจให้ ผ้ ใช้ รถรู้สกสนุก และเป็ นอิสระในการเดินทาง ู ึ 4
 6. 6. 14 DigitalMAR GlobalThumbsup เมื่อ Facebook กาลังจะเปลี่ยนโฆษณาให้ เป็ นเนือหา ้http://thumbsup.in.th/2012/03/facebook-ads-to-be-content/โดยปกติแล้ วโฆษณาจะมีขึ ้นเฉพาะเวลาเราเปิ ดบนหน้ าเว็บผ่านเบราว์เซอร์ เท่านัน แต่ในคราวนี ้มันจะถูกเปลียนให้ อยูในรูปแบบเนื ้อหาแทน โดยเนื ้อหาและภาพนันได้ มาจากการเขียนบน ้ ่ ่ ้Page ของเรานันเอง ซึงรูปแบบเดิมนันจะขึ ้นเพียงโฆษณาและมีใครบ้ างที่อยูในรายชื่อของเรากด Like แต่ในรูปแบบใหม่จะแสดงผลที่ Sponsored Story เราสามารถกด Like, ่ ่ ้ ่เขียน Comment หรื อกด Share ณ พื ้นที่ที่แสดงโฆษณาได้ เลย โดยการแสดงผลของโฆษณาจะยึดตามข้ อมูลความชอบของเราเองที่กรอกลงไป, การกด Like ของเราและเพื่อนที่อยูในรายชื่อบน Facebook และกลุมเปาหมายเหมือนเดิม ่ ่ ้และถือเป็ นครังแรกที่ Facebook จะนามีโฆษณาไปแสดงอยูบน Facebook App บน Smartphone อีกด้ วย โดยจะอยูในรูปแบบของ News Feed โดย Facebook ้ ่ ่อ้ างว่าจะมีอตราการกดเข้ าชมหน้ า Page สูงขึ ้นกว่าเดิม 5-10 เท่า ั 5
 7. 7. 14 DigitalMAR Global PG Tips is most engaged withBrandrepublic UK brand on Facebookhttp://www.brandrepublic.com/news/1121956/pg-tips-most-engaged-with-uk-brand-facebook/PG Tips, Bang & Olufsen and Jaguar have the highest brand "engagement levels" on Facebook according to new researchfrom performance marketing agency iProspect. Engagement Index shows the level to which people interact with brandson Facebook.Social media measurement is still very much in the nascent stages, with "likes" and "followers" being the most-usedmetrics. However the industry has been calling for better ways to measure social media, since user bases are oftenbought, making it difficult for brands to understand the true value of a "like." 6
 8. 8. 14 DigitalMAR GlobalMarketingoops DVD เตรียมเกิดใหม่ ใน Walmarthttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/dvd-walmart-convert/Walmart ยักษ์ ใหญ่ค้าปลีกอเมริ กนหวังปฏิวติวิถีการเป็ น”เจ้ าของภาพยนตร์ ดิจิตอล” ด้ วยการเปิ ดตัวบริ การใหม่ลาสุด “Disc to Digital” ขีดเส้ นวันที่ 16 เมษายนให้ ชาวอเมริ กน ั ั ่ ัเริ่ มนาคอลเลคชัน DVD มาที่ร้าน Walmart แล้ ว Copy หรื อทาสาเนาวิดีโอไว้ บนบัญชี VUDU ซึงเป็ นยริ การวิดีโอออนไลน์ที่ Walmart เข้ าซื ้อกิจการเมื่อ 2 ปี ที่แล้ ว ่ 7
 9. 9. Uniqlo ดีไซน์ เว็บแนวใหม่ สไตล์ แผนที่ 14 DigitalMAR GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/design/uniqlo-google-map-web-design/เว็บไซต์สวนใหญ่แทบทุกที่ มักจะหนีไม้ พ้นดีไซน์แบบมีแถบเมนูหลักด้ านบน แถบเมนูรองด้ านซ้ าย แต่ลาสุดแบรนดืเสื ้อผ้ า Uniqlo บุกเบิกทาเว็บดีไซน์แปลกใหม่เมื่อเทียบกับเว็บโชว์ ่ ่สินค้ าอื่นๆที่เคยมีมา ที่ undercover.uniqlo.com โดยทาแนวล้ อสไตล์ของ Google Mapโมเดลนี ้ทาให้ สนค้ าหลากหลายถูกเข้ าถึงได้ งาย เหมาะที่เว็บไซต์โชว์สนค้ าที่มีรายการสินเค้ าเยอะมากๆและมีหลายหมวด ิ ่ ิ 8
 10. 10. Remote control Banner ad 13 DigitalMAR GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/03/13/remote-control-banner-ad/Beacon Tokyo created an interactive banner and gave people a chance to control a virtual drone with their iPhone (via QRcode hookup). The banner ad creates an experience similar to that of the product rather than trying to sell the productwith pure messaging.VDO Link:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=88aWyz3Gijk#! 9
 11. 11. 13 Fashion brands DigitalMAR GlobalContagiousmagazine mix digital and physical experiences to encourage community spirithttp://www.contagiousmagazine.com/2012/03/bonds_ted_baker_adidas.phpAustralian underwear and clothing brand Bonds have launched a new website that creates The Birthday Projectcelebrates the fact that Aussies have grown up in Bonds since 1915 and seeks to find one person born on each of the35,301 days it has existed.In Japan adidas aimed to bring people together in the hot summer following the earthquake and tsunami on March 11 byoffering a discount to the particular clothing range that was activated whenever the temperature rose above 35 degreesCelsius. 10
 12. 12. 13 DigitalMAR GlobalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/03/gamemaki-startup/ GameMaki หรื อ “Your life is a game” เปิ ดกว้ างให้ ใครๆ ก็สามารถเข้ ามาสร้ างเกมสารพัดรูปแบบได้ เมื่อตังกฎกติกาเสร็ จก็เปิ ดท้ าทายให้ เพื่อนๆ มาร่วมเล่นเกมกันได้ ้เลย เช่น ให้ ถ่ายรูปตามสถานที่ที่กาหนดแล้ วโพสเพื่อรับแต้ ม ทากิจกรรมแปลกๆ ที่ไม่เคยทามาก่อนGameMaki กาลังทาตัวเป็ นแพลตฟอร์ มดึงบริ ษัทต่างๆ ที่สนใจอยากจัดแคมเปญโดยใช้ กลไกแบบ Gamification ดึงคนเข้ ามามีสวนร่วมโดยที่ไม่จาเป็ นต้ องลงทุนในการพัฒนา ่แอพฯ แยกต่างหาก อาทิเช่น ร้ าน Standing Sushi Bar ในช่วงเวลาอาหารค่าให้ ขอถ่ายรูปกับ Sushi Chef และให้ ถามถึง GameMaki จะได้ กินเมนูนนๆ ฟรีั้ 11
 13. 13. 12 DigitalMAR GlobalMarketingoops The Invisible Children พลังจากสื่อ Social Networkhttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/kony-2012/พลังของ Social Network และความตังใจของนักศึกษาชาวอเมริ กน 3 คนในประเทศแอฟริ กา ที่มีโอกาสได้ เห็นความทุกข์ยากและความลาบากของกลุมคนแอฟฟริ กากลุมหนึง ที่ ้ ั ่ ่ ่ต้ องตกเป็ นทาสความโหดร้ ายของนาย Joseph Kony หัวหน้ าผู้ก่อการร้ ายของอูกนดัน ทาให้ วนนี ้ทังประธานาธิบดีบารัค โอบามา และดาราฮอลลีว๊ ดแถวหน้ า ต่างออกมาช่วยกัน ั ั ้ ูสนับสนุนโครงการนี ้ และได้ ช่วยวางแผนเข้ าจับกุม Joseph Kony ใน 2012 12
 14. 14. Angry Birds Space Game: NASA announcement 12 DigitalMAR GlobalThai SmartPhoneUsers’ Grouphttp://www.tpug.org/?p=2874วีดีโอเปิ ดตัวเกมส์ Angry Birds Space แบบสุดเจ๋ง ที่ใช้ นกบินอวกาศมาช่วยพูดเปิ ดตัวเกมส์บนสถานีอวกาศจริ ง ๆ พร้ อมกับแสดงการยิงนก Angry Birds แบบไร้ แรงดึงดูดให้ ัดูกนด้ วย เริ่ ม 22 มีนาคม http://www.youtube.com/watch?v=lxI1L1RiSJQ&feature=youtu.be ั 13
 15. 15. 11 DigitalMAR GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/citibank-clear-24-7/Citibank สิงคโปร์ เปิ ดตัวเครดิต Clear Platinum ที่มาพร้ อมแคมเปญ Clear 24.7 บน Mobile Application และ Web Application ให้ ลกค้ าบัตรเครดิต ูClear Platinum เช็คอิน สะสม Badges พร้ อมแชร์ โปรโมชันดีๆ จาก Citibank ผ่าน Facebook ่การเช็คอินจะเป็ นตัวเติมแต้ มสะสม ที่ลกค้ าสามารถนามาแลกของรางวัล หรื อและเป็ นเงินผ่านบนบัตรเครดิตของ Citibank และยิ่งใช้ app มาเท่าไหร่คะแนนของ Social Rank ูก็จะมีมากขึ ้น และมีสทธ์รับของรางวัลจาก Citibank ได้ มากขึ ้นเช่นกัน ิ 14
 16. 16. America Express ทาเก๋ด้ วยการเชื่อมทวิตเตอร์ ให้ Privillage ลูกค้ า 09 DigitalMAR GlobalBlog.butthunhttp://blog.butthun.com/marketing-2/digital-marketing/america-express-twitter-privillage/American Express ผู้ให้ บริ การผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รายใหญ่ของโลกขยับสร้ างสีสนในเรื่ อง Loyalty Program แบบใหม่ ที่ผนวกกับ Twitter ัเพียง Sync ตัว Twitter Application ที่ http://sync.americanexpress.com/twitterเวลาทวีตอะไรก็ตามที่อยากได้ โดยติด Tag #AMEX_____ ตามสิงที่อยากได้ หรื อชื่อร้ านค้ าชันนาก็ได้ จะได้ สวนลดพิเศษ เช่น McDonald , Zappos, The ่ ้ ่Cheesecake Factory, Best Buy,Virgin American และ Whole Food 15
 17. 17. Walgreens And foursquareMake It Simple To Check In AndSave 09 DigitalMAR GlobalThe Kmiec Ramblingshttp://www.thekmiecs.com/marketing-advertising/walgreens-and-foursquare-make-it-simple-to-check-in-and-save/With a concept of Check In, Scan and Save…Amazing, it is the first time EVER when you check in at a Walgreens onfoursquare, you’ll receive a scannable coupon for Arizona Iced Tea, directly in the check in. No text to get a coupon. Noprint out an offer. No show the check in deal to the cashier. Nope, just check in, scan and pay 16
 18. 18. 09 DigitalMAR Global Your KinectThe Kmiec RamblingsSlate Is Watching Youhttp://www.slate.com/articles/technology/gaming/2012/03/kinect_research_the_amazing_disturbing_things_your_gaming_console_can_learn_about_you_.single.htmlThough Kinect’s designed for gaming, it can be modified to track other behaviors as well, non-verbal communication.People choose to post personal information on Facebook and Google but unaware of movements and gestures that mayseem harmless to share with others. Psychological research demonstrate that the way you move is more revealing thanwhat you say. 17

×