News Mar 30 - Apr 5

311 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News Mar 30 - Apr 5

 1. 1. M A R 30 Di g i t a l N e w s U p d a t eA P R 05
 2. 2. 02 DigitalAPR LocalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/smooth-e-babyface-gel/• สมูท อี เบเบี ้เฟซ เจล (Smooth E Babyface Gel) เปิ ดตัวแคมเปญแจกของรางวัลแทนคาขอบคุณ ด้ วยการแจกรางวัลทุกสัปดาห์ให้ กบลูกคาที่ซื ้อผลิตภัณฑ์ Smooth E ั Babyface Gel แล้ วนารหัสใบเสร็ จมาลุ้นรับรางวัลผ่านทางแคมเปญเว็บไซต์ www.smoothebabyfacegel.com• ปั จจุบน Smooth E Babyface Gel มียอดขายมากกว่า 1 ล้ านหลอด ซึงเป็ นเหตุผลหลักของแคมเปญนี ้ คือต้ องการขอบคุณผู้บริ โภคที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ ได้ ล้ นรับของรางวัล ั ่ ุ ทุกสัปดาห์ ตังแต่บตรชมภาพยนตร์ ไปถึงแพคเกจท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ไอแพด และผลิตภัณฑ์ฟรี ตลอด 1 ปี ้ ั 1
 3. 3. Nissan India โชว์ หนังสันแรกที่เลือกนักแสดงบน Facebook ้ 05 DigitalAPR GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/nissan-india-bollywood-film/• ถือเป็ นการเปิ ดมิติใหม่ของประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ แห่งอินเดีย เมื่อ Nissan India เปิ ดตัวแคมเปญ New Star of India ในฐานะภาพยนตร์ สน Bollywood เรื่ องแรก ั้ ของโลกที่คดเลือกตัวแสดงบน Facebook ั• แคมเปญนี ้เรี ยกว่าวิน-วิน-วินมากกว่าการจ้ างดาราดังมาถ่ายทา TVC ธรรมดา เพราะการใช้ คาว่า”หนังสันเรื่ องแรกที่เลือกนักแสดงบน Facebook”นันช่วยให้ ชาวออนไลน์เท ้ ้ ความสนใจที่ภาพยนตร์ ชดนี ้มากกว่าเดิม ซึงหากเป็ นกระแสมากเท่าใดนิสสันก็จะได้ รับอานิสงส์มากขึ ้นเท่านัน ขณะเดียวกัน โลกของ Bollywood ก็จะมีสสนดาวเด่นรุ่นใหม่ ุ ่ ้ ี ั ขึ ้นมาประดับวงการอีกทาง• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9Do5Febv08s 2
 4. 4. 05 DigitalAPR Global Google Gets Transparent WithPlus.google Glass, Its Augmented Reality Projecthttps://plus.google.com/111626127367496192147/posts• Google starts inventing new technology called “Project Glass”• Allow users of this technology see things differently and also facilitate users by using voice control not only making a phone or VDO call, but also providing information such as a map or directory.• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9c6W4CCU9M4 3
 5. 5. 05 DigitalAPR Global Heineken: Limited EditionDigitalbuzzblog Bottles via Facebookhttp://www.digitalbuzzblog.com/heineken-limited-edition-bottles-via-facebook/• Heineken celebrated their 140th birthday by offering the design community the chance to create a limited edition bottle via a Facebook collaboration piece.• From all over the world and received over 30,000 entries across 100 countries.• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9Do5Febv08s 4
 6. 6. Cathay Pacific reaches nearly30 million friends of fans on Facebook 05 DigitalAPR GlobalFacebook-studiohttp://facebook-studio.com/news/item/more-insight-into-how-people-interact-with-your-page-posts• The airline explains how campaigns like its "Travel the World in 80 Days" on Facebook are enabling the brand to share its story with nearly 30 million friends of fans.• Instead of telling people about all of its exciting destinations, the Hong Kong-based airline used Facebook to find the perfect brand ambassador to do the job. Cathay ran Facebook Ads to find the right person.• VDO link: https://www.facebook.com/photo.php?v=10150644650278202 5
 7. 7. 05 Email ยังไม่ ตายยอดผู้ใช้ สูงกว่ า DigitalAPR GlobalVeedvil โซเชียลเยอะมากhttp://www.veedvil.com/ad-infographic/email-is-here-to-stay/• คาถามที่หลายคนสงสัยว่า Email นันยังเหมาะกับการทาการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์อยูหรื อไม่ในยุคที่ Social Networks มาแรงแบบนี ้ ซึงถ้ าพูดให้ ถกแล้ ว Email ก็คือ ้ ่ ่ ู Social Networks ตัวหนึงนันเองเพียงแต่ในยุคก่อนศัพท์คาว่าโซเซียลนันไม่ได้ ถกเรี ยกและมีความชัดเจนอย่างเช่นทุก วันนี ้ ่ ่ ้ ู• Number of accounts (Email: 2,900,000,000) (Facebook: 750,000,000) (Twitter: 300,000,000) 6
 8. 8. 05 DigitalAPR Global ชมงานศิลปะผ่ านระบบดิจตอลด้ วย ิVeedvil Art Project จากกูเกิลhttp://www.veedvil.com/news/the-google-art-project/• โครงการ The Google Art Project คือโครงการที่ต้องการให้ ผ้ ใช้ งานอินเตอร์ เน็ตทัวโลกสามารถเข้ าชมงานศิลปะได้ ผานหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ง่ายๆ โดยไม่ต้องไปยังสถานที่ ู ่ ่ จริ งด้ วยเทคโนโลยีของ Google ที่มีอยูในปั จจุบนมาประยุกต์ใช้ สร้ างเป็ นระบบชมงานศิลปะออนไลน์ขึ ้นมา ่ ั• ได้ มีพิพิธภัณฑ์เข้ าร่วมโครงการ The Google Art Project ในช่วงแรก 17 แห่ง และจะขยายไปเป็ น 151 แห่งจากหลากหลายสถาบันศิลปะชันนาจาก 40 ประเทศทัวโลก ้ ่ ภายในปี 2012 นี ้• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4ZdCByYeNRU 7
 9. 9. 04 DigitalAPR GlobalDigitalbuzzblog Blood Donations: Torrent Your Blood Campaignhttp://www.digitalbuzzblog.com/blood-donations-torrent-your-blood-campaign/• The Blood Transfusion Service in Russia wanted a digital project that could connect with people in a different kind of way• The Torrent Your Blood Campaign launched as a short film, complete with microsite, trailers and social to promote it, the catch was, you could only get it via a torrent• VDO link: http://vimeo.com/38421404 8
 10. 10. The McDonald’sTimetable 04 DigitalAPR GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/04/04/the-mcdonalds-timetable/#more-12112• From Poland, a smart campaign by McDonald’s where the promo message is integrated in the train station timetables.• How much time have you got before your train leaves? Did you just get delayed by 20 minutes? Perfect, this gives you time to enjoy a Cheeseburger and some fries.• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yTu6EsLg_B0 9
 11. 11. 04 DigitalAPR GlobalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/04/instagram-for-android/• Instagram สาหรับ Android มีอะไรใหม่?• ที่จริ งข่าวแบบ Instagram อาจจะดูไม่มีอะไร เพราะก็แค่แอพพลิเคชันดังตัวหนึงที่คนคุ้นเคยบน iOS มาเปิ ดตัวบนแพลตฟอร์ ม Android แล้ วเท่านันเอง ่ ่ ้• แต่แง่มมที่นาสนใจก็คือวิธีการประชาสัมพันธ์ที่สร้ างความรู้สกให้ คนรู้สกว่าจะต้ องรอการมาของ Instagram ก็คือการออกมาให้ ขาวสร้ างกระแสบ่อยๆ ผ่านทาง event และ ุ ่ ึ ึ ่ Tech Blog ดังๆ ในอเมริ กา• เวอร์ ชนสาหรับ Android นันจะมีความแตกต่างจากแบบ iOS ซึงเท่าที่เห็นก็คือการเปิ ดให้ ใช้ แบบฟรี 100% ไม่วาจะเป็ น filter แบบไหน กรอบแบบไหนก็ดงมาใช้ ได้ หมด ั่ ้ ่ ่ ึ 10
 12. 12. 04 DigitalAPR GlobalDigital-statshttp://digital-stats.blogspot.com/2012/04/visitors-arriving-from-pinterest-are.html• Visitors arriving from Pinterest are more likely to spend than those arriving from other social channels• Pinterest isn’t just driving record levels of traffic to the websites of retailers and publishers — it’s also driving sales, some early data indicates• Wayfair CEO Niraj Shah says that shoppers referred by Pinterest are more 10% more likely to make a purchase than visitors who arrive from other social networks, including Facebook and Twitter. 11
 13. 13. โฆษณาออนไลน์ แรงสินค้ าเกาะ เทรนด์ ดจทัล ิ ิ 02 DigitalAPR LocalFareastddbhttp://www.fareastddb.com/buzz/?p=11825#more-11825• จานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตไทยในปี ที่ผานมาอยูที่ 25 ล้ านคน มีการขยายตัวของกลุมผู้ให้ บริ การบรอดแบนด์ครอบคลุมพื ้นที่บริ การทัวประเทศมากขึ ้น และมีราคาถูกลงจากภาวะการ ่ ่ ่ ่ แข่งขันสูง• นีลเส็น ดิจิทล คอนซูเมอร์ รายงานกลุมผู้ใช้ สมาร์ ทโฟนในปี 2554 มีสดส่วน 62% และคาดว่าจะเพิ่มเป็ น 82% ของจานวนผู้ใช้ โทรศัพท์ ั ่ ั 12
 14. 14. 03 DigitalAPR GlobalDigitalbuzzblog Magnum: Pleasure Hunt 2 Advergamehttp://www.digitalbuzzblog.com/magnum-pleasure-hunt-2-advergame/• The campaign takes you through about 20 well known websites as you chase Bon Bons, the special ingredient in the Magnum Temptation Hazelnut ice-cream.• Once you are finished the pleasure hunt, its time to load up the leaderboard and challenge your Facebook friends.• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2CdFK1HWRag 13
 15. 15. Facebook จัดมุมเด่ นให้ app บน Timeline 03 DigitalAPR GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/social-media/facebook-application/app-activity-timeline/• ใน profile ของทุกคนจะมีกรอบ “recently used apps” โชว์เด่นทางขวา ว่าคนนันใช้ app อะไร ทาอะไรบ้ าง ทังแอพบนเฟซบุ๊ค และแอพมือถือที่ connect ้ ้ เชื่อมโยงกับเฟซบุ๊ค• แถมถ้ าคนๆนันใช้ แอพไหนทากิจกรรมมากๆ เช่นใช้ Instagram ถ่ายอัพขึ ้นเฟซบุ๊คหลายๆรูป หรื อใช้ Pinterest ปั กหมุดหลายๆเว็บล่ะก็ จอใหม่ Timeline นี ้ก็แสนรู้ แบ่ง ้ กรอบรวม “recent activity” เฉพาะให้ แอพนันไปเลย ้• ลักษณะนี ้ยิ่งช่วยให้ app นันๆเป็ นที่ร้ ูจกมากขึ ้น และเรี ยกคลิกจาก friendๆ เข้ าไปเว็บตัวเอง เพิ่มยอดผู้เข้ าชมได้ อีก ้ ั 14
 16. 16. 03 ทาอย่ างไรให้ Fan มีคุณค่ าต่ อ DigitalAPR GlobalVeedvil Brand Pagehttp://www.veedvil.com/ad-infographic/value-of-a-facebook-fan/• Objective & Resources: มูลค่าของ fan ขึ ้นอยูกบ จุดประสงค์และปั จจัยต่างๆ ที่ช่วยทาให้ page น่าติดตาม ่ ั• Value & Values: มูลค่าของ fan ไม่ได้ เกิดขึ ้นเพราะจานวน fan ที่ได้ มา แต่คือการ ให้ ความสาคัญกับ ทัง้ brand’s value และ fans’ value• Present & Content: ต้ อง present ใน page ให้ ถกเวลา และ โพส valuable content เพื่อให้ fan มา engage ู• Industrialize & Individualize: Brand ต้ องหันมาใส่ใจเรื่ อง individual และ networks• Short-term & Long-term: จานวน fan ถือเป็ น short term แต่การทาให้ fan ได้ engage นันตังหาก ส่งผล long term ้ ้• Stable & Variable: Willing to learn, adapt, and surprise ช่วยทาให้ เกิด fans’ value เร็ วขึ ้น 15
 17. 17. 03 DigitalAPR GlobalVeedvilhttp://www.veedvil.com/ad-infographic/google-plus-vs-facebook/• Total number of users: G+ has 100.8 M FB has 845M• Age : Most 24 & under use G+ 45+ use FB• Average user time per month: G+ 3 minutes FB 405 minutes• Read more stats in a form of infographic via the link above 16
 18. 18. 02 DigitalAPR GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/04/02/lynx-launches-spray-app/• New mobile app, even a deodorant brand is able to keep the pace of technology to provide new services• Deodorant straight from your phone? Not a bad idea but we might wait for real version of that kind of app…• The app shows how users can relate to the product in any situations with their phone• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PM5bCgP479c 17
 19. 19. Scrabble Battle “Captcha” Banner Campaign 01 DigitalAPR GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/scrabble-battle-captcha-banner-campaign/• Smart piece of digital work for the 21st Annual Scrabble Championship• People who could crack the Scrabble Captcha were presented with a banner inviting them to register for the Annual Scrabble Championship• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1YMgfls6nhY 18
 20. 20. MAR 30 Digital Guardian Platform LocalAdverblog 9 and 3/4http://www.adverblog.com/2012/03/30/guardian-platform-9-and-34/• The Guardian’s new media mavens – Streetstories, an immersive app featuring an audio guide about the historic area which automatically activates sounds, music and stories relevant to your GPS location.• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O_NFgOYWYSg 19
 21. 21. 30 DigitalMAR GlobalFastcocreatehttp://www.fastcocreate.com/1680395/see-a-website-made-out-of-bacon-courtesy-of-kraft• Kraft has taken over sports site BleacherReport.com• Stacks and stacks of actual, non-animated bacon cover almost the entire website, bordering all the sports content• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6fhywUYu9zM 20

×