J U L 27  Digital      News UpdateA U G 02
Volkswagen Up: A Scream Powered Olympic Car         28                              ...
29                                                            ...
Foursquare ปรับกลยุทธ์ ใหม่ เอาใจธุรกิจ SME’s               30                       ...
Google เปิ ดบริการ Hangouts ผ่ านหน้ า Gmail แล้ ว             31                       ...
31                                                            ...
Facebook จะเปลี่ยนหน้ า Photo เร็วๆนี ้ !             31                           ...
ชาย RT มากกว่ าหญิง บน Twitter             01                                 ...
นิสสันออกเว็บใหม่ Flash forward สไตล์ Facebook Timeline             01                    ...
โนเกียเปิ ดตัว “ยาทาเล็บสี Lumia Pink”            02                             ...
Facebook Stories เว็บไซต์ ใหม่ ล่าสุดจากเฟสบุ๊ค               02                      ...
Kraft Mac & Cheese is art, not dinner          02                                ...
TshirtOS is world’s first programmable Tshirt         02                             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

News Jul 27 - Aug 2

336 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
336
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News Jul 27 - Aug 2

 1. 1. J U L 27 Digital News UpdateA U G 02
 2. 2. Volkswagen Up: A Scream Powered Olympic Car 28 DigitalJUL GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/volkswagen-up-holland-up-scream-powered-olympic-car/•For Dutch people wanting to score tickets to the London Olympics to cheer their country, here’s your best chance yetwith “Up! Holland Up!”. Volkswagen have created a sound/scream powered car and are giving you the chance to postyour fastest 100m sprint time for the chance to win tickets.•http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NKIey2EvH40 1
 3. 3. 29 DigitalJUL GlobalDigitalbuzzblog Intel ‘Me The Musical’ Facebook Experiencehttp://www.digitalbuzzblog.com/intel-me-the-musical-facebook-experience/•Here is the latest Intel social experience, this time as ‘Me The Musical’ where a simple Facebook Connect generates apretty catchy animated musical video powered by the content on your timeline. Telling a story from the day you wereborn through to today, highlighting various global hits, technology feats like the start of the internet and so on, as theylittle characters walk down your timeline, passing everything you like and interact with on the way to today! Check it outhere. 2
 4. 4. Foursquare ปรับกลยุทธ์ ใหม่ เอาใจธุรกิจ SME’s 30 DigitalJUL GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/foursquare-local-updates/•“โฟรสแควร์ (foursquare)” แอปเช็กอินสถานที่ตางๆ เพื่ออวดเพื่อนทัวโลก หลังจากเปิ ดหน้ าเว็บเป็ นเวอร์ ชนภาษาไทยแล้ ว ก็ได้ รุกหนักในการเป็ นแพล็ตฟอร์ มในการเชื่อมโยง ่ ่ ัลูกค้ าและแบรนด์ตางๆ เข้ าด้ วยกัน ล่าสุดได้ เปิ ดบริ การฟี เจอร์ ใหม่ชื่อว่า local updates ให้ กบร้ านค้ า/แบรนด์ตางๆ กว่า 1 ล้ านร้ าน (ที่เป็ นสมาชิกของโฟรสแควร์ ) เพื่อใช้ โฟรสแควร์ ่ ั ่เป็ นช่องทางในการส่งโปรโมชันใหม่ๆ ถึงมือถือลูกค้ าได้ ทนที ั•http://www.marketingoops.com/digital/foursquare-local-updates/ 3
 5. 5. Google เปิ ดบริการ Hangouts ผ่ านหน้ า Gmail แล้ ว 31 DigitalJUL GlobalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/07/google-hangouts-in-gmail/• เมื่อ Google Hangouts ถูกมารวมกับบริ การอีเมลอย่าง Gmail ที่มีผ้ ใช้ งานกว่า 425 ล้ านคน ได้ สามารถใช้ งานในการประชุมผ่าน Hangouts ได้ อย่างสะดวกสบาย ู มากขึ ้น และถือเป็ นการลดจานวนผลิตภัณฑ์จากทาง Google ที่มีคณสมบัติที่ซ ้าซ้ อนกัน ด้ วยการนาสิงที่ดีกว่าและใหม่กว่ามาแทนที่ของเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ งาน ุ ่ ได้ ดีขึ ้น โดยคุณสมบัติของ Hangouts บน Gmail นันสามารถทาได้ เหมือนกับบน Google+ ทุกประการ อย่างการดู Youtube, แบ่งปั นหน้ าจอให้ คนในวงดู แถมยังมี ้ คุณสมบัติสนุก ๆ อย่างการเพิ่มของตกแต่งรูปให้ แสดงอยูบนร่างกายของเราขณะที่ใช้ งานอีกด้ วย ่•http://www.youtube.com/watch?v=Ra8HG6MkOXY&feature=player_embedded 4
 6. 6. 31 DigitalJUL Global ULTIMAT VODKA HITS OVERACHIEVERSFastcocreate WHERE THEY LIVE—THE OFFICEhttp://www.fastcocreate.com/1681329/ultimat-vodka-hits-overachievers-where-they-live-the-office•Ultimat Vodka came up with the idea as they went along their routes up the sides of various buildings, instead ofsqueegees, they bore signs inviting office workers to come outside for free drinks.•http://www.youtube.com/watch?v=msHFJhMqaKI&feature=player_embedded 5
 7. 7. Facebook จะเปลี่ยนหน้ า Photo เร็วๆนี ้ ! 31 DigitalJUL GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/social-media/facebook-social-media-digital/facebook-photo/•“เฟซบุ๊ คประกาศเตรี ยมปรับหน้ าตาครังใหญ่อีก โดยเร็ วๆนี ้การดูอลบัมรูปทังของตัวเองและ friend บนเฟซบุ๊คจะมี lookใหม่ที่ดใหญ่ขึ ้นและ(น่าจะ)สวยขึ ้นมาก ้ ั ้ ้ ู 6
 8. 8. ชาย RT มากกว่ าหญิง บน Twitter 01 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/reports/behaviors/men/twitter-rt/•สถิตินาสนใจเกี่ยวกับทวิตเตอร์ จากการเก็บข้ อมูลผู้ใช้ ทวิตเตอร์ 13,000 รายโดยเว็บ twee-q.com พบว่า ชาย retweet ข้ อความมากกว่ าหญิงถึง 3 เท่ า ! ในอัตราส่วนถึง ่63 ต่อ 17 7
 9. 9. นิสสันออกเว็บใหม่ Flash forward สไตล์ Facebook Timeline 01 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/nissan-flash-forward-facebook-timeline/•นิสสันจึงออกเว็บใหม่ในชื่อ “Flash forward” เพื่อให้ เราค้ นหารถนิสสันในฝั น ทังแนะว่าชีวิตตลอด 1 ปี จะเปลียนไปอย่างไรเมื่อมีรถคันนี ้ ข้ อมูลทังหมดก็จะถูกนาเสนอในรูปแบบ ้ ่ ้คล้ ายๆ กับ Facebook Timeline•แคมเปญนี ้เป็ นของนิสสัน ออสเตรเลีย โดยให้ คนเข้ าเว็บ https://www.flashforward.nissan.com.au/ จากนันเข้ าสูระบบด้ วยบัญชีเฟซบุ๊กของตัวเอง หรื อสมัครใหม่ ้ ่พร้ อมตอบคาถามเกี่ยวกับไลฟ์ สไตล์ของเรา เช่น ชอบนอนเล่นอยูกบบ้ านหรื อออกไปหาอะไรทาข้ างนอก, เป็ นคนที่แต่งตัวเนี ้ยบๆ หรื อแนวสปอร์ ต เมื่อตอบคาถามประมาณแนวไหนที่ใช่ ่ ัคุณสัก 6 ข้ อ ทางเว็บก็จะแนะนารถนิสสันรุ่นที่เหมาะกับไลฟ์ สไตล์ของเราให้ ทนที ั•http://www.youtube.com/watch?v=0KWv_z26z1g&feature=player_embedded 8
 10. 10. โนเกียเปิ ดตัว “ยาทาเล็บสี Lumia Pink” 02 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/nokia-nail-polish/• Nokia ยักษ์ ใหญ่โทรศัพท์มือถือสัญชาติฟินแลนด์ร่วมมือกับบริ ษัทเครื่ องสาอางค์ Duality Cosmetics พัฒนายาทาเล็บสีใหม่ “Nokia Lumia Pink” ซึงจะทาให้ ผ้ ทาง ่ ูมีเล็บสีแมตซ์กบสีชมพูเอกลักษณ์ของโทรศัพท์ hot pink Lumia 900 ั•http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bdFkWQNY_nU 9
 11. 11. Facebook Stories เว็บไซต์ ใหม่ ล่าสุดจากเฟสบุ๊ค 02 DigitalAUG GlobalVeedvilhttp://www.veedvil.com/news/facebook-stories/•เฟสบุ๊ คเปิ ดเว็บนี ้ขึ ้นมาเพื่อต้ องการให้ ผ้ ใช้ งานเฟสบุ๊คจากทัวโลกส่งเรื่ องราวการใช้ เฟสบุ๊คในแบบที่แตกต่างออกไปจากที่คนอื่นๆเล่นกัน และนามาโชว์ยงเว็บไซต์แห่งนี ้ ใครมีเรื่ องราวดีๆ ู ่ ัน่าสนใจจากสิงที่ได้ จากการเล่นเฟสบุ๊คก็ลองส่งเข้ าไปดูนะครับ เผื่อจะได้ ถกโปรโมทให้ คนอีกหลายร้ อยล้ านคนได้ อานกันก็ ได้ ่ ู ่•http://www.youtube.com/watch?v=HpO_M6kpOVc&feature=player_embedded 10
 12. 12. Kraft Mac & Cheese is art, not dinner 02 DigitalAUG GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/08/02/kraft-mac-cheese-is-art-not-dinner/• Kraft Mac and Cheese has turned this age-old kindergarten staple into a digital experience. It’s an ipad app to make macaroni art so you don’t waste the real thing. For each virtual noodle you use, they will donate 10 noodles to feed the hungry.•http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SWgSUpkl2IQ 11
 13. 13. TshirtOS is world’s first programmable Tshirt 02 DigitalAUG GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/08/02/tshirtos/• Lovely bit of fashion geekery from Work Club, Cutecirctuit and Ballantine’s. TshirtOS is the world’s first wearable, sharable, programmable t-shirt. A working, digital t-shirt that can be programmed by an iOS app to do whatever you can think of.•http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=q0GokKd2QRA 12

×