Falsafah : Tajuk 4.1 & 5.1 (kump 1)

362 views

Published on

Subjek : Falsafah & etika
Topik : 4 & 5
sub-topik : 4.1 - Definisi etika
- Peningkatan kendiri
5.1 - MENANGANI PERUBAHAN-PERUBAHAN
DALAM PENDIDIKAN
Kump : 1

Published in: Technology, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Falsafah : Tajuk 4.1 & 5.1 (kump 1)

 1. 1. BAB 4:ETIKA DALAM PROFESIONKEGURUANETIKA DAN KENDIRIa) Definisi etikab) Peningkatan kendiri
 2. 2. DEFINISI ETIKA a. Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah lakuatau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka, 1995). b. Prinsip moral atau set prinsip moral (KamusOxford, 1994). c. Tanggungjawab dan akibat tingkah lakuseseorang atau profesion terhadap masyarakat. d. Dari persepktif Islam, etika merujuk kepadatingkah laku betul berasaskan Al-Quran danketakwaan kepada Allah.
 3. 3.  Kod etika dianggap penting kerana:a. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimanabertingkah laku dalam profesion perguruan. – Sesuaiuntuk dirujuk dan diamalkan oleh guru.b. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelastentang tanggungjawab guru terhadap pemegangamanah dalam bidang pendidikan. – Guru lebih fahamdan jelas tentang tanggungjawab mereka.c. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod EtikaPerguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentuberbanding kod etika di negara lain.
 4. 4. d. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkansama ada di negara ini ataupun di negara lain.e. Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untukmenyemak semula kod ini dapat dilakukan. –Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusisejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dandikuatkuasakan.
 5. 5. PENINGKATAN KENDIRI Guru profesional akan sentiasa cuba untukmempertingkatkan imej, statusdan pengetahuankendirinya. Boleh dilakukan dengan cara-cara yang berikut:(a)Penyelidikan tindakan- satu bidang kajian berbentik refleksi kendiri yang perludiamalkan oleh setiap guru.- untuk mengesan danmenyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan denganamalan-amalan pendidikan atau amalan-amalan sosial.- - melibatkan proses merancang, bertindak, memerhatidan membuatrefleksi:(i) Merancang – menganalisis masalah danmembuat perancangan yangstrategik
 6. 6. (ii)Memerhati-membuat penilaian terhadap tingkah laku yangdiperhatikan dengan kaedah-kaedah yang sesuai.(iii)Membuat refleksi – untuk menganalisis danmengintepretasi dapatan penyelidikan tindakan secarakeseluruhan. ciri-ciri penyelidikan tindakan:(i) lebih kepada proses renuangan kendiri.(ii)mengaitkan teori-teori dan amalan-amalan pendidikan.(iii)penggunaan dan penyimpanan data dibuat secarasistematik.(iv) tertumpu kepada penyelesaian masalah-masalahyang wujud dalambilik darjah.
 7. 7. (b) Muhasabah Diri / Refleksi Refleksi : - satu proses yang penting untuk peningkatanprofesionalismekeguruan.- satu proses di mana gurumengingati dan merenung kembaliserta memikirkan cara-cara untuk meningkatka strategi pengajaran supayaia lebihberkesan pada masa hadapan. Proses refleksi terdiri daripada enam peringkat: (i)Kefahaman – mengenal pasti dan menjelaskanisu, fenomena ataumasalah pedagogi. (ii) Transformasi – merancang tindakan-tindakan pedagogi. (iii)Pelaksanaan-melaksanakan, menguji atau mengkaji tindakan-tindakanpedagogi yang dirancang. (iv) Penilaian – menilai tindakan-tindakan yang telahdiputuskan.
 8. 8. (c) Budaya Ilmu Budaya ilmu ilmu ialah segala aktiviti ilmu pengetahuan yangdilaksanakan oleh setiap anggota dalam masyarakat danyang diterima sebagai nilai tara utama dalam amalanhidup. Guru mesti menjadi “role model” (mengamalkan segalaaspek nilai budaya ilmu dahulu) kepada murid-murid supaya mereka dapatmengikutinya. Kewujudan budaya ilmu di kalangan guru dan murid adalah sejajar dengan salah satu cita-citanya yang terkandung dalam pernyataanFalsafah Pendidikan Kebangsaan.
 9. 9.  Budaya ilmu boleh beroperasi di bawah enam bidang utama sepertiberikut:1)Budaya membaca:2)Budaya berfikir:3)Budaya belajar:4)Budaya kreatif:5)Budaya bermuafakat:6)Budaya refleksi:
 10. 10. BAB 5:CABARANPROFESIONKEGURUAN
 11. 11. Menangani Perubahan-perubahan Dalam Pendidikan Perubahan yang telah berlaku dalam bidangpendidikan sama ada di peringkat negara kitamahupun pada peringkat global akibatperkembangan teknologi komunikasi danmaklumat. Dalam usaha negara mencapai tarafnegara maju menjelang 2020.
 12. 12. MENANGANI PERUBAHAN-PERUBAHAN DALAMPENDIDIKAN
 13. 13. MENINGKATKAN KUALITI DAN KUANTITI GURU-GURU YANG BERTAULIAH Mencapai 50% guru sekolah rendah memiliki ijazahpertama menjelang 2020. Memastikan guru-guru mempunyai kreditabiliti danefektif dalam hal pengajaran dan pembelajaran dibilik darjah.
 14. 14. MENGIMPLIMENTASIKAN STRATEGI REFORMASI KURIKULUM PENDIDIKANNEGARA Memastikan penguasaan bahasa inggeris dalamkalangan pelajar Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematikdalam bahasa inggeris adalah satu cadangan yangbaik dalam memastikan guru-guru dan pelajardapat meningkatkan penguasaan dan kemahirandalam bahasa inggeris.
 15. 15. MEROMBAK PENGURUSAN DALAM PENDIDIKAN DAN PENTADBIRANSEKOLAH Memastikan pengurusan sekolah menjadi lebihefisyen Gaya kepimpinan pendidikan yang ditunjukkanseharusnya dinamik dan membawa kepadapencapaian matlamat visi dan misi pendidikan disekolah
 16. 16. MEMPERBAIKI INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN Penyediaan kemudahan infrastruktur sepertiperalatan dan kemudahan pembelajaran mahupunpremis dan bangunan sekolah sentiasa berkualiti. Memastikan kelancaran sistem bagi tidakmenjejaskan keseluruhan sistem.
 17. 17. MENGGALAKKAN PERPADUAN DAN INTEGRASINASIONAL DAN MEMUPUK NILAI-NILAI MURNI Mencapai matlamat perpaduan nasional. Mendukung dan menghargai kepelbagai perbezaandan budaya yang ada agar terlaksana matlamatpendemokrasian pendidikan.

×