Soalan Percubaan EA

1,178 views
1,094 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,178
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Soalan Percubaan EA

 1. 1. Nama ………………………………….. Angka Giliran …………………………..SULIT 3757/13757/1Ekonomi AsasKertas 120001 Jam JABATAN PENDIDIKAN PAHANG PENILAIAN BERSAMA PERCUBAAN TAHUN 2000 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH PAHANG TINGKATAN LIMA EKONOMI ASAS Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan2. Jawab semua soalan. Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak3757/1 © Hak Cipta Jabatan Pendidikan Pahang [ Lihat Sebelah ] SULIT
 2. 2. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaikdan hitamkan ruangan yang sepadan bagi tiap-tiap soalan pada kertas jawapanobjektif anda.1 Persamaan antara lampu jalan raya dengan kereta ialah …………………. A kedua-dua tidak mempunyai kos lepas B kedua-dua tiada halangan dalam pengunaanya C penawaran kedua-duanya terhad D kedua-duanya anugerah alam semulajadi Firma perlu membuat pilihan yang terbaik untuk menentukan jenis barang yang dikeluarkan memandangkan sumber ekonomi terhad2 Berdasarkan pernyataan diatas apakah masalah asas ekonomi yang dihadapi oleh firma yang mendorongnya membuat pilihan? A Apakah yang hendak dikeluarkan B Untuk siapa barang itu dikeluarkan C Bagaimana barang itu dikeluarkan D Berapa banyak barang itu dikeluarkan3 Antara beriktut pernyataan manakah yang paling tepat menerangkan kos lepas? A Jumlah kos yang ditanggung oleh firma dalam proses pengeluaran barang terbaik B Nilai barang dan perkhidmatan yang terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan barangan terbaik C Nilai kos tanggungan keseluruhan oleh firma dalam pengeluaran D Nilai kos tambahan dalam pengeluaran kerana tambahan pada output4 Maksud yang paling tepat untuk menjelaskan mekanisma harga ialah ………. A Sistem harga yang ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran pasaran B Sistem harga yang ditentukan oleh kerajaan C Sistem harga yang ditentukan oleh sektor swasta D Sistem harga yang ditentukan oleh kerajaan dan swasta Sumber ekonomi mempunyai pelbagai kegunaan untuk mengeluarkan pelbagai jenis barang. Apabila suatu barang banyak dikeluarkan, maka barangan lain terpaksa dikurangkan pengeluarannya.
 3. 3. 5 Antara berikut masalah asas ekonomi yang manakah berhubung dengan pernyataan di atas? A Jenis barang yang hendak dikeluarkan B Kuantiti barang yang hendak dikeluarkan C Cara barangan hendak dikeluarkan D Untuk siapa barang dikeluarkan6 Pernyataan yang berikut menerangkan kehendak manusia A Mendapat bekalan secara percuma B Mendapat bekalan barangan dengan kos minimum C Memenuhi semua keperluan asas untuk hidup D Memperolehi keselesaan dan pilihan dalam hidupEncik Helmi bekerja disebuah syarikat dengan gaji RM2,000 sebulan. Beliaumempunyai 3 orang anak yang bersekolah. Isterinya tidak bekerja. Dia jugamencarum RM220 sebulan kepada KWSP. Jadual pelepasan cukai Diri sendiri RM 5,000 Isteri RM 3,000 Anak RM 800 seorang7 Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan pendapatan boleh cukai En. Helmi A RM 9 520 B RM 10 860 C RM 10 960 D RM 13 6008 Antara berikut yang manakah aktiviti pelaburan? A Pembelian surat jaminan kerajaan B Pembelian bahan mentah C Pembelian saham D Pembelian polisi insurans
 4. 4. Rajah 19 Berdasarkan rajah 1 di atas, apakah yang akan berlaku sekiranya upah berubah dari P2 ke P1? A Kuantiti buruh yang ditawarkan bertambah dari Q2 ke Q1 B Kuantiti buruh yang ditawarkan tidak berubah C Kuantiti buruh yang diminta akan berkurang daripada Q1 ke Q2 D Kuantiti buruh yang diminta akan bertambah dari Q2 ke Q1 Harga Permintaan Barang X Barang Y Barang Z Naik Bertambah Berkurangan Jatuh Berkurang Bertambah Jadual 110 Jadual di atas menunjukkan hubungan antara barang Z dengan permintaan barang X dan Y. Antara berikut, manakah yang benar tentang jadual di atas? A Barang X ialah barang penggenap kepada barang Y dan barang pengganti kepada barang Z B Barang X ialah barang pengganti kepada barang Y dan barang penggenap kepada barang Z C Barang X ialah barang penggenap kepada barang Y dan Z D Barang X ialah barang pengganti kepada barang Y dan Z11 Keanjalan harga permintaan adalah A mengukur perubahan harga sebagai tindak balas daripada perubahan kuantiti B mengukur perubahan kuantiti sebagai tindak balas daripada perubahan dalam harga C mengukur perubahan kuantiti sebagai tindak balas daripada perubahan pendapatan pengguna D mengukur perubahan harga sebagai tindak balas daripada perubahan pendapatan pengguna
 5. 5. 12 Pada tingkat harga RM500 seunit, kuantiti permintaan perakam video ialah 1000 unit. Jika harga perakam video itu jatuh kepada RM400 seunit, kuantiti yang diminta bertambah kepada 1400 unit. Hitungkan keanjalan harga permintaan dan harga barang itu. A 0.5 B 2.5 C 2.0 D 4.0 Harga seunit Kuantiti barang diminta (RM) (Unit) 10 93 11 95 12 75 13 55 14 35 15 25 16 15 Jadual 213 Jadual 2 diatas menunjukkan hubungan harga barang dengan kuantiti yang diminta. Antara perubahan harga berikut, yang manakah menunjukkan pergerakan yang bercanggah dengan hukum permintaan? A Dari RM 10 ke RM 11 B Dari RM 11 ke RM 12 C Dari RM13 ke RM 14 D Dari RM15 ke RM 16 Keluaran Jumlah kos (unit) (RM) 0 100 1 180 2 250 3 300 4 340 Jadual 314 Jadual 3 di atas menunjukkan kos pengeluaran jangka pendek bagi sebuah firma. Hitungkan kos berubah untuk mengeluarkan 3 unit keluaran. A RM 40 B RM 85 C RM 240 D RM 200
 6. 6. 15 Dalam jangka pendek sebuah kilang roti di Sanggang boleh menambah kuantiti outputnya dengan ………… A menambah kuantiti buruh B menambah bilangan pembakar roti C membeli mesin pemotong roti yang baru D menambah bilangan pengurus Bil Buruh Kos Pengeluaran Jumlah Output 7 2900 2100 9 3400 2300 Jadual 416 Berdasarkan jadual 4 hitungkan keluaran sut apabila jumlah input bertambah. A 100 unit B 200 unit C 250 unit D 500 unit Harga S S Kuantiti 0 Rajah 217 Pernyataan berikut menerangkan keluk penawaran dalam rajah 2 A Harga bertambah kuantiti menurun B Harga bertambah kuantiti tidak berubah C Harga berkurang kuantiti meningkat D Harga bertambah kuantiti meningkat
 7. 7. Harga (RM) Kuantiti penawaran 2 10 3 25 4 40 5 50 6 55 Jadual 518 Dari jadual di atas, pada perubahan tingkat harga yang manakah akan berlaku penawaran tidak anjal? A RM 2 ke RM 3 B RM 3 ke RM 4 C RM 4 ke RM 5 D RM 5 ke RM 6 Rajah 319 Dalam rajah di atas apakah yang berlaku jika kerajaan mewajibkan penjual meletak harga pada Uo A Terdapat pengurangan penawaran buruh B Terdapat lebihan penawaran buruh C Terdapat pertambahan penawaran buruh D Tidak berlaku sebarang perubahan terhadap penawaran buruh X P ISI RUMAH FIRMA Q y Rajah 4 Aliran fizikal Aliran wang
 8. 8. 20 Rajah 4 di atas menunjukkan aliran ekonomi dua sektor. Aliran X mewakili A pendapatan faktor B faktor pengeluaran C perbelanjaan isirumah D barang dan perkhidmatan21 Antara berikut yang manakah menentukan tingkat upah yang diterima seorang pekerja? A Tahap kemahiran buruh B Jumlah buruh yang diperlukan firma C Permintaan dan penawaran buruh D Keuntungan yang diperolehi majikan Harga Kuantiti yang ditawarkan (kg) (RM) Firma A Firma B Firma C 2.00 15 10 2 2.15 22 16 6 Jadual 6Jadual 6 menunjukkan harga dan kuantiti tepung yang ditawarkan oleh tiga buahfirma iaitu Firma A, Firma B dan Firma C.22 Berapakah perubahan kuantiti ditawarkan di pasaran apabila harga telah meningkat? A 16 kg B 17 kg C 27 kg D 44 kg
 9. 9. 23 DD pada rajah 5 di atas, U menunjukkan keluk permintaan pasaran. Sementara keluk R, S, dan T masing-masing mewakili keluk penawaran firma, U merupakan jumlah permintaan Pada titik manakah berlaku keseimbangan pasaran A Keluk U B Titik X C Titik Y D Titik Z24 Urusniaga secara sewa beli mempunyai unsur-unsur tertentu seperti I Pembayaran secara ansuran II Tempoh pembayaran boleh dirunding III Melibatkan aset mahal dan mempunyai nilai jual semula IV Pelanggan perlu mempunyai akaun pada syarikat dimana pinjaman dibuat A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV25 Antara Institusi kewangan berikut yang manakah perlu memenuhi bisbah rizab berkanun yang disyaratkan Bank Negara? I Syarikat Kewangan II Syarikat Insurans III Bank Perdagangan IV Kumpulan Wang Sinpanan Pekerja A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV
 10. 10. 26 Di Malaysia, harga atau nilai sesuatu barang dinyatakan dalam sebutan Ringgit dan Sen. Oleh itu individu boleh membuat perbandingan dan menjumlahkan nilai pelbagai jenis barang dan perkhidmatan. Di sini wang telah berperanan sebagai … A media pertukaran B unit akaun C ukuran bayaran tertunda D penyimpan nilai27 Antara berikut, manakah langkah kerajaan yang boleh mengatasi masalah deflasi A Menambahkan perbelanjaan kerajaan dan menurunkan cukai B Mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan menaikkan cukai C Menambahkan perbelanjaan kerajaan dan menambahkan cukai D Mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan menurunkan cukai28 “Menjual barang pada harga lebih tinggi daripada harga belian” Kenyataan itu merujuk kepada ……………………… A Al Qard Al Hassan B Al Murabahah C Al Mudharabah D Al Musyarakah • Jumlah penduduk 18255.7 • Jumlah guna tenaga 6848.9 • Jumlah penduduk di bawah 15 tahun 1545.4 • Jumlah penduduk melebihi 64 tahun 984.2 (unit ‘000 orang)29 Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, hitungkan jumlah pengangguran. A 5 726 100 B 1 406 800 C 8 877 200 D 6 848 90030 Yang manakah antara berikut bukan faktor yang penting menyebabkan pertumbuhan guna tenaga di sektor perkilangan di Malaysia? A Dasar kerajaan mempelbagaikan ekonomi B Industri berorientasikan buruh C Perkembangan industri berasaskan bahan tempatan D Tekanan kemiskinan di luar bandar
 11. 11. 31 Sumbangan sektor bandar yang paling ketara ialah ….. A Meningkatkan peluang pekerjaan B Meningkat prasarana pembangunan C Meningkatkan pembangunan sosial D Memperluaskan penggunaan bahan tempatan32 Kerajaan ingin membina sebuah empangan yang dianggarkan berharga RM1 billion. Sumber pinjaman yang tidak ekonomik kepada negara masa kini. A Meminjam dari institusi kewangan tempatan melalui pinjaman sindiket B Menjual bil-bil perbendaharaan dan surat jaminan kerajaan C Meminjam dari badan kewangan antarabangsa melaui pinjaman projek D Mengeluarkan sijil pelaburan kepada institusi kewangan Islam tempatan33 Syarikat Jaya sdn. Bhd. merupakan agen tunggal komputer jenama Wang dari Amerika Syarikat. Cukai yang mesti dibayar oleh syarikat ini untuk membolehkannya membawa ke pasaran Malaysia ialah… A Cukai import B Duti Eksais C Cukai kastam D Cukai perkhidmatan Kerajaan menjalankan program pembangunan di kawasan pertanian.34 Antara berikut yang manakah tergolong dalam pembangunan kawasan IN- SITU I Rancangan penyatuan dan pemulihan tanah II Program pembangunan pertanian bersepadu III Pembukaan tanah bagi peneroka baru IV Khidmat maklumat pasaran baru kepada petani A I,II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV35 Kesan yang paling ketara kepada kerajaan setelah melancarkan kempen “Belilah Barang Buatan Malaysia” ialah ……. A Peningkatan eksport Malaysia B Pengurangan kadar pengangguran C Peningkatan nilai ringgit Malaysia D Pengurangan import barang nampak Malaysia
 12. 12. 36 Wujudnya aktiviti perdagangan antarabangsa disebabkan oleh A semua negara berlumba-lumba menjadi negara maju B semua negara bersaing untuk menjual keluaran masing-masing C beberapa negara memerlukan hubungan diplomatik bagi tujuan keselamatan D beberapa negara memerlukan faktor-faktor pengeluaran yang tiada di negara masing-masing37 Antara berikut yang manakah dikategorikan sebagai eksport tidak nampak? I Menjual gas asli cecair di Afrika Selatan II Penggunaan telefaks Telekom oleh warga Jepun III Pendapatan daripada pelaburan di Thailand IV Penggunaan kapal laut milik MISC (Malaysia) oleh Singapura A I, II dan III B I, III dan IV C II, III dan IV D I, II, III dan IV38 Jika imbangan pembayaran negara mengalami defisit, kerajaan akan menggunakan kaedah-kaedah berikut untuk mengimbangi defisit itu dengan cara ….. I membeli mata wang asing II meminjam dari sumber tempatan III memberi pinjaman jangka pendek kepada pengimport IV mengeluarkan stok emas negara A I dan II B I dan III C II dan IV D II, III dan IV39 Pada bulan Januari 1997, kadar tukaran asing antara ringgit Malaysia dengan dolar Amerika ialah AS 1 = RM 2.500 tetapi pada 1 mei 1997 kadar pertukaran berubah pada AS 1 = RM 2.470 Ini menunjukkan nilai mata wang Malaysia berbanding dollar Amerika A meningkat 1.2 % B menurun 1.2 % C meningkat 3.0% D menurun 3.0%
 13. 13. 40 Kadar tukaran ringgit Malaysia dengan Dollar Singapura adalah seperti berikut : Jualan Belian Dolar Singapura 2.5200 2.5000 Sebuah syarikat dari Malaysia mengeksport 20 tan minyak kelapa sawit ke Singapura berharga RM 750 satu tan. Berdasarkan kadar tukaran di atas, berapakah jumlah bayaran yang perlu dibuat oleh pengimport Singapura? A RM 15 000 B RM 5 950 C RM 6 000 D RM 37 800 KERTAS SOALAN TAMAT

×