Kajian mengenai kesan penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajar

25,913 views

Published on

Kajian ini dilaksanakan semasa saya masih di tingkatan enam.. untuk memudahkan pelajar yang lain untuk mencari bahan rujukan

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
25,913
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
291
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • PeringkatPendidikanBilanganUniversiti2Sijil, Diploma1STPM/HSC3SPM/STVM/MCE13PMR/SRP/LCE16SekolahRendah11TidakPernahBersekolah3JUMLAH49
 • Kajian mengenai kesan penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajar

  1. 1. KESAN-KESAN PENGUNAANTELEFON BIMBIT DI KALANGANPELAJAR TINGKATAN ENAMATAS DI SMK THREE RIVERSMUKAH
  2. 2. Kajian ini dilaksanakanbertujuan untuk memberipendedahan tentang kesan-kesan penggunaan telefonbimbit terhadap pelajartingkatan enam dan mengetahuilangkah mengatasi melalui hasildapatan kajian
  3. 3. Pengenalan Definisi PernyataanOperasional Masalah Bab 1 Objekti Kepentingan f Kajian NEXT
  4. 4. Dewasa kini, kebanyakkan pelajar telah mempunyaitelefon bimbit. Hal ini disebabkan oleh,peningkatan taraf hidup danperubahan globalisasi. Pada mulanya, telefon bimbit digunakan untukberhubung dengan ibu bapa namun ia telahdisalahgunakan oleh pihak yang tidak bermoral. Oleh yang demikian, kesan penggunaan telefon bimbityang dominan terhadap pelajar sekarang akandiketengahkan untuk mencari solusi untukmemperbaiki masalah penggunaan telefon bimbit dikalangan pelajar. BACK
  5. 5. Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat sejauhmana kaitan penggunaan telefon bimbit dikalangan pelajar terhadap prestasi akademikmereka. Selain itu, kajian ini juga dilaksanakanuntuk mengenalpasti masalah sampinganpenggunaan telefon selular dan cara untukmengatasinya masalah yang disebabkan olehpenggunaan tegar di kalangan pelajar. BACK
  6. 6. Kajian ini diharapkan dapat dijadikan panduan kepada pelajaruntuk mengetahui kesan penggunaan telefon bimbit terhadappelajaran mereka.Kajian ini juga dapat membantu pihak sekolah menangani salah lakupenggunaan telefon bimbit pada waktu P&P.Dapatan kajian ini dapat dijadikan panduan untuk pihak tertentukhasnya kaunselor untuk membantu para pelajar dalam mengadakanprogram-program perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling agardapat membantu pelajar dalam meningkatkan prestasi pelajaranmereka.Hasil kajian ini juga dapat membantu Kementerian PelajaranMalaysia untuk mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untukmengelakkan kesan negatif penggunaan telefon bimbit di kalanganpelajar dan memurnikan penggunaan telefon bimbit untuk tujuanpendidikan. BACK
  7. 7. Secara khususnya, objektif kajian ini adalah seperti berikut:1) Mengenalpasti pelajar-pelajar yang sering menggunakan telefon bimbit.2) Mengenalpasti pendorong utama pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah.3) Mengenalpasti kesan penggunaan telefon bimbit terhadap prestasi akademik pelajar.4) Mengenalpasti keberkesanan larangan membawa telefon bimbit ke sekolah.5) Mengenalpasti hubungan taraf akademik ibubapa pelajar dengan pemilikan telefon bimbit oleh pelajar.6) Mengenalpasti hubungan taraf ekonomi ibubapa pelajar dengan pemilikan telefon selular oleh pelajar. BACK
  8. 8. Perkataan telefon diambil daripada perkataanGreek, Yunani iaitu “Tele” yang bermaksud jauh “Phone” yang bermaksud suara Menurut Kamus Dewan, telefon ialah alat untukbercakap dengan orang yang jauh (denganmenggunakan tenaga elektrik dan kawat atauhubungan satelit). BACK
  9. 9. Sorotan Kajian secara amnya ialah huraian atau pembicaraan mengenai sesuatuisu berdasarkan data, maklumat yang terperinci oleh pengkaji terdahulu. Kajiantindakan memerlukan contoh kajian terdahulu sebagai panduan untukmelicinkan lagi proses tinjauan dan dalam proses menganalisis data.
  10. 10. Kajian ini dijalankan oleh wartawan unit khas Utusan Malaysia, MuhammadAmirul Afiq Mastor,Azrai Mohammad dan Rosalinda Md.Said sertajurugambar , Shaifuddin Mohd.Noor dan Nooradreen Mohd.Noor disekolah-sekolah sekitar ibu Negara bagi melihat sendiri fenomenapenggunaan telefon bimbit di sekolah-sekolah.Hasil kajian wartawan Unit Khas Utusan Malaysia (2000) di beberapasekolah di sekitar ibu Negara baru-baru ini jelas menunjukkan pekelilingyang kembali dikuatkuasakan pada Mac 2009 itu, tidak dipedulikan olehpara pelajar. Lebih menghairankan, pihak sekolah dan ibu bapa pulaseolah-olah merelakan ia dicabuli. Rata-rata pelajar yang ditemuimemberitahu, mereka membawa telefon bimbit ke sekolah secara curi-curi.Pada masa yang sama, mereka mengakui bebas melakukan apa sajamenggunakan alat komunikasi tersebut di kawasan sekolah. Alasannya,telefon bimbit penting untuk menghubungi ibu bapa apabila perlu atau jikaberlaku sebarang kecemasan. Namun, apabila ditanya lebih lanjut, merekamenyatakan tujuan sebenar membawa telefon bimbit ke sekolah adalahuntuk berhubung bersama rakan-rakan melalui khidmat pesanan ringkas(SMS) dan jarang sekali menggunakannya untuk menghubungi ibu bapa.
  11. 11. Pengenalan Skop / SampelBatasan Kajian Bab 3: Kajian Metodologi Kajian Reka Instrumen Bentuk Kajian Kajian NEXT
  12. 12. Kajian kes ini dilaksanakan di SMK THREERIVERS,MUKAH. Dalam kajian ini, data-datadiperolehi melalui instrumen soal selidik,pemerhatian dan temubual dengan sampel kajian.Data-data dianalisis menggunakan statistikdeskriptif iaitu satu penelitian yang menghasilkandata deskriptif untuk menerangkan sesuatufenomena yang sedang berlaku. Selain itu, bagimendapatkan perbandingan data dan pandangansampel, statistik kuantitatif turut digunakan.Bilangan sampel yang digunakan dalam kajian iniseramai 50 orang pelajar Tingkatan 6 SMK ThreeRivers. BACK
  13. 13.  50 orang responden daripada 112 orang populasipelajar ting 6 dipilih secara rawak untuk menjawab soalselidik.Manakala beberapa orang responden di temuramahuntuk mendapatkan langkah membendung penularankegiatan membawa telefon bimbit ke sekolah.Borang soal selidik mengandungi 3 bhgn iaitu:*Bahagian A ( Maklumat Responden)*Bahagian B ( Faktor Penyebabkan Membawa TelefonBimbit)*Bahagian C (Kesan Penggunaan Telefon Bimbit TerhadapPelajar) BACK
  14. 14. Alat yang digunakan untuk menganalisis data yangdiperolehi melalui borang soal selidik ialahMicrosoft Access 2007Microsoft Word 2010Microsoft Power Point 2010Microsoft Access 2010Microsoft Math 3.0 BACK
  15. 15. Kajian ini merupakan kajian kes yang menggunakankaedah kuantitatif berbentuk deskriptif. Statistikdeskriptif berdasarkan skala Linkert digunakan untukmendapatkan kekerapan dan peratus untuk menjawabobjektif kajian. Skala Linkert : SS= Sangat Setuju S= Setuju TP= Tidak Pasti TS= Tidak Setuju STS=Sangat Tidak Setuju BACK
  16. 16. Skop kajianKajian ini dijalankan kepada beberapa skop tertentu agar ia tidakbertentangan dengan objektif asal penyelidikan ini. Fokus utama kajianini adalah untuk mengkaji kesan penggunaan telefon bimbit terhadappelajar Tingkatan Enam Atas 2012.Para pengkaji juga membincangkanmengenai langkah-langkah bagi mengatasi masalah ini.Bagi memudahkan kajian ini, pengkaji akan membuat soal selidikterhadap responden. Seterusnya, dengan bantuan ahli kumpulan,pengkaji memperolehi maklumat yang lebih terperinci berkaitan telefonbimbit supaya memudahkan kajian ini dilakukan.Batasan Kajian Semasa tempoh kajian ini dilaksanakan banyak rintangan yangtelah diharungi. Antaranya ialah:a) Maklumat yg sedikitb) Tempat penyimpanan data rosakc) Komputer rosakd) Kekangan kerja sekolah laine) Responden menjawab dengan keadaan tergesa-gesa BACK
  17. 17. Hasil kajian dikumpul melalui borang soal selidik yangmenggunakan skala linkert untuk mendapatkanmaklumat secara lebih effektif. Data yang diperolehidiproses melalui sistem iaitu Microsoft Access versi 2007bagi memudahkan proses menganalisis data. Bilangansampel untuk kajian ini adalah seramai 50 orang pelajarTingkatan 6 Atas di sekolah Menengah KebangsaanThree Rivers Mukah yang mewakili seramai 112 orangpopulasi pelajar Tingkatan 6. NEXT
  18. 18. Bahagian ABahagian BBahagian C NEXT
  19. 19. Bahagian A Kaum 6% 6% 14% 14% Melayu Iban Cina Melanau 60% Lain-lain NEXT
  20. 20. Status Penjaga Penjaga BilanganIbu bapa 45Ibu sahaja 4Bapa sahaja 1 NEXT
  21. 21. Bilangan Adik-Beradik 6% 6%16% 20% 0-1 2-3 4-5 6-7 8 ke atas 52% NEXT
  22. 22. Peringkat Pendidikan Ibu Peringkat Pendidikan BilanganUniversiti 2 Peringkat Pendidikan IbuSijil / Diploma 1STPM / HSC 3SPM /STVM / MCE 13PMR / SRP /LCE 16Sekolah Rendah 11Tidak Pernah Bersekolah 3 NEXT
  23. 23. Peringkat Pendidikan Bapa Peringkat Pendidikan BilanganUniversiti 2 Peringkat Pendidikan BapaSijil / Diploma 1STPM / HSC 2SPM /STVM / MCE 19PMR / SRP /LCE 11Sekolah Rendah 8Tidak Pernah Bersekolah 3 NEXT
  24. 24. Jenis Pekerjaan Bapa Jenis Pekerjaan BilanganTiada Pekerjaan 2Buruh, Petani, Nelayan, Pekebun, 25Pekerja LadangPegawai Rendah Kerajaan / Swasta 8Peniaga Besar 2Pegawai Tinggi Kerajaan / Swasta 6Lain-lain 7 NEXT
  25. 25. Bilangan Telefon Bimbit Bilangan Bilangan Telefon Bimbit Yg Dimiliki0-1 242-3 194-5 36-7 28-9 2 NEXT
  26. 26. Bilangan Telefon Bimbit yang dimiliki 4% 4% 6% 0-1 48% 2-3 4-5 6-738% 8-9 NEXT
  27. 27. Jenama Telefon yang digemari oleh Palajar Tingkatan Enam NOKIA Samsung Sony Ericson LG CSL Motorola Ex-Mobile i-Phone Blackberry Blueberry Lain-lain 2% 1% 1% 4% 8%6% 43%4% 6% 15% 10% BACK
  28. 28. Graf bar menunjukan punca / faktor pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah45 4140 35 343530 23 2225 1820 13 13 14 1415 12 12 11 10 9 810 6 6 7 5 5 6 4 45 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 30 Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti Tidak setuju Sangat Tidak Setuju BACK
  29. 29. SS S TP TS STS PERNYATAANMengganggu proses pengajaran dan 19 13 2 7 9pembelajaran (P&P) 38% 26% 4% 14% 18%Kemalasan 11 14 5 12 8 22% 28% 10% 24% 16%Kelekaan 17 12 4 9 8 34% 24% 8% 18% 16%Pembaziran Masa 12 12 7 12 7 24% 24% 14% 24% 14%Pembaziran Wang 15 12 10 7 6 30% 24% 20% 14% 12%Kesan Radioaktif 15 10 20 3 2 30% 20% 40% 6% 4%Pembahagian Masa Tidak Teratur 10 13 9 12 6 20% 26% 18% 24% 12%
  30. 30. Cadangan•Pihak Sekolah Memberi Amaran Merampas Telefon Bimbit Menyenaraikan Pelajar Ke Dlm Senarai Kes Salah Laku Pelajar Pemeriksaan Ketika Di Luar Pagar Sekolah
  31. 31. •Pihak IbubapaMemeriksa beg anak ketika hendak kesekolahMengawasi anak-anakCatuan isi semula kad prabayar pelajar

  ×