Dokumentacia sommeliers seminars1

1,025 views
876 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,025
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dokumentacia sommeliers seminars1

 1. 1. София 1233 , ул. Кресна № 6, ет. 5 тел. 02/832 41 36, факс. 02/832 41 36; е-mail: eurointegrasofia@gmail.com Русе 7012, ул. Борисова №80Сдружение „Евроинтегра” тел. 0878 21 90 20Проект: Дунавски винарски дестинации e-mail: eurointegrarouse@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ:........................................ ДЕСИСЛАВА ДОНЧЕВА СДРУЖЕНИЕ „ЕВРОИНТЕГРА“ за участие в Открит избор за възлагане на поръчка с предмет: "ОРГАНИЗИРАНЕ НА СОМЕЛИЕРСКИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ“Danube Winery Places” съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10,MIS ETC 742 по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд заРегионално Развитие“ 2011 г.Цена: 10.00 лв (десет лева) с ДДС www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие
 2. 2. София 1233 , ул. Кресна № 6, ет. 5 тел. 02/832 41 36, факс. 02/832 41 36; е-mail: eurointegrasofia@gmail.com Русе 7012, ул. Борисова №80Сдружение „Евроинтегра” тел. 0878 21 90 20Проект: Дунавски винарски дестинации e-mail: eurointegrarouse@gmail.com СЪДЪРЖАНИЕРАЗДЕЛ ІПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТРАЗДЕЛ ІІУСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТАРАЗДЕЛ ІІІОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НАПРЕДЛОЖЕНИЯТА.РАЗДЕЛ ІVЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕРАЗДЕЛ VГАРАНЦИИРАЗДЕЛ VІПЪЛНО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА.ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕРАЗДЕЛ VІIСЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТАРАЗДЕЛ VІІIРАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕРАЗДЕЛ IХОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НАПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 2 www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие
 3. 3. Приложения:Приложение № 1 – Оферта/заявление за участие в процедураПриложение № 2 – Декларация по чл. 31, ал. 1 от ПМС № 55 от 2007 г. на МСПриложение № 3 – Декларация по чл. 31, ал. 2 от ПМС № 55 от 2007 г на МСПриложение № 4 – Декларация за свързано лице по смисъла § 15, ал. 1 от допълнителнитеразпоредби на Търговския законПриложение № 5 – Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 5 от ПМС № 55 на МС (оригинал) –канидидатът декларира използването на подизпълнителПриложение № 6 – Декларация по чл. 31, ал. 7 от ПМС № 55 от 2007 г. на МСПриложение № 7 – Административни сведенияПриложение № 8 – Техническо предложениеПриложение № 9 – Ценово предложениеПриложение № 10 - Проект на договор - образец 3 www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие
 4. 4. РАЗДЕЛ І София 1233 , ул. Кресна № 6, ет. 5 тел. 02/832 41 36, факс. 02/832 41 36; е-mail: eurointegrasofia@gmail.com Русе 7012, ул. Борисова №80Сдружение „Евроинтегра” тел. 0878 21 9020Проект: Дунавски винарски дестинации e-mail:eurointegrarouse@gmail.comMIS ETC 742 ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТРАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТАI.1) Наименование, адреси и лица за контактОфициално наименование: Сдружение „Евроинтегра“Адрес: гр. Русе 7012, ул. „Борисова“ № 80Град: Русе Пощенски Държава: България код:7012За контакти: Координатор на Телефон: 082/82 00 91проектЛице/а за контакт: Елиз РушидЕлектронна поща: Факс: 082/82 00 91eurointegra.pc@gmail.comИнтернет адрес/и (когато е приложимо)Допълнителна информация може да бъде получена на:х Съгласно І.1)х Друго: моля, попълнете Приложение А.IПояснителен документ и документация за участие (спецификации и допълнителни документи)могат да бъдат получени на:м Съгласно І.1)х Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ, гр. Русе 7012, ул. „Борисова“ № 80Оферти или заявления трябва да бъдат изпратени на:О Съгласно І.1)х Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ, гр. Русе 7012, ул. „Борисова“ № 80I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/иВ търговско дружество В обществени услуги www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие
 5. 5. х юридическо лице с нестопанска цел ) околна средах друго (моля, уточнете): ) икономическа и финансова дейност ) здравеопазване ) настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура м социална закрила м отдих, култура и религия м образование м търговска дейност м друго (моля, уточнете):РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛІІ.1) ОписаниеІІ.1.1) Обект на процедурата:"Организиране на сомелиерски обучения по проект “Danube Winery Places” съгласно сключендоговор за безвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 по Програмата за ТрансграничноСътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюзчрез Европейски Фонд за Регионално Развитие“ІІ.1.2) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката илиуслугата(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства наконкретния предмет на вашата процедура)(а) Строителство в (б) Доставки (в) Услуги х Изграждане р Покупка Категория услуга:№ 17 (вж. приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, р Лизинг т. 2 от Закона за обществените Проектиране и изпълнение поръчки, съгласно чл.47, т.4 от ПМС р Покупка на изплащане № 55 от 2007 г.)и Рехабилитация,реконструкция р Наем за машини и оборудванер Строително-монтажниработи о Комбинация от изброените и Други (моля, пояснете) ……………........................ ............................................Място на изпълнение на Място на изпълнение на Място на изпълнение на услугата:строителството: доставка: __________Русе_______________________________ ______________________ ____________________________________________ ______________________ код NUTS: BG 323код NUTS: _ _ _ _ _ код NUTS: _ _ _ _ _ www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 5
 6. 6. ІІ.1.3) Описание на предмета на процедурата: „Организиране на сомелиерски обучения попроект “Danube Winery Places” съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ №2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за РегионалноРазвитие“ІІ.1.4) Обособени позиции: да не х(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти,колкото е броят на обособените позиции)Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно): само за една обособена позиция хза една или повече обособенипозициипза всички обособени позициизІІ.1.5) Ще бъдат приемани варианти да и не хІІ.2) Количество или обем на обекта на процедуратаОбщо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)(в цифри) : 105 613.20 леваили от ____________________ до _________________ІІ.3) Срок на договораСрок за изпълнение в месеци 17 или дни: а и з (от сключване на договора)илиначална дата то /е /р и л о (дд/мм/гггг)крайна дата на изпълнението / / (дд/мм/гггг)РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКАИНФОРМАЦИЯІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 6
 7. 7. ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора):1 000.00 (хиляда лева)Възложителя има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедурата: - оттегли заявлението /офертата си след изтичането на срока за получаване на заявленията/ офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.Възложителя освобождава гаранциите за участие на: - отстранените кандидати в срок 10 работни дни след изпращане на решението на възложителя за определяне на изпълнител / определяне на кандидатите, които ще участват в договарянето; - класираните на първо и второ място кандидати - след сключване на договора за изпълнение, а на останалите класирани кандидати - в срок 10 работни дни след изпращане на решението на бенефициента за определяне на изпълнител.При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок 10работни дни след издаване на решението за прекратяване.1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение): 3% отстойността на процедурата________________________________________________________________________Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение сеуреждат в договора за изпълнение. –1. Кандидатът оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;2. Кандидатът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.3. Когато кандидатът е представил банкова гаранция, бенефициентът има право да пристъпикъм усвояването й в случайте по т.1 и 2;4. Отстранените кандидати в срок 10 /десет/ работни дни след изпращане на решението набенефициента за определяне на изпълнител.5. Класираните на първо и второ място кандидати – след сключване на договора за изпълнение,а на останалите класирани кандидати – в срок 10 /десет/ работни дни след изпращане нарешението на бенефициента за определяне на изпълнител.6. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок10 /десет/ работни дни след изпращане на решението за прекратяване.7. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, изрично сепосочва процедурата, за която се представя гаранцията.8. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане напоръчка.9. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава съгласно условията на договора завъзлагане на поръчка.10. Бенефициентат не дължи лихви за договорения период, през който гаранциите законно сапрестояли при него.ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответнитеразпоредби, които ги уреждатПредоставени средства от Европейския съюз по Програмата за трансграничносътрудничество "Румъния - България 2007-2013"ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да т не х www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 7
 8. 8. Ако да, опишете ги:ІІІ.2) Условия за участиеІІІ.2.1) Правен статусИзискуеми документи:1. Декларация по чл. 31, ал. 1 от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) - попълва се,подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията;2. Декларация по чл. 31, ал. 2 от ПМС № 55 от 2007 г на МС (оригинал) - попълва се,подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията;3. Декларация по чл.15, ал. 3, т. 11 от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) –декларацията е свободен текст свързан с мерките за опазване на околната среда, коитокандидатът предвижда да приложи при изпълнението;4. Декларация за свързано лице по смисъла § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби наТърговския закон;5. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 5 от ПМС № 55 на МС (оригинал) – канидидатът декларираизползването на подизпълнител;6. Декларация по чл. 31, ал. 7 от от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) - като сепопълва, подписва и се подпечатва приложения образец към настоящата документация;ІІІ.2.2) Обстоятелства, водещи до отстраняване на кандидата (по чл. 31, ал. 3)На основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и описаните обстоятелства в документацията.Кандидат който е представил не пълна оферта.Кандидат който е представил оферта, неотговаряща на предварително обявенитеусловия.ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 15, ал. 3)Изискуеми документи и информация Минимални изисквания (когато е приложимо): 1.Доказва се с копие на отчет за приходи и1. Да има реализиран оборот, сходен с разходи за последните 3 (три) финансови години предмета на поръчката общо в (2008, 2009, 2010 г.) и справка –декларация за размер на 350 000 (триста хиляди) общия оборот и оборота от дейностите, обект на лева за последните 3 (три) настоящата поръчка за последните три години финансови години (2008, 2009, 2010 (2008, 2009, 2010 г.). Задължителено е г.). доказването на положителен финансов резултат за всяка от последните три финансови години.ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 15, ал. 5)Изискуеми документи и информация Минимални изисквания (когато е приложимо):1. Кандидатът трябва да има минимум 1. Доказва се със списък на основните петгодишен професионален опит изпълнени договори по предмета на като туроператор и работа с поръчката за последните пет години (2005, резервационни системи. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г.), включително2. Кандидатът трябва да има документ, стойностите, датите, сроковете и www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 8
 9. 9. удостоверяващ регистрация като получателите, придружен поне с 3 (три) туроператор. препоръки за добро изпълнение –3. Кандидатът да има минимум 2 два задължително две от тях да са конкретно за офиса. проекта, а една от тях да е насоченост за4. Кандидатът да има минимум 3 трима добро изпълнение на договор по порект с квалифицирани специалисти, европейско или национално значение (със назначени на трудов и/или сходен предмет с обекта на поръчка); граждански договор. 2. Доказва се с копие от съответния документ.5. Кандидатът да има техническа 3.Доказва се с декларация-списък с възможност за изпълнение на притежаваните от канидидата офиси, с посочване предмета на поръчка; на адрес;6. Кандидатът трябва да е регистриран 4. Доказва се с декларация-списък с имената на съгласно чл. 17 от Закона за туризма; квалифицираните специалисти, назначени на7. Кандидатът трябва да има валидна трудов и/или граждански договор, придружен от застраховка отговорност съгласно копия на трудовите и/или граждански договори. Закона за туризма; Един от специалистите задължително следва да8. Кандидатът трябва да е регистриран има квалификация като екскурзовод, като се като администратор на лични данни представи копие от лиценза, с приложени всички към Комисията за защита на личните необходими дипломи и сертификати; данни. 5. Описание на оборудването и техническите възможности на кандидата (свободен текст); 6. Доказва се с копие на документа за регистрация; 7. Доказва се с валидно копие на застрахователна полица; 8. Докзва се с копие на документ.ІІІ.3) Специфични условия при процедура за определяне на изпълнител с обектпредоставяне на услугиІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия да не хАко да, посочете съответните нормативни разпоредби и професията:ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалнатаквалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата да не хРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРАІV.1) Вид процедураІV.1.1) Вид процедура(моля, отбележете вида на процедурата) www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 9
 10. 10. Открит избор: хДоговаряне с пояснителен документ: ДІV.1.2) Ограничение на броя на кандидати, които ще бъдат поканени да представятоферта или да участват в процедура на договаряне с пояснителен документ:Минимален брой (не по-малко от трима): …….Максимален брой: …….Критерии: …….Брой: ………ІV.2) Критерий за оценка на офертитеКритерий за оценка на офертите(моля, отбележете приложимото)най-ниска цена тилиикономически най-изгодна оферта хх посочените по-долу показатели са изброени съобразно тяхната относителна тежестс посочените по-долу показатели са в низходящ ред на значимост, когато оценяването наотносителната тежест не е възможно поради обективни причиниКритериите се прилагат само по отношение на офертите на кандидатите, които не саотстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл. 31 , и коитоотговарят на обявените от възложителя изисквания за икономическо и финансовосъстояние, професионална квалификация и технически възможностих показатели, посочени в документациятаПоказатели Тежест Показатели Тежест1.Предлагана цена 1. 50 % 6. ______________ ________________2.Време за реакция 2. 40 % 7. ______________ ________________3.Методология за 3. 10 % 8. ______________ ________________изпълнение на 9. ______________ ________________поръчката; 10. _____________ ________________(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващиминимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможностина кандидатите.)ІV.3) Административна информация www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 10
 11. 11. ІV.3.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощПроект “Danube Winery Places” съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ №2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742” по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд заРегионално РазвитиеІV.3.2) Условия за получаване на пояснителния документ и документацията за участие- спецификации и допълнителни документиПредвижда ли се закупуване на документацията за участие в процедурата(не се попълва при провеждане на процедура на договаряне)да х неАко да, посочете цена (в цифри):10.00 лева с ДДС, валута: BGNВ случай, че се предоставя срещу заплащане, възложителят няма право да определя цена надокументацията, която е по-висока от действителните разходи, свързани с нейнотокопиране.Условия и начин за плащане: в офиса на Сдружение „Евроинтегра“, гр. Русе, ул. „Борисова“№ 80 или в централния офис намиращ се в гр. София, ул. „Кресна“ № 6ІV.3.3) Срок за подаване на оферти или заявленияДата: 15/07/2011 (дд/мм/гггг) Час: 12.00 часаІV.3.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерен пояснителният документ: 1. http://cbcromaniabulgaria.eu- интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2) 2. www.eurointegra.co.cc 3. http://www.eufunds.bgІV.3.5) Срок на валидност на офертите/заявлениятаДо 3 . /) /р о к (дд/мм/гггг)илив месеци: 120 или дни: ц и : (от крайния срок за получаване на оферти)ІV.3.6) Условия при отваряне на офертите/заявлениятаДата: 15/07/2011 (дд/мм/гггг)Час: 17.00 часаМясто (когато е приложимо): гр. Русе, ул. „Борисова“ № 80Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите(когато е приложимо) да х не ж Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците впроцедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средстватаза масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 11
 12. 12. РАЗДЕЛ V ОРГАН (УО/ДО), ПРЕД КОЙТО РЕШЕНИЯТА/ЗАПОВЕДИТЕ ПОДЛЕЖАТНА КОНТРОЛ ПО РЕДА НА ЧЛ. 46, АЛ. 2:Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Национален орган поПрограма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013, с адрес: гр.София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19РАЗДЕЛ VI ОРГАН (УО/ДО), ПРЕД КОЙТО ВСЯКО ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ МОЖЕДА ПОДАДЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 65а – ЧЛ. 65б:Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Национален орган поПрограма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013, с адрес: гр.София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19РАЗДЕЛ VІI: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТОФЕРТИТЕ И ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕА. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящияпояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва дасъответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):1. Декларация по чл. 31, ал. 1 от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) - попълва се,подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията;2. Декларация по чл. 31, ал. 2 от ПМС № 55 от 2007 г на МС (оригинал) - попълва се,подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията;3. Декларация по чл.15, ал. 3, т. 11 от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) – декларацията есвободен текст свързан с мерките за опазване на околната среда, които кандидатът предвиждада приложи при изпълнението;4. Декларация за свързано лице по смисъла § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби наТърговския закон;5. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 5 от ПМС № 55 на МС (оригинал) – канидидатът декларираизползването на подизпълнител;6. Декларация по чл. 31, ал. 7 от от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) - като се попълва,подписва и се подпечатва приложения образец към настоящата документация;):Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точкатрябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):1. Да има реализиран оборот, сходен с 1.Доказва се с копие на отчет за приходи и предмета на поръчката общо в размер на по разходи за последните 3 (три) финансови 350 000 (триста хиляди) лева за последните години (2008, 2009, 2010 г.) и справка – 3 (три) финансови години (2008, 2009, 2010 декларация за общия оборот и оборота от г.). дейностите, обект на настоящата поръчка за последните три години (2008, 2009, 2010 г.). Задължителено е доказването на положителен финансов резултат за всяка от последните три финансови години.В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата пот.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тазиточка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.): www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 12
 13. 13. Кандидатът трябва да има минимум Доказва се със списък на основнитепетгодишен професионален опит като изпълнени договори по предмета натуроператор и работа с резервационни поръчката за последните пет години (2005,системи. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г.), включителноКандидатът трябва да има документ, стойностите, датите, сроковете иудостоверяващ регистрация като туроператор. получателите, придружен поне с 3 (три)Кандидатът да има минимум 2 два офиса. препоръки за добро изпълнение –Кандидатът да има минимум 3 трима задължително две от тях да са конкретно заквалифицирани специалисти, назначени на проекта, а една от тях да е насоченост затрудов и/или граждански договор. добро изпълнение на договор по порект сКандидатът да има техническа възможност за европейско или национално значение (съсизпълнение на предмета на поръчка; сходен предмет с обекта на поръчка);Кандидатът трябва да е регистриран съгласно Доказва се с копие от съответния документ.чл. 17 от Закона за туризма; Доказва се с декларация-списък сКандидатът трябва да има валидна застраховка притежаваните от канидидата офиси, сотговорност на туроператор съгласно Закона посочване на адрес;за туризма; Доказва се с декларация-списък с имената наКандидатът трябва да е регистриран като квалифицираните специалисти, назначени наадминистратор на лични данни към Комисията трудов и/или граждански договор, придруженза защита на личните данни. от копия на трудовите и/или граждански договори. Един от специалистите задължително следва да има квалификация като екскурзовод, като се представи копие от лиценза, с приложени всички необходими дипломи и сертификати; Описание на оборудването и техническите възможности на кандидата (свободен текст); Доказва се с копие на документа за регистрация; Доказва се с валидно копие на застрахователна полица; Докзва се с копие на документ.Г. Други изискуеми от кандидата документи: 1. Оферта/Заявление; 2. Оригинален документ за гаранция за участие / парична или банкова /; 3. Административни сведения за кандидата; 4. Копие от документ за закупена документация; 5. Пълномощно на лицата подписали офертата, в случай че нямат представителни функции; 6. Данни за подизпълнителите /ако се ползват такива/, както и декларация, подписана от управителя на кандидата, че е изискано предварително съгласие за участие на подизпълнителя; 7. Декларации /оригинал/ от подизпълнителя/ите, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя, че са съгласни да участват в изпълнението на поръчката; 8. Техническо предложение; www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 13
 14. 14. 9. Проект на договор, подписан и подпечатан от кандидата, с попълнени само данни на Изпълнителя; 10. Списък на приложените документи, подписан и подпечатан от кандидата, с номерирани страници.РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 1. До 5 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителя е длъжен да отговори в тридневен срок от постъпване на искането. 2. Разясненията се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на такава, или се изпращат в тридневен срок от постъпване на искането до всички кандидати, които са получили/ закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция. 3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.ПРИЛОЖЕНИЕ АДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ)І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информацияОфициално наименование: Сдружение „Евроинтегра“Адрес: ул. „Кресна“ № 6Град: София Пощенски код: Държава: България 1233За контакти: Координатор на проект Телефон: 02/832 41 36Лице/а за контакт: Елиз РушидЕлектронна Факс : 02/832 41 36поща:eurointegra.pc@gmail.comИнтернет адрес (URL):ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат пояснителния документ идокументацията за участие - спецификации и допълнителни документи www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 14
 15. 15. Официално наименование: Сдружение „Евроинтегра“Адрес: ул. „Кресна“ № 6Град: София Пощенски код: Държава: България 1233За контакти: Координатор на проект Телефон: 02/832 41 36Лице/а за контакт: Елиз РушидЕлектронна поща: Факс : 02/832 41 36eurointegra.pc@gmail.com Интернет адрес (URL): www.eurointegra.co.ccІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/ заявление заучастие.Официално наименование: Сдружение „Евроинтегра“Адрес:Ул. „Борисова“ № 80Град: Русе Пощенски код: Държава: България 7012За контакти: Ръководител на проект Телефон: 082 / 82 00 91Лице/а за контакт: Десислава ДончеваЕлектронна поща: Факс:Интернет адрес (URL): РАЗДЕЛ ІІ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 1. Кандидати в процедурата могат да бъдат лица или техни обединения, които отговарятна законовите изисквания и на тези, описани в документацията. 2. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, който не отговаря на законовитеизисквания или на някое от условията на Бенефициента. Кандидат, за който е налице поне едноот следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 2.1. представената оферта е постъпила в незапечатан плик; 2.2. представената оферта е постъпила с нарушена цялост; 2.3. представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок; 2.4. представената оферта не отговаря на предварително поставените условия в тазидокументация; 2.5. не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящатадокументация; 2.6. не е представил документ за закупуване на документация, както и документ завнесена гаранция за участие; www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 15
 16. 16. 2.7. гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок навалидност по-кратък от срока на валидност на офертата; 2.8. обявен е в несъстоятелност; 2.9. намира се в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласнонационалните закони и подзаконови актове; 2.10. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебноспоразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай чекандидатът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националнитезакони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане насъда, или кандидатът е преустановил дейността си; 2.11. кандидат, управител или член на управителен орган на кандидата е лишен от правотода упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, вкоято е извършено нарушението. В случай, че членове са юридически лица, това изискване сеотнася за техните представители в съответния управителен орган; 2.12. кандидат, управител или член на управителните органи на кандидата е осъден свлязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включителноизпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс ; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс ; В случай, че членове са юридически лица, това изискване се отнася за технитепредставители в съответния управителен орган; 2.13. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентенорган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или паричнизадължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъцисъгласно правните норми на държавата, в която кандидатът е установен; 2.14. е свързано лице по смисъла на § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби наТърговския закон я; 2.15. е сключил договор с лице по смисъла на § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби наТърговския закон. Обстоятелствата по т. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 и 2.15 при подаване на офертитесе удостоверяват с декларации, а при подписване на договора с кандидата, определен заизпълнител – с документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи съответнитеобстоятелства. Когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва даотговаря на изискванията по точки от т. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 2.13, 2.14 и 2.15 в държавата, вкоято е установен. При подписване на договора за поръчка кандидатът – чуждестраннофизическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи заудостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 и 2.13, издадени откомпетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебенили административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите за липсата наобстоятелствата по т. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 и 2.13 или когато те не включват всички случаи,кандидатът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 16
 17. 17. закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон,кандидатът представя официално заявление, направено пред съдебен или административенорган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която тойе установен. 3. Всеки кандидат може да представи само едно предложение, като участва за целияпредмет на поръчката. 4. Не се допуска кандидат да участва в предложението на друг кандидат за същата поръчкапод каквато и да е форма. 5. Всеки кандидат, участващ в процедурата за възлагане на поръчка, е длъжен да заяви впредложението си дали при изпълнение на поръчката ще използва подизпълнители. Припредвиждане на едно или повече юридически лица, като подизпълнители на поръчката,кандидатът да представи: 5.1. списък с имената на подизпълнителите; 5.2. декларация за съвместно участие. Същата се подписва и подпечатва от двете страни. РАЗДЕЛ ІІІ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявенитеот бенефициента условия. Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържатехническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуемиот бенефициента документи, посочени в пояснителния документ и настоящата документация.Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал или заверенокопие, съответно заверени от кандидата копия с думите: гриф „Вярно с оригинала”, подпис ипечат съобразно изискванията на бенефициента към конкретните документи. Следва да се имапредвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани сусловията на представените от тях оферти. Кандидатът неможе да предлага варианти наофертата си. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат,не може да представи самостоятелна оферта. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или отупълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Върху плика кандидатът посочва: 1. Сдружение „Евроинтегра“, с адрес: гр. Русе 7012, ул. „Борисова“ № 80; 2. Име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес накандидата; 3. Наименование на обекта на процедурата; 4. Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията заоценяване и класиране”. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът наполучаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя сеиздава документ, или входящ номер. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или внезапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 17
 18. 18. 5. Върху всеки плик, съдържащ се в офертата се отбелазва следното:  Плик № 1 - име на кандидата, име на поръчката и означение "Документи за подбор";  Плик № 2 – име на кандидата, име на поръчката и означение "Предлагана цена", съотевтно се описва и наименованието на кандидата. Като плик № 2 се запечатва и поставя в плик № 1. 6. При приемане на офертата на кандидата се издава входящ номер, представляващдокумент по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ПМС № 55 от 2007 на МС, а във входящ регистър сеотбелязват следните данни: пореден номер, дата и час на получаване на офертата, лицетоподало офертата. 7. До изтичане на срока за подаване на предложения, всеки канидидат може да промени,допълни или оттегли предложението си. Оттеглянето на предложението прекратява по-нататъшното участие на кандидата в процедурата. Допълнението и промяната на предложението трябва да отговарят на изискванията иусловията за представяне на първоначалното предложение, като върху плика бъде отбелязан итекст "Допълнение/Промяна на предложение с входящ номер.....................". 8. Всички предложения се представят на български език, без зачерквания и поправки.Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в официален превод на българскиезик. Документи, представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод на българскиезик, извършен от заклет преводач.* 9. Всички представени документи следва да бъдат подписани и подпечатани от кандидата,а всички страници трябва да бъдат номерирани. Документите в предложението трябва да бъдатподредени съгласно настоящата документация. 10. Всички страници от офертата трябва да бъдат окомплектовани в класьор, папка /безджобове/ или свързани със спирала и последователно номерирани. Неизпълнението на тези изисквания е основание за отстраняване на кандидата. Кандидатите имат право да поставят писмено въпросите, свързани с предмета напоръчката. Възникналите въпроси се задават писмено в срок до 5 (пет) дни преди изтичане насрока за представяне на офертата. БЕНЕФИЦИЕНТА изпраща писмен отговор на поставенитевъпроси на всеки от кандидатите, закупили документация, до 3 (три) дни от постъпването назапитването. РАЗДЕЛ ІV ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 1. В цените на хотелското настаняване трябва да са включени всички необходимиразходи свързани с обучението – храна (закуска, обяд и вечеря), оборядване на зали заобученията. Хотелското настаняване следва да извършва в минимум 3 (три) звезден хотел, катовсеки човек следва да бъде настанен в единична стая. Не се допуска предложение за двойнистаи. 2. Цените на хотелското настаняване следва да включват и всички разходите свързани сорганизацията по извършване на резервацията и цялостното организиране на обучението –наемна зала за обучението както и наем и на оборудване. 3. Плащането се извършва след издаване и предоставяне на фактура или друг първиченсчетоводен документ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 18
 19. 19. 4. Плащането на хотелски резервации и други услуги се извършва в лева по банков пътпо сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от деня на издаване на фактура иподписан приемо-предавателен протокол. РАЗДЕЛ V ГАРАНЦИИ 1. Гаранцията за участие в процедурата. 1.1. Размер: 1 000,00 /хиляда/ лева; 1.2. Условия – представя се заедно с предложението за участие в процедурата. Гаранциятаследва да бъде представена като безусловна и неотменима банкова гаранция или да бъдепреведена по банковата сметка на Сдружение „Евроинтегра“: BIC: BUIB BG SF; IBAN: BG38BUIB98881024541700 В случай, че гаранцията се представи като банкова гаранция, то срокът на действието йследва да бъде не по-кратък от срока на валидност на предложенията. 2. Гаранцията за изпълнение: 2.1. Размер: 3% от стойността на поръчката. 2.2. Условия – представя се преди сключване на договора за възлагане на общественатапоръчка. Гаранцията следва да бъде представена като безусловна и неотменима банковагаранция или да бъде преведена по банковата сметка на Сдружение „Евроинтегра. В случай, чебъде представена банкова гаранция, то срокът на действието й следва да надвишава с единмесец срока на действие на договора. 3. Гаранцията за участие се задържа в случаите, когато: 3.1. кандидатът оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 3.2. кандидатът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключидоговор. 3.3. когато кандидатът е представил банкова гаранция, бенефициентът има право дапристъпи към усвояването й в случайте по т. 3.1 и 3.2.; 4. Бенефициентът освобождава гаранции за участие на: 4.1. Отстранените кандидати в срок 10 /десет/ работни дни след изпращане на решениетона бенефициента за определяне на изпълнител. 4.2. Класираните на първо и второ място кандидати – след сключване на договора заизпълнение, а на останалите класирани кандидати – в срок 10 /десет/ работни дни следизпращане на решението на бенефициента за определяне на изпълнител. 4.3. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават всрок 10 /десет/ работни дни след изпращане на решението за прекратяване. 5. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, изрично сепосочва процедурата, за която се представя гаранцията. 6. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане напоръчка. 7. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава съгласно условията на договораза възлагане на поръчка. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 19
 20. 20. 8. Бенефициентат не дължи лихви за договорения период, през който гаранциите законноса престояли при него. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 20
 21. 21. РАЗДЕЛ VІ ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА Във връзка присъединяването на България в ЕС и стартирането на Програма заТрансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., се подписа договор забезвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742эпо проект: “Danube Winery Places” поПрограмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която есъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие“, като зацелта на реализирането на проекта е необходимо да се избере изпълнител по процедура спредмет: „Организиране на сомелиерски обучения по проект “Danube Winery Places”съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 поПрограмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която есъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие“.Трансграничният регион на Румъния и България има богат потенциал на туризъм, благодарениена географското си разположение. Програмната територия е най-привлекателна и примамлива срядката си комбинация от реки, морета, планини, равнини, долини и поляни. Многообразиетона пейзажа и голямото разнообразие на културни и природни ресурси, превръщат този регион видеална локация за различни форми на туризъм. На северната страна на река Дунав, лежи древно румънско богатсво състоящо се отмостове, населени места, лагери и термални бани. Регионът е богат на варовикови пещери съсследи от пещерния човек и стара и продължителна история на производство на виното. Наюжната страна на реката има Румънски, Гръцки и Тракийски забележителности:праисторически пещери с ранни рисунки, известни ботанически градини, високо развит виненрегион и няколко природни парка с уникална флора и фауна. На източната страна на ТГС региона, брегът на Черно Море предоставя многобройнилечебни, отпочиващи и лежерни условия, а така също и исторически (Гръцки и Румънски)отпечатъци превърнати в дестинации за почивка. Вярно е, че от българската странатуристическите курорти предлагат по-разнообразни, изискани и луксозни услуги, докато отрумнъската страна туристическият продукт е съсредоточен върху морския туризъм. Офертатацена/качество в морските курорти е насочена към големи брой потребители и ясно се определяв летен сезон. По целия ТГС регион има изключителни културни и природни забележителности, някоиот които са в списъка на „UNESCO”. Селският туризъм е изключително неразвит в севернатачаст на региона, докато в южната част на поречието на реката са развити продажбите нанедвижимости в селските райони. Като цяло програмната област е слабо развита втуристическия сектор. Въпреки това най-голямата и впечатляваща атракция на този регион ерека Дунав. Съществува неразвит туристически потенциал в директната връзка между Черно мореи река Дунав, вече частично развити туристически зони. Няма данни, засягащи селския туризъм вТГС региона, но проучвания сочат, че този вид туризъм е по-развит в България отколкото вРумъния. Ръстът на селският туризъм е възпрепятстван от лоша инфраструктура, като недостиг налуксозни хотели и значително малко улсуги предлагани в региона. Силното природно и културнонаследство дава ресурси, които могат да подкрепят конкурентния и растящ сектор на туризмакакто и да подобрят общите характеристки като производство и печалба. Поради различнипричини-липса на капитал, труден достъп, лоша инфраструктура, лош транспорт – и независимо www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 21

×