Your SlideShare is downloading. ×
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Dokumentacia sommeliers seminars1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Dokumentacia sommeliers seminars1

773

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
773
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. София 1233 , ул. Кресна № 6, ет. 5 тел. 02/832 41 36, факс. 02/832 41 36; е-mail: eurointegrasofia@gmail.com Русе 7012, ул. Борисова №80Сдружение „Евроинтегра” тел. 0878 21 90 20Проект: Дунавски винарски дестинации e-mail: eurointegrarouse@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ:........................................ ДЕСИСЛАВА ДОНЧЕВА СДРУЖЕНИЕ „ЕВРОИНТЕГРА“ за участие в Открит избор за възлагане на поръчка с предмет: "ОРГАНИЗИРАНЕ НА СОМЕЛИЕРСКИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ“Danube Winery Places” съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10,MIS ETC 742 по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд заРегионално Развитие“ 2011 г.Цена: 10.00 лв (десет лева) с ДДС www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие
 • 2. София 1233 , ул. Кресна № 6, ет. 5 тел. 02/832 41 36, факс. 02/832 41 36; е-mail: eurointegrasofia@gmail.com Русе 7012, ул. Борисова №80Сдружение „Евроинтегра” тел. 0878 21 90 20Проект: Дунавски винарски дестинации e-mail: eurointegrarouse@gmail.com СЪДЪРЖАНИЕРАЗДЕЛ ІПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТРАЗДЕЛ ІІУСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТАРАЗДЕЛ ІІІОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НАПРЕДЛОЖЕНИЯТА.РАЗДЕЛ ІVЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕРАЗДЕЛ VГАРАНЦИИРАЗДЕЛ VІПЪЛНО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА.ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕРАЗДЕЛ VІIСЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТАРАЗДЕЛ VІІIРАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕРАЗДЕЛ IХОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НАПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 2 www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие
 • 3. Приложения:Приложение № 1 – Оферта/заявление за участие в процедураПриложение № 2 – Декларация по чл. 31, ал. 1 от ПМС № 55 от 2007 г. на МСПриложение № 3 – Декларация по чл. 31, ал. 2 от ПМС № 55 от 2007 г на МСПриложение № 4 – Декларация за свързано лице по смисъла § 15, ал. 1 от допълнителнитеразпоредби на Търговския законПриложение № 5 – Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 5 от ПМС № 55 на МС (оригинал) –канидидатът декларира използването на подизпълнителПриложение № 6 – Декларация по чл. 31, ал. 7 от ПМС № 55 от 2007 г. на МСПриложение № 7 – Административни сведенияПриложение № 8 – Техническо предложениеПриложение № 9 – Ценово предложениеПриложение № 10 - Проект на договор - образец 3 www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие
 • 4. РАЗДЕЛ І София 1233 , ул. Кресна № 6, ет. 5 тел. 02/832 41 36, факс. 02/832 41 36; е-mail: eurointegrasofia@gmail.com Русе 7012, ул. Борисова №80Сдружение „Евроинтегра” тел. 0878 21 9020Проект: Дунавски винарски дестинации e-mail:eurointegrarouse@gmail.comMIS ETC 742 ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТРАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТАI.1) Наименование, адреси и лица за контактОфициално наименование: Сдружение „Евроинтегра“Адрес: гр. Русе 7012, ул. „Борисова“ № 80Град: Русе Пощенски Държава: България код:7012За контакти: Координатор на Телефон: 082/82 00 91проектЛице/а за контакт: Елиз РушидЕлектронна поща: Факс: 082/82 00 91eurointegra.pc@gmail.comИнтернет адрес/и (когато е приложимо)Допълнителна информация може да бъде получена на:х Съгласно І.1)х Друго: моля, попълнете Приложение А.IПояснителен документ и документация за участие (спецификации и допълнителни документи)могат да бъдат получени на:м Съгласно І.1)х Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ, гр. Русе 7012, ул. „Борисова“ № 80Оферти или заявления трябва да бъдат изпратени на:О Съгласно І.1)х Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ, гр. Русе 7012, ул. „Борисова“ № 80I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/иВ търговско дружество В обществени услуги www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие
 • 5. х юридическо лице с нестопанска цел ) околна средах друго (моля, уточнете): ) икономическа и финансова дейност ) здравеопазване ) настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура м социална закрила м отдих, култура и религия м образование м търговска дейност м друго (моля, уточнете):РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛІІ.1) ОписаниеІІ.1.1) Обект на процедурата:"Организиране на сомелиерски обучения по проект “Danube Winery Places” съгласно сключендоговор за безвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 по Програмата за ТрансграничноСътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюзчрез Европейски Фонд за Регионално Развитие“ІІ.1.2) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката илиуслугата(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства наконкретния предмет на вашата процедура)(а) Строителство в (б) Доставки (в) Услуги х Изграждане р Покупка Категория услуга:№ 17 (вж. приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, р Лизинг т. 2 от Закона за обществените Проектиране и изпълнение поръчки, съгласно чл.47, т.4 от ПМС р Покупка на изплащане № 55 от 2007 г.)и Рехабилитация,реконструкция р Наем за машини и оборудванер Строително-монтажниработи о Комбинация от изброените и Други (моля, пояснете) ……………........................ ............................................Място на изпълнение на Място на изпълнение на Място на изпълнение на услугата:строителството: доставка: __________Русе_______________________________ ______________________ ____________________________________________ ______________________ код NUTS: BG 323код NUTS: _ _ _ _ _ код NUTS: _ _ _ _ _ www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 5
 • 6. ІІ.1.3) Описание на предмета на процедурата: „Организиране на сомелиерски обучения попроект “Danube Winery Places” съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ №2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за РегионалноРазвитие“ІІ.1.4) Обособени позиции: да не х(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти,колкото е броят на обособените позиции)Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно): само за една обособена позиция хза една или повече обособенипозициипза всички обособени позициизІІ.1.5) Ще бъдат приемани варианти да и не хІІ.2) Количество или обем на обекта на процедуратаОбщо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)(в цифри) : 105 613.20 леваили от ____________________ до _________________ІІ.3) Срок на договораСрок за изпълнение в месеци 17 или дни: а и з (от сключване на договора)илиначална дата то /е /р и л о (дд/мм/гггг)крайна дата на изпълнението / / (дд/мм/гггг)РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКАИНФОРМАЦИЯІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 6
 • 7. ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора):1 000.00 (хиляда лева)Възложителя има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедурата: - оттегли заявлението /офертата си след изтичането на срока за получаване на заявленията/ офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.Възложителя освобождава гаранциите за участие на: - отстранените кандидати в срок 10 работни дни след изпращане на решението на възложителя за определяне на изпълнител / определяне на кандидатите, които ще участват в договарянето; - класираните на първо и второ място кандидати - след сключване на договора за изпълнение, а на останалите класирани кандидати - в срок 10 работни дни след изпращане на решението на бенефициента за определяне на изпълнител.При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок 10работни дни след издаване на решението за прекратяване.1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение): 3% отстойността на процедурата________________________________________________________________________Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение сеуреждат в договора за изпълнение. –1. Кандидатът оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;2. Кандидатът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.3. Когато кандидатът е представил банкова гаранция, бенефициентът има право да пристъпикъм усвояването й в случайте по т.1 и 2;4. Отстранените кандидати в срок 10 /десет/ работни дни след изпращане на решението набенефициента за определяне на изпълнител.5. Класираните на първо и второ място кандидати – след сключване на договора за изпълнение,а на останалите класирани кандидати – в срок 10 /десет/ работни дни след изпращане нарешението на бенефициента за определяне на изпълнител.6. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок10 /десет/ работни дни след изпращане на решението за прекратяване.7. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, изрично сепосочва процедурата, за която се представя гаранцията.8. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане напоръчка.9. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава съгласно условията на договора завъзлагане на поръчка.10. Бенефициентат не дължи лихви за договорения период, през който гаранциите законно сапрестояли при него.ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответнитеразпоредби, които ги уреждатПредоставени средства от Европейския съюз по Програмата за трансграничносътрудничество "Румъния - България 2007-2013"ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да т не х www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 7
 • 8. Ако да, опишете ги:ІІІ.2) Условия за участиеІІІ.2.1) Правен статусИзискуеми документи:1. Декларация по чл. 31, ал. 1 от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) - попълва се,подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията;2. Декларация по чл. 31, ал. 2 от ПМС № 55 от 2007 г на МС (оригинал) - попълва се,подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията;3. Декларация по чл.15, ал. 3, т. 11 от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) –декларацията е свободен текст свързан с мерките за опазване на околната среда, коитокандидатът предвижда да приложи при изпълнението;4. Декларация за свързано лице по смисъла § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби наТърговския закон;5. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 5 от ПМС № 55 на МС (оригинал) – канидидатът декларираизползването на подизпълнител;6. Декларация по чл. 31, ал. 7 от от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) - като сепопълва, подписва и се подпечатва приложения образец към настоящата документация;ІІІ.2.2) Обстоятелства, водещи до отстраняване на кандидата (по чл. 31, ал. 3)На основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и описаните обстоятелства в документацията.Кандидат който е представил не пълна оферта.Кандидат който е представил оферта, неотговаряща на предварително обявенитеусловия.ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 15, ал. 3)Изискуеми документи и информация Минимални изисквания (когато е приложимо): 1.Доказва се с копие на отчет за приходи и1. Да има реализиран оборот, сходен с разходи за последните 3 (три) финансови години предмета на поръчката общо в (2008, 2009, 2010 г.) и справка –декларация за размер на 350 000 (триста хиляди) общия оборот и оборота от дейностите, обект на лева за последните 3 (три) настоящата поръчка за последните три години финансови години (2008, 2009, 2010 (2008, 2009, 2010 г.). Задължителено е г.). доказването на положителен финансов резултат за всяка от последните три финансови години.ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 15, ал. 5)Изискуеми документи и информация Минимални изисквания (когато е приложимо):1. Кандидатът трябва да има минимум 1. Доказва се със списък на основните петгодишен професионален опит изпълнени договори по предмета на като туроператор и работа с поръчката за последните пет години (2005, резервационни системи. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г.), включително2. Кандидатът трябва да има документ, стойностите, датите, сроковете и www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 8
 • 9. удостоверяващ регистрация като получателите, придружен поне с 3 (три) туроператор. препоръки за добро изпълнение –3. Кандидатът да има минимум 2 два задължително две от тях да са конкретно за офиса. проекта, а една от тях да е насоченост за4. Кандидатът да има минимум 3 трима добро изпълнение на договор по порект с квалифицирани специалисти, европейско или национално значение (със назначени на трудов и/или сходен предмет с обекта на поръчка); граждански договор. 2. Доказва се с копие от съответния документ.5. Кандидатът да има техническа 3.Доказва се с декларация-списък с възможност за изпълнение на притежаваните от канидидата офиси, с посочване предмета на поръчка; на адрес;6. Кандидатът трябва да е регистриран 4. Доказва се с декларация-списък с имената на съгласно чл. 17 от Закона за туризма; квалифицираните специалисти, назначени на7. Кандидатът трябва да има валидна трудов и/или граждански договор, придружен от застраховка отговорност съгласно копия на трудовите и/или граждански договори. Закона за туризма; Един от специалистите задължително следва да8. Кандидатът трябва да е регистриран има квалификация като екскурзовод, като се като администратор на лични данни представи копие от лиценза, с приложени всички към Комисията за защита на личните необходими дипломи и сертификати; данни. 5. Описание на оборудването и техническите възможности на кандидата (свободен текст); 6. Доказва се с копие на документа за регистрация; 7. Доказва се с валидно копие на застрахователна полица; 8. Докзва се с копие на документ.ІІІ.3) Специфични условия при процедура за определяне на изпълнител с обектпредоставяне на услугиІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия да не хАко да, посочете съответните нормативни разпоредби и професията:ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалнатаквалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата да не хРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРАІV.1) Вид процедураІV.1.1) Вид процедура(моля, отбележете вида на процедурата) www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 9
 • 10. Открит избор: хДоговаряне с пояснителен документ: ДІV.1.2) Ограничение на броя на кандидати, които ще бъдат поканени да представятоферта или да участват в процедура на договаряне с пояснителен документ:Минимален брой (не по-малко от трима): …….Максимален брой: …….Критерии: …….Брой: ………ІV.2) Критерий за оценка на офертитеКритерий за оценка на офертите(моля, отбележете приложимото)най-ниска цена тилиикономически най-изгодна оферта хх посочените по-долу показатели са изброени съобразно тяхната относителна тежестс посочените по-долу показатели са в низходящ ред на значимост, когато оценяването наотносителната тежест не е възможно поради обективни причиниКритериите се прилагат само по отношение на офертите на кандидатите, които не саотстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл. 31 , и коитоотговарят на обявените от възложителя изисквания за икономическо и финансовосъстояние, професионална квалификация и технически възможностих показатели, посочени в документациятаПоказатели Тежест Показатели Тежест1.Предлагана цена 1. 50 % 6. ______________ ________________2.Време за реакция 2. 40 % 7. ______________ ________________3.Методология за 3. 10 % 8. ______________ ________________изпълнение на 9. ______________ ________________поръчката; 10. _____________ ________________(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващиминимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможностина кандидатите.)ІV.3) Административна информация www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 10
 • 11. ІV.3.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощПроект “Danube Winery Places” съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ №2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742” по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд заРегионално РазвитиеІV.3.2) Условия за получаване на пояснителния документ и документацията за участие- спецификации и допълнителни документиПредвижда ли се закупуване на документацията за участие в процедурата(не се попълва при провеждане на процедура на договаряне)да х неАко да, посочете цена (в цифри):10.00 лева с ДДС, валута: BGNВ случай, че се предоставя срещу заплащане, възложителят няма право да определя цена надокументацията, която е по-висока от действителните разходи, свързани с нейнотокопиране.Условия и начин за плащане: в офиса на Сдружение „Евроинтегра“, гр. Русе, ул. „Борисова“№ 80 или в централния офис намиращ се в гр. София, ул. „Кресна“ № 6ІV.3.3) Срок за подаване на оферти или заявленияДата: 15/07/2011 (дд/мм/гггг) Час: 12.00 часаІV.3.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерен пояснителният документ: 1. http://cbcromaniabulgaria.eu- интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2) 2. www.eurointegra.co.cc 3. http://www.eufunds.bgІV.3.5) Срок на валидност на офертите/заявлениятаДо 3 . /) /р о к (дд/мм/гггг)илив месеци: 120 или дни: ц и : (от крайния срок за получаване на оферти)ІV.3.6) Условия при отваряне на офертите/заявлениятаДата: 15/07/2011 (дд/мм/гггг)Час: 17.00 часаМясто (когато е приложимо): гр. Русе, ул. „Борисова“ № 80Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите(когато е приложимо) да х не ж Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците впроцедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средстватаза масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 11
 • 12. РАЗДЕЛ V ОРГАН (УО/ДО), ПРЕД КОЙТО РЕШЕНИЯТА/ЗАПОВЕДИТЕ ПОДЛЕЖАТНА КОНТРОЛ ПО РЕДА НА ЧЛ. 46, АЛ. 2:Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Национален орган поПрограма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013, с адрес: гр.София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19РАЗДЕЛ VI ОРГАН (УО/ДО), ПРЕД КОЙТО ВСЯКО ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ МОЖЕДА ПОДАДЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 65а – ЧЛ. 65б:Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Национален орган поПрограма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013, с адрес: гр.София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19РАЗДЕЛ VІI: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТОФЕРТИТЕ И ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕА. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящияпояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва дасъответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):1. Декларация по чл. 31, ал. 1 от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) - попълва се,подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията;2. Декларация по чл. 31, ал. 2 от ПМС № 55 от 2007 г на МС (оригинал) - попълва се,подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията;3. Декларация по чл.15, ал. 3, т. 11 от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) – декларацията есвободен текст свързан с мерките за опазване на околната среда, които кандидатът предвиждада приложи при изпълнението;4. Декларация за свързано лице по смисъла § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби наТърговския закон;5. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 5 от ПМС № 55 на МС (оригинал) – канидидатът декларираизползването на подизпълнител;6. Декларация по чл. 31, ал. 7 от от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) - като се попълва,подписва и се подпечатва приложения образец към настоящата документация;):Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точкатрябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):1. Да има реализиран оборот, сходен с 1.Доказва се с копие на отчет за приходи и предмета на поръчката общо в размер на по разходи за последните 3 (три) финансови 350 000 (триста хиляди) лева за последните години (2008, 2009, 2010 г.) и справка – 3 (три) финансови години (2008, 2009, 2010 декларация за общия оборот и оборота от г.). дейностите, обект на настоящата поръчка за последните три години (2008, 2009, 2010 г.). Задължителено е доказването на положителен финансов резултат за всяка от последните три финансови години.В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата пот.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тазиточка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.): www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 12
 • 13. Кандидатът трябва да има минимум Доказва се със списък на основнитепетгодишен професионален опит като изпълнени договори по предмета натуроператор и работа с резервационни поръчката за последните пет години (2005,системи. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г.), включителноКандидатът трябва да има документ, стойностите, датите, сроковете иудостоверяващ регистрация като туроператор. получателите, придружен поне с 3 (три)Кандидатът да има минимум 2 два офиса. препоръки за добро изпълнение –Кандидатът да има минимум 3 трима задължително две от тях да са конкретно заквалифицирани специалисти, назначени на проекта, а една от тях да е насоченост затрудов и/или граждански договор. добро изпълнение на договор по порект сКандидатът да има техническа възможност за европейско или национално значение (съсизпълнение на предмета на поръчка; сходен предмет с обекта на поръчка);Кандидатът трябва да е регистриран съгласно Доказва се с копие от съответния документ.чл. 17 от Закона за туризма; Доказва се с декларация-списък сКандидатът трябва да има валидна застраховка притежаваните от канидидата офиси, сотговорност на туроператор съгласно Закона посочване на адрес;за туризма; Доказва се с декларация-списък с имената наКандидатът трябва да е регистриран като квалифицираните специалисти, назначени наадминистратор на лични данни към Комисията трудов и/или граждански договор, придруженза защита на личните данни. от копия на трудовите и/или граждански договори. Един от специалистите задължително следва да има квалификация като екскурзовод, като се представи копие от лиценза, с приложени всички необходими дипломи и сертификати; Описание на оборудването и техническите възможности на кандидата (свободен текст); Доказва се с копие на документа за регистрация; Доказва се с валидно копие на застрахователна полица; Докзва се с копие на документ.Г. Други изискуеми от кандидата документи: 1. Оферта/Заявление; 2. Оригинален документ за гаранция за участие / парична или банкова /; 3. Административни сведения за кандидата; 4. Копие от документ за закупена документация; 5. Пълномощно на лицата подписали офертата, в случай че нямат представителни функции; 6. Данни за подизпълнителите /ако се ползват такива/, както и декларация, подписана от управителя на кандидата, че е изискано предварително съгласие за участие на подизпълнителя; 7. Декларации /оригинал/ от подизпълнителя/ите, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя, че са съгласни да участват в изпълнението на поръчката; 8. Техническо предложение; www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 13
 • 14. 9. Проект на договор, подписан и подпечатан от кандидата, с попълнени само данни на Изпълнителя; 10. Списък на приложените документи, подписан и подпечатан от кандидата, с номерирани страници.РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 1. До 5 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителя е длъжен да отговори в тридневен срок от постъпване на искането. 2. Разясненията се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на такава, или се изпращат в тридневен срок от постъпване на искането до всички кандидати, които са получили/ закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция. 3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.ПРИЛОЖЕНИЕ АДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ)І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информацияОфициално наименование: Сдружение „Евроинтегра“Адрес: ул. „Кресна“ № 6Град: София Пощенски код: Държава: България 1233За контакти: Координатор на проект Телефон: 02/832 41 36Лице/а за контакт: Елиз РушидЕлектронна Факс : 02/832 41 36поща:eurointegra.pc@gmail.comИнтернет адрес (URL):ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат пояснителния документ идокументацията за участие - спецификации и допълнителни документи www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 14
 • 15. Официално наименование: Сдружение „Евроинтегра“Адрес: ул. „Кресна“ № 6Град: София Пощенски код: Държава: България 1233За контакти: Координатор на проект Телефон: 02/832 41 36Лице/а за контакт: Елиз РушидЕлектронна поща: Факс : 02/832 41 36eurointegra.pc@gmail.com Интернет адрес (URL): www.eurointegra.co.ccІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/ заявление заучастие.Официално наименование: Сдружение „Евроинтегра“Адрес:Ул. „Борисова“ № 80Град: Русе Пощенски код: Държава: България 7012За контакти: Ръководител на проект Телефон: 082 / 82 00 91Лице/а за контакт: Десислава ДончеваЕлектронна поща: Факс:Интернет адрес (URL): РАЗДЕЛ ІІ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 1. Кандидати в процедурата могат да бъдат лица или техни обединения, които отговарятна законовите изисквания и на тези, описани в документацията. 2. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, който не отговаря на законовитеизисквания или на някое от условията на Бенефициента. Кандидат, за който е налице поне едноот следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 2.1. представената оферта е постъпила в незапечатан плик; 2.2. представената оферта е постъпила с нарушена цялост; 2.3. представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок; 2.4. представената оферта не отговаря на предварително поставените условия в тазидокументация; 2.5. не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящатадокументация; 2.6. не е представил документ за закупуване на документация, както и документ завнесена гаранция за участие; www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 15
 • 16. 2.7. гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок навалидност по-кратък от срока на валидност на офертата; 2.8. обявен е в несъстоятелност; 2.9. намира се в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласнонационалните закони и подзаконови актове; 2.10. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебноспоразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай чекандидатът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националнитезакони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане насъда, или кандидатът е преустановил дейността си; 2.11. кандидат, управител или член на управителен орган на кандидата е лишен от правотода упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, вкоято е извършено нарушението. В случай, че членове са юридически лица, това изискване сеотнася за техните представители в съответния управителен орган; 2.12. кандидат, управител или член на управителните органи на кандидата е осъден свлязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включителноизпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс ; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс ; В случай, че членове са юридически лица, това изискване се отнася за технитепредставители в съответния управителен орган; 2.13. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентенорган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или паричнизадължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъцисъгласно правните норми на държавата, в която кандидатът е установен; 2.14. е свързано лице по смисъла на § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби наТърговския закон я; 2.15. е сключил договор с лице по смисъла на § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби наТърговския закон. Обстоятелствата по т. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 и 2.15 при подаване на офертитесе удостоверяват с декларации, а при подписване на договора с кандидата, определен заизпълнител – с документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи съответнитеобстоятелства. Когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва даотговаря на изискванията по точки от т. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 2.13, 2.14 и 2.15 в държавата, вкоято е установен. При подписване на договора за поръчка кандидатът – чуждестраннофизическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи заудостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 и 2.13, издадени откомпетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебенили административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите за липсата наобстоятелствата по т. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 и 2.13 или когато те не включват всички случаи,кандидатът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 16
 • 17. закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон,кандидатът представя официално заявление, направено пред съдебен или административенорган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която тойе установен. 3. Всеки кандидат може да представи само едно предложение, като участва за целияпредмет на поръчката. 4. Не се допуска кандидат да участва в предложението на друг кандидат за същата поръчкапод каквато и да е форма. 5. Всеки кандидат, участващ в процедурата за възлагане на поръчка, е длъжен да заяви впредложението си дали при изпълнение на поръчката ще използва подизпълнители. Припредвиждане на едно или повече юридически лица, като подизпълнители на поръчката,кандидатът да представи: 5.1. списък с имената на подизпълнителите; 5.2. декларация за съвместно участие. Същата се подписва и подпечатва от двете страни. РАЗДЕЛ ІІІ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявенитеот бенефициента условия. Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържатехническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуемиот бенефициента документи, посочени в пояснителния документ и настоящата документация.Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал или заверенокопие, съответно заверени от кандидата копия с думите: гриф „Вярно с оригинала”, подпис ипечат съобразно изискванията на бенефициента към конкретните документи. Следва да се имапредвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани сусловията на представените от тях оферти. Кандидатът неможе да предлага варианти наофертата си. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат,не може да представи самостоятелна оферта. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или отупълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Върху плика кандидатът посочва: 1. Сдружение „Евроинтегра“, с адрес: гр. Русе 7012, ул. „Борисова“ № 80; 2. Име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес накандидата; 3. Наименование на обекта на процедурата; 4. Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията заоценяване и класиране”. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът наполучаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя сеиздава документ, или входящ номер. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или внезапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 17
 • 18. 5. Върху всеки плик, съдържащ се в офертата се отбелазва следното:  Плик № 1 - име на кандидата, име на поръчката и означение "Документи за подбор";  Плик № 2 – име на кандидата, име на поръчката и означение "Предлагана цена", съотевтно се описва и наименованието на кандидата. Като плик № 2 се запечатва и поставя в плик № 1. 6. При приемане на офертата на кандидата се издава входящ номер, представляващдокумент по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ПМС № 55 от 2007 на МС, а във входящ регистър сеотбелязват следните данни: пореден номер, дата и час на получаване на офертата, лицетоподало офертата. 7. До изтичане на срока за подаване на предложения, всеки канидидат може да промени,допълни или оттегли предложението си. Оттеглянето на предложението прекратява по-нататъшното участие на кандидата в процедурата. Допълнението и промяната на предложението трябва да отговарят на изискванията иусловията за представяне на първоначалното предложение, като върху плика бъде отбелязан итекст "Допълнение/Промяна на предложение с входящ номер.....................". 8. Всички предложения се представят на български език, без зачерквания и поправки.Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в официален превод на българскиезик. Документи, представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод на българскиезик, извършен от заклет преводач.* 9. Всички представени документи следва да бъдат подписани и подпечатани от кандидата,а всички страници трябва да бъдат номерирани. Документите в предложението трябва да бъдатподредени съгласно настоящата документация. 10. Всички страници от офертата трябва да бъдат окомплектовани в класьор, папка /безджобове/ или свързани със спирала и последователно номерирани. Неизпълнението на тези изисквания е основание за отстраняване на кандидата. Кандидатите имат право да поставят писмено въпросите, свързани с предмета напоръчката. Възникналите въпроси се задават писмено в срок до 5 (пет) дни преди изтичане насрока за представяне на офертата. БЕНЕФИЦИЕНТА изпраща писмен отговор на поставенитевъпроси на всеки от кандидатите, закупили документация, до 3 (три) дни от постъпването назапитването. РАЗДЕЛ ІV ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 1. В цените на хотелското настаняване трябва да са включени всички необходимиразходи свързани с обучението – храна (закуска, обяд и вечеря), оборядване на зали заобученията. Хотелското настаняване следва да извършва в минимум 3 (три) звезден хотел, катовсеки човек следва да бъде настанен в единична стая. Не се допуска предложение за двойнистаи. 2. Цените на хотелското настаняване следва да включват и всички разходите свързани сорганизацията по извършване на резервацията и цялостното организиране на обучението –наемна зала за обучението както и наем и на оборудване. 3. Плащането се извършва след издаване и предоставяне на фактура или друг първиченсчетоводен документ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 18
 • 19. 4. Плащането на хотелски резервации и други услуги се извършва в лева по банков пътпо сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от деня на издаване на фактура иподписан приемо-предавателен протокол. РАЗДЕЛ V ГАРАНЦИИ 1. Гаранцията за участие в процедурата. 1.1. Размер: 1 000,00 /хиляда/ лева; 1.2. Условия – представя се заедно с предложението за участие в процедурата. Гаранциятаследва да бъде представена като безусловна и неотменима банкова гаранция или да бъдепреведена по банковата сметка на Сдружение „Евроинтегра“: BIC: BUIB BG SF; IBAN: BG38BUIB98881024541700 В случай, че гаранцията се представи като банкова гаранция, то срокът на действието йследва да бъде не по-кратък от срока на валидност на предложенията. 2. Гаранцията за изпълнение: 2.1. Размер: 3% от стойността на поръчката. 2.2. Условия – представя се преди сключване на договора за възлагане на общественатапоръчка. Гаранцията следва да бъде представена като безусловна и неотменима банковагаранция или да бъде преведена по банковата сметка на Сдружение „Евроинтегра. В случай, чебъде представена банкова гаранция, то срокът на действието й следва да надвишава с единмесец срока на действие на договора. 3. Гаранцията за участие се задържа в случаите, когато: 3.1. кандидатът оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 3.2. кандидатът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключидоговор. 3.3. когато кандидатът е представил банкова гаранция, бенефициентът има право дапристъпи към усвояването й в случайте по т. 3.1 и 3.2.; 4. Бенефициентът освобождава гаранции за участие на: 4.1. Отстранените кандидати в срок 10 /десет/ работни дни след изпращане на решениетона бенефициента за определяне на изпълнител. 4.2. Класираните на първо и второ място кандидати – след сключване на договора заизпълнение, а на останалите класирани кандидати – в срок 10 /десет/ работни дни следизпращане на решението на бенефициента за определяне на изпълнител. 4.3. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават всрок 10 /десет/ работни дни след изпращане на решението за прекратяване. 5. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, изрично сепосочва процедурата, за която се представя гаранцията. 6. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане напоръчка. 7. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава съгласно условията на договораза възлагане на поръчка. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 19
 • 20. 8. Бенефициентат не дължи лихви за договорения период, през който гаранциите законноса престояли при него. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 20
 • 21. РАЗДЕЛ VІ ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА Във връзка присъединяването на България в ЕС и стартирането на Програма заТрансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., се подписа договор забезвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742эпо проект: “Danube Winery Places” поПрограмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която есъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие“, като зацелта на реализирането на проекта е необходимо да се избере изпълнител по процедура спредмет: „Организиране на сомелиерски обучения по проект “Danube Winery Places”съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 поПрограмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която есъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие“.Трансграничният регион на Румъния и България има богат потенциал на туризъм, благодарениена географското си разположение. Програмната територия е най-привлекателна и примамлива срядката си комбинация от реки, морета, планини, равнини, долини и поляни. Многообразиетона пейзажа и голямото разнообразие на културни и природни ресурси, превръщат този регион видеална локация за различни форми на туризъм. На северната страна на река Дунав, лежи древно румънско богатсво състоящо се отмостове, населени места, лагери и термални бани. Регионът е богат на варовикови пещери съсследи от пещерния човек и стара и продължителна история на производство на виното. Наюжната страна на реката има Румънски, Гръцки и Тракийски забележителности:праисторически пещери с ранни рисунки, известни ботанически градини, високо развит виненрегион и няколко природни парка с уникална флора и фауна. На източната страна на ТГС региона, брегът на Черно Море предоставя многобройнилечебни, отпочиващи и лежерни условия, а така също и исторически (Гръцки и Румънски)отпечатъци превърнати в дестинации за почивка. Вярно е, че от българската странатуристическите курорти предлагат по-разнообразни, изискани и луксозни услуги, докато отрумнъската страна туристическият продукт е съсредоточен върху морския туризъм. Офертатацена/качество в морските курорти е насочена към големи брой потребители и ясно се определяв летен сезон. По целия ТГС регион има изключителни културни и природни забележителности, някоиот които са в списъка на „UNESCO”. Селският туризъм е изключително неразвит в севернатачаст на региона, докато в южната част на поречието на реката са развити продажбите нанедвижимости в селските райони. Като цяло програмната област е слабо развита втуристическия сектор. Въпреки това най-голямата и впечатляваща атракция на този регион ерека Дунав. Съществува неразвит туристически потенциал в директната връзка между Черно мореи река Дунав, вече частично развити туристически зони. Няма данни, засягащи селския туризъм вТГС региона, но проучвания сочат, че този вид туризъм е по-развит в България отколкото вРумъния. Ръстът на селският туризъм е възпрепятстван от лоша инфраструктура, като недостиг налуксозни хотели и значително малко улсуги предлагани в региона. Силното природно и културнонаследство дава ресурси, които могат да подкрепят конкурентния и растящ сектор на туризмакакто и да подобрят общите характеристки като производство и печалба. Поради различнипричини-липса на капитал, труден достъп, лоша инфраструктура, лош транспорт – и независимо www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 21
 • 22. от потенциала на района, туристическият потенциал не е бил реализиран. Слабо разбрана еконцепцията за туризъм като индустриален сектор на национално и регионално ниво, нитоспециалната нужда от интегриран подход. Концепцията за продаване на имиджа на транс-граничния регион като туристическа дестинация, трябва да бъде кооперативна, взаимна и всяковзаимодействие между отделните региони трябва да бъде използвано.Разработването съвместни интегрирани продукти ще даде добавена стойност на на винениятуризъм в региона. Този продукт следва да има голямо въздействие на съществуващите продукти от сектора натуризма и ще принесе по-голямо разнообразие освен Слънцето, Водата и Пясъка. Не самосъществуващи членове от индустрията на туризма ще спечелят от този проект. Той ще дорпинесевъзможности за вино-производителите, за индустрията и бизнеса. Продуктът ще даде специалноразпознаване на региона, ще даде възможности за споделяне на комбинираните ресурси и щестимулира взаимодействито от ползите от двете страни на река Дунав. Разработването насъвместен интегриран туристически продукт ще създаде взаимодействие и така необходиматамрежа за съвместно социално-икономически дейности. Интегрираният винено-туристическипродукт и неговата реклама ще подчертае идентичноста на региона като древен и традиционен.Новият продукт ще направи региона разпознаваем в ЕС. Обект на поръчката е цялостна организация, хотел и кетъринг на специализиранитеСомелиерски обучения в околностите на следните области в Плевен, В. Търново, Русе,Силиста и Добрич- 150 души, 2 модула, по 2 дни, както следва:Специализирано Сомелиерско обучение в областа Плевен- 30 души, 2 модула, 2 дни;включващо :• Наемане на конферентна зала - включително техническо и професионално оборудване - 4 дни;• Кетъринг за участниците - 30 участника за по всеки 4 дни-дневна дажба храна за 120 участника, 3 хранения на ден,включително закуска, обяд, вечеря и 2 кафе паузи;• Настаняване на участниците в единични стаи в 3 звезден хотел или по-висока категория- 120 нощи.Специализирано Сомелиерско обучение в област Велико Търново- 30 души, 2 модула, 2дни; включващо:• Наемане на конферентна зала включително техническо и професионално оборудване - 4 дни;• Кетъринг за участниците- 30 участника за по всеки 4 дни-дневна дажба храна за 120 участника, 3 хранения на ден,включително закуска, обяд, вечеря и 2 кафе паузи;• Настаняване на участниците в единични стаи в 3 звезден хотел или по-висока категория- 120 нощи.Специализирано Сомелиерско обучение в област Русе- 30 души, 2 модула, 2 дни,включващо:• Наемане на конферентна зала включително техническо и професионално оборудване - 4 дни;• Кетъринг за участниците- 30 участника за по 4 дни- дневна дажба за крана за 120 участника, 3 хранения на ден,включително закуска, обяд, вечеря и 2 кафе паузи; www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 22
 • 23. • Настаняване на участниците в единични стаи в 3 звезден хотел или по-висока категория- 120 нощи.Специализирано Сомелиерско обучение в област Силистра- 30 души, 2 модула, 2 дни,включващо:• Наемане на конферентна зала, включително техническо и професионално оборудване - 4 дни;• Кетъринг за участниците- 30 участника за по 4 дни- дневна дажба за крана за 120 участника, 3 хранения на ден,включително закуска,обяд,вечеря и 2 кафе паузи;• Настаняване на участниците в единични стаи в 3 звезден хотел или по-висока категория- 120 нощи.Специализирано Сомелиерско обучение в област Добрич- 30 души, 2 модула, 2 дни;включващо:• Наемане на конферентна зала - включително включително техническо и професионално оборудване - 4 дни;• Кетъринг за участниците- 30 участника за по 4 дни- дневна дажба за крана за 120 участника, 3 хранения на ден,включително закуска, обяд, вечеря и 2 кафе паузи;• Настаняване на участниците в единични стаи в 3 звезден хотел или по-висока категория- 120 нощи.ОБЩО:• Наемане на конферетна зала- 20 дни;• Кетъринг на участниците- 30 участника за по 4 дни- дневна дажба храна за 120 участника, 3 хранения на ден, включително - закуска,обяд,вечеря и 2 кафе паузи;• Настаняване на участниците в единични стаи в 3 звездни хотели или по-висока категория - 600 нощи;2. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 2.1. Поръчката е за срок от 17 /седемнадесет/ месеца, считано от датата на сключване надоговора. 2.2. Рекламации за лошо изпълнение се предявяват в случаите, предвидени в договора завъзлагане на поръчка.3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 1. Икономическо и финансово състояние. Кандидатът в процедурата следва да отговаря на следните изисквания за икономическо ифинансово състояние: 1.1.Да има реализиран оборот, сходен с предмета на поръчката общо в размер на 350 000 (триста хиляди) лева за последните 3 (три) финансови години (2008, 2009, 2010 г.).- Доказва се с копие на отчет за приходи и разходи за последните 3 (три) финансови години (2008, 2009, 2010 г.) и справка –декларация за общия оборот и оборота от дейностите, обект на настоящата поръчка за последните три години (2008, 2009, 2010 г.). Задължителено е доказването на положителен финансов резултат за всяка от последните три финансови години. 2. Технически възможности и/или квалификация на кандидата. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 23
 • 24. 2.1.Кандидатът трябва да има минимум петгодишен професионален опит като туроператор и работа с резервационни системи.- Доказва се със списък на основните изпълнени договори по предмета на поръчката за последните пет години (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г.), включително стойностите, датите, сроковете и получателите, придружен поне с 3 (три) препоръки за добро изпълнение – задължително две от тях да са конкретно за проекта, а една от тях да е насоченост за добро изпълнение на договор по порект с европейско или национално значение (със сходен предмет с обекта на поръчка); 2.2.Кандидатът трябва да има документ, удостоверяващ регистрация като туроператор. - Доказва се с копие от съответния документ. 2.3.Кандидатът да има минимум 2 два офиса.- Доказва се с декларация-списък с притежаваните от канидидата офиси, с посочване на адрес. 2.4.Кандидатът да има минимум 3 трима квалифицирани специалисти, назначени на трудов и/или граждански договор.- Доказва се с декларация-списък с имената на квалифицираните специалисти, назначени на трудов и/или граждански договор, придружен от копия на трудовите и/или граждански договори. Един от специалистите задължително следва да има квалификация като екскурзовод, като се представи копие от лиценза, с приложени всички необходими дипломи и сертификати. 2.5.Кандидатът да има техническа възможност за изпълнение на предмета на поръчка. - Описание на оборудването и техническите възможности на кандидата (свободен текст); 2.6.Кандидатът трябва да е регистриран съгласно чл. 17 от Закона за туризма.- Доказва се с копие на документа за регистрация; 2.7.Кандидатът трябва да има валидна застраховка отговорност съгласно Закона за туризма. - Доказва се с валидно копие на застрахователна полица; 2.8.Кандидатът трябва да е регистриран като администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни.- Докзва се с копие на документ. 4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 1. Кандидатът трябва да има минимум 2 (две) представителства на териториата настраната. Посочват се точен адрес, стационарни и мобилни телефони, факсове и e-mail завръзка; 2. Кандидатът трябва да осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки врамките на работното време от 9:00 до 17:30 часа. При необходимост кандидатът осигурявавъзможност за приемане и изпълнение на заявки по всяко време на денонощието, включителнов извън работно време, почивни и празнични дни; 3. Кандидатът трябва да декларира възможността си при заявка за хотелска резервацияда предоставя отговор до Бенефициента чрез електронната поща и/или факс до определеновреме след подаване на заявката. Отговорът до Бенефициента по всяка индивидуална заявка заосигуряване на хотелско настаняване и зала за ползване трябва да съдържа всички параметри,които са предвидени в техническото задние и описани в ценовото предложение. 4. Срок за изпълнение на заявките – максимален срок за отговор до 3 (три) работни дниот потвърждението на заявката от страна на Бенефициента. Изпълнителят предоставя на www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 24
 • 25. Бенефициента оферта, съдържаща информация за цялостната организация на мероприятието поградове. 5. Методология за изпълнението на поръчка – подробно идейно - описание нацялостното организиция на обученията и оборудването, което се предвижда за целите напоръчката. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 25
 • 26. 5. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ОФЕРТАТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 12, АЛ. 5 ОТ ПМС № 55 Критерий за оценка на офертите е “икономически най-изгодната оферта”. “Икономическинай-изгодна оферта” е тази оферта, която е получила най-висока стойност на оценката “КО”.Предложенията на кандидатите ще бъдат оценени въз основа на следните критерии и начини: Комплексна оценка на всеки кандидат се получава като сума от оценките на офертите по 2показателя, изчислени по формулата: КОn = Пn1 + Пn2 + П n3, къдетоПn1, Пn2 и П n3 - са показателите на n-тия кандидат, а КОn - е комплексната оценка на n-тиякандидат.Получените оценки и точки се закръглят с точност до 0,01. Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. Символно Максималн Показател - П Относително обозначение о възможен (наименование) тегло ( точките по брой точки показателя) 1. Време за реакция – П1 40 % (0,40) 100 Тс 2. Предложена цена – П2 50 % (0,50) 100 Тп 3. Методология за изпълнение на 10 % (0.10) 100 Тк поръчката – П3 А. Указания за определяне на оценката по всеки показател :Показател 1 - “Време за реакция ” от кандидата посочено в техническото задание, смаксимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,40.Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за реакция. Точкитена останалите кандидати се определят в съотношение към най-кратък срок за реакция заизпълнение по следната формула:Тс= (Тmin / Тn) х 100Тmin е най-кратък срок за реакция;Тn е предложеното време за реакция от кандидата, чието предложение се разглежда.П1 =Tc * 0,40, където “0,40” е относителното тегло на показателя.Показател 2 - “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло вкомплексната оценка – 0,50. Максималният брой точки получава офертата с предложена най- www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 26
 • 27. ниска цена – 100 точки. Точките на останалите кандидати се определят в съотношение къмнай-ниската предложена цена по следната формула: Тп = (Сmin / Сn) х 100, където: - “100” е максималните точки по показателя; - “Сmin.” е най-ниската предложена цена; - “Сn” е цената на n- я кандидат.Точките по втория показател на n- я кандидат се получават по следната формула: П2 = Тп * 0,50, където “0,50” е относителното тегло на показателя.Показател 3 – Методология за изпълнение на поръчката – максимален брой точки – 100 иотносителна тегло в комплексната оценка - 0.10.Максимален брой 100 точки получава кандидат, който е представил най – точна методология, заорганизиране на обученията за целия период по дни, като в конкретното описание е включил ипълното оборудване, което ще се използва по време на обучението.80 точки – получава кандидат, който е предложил пълна методология, за организиране наобученията за целия период по дни, но не е представил пълно описание на оборудването, коетоще се използва по време на обучението.60 точки – получава кандидат, който не е предложил пълна методология, за организиране наобученията за целия период по дни, но е представил пълно описание на оборудването, което щесе използва по време на обучението.40 точки получава кандидат, който е предложил непълна методология, за организиране наобученията за целия период по дни, но е представил и кратко описание на оборудването, коетоще се използва по време на обучението.20 точки получава кандидат, който е предложил непълна методология за организиране наобученията за целия период, също така и непълно описание на оборудването, което ще сепредоставя по време на обучението.0 точки получава кандидат, който не е представил методология, и не е представил описание наоборудването, което ще се предоставя по време на обучението.Всеки един член от комисията ще предостави своите оценки и мотивите за оценките на всекикандидат по отделно. Получения общ брой точки се дели на броя на членовете на комисията,така се получава общия брой точки на всеки кандидат. Общия брой точки се изчислява последната формула: Тк = (Мn /Мmax) х 100, където: - “100” е максималните точки по показателя; - “Мmax.” е максималния брой точки събрани от участник по конкретния показател; - “Мn” е точките на n- я кандидат.Точките по втория показател на n- я кандидат се получават по следната формула: Пз = Тк * 0,10, където “0,10” е относителното тегло на показателя. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 27
 • 28. РАЗДЕЛ VІI СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА Плик № 1 – "Документи" 1. Оферта/Заявление за участие с подпис и печат на кандидата /Приложение № 1/; 2. Заверени от кандидата копия от документа за регистрация и актуалносъстояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговскиярегистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа засамоличност, когато кандидатът е физическо лице. Когато кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице илиобединения с чуждестранни юридически лица задължително се представят документ за съдебнарегистрация (или еквивалент) и удостоверение за актуално състояние. Указаните документи,трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която кандидатът е установен и да сапридружени от официален превод на български език. Ако кандидатът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложинотариално заверен учредителен акт на обединението. Физическите лица включени в състава наобединения, представят документ за самоличност.Документите следва да бъдат издадени не по-рано от 3 (три) месеца преди датата напредставянето му. 3. Декларация по чл. 31, ал. 1 от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) - попълва се,подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията(Образец- Приложение № 2). 4. Декларация по чл. 31, ал. 2 от ПМС № 55 от 2007 г на МС (оригинал) - попълвасе, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията(Образец - Приложение № 3). 5. Декларация по чл.15, ал. 3, т. 11 от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) –декларацията е свободен текст свързан с мерките за опазване на околната среда, коитокандидатът предвижда да приложи при изпълнението; 6. Декларация за свързано лице по смисъла § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби наТърговския закон, (Образец – Приложение № 4) 7. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 5 от ПМС № 55 на МС (оригинал) – канидидатътдекларира използването на подизпълнител (Образец – Приложение № 5) 8. Декларация по чл. 31, ал. 7 от от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) - като сепопълва, подписва и се подпечатва приложения образец към настоящата документация (Образец- Приложение № 6). Декларацията се подписва задължително от управляващия ипредставляващ дружеството или едноличния търговец. Декларация се представя и отфизическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителитена кандидата. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и впревод; 9. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 15, ал. 3 от ПМС №55 от 2007 на МС и за техническите възможности и/или квалификация на основание чл.15, ал. 6 от ПМС № 55 от 2007 на МС, посочени от Бенефициента в документацията ипояснителния документ, както следва: www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 28
 • 29. • Да има реализиран оборот, сходен с предмета на поръчката общо в размер на 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева за последните 3 (три) финансови години (2008, 2009 и 2010 г.). - Доказва се с копие на отчет за приходи и разходи за последните 3 (три) финансови години (2008, 2009 и 2010 г.) и справка –декларация за общия оборот и оборота от дейностите, обект на настоящата поръчка за последните три години (2008, 2009, 2010 г.); • Кандидатът трябва да има минимум петгодишен професионален опит като туроператор и работа с резервационни системи. - Доказва се със списък на основните изпълнени договори по предмета на поръчката за последните пет години, включително стойностите, датите, сроковете и получателите, придружен минимум с 3 (три) препоръки за добро изпълнение, като две от препоръките са конкретно за предмета на процедурата; една от които да е свързана със сходен предмет или по проект със европейско или национално финансиране – като пример - наем на конферентни зали, транспорт на кандидатите, организиране на конференции; • Кандидатът да има 2 /два/ офис. - Доказва се с декларация-списък с притежаваните от кандиата офиси, с посочване на точен адрес, телефон и еmail; • Кандидатът да има минимум 3 /трима/ квалифицирани специалисти, назначени на трудов или граждански договор. - Доказва се с декларация-списък с имената на квалифицираните специалисти, назначени на трудов и/или граждански договор, придружен от копия на трудовите и/или граждански договори. • Кандидатът да има техническа възможност за изпълнение на предмета на поръчка. - Описание на оборудването и техническите възможности на кандидата (свободен текст); • Кандидатът трябва да е регистриран съгласно чл. 17 от Закона за туризма. - Доказва се с валидно копие на документа за регистрация; • Кандидатът трябва да има валидна застраховка за туроператор отговорност съгласно Закона за туризма. - Доказва се с валидно копие на застрахователна полица; • Кандидатът да бъде регистриран като администратор на лични данни. - Доказва се с копие на документ за регистрация от Комисия за защита на личните данни; 10. Оригинален документ за гаранция за участие / парична или банкова /; 11. Административни сведения за кандидата - /Приложение № 7/; 12. Копие от документ за закупена документация; 13. Пълномощно на лицата подписали офертата, в случай че нямат представителнифункции; 14. Данни за подизпълнителите /ако се ползват такива/, както и декларация, подписана отуправителя на кандидата, че е изискано предварително съгласие за участие на подизпълнителя; 15. Декларации /оригинал/ от подизпълнителя/ите, съответно от членовете науправителния орган на подизпълнителя, че са съгласни да участват в изпълнението напоръчката; 16. Техническо предложение /Приложение № 8/. 17. Проект на договор – /Приложение № 10/, подписан и подпечатан от кандидата, спопълнени само данни на Изпълнителя; 18. Списък на приложените документи, подписан и подпечатан от кандидата, сномерирани страници. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 29
 • 30. Когато кандидат предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2, 3, 4, 5, 6 и7 се представят за всеки от тях , а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела натяхното участие.Плик № 2 – "Предлагана цена" 1. Ценова оферта /Приложение № 9/. РАЗДЕЛ VІІI РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ А. Разглеждане на офертите Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена със заповедна Бенефициента. Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане напредложенията и се обявява в деня, определен за тяхното разглеждане. Комисията оценява икласира офертите, съобразно обявените от бенефициента условия. Отварянето на офертите ще се извърши съгласно публикуваната в обявата дата и час. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват кандидатите впроцедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата замасово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието надва отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик№ 2 „Предлагана цена“. Комисията предлага по един представител от присъстващите кандидатида подпише плик № 2 на останалите канидидати. В присъствието на горепосочените лица комисията отваря плик № 1, като най-малко тримаот членовете на последната подписват всички документи, съдържащи се в него. Публичнатачаст от заседанието на комисията приключва с отварянето на плик № 1 и оповестяването надокументите, които той съдържа. След приключване на публичната част Комисията уведомява кандидатите, като имизпраща писма с констатациите относно наличието и редовността на представените документив плик № 1. В писмото се описват изчерпателно липсващите документи или констатиранитенередовности, посочва се точно вида на документа или документите, които следва да сепредставят допълнително, и се определя срок за представянето им, еднакъв за всичкикандидати. Кандидатите нямат право да представят други документи освен посочените впротокола. След изтичането на горепосочения срок комисията проверява съответствието надокументите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор,поставени от възложителя. Комисията не отваря плика с предложената цена на кандидатите,които не отговарят на изискванията за подбор. Б. Оценяване и класиране на офертите. Всички оферти, които отговарят на обявените от Бенефициента условия и бъдатдопуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерий „икономически най-изгодна”. Напърво място се класира офертата на кандидат получил най – много точки при оценяването. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 30
 • 31. РАЗДЕЛ IХ ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР А. ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТА В срок до 5 (пет) работни дни от приключване работата на комисията и предаване напротокол от заседанията, Бенефициентът с мотивирано решение обявява класирането и кандидатаопределен за Изпълнител. В решението си Бенефициентат посочва и отстранените от участие в процедуратакандидати и оферти и мотивите за отстраняването им. Бенефициентът уведомява кандидатите за резултатите от разглеждането, оценяването икласирането на офертите. Б. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР Офертите на кандидатите се считат за валидни в срок до 120 (сто и двадесет) календарнидни, считано от крайния срок за получаването им. Бенефициентът може да иска от класиранитекандидати да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договораза поръчка. Бенефициента сключва договор с определения за Изпълнител кандидат при спазване наизискванията на ПМС № 55 от 2007 г. на МС. Договорът за поръчка не се сключва с кандидат, определен за Изпълнител, който приподписване на договора не представи документите по съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4,т. 2от ПМС № 55 от 2007 г. на МС. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 31
 • 32. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Образец ДО СДУЖЕНИЕ „ЕВРОИНТЕГРА”, гр. София 1233 ул. „Кресна” № 6 тел./факс 02 / 832 41 36 ЗАЯВЛЕНИЕ/ОФЕРТАот…………………………………………………………......................................…………… /наименование на кандидата/ Уважаеми Дами и Господа, Заявявам, че съм съгласен с условията поставени от Бенефициента в поканата за участиев поръчката за избор на изпълнител с предмет: „Организиране на сомелиерски обучения попроект “Danube Winery Places” съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ №2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фондза Регионално Развитие“ и ще се считам за обвързан с условията, задълженията иотговорностите, поети с направената от мен оферта и приложенията към нея, представляващинейно съдържание 120 /сто и двадесет/ календарни дни от крайния срок за подаване наофертата.Прилагам следните документи: (прилага пълен списък на документите съгласно разделVII – Съдържание на офертата) www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 32
 • 33. .........................2011 г. Подпис, печат: ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Образец ДЕКЛАРАЦИЯ1 по чл. 31, ал. 1 от ПМС № 55 на МС Долуподписаният /-ната/ слична карта № , издадена на от с ЕГН , в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността)на (посочете фирмата на кандидата) регистриран пофирмено дело № по описа за г. на окръженсъд, със седалище и адрес на управление - кандидат в процедура за възлагане на поръчка с обект: „Организиране насомелиерски обучения по проект “Danube Winery Places” съгласно сключен договор забезвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 по Програмата за ТрансграничноСътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейскиясъюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие“, Д Е К Л А Р И Р А М, че: 1. Представляваният от мен кандидат (посочете фирмата на кандидата)  не е обявен в несъстоятелност;  не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове. 2. Не съм обявен в несъстоятелност и не се намирам в производство по ликвидация или вподобна на горепосочените процедури съгласно националните ми закони и подзаконови актове. 3. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 2011 г. Декларатор: (дата на подписване) (подпис)1 Декларация се подписва задължително от управляващия кандидата по регистрация. Когато управляващитеканидата са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица от управителните органи наканидата, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 33
 • 34. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Образец ДЕКЛАРАЦИЯ* по чл. 31, ал. 2 от ПМС № 55 на МСДолуподписаният /-ната/ с личнакарта № , издаден на от , с ЕГН , в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на кандидата) - кандидат впроцедура за възлагане на поръчка с обект: „Организиране на сомелиерски обучения по проект “Danube Winery Places”съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 поПрограмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която есъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие“, Д Е К Л А Р И Р А М, че: 1. Представляваният от мен кандидат (посочете фирмата на кандидата):  не е в открито производство по несъстоятелност;  не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;  не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;  неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си. 2. Представляваният от мен кандидат няма парични задължения към държавата или къмобщина по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които саустановени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване илиотсрочване на задълженията2 или парични задължения, свързани с плащането на вноски засоциалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в коятокандидатът е установен. 3. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейностсъгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава.* Декларация се подписва задължително от управляващия кандидата по регистрация. Когато управляващитедружеството на кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица от управителнитеоргани на кандидата, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответнияуправителен орган.2 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответниядокумент към настоящата декларация. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 34
 • 35. 2011 г. Декларатор:(дата на подписване) (подпис) www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще!Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 35
 • 36. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Образец ДЕКЛАРАЦИЯ* по § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския законДолуподписаният /-ната/ _________ сЕГН _, в качеството ми на______________________________________ (посочва се заеманата длъжност)на , ЕИК по БУЛСТАТ___________________________, (посочва се името на участника)със седалище и адрес на управление ___ _______________________________________________________________,участник в процедура за възлагане на поръчка с предмет: ___ _______________ (посочва се наименованието на поръчката) Д Е К Л А Р И Р А М, че: 1. Не съм свързано лице по смисъла на § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби наТърговския закон със Сдружение „Евроинтегра“ или с член на управителен или контрлоленорган в организацията на Бенефициента. 2. Не съм в договорни отношения с лице § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби наТърговския закон със Сдружение „Евроинтегра“ или с член на управителен или контрлоленорган в организацията на Бенефициента. Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа нанаказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 2011 г. Декларатор: (дата на подписване) (подпис)∗ Декларацията се подписва задължително:1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;2. при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;3. при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограниченаотговорност - от лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235,ал. 1 от Търговския закон;5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;7. в случаите по т. 1 - 6 - и от прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларациятасе подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 36
 • 37. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Образец ДЕКЛАРАЦИЯ* по чл. 35, ал. 1, т. 5 от ПМС № 55 на МСДолуподписаният /-ната/ с личнакарта № , издадена на от с ЕГН , в качеството ми на ______________________________ __________ (посочетедлъжността, която заемате в управителен или контролен орган на кандидата, както и точнотонаименование на съответния орган) на (посочете фирматана кандидата) – кандидат в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Организиране на сомелиерски обучения по проект “Danube Winery Places”съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 поПрограмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която есъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие“, Д Е К Л А Р И Р А М: Кандидатът (посочетефирмата на кандидата), който представлявам: 1. При изпълнение на горецитираната поръчка няма да използвам/ще използвам подизпълнители; 2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите подизпълнители), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата; 3. Дялът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде %. 2011 г. Декларатор: (дата на подписване) (подпис)* www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 37
 • 38. ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Образец ДЕКЛАРАЦИЯ* по чл. 31, ал. 7 от ПМС № 55 на МСДолуподписаният /-ната/ с личнакарта № , издадена на от с ЕГН , в качеството ми на ______________________________ __________ (посочетедлъжността, която заемате в управителен или контролен орган на кандидата, както иточното наименование на съответния орган) на(посочете фирмата на кандидата), регистриран по фирмено дело № по описа за г. на окръжен съд, със седалище и адрес на управление - кандидат впроцедура за възлагане на поръчка с предмет: „Организиране на сомелиерски обучения попроект “Danube Winery Places” съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ №2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фондза Регионално Развитие“, Д Е К Л А Р И Р А М: По отношение на ................................................/наименованието на кандидата/, коготопредставлявам не са налице следните обстоятелства: 1. Обстоятелствата, предвидени в чл. 93, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейската общност; 2. Обстоятелствата предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейската общност; 3. По отношение на него не е наложено наказание на основание на чл. 96, параграф 2, буква «а» от ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейската общност; 2011 г. Декларатор:(дата на подписване) (подпис)*∗ Декларацията се подписва задължително:1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;2. при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;3. при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограниченаотговорност - от лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235,ал. 1 от Търговския закон;5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 38
 • 39. ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Образец АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА Предмет: „Организиране на сомелиерски обучения по проект “Danube WineryPlaces” съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 поПрограмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която есъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие“1. Фирма/ или име на кандидата:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Седалище и адрес на управление:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________телефон:____________________ факс:__________________________e- mail______________________3. Лице за контакти:Име: _________________________________________________________________________Длъжност_____________________________________________________________________Адрес______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Телефон________________________ факс: _________________________Обслужваща банка: _____________________Клон _________________________________№ на сметка, по която ще бъде възстановена гаранциятаIBAN___________________________________________ BIC__________________________титуляр на сметката______________________________________________________________________________Дата подпис, печат:______________2011 г. ___________________Съгласувал:И. Д. Директор на дирекция "ОПК": www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 39
 • 40. Приложение № 8 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет:ОТ_____________________________________________________________________________ /изписва се името на кандидата/ Уважаеми Госпожо/Господине, След запознаване с настоящата документация за участие в процедура за възлагане напоръчка с предмет: „Организиране на сомелиерски обучения по проект “Danube WineryPlaces” съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 поПрограмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която есъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие“предлагаме да изпълним поръчката съгласно техническите изисквания, неразделна част отдокументацията за участие при следните условия: 1. Представляваният от мен кандидат има 2 (две) представителства в гр. София садреси:1. .........................., телефони за контакт:............................, факс:..................., e-mail:…………2. .........................., телефони за контакт:............................, факс:..................., e-mail:………… 2. Декларирам, че имам възможност за приемане и изпълнение на заявки от Бенефициента в рамките на работното време на последния от 9:00 до 17:30 часа, както и по всяко време на денонощието, включително извънработно време, почивни и празнични дни при необходимост; 3. Декларирам, че при постъпило искане за резервация ще предоставя отговор на Бенефициента чрез електронната поща до ....... (..........) минути (но не повече от 90 (деветдесет) след подаване на заявката. 4. Декларирам, че отговорът ми до Бенефициента ще съдържа информация която ще е изчерпателна за организирането на цялостното мероприятие в конкретния град по дати, с вкючено и примерно меню за престоя. 5. Декларирам, че при заявка от Бенефициента за хотелска резервация ще предоставяотговор на последния чрез електронната поща до 90 (деветдесет) минути след подаването назаявката. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 40
 • 41. 6. Декларирам, че срокът за изпълнение и организация на заявка няма да надвишимаксимум 3 (три) работни дни от потвърждението й от страна на Бенефициента. Щепредоставям на Бенефициента доклад, съдържащ информация за настаняване, престой, наем назали и оборудването с което ще разполагате при изпълнението на всяко обучение. Приложение: Цялостна методология за организиране на обученията за целия периодпо дни, също така и пълно описание на оборудването.Правно обвързващ подпис:Дата ________/ _________ / ______Име и фамилия __________________________Подпис на упълномощеното лице __________________________Длъжност __________________________ www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 41
 • 42. Приложение № 9 Образец ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ От ________________________________________________________________________ /наименование на кандидата/ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Предоставям на Вашето внимание нашето ценово предложение, съобразено с всичкиизисквания на бенефициента и на база предварително проучване:Специализирано Сомелиерско обучение в област Плевен- 30 души, 2 модула, 2 дни;включващо :• Наемане на конферентна зала - включително техничеко и професионално оборудване - 4 дни;• Кетъринг за участниците - 30 участника за по всеки 4 дни-дневна дажба храна за 120 участника, 3 хранения на ден,включително закуска, обяд, вечеря и 2 кафе паузи;• Настаняване на участниците в единични стаи в 3 звезден хотел или по-висок- 120 нощи.Общата стойност на обучението е .........................................................................лева без ДДС.  Предоставя се пълен анализ на цените по горепосочените дейности.Специализирано Сомелиерско обучение в област Велико Търново- 30 души, 2 модула, 2дни; включващо:• Наемане на конферентна зала - включително техничеко и професионално оборудване - 4 дни;• Кетъринг за участниците- 30 участника за по всеки 4 дни-дневна дажба храна за 120 участника, 3 хранения на ден,включително закуска, обяд, вечеря и 2 кафе паузи;• Настаняване на участниците в единични стаи в 3 звезден хотел или по-висок- 120 нощи.Общата стойност на обучението е .........................................................................лева без ДДС.  Предоставя се пълен анализ на цените по горепосочените дейности.Специализирано Сомелиерско обучение в област Русе- 30 души, 2 модула, 2 дни,включващо:• Наемане на конферентна зала включително техничеко и професионално оборудване - 4 дни;• Кетъринг за участниците- 30 участника за по 4 дни- дневна дажба за крана за 120 участника, 3 хранения на ден,включително закуска, обяд, вечеря и 2 кафе паузи;• Настаняване на участниците в единични стаи в 3 звезден хотел или по-висок- 120 нощи.Общата стойност на обучението е .........................................................................лева без ДДС.  Предоставя се пълен анализ на цените по горепосочените дейности. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 42
 • 43. Специализирано Сомелиерско обучение в област Силистра- 30 души, 2 модула, 2 дни,включващо:• Наемане на конферентна зала, включително техничеко и професионално оборудване - 4 дни;• Кетъринг за участниците- 30 участника за по 4 дни- дневна дажба за крана за 120 участника, 3 хранения на ден,включително закуска,обяд,вечеря и 2 кафе паузи;• Настаняване на участниците в единични стаи в 3 звезден хотел или по-висок- 120 нощи.Общата стойност на обучението е .........................................................................лева без ДДС.  Предоставя се пълен анализ на цените по горепосочените дейности.Специализирано Сомелиерско обучение в област Добрич- 30 души, 2 модула, 2 дни;включващо:• Наемане на конферентна зала - включително техничеко и професионално оборудване- 4 дни;• Кетъринг за участниците- 30 участника за по 4 дни- дневна дажба за крана за 120 участника, 3 хранения на ден,включително закуска, обяд, вечеря и 2 кафе паузи;• Настаняване на участниците в единични стаи в 3 звезден хотел или по-висок- 120 нощи.Общата стойност на обучението е .........................................................................лева без ДДС.  Предоставя се пълен анализ на цените по горепосочените дейности.ОБЩО:• Наемане на конферетна зала- 20 дни;• Кетъринг на участниците- 30 участника за по 4 дни- дневна дажба храна за 120 участника, 3 хранения на ден, включително - закуска,обяд,вечеря и 2 кафе паузи;• Настаняване на участниците в единични стаи в 3 звездни хотели или по-високи- 600 нощи; Обща стойност на изпълнението на цялата поръчка без ДДС влева: ................................................................................................................................................................... (цифром и словом) Обща стойност на изпълнението на цялата поръчка с ДДС влева: ................................................................................................................................................................... (цифром и словом)  Предоставя се пълен анализ на цените.Правно обвързващ подпис:Дата ________/ _________ / ______Име и фамилия __________________________Подпис на упълномощеното лице __________________________Длъжност __________________________ www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 43
 • 44. ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 Образец ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА по проект “Danube Winery Places” съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие” Днес,……………...2011 г. в гр. София между: Сдружение „Евроинтегра”, с адрес на управление: гр. София 1233, ул. „Кресна” № 6, сБУЛСТАТ 131123030, представлявано от Десислава Дончева, ЕГН 6811032273, л.к. 166136716,изд. от МВР – София, наричана в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и "______________________________" със седалище и адрес на управление:____________________________________, ЕИК _________________________, ИН по ДДС BG____________________________, представлявано от _____________________, в качеството муна________________________, ЕГН ______________________, от друга страна, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ на основание чл. 28 от ПМС № 55от 2007 г. на МС и Решение № ……………….. от …………………… на Десислава Дончева –Управител на Сдружение „Евроинтегра“ се сключи настоящия договор за следното: I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРАЧл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава от името и за сметка наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури хотелско настаняване при организиране на сомелиерски обучениясъгласно Приложение № 1 – Техническо предложение и Приложение № 2 – Ценовопредложение, неразделна част от настоящия договор. (2) Място на изпълнение на поръчката: гр. Русе, ул. "Борисова" № 80. II. СРОК НА ДОГОВОРАЧл. 2. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 17 (седемнадесет) месеца, считано отдатата на подписването му от двете страни. (2) Сроковете за предоставяне на отговори и изпълнение на заявките наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за самолетни билети и хотелско настаняване са съгласно Приложение № 1 –Техническо предложение. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 44
 • 45. III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕЧл. 3. (1) Цената е определена от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласно Приложение № 2 –Ценово предложение, неразделна част от настоящия договор. (2) Цената на хотелското настаняване включват и разходите за резервация, настаняванеорганизация на цялостно мероприятие свързано с обученията и всички други разходи които неса предвидени, но са възникнали впоследствие.Чл. 4. Цените на хотелското настаняване са както и на всички други услуги съгласно договора,и се определят в български лева.Чл. 5. (1). Плащането на хотелски резервации, настаняване организация на цялостномероприятие свързано с обученията и други услуги е съгласно чл.1 от договора се извършва влева по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни, определен довтория знак след десетичната запетая. (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклад с пълноописание на цените, на които организира всяко едно обучение в конкретен град. (3) Плащането се извършва след издаване и предоставяне на фактура или друг първиченсчетоводен документ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и протокол съгласно предходната алинея. Плащанията се извършват по следната банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:............................................... (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава разходооправдателен документ със следните реквизите:„Организиране на сомелиерски обучения по проект “Danube Winery Places” съгласносключен договор за безвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 по Програмата заТрансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана отЕвропейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие“ за ........ град. IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРАЧл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящиядоговор свои задължения с представена гаранция за добро изпълнение на договора в размерна 3 % (три процента) или........................................................лева. (2) Гаранцията по ал. 1 се освобождава в срок до 1 (един) месец след изтичане насрока на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихва върхунея. V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯЧл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: (1) Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заизпълнение на договора; (2) Да заявява всички обучения по електронна поща или факс; (3) Да приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявените хотелски резервации и други услугисъгласно договора с подписване на приемо-предавателен протокол; (4) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за заявената доставка,съгласно клаузите на настоящия договор. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 45
 • 46. Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: (1) Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни услугите описани в настоящия договор исъгласно офертата за хотелско настаняване и други услуги съгласно договора в срок и безотклонения и да осъществява контрол по изпълнението, без да пречи на нормалната работа наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. (2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази някое от своите задължения и откаже да я приемезаявката или предостави друга извън условията по настоящия договор ведно с офертата,ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се освобождава от задължението да приеме доставката. (3) Поради забавата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право даоткаже приемането на достаката; (4) Да избира съответен резервационен пакет (хотелско настаняване), както и да откажевъзлагането на заявката, в случай че нито един от предложените резервационни варианти отИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е подходящ по негова преценка; (5) Да извършва проверки дали предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цени на хотелскирезервации са формирани съобразно разпоредбите на настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТсам определя начина за извършване на посочените проверки стига това да не възпрепятства нанормалната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Чл. 9. За установяване неспазване на изискванията за доставката и при недостатъци се съставяконстативен протокол, подписан от упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ иИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който се определя срок за отстраняването им.Чл. 10. Констатираните по реда на предходния член недостатъци се отстраняват отИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯЧл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: (1) Да изпълнява качествено и в срок, съобразно конкретните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяка негова заявка; (2) Да не разпространява информация, станала му известна при изпълнениетона настоящия договор; (3) Да осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ врамките на работното време на последния от 9:00 до 17:30 часа, както и по всяко време наденонощието, включително и в извънработно време, почивни и празнични дни при наличие нанеобходимост; (4) Да представя отговор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез електронна поща или факс в рамкитена ......................... (словом) минути при направена заявка за цялостна резервация и организацияна конкретното обучение в определения град; (5) Да осигурява при необходимост и направена заявка от страна наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хотелската; (6) Да се съобразява със заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извънредни обстоятелства; (7) Да извършва отбелязване на предпочитаното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място/хотел вконкретния град, както и да получава съответното потвърждение в рамките на деклариранотовреме; (8) Да предоставя отговор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез електронната поща или факс врамките на .................... (..........) минути след подаване на заявка за хотелска резервация; www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 46
 • 47. (9) Да предлага по всяка индивидуална заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хотелсконастаняване най-ниските налични на пазара цени за хотелско настаняване, съобразени с всичкивалидни към датата на пътуването промоции на предложените хотели. (10) Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възможност най-малко три варианта захотелски резервации; (11) Да изпълнява всяка потвърдена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящиядоговор в срок до ............... (..................) от потвърждението й от последния.Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: (1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване надоставката; (2) Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение за извършената услугасъгласно условията на договора; VII. ПОДАВАНЕ НА ЗАВКАЧл.13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща заявки на следния електроненадрес ..................................................................... или факс............................................наИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на следния електроненадрес .................................................................... или факс..................................................наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отговор на заявката в съответствие със сроковете, определени в настоящиядоговор и Приложение №1 – Техническо предложение, неразделна част от настоящия договор. (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща писмено потвърждение на посочения в ал.1 електроненадрес или факс като посочва предпочитания вариант (ако има такива) за реализиране нахотелското настаняване и другите услуги предвидени в настоящия договор. VIII. ПРИЕМАНЕЧл. 14. Приемането на заявени хотелски резервации и всички други услуги съгласно чл.1 отнастоящия договор се извършва в момента на отговора по електронен път или факс. IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. САНКЦИИЧл. 15. Настоящият договор се прекратява: (1) с изтичане на неговия срок; (2) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение от страна наИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Чл. 16. Когато заявката не е реализирана поради забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същиятдължи неустойка в размер на 100% (сто процента) от стойността на цялата резервация свързанас хотелското настаняване за съответната заявка.Чл. 17. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0.2% (нула цялои два процента) от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5% (пет процента)от цената на договора.Чл. 18. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхнатастойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 47
 • 48. Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихваща дължимите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойкисъгласно разпоредбите н