Color theory

2,585 views

Published on

Published in: Design, Technology, Art & Photos
2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Color theory

 1. 1. Color Theory Saturday, June 19, 2010
 2. 2. แมสี (Primary Colors) คือ สีที่นำมาผสมกันแลวทำใหเกิดสีใหม ที่มีลักษณะแตกตางไปจากสีเดิม Saturday, June 19, 2010
 3. 3. แมสี แบงเปน 2 ประเภท 1. แมสีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผานแทงแกวปร9ซ;ม มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง (เข?ยว) และสีน้ำเง9น อยูในรูปของแสงรังสีซ;่งเปนพลังงานชนิดเดียวที่มีสี คุณสมบัติของแสงสามารถนำมาใช ในการถายภาพ ภาพโทรทัศน การจัดแสงสีในการแสดงตาง ๆ เปนตน Additive color mixing Saturday, June 19, 2010
 4. 4. 2. แมสีวัตถุธาตุ เปนสีที่ไดมาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะหโดยกระบวนทางเคมี มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเง9น แมสีวัตถุธาตุเปนแมสีที่นำมาใช งานกันอยางกวางขวาง ในวงการศิลปะ  วงการอุตสาหกรรม ฯลฯ Subtractive color mixing แมสีวัตถุธาตุ เมื่อนำมาผสมกันตามหลักเกณฑ จะทำใหเกิด วงจรสี ซ;่งเปนวงสีธรรมชาติ เกิด จากการผสมกันของแมสีวัตถุธาตุ เปนสีหลักที่ใชงานกันทั่วไป Saturday, June 19, 2010
 5. 5. Primary Colors Saturday, June 19, 2010
 6. 6. Secondary Colors Saturday, June 19, 2010
 7. 7. Tertiary Colors Saturday, June 19, 2010
 8. 8. ลอสี, วงจรสี The color wheel or color circle is the basic tool for combining colors. Saturday, June 19, 2010
 9. 9. Tone of Colors Warm Color Cool Color วรรณะของสี วรรณะของสีจะทำการแบง โดยใชเสนแบง ครJ่งในวงจรสี จากสีมวง ถึงสีเหลือง จะไดวรรณะละ 7 สี โดยมีสีมวง กับสีเหลืองเปนสีกลาง อยูไดทั้ง 2 วรรณะ ไดแก สีวรรณะรอน และวรรณะเย็น Saturday, June 19, 2010
 10. 10. Color Harmonies ความกลมกลืนของสี Saturday, June 19, 2010
 11. 11. สีคูตรงขาม Complementary color scheme Dyads หรPอโครงสีคูตรงขาม Complementary Color คือสีที่อยูตรงกันขามกันในวงจรสี การเลือกใชสีคูตรงขามจะทำใหงานที่ไดมีความสะดุดตาในการมอง แตก็ตองระวังการใชสีคูตรงขาม เพราะการเลือกใชสึคูตรงขามดวยกันนั้นถาเราหยิบสี 2 สีที่ตรงขามกันมาใช ในพื้นที่พอ ๆ กัน (50 : 50) งานนั้นจะดูไมมีเอกภาพ ซJ่งเปนหลักสำคัญในการทำงานศิลปะ ทางที่ดีเราควรแบงพื้นที่ของสีในภาพของการใชสีใดสีหนึ่งมากกวาอีกสีหนึ่งโดยประมาณ ซJ่งโดยสวนมากมักจะใชสีหนึ่ง 70 % อีกสีหนึ่ง 30 % ภาพที่ไดก็จะคงความมีเอกภาพอยู และยังมีความเดนสะดุดตาไปได ในตัว Saturday, June 19, 2010
 12. 12. สีใกลเคียง Complementary color scheme Analogues หรPอโครงสีขางเคียง คือสีที่อยูติดกัน อยูขางเคียงกันในวงจรสี จะชวยใหภาพดูกลมกลืน และเปนเอกภาพไดงาย และดีที่สุด แตควรระวังที่จะตองหาจWดเดนของภาพใหเจอดวย เมื่อเลือกใชสีในลักษณะเชนนี้ Saturday, June 19, 2010
 13. 13. โครงสรางสีแบบสามเหลี่ยม Triadic color scheme Triads หรPอโครงสี 3 สี คือ 1. เปนการใชสี 3 สี ในชวงหางระหวางสีทั้ง 3 เทากัน ถาเราลากเสนระหวางสีทั้ง 3 สี เราจะไดสามเหลี่ยมดานเทา 2. เปนการใชสี 3 สี ในชวงหางระหวางสีทั้ง 3 ไมเทากันคือมีชวงหาง 2 ชวงเทากัน แตกับอีกอันหนึ่งชวงหางจะยาวกวา ถาลากเสนระหวางสีแลวจะไดสามเหลี่ยมหนาจั่ว Saturday, June 19, 2010
 14. 14. โครงสรางสีแบบสี่เหลี่ยม Triadic color scheme Tetrads หรPอโครงสี 4 สี คือ 1. การใชสีในวงจรสี 4 สี โดยเลือกสีที่มีชวงหางระหวางสีเทากันหมด กลาวคือ ถาเราลากเสนเชP่อมสีทั้ง 4 สีแลว เราจะไดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2. การใชสีในวงจรสี 4 สี โดยเลือกสีที่มีชวงหางระหวางสีไมเทากันโดยชวงหางของ 2 สี เปนชวงสั้นและอีก 2 สีเปนชวงยาว กลาวคือถาเราลากเสนเชP่อมสีทั้ง 4 สีแลวเราจะไดสี่เหลี่ยมผืนผา Saturday, June 19, 2010
 15. 15. WORKSHOP Saturday, June 19, 2010
 16. 16. 1. Saturday, June 19, 2010
 17. 17. 2. Saturday, June 19, 2010
 18. 18. 3. Saturday, June 19, 2010
 19. 19. Thanks. Created by: Nungning Saturday, June 19, 2010

×