โครงการเขาหินซ้อน

955 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
955
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการเขาหินซ้อน

 1. 1. การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชน โดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจจะกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยะประเทศหลายประเทศที่กาลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้… การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวให้มีความพอกิน พอใจ ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงต่อไป โดยแน่นอนส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลาดับ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์ นางสาวนภัสสร อินทนา เลขที่ 2 ชั้น ม.4/8
 2. 2. ความเป็นมา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ พระราชดาเนินไปทรงเปิดศาลบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ราษฎรได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน หมู่ที่ ๒ ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน ๒๖๔ ไร่ พระองค์ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรที่ดินดังกล่าว และทรงมีพระราชดาริกับอาเภอ จังหวัด และหน่วยราชการต่าง ๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรม ปศุสัตว์ ให้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้จัดทาเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่าง สาธิตการพัฒนาด้าน การเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพ เพื่อเป็นแหล่งให้เกษตรกรตลอดจนผู้สนใจได้เข้าชม ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมได้ นางสาวนภัสสร อินทนา เลขที่ 2 ชั้น ม.4/8
 3. 3. ในการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาแห่งนี้ มีลักษณะการดาเนินงานแบบผสมผสาน มีหน่วยงานต่างๆรวมกันดาเนินงานในพื้นที่ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา และมีหน่วยงานนอกศูนย์ฯ ตลอดจนภาคเอกชน สนับสนุนการดาเนินการอีกมาก โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักประสานการดาเนินการ และบริหารงานโดยคณะกรรมการ คณะทางานต่างๆ ทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับอาเภอ นางสาวนภัสสร อินทนา เลขที่ 2 ชั้น ม.4/8
 4. 4. 1.จัดทาการเกษตรทฤษฎีใหม่และการเกษตรผสมผสาน2. จัดทาพื้นที่นาร่องการปลูกพืชสมุนไพร3. สาธิตและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของที่ดินเพื่อปลูกมันสาปะหลัง4. สาธิตและผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูกและเพื่อแจกจ่าย5. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า นางสาวนภัสสร อินทนา เลขที่ 2 ชั้น ม.4/8
 5. 5. 6. ขุดลอกลาห้วยธรรมชาติ7. จัดทาทางลาเลียงในไร่นา บ่อน้าประจาไร่นา อาคารชะลอน้าล้นท่อลอดระบายน้าซ่อมแซมทางลาเลียงในไร่นา8. ปรับรูปแบบแปลงนา ปรับปรุงพื้นฟูพื้นที่บ่อทรายร้าง9. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การทาบัญชีฟาร์ม และอบรมการทาขนมจากแป้งฟลาวมันสาปะหลัง นางสาวนภัสสร อินทนา เลขที่ 2 ชั้น ม.4/8
 6. 6. 1.พื้นทีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ่มีเนื้อที่ ประมาณ 1,250 ไร่2. โครงการส่วนพระองค์เขาหินซ้อนฯ อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 655 ไร่3. หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ พื้นที่ลุ่มน้าโจน จานวน 15หมู่บ้านในเขตตาบลเขาหินซ้อน และตาบลเกาะขนุน มีเนื้อที่ประมาณ 113,214 ไร่4. พื้นที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวาย บริเวณตาบลบ้านซ่องและตาบลเขาหินซ้อนอาเภอพนมสาร คาม มีเนื้อที่ 33 ไร่5. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ประมาณ23,157 ไร่ นางสาวนภัสสร อินทนา เลขที่ 2 ชั้น ม.4/8
 7. 7. งานด้านบริหารโรงสีข้าวพระราชทานในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ บริษัทซาตาเกะ เอ็นจิเนียริ่ง จากัดประเทศญี่ปุ่นน้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องสีข้าวยี่ห้อ ซาตาเกะ รุ่น ๑๐๗๐ กาลังผลิต ๒๔ ตัน/๒๔ชั่วโมง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ติดตั้งไว้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเพื่อให้มีการสีข้าวแบบสกรณ์และช่วยเหลือให้บริการเกษตรกรในหมู่บ้านบริเวณรอบศูนย์และใกล้เคียงตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่ประชาชนทั่วไป คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารงานด้านโรงสี นาวิธีการสหกรณ์มาช่วยดาเนินการให้เกิดผลดีแก่เกษตรกรและสมาชิกตามพระราชประสงค์ เริ่มให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรทั่วไปตังแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๒๗ เป็นต้น ้มา โรงสีข้าวพระราชทานช่วยเหลือชาวนาในช่วงที่ข้าวเปลือกมีราคาตกต่า ให้ขายข้าวเปลือกได้ราคาดีขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนก็จะได้บริโภคข้าวสารที่มคุณภาพดี ราคาไม่แพง ข้าวสารที่สีได้ ีจะบรรจุถุงในนามของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ทาให้โรงสีข้าวพระราชทานมีงานทามากขึ้นตามลาดับ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จานวนผู้มาใช้บริการโรงสีข้าวพระราชทาน ๒๔๖ คน จานวนข้าวเปลือก ๙๐ ตัน นางสาวนภัสสร อินทนา เลขที่ 2 ชั้น ม.4/8
 8. 8. งานด้านส่งเสริมสหกรณ์หน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนมีหน้าที่แนะนาส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จากัด จานวน ๑สหกรณ์ ปัจจุบันมีสมาชิก ๒๑๓ คน ทุนเรือนหุ้น ๓๓๒,๔๐๐ บาท ทุนดาเนินงาน๑,๔๓๒,๔๐๐ บาท ส่งเสริมให้เงินกู้แก่สมาชิกจานวน ๑.๗๑ ล้านบาท ส่งเสริมการระดมทุนจานวน ๙๒,๐๐๐ บาท จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคมาจาหน่าย จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกตามแนวทางการดาเนินงานของสหกรณ์หรือทางราชการ ได้แก่การปลูกพืชชนิดต่าง ๆจานวน ๗๗ คน เนื้อที่ ๑,๒๘๓ ไร่ นางสาวนภัสสร อินทนา เลขที่ 2 ชั้น ม.4/8
 9. 9. 1.เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรในบริเวณลุ่มน้าห้วยเจ็กและห้วยน้าโจน ซึ่งอยู่ในเขตตาบลเขาหินซ้อนและตาบลเกาะขนุน มีพื้นที่ปริมาณ ๕๖,๐๐๐ ไร่ มีรายได้พอเพียงต่อการยังชีพ คือ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อครอบครัวต่อปี และจะใช้พื้นที่เป็นพื้นที่พัฒนาตัวอย่าง เพื่อให้ศึกษาแนวทางการพัฒนาท้องที่อื่น ๆ ต่อไป2.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาทางวิชาการ ในการหาลู่ทางพัฒนาการเกษตร และอาชีพของเกษตรกรในภาคตะวันออก โดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี3.เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรม ให้ความรู้ทางวิชาการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่เกษตรกร นางสาวนภัสสร อินทนา เลขที่ 2 ชั้น ม.4/8
 10. 10. ๑.เกษตรกร และผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการเกษตร การพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในลักษณะแหล่งเรียนรู้และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนา ไปปรับใช้ในการดารงชีวิตให้เกิดการพึ่งตนเองได้๒.เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ บริเวณลุ่มน้าโจนมีน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพื่อการเกษตร รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ๓.นาผลการศึกษา ทดลอง วิจัยทางการเกษตรและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทางกายภาพและสังคมมาเผยแพร่ขยายผล๔.รวบรวมและพัฒนาขยายพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจได้ศึกษา เรียนรู้ นางสาวนภัสสร อินทนา เลขที่ 2 ชั้น ม.4/8

×