คำปฏิญำณครอบครัว          1
ครอบครัวคือ..... • อุดมคติแห่งการสร้างสรรค์ของพระเจ้า • หน่วยพื้นฐานของอาณาจักรสวรรค์ (อาณาจักรแห่งความรักที่แท้จริง) •...
คำปฏิญำณครอบครัว คือ.....• กระดูก หัวใจหรือแก่นแท้ และระเบียบของครอบครัว• มาตรฐานและแก่นอันสัมบูรณ์ของธรรมนูญเพื่อการบรรลุ...
FamilyำณครอบครัVerse 1      คำปฏิญ pledge วข้อที่ 1  ① ในฐำนะเจ้ำของชอนอิลกุก ครอบครัวของเรำปฏิญำณ   โดยมีศูนย์ก...
คำปฏิญำณครอบครัวข้อที่ 2①ในฐำนะเจ้ำของชอนอิลกุก ครอบครัวของเรำปฏิญำณ โดยมีศูนย์กลำงที่ควำมรักที่แท้จริง② ด้วยกำรติดตำมรับ...
คำปฏิญำณครอบครัวข้อที่ 3① ในฐำนะเจ้ำของชอนอิลกุก ครอบครัวของเรำปฏิญำณ โดยมีศูนย์กลำงที่ควำมรักที่แท้จริง② เพื่อบรรลุถึงสี่...
คำปฏิญำณครอบครัวข้อที่ 4① ในฐำนะเจ้ำของชอนอิลกุก ครอบครัวของเรำปฏิญำณ โดยมีศูนย์กลำงที่ควำมรักที่แท้จริง② บรรลุถึงอุดมคติ...
คำปฏิญำณครอบครัวข้อที่ 5① ในฐำนะเจ้ำของชอนอิลกุก ครอบครัวของเรำปฏิญำณ โดยมีศูนย์กลำงที่ควำมรักที่แท้จริง② เพื่อพำกเพียรพยำ...
คำปฏิญำณครอบครัวข้อที่ 6① ในฐำนะเจ้ำของชอนอิลกุก ครอบครัวของเรำปฏิญำณ  โดยมีศูนย์กลำงที่ควำมรักที่แท้จริง② เพื่อกลำยเป็นค...
คำปฏิญำณครอบครัวข้อที่ 7①  ในฐำนะเจ้ำของชอนอิลกุก ครอบครัวของเรำปฏิญำณ โดยมีศูนย์กลำงที่ควำมรักที่แท้จริง② สร้ำงโลกที่สมบ...
คำปฏิญำณครอบครัวข้อที่ 8① ในฐำนะเจ้ำของชอนอิลกุก ครอบครัวของเรำปฏิญำณ  โดยมีศูนย์กลำงที่ควำมรักที่แท้จริง② ในฐำนะที่เรำเข...
เหตุผลที่เราควรศึกษาหลักการแห่งความสามัคคี             12
1. เหตุผลของกำรศึกษำหลักกำรแห่งควำมสำมัคคี1. เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดในโลกทีเป็นจริง                ่(1)ทัศน...
2.  เพื่อก่อตังระบบคุณค่าที่แท้จริง        ้(1)ระบบ   คุณค่ำ : เราจะแยะแยกว่าอะไรผิดอะไรถูกได้อย่างไร?   (ควา...
3. เพื่อการบรรลุถึงโลกสันติภาพที่เป็นหนึ่งเดียว ประชาชนปรารถนาเสรีภาพ ความเสมอภาค สันติภาพ ความสามัคคีและความสุข ความสามัค...
5. เหตุผลที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ (1) เราพยายามแก้ไขปัญหาในขณะที่เราปฏิเสธการดารงอยู่ของพระผู้สร้าง (2) แม้ว่า...
2.มนุษย์         จุดเริ่มต้นของปัญหำทั้งมวลและวิธแก้ไขก็คือ “ฉัน”                        ...
2.มนุษย์ทตกสู่บำป(1)     ี่                        ควำมขัดแย้ง ควำมเป็นปรปักษ์ กำรต่อสู้    ...
2.มนุษย์ที่ตกสู่บำป(2)               ควำมไม่รู้ทำงฝ่ำยวิญญำณ      โลกแห่งสำรัตถะ       วิญญำณ  ...
III.ศาสนาและวิทยาศาสตร์ปรัชญา:วิทยาศาสตร์กาลังพิสจน์เกี่ยวกับพระเจ้า (จุดกาเนิดของเอกภพ)             ูศาสนา: ...
(2)ศาสนาคริสต์ 1) กลายเป็นศาสนาของโลกโดยการชูธงแห่งการช่วยให้รอดของมนุษย์   2) สูญเสียพันธกิจพื้นฐานของศาสนา     ①...
④ ศาสนาคริสต์ :ไม่สามารถบรรลุถึงพันธกิจของศาสนา                       พระเจ้ำ            ...
3)  สูญเสียควำมสำมำรถในกำรลงมือปฏิบัติ (สูญเสียควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติและอำนำจในกำรโน้มน้ำว  เนื่องจำกอุดมกำรณ์ควำมคิดที...
2.วิทยำศำสตร์1)  สิ่งที่ค้นคว้ำวิจัย:บำงสิ่งทีมีตัวตน(มีรูปร่ำง)⇒ไม่มีตัวตน(ไม่มีรูปร่ำง)                ...
4.ความจาเป็นของการปรากฏขึ้นของหลักการ1.จำกทัศนะของยุคสมัยแห่งแผนกำรของพระเจ้ำ  (กำรพัฒนำด้ำนจิตวิญญำณและสติปัญญำ)    ...
2. จำกทัศนะของพระคริสตธรรมคัมภีร์      (หลักฐำนในพระคัมภีร์)① ยอห์น 16:25  “เรำได้พูดเรืองนี้กับท่ำนเป็นคำอรรถ วันห...
Vพันธกิจของหลักการ1.แก้ไขปัญหำของโลก 1) ปัญหำเกี่ยวกับกำรดำรงอยู่และ    7) ปัญหำพืนฐำนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ (นิกำยต่...
3. การบรรลุถึงโลกแห่งสันติภาพและความสามัคคี (1) บรรลุถึงอุดมคติแห่งกำรสร้ำงสรรค์ของพระเจ้ำในกำรสร้ำงครอบครัวโลก    ที่...
6. ภำพสรุปของโครงสร้ำงของหลักกำรแห่งควำมสำมัคคีและเนื้อหำสำคัญ  1. โครงสร้ำงของหลักกำรแห่งควำมสำมัคคี     ส่วนที่ 1...
「อ้ำงอิง 1」 กกำรที่ได้เปิดเผยต่อพ่อแม่ที่แท้จริง     หลั1920. 1. 6 เกิด ในบ้ำนเลขที่ 2221 ซังซำรี ทอกกอน-มยอน ชองจู-ก...
「อ้ำงอิง2」  1935. 4. 17   (อำยุ 15ปี) ได้รับบัญชำจำกสวรรค์  1935. 4. 17~1945. 8. 15 ค้นหำควำมจริงเกี่ยวกับหลักกำร ...
「อ้างอิง.3」                 มงกุฎแห่งความรุ่งเรือง  คุณพ่อได้เขียนการอธิษฐานนี้เป็นบทกวีในปี 1935 ในเวลาท...
แม้ว่ำฉันจะถูกหลอก ก็ยังคงเชื่อแม้ว่ำฉันจะถูกทรยศ ก็ยังคงให้อภัยรักหมดใจ แม้ต่อผู้ที่เกลียดเช็ดน้าตาของคุณและต้อนรับด้วยรอ...
บทกวีบทนี้ได้ถูกนำไปยังประเทศอเมริกำโดยมิชชันนำรีที่ถูกส่งออกไปยังอเมริกำในช่วงปลำยทศวรรษ 1950ในปี 2001 มีสมำชิกชำวอเมริกั...
หลักการแห่งการสร้างสรรค์          35
(สารบัญ)ส่วนที่ 1 ลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ของพระเจ้ำและเอกภพที่ถูกสร้ำงขึ้น                      ส่วนที...
บทนา(1) หลักกำรแห่งกำรสร้ำงสรรค์คืออะไร  มันคือพิมพ์เขียวของพระเจ้ำในกำรสร้ำงสรรค์มนุษย์ ชีวิตของมนุษย์ และเอกภพ  เรำต้อ...
(2)ทัศนะเกี่ยวกับพระเจ้ำ   (1) ปรัชญาโบราณ (ปรัชญากรีก)พวกเขำค้นหำเกี่ยวกับองค์ประกอบของเอกภพ โดยปรำศจำกกำรค้นหำสำรัตถะข...
5) วิทยำศำสตร์ในทุกวันนี้ (ฟิสิกส์)  แสดงให้เห็นว่ำองค์ประกอบที่เป็นเหตุท้ำยสุดของสสำรก็คือพลังงำน  ควอนตัมฟิสกส์ในช่ว...
ลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ของพระเจ้ำและเอกภพที่ถกสร้ำงขึ้น                        ู1. ลักษณะพิเศษที่เป็...
กำรรวมเป็นหนึ่งอย่ำงกลมกลืนของธรรมชำติภำยในเริ่มแรกและรูปแบบภำยนอกเริ่มแรก             พระเจ้ำ : เหตุเริ่มแรกก...
(1)    พระเจ้ำดำรงอยู่ในลักษณะพิเศษที่เป็นคู่   ธรรมชำติภำยใน ลักษณะภำยนอก      กำรรวม        ชิมจอง・คว...
(2) พระเจ้า1 รูปแบบเริ่มแรกของชิมจองและควำมรักที่แท้จริง2 รูปแบบเริ่มแรกของปัญญำ อำรมณ์และเจตจำนง และควำมจริง ควำมงำมและคว...
ลักษณะพิเศษของพระเจ้า                            ธรรมชำติ    ควำมกลมกลืน เป็นหนึ่งเดียว สัน...
「อ้างอิง1ลั」 กษณะที่ปรากฏของพระเจ้า                     ภำยใน・ภำยนอก            ลักษณะพิเศ...
「อ้างอิง .2」   ภำยในซองซัง (ธรรมชำติภำยใน)                ปัญญา – การทางานทางปัญญา; การรับรู้เข้าใจได้(คว...
「อ้ำงอิง.3」  ที่มำของคุณลักษณะอันสูงส่งของแต่ละ  บุคคล                    ซองซังภำยใน        ...
「อ้ำงอิง 4」  สำรัตถะของเอกภพคืออะไร (วัตถุสสำร? จิตวิญญำณ?)     ควำมสัมพันธ์ของธรรมชำติภำยในเริ่มแรกและรูปแบบภำยนอกเ...
「ref.5」  อะไรคืออุดมกำรณ์ควำมเป็นหนึ่งเดียว   ① คืออุดมกำรณ์ของพ่อแม่และลูก   ② พื้นฐำนของกฎแห่งเอกภพก็คือ พ่อแม่แ...
「ref.6」 อะไรคือจุดเริ่มต้นของเอกภพ (กำรค้นหำจุดเริ่มต้นของเอกภพ)    ① จุดเริ่มต้นของเอกภพคือพระเจ้ำ (กำรรวมเป็นหนึ่งข...
「ref.6」  อะไรคือจุดเริ่มต้นของเอกภพ (กำรค้นหำจุดเริ่มต้นของเอกภพ)   (1) จุดเริ่มต้นของเอกภพคือพระเจ้ำ    1. พระเจ้...
「อ้ำงอิง 7」 ทำไมเรำจึงไม่สำมำรถมองเห็นหรือรู้สึกถึงพระเจ้ำได้(1)  ทำไมเรำจึงไม่สำมำรถเห็นพระองค์? เพรำะพระองค์เป็นสิ่งที่...
「อ้ำงอิง.8」  กำรสร้ำงสรรค์? วิวัฒนำกำร?(1) มันคือกำรสร้ำงสรรค์    ทำไมจึงเป็นกำรสร้ำงสรรค์  ① ทุกสิ่งทุกอย่ำงล้วนดำ...
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Original Divine Principle Thai version
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Original Divine Principle Thai version

881 views
763 views

Published on

Thai ODP - updated (Oct, 20-2010)

Published in: Spiritual
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
881
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Original Divine Principle Thai version

 1. 1. คำปฏิญำณครอบครัว 1
 2. 2. ครอบครัวคือ..... • อุดมคติแห่งการสร้างสรรค์ของพระเจ้า • หน่วยพื้นฐานของอาณาจักรสวรรค์ (อาณาจักรแห่งความรักที่แท้จริง) • สถานที่ฝึกอบรมชิมจอง และความรักที่แท้จริงต้องได้รับการขึนทะเบียน ้ ในอาณาจักรแห่งความรักที่แท้จริง • สิ่งดารงอยูที่เป็นหัวใจสาคัญที่ซึ่งความรักของสามยุคสมัยมารวมเข้า ่ ด้วยกัน • หน่วยพื้นฐานของระเบียบสังคมและระเบียบประเทศ • เพศสัมพันธ์ทสัมบูรณ์ (ความรัก ชีวิตและสายเลือดที่แท้จริง) ี่ ความบริสุทธิ์ทางเพศ, สายเลือดที่บริสุทธิ์ และความรักที่บริสุทธิ์ดังนั้น บ้ำนเกิดเริ่มแรกชั่วนิรันดร์ของมนุษยชำติกคือ “ครอบครัวที่แท้จริง” ็ 2
 3. 3. คำปฏิญำณครอบครัว คือ.....• กระดูก หัวใจหรือแก่นแท้ และระเบียบของครอบครัว• มาตรฐานและแก่นอันสัมบูรณ์ของธรรมนูญเพื่อการบรรลุถึงชอนอิลกุก• ข่าวประเสริฐในบรรดาข่าวประเสริฐทั้งมวลที่เชื่อมต่อชีวิตของเราเข้ากับ พระเจ้า• กุญแจให้เราเปิดประตูเข้าสู่สวรรค์• พระพรในบรรดาพระพรทั้งมวลที่พระเจ้าทรงประทานแก่มนุษยชาติ• บันทึกแห่งชัยชนะของพ่อแม่ที่แท้จริงในการต่อสู้ทั้งมวลในตลอดทั้งชีวิต ของพ่อแม่ที่แท้จริง คำปฏิญำณครอบครัวมีแปดข้อ 3
 4. 4. FamilyำณครอบครัVerse 1 คำปฏิญ pledge วข้อที่ 1 ① ในฐำนะเจ้ำของชอนอิลกุก ครอบครัวของเรำปฏิญำณ โดยมีศูนย์กลำงที่ควำมรักที่แท้จริง ② เพื่อแสวงหำบ้ำนเกิดเริมแรก ่ ③ และสร้ำงอุดมคติเริ่มแรกแห่งกำรสร้ำงสรรค์ ④ อำณำจักรของพระเจ้ำบนโลกและในสวรรค์「อ้างอิง」 ① ให้ควำมสนใจ (ฉันเป็นเจ้ำของ) ② รับผิดชอบ เจ้ำของ ③ ปกป้อง ④ เลี้ยงดู อุ้มชู 4
 5. 5. คำปฏิญำณครอบครัวข้อที่ 2①ในฐำนะเจ้ำของชอนอิลกุก ครอบครัวของเรำปฏิญำณ โดยมีศูนย์กลำงที่ควำมรักที่แท้จริง② ด้วยกำรติดตำมรับใช้พระเจ้ำและพ่อแม่ที่แท้จริง③ กลำยเป็นตัวแทนครอบครัวและครอบครัวศูนย์กลำง④ เรำปฏิญำณที่จะบรรลุถึงหนทำงของบุตรชำยและบุตรสำวที่กตัญญู ในครอบครัวของ เรำ วีรชนของชำติ⑤ นักบุญของโลกและบุตรชำยบุตรสำวที่ศักดิ์สิทธิในสวรรค์และโลก ์ 5
 6. 6. คำปฏิญำณครอบครัวข้อที่ 3① ในฐำนะเจ้ำของชอนอิลกุก ครอบครัวของเรำปฏิญำณ โดยมีศูนย์กลำงที่ควำมรักที่แท้จริง② เพื่อบรรลุถึงสี่ห้วงแห่งหัวใจอันยิ่งใหญ่③ ควำมเป็นรำชำอันยิ่งใหญ่ทั้งสำม④ และห้วงแห่งครอบครัวแห่งสวรรค์ (ครอบครัวรำชวงศ์) 6
 7. 7. คำปฏิญำณครอบครัวข้อที่ 4① ในฐำนะเจ้ำของชอนอิลกุก ครอบครัวของเรำปฏิญำณ โดยมีศูนย์กลำงที่ควำมรักที่แท้จริง② บรรลุถึงอุดมคติแห่งกำรสร้ำงสรรค์ของพระเจ้ำ③ สร้ำงครอบครัวใหญ่แห่งสวรรค์และโลก④ และบรรลุถึงโลกแห่งเสรีภำพ สันติภำพ ควำมสำมัคคีและควำมสุข 7
 8. 8. คำปฏิญำณครอบครัวข้อที่ 5① ในฐำนะเจ้ำของชอนอิลกุก ครอบครัวของเรำปฏิญำณ โดยมีศูนย์กลำงที่ควำมรักที่แท้จริง② เพื่อพำกเพียรพยำยำมในทุกๆวันมุงไปสู่ ่③ กำรรวมเป็นหนึ่งของโลกฝ่ำยวิญญำณที่เป็นประธำน④ และโลกฝ่ำยเนื้อหนังที่เป็นกรรม 8
 9. 9. คำปฏิญำณครอบครัวข้อที่ 6① ในฐำนะเจ้ำของชอนอิลกุก ครอบครัวของเรำปฏิญำณ โดยมีศูนย์กลำงที่ควำมรักที่แท้จริง② เพื่อกลำยเป็นครอบครัวที่เป็นตัวแทนของพระเจ้ำและพ่อแม่ที่แท้จริง③ เรำจะสร้ำงครอบครัวที่นำมำซึ่งโชคลำภแห่งสวรรค์④ และนำพรแห่งสวรรค์ไปสู่สิ่งต่ำงๆ รอบตัวเรำ 9
 10. 10. คำปฏิญำณครอบครัวข้อที่ 7① ในฐำนะเจ้ำของชอนอิลกุก ครอบครัวของเรำปฏิญำณ โดยมีศูนย์กลำงที่ควำมรักที่แท้จริง② สร้ำงโลกที่สมบูรณ์บนพื้นฐำนของวัฒนธรรมแห่งหัวใจ③ ซึ่งมีรำกฐำนอยู่ที่สำยเลือดเริ่มแรก④ ด้วยกำรมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น 10
 11. 11. คำปฏิญำณครอบครัวข้อที่ 8① ในฐำนะเจ้ำของชอนอิลกุก ครอบครัวของเรำปฏิญำณ โดยมีศูนย์กลำงที่ควำมรักที่แท้จริง② ในฐำนะที่เรำเข้ำสู่ยุคพันธสัญญำบริบูรณ์③ เพื่อบรรลุถึงอุคมคติที่เป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้ำและมนุษยชำติในควำมรัก④ โดยมีควำมเชื่อที่สัมบูรณ์ ควำมรักที่สัมบูรณ์ กำรติดตำมที่สัมบูรณ์⑤ ด้วยกำรบรรลุถึงห้วงแห่งกำรปลดปล่อยและห้วงแห่งกำรเป็นอิสระอย่ำง บริบูรณ์ในอำณำจักรของพระเจ้ำบนโลกและในสวรรค์ 11
 12. 12. เหตุผลที่เราควรศึกษาหลักการแห่งความสามัคคี 12
 13. 13. 1. เหตุผลของกำรศึกษำหลักกำรแห่งควำมสำมัคคี1. เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดในโลกทีเป็นจริง ่(1)ทัศนะเกี่ยวกับพระเจ้ำ (ชีวิต กำรแต่งงำน ชำติ โลก เอกภพ ประวัติศำสตร์)(2)ชีวิต (จิตใจและร่ำงกำย ขัดแย้ง เผชิญหน้ำ ต่อสู) ้ ครอบครัวแตกแยก (หย่ำร้ำง ควำมสัมพันธ์นอกสมรส) โสเภณีเด็ก เอดส์ กำรศึกษำในสถำนศึกษำ แรงงำนและปัญหำด้ำนกำรจัดกำร กำรเหยียดเชื้อชำติสีผิว อุปสรรคระหว่ำงชำติ ควำมขัดแย้งทำงศำสนำ ควำมขัดแย้งด้ำนอุดมกำรณ์ (ปรัชญำ ประชำธิปไตย คอมมิวนิสต์) มลภำวะทำงสิ่งแวดล้อม กำรขำดแคลนอำหำร(3)ปัญหำเกี่ยวกับโลกฝ่ำยวิญญำณ(4)กำรดำรงอยู่และควำมสัมพันธ์ (ปัญหำพื้นฐำนของปรัชญำ) (ผู้นำทำงศำสนำ กำรเมือง เศรษฐกิจ และนักวิชำกำรได้แก้ปัญหำต่ำงๆตำม สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น แต่ยังคงไม่สำมำรถด้นพบแนวทำงแก้ไขพื้นฐำน) 13
 14. 14. 2. เพื่อก่อตังระบบคุณค่าที่แท้จริง ้(1)ระบบ คุณค่ำ : เราจะแยะแยกว่าอะไรผิดอะไรถูกได้อย่างไร? (ความดี-ความชั่ว, ความจริง- การหลอกลวง)(2) ถ้ำระบบคุณค่ำนั้นแตกต่ำงกัน ความคิด⇒การพิพากษา⇒จุดยืน⇒การตัดสินใจ⇒การกระทา⇒วิถีชีวิตจะแตกต่างกัน (ตัวอย่าง: เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้  ระบบคุณค่าต่างกัน) 14
 15. 15. 3. เพื่อการบรรลุถึงโลกสันติภาพที่เป็นหนึ่งเดียว ประชาชนปรารถนาเสรีภาพ ความเสมอภาค สันติภาพ ความสามัคคีและความสุข ความสามัคคีและโลกแห่งสันติภาพเริ่มจากที่ใด โลก ⇒ ครอบครัว ⇒ บุคคล บุคคล ⇒ ครอบครัว ⇒ โลก เริ่มจากข้าพเจ้า! การรวมเป็นหนึ่งของจิตใจและร่างกายของบุคคล (ชาย, หญิง) บรรลุถึงสันติภาพโดยการสร้างครอบครัวที่แท้จริง 4. เพื่อรู้จักตัวตนที่แท้จริงของฉัน บุคคลที่แท้จริง ลูกของพระเจ้า ฉัน? บุคคลที่จอมปลอม ลูกของซาตาน 15
 16. 16. 5. เหตุผลที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ (1) เราพยายามแก้ไขปัญหาในขณะที่เราปฏิเสธการดารงอยู่ของพระผู้สร้าง (2) แม้ว่าเราอาจจะเชื่อในพระเจ้า แต่เราเพิกเฉยต่อพระองค์ และพยายามแก้ไขปัญหาโดยมีศูนย์กลางที่ความคิดของตัวเราเอง (3) คนส่วนมากไม่ต้องการยอมรับว่าเขาเป็นมนุษย์ทตกสู่บาป ี่ 16
 17. 17. 2.มนุษย์ จุดเริ่มต้นของปัญหำทั้งมวลและวิธแก้ไขก็คือ “ฉัน” ี 1.ฉันเป็นสิ่งดำรงอยู่แบบไหน (สิ่งดำรงอยู่แห่งควำมขัดแย้ง) จิตใจที่ชั่วร้ำย จิตใจเริ่มแรก ควำมมุ่งหมำยที่ขัดแย้งกัน ชั่วร้ำย จิตใจ ดี ควำมพินำศหำยนะ 「ตั้งแต่เริ่มต้น」 × 「หลังจากเกิด」 ○(ความทุกข์ยากความปรารถนา (ความสุข ) ) ควำมไม่รู้ ควำมเขลำ กำรกระทำ กำรกระทำ กำรตกสู่ (ธรรมชำติเริ่มแรก・อุดมคติแห่งกำรสร้ำงสรร ร่ำงกำย ควำมขัดแย้ง, ควำมเป็นปรปักษ์, กำรต่อสู้ ที่ชั่วร้ำย ที่ดี บุคคลบำป โลก เศร้ำโศก ปีติ ปัญหำ ปัญหำ กำรต่อสู้ กำรต่อสู้ สันติภำพ สันติภำพ ควำมสำมัคคี ควำมสำมัคคี 17
 18. 18. 2.มนุษย์ทตกสู่บำป(1) ี่ ควำมขัดแย้ง ควำมเป็นปรปักษ์ กำรต่อสู้ กำรตกสู่บำปของมนุษย์ ควำมไม่รู้ ธรรมชำติ อุดมคติ สูญเสียไป เริ่มแรก มนุษย์เริ่มแรก อุดมคติแห่งกำรสร้ำงสรรค์ของพระเจ้ำ (ครอบครัว ชำติและโลกอุดมคติ) ( บุตรของพระเจ้ำ) 18
 19. 19. 2.มนุษย์ที่ตกสู่บำป(2) ควำมไม่รู้ทำงฝ่ำยวิญญำณ โลกแห่งสำรัตถะ วิญญำณ ・ควำมจริงเกียวกับพระเจ้ำ ่ ศำสนำ จิตใจ หัวใจของพระองค์ เจตจำนงของพระองค์ (ป ・ชีวิต(จุดเริ่มต้น ควำมมุงหมำย หลังควำมตำย) ่ ) มนุษย์ ・ควำมดีและควำมชัว ่ที่ตกสู่บำป รวม ควำมไม่รู้ทำงฝ่ำยภำยนอก เป็นหนึ่ง ควำมไม่รู้ วิญญำณ ร่ำงกำย ・ จุดกำเนิดของจักรวำล(ทำงกำยภำพ) ・ กฎธรรมชำติ วิทยำ (ก ปัญญำ ศำสตร์ เนื้อหนัง ) โลกแห่งปรำกฏกำรณ์ 19
 20. 20. III.ศาสนาและวิทยาศาสตร์ปรัชญา:วิทยาศาสตร์กาลังพิสจน์เกี่ยวกับพระเจ้า (จุดกาเนิดของเอกภพ) ูศาสนา: สอนเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในการติดตามปรนนิบติรบใช้พระเจ้า ั ั1.ศาสนา ไม่จาเป็นต้องมีศาสนาในโลกเริ่มแรก มนุษย์ที่ตกสู่บาปจาเป็นต้องมีศาสนา ปัจจุบันศาสนาอยู่ในสภาวะใด(1)ศาสนาในปัจจุบัน: ไม่สามารถบรรลุถึงความรับผิดชอบของมันได้ 1)เน้นเกี่ยวกับโลกหน้า⇒ ดาเนินชีวิตในความเป็นจริงทางฝ่ายวัตถุ 2)คาสอนที่ยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ (ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้ ) 3)ไม่รู้เกี่ยวกับเจตจานงของพระเจ้า (สูญเสียโชคลาภแห่งสวรรค์) 20
 21. 21. (2)ศาสนาคริสต์ 1) กลายเป็นศาสนาของโลกโดยการชูธงแห่งการช่วยให้รอดของมนุษย์ 2) สูญเสียพันธกิจพื้นฐานของศาสนา ① ควรจะเอาชนะเหนือความไม่รู้ของจิตใจและสอนเกียวกับแผนการของพระเจ้า : ไม่สามารถบรรลุถึงภารกิจของ ่มัน ② ต้องกลายเป็นเจ้าสาวที่สามารถต้อนรับพระผู้มาโปรด; ไม่สามารถบรรลุถึงภารกิจของมันได้ (ฉันคือเจ้าบ่าวและเธอคือเจ้าสาว) ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกได้พระเยซู พระเจ้าคือพระบิดาของเรา เราคือบุตรของพระองค์ (บุตรชายเพียงคนเดียว) เจ้าสาวและเจ้าบ่าว (ไม่สามารถสร้างครอบครัวอุดมคติได้) ⇒ จริยธรรมและคุณค่าได้ถูกทาลาย ไม่สามารถสอนเกี่ยวกับความเป็นอุดมคติของโลกของความเป็นพี่น้องได้ ③ จงเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างแห่งโลก (มัทธิว 5:13-16); ไม่สามารถบรรลุถึงภารกิจของมัน (โลกได้เข้ามาในโบสถ์ (ศาสนา) และทาให้มันกลายเป็นเรืองทางโลก) ่ 21
 22. 22. ④ ศาสนาคริสต์ :ไม่สามารถบรรลุถึงพันธกิจของศาสนา พระเจ้ำ กำรมำ พผมป. = ครั้งที่สอง อาดัม เอวา ตกสู่บาป พระเยซูกำรฟืนคืนชีพ ้ ศำสนำ พรมงคล พ่อแม่ที่แท้จริง (โลกที่ตกสู่บาป) สมรส โบสถ์แห่ง (ชอนอิลกุก) ซาตาน ความตาย ศำสนำยูดำห์ ศำสนำคริสต์ ควำมสำมัคคี ต้นมะกอกเทศที่แท้จริง (ลูกชำยคนโต) (ลูกคนที่2) (ลูกคนที่ ต้นมะกอกเทศ 3) สวนมะกอกเทศ ที่จอมปลอม ทีจอมปลอม ่โรม11:17 : พระผู้มำโปรดเสด็จมำและตัดต้นมะกอกเทศป่ำและต่อกิงของพวกเขำเข้ำกับต้นมะกอกเทศที่แท้จริง ่ ท่ำนไม่สำมำรถได้รบกำรช่วยให้รอด(กำรเกิดใหม่) จำกศำสนำโดยกำรเชื่อในศำสนำนั้น ั ท่ำนจะได้รบกำรช่วยให้รอดโดยผ่ำนพรมงคลสมรส(ควำมรักที่แท้จริง) ั โดยกำรเชื่อ(ติดตำมปรนนิบัตรรับใช้)ในพระผู้มำโปรด(พ่อแม่ที่แท้จริง) 22
 23. 23. 3) สูญเสียควำมสำมำรถในกำรลงมือปฏิบัติ (สูญเสียควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติและอำนำจในกำรโน้มน้ำว เนื่องจำกอุดมกำรณ์ควำมคิดที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของมัน)4) กลำยเป็นศำสนำแห่งพิธีกรรมและประเพณีปฏิบัติ (สูญเสียควำมเข้ำใจในทิศทำงเกี่ยวกับแผนกำรของพระเจ้ำ)5) กลำยเป็นเครื่องมือเพื่อกำรดำเนินชีวต ิ (ไม่สนใจในกำรทำให้อุดมคติของพระเจ้ำกลำยเป็นจริง)6) สูญเสียจิตวิญญำณของโบสถ์ในยุคเริมแรก ่ (สูญเสียไฟแห่งกำรปฏิรูปทำงศำสนำ) 23
 24. 24. 2.วิทยำศำสตร์1) สิ่งที่ค้นคว้ำวิจัย:บำงสิ่งทีมีตัวตน(มีรูปร่ำง)⇒ไม่มีตัวตน(ไม่มีรูปร่ำง) ่2) เผชิญกับอุปสรรคต่ำงๆ3) ชีวิตของมนุษย์มีควำมสะดวกสบำยมำกขึ้นเนื่องจำกกำรพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์ แต่ก็ยังคงตกอยู่ในควำมทุกข์ยำกควำมหำยนะโดยกำรมองข้ำมคุณค่ำของมนุษย์ 24
 25. 25. 4.ความจาเป็นของการปรากฏขึ้นของหลักการ1.จำกทัศนะของยุคสมัยแห่งแผนกำรของพระเจ้ำ (กำรพัฒนำด้ำนจิตวิญญำณและสติปัญญำ) พระเจ้ำ ควำมสมบูรณ์ พระคำใหม่หลักกำร) คำสอน (ขั้นบริบรณ์ ู พระเยซู กฎ (พันธสัญญำบริบูรณ์) ขั้นเติบโต เครื่องบูชำ (พันธสัญญำใหม่) เรือ (พันธสัญญำเดิม) ขั้นเกิด 1600 400 400 1600 2000 อำดัม-เอวำ มนุษย์ โนอำห์ อับรำฮัม โมเสส กำรมำ ที่ตกสู่บำป พระเยซู ครั้งที่สอง (ห้วงที่ปรำศจำก หลักกำร) 25
 26. 26. 2. จำกทัศนะของพระคริสตธรรมคัมภีร์ (หลักฐำนในพระคัมภีร์)① ยอห์น 16:25 “เรำได้พูดเรืองนี้กับท่ำนเป็นคำอรรถ วันหนึ่งเรำจะไม่พูดกับท่ำนเป็นคำอรรถอีก แต่ ่ เรำจะบอกท่ำนถึงเรื่องพระบิดำอย่ำงแจ่มแจ้ง”② ยอห์น 16:12 : “เรำยังมีหลำยสิ่งที่จะบอกแก่ท่ำนทั้งหลำย แต่เดี๋ยวนี้ท่ำนยังรับไว้ไม่ได้”③ ยอห์น 16:13 : “เมื่อพระวิญญำณแห่งควำมจริงจะเสด็จมำแล้วพระองค์จะนำท่ำนทั้งหลำยไปสู่ควำม จริงทั้งมวล เพรำะพระองค์จะไม่ทรงตรัสโดยพลกำร แต่พระองค์จะตรัสในสิ่งที่ พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่ำนทั้งหลำยรู้เรื่องถึงสิ่งทีจะเกิดขึ้นนั้น” ่④ วิวรณ์ 10:10-11 : "เจ้ำต้องพยำกรณ์อีก เกี่ยวกับชนชำติทั้งหลำย บรรดำประชำชำติ ภำษำและกษัตริย์"⑤ ลูกำ 5:38 : “น้ำองุ่นหมักใหม่ต้องใส่ในถุงหนังใหม่” 26
 27. 27. Vพันธกิจของหลักการ1.แก้ไขปัญหำของโลก 1) ปัญหำเกี่ยวกับกำรดำรงอยู่และ 7) ปัญหำพืนฐำนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ (นิกำยต่ำงๆ) ้ ควำมสัมพันธ์ 8) ปัญหำเกี่ยวกับโลกฝ่ำยวิญญำณ (ชีวิตหลังควำมตำย) 2) ปัญหำครอบครัวและเยำวชน 9) ปัญหำด้ำนอุดมกำรณ์ (ประชำธิปไตย คอมมิวนิสต์) 3) กำรเหยียดเชื้อชำติสีผิว 10) ระบบคุณค่ำที่แท้จริง 4) กำรโต้แย้งกำรต่อสู้ทำงศำสนำ 5) ปัญหำกำรแบ่งเขตแดนของชำติต่ำงๆ 6) โรคเอดส์2.สร้ำงระบบคุณค่ำที่แท้จริง 1) เข้ำใจหนทำงทีถูกต้องในกำรมองพระเจ้ำ ่ 2) เปิดเผยเกี่ยวกับโลกฝ่ำยวิญญำณอย่ำงชัดเจน (ปัญหำของชีวิตหลังควำมตำย) 3) เข้ำใจพ่อแม่ที่แท้จริงอย่ำงชัดเจน 4) เข้ำใจอย่ำงชัดเจนว่ำมนุษย์นนตกสูบำป ั้ ่ 5) เข้ำใจอย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับกำรแก้ไขโดยผ่ำนกำรชดใช้ 6) เข้ำใจในส่วนควำมรับผิดชอบของมนุษย์อย่ำงชัดเจน 27
 28. 28. 3. การบรรลุถึงโลกแห่งสันติภาพและความสามัคคี (1) บรรลุถึงอุดมคติแห่งกำรสร้ำงสรรค์ของพระเจ้ำในกำรสร้ำงครอบครัวโลก ที่เป็นหนึ่งเดียวแห่งสววรค์และโลก (สร้ำงครอบครัวแห่งสวรรค์) 1) บรรลุถึงอุดมคติของครอบครัวทีแท้จริงโดยมีศูนย์กลำงที่พ่อแม่ที่แท้จริง ่ (เพศสัมพันธ์ที่สัมบูรณ์ ควำมบริสุทธิ์ที่สัมบูรณ์, อวัยวะเพศที่สัมบูรณ์) 2) เปิดเผยให้เห็นถึงพื้นฐำนของประชำธิปไตยและคอมมิวนิสต์ สร้ำงโลกแห่งควำมสำมัคคีและสันติภำพขึ้น 3) ศำสนำและวิทยำศำสตร์ (กำรรวมเป็นหนึ่งของอุดมกำรณ์ควำมคิด) 4) แก้ไขปัญหำพื้นฐำนด้วยพระคัมภีร์ไบเบิ้ล (กำรรวมเป็นหนึ่งของนิกำยและศำสนำต่ำงๆ) 5) นำมนุษยชำติไปสู่โลกใหม่ (สร้ำงครอบครัวแห่งเอกภพที่เป็นหนึ่งเดียวที่รวมสวรรค์และโลกเข้ำด้วยกัน) (2) แก้ไขแผ่นดินบ้ำนเกิดของพระเจ้ำ (ชอนอิลกุก , มนุษยชำติทั้งหมดกลำยเป็นครอบครัวทีรับพร) ่ ① รู้เกี่ยวกับพระเจ้ำอย่ำงชัดเจน ④ รู้อย่ำงชัดเจนว่ำเรำคือมนุษย์ที่ตกสู่บำป (คนบำป) ② รู้เกี่ยวกับโลกฝ่ำยวิญญำณอย่ำงชัดเจน ⑤ รู้อย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับกำรแก้ไขโดยกำรชดใช้ ③ รู้เกี่ยวกับพ่อแม่ที่แท้จริงอย่ำงชัดเจน ⑥ รู้อย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับส่วนแห่งควำมรับผิดชอบของมนุษย์4. สร้างตัวตนที่แท้จริงของฉันขึ้นมา แสดงเห็นถึงสถำนะของมนุษย์เริ่มแรกและมนุษย์ที่ตกสู่บำป 28
 29. 29. 6. ภำพสรุปของโครงสร้ำงของหลักกำรแห่งควำมสำมัคคีและเนื้อหำสำคัญ 1. โครงสร้ำงของหลักกำรแห่งควำมสำมัคคี ส่วนที่ 1 – บทนำ – บทที่ 7 มี 13 บท 568 น.(ภำคภำษำเกำหลี) ส่วนที่ 2 – บทนำ – บทที่ 6 2. เนื้อหำสำคัญ หลักกำรแห่ง ยุคสุดท้ำย พระผู้มำโปรด คริสตวิทยำ กำรสร้ำงสรรค์ พระเยซูคือใคร? ภำรกิจของพระองค์คืออะไร? กำรฟื้นคืนชีพ กำรช่วยให้รอด=กำรแก้ไข กำรกำหนดไว้ กำรเกิดใหม่และตรีเอกำนุภำพ กำรตกสู่บำป บทนำ ล่วงหน้ำ กำรเสด็จมำครังที่สอง ้ : เมื่อไหร่ อย่ำงไร ที่ไหน ของมนุษย์ หลักกำรแห่ง แผนกำรสำหรับกำรฟื้นคืนชีพ เมสสิยำห์=พระคริสต์แห่งกำรมำครั้งที่สอง=พระผู้ช่วยให้รอด กำรแก้ไข กำรเตรียมสำหรับกำรเสด็จมำ = พ่อแม่ที่แท้จริง (พรมงคลสมรส=กำรเกิดใหม่) ครั้งที่สองของพระผูมำโปรด ้ พ่อแม่ที่แท้จริงแห่งสวรรค์และโลกและมนุษยชำติพระคริสตธรรมคัมภีร์ พันธสัญญำเดิม(39 เล่ม) -ซำมูเอล 9:6 เมสสิยำห์= พระเยซู พันธสัญญำใหม่(27 เล่ม) -วิวรณ์ 22:14 เมสสิยำห์.=พระคริสต์แห่งกำรเสด็จมำครั้งที่สอง ควำมมุ่งหมำยอันสูงสุดของพระคริสตธรรมคัมภีร: ต้อนรับพระผู้มำโปรด ์ ควำมมุ่งหมำยสูงสุดของหลักกำร:ต้อนรับพระผู้มำโปรด ต้อนรับกำรสอนของพระองค์ เชื่อและติดตำม รับใช้พระผู้มำโปรด กลำยเป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้ำและบรรลุถงควำมมุงหมำยแห่งกำรสร้ำงสรรค์ ึ ่ หลักกำรแห่งควำมสำมัคคีนนไม่ใช่คำสอนของโบสถ์แห่งควำมสำมัคคี ั้ แต่มันเป็นหลักกำรและหนทำงแห่งสวรรค์ที่มนุษยชำติต้องรู้และดำเนินชีวิตตำม 29
 30. 30. 「อ้ำงอิง 1」 กกำรที่ได้เปิดเผยต่อพ่อแม่ที่แท้จริง หลั1920. 1. 6 เกิด ในบ้ำนเลขที่ 2221 ซังซำรี ทอกกอน-มยอน ชองจู-กุน พยองอันบุค-โด ประเทศเกำหลี1935 (อำยุ 15 ปี) ในเช้ำวันอีสเตอร์ ได้รับคำบัญชำจำกสวรรค์1945 เสร็จสิ้นกำรเตรียมตัวและกำรเปิดเผยหลักกำรแห่งสวรรค์ก่อนกำรปลดปล่อยเป็นเอกรำชของเกำหลี〇 ชัยชนะในกำรต่อสู้กับซำตำนนับพันล้ำนทังในสวรรค์และโลก, ได้รับกำรยอมรับจำกสวรรค์ (ตรำประทับ), ้ ได้มำสู่โลกนี้และได้ประกำศพระคำทีให้ชีวิต ่〇 ควำมยำกลำบำกในกำรค้นพบหลักกำร : ยำกยิ่งกว่ำกำรงมหำเม็ดทรำยที่เฉพำะเจำะจงจำกก้นมหำสมุทรแปซิฟิก〇 กำรพบพระผู้มำโปรด(พ่อแม่ที่แท้จริง): ยำกยิงกว่ำกำรตกปลำที่เฉพำะเจำะจงตัวหนึงในมหำสมุทรแปซิฟิก ่ ่〇 หลักกำรคือ ระเบิดปรมำณูแห่งควำมรักที่แท้จริง, ระเบิดปรมำณูแห่งชีวิตนิรนดร์, พระคำแห่งกำรช่วยให้รอด, ั พระคำแห่งชีวิตนิรนดร์, พระคำแห่งควำมสำมัคคี, พระคำแห่งสันติภำพและพระคำแห่งพระพรที่ได้ปรำกฏขึน ั ้ ในศตวรรษที่ 20 ลักษณะของหลักกำร: กำรได้รับกำรเปิดเผยควำมจริงจำกพระเจ้ำโดย สิ้นเชิง (เอกสำร Χ, สมอง Χ) 30
 31. 31. 「อ้ำงอิง2」 1935. 4. 17 (อำยุ 15ปี) ได้รับบัญชำจำกสวรรค์ 1935. 4. 17~1945. 8. 15 ค้นหำควำมจริงเกี่ยวกับหลักกำร 1945~1952 เผยแพร่หลักกำร 1952. 5.10 ต้นฉบับของ “หลักกำร” (เป็นพยำนใน พูซำน, แทกู และโซล) 1954. 5. 1 ก่อตั้ง HSA-UWC ในโซล 1957. 8. 15 คำอธิบำยหลักกำร (Explanation of the Divine Principle) 1966. 5. 1 อรรถำธิบำยหลักกำร (Exposition of the Divine Principle) 2008. 9. 1 หลักกำรเริ่มแรก (Original Divine Principle) (คุณพ่อได้พูดถึงหลังงำนฉลอง Heavenly Parentism) 2008.10.10 เริ่มกำรอบรม หลักกำรเริ่มแรก (คิงกำร์เด้น, ฮำวำย) ได้เปิดเผยปรัชญำควำมคิดแห่งควำมสำมัคคี (Unification Thought) และ ทฤษฎีชัยชนะเหนือลัทธิคอมมิวนิสต์ (Victory over Communism Theory) บนพื้นฐำนของ หลักกำร 31
 32. 32. 「อ้างอิง.3」 มงกุฎแห่งความรุ่งเรือง คุณพ่อได้เขียนการอธิษฐานนี้เป็นบทกวีในปี 1935 ในเวลาที่ท่านมีอายุ 15 ปี ในส่วนแรกของหนังสือจะมีโคลงนี้อยู่ คุณพ่อเขียนเอาไว้ว่า : “ข้าพเจ้าได้พบกับพระเยซูในเช้าวันอีสเตอร์ ในเวลาที่ข้าพเจ้ามีอายุ 15 ปี นับจากวันนั้น ข้าพเจ้าได้เดินในหนทางนี้ ติดตามคาสั่งของสวรรค์เพื่อบรรลุถึงเจตจานงของพระเจ้า” เมื่อฉันสงสัยผู้อื่น ฉันรู้สึกเจ็บปวด เมื่อฉันพิพำกษำผู้อื่น มันมิอำจทำนทนได้ เมื่อฉันเกลียดผู้อื่น ชีวิตฉันก็ไร้คุณค่ำ แต่ถำฉันเชื่อ ฉันกลับถูกหลอก ้ ถ้ำฉันรักฉันกลับถูกทรยศ คืนนี้ช่ำงทุกข์โศกและทรมำน กุมศีรษะในมือฉัน ฉันผิดด้วยหรือ ใช่ ฉันผิด 32
 33. 33. แม้ว่ำฉันจะถูกหลอก ก็ยังคงเชื่อแม้ว่ำฉันจะถูกทรยศ ก็ยังคงให้อภัยรักหมดใจ แม้ต่อผู้ที่เกลียดเช็ดน้าตาของคุณและต้อนรับด้วยรอยยิ้มแด่ผู้ทไม่รู้จักสิ่งใด นอกจากความหลอกลวง ี่และแด่ผู้ททรยศได้โดยไม่สานึกเสียใจ ี่โอ้ ข้าแต่พระองค์ ความเจ็บปวดแห่งความรักดูมือฉันซิ วางมือท่านแนบอกฉันหัวใจของฉันกาลังระเบิด ช่างปวดร้าวอะไรเช่นนั้นแต่เมื่อฉันรักผู้ที่ต่อต้าน ฉันก็ได้รบชัยชนะ ัถ้าท่านได้ทาสิ่งเดียวกันนี้ ฉันก็จะมอบมงกุฎแห่งความรุ่งเรืองแก่ท่าน 1935 ซัน เมียง มูน 33
 34. 34. บทกวีบทนี้ได้ถูกนำไปยังประเทศอเมริกำโดยมิชชันนำรีที่ถูกส่งออกไปยังอเมริกำในช่วงปลำยทศวรรษ 1950ในปี 2001 มีสมำชิกชำวอเมริกันคนหนึ่งได้อ่ำนบทกวีบทนี้และรู้สึกประทับใจมำกเขำจึงส่งบทกวีนี้ไปยังสมำคมนักกวีนำนำชำติ (International Poet Association/ABBR)คณะกรรมกำรตัดสินบทกวีที่เป็นผลงำนชิ้นเอกนำนำชำติที่มีชื่อเสียงที่สุดของสมำคมนักกวีนำนำชำติได้ตัดสินโดยใช้เกณฑ์กำรตัดสิน 9 ประเด็นบทกวีนี้ได้ถูกเลือกให้เป็นบทกวีที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ และได้ถูกเผยแพร่ในวำรสำรประจำปีของสมำคมนักกวีนำนำชำติในปี 2002 บทกวีบทนี้ได้ถูกนำมำอ่ำนและแสดงในงำนประชุมของสมำคมนักกวีนำนำชำติ ในเมืองออลำนโด รัฐฟลอริด้ำถ้วยรำงวัลและเหรียญรำงวัลถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ ชอนจองกุงเกณฑ์กำรตัดสิน 9 ข้อ(1) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (2) ที่มำ (3) สไตล์กำรเขียน (4) หัวข้อ 5) กำรคัดเลือกวลีและคำศัพท์ (6) ควำมสอดคล้อง (7) ควำมต่อเนื่อง (8) หลักเหตุผล (9) ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจและวิเครำะห์ 34
 35. 35. หลักการแห่งการสร้างสรรค์ 35
 36. 36. (สารบัญ)ส่วนที่ 1 ลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ของพระเจ้ำและเอกภพที่ถูกสร้ำงขึ้น ส่วนที่ 4 คุณค่ำเริ่มแรก(1) ลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ของพระเจ้ำ (1) กระบวนกำรและมำตรฐำนในกำรกำหนดคุณค่ำเริ่มแรก(2) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพระเจ้ำและเอกภพ (2) อำรมณ์ ปัญญำและเจตจำนงเริ่มแรก; ควำมงำม ควำมจริงและ ควำมดีเริ่มแรกส่วนที่ 2 พลังงำนปฐมภูมิสำกล, ปฏิกิริยำกำรให้และกำรรับและพื้นฐำนสี่ตำแหน่ง (3) ควำมรักและควำมงำม, ควำมดีและควำมชั่ว, ควำมชอบธรรมและ(1) พลังงำนปฐมภูมิสำกล ควำมไม่ ชอบธรรม(2) ปฏิกิริยำกำรให้และกำรรับ ส่วนที่ 5 กระบวนกำรของกำรสร้ำงสรรค์ของเอกภพและช่วงเวลำของกำร(3) พื้นฐำนสี่ตำแหน่งที่บรรลุควำมมุ่งหมำยกรรม เติบโตสำม ตำแหน่ง โดยปฏิกิริยำจุดเริ่มต้น-กำรแบ่ง-กำรรวม (1) กระบวนกำรของกำรสร้ำงสรรค์เของอกภพ(4) พระเจ้ำผู้ทรงดำรงอยู่ทุกหนทุกแห่ง (2) ช่วงระยะเวลำของกำรเติบโตของกำรสร้ำงสรรค์(5) กำรทวีคูณของชีวิต(6) เหตุผลที่สรรพสิ่งทั้งมวลประกอบด้วยลักษณะ ส่วนที 6 โลกที่เป็นแก่นสำรที่มองไม่เห็นและโลกที่เป็นแก่นสำรที่มองไม่เห็นพิเศษที่เป็นคู่ (1) โลกที่เป็นแก่นสำรที่มองไม่เห็นและโลกที่เป็นแก่นสำรที่มองเห็นได้ส่วนที่ 3 ควำมมุ่งหมำยแห่งกำรสร้ำงสรรค์ (2) ตำแหน่งของมนุษย์ในเอกภพ(1) ควำมมุ่งหมำยของกำรสร้ำงสรรค์ของเอกภพ (3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวตนฝ่ำยเนื้อหนังและตัวตนฝ่ำยวิญญำณ(2) กรรมที่ดีสำหรับควำมปีติของพระเจ้ำ 36
 37. 37. บทนา(1) หลักกำรแห่งกำรสร้ำงสรรค์คืออะไร มันคือพิมพ์เขียวของพระเจ้ำในกำรสร้ำงสรรค์มนุษย์ ชีวิตของมนุษย์ และเอกภพ เรำต้องรู้จักพระเจ้ำเพื่อที่เรำจะรู้เกี่ยวกับชีวิตและเอกภพ 1) จะดำเนินชีวิตที่ดีได้อย่ำงไร (พิมพ์เขียว) สรรพสิ่ง –ใช้อย่ำงไร (ใช้ตำมแผน) - 100V, 220V มนุษย์ – ดำเนินชีวิตอย่ำงไร (ดำเนินชีวิตตำมหลักกำรแห่งกำร สร้ำงสรรค์) 2) ควำมมุ่งหมำยถูกกำหนดขึ้นเมื่อไหร่ สรรพสิ่ง – เมื่อมันถูกสร้ำงขึ้นในโรงงำน (พิมพ์เขียว) มนุษย์ – ในเวลำของกำรสร้ำงสรรค์ (หลักกำรแห่งกำรสร้ำงสรรค์) 3) คนที่ดำเนินชีวิตที่ดี – คือผู้ที่ดำเนินชีวิตตำมหลักกำรแห่งกำรสร้ำงสรรค์ คนที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตทีดี – คือผู้ที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตตำมหลักกำรแห่งกำร ่ สร้ำงสรรค์ (คนที่ผิดปกติ คนที่มีโรคร้ำยแรงบำงอย่ำง) หลักกำรแห่งควำมสำมัคคีไม่ใช่ทฤษฎี แต่เป็นหลักกำรที่แท้จริงที่คนทั้งหลำยต้องใช้ในกำรดำเนินชีวิต 37
 38. 38. (2)ทัศนะเกี่ยวกับพระเจ้ำ (1) ปรัชญาโบราณ (ปรัชญากรีก)พวกเขำค้นหำเกี่ยวกับองค์ประกอบของเอกภพ โดยปรำศจำกกำรค้นหำสำรัตถะของวัตถุสสำร ① เธลิส – น้ำ ⑤ พิธำกอรัส (นักคณิตศำสตร์) – หมำยเลข ② Anaximander – สิ่งทีไร้ขอบเขต ่ ⑥ Parmenides – ทุกสิ่งดำรงอยู่ ③ Anaximene – อำกำศ ⑦ Empedocles – อำกำศ ไฟ ดิน น้ำ ④ Heraclitus – ไฟ ⑧ อริสโตเติล – pure form, no matter (2) ปรัชญาตะวันออก : ปรัชญา ลี่-ชี่ มอง ชี่ เป็นแก่นสำรของเอกภพ พลังงำน(ชี่) – หยิน, หยำง โลหะ,ไม้,น้ำ,ไฟ,ดิน – ธำตุทั้งห้ำชนิด (3) ความขัดแย้งของหลักปรัชญาในยุคกลาง เหตุเริ่มแรกของเอกภพ (กำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำ) สำรัตถะของเอกภพ (วิญญำณหรือวัตถุ (4) ยุคใหม่ จิตวิญญำณ (โลกประชำธิปไตย) จิตนิยม (โลกเสรีประชำธิปไตย) วัตถุ (โลกคอมมิวนิสต์) วัตถุนิยม 38
 39. 39. 5) วิทยำศำสตร์ในทุกวันนี้ (ฟิสิกส์) แสดงให้เห็นว่ำองค์ประกอบที่เป็นเหตุท้ำยสุดของสสำรก็คือพลังงำน ควอนตัมฟิสกส์ในช่วงหลังๆจะสำมำรถค้นหำแหล่งกำเนิดพลังงำนนี้ ิ6) พระเจ้ำดำรงอยู่หรือไม่ พระองค์ทรงดำรงอยู่อย่ำงไร (กำรถกเถียงระหว่ำงกำรดำรงอยู่และไม่ดำรงอยู่, กำรถกเถียง ในคุณสมบัติของพระเจ้ำ อะไรคือลักษณะพิเศษของพระองค์ และเรำจะรูสิ่งเหล่ำนั้นได้อย่ำงไร ้ (เรำสำมำรถรู้จักสิ่งเหล่ำนั้นได้โดยผ่ำนสิ่งทีเรำเห็น) ่7) ทัศนะเกี่ยวกับกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำที่มีมำก่อนนั้นไม่สำมำรถอธิบำยได้อย่ำงชัดเจน ควำมรัก ควำมดี อะไรคือตัวกำหนดชีวิต/ควำมตำย โชคลำภ/เครำะห์ร้ำย กำรพิพำกษำ พระเจ้ำทีสัมบูรณ์ เป็นหนึ่งเฉพำะตัว ไม่เปลี่ยนแปลง นิรันดร์ ่ ① ปฐมกำล 1:27:พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์ขึ้นตำมพระฉำยำของพระองค์ (มันไม่ค่อยชัดเจนว่ำเรำมีอะไรที่คล้ำยคลึงกับพระเจ้ำจริงๆ) ② ปโลตินัส(Plotinus) : แรงผลักดันและควำมมุ่งหมำยในกำรสร้ำงสรรค์นั้นไม่ชัดเจน8) ทัศนะเกี่ยวกับพระเจ้ำในหลักกำรแห่งควำมสำมัคคีนั้นชัดเจน 39
 40. 40. ลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ของพระเจ้ำและเอกภพที่ถกสร้ำงขึ้น ู1. ลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ของพระเจ้า〇อพยพ 3:14:พระเจ้ำทรงดำรงอยู่ด้วยตัวของพระองค์เอง〇โรม1:20: อำนำจของพระเจ้ำและพระเจ้ำนั้นรับรู้ได้ในสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้ำงสรรค์ ขึ้น (นี่คือกฎทั่วไป) กฎของเหตุและผล กฎของกำรดำรงอยู่ กฎแห่งควำมเหมือน เหตุ (ศิลปิน) พระเจ้ำ สรรพสิ่ง ผล (ผลงำน) สร้ำงสรรค์ โรม1:20 (กฎทั่วไป) 40
 41. 41. กำรรวมเป็นหนึ่งอย่ำงกลมกลืนของธรรมชำติภำยในเริ่มแรกและรูปแบบภำยนอกเริ่มแรก พระเจ้ำ : เหตุเริ่มแรกกำรรวมเป็นหนึ่งอย่ำงกลมกลืนของลักษณะที่เป็น (ผู้สร้ำง เป็นสิ่งดำรงอยู่ที่สัมบูรณ์ เป็นหนึ่งเดียว)ชำยเริ่มแรกและลักษณะที่เป็นหญิงเริ่มแรก ธรรมชำติ ภำยใน O รูปแบบตำแหน่งของประธำนที่มีลักษณะที่เป็นชำย ภำยนอก พลังงำนปฐมภูมิสำกล ชิมจอง ควำมรักที่แท้จริง หยำง หยิน (ควำมสำมำรถ)พระเจ้ำ (บุคลิกลักษณะ) ลักษณะพิเศษ พลังงำนที่ไม่มีขอบเขตจำกัด O จิตวิญญำณที่ไม่สิ้นสุด ธรรมชาติภายใน หยำง หยิน รูปแบบภายนอก มนุษย์ จิตใจ ชำย หญิง ร่ำงกำย สัตว์ จิตใจ ตัวผู้ ตัวเมีย ร่ำงกำย สรรพสิ่ง พืช จิตใจ เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย ร่ำงกำยสร้ำงสรรค์ โมเลกุล ธรรมชำติชี้นำ อิอนบวก อิออนลบ สสำร (อะตอม) โรม1:20 ธรรมชำติชี้นำ สสำร อะตอม นิวเคลียส อิเล็กตรอน(กฎทั่วไป) (อนุภำด) อนุภำค ธรรมชำติชี้นำ ธรรมชำติหยำง ธรรมชำติหยิน พลังงำน ประธำน, ภำยใน, กรรม, ภำยนอก, ควำมสัมพันธ์ สำเหตุ แนวดิ่ง, ประธำน กรรม ผลลัพธ์, แนว มองเห็นไม่ได้ ภำยใน ภำยนอก รำบ,มองเห็นได้ ควำมสัมพันธ์ของธรรมชำติภำยในเริ่มแรกและลักษณะภำยนอกเริ่มแรกของพระเจ้ำ ⇒ ธรรมชำติเดียวกันโดยสิ้นเชิง(ร่ำงที่รวมเป็นหนึ่ง) น้ำ, ไอน้ำ และน้ำแข็ง = H2O ⇒ ทฤษฎีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ = ทฤษฎี ‘ควำมเป็นหนึ่งเดีย41 ว’
 42. 42. (1) พระเจ้ำดำรงอยู่ในลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ ธรรมชำติภำยใน ลักษณะภำยนอก กำรรวม ชิมจอง・ควำมรักทีแท้จริง・บุคลิกลักษณะ ่ หลักกำร・กฎ・ระเบียบ กำรรวม เพศสัมพันธ์ที่สัมบูรณ์ (Absolute sex) หยำง หยิน กำรรวมอย่ำงกลมกลืน ประธำนที่มีลักษณะที่ พระบิดำ เป็นชำย ชำย หญิง ชิมจอง・ควำมรักทีแท้จริง・บุคลิกลักษณะ ่ กำรรวม หลักกำร・กฎ・ระเบียบ (ผูชำย) (ผูหญิง) ้ ้ เพศสัมพันธ์ที่สัมบูรณ์ (Absolute sex)○ พระเจ้ำคือพระบิดำของฉัน, พ่อแม่ของฉัน (ชิมจอง, ควำมรักที่แท้จริง, บุคลิกลักษณะ, เพศสัมพันธ์ที่สัมบูรณ์)○ ฉันเป็นบุตรของพระเจ้ำ (ชิมจอง, ควำมรักทีแท้จริง, บุคลิกลักษณะ, เพศสัมพันธ์ที่สัมบูรณ์) ่ ⇒ติดตำมปรนนิบัติรับใช้ด้วยหัวใจที่เป็นหนึงเดียว ไม่เป็นเพียงแค่เฉพำะแต่ในควำมคิด ่ 42
 43. 43. (2) พระเจ้า1 รูปแบบเริ่มแรกของชิมจองและควำมรักที่แท้จริง2 รูปแบบเริ่มแรกของปัญญำ อำรมณ์และเจตจำนง และควำมจริง ควำมงำมและควำมดี3 เป็นจุดเริ่มต้นของหลักกำร กฎและระเบียบ4 เป็นร่ำงเริ่มแรกของ absolute sex เป็นรำกของควำมรักที่แท้จริง ชีวิตที่แท้จริงและ สำยเลือดที่แท้จริง5 เป็นประธำนของมโนธรรม6 เป็นร่ำงเริ่มแรกของชีวิต (รำก)7 สัมบูรณ์ เป็นหนึ่งเฉพำะตัว ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นนิรันดร์ และดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่ง ดำรงอยู่ที่ดำรงอยู่ทุกหนแห่งดำรงอยู่ในฐำนะจิตวิญญำณที่ไม่มีขอบเขตจำกัดที่มีพลังอำนำจที่ไม่มีขอบเขต จำกัด(ร่ำงเริ่มแรกของพลังอำนำจ) 43
 44. 44. ลักษณะพิเศษของพระเจ้า ธรรมชำติ ควำมกลมกลืน เป็นหนึ่งเดียว สันติภำพ1สัมบูรณ์ เป็นหนึ่งเฉพำะตัว ไม่เปลี่ยนแปลง นิรนดร์ ั ที่สงบนิ่ง2หัวใจหนึ่งเดียว ร่ำงกำยหนึงเดียว อุดมคติหนึ่งเดียว ่ ธรรมชำติที่ กระตือรือร้น ควำมกลมกลืน เป็นหนึ่งเดียว สันติภำพแก่นหนึ่งเดียว3เจ้ำของที่สัมบูรณ์แห่งควำมศรัทธำ ควำมรัก และ ธรรมชำติ ควำมกลมกลืน เป็นหนึ่งเดียว สันติภำพควำมเชื่อฟังที่สัมบูรณ์ ที่บริสุทธิ์4ควำมรัก ชีวิต สำยเลือดที่แท้จริง ครอบครัวที่แท้จริง ธรรมชำติแห่ง ควำมกลมกลืน เป็นหนึ่งเดียว สันติภำพ ควำมรัก 44
 45. 45. 「อ้างอิง1ลั」 กษณะที่ปรากฏของพระเจ้า ภำยใน・ภำยนอก ลักษณะพิเศษร่วม หยำง・หยิน ที่เป็นสำกล รูปแบบ สรรพสิงสร้ำงสรรค์ทงมวล ่ ั้ ลักษณะพิเศษ เฉพำะตัว ธรรมชำติเฉพำะตัว พระเจ้ำ ①ลักษณะพิเศษที่เป็นปัจจัยสำคัญของพระเจ้ำ (แก่นของธรรมชำติภำยใน) ชิมจอง :ควำมรักทีแท้จริง ่ ②รำกของควำมรักทีแท้จริงของพระเจ้ำ ่ (บุคลิกลักษณะ) ③แก่นของบุคลิกลักษณะของพระจ้ำธรรมชำติที่ศักดิ์สิทธิ์ Logos (พระวำทะ) : เหตุผล-กฎ กำรทำงำน เหตุผล = ควบคุมตนเอง ธรรมชำติ กฎเกณฑ์ = จำเป็น, ข้อบังคับ ควำมสำมำรถ ควำมสำมำรถแห่งกำรสร้ำงสรรค์ : เป็นพื้นฐำนแห่งกำรสร้ำงสรรค์ของพระเจ้ำ คือชิมจอง (ควำมรักที่แท้จริง) ต้องเหมือนกับชิมจอง (ควำมรักที่แท้จริง) ควำมสัมพันธ์ร่วม : ปฏิกิริยำจุดเริ่มต้น – กำรแบ่ง – กำรรวม ฐำนสี่ตำแหน่ง (โครงสร้ำง) 45
 46. 46. 「อ้างอิง .2」 ภำยในซองซัง (ธรรมชำติภำยใน) ปัญญา – การทางานทางปัญญา; การรับรู้เข้าใจได้(ความสามารถในการรับรู) ้ การรับรู้ได้: ความสามารถในการรับรู้โดยผ่านสัมผัสทั้งห้า (การรับรูโดยสัญชาตญาณ) ้ ซองซังภายใน มีตรรกะ : ความสามารถในการพิจารณาสืบหาหลักการโดยผ่านสามัญ (ส่วนที่เป็นหน้าที่ สานึก การทางาน) มีเหตุผล : ความสามารถในการถามและรู้เกี่ยวกับเหตุผลความจริงสากล และ เหตุผลต่างๆทางศีลธรรม อารมณ์ – การทางานทางอารมณ์ ; ความรับรู้ได้ทางอารมณ์(ความสามารถที่จะซองซัง รู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆ เช่น ความปีต,ิ ความโกรธ,ความอ้างว้าง เจตจานง – การทางานของเจตจานง: ความปรารถนา (ความสามารถในการ ติดตาม, ความตั้งใจและการตัดสินใจ มโนคติ : การแสดงออกหรือภาพที่เฉพาะเจาะจง(ideas) ฮยองซังภายใน (ส่วนที่เป็นรูปแบบ) แนวคิดทั่วไป: ภาพที่เป็นนามธรรมและสากล(concepts) กฎระเบียบ : กฎเกณฑ์ของคุณค่า, กฎเกณฑ์ธรรมชาติ(Laws) หมายเลข : พระเจ้าคือนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด(Mathematical Principles) 46
 47. 47. 「อ้ำงอิง.3」 ที่มำของคุณลักษณะอันสูงส่งของแต่ละ บุคคล ซองซังภำยใน พระเจ้ำ ธรรมชำติ ภำยใน ฮยองซังภำยใน รูปแบบ ภำยนอกคุณลักษณะอันสูงส่ง ควำมสง่ำงำม ควำมศักดิ์สิทธิ์ และควำมสมบูรณ์เที่ยงแท้ของแต่ละบุคคลนั้น มำจำกพระเจ้ำ 47
 48. 48. 「อ้ำงอิง 4」 สำรัตถะของเอกภพคืออะไร (วัตถุสสำร? จิตวิญญำณ?) ควำมสัมพันธ์ของธรรมชำติภำยในเริ่มแรกและรูปแบบภำยนอกเริ่มแรก มีธรรมชำติที่เหมือนกันโดยสินเชิง(กำรรวม) ้ น้ำ, ไอน้ำ และ น้ำแข็ง = H2O ทฤษฏีของลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ (กำรรวม) ทฤษฏีของควำมเป็นหนึงเดียว (Theory of the Only One) ่ (ปรัชญำ) (วิทยำศำสตร์) (ศำสนำ) อุดมกำรณ์ควำมรักทีแท้จริง ่ ควำมเป็นหนึ่งเดียว เหตุเริ่มแรก พระเจ้ำ เป็นหนึง ่ ทฤษฏี อุดมกำรณ์ Head-wing Head wing พระเจ้ำนิยม พระเจ้ำนิยม เดียวกันควำมเป็นหนึงเดียว ่ ควำมเป็นหนึงเดียว ่ Ideology อุดมกำรณ์ของพ่อแม่ที่แท้จริงจิตวิญญำณ× จิตนิยม× อุดมกำรณ์จิตนิยม× ประชำธิปไตย× ฝ่ำยขวำ× วัตถุ× วัตถุนิยม× อุดมกำรณ์วัตถุนิยม× คอมมิวนิสต์× ฝ่ำยซ้ำย× 48
 49. 49. 「ref.5」 อะไรคืออุดมกำรณ์ควำมเป็นหนึ่งเดียว ① คืออุดมกำรณ์ของพ่อแม่และลูก ② พื้นฐำนของกฎแห่งเอกภพก็คือ พ่อแม่และลูก ③ กำรเชื่อฟัง ติดตำมปรนนิบัตรรับใช้และนับถือให้เกียรติพระเจ้ำในฐำนะพ่อแม่ของคุณ ④ พระเจ้ำไม่ใช่สิ่งดำรงอยู่ในทำงควำมคิดเท่ำนั้น พระองค์อยู่ในควำมสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูก กับมนุษยชำติ ดังนั้นพระเจ้ำพระผู้สร้ำงจึงเป็นพ่อแม่ของมนุษยชำติและเป็นพ่อแม่ของฉัน อุดมกำรณ์นี้จึงเป็นอุดมกำรณ์ควำมเป็นหนึ่งเดียว ⑤ คืออุดมกำรณ์เฮดด์วิง Head-wing (พระเจ้ำนิยม) ⑥ลักษณะพิเศษที่เป็นปัจจัยสำคัญของควำมเป็นหนึ่งเดียวก็คือชิมจอง (ควำมรักที่แท้จริง) 49
 50. 50. 「ref.6」 อะไรคือจุดเริ่มต้นของเอกภพ (กำรค้นหำจุดเริ่มต้นของเอกภพ) ① จุดเริ่มต้นของเอกภพคือพระเจ้ำ (กำรรวมเป็นหนึ่งของลักษณะพิเศษที่เป็นคู่) ② พระเจ้ำคือกำรรวมเป็นหนึ่งอย่ำงกลมกลืนของหยำงและหยิน ③ พระเจ้ำคือพระเจ้ำแห่งชิมจอง ควำมรักที่แท้จริง และบุคลิกลักษณะ (จุดเริ่มต้นของควำมรัก เจ้ำของแห่งควำมรัก เจ้ำของแห่งเพศสัมพันธ์ที่สัมบูรณ์) พระเจ้ำมีอวัยวะเพศทั้งสอง ชำย ผู้ชำย หยำง พระเจ้ำสร้ำงมนุษย์ให้ทวีคูณลูกหลำนโดยผ่ำนควำมรักโดยผ่ำนร่ำงกำยของพวกเขำ หยิน อวัยวะเพศของชำยและหญิง หญิง ผู้หญิง (เพื่อมีสัมพันธ์รักโดยผ่ำนอวัยวะเพศ) กลำยเป็นหนึ่งเดียว (ร่ำงกำยหนึ่งเดียว) โดยกำรรักซึ่งกันและกัน ① เพื่อเป็นร่ำงกำยของพระเจ้ำ เพื่อพระเจ้ำจะมีร่ำงกำย(2) ควำมมุ่งหมำยของกำรสร้ำงสรรค์ ② เพื่อที่จะรักอย่ำงเป็นแก่นสำร (ควำมรักจะรู้สึกและมีประสบกำรณ์ได้มนุษย์ ก็โดยผ่ำนคู่ที่เป็นแก่นสำร) ③ เพือทวีคูณลูกหลำน ควำมรักเป็นเพียงแนวคิด มันยังไม่ใช่ควำมเป็นจริงอย่ำงเป็นแก่นสำร 50
 51. 51. 「ref.6」 อะไรคือจุดเริ่มต้นของเอกภพ (กำรค้นหำจุดเริ่มต้นของเอกภพ) (1) จุดเริ่มต้นของเอกภพคือพระเจ้ำ 1. พระเจ้ำคือ กำรรวมเป็นหนึ่งอย่ำงกลมกลืนของลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ของSSและ { HSเริ่มแรกกำรรวมเป็นหนึงอย่ำงกลมกลืนของลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ ่ } ประธำนที่เป็นชำย ของหยำงและหยินเริมแรก ่ 2. พระเจ้ำคือ { พระเจ้ำแห่งชิมจองabsolute ทีแท้รำกของควำมรัลักชีวิตและสำยเลือดที่แท้จริง ตัวตนเริ่มแรกของ ควำมรัก ่ จริงและบุคลิก ษณะ sex ก พระเจ้ำมีอวัยวะเพศทังสอง้ ชำย ผู้ชำยหยำง พระเจ้ำสร้ำงมนุษย์ให้ทวีคูณลูกหลำนโดยผ่ำนควำมรักโดยผ่ำนร่ำงกำยของพวกเขำหยิน อวัยวะเพศของชำยและหญิง หญิง ผู้หญิง (เพื่อมีสัมพันธ์รักโดยผ่ำนอวัยวะเพศ) กลำยเป็นหนึงเดียว (ร่ำงกำยหนึ่งเดียว) โดยกำรรักซึงกันและกัน ่ ่ ① เพื่อเป็นร่ำงกำยของพระเจ้ำ เพื่อพระเจ้ำจะมีรำงกำย ่ (2) ควำมมุ่งหมำยของกำร ② เพื่อที่จะรักอย่ำงเป็นแก่นสำร (ควำมรักจะรู้สึกและมีประสบกำรณ์ สร้ำงสรรค์มนุษย์ ได้ก็โดยผ่ำนคูที่เป็นแก่นสำร) ่ ③ เพื่อทวีคูณลูกหลำน ควำมรักเป็นเพียงแนวคิด ยังไม่ใช่ควำมเป็นจริงอย่ำงเป็นแก่นสำร 51
 52. 52. 「อ้ำงอิง 7」 ทำไมเรำจึงไม่สำมำรถมองเห็นหรือรู้สึกถึงพระเจ้ำได้(1) ทำไมเรำจึงไม่สำมำรถเห็นพระองค์? เพรำะพระองค์เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ① มันมีสิ่งต่ำงๆที่เรำไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยประสำทสัมผัสฝ่ำยเนื้อหนัง ตำ:แสงอำทิตย์ ○ รังสีเอ็กซ์ × หู : คลื่นเสียง ○ คลื่นเสียงอัตรำซำวด์ × คลื่นไฟฟ้ำ× ② ยิ่งมีคุณค่ำมำกขึ้นเท่ำไหร่ ก็ยิ่งไม่สำมำรถมองเห็นได้มำกขึ้นเท่ำนั้น(2) ทำไมเรำจึงไม่สำมำรถรู้สึกถึงพระองค์? เพรำะว่ำเรำเป็นหนึ่งเดียวกัน ① กำรเต้นของหัวใจ, กำรกระพริบตำ, กำรหำยใจ ② กลิ่นของอุจำระของเรำเองในห้องน้ำ ③ ควำมกดอำกำศ (อำกำศ) 52
 53. 53. 「อ้ำงอิง.8」 กำรสร้ำงสรรค์? วิวัฒนำกำร?(1) มันคือกำรสร้ำงสรรค์ ทำไมจึงเป็นกำรสร้ำงสรรค์ ① ทุกสิ่งทุกอย่ำงล้วนดำรงอยู่อย่ำงเป็นคู่ (เพื่อควำมรัก) ② แต่ละชนิดสำยพันธุ์ (species) นั้นแตกต่ำงกัน (นกกระจอก, นกกำ) ③ เพื่อสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นได้นั้น มันต้องมีกำรใส่พลังงำน(ควำมคิด, ทักษะ)เข้ำไป วิทยำศำสตร์:สิ่งที่ใส่เข้ำไป > ผลลัพธ์ที่ออกมำ ควำมรัก:สิ่งที่ใส่เข้ำไป < ผลลัพธ์ที่ ออกมำ(2) กำรโต้แย้งระหว่ำงทฤษฏีกำรสร้ำงสรรค์กับกำรวิวัฒนำกำรนั้นได้จบไปแล้ว ⇒ มันคือกำรสร้ำงสรรค์ ไม่ใช่กำรวิวัฒนำกำร ① สิ่งดำรงอยู่มำก่อน หรือ ควำมคิดมำก่อà

×