Business Process Improvement by Kaizen

 • 508 views
Uploaded on

จะย้ายภูเขาได้อย่างไร ถ้าไม่ยอมเริ่มจากการขยับทีละเล็ก หรือการทำทีละน้อย

จะย้ายภูเขาได้อย่างไร ถ้าไม่ยอมเริ่มจากการขยับทีละเล็ก หรือการทำทีละน้อย

More in: Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
508
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
38
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. “บริการทีดีและมีคุณภาพ เกิดจากการ สร้างสรรค์ของกลุ่มคนทีดีและมีคุณภาพ ภายใต้กระบวนการ ทีมีประสิทธิภาพและมี การปรับปรุงอย่างต่อเนือง” การควบคุมกระบวนการทํางานถือเป็นกิจกรรมทีสําคัญทีจะทําให้องค์กรมันใจว่า บริการทีจะส่งมอบให้กับลูกค้านันจะไม่ผิดเพียนหรือตําไปจากมาตรฐาน แต่ การควบคุม เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน การอยู่รอด และการเติบโตขององค์กร หลักสูตรนีจึงเน้นและให้ความสําคัญกับกระบวนการในการสร้างกลุ่มคนทีจะทํา หน้าทีในการคิดหาวิธีการใหม่ ๆ ด้วยเครืองมือใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุง กระบวนการทํางานในทุก ๆ ขันตอนการทํางานในองค์กร เพือสนับสนุนการบรรลุตาม เป้ าหมายขององค์กรในด้านต่าง ๆ ต่อ ๆ ไป Business Process Improvement Kaizen
 • 2. Effective Communication and Team Effectiveness • การปรับปรุงพัฒนานัน สําคัญอย่างไร • Positive Thinking คิดบวก ได้อะไรมากกว่าทีเราคิด • ความสัมพันธ์ระหว่างการทํางานกับการมีชีวิต (Work Life Balance) • PQCDSS กับการอยู่รอดและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร • เจาะลึกและเรียนรู้จักกระบวนการด้วย Turtle Diagram (7M 1E) • 7 Waste ความสูญเปล่า 7 ประการกับการปรับปรุงพัฒนา • ทําความรู้จักกับ COPQ: Cost of Poor Quality ต้นทุนทีสูญเปล่า • FMEA จัดการตรงไหน ได้กําไรมากทีสุด • แนวคิดและหลักการปรับปรุงกระบวนการด้วย LEAN & ECRS with Process Analysis Business Process Improvement: Kaizen กลุ่มเป้ าหมาย จํานวนผู้เข้าอบรม : 30 ท่าน • พนักงานทัวไป (ตัวแทนจากทุกหน่วยงาน) ระยะเวลาการอบรม : 1 วัน (9.00-16.00) รูปแบบการฝึกอบรม : 50% Lecture 20% Group Discussion 30% Practice วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสูตร •เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกและสร้างสรรค์ให้กับทีมงานผู้เข้าร่วมอบรมและเรียนรู้, สร้างวิธีคิดแบบมืออาชีพ •เสริมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับความจําเป็นของการปรับปรุงอย่างต่อเนืองและเครืองมือทีจะนํามาใช้ในการปรับปรุง •ได้แนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและส่งเสริมกิจกรรมในการปรับปรุงในองค์กรให้เกิดขึนและมีการนําไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนือง และทํา ให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายด้าน PQCDSS มากขึน หัวข้อการบรรยายและการฝึกอบรม • แนวคิดและหลักการปรับปรุงกระบวนการด้วย Kaizen • แนวคิดและหลักการปรับปรุงกระบวนการด้วยกิจกรรม Idea Suggestion • แนวคิดและหลักการปรับปรุงกระบวนการด้วย Visual Control Management • Workshop และการนําเสนอผลงานจากการทํากิจกรรมกลุ่มย่อย • ทบทวนหัวข้อการเรียนรู้ • กิจกรรมถาม-ตอบ วิทยากร: อ. นุกูล ทะนวนรัมย์
 • 3. กําหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ Business Process Improvement เวลา หัวข้อบรรยาย 9.00-9.15 •ลงทะเบียน แนะนําวิทยากร •แนะนําหลักสูตรและเป้ าหมายของหลักสูตร 9.15-10.30 •การปรับปรุงพัฒนานัน สําคัญอย่างไร •Positive Thinking คิดบวก ได้อะไรมากกว่าทีเราคิด •ความสัมพันธ์ระหว่างการทํางานกับการมีชีวิต (Work Life Balance) •PQCDSS กับการอยู่รอดและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร •เจาะลึกและเรียนรู้จักกระบวนการด้วย Turtle Diagram (7M 1E) 10.30-10.45 พักเบรก (รอบเช้า) 10.45-12.00 •7 Waste ความสูญเปล่า 7 ประการกับการปรับปรุงพัฒนา •ทําความรู้จักกับ COPQ: Cost of Poor Quality ต้นทุนทีสูญเปล่า •FMEA จัดการตรงไหน ได้กําไรมากทีสุด •แนวคิดและหลักการปรับปรุงกระบวนการด้วย LEAN & ECRS with Process Analysis •Workshop LEAN & ECRS with Process Analysis 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-14.30 •แนวคิดและหลักการปรับปรุงกระบวนการด้วย Kaizen •แนวคิดและหลักการปรับปรุงกระบวนการด้วยกิจกรรม Idea Suggestion •แนวคิดและหลักการปรับปรุงกระบวนการด้วย Visual ControlManagement 14.30-14.45 พักเบรก (รอบบ่าย) 14.45-16.00 •Workshop และการนําเสนอผลงานจากการทํากิจกรรมกลุ่มย่อย 16.00-16.30 •ทบทวนหัวข้อการเรียนรู้ Question & Answer Kaizen
 • 4. การวางแผนดําเนินโครงการ Kaizen Business Process Improvements ข้อเสนอแนะ
 • 5. Phase 1 Course Design Training Delivery Evaluation Phase 2 System Design Organize The Team Set Standard, Criteria Phase 3 Promotion Motivation Maintenance Improvement Implementation Phase
 • 6. FOCUS QP C D SS
 • 7. Overview For Management
 • 8. ภาษาคน ภาษา Tools คุณรู้สึกว่าน้ําหนักตัวของคุณเริ่มสูงเกินไป Define The Problem คุณชั่งได้ 55 Kg. คุณอยากผอมกว่านี้ Measure, LEAN เทียบกับมาตรฐานสาวไทยแล้ว มันควรอยู่ที่ 45 Kg. Standard Reference, International Std. คุณอยากลดมันลงสัก 10 Kg. KPI, Target, Project, Process Improvement ที่คุณเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นเพราะนิสัยการกิน ๆ ๆ นอน ๆ ๆ และเกิดจากการไม่ออกกําลังกาย Analysis, Root Cause Analysis, Possible Cause, Turtle Diagram คุณวางแผนจะลองเข้าโปรแกรม T25 ทีละขั้น ทีละ Step และลองปรับพฤติกรรมทีละเล็ก ทีละน้อย Improve, Solution, Design of Experiment, Kaizen มัน Work คุณจะทํามันต่อ และคุณจะปรับนิสัยการกิน การนอน และการออกกําลังกายของคุณ Control, Standardize, SOP แล้วคุณก็คอยหมั่นเช็คน้ําหนักตัวของคุณอย่างสม่ําเสมอ Monitoring
 • 9. Process Analysis
 • 10. 10 Man คุณสมบัติของบุคลากร ความสามารถ อํานาจหน้าที การฝึกอบรม PROCESS STEP Machine, Material เครืองมือ อุปกรณ์ เครืองมือวัด สิงอํานวยความสะดวก โปรแกรม Measurement เป้าหมาย KPI Action Plan การวัดผล รายงาน การวิเคราะห์ แก ้ไข ป้องกัน ปรับปรุง Method คู่มือ ขันตอน มาตรฐานการทํางาน ข ้อกําหนดอืนๆ ข ้อกําหนดกฎหมาย Input ปัจจัยป้อนเข ้าในการ ทํางาน Output ผลลัพธ์จากการทํางาน บันทึกการทํางาน Start End
 • 11. Introduce to Improvement Tools
 • 12. Training Way KaizenKaizen LEANLEAN ECRSECRS FMEAFMEA Visual Control Visual Control Idea Suggestion Idea Suggestion
 • 13. LEAN Principle
 • 14. Waste
 • 15. FMEA Failure Mode & Effect Analysis Severity Occurrence Detection
 • 16. Cost of (Poor) Quality
 • 17. ECRS ความสําคัญ ECRS รายละเอียด การประยุกต์ใช้ 1 Eliminate ยกเลิก ? • ปิดสาขาทีไม่ทํากําไร 2 Combine รวมเข้าด้วยกัน ? • รวมสาขาใกล้ ๆ กันเข้าด้วยกัน • รวมโครงสร้างองค์กร 3 Rearrange Replace ทดแทน ? • กระจายงานให้ Outsource • จ้างพนักงานชัวคราวแทนพนักงาน ประจํา 4 Simplify ทําให้เรียบง่าย ? • ปรับปรุง ลดเวลาลง • ทํางานทังหมดในขันตอนเดียว
 • 18. Kaizen
 • 19. Why Kaizen ?
 • 20. Visual Control
 • 21. Mega Project D M A I C Define Measure Analysis Improve Control
 • 22. ข้อเสนอแนะในการประเมินผลการฝึกอบรมและการเรียนรู้ ระยะสัน ระยะยาว • ประเมินจากแบบประเมินหลังการ ฝึกอบรม • ประเมินจากผลการทําแบบทดสอบ หลังการฝึกอบรม ประเมินผลจาก • จํานวนข้อเสนอแนะของพนักงาน • จํานวน Kaizen ของพนักงาน • จํานวน Project ทีมีการนําเสนอ • สัดส่วนของ Project ทีสามารถดําเนินการได้ • ต้นทุนทีตําลงจากการทํากิจกรรม • ประเมินพฤติกรรมทีเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึนของพนักงาน เช่น • การทํางานเป็นทีม • การให้คําปรึกษาหารือซึงกันและกัน • การ Feedbacks กันอย่างสร้างสรรค์ • ระดับความสุขของพนักงานในการได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาองค์กร ผู้รับผิดชอบ: HR ผู้รับผิดชอบ: Process Improvement Team Business Process Improvement
 • 23. คนไม่ชอบการเปลียนแปลง เปลียนแบบไม่ให้รู้ตัว คนจะเปลียนแปลงตัวเองเมือกลัวหรืออยาก การเปลียนแปลงจะไม่ยังยืน หากไม่มีการวัดผลและติดตามอย่างต่อเนือง ข้อพึงระวัง
 • 24. มีระบบ Motivation ทีดี กําหนดเป็น Core Competency เชือมโยงกับระบบ PMS เริมต้นจากการเปลียนเพือตัวเขาเอง ข้อเสนอแนะเพือการพัฒนาอย่างยังยืน
 • 25. Thank You CONTACT US: NUKOOL THANUANRAM SENIOR CONSULTANT & INSTRUCTOR E-MAIL: NUKOOL2001@GMAIL.COM MOBILE PHONE: 081 400 3954 TWITTER & FACEBOOK: NUKOOL2001