• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา
 

การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา

on

 • 384 views

 

Statistics

Views

Total Views
384
Views on SlideShare
384
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
111
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา Presentation Transcript

  • http://goo.gl/r8AGnR การตลาดผานเครื่องมือคนหา อ.ศรัณย ยุวรรณะ
  • facebook.com/nuisaranpage
  • profiles.google.com/nuisaran
  • Search Engine Marketing (SEM) การทําตลาดผานเครื่องมือคนหามี 2 ประเภทคือ ● Search Engine Optimization (SEO) ● Pay per Click (PPC)
  • Search Engine Marketing (SEM) คือ การทําตลาดผานเครื่องมือคนหา ● Google ● Bing ● Yahoo http://truehits.net/graph/graph_stat.php#SEARCH
  • Google Adwords
  • Search Engine Optimization (SEO) คือ กระบวนการปรับแตงเว็บไซต ใหติดอันดับในเครื่องมือคนหา (Search Engine)
  • PPC SEO
  • Google Maps
  • Google+ Local https://plus.google.com/local
  • Facebook Graph Search
  • หลักการทํางานของ Search Engine Search Engine ประเภท Web Crawler Based จะทําการ clawl ไปตามเว็บตางๆ โดยโปรแกรมขนาดเล็กเรียกวา Spider หรือ SE robots เพื่อเก็บขอมูลหนาเว็บทั้งหมดไปทําการ Index เก็บไวบน Sever
  • สิ่งที่คนเห็น
  • สิ่งที่ SE robots เห็น
  • ความสําคัญของอันดับการแสดงผล (Rank) ● ผูใชทั่วไปมักจะคลิ๊ก 1 ใน 3 อันดับแรกของการคนหาโดยไมดูวาเปนขอมูลตามที่ตองการหรือไม ● หนาแรกเปนหนาที่ผูใชดูผลการคนหามากที่สุด และอาจจะดูผลการคนหาเพิ่มอีกเพียง 1-2 หนาเทานั้น
  • ประโยชนของการที่เว็บไซตมีอันดับดี ● เพิ่มความนาเชื่อถือและสรางภาพลักษณที่ดี กับเว็บไซต ● เพิ่มจํานวนคนเขาสูเว็บไซต ● โอกาสทางธุรกิจที่จะขายสินคาหรือบริการ
  • กระบวนการปรับแตงเว็บไซต 1. Content เนื้อหาบทความ รายละเอียด รูปภาพ บทความ ขาว ฯลฯ 2. Link ลิ้งคที่เชื่อมโยงจากเว็บเรา และลิ้งคที่เชื่อมโยงจากเว็บอื่นๆ 3. Site architecture การวางโครงสรางของเว็บไซต การเชาโฮส ชื่อโดเมน ยูอารแอล
  • หลักการจัดอันดับผลการคนหา On-page Factor ปรับแตงไดเองเชน title keyword h1 url เปนตน Off-page Factor ไมสามารถปรับแตงไดเอง เชน pagerank, link จากภายนอก, อายุของโดเมน เปนตน
  • www.wordtracker.com/blog/on-page-seo-infographic
  • On-page Factor ● ● ● ● ● ● ● ● Content Keyword URL Keyword in Title tag Keyword in Heading tag (h1, h2 and h3) Keyword in Alt tag Keyword Density 5-10% Keyword Image file name Keyword in link
  • www.graphtek.com/SEO-infographic
  • Content คือ เนื้อหาภายในเว็บ หามลอกมาจากเว็บอื่น และควรอัพเดทอยางสมํ่าเสมอ
  • Keyword คือ คําตางๆ ที่เราไดทําการวิเคราะหความเปนไปไดในการทํา SEO ไมควรใชคําที่มีคูแขงมากเกินไป หรือใชคําที่ไมมีคนใชในการคนหา Keyword Density = (จํานวน Keyword หนึ่งๆ/จํานวนคําทั้งหมด) x 100
  • Important SEO HTML tags
  • <title>แพนดา ลูกชิ้น ปลา ระเบิด</title> <meta name="description" content="แฟรนไชส แพนดาลูกชิ้นปลาระเบิด กรอบ..อรอย..ติดใจ..ไมมีเบื่อ! ธุรกิจแฟรนไชสและอาชีพเสริมขายลูกชิ้นปลาระเบิดที่นาสนใจ ลงทุนนอย คืนทุนเร็ว กําไรดีมาก สุดยอดแฟรนไชสแหงป 2 ปซอน" /> Title Tag
  • http://blog.kissmetrics.com/personal-branding-seo/
  • Off-page Factor ● ● ● ● ● Social factors Links Page Rank อายุของเว็บไซต พฤติกรรมของผูเยี่ยมเว็บไซต
  • doncrowther.com/social-media-strategy/whatworksnowseo
  • www.graphtek.com/SEO-infographic
  • หลักการวิเคราะหและเลือก Keyword ● เกี่ยวของกับเนื้อหานั้นๆ ● เลือก Keyword ที่มีคูแขงนอย แตตองมีคนคนหาอยางนอย 100 คนตอวัน ● วิเคราะหคูแขงอันดับที่ 1-20 ใน Keyword นั้นๆ ● ใชหลักการ Keyword Phrase เชนคําวา ลูกชิ้น ● ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นปลาระเบิด ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นกุง ● เลือก Keyword ที่เหมาะสมกับเนื้อหาของเว็บไซต ● หนึ่งหนาเว็บเพจควรมีแคหนึ่ง Keyword
  • เครื่องมือชวยวิเคราะหคียเวิรด https://adwords.google.com/o/KeywordTool
  • Keyword แนะนํา
  • ปจจัยที่มีผลตออันดับ SEO On-page Factors ● ปรับแตงโครงสรางของเว็บไซต ○ Title Tag - <title></title> ○ Head Tag - <h1></h1>, <h2></h2>, <h3></h3> ○ Meta Descrition Tag ○ Image ALT Tag ● การใช Link แบบ absolute url เชน http://www.myweb.com/
  • ความสําคัญของ Page Rank ● Page Rank (PR) คือคาคะแนนความนาเชื่อถือของหนาเพจนั้นๆ โดย Google เปนผูใหคะแนน ● คะแนนอยูระหวาง 0-10 ● เว็บไซตไทยมีคา PR เฉลี่ยประมาณ 3-5 ● คะแนนจะสงผลตออันดับของผลการคนหาจาก Google
  • คาของ Page Rank ขึ้นอยูกับ 1. การออกแบบการลิงคภายในเว็บไซต 2. ลิงคของเนื้อหาที่เกี่ยวของกันภายในเว็บไซต 3. ปริมาณลิงคที่มาจากเว็บอื่น 4. ลิงคจากเว็บอื่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวของ และมีคา PR สูง
  • สรุป Page Rank 1. หาลิงคชี้เขามาที่เว็บไซตใหมากที่สุด 2. ลิงคที่ชี้เขามาใหมีเนื้อหาใกลเคียงกันมากที่สุด 3. ลิงคที่ชี้เขามาควรเปนลิงคที่มีคุณภาพ 4. อยาทําลิงคออกไปเว็บอื่นในหนาที่ทํา SEO โดยไมจําเปน