Google apps & social network for e commerce

1,249 views
1,127 views

Published on

การใช้เทคโนโลยีออนไลน์กับ Social Media ช่วยในการทำการค้าออนไลน์

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,249
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Google apps & social network for e commerce

 1. 1. Google Apps & Social Networkfor E-Commerce
 2. 2. วิทยากรอ.ศรัณย์ ยุวรรณะ● ผลงานหนังสือ ○ "ปฏิวตการบริหารงานองค์กรด ้วย Google Apps" ั ิ● อาจารย์พเศษ ม.หอการค ้าไทย ิ ○ คณะวิทยาศาสตร์ วิชาการพัฒนาเทคโนโลยีบนเว็บ ○ คณะบริหารธุรกิจ วิชาการตลาดผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์● การศึกษา ○ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สารสนเทศทางการบัญชี ม. หอการค ้าไทย ○ วิทยาศาสตร์บณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม. ั หอการค ้าไทย
 3. 3. ติดต่อ อ.ศร ัณย์ ยุวรรณะ● facebook: facebook.com/nuisaran● website: saran.yuwanna.com● twitter: @nuisaran● email: nuisaran@gmail.com● about.me/nuisaran
 4. 4. หน ังสือ Google Apps
 5. 5. Online for floods http://onlineforfloods.blogspot.com
 6. 6. วิทยากรประจํารายการ Elife Ebiz
 7. 7. E-Businessคือ การดําเนินกิจกรรมทาง “ธุรกิจ”ต่างๆผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์การใช ้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศการสือสารและอินเทอร์เน็ ตเพือทําให ้กระบวนการทางธุรกิจ มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต ้องการของคูค ้า ่และลูกค ้าให ้ตรงใจ และรวดเร็วและเพือลดต ้นทุนและขยายโอกาสทางการค ้า และการบริการ
 8. 8. E-Business E-Business ธุรกรรมอิเลกทรอนิค Telecommunication Network โครงข่ายโทรคมนาคม Communication and E-Commerce Internal Business System Collaborationการติดต่อสือสารและทํางานร่วมกัน การพาณิชย์อเลกทรอนิค ิ ระบบธุรกิจภายในองค์กร
 9. 9. Digital Economy E-Commerce E-Business Digital Economy
 10. 10. E-BusinessBI = Business Intelligence:● การรวบรวมข ้อมูลข่าวสารด ้านตลาด ข ้อมูลลูกค ้า และ คูแข่งขัน ่EC = E-Commerce:● เทคโนโลยีทช่วยทําให ้เกิดการสังซือ การขาย ี การโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ ต
 11. 11. E-BusinessCRM = Customer Relationship Management:● การบริหารจัดการ การบริการ และการสร ้างความสัมพันธ์ททําให ้ลูกค ้าพึงพอใจ ี กับทังสินค ้า บริการ และบริษัท● ระบบ CRM จะใช ้ไอทีชวยดําเนินงาน และ ่ จัดเตรียมข ้อมูลทีเป็ นประโยชน์ตอการบริการลูกค ้า ่
 12. 12. E-BusinessSCM = Supply Chain Management: ●การประสาน ห่วงโซ่ทางธุรกิจ ตังแต่แหล่งวัตถุดบ ิ ผู ้ผลิต ผู ้จัดส่ง ผู ้ค ้าส่ง ผู ้ค ้าปลีก จนถึงมือผู ้บริโภค
 13. 13. E-BusinessERP = Enterprise Resource Planning:● กระบวนการของสํานักงานส่วนหลัง และการผลิต เช่น การรับใบสังซือการจัดซือ การจัดการใบส่งของ การจัดสินค ้าคงคลัง การวางแผนและการจัดการการผลิต● ระบบ ERP จะช่วยให ้ประบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และลดต ้นทุน
 14. 14. E-Businessการนํ าเทคโนโลยีออนไลน์มาช่วยธุรกิจลดขันตอนการทํางานและเพิมประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กร
 15. 15. E-Business E-Business Tools Communication Email, Calendar, Cloud Data, Online Document and Collaboration E-Commerce Domain name, Web site, Social Network, eMarketing Internal Business BI, CRM, SCM, ERP, Project Management, Intranet System web,
 16. 16. E-Commerceคือ เว็บไซต์ขายสินค ้าทีมี● ระบบจัดการสินค ้า● ระบบตระกร ้าสินค ้า● ระบบการชําระเงิน● ระบบการคํานวณค่าขนส่ง/ส่วนลด● ระบบตรวจสอบสถานะการจัดส่ง● ระบบช่วยในการทํา SEO● Social Media Plugin
 17. 17. Website E-Commerceเว็บสําเร็จรูป● tarad.com● weloveshopping.com● readyplanet.com
 18. 18. การทําตลาด (eMarketing)● แบนเนอร์ (Banner Ads)● การเป็ นผู ้สนับสนุนเว็บไซต์ (Site Sponsorships)● ประกาศโฆษณา Classified Ads● การตลาดผ่านเครืองมือค ้นหา (Search Engine Marketing : SEM)● การตลาดแบบเชือมโยง (Affiliate Marketing)● Email Marketing● Webboard Marketing● Blog Marketing● Social Media Marketing
 19. 19. Banner Adsเป็ นป้ ายโฆษณา on-line ทีอยูบน Web site ่อาจมีลกษณะเป็ นภาพนิง, ภาพเคลือนไหว หรือ ัClip video โดยเนือหาจะเป็ นข ้อความเชิญชวนและรูปภาพทีน่าสนใจ เพือกระตุ ้นให ้ผู ้พบเห็น Clickทีตัว Banner เพือ Link ไปยัง Web site ของเจ ้าของBanner ทีลงโฆษณา เช่น● การแลกเปลียนแบนเนอร์ (ไม่มคาใช ้จ่าย ี ่ เป็ นการตกลงกันระหว่าง 2 ฝ่ าย)● การลงแบรนเนอร์ในเว็บไซต์ทตรงกับกลุมเป้ าหมา ี ่ ยของเรา โดยการจ่ายค่าโฆษณา
 20. 20. Banner Adsอัตราค่าโฆษณา● CPM = Cost per Mile● CPC = Cost per Click● Fixed Rate
 21. 21. Site Sponsorshipsเป็ นลักษณะทีทาง Web site เปิ ดโอกาสให ้ธุรกิจเข ้ามาเป็ นผู ้สนับสนุน Web siteในการจัดกิจกรรมต่างๆทังนีการเป็ นผู ้สนับสนุนนันมุงหวังเพือสร ้างภาพพจน์ ่(Brand image) และชือเสียงมากกว่าทีจะเน ้นในเรืองของยอดขาย● เช่น www.sanook.com มีกจกรรมให ้ผู ้เข ้าร่วม ิ ได ้ตอบคําถามเพือชิงรางวัล โดยมีผู ้สนับสนุนมอบสินค ้าและบริการต่างๆ เป็ นของรางวัล เป็ นต ้น
 22. 22. Classified Adsมีลกษณะเหมือนการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ัโดยเปลียนรูปแบบเป็ นการประกาศโฆษณาผ่าน Website คือมีเนือทีให ้เขียนโฆษณาซึงเนือหาทีโฆษณานันเป็ นได ้ทังข ้อความ, รูปภาพรวมทังสือผสม (Multimedia) อืนๆ เช่น เสียง, Videoเป็ นต ้นโดยทัวไปการประกาศโฆษณานีจะถูกแบ่งตามหมวดหมูสนค ้า และบริการต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์, งาน, ่ ิรถยนต์ เป็ นต ้นซึงการประกาศนันสามารถทําได ้ทังประกาศซือและประกาศขาย
 23. 23. Search Engine Marketing“การทําการตลาดผ่านเครืองมือค ้นหาบนอินเทอร์เน็ ต”● SEO (Search Engine Optimization)● PPC (Pay Per Click)
 24. 24. Search Engine MarketingSEO (Search Engine Optimization)● คือการเพิมอันดับของเว็บไซต์ในส่วนของ ผลการค ้นหาทัวไปในหน ้า Search Result Page โดยการปรับเปลียนโครงสร ้างภายในเว็บไซต์ให ้ เป็ นไปตามกฏของ Search Engine นันๆ
 25. 25. Search Engine MarketingPPC (Pay Per Click)● คือ ส่วนของพืนทีโฆษณาซึงอยูในหน ้า ่ Search Result Page เช่นกัน แต่ต ้องจ่ายเงินเมือมีการคลิกเปิ ดเข ้าไปดูเว็บไซต์● PPC มีข ้อแตกต่างกับ SEO ตรงทีสามารถ แสดงผลในลําดับต ้นๆได ้ง่ายและรวดเร็ว โดยทีไม่ต ้องปรับเปลียนโครงสร ้างในเว็ปไซด์ เพียงแค่ประมูล Keyword ทีต ้องการมา เว็บไซต์ก็สามารถแสดงอยูในอันดับต ้นๆได ้ ่
 26. 26. Search Engine Marketing
 27. 27. Affiliate Marketing● เว็บไซต์ A ต ้องการเพิมยอดขาย โดยสร ้างโปรแกรมเชือมโยง● เว็บไซต์ B ได ้นํ าสินค ้าจากเว็บไซต์ A มาไว ้หน ้าเว็บไซต์ของตนเอง และติดโค๊ดโปรแกรมซึงจะสร ้างลิงค์ทสามารถี เชือมโยงจากเว็บไซต์ B ไปยังเว็บไซต์ A● ถ ้าลูกค ้าเข ้ามาดูในเว็บไซต์ B แล ้วคลิกทีลิงค์เข ้าสูเว็บของ A ่ และซือสินค ้าจากเว็บ A เว็บ B จะได ้ค่าคอมมิชชันจากยอดขายทีเกิดขึน
 28. 28. Email Marketingเพือส่ง● Promotion● Newsletter● Event● Announcement
 29. 29. Email MarketingSoftware ช่วยในการส่งและตรวจสอบ● อัตราตีกลับ (Bounce Rate)● อัตราการเปิ ดอีเมล (Open Rate)● อัตราการคลิก (Click-Through Rate)
 30. 30. Webboard Marketing● สร ้างตัวตนในเว็บชุมชนใหญ่● สร ้างชุมชนเฉพาะด ้านในเว็บของตัวเอง● ทําให ้คนเข ้ามาพูดคุยในเว็บเราเยอะๆ● ให ้สมาชิกช่วยกันดูแล● มีการ Meeting อย่างสม่าเสมอ ํ
 31. 31. กลยุทธการสร้าง Webboardกรณีศกษา "มันคง Gadget" ึ● ตอนที 1 http://youtu.be/1Vi0dRUJydg● ตอนที 2 http://youtu.be/o4Dw7uNgZZs● ตอนที 3 http://youtu.be/B6VmjA1V4kw● ตอนที 4 http://youtu.be/Tgvndtpal1g
 32. 32. ต ัวอย่างชุมชน Webboard● ไทยเสียวบอร์ด thaiseoboard.com● ไทยแลนด์สู ้ๆ thailandsusu.com● Nissan March Club (ประเทศไทย) thaimarch. com● เว็บไซต์สําหรับคนรักปลาสวยงาม ninekaow. comให ้นักศึกษายกตัวอย่างเพิมเติม
 33. 33. Blog Marketing● Blogvertorial คือการทีเราให ้ Blogger ทีเป็ น Influencer ให ้ออกความเห็นเกียวกับ Product ของเรา● Business Blog เป็ น Blog ที บริษัทใช ้ติดต่อสือสารกับลูกค ้าโดยจะคอย Update ข่าวสาร, activities ของบริษัท● Faux Blog คือ Blog ทีบริษัทได ้แอบแฝงตัวเป็ น Consumer หรือ Blogger เข ้ามาวิจารณ์เป็ น Positive Feedback
 34. 34. Social Media Marketing"86% ของคนทัวไปมักไม่เชือสิงทีสินค ้าหรือ Brandพูดถึงตัวเอง แต่ 78% ของคนทัวไปมักเชือในสิงทีคนอืนพูดถึง Brand"
 35. 35. Social Media MarketingบทวิจัยของNielsen Global Online Consumer Surveyในเรืองของความเชือถือในสือประเภทต่างๆพบว่า● เชือถือคําแนะนํ าจากคนรู ้จัก 90%● เชือความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ 70%● เชือโทรทัศน์ 62%● เชือหนังสือพิมพ์ 61%● เชือวิทยุ 55%
 36. 36. Social Media Marketingดังนันการสือสารผ่าน Social Network1. ไม่ควรสือสารตรงๆ จากสินค ้าหรือ Brand เกียวกับสินค ้าหรือบริการตรงๆ เพราะคนจะไม่คอยติดตาม ่ และให ้ความสนใจกับสิงทีเจ ้าของสินค ้าหรือ brand พูดมากเท่าไร2. การกระตุ ้นหรือมีกลยุทธทีให ้คนทีมีอทธิพล ิ (Influencer) ในการพูดถึงสินค ้าหรือ Brand ของคุณแทน จะทําให ้คนทัวไปสนใจ และพูดถึงสินค ้าหรือ Brand ของคุณ
 37. 37. Social Media for E-Commerce
 38. 38. Google AppsGoogle Apps คือชุดเครืองมือบนเว็บทีประกอบด ้วย Gmailสําหรับธุรกิจ, Google Calendar, Google Docs และ GoogleSiteshttp://onlineforfloods.blogspot.com/2011/12/google-apps.html
 39. 39. Google Apps● Google Apps เป็ นซอฟต์แวร์ในลักษณะบริการ (SaaS) ออนไลน์ผานเว็บเพือการสือสารประสานงานและจัดการเอกสาร ่ สําหรับองค์กรทุกขนาด ด ้วย domain name ขององค์กรเอง● บริการทังหมดทํางานอยูบนเซิรฟเวอร์ cloud ของ Google ่ ทําให ้สามารถเริมต ้นใช ้งานได ้อย่างรวดเร็ว● ลดภาระในการดูแลรักษา ลดต ้นทุนทางด ้านไอที และมันใจได ้ในความเสถียรและความปลอดภัยของข ้อมูล
 40. 40. Who take care of your business data?http://www.osdev.co.th/google-apps
 41. 41. องค์ประกอบของ Google AppsApplication รายละเอียดGmail ระบบอีเมลทีเป็ นมากกว่าอีเมลปฎิทน ิ อัปเดตทุกเรืองราวกับทีมของคุณไดรฟ์ เก็บได ้ครบ แบ่งปั นได ้ทุกอย่างเอกสาร ทํางานร่วมกันได ้ดียงขึน ิSites พืนทีทํางานทีแบ่งปั นกันในทีมของคุณห ้องนิรภัย* เพิมการเก็บถาวรและการค ้นพบแบบอิเล็กทรอนิกส์ใน Google Apps*ห ้องนิรภัย เป็ นตัวเลือก และจะเพิมความสามารถในการเก็บถาวร การค ้นพบทางอิเล็กทรอนิกส์และการกํากับดูแลข ้อมูลโดยมีคาบริการเพิม $5/ผู ้ใช ้/เดือน ่http://www.google.com/enterprise/apps/business/products.html
 42. 42. องค์ประกอบของ Google Apps
 43. 43. GmailGmail เป็ นบริการเว็บเมลของ Google ซึงได ้รวมอยูใน Google Apps ่คุณจะได ้อีเมลของเว็บไซต์ทมีคณสมบัตเหมือน Gmail ทุกประการ ี ุ ิแต่ลงท ้ายด ้วยชือเว็บไซต์ของคุณเอง โดยทีคุณสามารถเพิมผู ้ใช ้ได ้ไม่เกิน 10 บัญชีนอกจากนีคุณยังสามารถแชทกับเจ ้าของอีเมลทีกําลังออนไน์อยูได ้ทันที ่
 44. 44. บริการส่ง SMS จาก Gmail ● ฟรี (เฉพาะ dtac และ trumove) ● เครดิต 50 ครัง ● ได ้เครดิตคืน 5 ครัง ถ ้ามีคนตอบกลับจากมือถือ ● Google จะเพิมเครดิตให ้คุณ 1 ครังทุกๆ 24 ชัวโมง ● ผู ้ทีตอบกลับ SMS จะเสียค่าบริการ ตามแพกเก็จทีใช ้บริการอยู่http://www.google.com/mail/help/intl/th/sms.html
 45. 45. Google+● VDO แนะนํ าการใช ้งาน● การสมัคร● แวดวง● การแชร์ข ้อความ ภาพ วีดโอ ี
 46. 46. Google+ http://www.google.com/+/learnmore/
 47. 47. Google Contactshttp://www.google.com/contacts
 48. 48. Google Synchttp://www.google.com/mobile/sync/
 49. 49. Google Drive คือ บริการแชร์ไฟล์ของ Googleรูปแบบเดียวกับ Dropbox, iCloud, SkyDrive
 50. 50. Google Driveทํางานร่วมก ัน : กรณีทเป็ นเอกสารทีแก ้ไขได ้ ีจะแก ้ไขได ้ในตัวทันทีแต่ถ ้าแก ้ไม่ได ้ก็ยงสามารถคอมเมนต์รวมกันได ้ ั ่ทํางานได้ทกที : ทังบน PC, Mac, iOS, Android (Google Drive ุรองรับ Android ตังแต่ 2.1 ขึนไป)รวมถึงโปรแกรมอ่านเอกสารออกเสียงสําหรับคนตาบอดค้นหาได้ทกอย่าง : ทังไฟล์เอกสาร ไฟล์รปภาพ และไฟล์เสียง ุ ูโดยผ่านระบบ OCR แปลงเป็ นตัวอักษรและระบบรับรู ้ว่าสิงของภายในภาพนันคืออะไร
 51. 51. Google DriveGoogle Drive ให ้พืนทีเริมต ้นฟรีท ี 5GB 5GB ฟรี 25GB 2.49 ดอลลาร์ตอเดือน ่ 100GB 4.99 ดอลลาร์ตอเดือน ่ 1TB 49.99 ดอลลาร์ตอเดือน ่ เมืออัพเกรดแล ้ว Gmail จะได ้พืนที 25GB ไปพร ้อมกัน
 52. 52. Google Driveเปิ ดใช ้ ติดตัง ● http://drive.google.com ● http://tools.google.com/dlpage/drive
 53. 53. ● เอกสาร ● แบบฟอร์ม● งานนํ าเสนอ ● ภาพประกอบ● สเปรดชีต ● โฟลเดอร์
 54. 54. Google Docs
 55. 55. Google Docs● Google Docs เป็ นระบบจัดการเอกสารออนไลน์ คุณสามารถจัดการเอกสาร ตารางคํานวณ งานนํ าเสนอ ได ้โดยไม่ต ้องติดตังโปรแกรมทีเครือง● เพียงคุณเชือมต่ออินเตอร์เน็ต คุณก็สามารถใช ้งาน Google Docs ทีไหนก็ได ้ คุณไม่ต ้องกลัวว่าเอกสารคุณจะหายไปทีไหน เพราะข ้อมูลทังหมดจะถูกเก็บไว ้ในระบบออนไลน์
 56. 56. จุดเด่นของ Google Docs● สามารถค ้นหาเอกสารได ้ง่ายด ้วยระบบค ้นหาของ Google● สามารถแชร์เอกสารเพือทํางานร่วมกันได ้● มีระบบบันทึกอัตโนมัต ิ● สามารถตรวจสอบย ้อนหลังว่าใครเข ้ามาทํางาน และแก ้ไขอะไรไปบ ้าง
 57. 57. Google Calendar
 58. 58. Google Calendar● Google Calendar เป็ นส่วนหนึงของ Google Apps ทีช่วยให ้ธุรกิจของคุณอยูในตารางเวลา ่● ช่วยให ้พนักงานของคุณประหยัดเวลาและพลังงาน โดยมีการตังเวลานัดหมายทีรวดเร็วและใช ้งานง่าย● การจัดการประชุมทีมีคนหลายคนมักจะใช ้เวลานานและยุงยาก ่ แต่ด ้วย Google Calendar คุณจะเห็นตารางการทํางานของพวกเขาวางซ ้อนกันอยู่ และสามารถเลือกเวลาทีเหมาะสมเพือจัดประชุมได ้ง่าย● เมือมีการเชิญประชุม คําเชิญจะไปปรากฏทีปฏิทนของทุกคนทีถูกเชิญ ิ และส่งไปทางอีเมล คุณสามารถรู ้ได ้ว่าใครมาหรือไม่มา (RSVPs)
 59. 59. Google Calendar● คุณสามารถตังค่าให ้เตือนผ่าน SMS ได ้ และยังสามารถ Sync Calendar กับอุปกรณ์มอถือได ้ ื● คุณสามารถสร ้างปฏิทนกลุม ิ ่ โดยให ้สิทธิคนในกลุมสามารถดูหรือแก ้ไขได ้ ่● สามารถกําหนดสีให ้กับปฏิทนแต่ละอันได ้ ิ● นอกจากนีคุณยังสามารถสร ้างปฏิทนสาธารณะ ิ เพือให ้ธุรกิจของคุณเชือมโยงกับชุมชนรอบๆ ตัวคุณ
 60. 60. http://www.google.com/+/learnmore/events/
 61. 61. http://www.google.com/intl/th_ALL/+/learnmore/hangouts/
 62. 62. Google SitesSitesพืนทีทํางานทีแบ่งปั นกันในทีมของคุณhttp://www.google.com/enterprise/apps/business/products.html#sites
 63. 63. Google Sitesสร้างง่ายสร ้างเว็บไซต์ของโครงการได ้โดยไม่ต ้องเขียนรหัสแม ้สักบรรทัดเดียวง่ายเหมือนเขียนเอกสาร และเพือประหยัดเวลายิงขึนอีกคุณสามารถเลือกเทมเพลตทีสร ้างไว ้แล ้วได ้อีกเป็ นร ้อยจ ัดระเบียบได้งาย ่ใช ้ไซต์ของทีมเพือจัดระเบียบทุกอย่างตังแต่ปฏิทนไปจนถึงเอกสารและงานนํ าเสนอหรือวิดโอ ิ ีการค ้นหาในตัวทีขับเคลือนโดย Google ทําให ้คุณค ้นพบสิงทีต ้องการได ้ในภายหลังแบ่งปันได้เร็วแบ่งปั นไซต์กบทีมของคุณ ัคนทังบริษัทหรือแม ้แต่ลกค ้าหรือพันธมิตรด ้วยการคลิกปุ่ มเพียงครังเดียว ูคุณเป็ นผู ้ควบคุมว่าใครสามารถแก ้ไขไซต์ และคุณสามารถปรับการตังค่าได ้ในภายหลัง
 64. 64. E-Business E-Business Tools Communication and Collaboration Google Apps Email, Calendar, Cloud Data, Online Document Facebook, Google Apps, E-Commerce Domain name, Web site, Social Network, eMarketing Twitter, Google Sites Google+, Pinterest Internal Business BI, CRM, SCM, ERP, Project Management, Intranet System web, Google Apps Market Place, Google Sites
 65. 65. Slide UpdateGoogle Apps & Social Network for E-Commerce● http://goo.gl/KUs2YSlide อืนๆ● http://pinterest.com/nuisaran/slide● http://www.slideshare.net/nuisaran

×