BKK Television Thailand Co., Ltd.

2,554 views
2,451 views

Published on

รายละเอียดทีวีดาวเทียมช่องใหม่ BKK TV

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,554
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BKK Television Thailand Co., Ltd.

 1. 1. BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD.บริษท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด ัTel : 02 954 3191 Mobile 089 981 9191bkktv@hotmail.com
 2. 2. หลักการและเหตุผล BKK TV ถือกาเนิดจากความต้องการเชิดชูศกดิ์ศรี ของความเป็ นมหานครอันยิงใหญ่น้ ี หากแต่เกิดขึ้นจากความตั้งใจจริ ง ั ่ที่อยากจะเล่าขานตานานความเป็ นกรุ งเทพมหานคร ที่ถือกาเนิดมาสองร้อยกว่าปี รวมทั้งเล่าขานตานานสถานที่ต่างๆความเป็ นมาความเจริ ญก้าวหน้าและวิวฒนาการอันยิงใหญ่น้ ี วันนี้เราอยากให้โลกรู ้จกกรุ งเทพฯในมุมมองที่ “งดงาม” กว่าเคย ั ่ ั BKK TV นาเสนอข่าวสารด้านการกีฬา โดยมีผูที่คร่ าหวอด นักข่าว นักเขียน และนักพากย์ที่มีความรู ้ เรื่ องการกี ฬา ้โดยเฉพาะฟุตบอลไทย และฟุตบอลต่างประเทศที่กาลังได้รับความนิ ยมในขณะนี้ เป็ นจานวนมาก คุณจะรู ้ลึก รู ้จริ ง เรื่ องของกีฬาฟุตบอลไทย - เทศ ในด้านที่ไม่มีใครกล้านาเสนอ BKK TV นาเสนอความงาม และร่ วมวางแผนสู่การปฏิบติการสวย หล่อ มีสไตล์ เป็ นของตัวเองกับท่านผูชม บีเคเค ทีวี ั ้เลือกสรรสิ่ งที่ดีให้ผชมได้มีความสุขความสนุกเพลิดเพลินและแตกต่างอย่างมีสไตล์ ู้ BKK TV Sport and Sexy TV Channel กีฬาและความเซ็กซี่ เป็ นของคู่กน นักกีฬาก็มีความเซ็กซี่ นางแบบก็ตองมีความ ั ้แข็งแรง นับเป็ นความสมบูรณ์แบบของการมีชีวิตที่ดีมีความสุ ข ความสวยงามและความแข็งแรงควบคู่กนไปโดย BKK TV มี ั ัคาตอบของสิ่ งเหล่านี้ให้กบท่านผูชมอย่างเต็มอิ่ม........ ้ “ให้ กรุ งเทพฯสื่ อสารกับคนกรุ งเทพฯ ให้ กรุ งเทพฯสื่ อสารกับคนไทย ให้ กรุ งเทพฯสื่ อสารกับคนทัวโลก” ่ BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 3. 3. วัตถุประสงค์1. เพื่อทาความรู ้จกกับกรุ งเทพฯ 24 ชัวโมง 360 องศาในมุมที่ “งดงาม” กว่าเคย ั ่2. เพื่อส่ งเสริ มนักจัดรายการด้านการกีฬาหน้าใหม่ไฟแรง ให้ได้มีโอกาสนาเสนอความเคลื่อนไหวด้านการกีฬาที่ แตกต่าง อย่างลุ่มลึกและรอบด้าน3. เพื่อส่ งเสริ มวงการนางแบบให้เทียบเท่าระดับสากล ที่บุคลธรรมดาทัวไปสามารถเข้าถึงและสามารถสมัครเป็ น ่ นางแบบได้4. เพื่อส่ งเสริ มการอยูร่วมกันของครอบครัวในเวลาเลิกงานหรื อเวลาพักผ่อน ่5. เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ทางด้านโภชนาการ อาหารเพื่อสุ ขภาพและความงาม6. เพื่อส่ งเสริ มการออกกาลังกายอย่างถูกวิธี7. เพื่อส่ งเสริ มความรู ้และทักษะ กฏ และกติกาด้านการกีฬาโดยเฉพาะด้านกีฬาฟุตบอล8. เพื่อส่ งเสริ มความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย ในการชมและเชียร์ ฟุตบอลไทยและฟุตบอลต่างประเทศ9. เพื่อส่ งเสริ มการนาเสนอข่าวสารด้านการกีฬาฟุตบอลไทย10. เพื่อสงเสริ มการสื่ อสารทางการกีฬา รับรู้เรื่ องราวของวงการกีฬาในประเทศไทย รวมทั้งบุคคลในแวดวงกีฬา ไทย ในแง่มุมต่างๆอย่างรอบด้าน BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 4. 4. แนวทางการนาเสนอ ช่องรายการที่จดทาขึ้นเพื่อนาเสนอเรื่ องราวของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และ วิถีชีวิตของชาวกรุ งเทพมหานคร ผูชม ั ้จะได้พบกับประสบการณ์หลายแง่มุมของ กรุ งเพมหานคร ช่องรายการที่นาเสนอเรื่ องราวด้านกีฬาทั้งในและต่างประเทศ เช่น ฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก,ดิวิชน 1 และดิวิชน 2 ั่ ั่ในรู ปแบบของรายการสนทนา ประกอบภาพ และบทวิเคราะห์ วิจารณ์ โดยนาผูมีประสบการณ์ตรง มาเป็ นพิธีกรในทุกรายการ ซึ่ งแต่ ้ละรายการได้มีการเรี ยงร้อยกันอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง ไม่ซ้ าซากในการนาเสนอเรื่ องราวและการวิเคราะห์ ช่องรายการที่นาเสนอเรื่ องราวความงาม และการประกวดนางแบบในรู ปแบบของการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาบุคคลิกภาพ นางแบบไทย และต่างประเทศ พบ และพูดคุยกับนางแบบผูเ้ ข้าประกวดอย่างเป็ นกันเองอย่างสนุกสนานกลุ่มเป้ าหมาย การรับชม ในเบื้องต้นของการดาเนินการ (ช่วงสามเดือนแรกของการออกอากาศ) จะทาการนาเสนอสู่กลุ่มเป้ าหมายผูรับชมที่มีความเป็ นไปได้ ก่อนจะพัฒนาไปสู่กลุ่มเป้ าหมายอื่นตามแผนการตลาด ้ มีอายุต้ งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ทั้งชาย-หญิง นักเรี ยน , นักศึกษาประชาชนทัวไปและผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว , นัก ั ่ ้ลงทุน , ผูบริ หารองค์กร ้ ร่ วมแลกเปลียนประสบการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทีนี่ที่ BKK TV ่ ่ BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 5. 5. แนวทางการดาเนินงานPhase 1 Set up 1.สรุ ปแนวทางการดาเนินการ 2. ติดต่อประสานด้านการสนับสนุน และพันธมิตร 3. จัดเตรี ยมสถานที่ / จัดหา(ซื้ อ)อุปกรณ์ 4. จัดเตรี ยมบุคคลากรสาหรับการดาเนินการ 5. จัดทาแผนการขาย / แนวทางการตลาด / Pre SalePhase 2 Pre –On air 1.Test run / MCR / Studio Production / Out door Production / Post Production / Live /Tape 2.พัฒนาแผนการขายPhase 3 Promote 1. แถลงข่าว เปิ ดตัว บีเคเค ทีวี 2. จัดทาแผนงานพัฒนารายการอย่างต่อเนื่อง 3. จัดทาแผนพัฒนาการขาย อย่างต่อเนื่อง 4. จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง 5. จัดทาแผนงานพัฒนาธุ รกิจPhase 4 Professional 1. เพิ่มช่องทางการออกอากาศ 2. จัดทาแผนงานพัฒนารายการอย่างต่อเนื่อง 3. จัดทาแผนพัฒนาการขาย ต่อเนื่อง 4. จัดทาแผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 5. จัดทาแผนงานพัฒนาธุ รกิจ BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 6. 6. * Phase 4 Professional BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 7. 7. ข้ อมูลด้ านการรับชมแนวทางการออกอากาศของ BKK TV 1. เผยแพร่ ในรู ปแบบ FTA (Free to Air) 2. ออกอากาศในระบบ C-Band ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 เพื่อให้ผที่ติดตั้งจานระบบ C-Band (จาน ู้ดา) สามารถรับชมได้ 3. ประสานความร่ วมมือไปยัง Cable Operator ทัวประเทศไทย เพื่อให้เคเบิลทีวีทองถิ่นต่างๆ ่ ้รองรับสัญญาณของทาง BKK TV (*Phase 3 Promote)ข้ อมูลเกียวกับการออกอากาศ ่ ระบบ C-Band ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ผูชมประมาณ 3 ล้านครัวเรื อน ้ ระบบ KU-Band ผ่านดาวเทียม NSS6 ผูชมประมาณ 1 ล้านครัวเรื อน ้ เคเบิ้ลทีวี ผูชมประมาณ 2 ล้านครัวเรื อน ้ Antenna ผูชมประมาณ 11 ล้านครัวเรื อน ้*แนวโน้ม Satellite & Cable TV ทดแทนเสาอากาศทั้งหมดภายใน 5 ปี จากราคาที่ถูกกว่าเสาอากาศ และมี contentที่มากกว่า และคุณภาพเทียบเท่า Free TV* ข้อมูลอ้างอิงจากสมาคมเคเบิลทีวี แห่งประเทศไทย ปี 2548(ข้อมูลล่าสุ ดยังไม่ได้มีการสารวจจานวนที่ชดเจน) ั BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 8. 8. แผนการโฆษณา และการประชาสั มพันธ์ ทีวดาวเทียม BKK TV ีวัตถุประสงค์1. เพื่อให้คนทัวไปได้รู้จกทีวดาวเทียมช่องใหม่ BKK TV ว่าเป็ นช่อง Sport and Sexy TV Channel ่ ั ี2. เพื่อให้คนหันมาเปิ ดดูทีวช่องนี้และจาช่องได้วาต้องหมุนหรื อกดรี โมตมาที่หมายเลขใด ี ่3. เพื่อให้คนทัวไปเมื่อกดมาดูช่องนี้ แล้วมี ความรู ้ สึกว่า มีรายการดี ๆมากมายให้ดู ดูแล้วได้ความรู ้ ได้ความ ่ ่ สนุกสนาน เพลิดเพลินในทุกรู ปแบบ สมกับคาขวัญของสถานีท่ีวา “BKK TV มีดี ให้ ด” ู4. เพื่อให้คนทัวไปและกลุ่มเป้ าหมายได้เข้ามีส่วนร่ วมกับสถานีผานรายการและกิจกรรมต่างๆที่จดขึ้น ่ ่ ัการจัดทาแผนการโฆษณา ทีวทางเลือก ทีวกระแสหลัก และทีวช่อง BKK TV ให้คาตอบว่า ทาไมจึงต้องดูช่องนี้ และที่วา “มี ี ี ี ่ดี ให้ดู” คืออะไร เช่น มีการแจกรางวัล การเปิ ดให้โฟนอินในระหว่างดาเนินรายการ การให้ส่ง SMS ฯลฯ*Phase 3 Promote BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 9. 9. แผนการโฆษณา และการประชาสั มพันธ์ ทีวดาวเทียม BKK TV ีการจัดทาแผนการโฆษณา 1.จัดทาโฆษณาออกทาง BKK TV หลายเวอร์ ชน ั่ 2.ให้พิธีกรหรื อผูดาเนินรายการพูดในรายการต่างๆของสถานี ้ 3.ทาการโฆษณาไปยังพื้นที่กลุ่มผูชมเป้ าหมาย โดยใช้ส่ื อวิทยุชุมชน หรื อสื่ อหนังสื อพิมพ์ทองถิ่น ้ ้ 4.การจัดรายการที่พดถึง ทีวทางเลือก ทีวกระแสหลัก และทีวช่อง BKK TV ู ี ี ี ่ 5.ทาการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผานสื่ อมาลชน เพื่อให้มีการเขียนถึง พูดถึงช่องBKK TV 6.ทากิจกรรม เช่ น การเดินทางไปพบปะกับพี่นองประชาชนทั้งในกรุ งเทพและต่างจังหวัด Road ้Show โดยพิธีกรแต่ละรายการ และนางแบบจากชุดชั้นใน Anemone*Phase 3 Promote BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 10. 10. อัตราค่ าเช่ าเวลา ช่วงวัน – เวลาลาดับที่ ระยะเวลาเช่าเวลา จันทร์ – ศุกร์ เสาร์ – อาทิตย์ 05.00 - 24.00 05.00 - 24.00 1) 25 นาที (ครึ่ งชัวโมง) ่ 20,000 30,000 2) 50 นาที (1 ชัวโมง) ่ 30,000 40,000 3) 100 นาที (2 ชัวโมง) ่ 50,000 60,000 BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 11. 11. อัตราค่ าโฆษณาลาดับที่ รู ปแบบการโฆษณา บาท หมายเหตุ 1. LOOSE SPORT 3,000 นาที 2. SCOOP (3นาที) 3,000 ครั้ง 3. VTR เข้ารายการ 5-10 วินาที 1,000 ครั้ง 4. Interview 5 นาที 20,000 ครั้ง 5. LOGO Placement in Drama (60cm. x 60cm.) 10,000 ครั้ง 6. Product and logo placement in Drama (Talk Product) 15,000 ครั้ง 7. Special Back Drop Placement in Drama 25,000 ครั้งหมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าผลิต BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 12. 12. Time/date Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday15.00-16.00 เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่16.00-17.00 เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่17.00-18.00 MBK MBK MBK Stunt man RAWS Stunt man RAWS Fight night Fight night Fight night We can We can18.00-19.00 Body Body Body Body Teen Body Teen Beauty Beauty Beauty Beauty Trend Beauty Trend19.00-20.00 Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone20.00-21.00 Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Special Special Special Special Special Special Special21.00-22.00 คนกล้า คนกล้า บอลไทย บอลไทย BKK BKK BKK กีฬาไทย กีฬาไทย รายสัปดาห์ รายสัปดาห์ Stadium Stadium Stadium* Phase 2 Pre –On air (รายการใหม่ 15.00 – 21.00 น ทุกวัน) P.1 BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 13. 13. Time/date Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday22.00-23.00 Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone23.00-24.00 Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Show Show Show Show Show Show Show24.00-01.00 Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Show Show Show Show Show Show Show01.00-02.00 Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Show Show Show Show Show Show Show02.00-03.00 Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Show Show Show Show Show Show Show03.00-04.00 เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่04.00-05.00 เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่* Phase 2 Pre –On air (ตัวหนังสื อสี แดงรายการรี รันค่ะ วันเสาร์ วันอาทิตย์ เปิ ดให้ผร่วมผลิตรายการ) ู้ P.2 BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 14. 14. Time/date Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday05.00-06.00 เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่06.00-07.00 เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง เพลงดัง ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่ ทัวทิศ ่07.00-08.00 MBK MBK MBK Stunt man RAWS Stunt man RAWS Fight night Fight night Fight night We can We can08.00-09.00 Body Body Body Body Teen Body Teen Beauty Beauty Beauty Beauty Trend Beauty Trend09.00-10.00 Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone10.00-11.00 Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Anemone Special Special Special Special Special Special Special11.00-12.00 คนกล้า คนกล้า บอลไทย บอลไทย BKK BKK BKK กีฬาไทย กีฬาไทย รายสัปดาห์ รายสัปดาห์ Stadium Stadium Stadium* Phase 2 Pre –On air (รายการใหม่ 15.00 – 21.00 น ทุกวัน) P.3 BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 15. 15. Life in the city Bangkok Treasure วันนี้โลกจะรู ้จกกรุ งเทพฯในมุมมองที่”งดงาม”กว่าเคย ความ ัสนุกสนาน ความบันเทิงเต็มรู ปแบบ จากชีวตอีกซอกมุม หรื อตรอก ซอก ซอย ที่เราๆท่านๆอาจเคย ิผ่าน เคยเห็น แต่ไม่ได้ใส่ ใจ ความเป็ นเมืองมหานครอันยิงใหญ่ บีเคเค ทีวพร้อมที่จะฉายภาพให้ได้ชม ่ ีกันเร็วๆนี้ในรายการ ขุมทรัพย์ มหานคร ดาเนินรายการโดย ปอม วริ นทร ยามาลี / เฮง ธีรพงศ์ โพธิราช BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 16. 16. รายการจาก IYARA FILM MBK Fight Night ดาเนินรายการโดย เฮียบอย ไอยรารู ปแบบรายการ เป็ นรายการชมมวยไทยศิลปะการป้ องกันตัวของประเทศไทย ที่เคยใช้เป็ นศาสตร์การสู้รบในสมัยก่อน บัดนี้ได้กลายเป็ นกีฬาเพื่อความบันเทิงของท่านผูชมทัวโลก ้ ่วัน/เวลาออกอากาศ วันจันทร์ – วันอังคาร – วันพุธ เวลา 17.00 - 18.00 น. BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 17. 17. รายการจาก IYARA FILM Stuntman We Can เป็ นรายการที่จะทาให้รู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงบทบาทการต่อสู ้สมจริ ง อานวยการผลิตโดย แวว ยีรัมย์รู ปแบบรายการ คือการเรี ยนรู้การทางานในการเป็ น Stuntman การฝึ กฝน ศิลปะการต่อสู ้ โดยทีมงานไอยราฟิ ล์มผูอยู่ ้เบื้องหลังงานภาพยนตร์ คุณภาพ “องค์บาก”วัน/เวลาออกอากาศ วันพฤหัสบดี - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 18.00 น. BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 18. 18. รายการ Sport Zone รายการโดนๆของคอกีฬา ดาเนินรายการโดย ทีมงานนักจัดรายการวิทยุ F.M.99 MHz อสมท. ยุทธชัย จิรขวัญฉาย / โทนคุง พีรณัฐ จาปาเงิน /เจ๋ ง ทรงศักดิ์ วรรณวิจิตร/ โอ๊ด ศีลพงษ์ ปสั นธนาธรรู ปแบบรายการ แน่นด้วยสาระและข้อมูล นาเสนอในรู ปแบบกีฬาฮาเฮ สร้างความสุ ขให้ผชม ู้รู แบบการออกอากาศ เป็ นรายการสด มีการสื่ อสารสองทางระหว่างผูดาเนินรายการและผูชมผ่านทาง SMS และเปิ ด ้ ้สาย Phone in ให้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยซักถามในประเด็นต่างๆวัน/เวลาออกอากาศ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 19.00 – 20.00 น.การจัดแบ่ งเนือหาทีนาเสนอ ้ ่ ่ช่วงที่ 1. ช่วง “Sport Round up” นาเสนอข่าวและรายงานผลการแข่งขันกีฬาที่อยูในกระแสของผูชม ้ช่วงที่ 2.ช่วง “ฟุตบอลไทยฟี เวอร์ ”นาเสนอข่าวสาร และผลการแข่งขันฟุตบอล ไทย พรี เมี่ยร์ ลีก ดิวชน 1,2 ลีกภูมิภาค ิ ั่ช่วงที่ 3. ช่วง “Soccer Zone” นาเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศ รวมถึงข่าวก๊อสซิ ปของบรรดานักเตะคนดังช่วงที่ 4.ช่วง “ฟันธง ลงสกอร์ ” แจ้งโปรแกรมฟุตบอลคู่ท่ีน่าสนใจในช่วงกลางคืนพร้อมทั้งหยิบยก “บิ๊กแมตซ์” ในแต่ละค่าคืน มาวิเคราะห์วจารณ์ฟันธงในแต่ละวันจะมีการตั้งประเด็นร้อนในวงการกีฬา เพื่อให้ผชมแสดงความ ิ ู้คิดเห็นทาง SMS เป็ นการสื่ อสารแบบสองทางอีกด้วย BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 19. 19. รายการ คนกล้ า กีฬาไทย ถามอย่ างทีคุณชอบ ตอบอย่ างที่เป็ นจริง ่ ดาเนินรายการโดย พิธีกรคนกล้า พินิจ งามพริ้ง ผู้ก่อตั้งและประธานชมรมเชี ยร์ ไทยเพาเวอร์ มากว่า 10 ปี รัชนิพงศ์ วรศรินทร์ นักข่ าวกีฬาหนังสื อพิมพ์ มติชนรู ปแบบรายการ เป็ นการพูดคุย ถึงประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องในเชิงการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนาวงการกีฬาไทย ้ ่บางครั้งเป็ นการแสดงความคิดเห็นแบบ “ติเพื่อก่อ” รวมถึงสัมภาษณ์เจาะลึกแขกรับเชิ ญที่เป็ นบุคคลผูอยูในวงการกีฬา อธิ โค้ช ผูจดการ ผูบริ หารทีม และผูบริ หารสมาคมกีฬาต่างๆ ้ั ้ ้วัน/เวลาออกอากาศ วันจันทร์ 21.00 – 22.00 น.การจัดแบ่ งเนือหาทีนาเสนอ ้ ่ ่ ัขึ้นอยูกบแขกรับเชิญ แต่ละคน หรื อแต่ละประเด็น เข้มข้นทุกตอนเพราะผูถูกสัมภาษณ์จะไม่ทราบเลยว่าพิธีกรจะถามคาถามในแต่ละ ้ประเด็นในช่วงเวลาใด ทาให้รายการมีความตื่นเต้นน่าติดตาม ในขณะเดียวกันก็สอดแทรกเกร็ ดชีวตน่ารักน่ารักของแขกรับเชิ ญ ที่ ิไม่มีใครรู ้มาก่อนเพื่อความสุ ขของผูชม ้ BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 20. 20. รายการ ฟุตบอลไทยรายสั ปดาห์ ดาเนินรายการโดย ทีมงานนักจัดรายการวิทยุ F.M.99 MHz อสมท บับเบิล ยิงรั ก รักษ์ สุวรรณ / ยุทธ ยุทธชั ย จิรขวัญฉาย / แชมป์ พฤทธิคุณ สุ นทรนนท์ ้ ่รู ปแบบรายการ แน่นด้วยสาระและข้อมูลวงการลูกหนังไทย นาเสนอในรู ปแบบกีฬาฮาเฮ สร้างความสุ ขให้ผชม ู้รู ปแบบการออกอากาศ เป็ นรายการสด มีการสื่ อสารสองทางระหว่างผูดาเนินรายการและผูชมผ่านทาง SMS ้ ้วัน/เวลาออกอากาศ วันพุธ เวลา 21.00 – 22.00 น.การจัดแบ่ งเนือหาทีนาเสนอ ้ ่ช่วงที่ 1. รายงานผลการแข่ งขัน ไทย พรี เมียร์ลีก – ดิวชน 1 และอันดับตาราง ิ ั่ คะแนน พร้อมไฮไลต์คู่สาคัญช่วงที่ 2.วิเคราะห์ ประเด็นร้ อนประจาสัปดาห์ และมีการสัมภาษณ์บุคคลในข่าว ถ้ามีประเด็นร้อนช่วงที่ 3. อัพเดตโปรแกรมการแข่ งขัน ไทยพรี เมียร์ ลีก – ดิวชน 1 ช่วงสุ ดสัปดาห์ ิ ั่ช่วงที่ 4.วิเคราะห์ วจารณ์ “บิ๊กแมตซ์ ” ประจาสัปดาห์ ิ BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 21. 21. รายการ BKK Stadium ดาเนินรายการโดย คู่หูต่างวัย พียุทธ ยุทธชั ย จิรขวัญฉาย / น้ องปุ่ น อดิศร บัณฑิตสุ วรรณ ่รู ปแบบรายการ ด้วยสาระและข้อมูลวงการลูกหนังต่ างประเทศนาเสนอในรู ปแบบสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนด้านกีฬาสร้างสี สรร ความสนุก และความสุ ขให้ผชม ู้รู แบบการออกอากาศ เป็ นรายการสด มีการสื่ อสารสองทางระหว่างผูดาเนินรายการและผูชมผ่านทาง SMS ้ ้วัน/เวลาออกอากาศ วันศุกร์ เวลา 21.00 – 22.00 น.การจัดแบ่ งเนือหาทีนาเสนอ ้ ่ช่วงที่ 1. รายงานลีกการแข่ งขันลีกชั้นนาในยุโรป และอันดับตารางคะแนนพร้อม ไฮไลต์ในคู่สาคัญช่วงที่ 2.ข่าว Gossip การย้ายทีมตลาดซื้ อขายนักเตะ ประเด็นร้อนประจาสัปดาห์ช่วงที่ 3. อัพเดตโปรแกรมการแข่ งขันของลีกชั้นนาในช่วงสุ ดสัปดาห์ช่วงที่ 4.วิเคราะห์ วจารณ์ “บิ๊กแมตช์ ” ประจาสัปดาห์ ิ BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 22. 22. รายการ Body Beauty เป็ นรายการทีจะทาให้ ร้ ู เกียวกับการดูแลร่ างกายอย่ างถูกวิธีท้งการออกกาลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร การ ่ ่ ัเอาชนะความอ้ วน และเส้ นทางสู่ ชัยชนะของนักกีฬาในเวทีต่างๆ ดาเนินรายการโดย พิธีกร กล้ ามโต พีเ่ จี๊ยบ อภิภรณ์ ชมสมบูรณ์ (แชมป์ โลก Body Fitness) พีซิงห์ รุ้ งตะวัน จินดาซิงห์ (แชมป์ เอเชี ย นักเพาะกายหญิง) ่รู ปแบบรายการ การสัมภาษณ์นกกีฬา ด้วยลีลาการนาเสนอที่ไม่เหมือนใครของพิธีกร ทาให้สนุกสนานสร้างความ ัเป็ นกันเอง เพื่อต้อนรับแขกรับเชิ ญวัน / เวลาออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 18.00 - 19.00 น.การจัดแบ่ งเนือหาที่นาเสนอ ้ช่วงที่ 1. แนะนาการออกกาลังกายในพื้นที่ที่จากัด โดย พิธีกรกล้ามโตช่วงที่ 2.แนะนาแขกรับเชิญ ส่ วนใหญ่เป็ นนักกีฬาทีมชาติ หรื อ แชมป์ โลกกีฬาประเภทต่างๆช่วงที่ 3. พูดคุยประเด็นส่ วนตัวและความสาเร็ จในอาชีพช่วงที่ 4.แนะนาและทาอาหารเพื่อสุ ขภาพและการควบคุมน้ าหนักของ ั นักกีฬา ซึ่ งเป็ นประโยชน์กบสุ ภาพสตรี ที่ตองการดูแลตัวเอง ้ BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 23. 23. รายการ เพลงดังทัวทิศ ่ ดาเนินรายการโดย พิธีกรคู่ผ้ ูร้ ู เรื่องราวของวงการลูกทุ่งไทย นาตาล นาเพชร ้ ้ ประยุทธ นิธิสุภาวัฒน์รู ปแบบรายการ เป็ นรายการเพลงลูกทุ่ง และเพลงลูกกรุ งที่เคยโด่งดังในอดีตถึงปั จจุบน โดยจุดเด่นอยูท่ีการเชิ ญแขก ั ่รับเชิ ญที่เป็ นเจ้าของเพลงนั้นๆมาปรากฏตัว และร้องเพลงสดๆในรายการวัน/เวลาออกอากาศ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 15.00 – 17.00 น.การจัดแบ่ งเนือหาทีนาเสนอ ้ ่ช่วงที่ 1. สนทนาข่าวสารวงการลูกทุ่งไทย โดยพิธีกรช่วงที่ 2.เปิ ดตัวแขกรับเชิญ พูดคุยสนุกสนานถึงงานในปั จจุบน และหรื อผลงานใหม่ ัช่วงที่ 3. สนทนาแบบเป็ นกันเอง ลงลึกประเด็นความสาเร็ จของนักเพลง ทั้งนักร้อง หรื อครู เพลงสลับกับการร้องเพลง ที่เป็ นที่รู้จกและชื่นชอบ เป็ นเพลงที่ได้ ั รับความนิยมมายาวนานช่วงที่ 4.ส่ งท้ายด้วยเรื่ องเล่าสนุกๆที่เกิดขึ้นกับชีวตการเป็ นศิลปิ นนักร้อง นักแต่ง ิ เพลง หรื อวงดนตรี เป็ นต้น BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 24. 24. รายการ Teen Trend พิธีกรสาวสวยมากความสามารถ สับเปลี่ยนหมุนเวียนตามลักษณะของแฟชัน ่ กากับรายการโดย เฮง ธี รพงศ์ โพธิราชรู ปแบบรายการ การนาเสนอรู ปแบบของแฟชันที่กาลังเป็ นที่นิยม สาหรับวัยรุ่ น ตามสถานที่ต่างๆ พร้อมแหล่งซื้ อ ่ขายเสื้ อผ้า เครื่ องประดับ เครื่ องสาอางค์ และอีกมากมายที่เป็ นที่นิยมของวัยรุ่ นวัน/เวลาออกอากาศ วันเสาร์ เวลา 18.00 - 18.30 น. BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 25. 25. Anemone Special เป็ นรายการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกวดนางแบบชุดชั้นใน Anemone เป็ นรายการสดวันเวลาออกอากาศวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 20.00 – 21.00 น. ่ โดยการเชิ ญนางแบบที่ผานเข้ารอบสองทั้ง 10 คน สลับสับเปลี่ยนกันมาเป็ นพิธีกรพูดคุยเรื่ องราวสนุกสนาน เช่นเรื่ องชีวตประจาวัน ชอบไม่ชอบอะไร รวมทั้งชอบผูชายแบบไหน เป็ นต้น ิ ้ การดาเนิ นรายการโดยนางแบบเป็ นพิธีกรด้วยตัวเอง สัมภาษณ์ซ่ ึ งกันและกัน รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผูชมทางบ้านได้โทรศัพน์เข้ามาพูดคุย ร่ วมสนุกในการตอบคาถามต่างๆเพื่อรับของรางวัลด้วยการให้ส่ง SMS เข้ามา ้แสดงความคิดเห็นในรายการเป็ นการสื่ อสารแบบสองทาง ประการที่หนึ่งเมื่อมีการประกาศผลการประกวด Miss Anemone แล้วนางแบบทั้ง 10 คน ก็จะมาเป็ นพิธีกรในรายการต่างๆซึ่ งจะเป็ นรายการประจา เช่น บ้านสาวโสด /The Party House / ประการที่สองคือร่ วมกันทากิจกรรม กับทาง บีเคเค ทีวี เช่น การเดินทางไปพบปะกับพี่นอง ้ประชาชนในจังหวัดต่างๆ Road Show เป็ นเวลา หกเดือน หรื อก่อนการประกวดครั้งใหม่ www.anemoneshop.com BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 26. 26. Anemone Showรู ปแบบรายการ การแสดงแบบชุดชั้นในของสาว สาว แสนสวย และน่ารัก มีความเป็ นธรรมชาติดวยการ ้สวมใส่ ชุดชั้นใน Anemone ที่ขบเน้นความเป็ นสาวสวย “เนิ นอกอิ่ม อวดอกสวย” ด้วยชุดชั้นใน Anemone ัวัน/เวลาออกอากาศ ทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 23.00-01.00 น. BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด
 27. 27. BKK TELEVISION (THAILAND) CO.,LTD.บริษท บีเคเค เทเลวิชชั่น (ไทยแลนด์ )จากัด ัTel : 02 954 3191 Mobile 089 981 9191bkktv@hotmail.com

×