คาราเต้ น้ำสิงห์ทีม 2557
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

คาราเต้ น้ำสิงห์ทีม 2557

on

 • 307 views

ระเบียบการแข่งขัน ...

ระเบียบการแข่งขัน
น้ำสิงห์คาราเต้ทีม ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

Statistics

Views

Total Views
307
Views on SlideShare
307
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

คาราเต้ น้ำสิงห์ทีม 2557 คาราเต้ น้ำสิงห์ทีม 2557 Document Transcript

 • ระเบียบการแขงขัน น้ําสิงหคาราเตทีม ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 19 - 20 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
 • 1. หลักการและเหตุผล กีฬาคาราเตเปนกีฬาประเภทตอสูปองกันตัวที่ใหคุณคาทั้งในดานการออกกําลังกายและยังใหประโยชนในดาน การปองกันตนเองในยามคับขันจากภัยอันตรายตางๆ ซึ่งในปจจุบัน มีชมรมฯและสถาบันหลายแหงใหความสนใจและมี การฝกซอมอยางตอเนื่องทั้งในระดับเยาวชนและประชาชน ดวยเหตุนี้ สมาคมคาราเตแหงประเทศไทยและน้ําดื่มตราสิงห จัดใหมีการแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีม ชิงชนะ เลิศ แหงประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจําป 2557 ทั้งประเภทเยาวชนและประชาชน เพื่อคัดสุดยอดนักกีฬาคาราเต ประเภทกาตา (ทา รํา) และ คูมิเต(ตอสู)ระดับประเทศ เขารวมชิงชัยเพื่อความเปนอันดับ 1 ของประเทศไทย 2. วัตถุประสงค 2.1 เพื่อเฟนหานักกีฬาคาราเต ระดับยอดของประเทศทั้งประเภทเยาวชน และประเภทประชาชนเปนตัวแทนของ ประเทศไทย เขารวมการแขงขันรายการตางๆในระดับนานาชาติ 2.2 เพื่อพัฒนาฝมือ และมาตรฐาน นักกีฬาคาราเต ทั้งประเภทเยาวชน และประเภทประชาชน สูความเปนเลิศ อยางเปนระบบที่ดี 2.3 เพื่อเปดโอกาสใหนักกีฬาคาราเต ไดมีโอกาสแขงขันสรางเสริมประสบการณซึ่งกันละกัน 2.4 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักกีฬาคาราเต ในแตละสถาบัน 3. ผลที่คาดวาจะไดรับจากการจัดการแขงขัน 3.1 ทางสมาคมคาราเตแหงประเทศไทยไดนักกีฬาคาราเตที่มีความสามารถสงเขารวมการแขงขันในระดับ นานาชาติตอไป 3.2 นักกีฬาคาราเตทั้งระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ไดพัฒนาความสามารถจากการแขงขันในครั้งนี้ 3.3 สรางความสัมพันธอันดีใหแกนักกีฬาคาราเตที่ฝกฝนในตางสถาบันและชมรม 4. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน ไดรับการแตงตั้งโดยสมาคมคาราเตแหงประเทศไทย 5. ประเภทการแขงขัน แบงการแขงขันออกเปน 14 รายการ คือ 5.1 ทีมเยาวชน 10 รายการ 5.1.1 กาตาทีมชายอายุ 9-11 ป 5.1.2 กาตาทีมชายอายุ 12-14 ป 5.1.3 กาตาทีมชายอายุ 15-17 ป 5.1.4 กาตาทีมหญิงอายุ 9-11 ป 5.1.5 กาตาทีมหญิงอายุ 12-14 ป 5.1.6 กาตาทีมหญิงอายุ 15-17 ป
 • 5.1.7 คูมิเตทีมชายอายุ 12-14 ป (3+1) 5.1.8 คูมิเตทีมชายอายุ 15-17 ป (3+1) 5.1.9 คูมิเตทีมหญิงอายุ 12-14 ป (3+1) 5.1.10 คูมิเตทีมหญิงอายุ 15-17 ป (3+1) 5.2 ทีมประชาชน 4 รายการ (อายุ 18ป ขึ้นไป) 5.2.1 กาตาทีมชาย 5.2.2 กาตาทีมหญิง 5.2.1 คูมิเตทีมชาย (3+1) 5.2.2 คูมิเตทีมหญิง (3+1) *** อายุ นับปที่แขงขัน 6. กําหนดการ 6.1 ทีมเยาวชนชาย/ทีมเยาวชนหญิ ง วันเสารที่ 19 เมษายน 2557 ตั้งแตเวลา 08.00น. – 18.00 น. 6.2 ทีมประชาชนชาย/ทีมประชาชนหญิง วันอาทิตยที่ 20 เมษายน 2557 ตั้งแตเวลา 08.00น. – 18.00 น. 7. สถานที่แขงขัน ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 8. กติกาและขอกําหนดการแขงขัน 8.1 การแขงขันกาตา ใหใชกติกาการแขงขันคาราเตสากล (The World Karate Federation: WKF) ฉบับปจจุบัน (Kata and Kumite Competition Rules : Revision 8.0) ที่สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย(TKF) ประกาศใช สําหรับในการ แขงขันรอบชิงเหรียญ (เหรียญทอง และ เหรียญทองแดง) ตองแสดงทารําปกติกอน จากนั้นตองแสดงความหมายของทารํา ดวย(BUNKAI) เวลาที่ใชในทารําปกติ และ แสดง BUNKAI ไมเกิน 6 นาที เวลาจะเริ่มนับโดย OFFICIAL TIMEKEEPER ตั้งแตเริ่มแสดงการคํานับในตอนที่เขาสนามแขงขัน และเวลาหยุดเมื่อมีการคํานับครั้งสุดทาย หลังจากที่แสดง BUNKAI เสร็จแลวทีมใดไมไดแสดงการคํานับในตอนจบการแสดง หรือใชเวลาเกินกวา6 นาที ใหถือวาถูกตัดสิทธิ และปรับเปนแพ ไมอนุญาตใหมีการใชอาวุธหรือเครื่องมือใด ๆ รวมทั้งการแตงกายเพิ่มเติมอื่น ๆ ดวย 8.2 การแขงขันคูมิเต ใหใชกติกาการแขงขันคาราเตสากล (The World Karate Federation: WKF) ฉบับปจจุบัน (Kata and Kumite Competition Rules : Revision 8.0)ที่สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย(TKF) ประกาศใช 8.3 ในแตละทีม จะมีนักกีฬาทีมชาติไทย ที่เคยเขารวมการแขงขันกีฬาซีเกมส เอเชี่ยนเกมส มารเชี่ยลอารทเกมส ชิงแชมปเอเชีย ชิงแชมปเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAK) และชิงแชมปโลก โดยสามารถ รวมทีมไดเพียง 1 คนเทานั้น (นักกีฬาทีมชาติ นับยอนหลัง 2 ป ตามรายการขางตน) 8.4 หามนักกีฬามวยไทยอาชีพที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานกีฬามวยเขารวมการแขงขัน
 • 8.5 ผูเขารวมการแขงขันจะตองปฏิบัติตามกติกาที่สมาคม คาราเต แหงประเทศไทย และ คณะกรรมการ ดําเนินการแขงขันกําหนดไวอยางเครงครัด และ ยินยอมใหทาง สมาคม ฯ และคณะกรรมการฯ ไมตอง รับผิดชอบในกรณี บาดเจ็บ และ/หรือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการแขงขัน นักกีฬาจะตองสวมฟนยางและเกราะปองกันลําตัว ทุกครั้ง ถาไมสวมจะไมสามารถแขงขันไดและปรับเปน แพทันที กรณีที่นักกีฬาสวมเหล็กจัดฟน หากไมสามารถถอดออกและสวมใสฟนยาง นักกีฬาจะตอง รับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้น 9. อุปกรณการแขงขัน 9.1 นักกีฬาตองสวม นวม, สนับแขง, สนับหลังเทา และเกราะปองกันลําตัว ที่ไดรับการรับรองจาก สมาคมคาราเต แหงประเทศไทย (TKF) หรือ( WKF) โดยจะตองสวมใสใหกระชับ พอดีกับ ลําตัวของนักกีฬา และ สวมขางในชุด คาราเต เทานั้น 9.2 ใหนักกีฬาตองใสฟนยางในการแขงขันประเภทตอสูดวยในทุกรุน 9.3 ชุดแขงขันและสายคาดเอวไมอนุญาตใหปกชื่อหรือตราสัญญลักษณใด ยกเวนตราผูผลิตของสินคา 9.4 ชุดแขงขันและอุปกรณปองกันทุกชนิดตองไดมาตรฐานตามที่สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย (TKF) กําหนด ไว โดยนักกีฬาตองเปนผูจัดเตรียมหามาเอง 10. สถานฝกที่มีสิทธิสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน - อาจารยผูสอนของสถานฝกตองไดรับการรับรองจากสมาคมไทยคาราเต-โด โกจูไกและสมาคมโชโตกัน คาราเต-โด ประเทศไทย - มีการตั้งชื่อทีม เชน ทีมจังหวัดกรุงเทพฯ ทีมสวนดุสิต ทีมไจแอนท เปนตน 11. หลักฐานการสมัคร 11.1 ผูสมัครแขงขันตองแนบหลักฐาน คือ สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบ สูติบัตร เพื่อแสดงอายุจริง โดยแนบมากับใบรายชื่อดวยทุกคน โดยนักกีฬาที่มีหลักฐานไมครบถวนจะถือ เปนโมฆะ 11.2 ผูสมัครเขาแขงขันตองกรอกใบสมัครดวยตัวบรรจงและติดรูปตามแบบที่ กําหนดให พรอมแนบหลักฐาน ตามขอที่ 11.1 และชําระเงินคาสมัครใหเรียบรอย จึงจะถือวาเปนการสมัครที่สมบูรณ 11.3 ในกรณีที่ผุสมัครเขาแขงขันยื่นเอกสารผิดพลาด ลงรุนการแขงขันผิด ทําทุจริต ใหถือเปนโมฆะและขอสงวน สิทธิ์ในการคืนคาสมัครเขาแขงขันในทุกกรณี 12. คาสมัครเขาแขงขันและคาใชจายอื่นๆ กาตาทีมละ 1,000 บาท คูมิเตทีมละ 1,500 บาท
 • 13. ขั้นตอนการสมัคร ใหปฏิบัติตามนี้ 13.1 ทุกๆ ทีมจะตองสมัครทางออนไลนกอน เริ่มใชระบบไดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2557 โดยเขาไปสมัครที่ http://www.gmacscore.com/ สามารถเขาชมตัวอยางวิธีการสมัครไดที่ http://gmscoring.blogspot.com/p/register.html 13.2 หลังจากสมัครทางออนไลนแลวใหสงหลักฐานการสมัครตามระเบียบการแขงขัน ขอที่11 ณ สมาคมคาราเต แหงประเทศไทย หอง 237 โซนW ราชมังคลากีฬาสถาน 2088 การกีฬาแหงประเทศไทย หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240 หมายเลขโทรศัพท 0-2369-1516 โทรสาร 0-2314-5716 ทุกวันราชการ เวลา 09.00 – 17.00 น. จนถึง วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 17.00 น. หมายเหตุ : ทางสมาคมคาราเตแหงประเทศไทยจะตัดสิทธิ์ผูที่ไมไดลงทะเบียนสมัครออนไลนและสงใบสมัครไม สมบูรณ รวมถึงคาสมัครและเอกสารไมครบ หรือเกินกําหนดเวลาโดยไมมีการผอนผันใดๆทั้งสิ้น 14. การชําระเงินคาสมัคร ชําระเงินไดที่ 14.1 สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย หอง 237 โซน W ราชมังคลากีฬาสถาน 2088 การกีฬาแหงประเทศไทย หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท 0-2369-1516 14.2 โอนเงินที่เขาบัญชีในนาม สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบางกระบือ ประเภท ออมทรัพย เลขที่บัญชี 0182531854 จนถึง วันที่ 11 เมษายน 2557โดยสงเอกสารการโอนเงินมาที่สมาคมฯ ตามที่อยูขอ 13.2 หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2314-5716 กอนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2557 15. กําหนดวันประชุม จับสลาก แบงสาย และประกบคูแขงขัน 15.1 ดําเนินการจับสลากแบงสาย โดยคณะกรรมการดําเนินการแขงขันสมาคมคาราเตแหงประเทศไทย 15.2 การประกาศสายแขงขันอยางเปนทางการ วันที่ 17 เมษายน 2557 โดยที่ทุกทีมจะตองสงเอกสารครบตาม กําหนดการ ที่มีการปดรับสมัคร และสามารถติดตอขอขอมูลไดจากสมาคมคาราเตแหงประเทศไทยโดยตรง 15.3 การเปลี่ยนผูแขงขัน เมื่อมีการกําหนดจัดคู และ แบงสายแลว ผูแขงขัน หรือ สถานฝกสอนใด ขอสิทธิ์ในการ เปลี่ยนตัวบุคคล ตองยื่นเอกสารใบรับรองแพทยตอคณะกรรมการตัดสิน 15.4 เพื่อใหการดําเนินการแขงขันเปนไปโดยความเรียบรอย และเปนไปตามกําหนดเวลา คณะกรรมการ ดําเนินการแขงขันจึงขอกําหนดอัตราคาปรับ คือ 500 บาท โดยสถานฝกสอนที่ยื่นความจํานงเขารวมการ แขงขันจะตองเปนผูรับผิดชอบ 15.5 สาเหตุที่ผูแขงขันจะตองเสียคาปรับ - บุคคล ที่ยื่นความจํานงเขาแขงขันขอถอนตัวสละสิทธิ์เขารวมการแขงขัน ภายหลังการจัดคูแขงขันและแบง สายการแขงขัน โดยไมมีเอกสาร หรือ คําวินิจฉัยจากแพทยที่ระบุวา อาการปวยหรือบาดเจ็บ ของผูแขงขัน ที่ไมสามารถเขารวมแขงขันได หรือ อาการบาดเจ็บอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอผูแขงขัน - ผูที่ยื่นความจํานงเขาแขงขันไมมาแสดงตัว ใน วัน และ เวลา ของกําหนดการแขงขัน ซึ่งไดมีการประกาศ อยางชัดแจง กอน หรือ ระหวางการแขงขัน ซึ่งการประกาศอาจเปนในรูปแบบเอกสาร หรือ ดวยวาจา โดย การประกาศดวยวาจาอันมีผลตอการเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาการแขงขันแตละรายการนั้น จะตองเปน ประโยชนตอการแขงขันเทานั้น
 • 16. ขอกําหนดในการแตงกายของนักกีฬา ผูเขาแขงขันจะตองใสชุดแขงขันตามกติกาการแขงขันของสหพันธคาราเตโลก(WKF)+สมาคมคาราเตแหง ประเทศไทย(TKF) และ คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน ไมอนุญาตใหติดสัญลักษณ ของสถานฝกสอน และ หรือ สมาคม ที่สังกัด โดยหามใช ธงชาติ หรือ สัญลักษณที่แสดงถึงการแขงขันอื่นที่เหนือขั้นกวาระดับเยาวชน แหงประเทศไทย ปาย สัญลักษณของบริษัทผูผลิตชุด หรือ ผูอุปถัมภ ที่ติดบนเสื้อผูแขงขันนั้นจะตองไดรับการอนุมัติจาก คณะกรรมการ ดําเนินการแขงขัน 17. รางวัลการแขงขัน เหรียญรางวัลชนะเลิศ พรอมเงินบํารุงทีม 1 รางวัล เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1 รางวัล เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 2 รางวัล *** หมายเหตุ- ทุกรางวัลแจกพรอมใบประกาศนียบัตร 18. บทเฉพาะกาล เพื่อประโยชนในการแขงขันที่จะดําเนินการไดตามวัตถุประสงค สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย และ คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสามารถแกไขระเบียบ การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหง ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจําป 2557 ไดตามความเหมาะสม ซึ่งไดมีการประกาศอยางชัดแจง กอน หรือ ระหวางการแขงขัน ซึ่งการประกาศอาจเปนในรูปแบบเอกสาร หรือ ดวยวาจา ก็ได โดยการประกาศดวยวาจาอันมีผลตอการเปลี่ยนแปลง กําหนดเวลาการแขงขันแตละรายการนั้น จะตองเปนประโยชนตอการแขงขันเทานั้น
 • ใบตอบรับ เขารวมการแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3 สงกอนวันที่11 เมษายน 2557 ไมเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์การเขารวมการแขงขัน ทีม……………………………………………………………………………… ที่อยู…………………………………………………………………………… โทร:...................................แฟกซ:………………….อีเมล:…………………… ผูฝกสอน…………………………………………………………………………… สมาคมคาราเต-โดที่ใหการรับรอง.......สมาคมโกจูไก......สมาคมโชโตกัน (ขีดถูก) ติดตอสอบถามการเพิ่มเติม สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย โทร: 0-2369-1516 โทรสาร 02-314-5716
 • ใบสมัครกาตาทีมเยาวชนชาย การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 รายการแขงขัน......................... ชื่อทีม............................................ รายชื่อนักกีฬา ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล รูป(1 นิ้ว) หมายเหตุ*** ติดรูปถายพรอมแนบหลักฐาน จึงจะสมบูรณ มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
 • ใบสมัครคูมิเตทีมเยาวชนชาย การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 รายการแขงขัน......................... ชื่อทีม............................................ รายชื่อนักกีฬา 1........................................................................................................ 2........................................................................................................ 3......................................................................................................... 4......................................................................................................... 1 2 3 4 หมายเหตุ*** ติดรูปถายพรอมแนบหลักฐาน จึงจะสมบูรณ มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ รูป รูป รูป รูป
 • ใบสมัครกาตาทีมเยาวชนหญิง การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 รายการแขงขัน......................... ชื่อทีม............................................ รายชื่อนักกีฬา ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล รูป (1 นิ้ว) หมายเหตุ*** ติดรูปถายพรอมแนบหลักฐาน จึงจะสมบูรณ มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
 • ใบสมัครคูมิเตทีมเยาวชนหญิง การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 รายการแขงขัน......................... ชื่อทีม............................................ รายชื่อนักกีฬา 1........................................................................................................ 2........................................................................................................ 3......................................................................................................... 4......................................................................................................... 1 2 3 4 หมายเหตุ*** ติดรูปถายพรอมแนบหลักฐาน จึงจะสมบูรณ มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ รูป รูป รูป รูป
 • ใบสมัครกาตาทีมประชาชนชาย การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 รายการแขงขัน......................... ชื่อทีม............................................ รายชื่อนักกีฬา ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล รูป(1 นิ้ว) หมายเหตุ*** ติดรูปถายพรอมแนบหลักฐาน จึงจะสมบูรณ มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
 • ใบสมัครคูมิเตทีมประชาชนชาย การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 รายการแขงขัน......................... ชื่อทีม............................................ รายชื่อนักกีฬา 1........................................................................................................ 2........................................................................................................ 3......................................................................................................... 4......................................................................................................... 1 2 3 4 หมายเหตุ*** ติดรูปถายพรอมแนบหลักฐาน จึงจะสมบูรณ มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ รูป รูป รูป รูป
 • ใบสมัครกาตาทีมประชาชนหญิง การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 รายการแขงขัน......................... ชื่อทีม............................................ รายชื่อนักกีฬา ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล รูป(1 นิ้ว) หมายเหตุ*** ติดรูปถายพรอมแนบหลักฐาน จึงจะสมบูรณ มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
 • ใบสมัครคูมิเตทีมประชาชนหญิง การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 รายการแขงขัน......................... ชื่อทีม............................................ รายชื่อนักกีฬา 1........................................................................................................ 2........................................................................................................ 3......................................................................................................... 4......................................................................................................... 1 2 3 4 หมายเหตุ*** ติดรูปถายพรอมแนบหลักฐาน จึงจะสมบูรณ มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ รูป รูป รูป รูป