วิวฒนาการการค้าออนไลน์    ั     กระบวนการซื้ อ ขาย การค้ารู ปแบบต่างๆบนอินเทอร์เน็ตและการค้าผ่าน Social network  ...
E-business• กระบวนการดําเนินธุรกิจโดยอาศยเทคโนโลยีเครือขายร่วมระหวาง                 ั          ...
E commerce• เป็ นภาพกว้ างๆเมื่อพูดถึงการค้ าขายบนเน็ต ซึงต้ องมีโมเดลธุรกิจที่เหมาะสม                  ...
1.ระบบโครงสร้างพื้นฐานของ E-commerce•  ระบบเครื อข่าย•  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร•  การจัดรูปแบบและเผยแพร่เนื ้อหา•  ระบ...
2.ระบบสนบสนุน E-commerce       ั• การพัฒนาวางแผนกลยุทธ์ eMarketing• การจด Domain name• การพฒนาระบบงาน E-commerce ตา...
บริการ Storefront model รู ปแบบต่ างๆ1. ใช้ บริ การ template เว็บสําเร็ จของร้ าน eMall เชน Tarad.com,          ...
แบบ 1 – eBusiness Model• Storefront modelOnline shopping Malls (Emall)• http://www.tarad.com• http://www.weloveshopping.co...
รู ปแบบ 2, 3 – eBusiness ModelStorefront modelShopping-cart technology(Independent online store)• http://www.sala.co.th/เค...
องค์ประกอบกระบวนการซื้ อขาย• ระบบหน้าร้าน -ร้ านเสมือนคือ Website อันประกอบไปด้ วย Webpage ที่ แสดงแบรนด์, รูปภาพสนค้า เ...
ระบบสาเร็จรูปในปัจจุบนและบทบาทของ eMall   ํ        ัTarad.com• http://www.taradplaza.com/business_online. html•...
ระบบสาเร็จรูปในปัจจุบนและบทบาทของ eMall   ํ        ั• Weloveshopping.com• http://www.weloveshopping.com/portal/s...
ระบบสาเร็จรูปในปัจจุบนและบทบาทของ eMall   ํ        ัgoonline.in.th• http://www.goonline.in.th/getstartedSiam2web...
บริษทขายเวบสาเร็จรูปขายและใหบริการเสริมต่างๆ    ั   ็ ํ        ้•  http://makewebeasy.com/•  http://readypl...
บริ ษทรับเขียนเว็บไซต์แบบ customise     ั• http://www.owatmate.com/• http://www.jjsofttech.com/• http://www.netdesign...
Facebook• ดาวน์โหลดเอกสารhttp://www.nrct.go.th/FB_advance_course.pdf ประเภทของ Facebook • Profile • Group • Page
F-commerce• What is f-commerce?• Simple Definition: Facebook Commerce is selling with Facebook• Full Definition: F-Commer...
Examples of f-commerce include• 1-800-Flowers f-store: The first ever store in Facebook that supported transactions withi...
What are the arguments in favour of        f-commerce?•  Facebook is already a viable sales platform; the top 3 br...
the evidence that f-commerce can          work?•  Ticketmaster: Every time a user posts on their news feed that ...
What are the different types of f-        commerce?•  There are two basic types of f-commerce•  “On-Facebook” f-...
ให้นกศึกษาเข้าลิงค์น้ ีไปดูกรณี ศึกษาว่า      ั  แต่ละแบรนดมีกลยทธ์สร้าง Fanpage อย่างไร?       ์  ุ• http...
กรณีศึกษา Social commerce -Levi• http://www.youtube.com/watch?v=Ed5vJeaE uzA&feature=player_embedded• <iframe width="420"...
กรณีศึกษา Facebook marketing - Ikea• http://www.youtube.com/watch?v=0TYy_378 6bo&feature=fvwrel• <iframe width="560" heig...
การสร้างแฟนเพจ• http://www.facebook.com/pages/crete.php• http://www.youtube.com/watch?v=l6jXLf8cN PQ• <iframe width="560"...
ตกแต่งแฟนเพจ• แปะ Widget ที่หน้ าเว็บไซต์• http://www.youtube.com/watch?v=Jf4dGYrD OP4&feature=related• แตงรูปfacebook  ...
05 วิวัฒนาการการค้าออนไลน์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

05 วิวัฒนาการการค้าออนไลน์

1,514 views
1,370 views

Published on

วิวัฒนาการการค้าออนไลน์ กระบวนการซื้อขาย การค้ารูปแบบต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต และการค้าผ่าน Social Network โดย ดร.จินต์จุฑา ฮิสริยภัทร์

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
481
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

05 วิวัฒนาการการค้าออนไลน์

 1. 1. วิวฒนาการการค้าออนไลน์ ั กระบวนการซื้ อ ขาย การค้ารู ปแบบต่างๆบนอินเทอร์เน็ตและการค้าผ่าน Social network ดร.จินต์จฑา อิสริยภทร์ ุ ั
 2. 2. E-business• กระบวนการดําเนินธุรกิจโดยอาศยเทคโนโลยีเครือขายร่วมระหวาง ั ่ ่ องค์กร และระบบธุรกิจภายในองค์กร โดย E-business อาจไม่ จําเป็ นต้ องอาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตหรื อเว็บเสมอไป อาจพัฒนาขึ ้น มาเองต่อเชื่อมกันในกลุมผู้ค้า แบ่งได้ เป็ น 3 สวนคือ ่ ่1. สวนซื ้อและขาย E-commerce ่2. ส่วนติดต่อสื่อสารร่วมกัน เช่น Video Conference3. ระบบธุรกิจภายในองค์กร เช่น ERP, CRM
 3. 3. E commerce• เป็ นภาพกว้ างๆเมื่อพูดถึงการค้ าขายบนเน็ต ซึงต้ องมีโมเดลธุรกิจที่เหมาะสม ่ จึงจะทําการค้ าได้ อย่างยังยืน ่• ประกอบด้ วยเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนเป็ นสื่อกลางเพื่อการทําธุรกรรม อาจ เป็ นคอมพิวเตอร์ ซงนิยมเรี ยก E-commerce แต่ถ้าใช้ มือถือเรี ยก M- ึ่ commerce และการใช้ เฟซบุคเรี ยก F-commerce ส่วนการซื ้อเป็ น กลุมๆเรี ยก Social-commerce ่• การค้ าบนเน็ตมีรูปแบบการหารายได้ หลายวิธี และมีรูปแบบธุรกิจอีก มากมายนบไมถ้วน ซงถ้านิยามแล้วคาวา E-commerce ในกลมนี ้ จะ ั ่ ึ่ ํ ่ ุ่ หมายถึงรายได้ แบบ Sales model คือรายได้ จากการขายสินค้ า บริ การ เป็ นหลัก• ระบบ E-commerce หลักๆ แบ่งได้ เป็ น 2 ระบบคือ
 4. 4. 1.ระบบโครงสร้างพื้นฐานของ E-commerce• ระบบเครื อข่าย• ช่องทางการติดต่อสื่อสาร• การจัดรูปแบบและเผยแพร่เนื ้อหา• ระบบรักษาความปลอดภย ั
 5. 5. 2.ระบบสนบสนุน E-commerce ั• การพัฒนาวางแผนกลยุทธ์ eMarketing• การจด Domain name• การพฒนาระบบงาน E-commerce ตาม eBusiness ั Model ที่กําหนด• การโปรโมต Website• กฎหมายตางๆที่เกี่ยวข้อง ่
 6. 6. บริการ Storefront model รู ปแบบต่ างๆ1. ใช้ บริ การ template เว็บสําเร็ จของร้ าน eMall เชน Tarad.com, ่ weloveshopping.com,goonline.in.th• เว็บสําเร็ จรูปฟรี ทกอย่าง ุ• ฟรี บางอย่าง มีคาใช้ จายบางส่วน เช่น พื ้นที่ โดเมน ่ ่2. ซื ้อ/รับแจก template เว็บสําเร็ จของหน่วยงานต่างๆ บริ ษัทขายเว็บสําเร็ จรูป หรื อ เป็ น template หรื อจากบริ ษัทแม่ที่เรานําสินค้ ามาขาย• ต้ องมีฝ่ายคอมติดตังเองในองค์กรหรื อ outsource กบบริษัทเจ้าของ ้ ั templete3.พัฒนาขึ ้นมาใหม่ให้ เหมาะกับองค์กร• ค่าใช้ จายสูง จดทะเบียนและลงทุนเองทังหมด ่ ้• ต้ องมีฝ่ายคอมและเจ้ าหน้ าที่ดแลระบบ หรื อ outsource ู
 7. 7. แบบ 1 – eBusiness Model• Storefront modelOnline shopping Malls (Emall)• http://www.tarad.com• http://www.weloveshopping.com• http://www.thaisecondhand.com/
 8. 8. รู ปแบบ 2, 3 – eBusiness ModelStorefront modelShopping-cart technology(Independent online store)• http://www.sala.co.th/เครื่ องทําตรายาง.html• http://www.thaiticketmajor.com/index.php• http://www.jadsan.com/shop.asp?shop_id=19• http://www.brookside.co.th/• http://www.se-ed.com/• http://www.officemate.co.th/• http://www.trendyday.com/• http://www.thaitool.com/• http://www.playsanook.com/
 9. 9. องค์ประกอบกระบวนการซื้ อขาย• ระบบหน้าร้าน -ร้ านเสมือนคือ Website อันประกอบไปด้ วย Webpage ที่ แสดงแบรนด์, รูปภาพสนค้า เนื ้อหา และ ราคา ิ• ระบบตะกร้าสนค้า ิ• ระบบการชําระเงิน• ระบบขนส่ง
 10. 10. ระบบสาเร็จรูปในปัจจุบนและบทบาทของ eMall ํ ัTarad.com• http://www.taradplaza.com/business_online. html• http://www.taradquickweb.com/package/inde x.php• http://support.tarad.com/help/category/tarad _com• http://support.tarad.com/help/541
 11. 11. ระบบสาเร็จรูปในปัจจุบนและบทบาทของ eMall ํ ั• Weloveshopping.com• http://www.weloveshopping.com/portal/shop ping/package-comparison-258-th.html• http://www.weloveshopping.com/portal/shop ping/manual-273-th.html
 12. 12. ระบบสาเร็จรูปในปัจจุบนและบทบาทของ eMall ํ ัgoonline.in.th• http://www.goonline.in.th/getstartedSiam2web.com• http://www.siam2web.com/v3/web- package.asp
 13. 13. บริษทขายเวบสาเร็จรูปขายและใหบริการเสริมต่างๆ ั ็ ํ ้• http://makewebeasy.com/• http://readyplanet.com/• http://siamvip.com/• http://powersite4you.com/
 14. 14. บริ ษทรับเขียนเว็บไซต์แบบ customise ั• http://www.owatmate.com/• http://www.jjsofttech.com/• http://www.netdesignthai.com/• Link ประมาณราคา• http://blog.macroart.net/2007/11/how-to- quote-web-development-cost.html
 15. 15. Facebook• ดาวน์โหลดเอกสารhttp://www.nrct.go.th/FB_advance_course.pdf ประเภทของ Facebook • Profile • Group • Page
 16. 16. F-commerce• What is f-commerce?• Simple Definition: Facebook Commerce is selling with Facebook• Full Definition: F-Commerce, derived from e- commerce, is the use of Facebook as a platform for facilitating and executing sales transactions – either on Facebook itself or externally via the Facebook Open Graph. F-commerce is a form of social commerce, the use use of social media, online media that supports social interaction and user contributions, to assist in the online buying and selling of products and services
 17. 17. Examples of f-commerce include• 1-800-Flowers f-store: The first ever store in Facebook that supported transactions within the network itself (The first ever transaction took place at 11:50 am EST on July 8, 2009 for bouquet of flowers ‘A Slice of Life’ bouquet)• Levi’s Friends Store: One of the first e-commerce sites to use Facebook social plugins to offer instant personalisation. Friends logging into the site using their Facebook credentials can view items that are popular with their friends and other Facebook users, as well as post directly to their Facebook wall• Diesel’s DieselCam: An early example of an in-store f-commerce, the DieselCam, was a fitting-room mirror connected to Facebook that allowed Diesel store shoppers in Spain to shop with their social graph by sharing clothing tryons with friends and soliciting feedback
 18. 18. What are the arguments in favour of f-commerce?• Facebook is already a viable sales platform; the top 3 brands on Facebook all directly sell on Facebook (Coca-Cola(24m), Starbucks (20m) and Disney (19m))• Facebook drives e-commerce traffic; ticketing site Eventbrite found that integrating with Facebook on its website, generated additional sales – each Facebook share generated $2.53 in additional sales)• Facebook is where your customers are; 1 in 11 humans are on Facebook, half log on every day• F-Commerce is what your customers want; when asked, customers say the principal reasons for connecting with businesses on social sites are to buy and for deals.• F-Commerce customers are good customers; Facebook users spend up to 1.5x more online, and Facebook customers spend more than double that of non- Facebook customers• F-Commerce increases conversion; 51% increase in likelihood a customer will purchase, after clicking the ‘like’ button• F-Commerce drives customer loyalty; 28% increase in likelihood that customers who ‘like’ a brand will repurchase• F-Commerce drives customer advocacy; 41% increase in likelihood a customer that a customer will recommend, if they have liked the brand• Facebook customers are good customers: Facebook users spend 1.5x more online that other Internet users
 19. 19. the evidence that f-commerce can work?• Ticketmaster: Every time a user posts on their news feed that they’ve bought a ticket from Ticketmaster, friends spend an additional $5.30 on Ticketmaster• Eventbrite: Every Facebook share generates $2.53 in ticket sales (RPS (revenue per share)); every 24 shares generates a new sale• Incipio Technologies: Facebook is #2 source of e-commerce traffic, shoppers from Facebook are 3x more likely to add products to a cart, and final conversion rate is 2x the average.• P&G: Sold 1,000 diapers in under an hour on its f-store• Tesco: Generated £2m+ in-store sales with FB vouchers for fans• RachelRoy: Temporary ‘pop-up’ Facebook fan store resulted in 3rd highest sales day• Kembrel: 20% of sale transactions were on Facebook with a 7-10% larger shopping cart than their dot.com website• BabyAndMeGifts: 50% of online sales from Facebook• LiveScribe: measurable ‘increase in revenue’ [undisclosed] after installing Facebook storefront• Ettitude: Aussie retailer ‘logged sales‘ [undisclosed] from Facebook• Chompon: Online sales platform found that Facebook shares generate on average $14 in sales (RPS), and Likes generate $8 (RPL)• Ticketfly: Ticketing site found (Jan 2011), every Facebook share/tweet generated 3.25 tickets sales; Facebook is Ticketfly’s top referrer at roughly 9% of total traffic• Wetseal: 20% of e-commerce sales come from Facebook• Nordstrom’s Hautelook fan-only Diane von Furstenberg Facebook shopping event on Dec. 7, 2010 generating in excess of $100,000 in sales. Users were incentivised with a $10 coupon to refer new members in – and new members represented 40% of those sales. Conversion rates were above 6%.
 20. 20. What are the different types of f- commerce?• There are two basic types of f-commerce• “On-Facebook” f-commerce• Facebook stores (f-stores) – e-commerce enabled Facebook pages, such as that of Coca-cola, used to sell Coke merchandise• Facebook Credits payments – allows customer to make “frictionless” in-game payments and buy directly from their newsfeed (with Facebook Credits)• “Off-Facebook” f-commerce• Facebook-enhanced web-stores - traditional e-commerce sites that integrate with Facebook to offer customers a Facebook experience whilst shopping on-site. For example, Amazon allows shopper to login with Facebook details, and uses the Open Graph data that comes with the login to offer instant personalisation (recommendations, birthday notifications, etc.)• Facebook-enhanced retail stores – traditional brick and mortar retailers that integrate with Facebook to offer customers a Facebook experience whilst shopping in-store. For example, department store chain Macy’s Magic Fitting Room is a Facebook-connected fitting room that allows customers to share clothing tryons – in real life and virtually
 21. 21. ให้นกศึกษาเข้าลิงค์น้ ีไปดูกรณี ศึกษาว่า ั แต่ละแบรนดมีกลยทธ์สร้าง Fanpage อย่างไร? ์ ุ• http://socialcommercetoday.com/f- commerce-faq-all-you-ever-wanted-to-know- about-facebook-commerce-but-were-afraid- to-ask/
 22. 22. กรณีศึกษา Social commerce -Levi• http://www.youtube.com/watch?v=Ed5vJeaE uzA&feature=player_embedded• <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ed5vJe aEuzA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 23. 23. กรณีศึกษา Facebook marketing - Ikea• http://www.youtube.com/watch?v=0TYy_378 6bo&feature=fvwrel• <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/0TYy_ 3786bo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 24. 24. การสร้างแฟนเพจ• http://www.facebook.com/pages/crete.php• http://www.youtube.com/watch?v=l6jXLf8cN PQ• <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/l6jXLf8 cNPQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 25. 25. ตกแต่งแฟนเพจ• แปะ Widget ที่หน้ าเว็บไซต์• http://www.youtube.com/watch?v=Jf4dGYrD OP4&feature=related• แตงรูปfacebook ่• http://www.youtube.com/watch?v=2y4GuQC- aUA&feature=related• http://www.fbcrop.com/

×