κλέφτες και αρματολοί

1,317 views
1,626 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
952
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

κλέφτες και αρματολοί

  1. 1. Κλέφτες και αρματολοί
  2. 2. • Οι πρϊτοι ζνοπλοι Ζλλθνεσ εμφανίςτθκαν ςχεδόν αμζςωσ μετά τθν Άλωςθ τθσ Πόλθσ. Οι Βενετοί του ονόμαςαν ¨ςτρατιϊτασ¨. Οι ¨ςτρατιϊται¨ κεωροφνται οι πρόδρομοι των κλεφτϊν και των αρματολϊν. Πολζμθςαν τουσ Τοφρκουσ είτε μόνοι τουσ ι ςε ςυμμαχία με τουσ Βενετοφσ.
  3. 3. • Οι δφςκολεσ ςυνκικεσ ηωισ ζκαναν πολλοφσ Ζλλθνεσ να ανεβαίνουν ςτα βουνά ϊςτε να γίνουν λθςτζσ. Οι Αρχζσ τουσ αντιμετϊπιηαν ςαν κακοφργουσ ο απλόσ λαόσ όμωσ τουσ καφμαηε για το κάρροσ τουσ και τθν παλικαριά τουσ. Αυτοί ονομάςτθκαν κλζφτεσ και κεωρικθκαν λαϊκοί ιρωεσ.
  4. 4. • Στόχοσ των κλεφτϊν ιταν εφποροι άνκρωποι (προφχοντεσ, ζμποροι) ανεξάρτθτα από το αν ιταν Τοφρκοι ι Ζλλθνεσ. Δεν λιςτευαν, κατά κανόνα, τουσ φτωχοφσ. Αυτοφσ που λιςτευαν φτωχοφσ οι άλλοι κλζφτεσ τουσ ονόμαηαν ¨κατςικοκλζφτεσ¨ και τουσ περιφρονοφςαν. • Οι Τοφρκοι για να αντιμετωπίςουν τουσ κλζφτεσ, οργάνωςαν ειδικά τμιματα, τουσ αρματολοφσ. Αυτοί αναλάμβαναν τθ φφλαξθ μιασ περιοχισ που λεγόταν αρματολίκι.
  5. 5. • Οι αρματολοί αρχικά ιταν πιςτοί ςτον ςουλτάνο. Η κατάςταςθ άρχιςε να αλλάηει από το 1684 όταν ξεκίνθςε ο μεγάλοσ βενετοτουρκικόσ πόλεμοσ. • Όταν οι Τοφρκοι δεν μποροφςαν να επιβλθκοφν ςε κάποιεσ περιοχζσ ςτουσ κλζφτεσ, τουσ ζδιναν αρματολίκια. Εάν κάποιοσ αρματολόσ αποκτοφςε μεγάλθ δφναμθ ι ζδειχνε ςυμπάκεια ςτουσ ραγιάδεσ, ο ςουλτάνοσ τον απομάκρυνε. Τότε αυτόσ ξαναγινόταν κλζφτθσ. Πολλζσ φορζσ κλζφτεσ και αρματολοί ςυνεργάηονταν. Ζτςι, λίγο πριν ξεςπάςει θ Επανάςταςθ του ϋ21, οι λζξεισ κλζφτθσ και αρματολόσ ςιμαιναν το ίδιο πράγμα.
  6. 6. • Κάκε ομάδα κλεφτϊν ι αρματολϊν είχε: - το μπαϊράκι (ςθμαία) - τον καπετάνιο (αρχθγόσ) - το πρωτοπαλίκαρο (υπαρχθγόσ) - τουσ ψυχογιοφσ (ανιλικα κλεφτόπουλα) • Οι κλζφτεσ ηοφςαν ςε ορεινζσ τοποκεςίεσ, τα λθμζρια. Εκεί για αςφάλεια ζβαηαν καραοφλια (ςκοπιζσ). • Δεν είχαν τθ δυνατότθτα να αναμετρθκοφν με τουσ Τοφρκουσ ςε μάχθ κατά παράταξθ, γιϋ αυτό εφάρμοηαν τον «κλεφτοπόλεμο», ζςτθναν δθλ. ενζδρεσ ι ζκαναν αιφνιδιαςμοφσ.

×