Your SlideShare is downloading. ×
Sieu Am Danh Gia Su Tang Truong Cua Thai
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Sieu Am Danh Gia Su Tang Truong Cua Thai

1,779
views

Published on


0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,779
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. SIEÂU AÂM ÑAÙNH GIAÙ SÖÏ TAÊNG TRÖÔÛNG THAI
 • 2. MÔÛ ÑAÀU  Roái loaïn söï taêng tröôûng cuûa thai goàm:  Thai chaäm taêng tröôûng trong töû cung (Intrauterine growth restriction - IUGR)  Thai to  Caû hai loaïi ñeàu laøm taêng taàn suaát beänh taät vaø töû vong chu sinh.  Do ñoù, caàn ñöôïc chaån ñoaùn tröôùc sanh ñeå quyeát ñònh thôøi ñieåm vaø phöông phaùp chaám döùt thai kyø nhaèm giaûm caùc nguy cô chu sinh.
 • 3. THAI CHAÄM TAÊNG TRÖÔÛNG TRONG TÖÛ CUNG  Naêm 1966, Scott&Usher baùo caùo tyû leä töû vong taêng gaáp 8 laàn neáu troïng löôïng treû ôû vò baùch phaân thöù 3-10 vaø gaáp 20 laàn neáu P< vò baùch phaân thöù 3.  Thai nhoû kích thöôùc coù raát nhieàu nguyeân nhaân vaø raát khoù ñeå xaùc ñònh roõ nguyeân nhaân ôû töøng caù theå, do ñoù thuaät ngöõ TCTTTTC ñöôïc duøng cho nhöõng tröôøng hôïp sanh con coù kích thöôùc hay taêng tröôûng döôùi bình thöôøng.
 • 4. ÑÒNH NGHÓA TCTTTTC Tröôùc sanh  Troïng löôïng thai < vò baùch phaân thöù 10 theo tuoåi thai.  Chu vi buïng < vò baùch phaân thöù 10  Chu vi buïng vaø chu vi ñaàu khoâng taêng / hai laàn SA caùch nhau 2w.  CVB/CVÑ > 2 ñoä leäch chuaån Sau sanh  P thai < 2 ñoä leäch chuaån  P thai < vò baùch phaân thöù 10.  P thai < 2.5 kg
 • 5. NGUYEÂN NHAÂN TCTTTTC THAI Baát thöôøng NST: Trisomie 13,18,21; monosomy 45XO . . Dò taät baåm sinh: thoaùt vò roán, thoaùt vò hoaønh, voâ soï, . . Ña thai: Song thai 1 nhau 1 oái, HC truyeàn maùu/ST, . . BAÙNH NHAU Söï xaâm laán baát thöôøng cuûa nguyeân baøo nuoâi Nhoài maùu nhau ña oå, böôùu maùu baùnh nhau Vò trí daây roán caém baát thöôøng Nhau tieàn ñaïo. MEÏ Suy dinh döôõng, beänh tim, beänh thaän, beänh maïch maùu, nhieãm truøng Huùt thuoác, uoáng röôïu Tieàn caên sanh non, sanh con nheï caân. Meï ñang ñieàu trò thuoác khaùng ñoâng, corticoid,
 • 6. THAI CHAÄM TTTTC  Thöôøng TCTTTTC, caùc phaàn cô theå giaûm khoâng töông xöùng nhau.  Ñieån hình: Buïng nhoû, ñaàu vaø caùc chi bình thöôøng hay gaàn nhö bình thöôøng.  Tröôøng hôïp nghieâm troïng, xaûy ra ôû giai ñoaïn sôùm: thai nhoû töông xöùng nhau.  Do vaäy, moät soá taùc giaû chi laøm 2 loaïi:  Khoâng töông xöùng: phoå bieán, thöôøng do baùnh nhau  Töông xöùng: baát thöôøng NST, nhieãm truøng thai sôùm
 • 7. SIEÂU AÂM CHAÅN ÑOAÙN 3 BÖÔÙC ÑEÅ ÖÔÙC TÍNH VÒ BAÙCH PHAÂN CUÛA TROÏNG LÖÔÏNG THAI  Xaùc ñònh chính xaùc tuoåi thai: döïa vaøo SA 3 thaùng ñaàu, ño CRL( sai soá 0.7 tuaàn)  Öôùc tính troïng löôïng thai theo caùc soá ño ñaïc treân SA hieän taïi.  Tra baûng ñeå xaùc ñònh troïng löôïng thai tính ñöôïc ôû vò baùch phaân thöù maáy theo tuoåi thai.  Chaån ñoaùn TCTTTTC neáu P thai < vò baùch phaân thöù 10.
 • 8. CAÙC DAÁU HIEÄU KHAÙC/SA ÑN ÑÑH GTTÑ(+) GTTÑ(-)  HC/AC taêng 82 94 62 98  FL/AC taêng 34-49 78-83 18-20 92-93  Theå tích oái giaûm 24 98 55 92  Nhau voâi hoaù sôùm 62 64 16 94  P thai thaáp 89 88 45 99  Ñaàu nhoû 24-88 62-94 21-44 92-98
 • 9. HÖÔÙNG XÖÛ TRÍ TCTTTTC  Sau khi nghi ngôø coù TCTTTTC, böôùc tieáp theo laø phaûi ñi tìm nguyeân nhaân.  Nguyeân nhaân coù theå laø meï hoaëc thai:  Meï: Caàn khaùm ñeå tìm nhöõng beänh lyù noäi khoa nhö CHA, beänh maïch maùu vaø beänh thaän cuõng nhö beänh nhieãm truøng, sieâu vi trong thôøi gian mang thai.  Thai: Caàn SA kyõ ñeå tìm caùc dò taät, ñaëc bieät laø caùc roái loaïn NST phaûi nghi ngôø khi TCTTTTC xuaát hieän sôùm ôû tröôùc TCN 3.
 • 10. THEO DOÕI TCTTTTC  Tuyø tuoåi thai vaø möùc ñoä nghieâm troïng, coù theå SA ñaùnh giaù moãi tuaàn hay nöõa tuaàn.  SA caàn ñaùnh giaù: söï taêng tröôûng cuûa thai, löôïng nöôùc oái, caùc thoâng soá Doppler vaø chæ soá sinh hoïc.  Bình thöôøng, ôû TCN 3, thai taêng troïng toái thieåu 100-200gr/tuaàn.  Doppler raát coù giaù trò trong theo doõi TCTTTTC
 • 11. DOPPLER MAØU
 • 12. VAI TROØ CUÛA DOPPLER MAØU  Doppler giuùp:  Phaùt hieän coù doøng chaûy.  Höôùng doøng chaûy.  Ñaëc tính doøng chaûy.  Hieäu öùng Doppler: f = 2f๐ V/C cos  Vôùi f๐: taàn soá soùng tôùi  V: vaän toác doøng chaûy,  : goùc taïo bôûi tia SA vaø doøng chaûy  C: toác ñoä truyeàn cuûa sieâu aâm.
 • 13. HIEÄU ÖÙNG DOPPLER  Vaät khoâng di chuyeån: TS soùng doäi veà baèng TS soùng tôùi.  Vaät di chuyeån höôùng veà ñaàu doø: TS soùng doäi veà lôùn hôn TS soùng tôùi.  Vaät di chuyeån rôøi xa ñaàu doø: TS soùng doäi veà thaáp hôn TS soùng tôùi.
 • 14. CAÙC THOÂNG SOÁ DOPPLER 1. S/D(Systolic/Diastolic) 2. RI = (S – D)/S 3. PI = (S – D)/ Mean (Mean = (S+D)/2)
 • 15. CÔ CHEÁ TCTTTTC  ÔÛ thai kyø bình thöôøng: Khi gaàn tröôûng thaønh, do taêng nhu caàu dinh döôõng, vaän toác cuoái taâm tröông taêng ( D taêng) =>RI vaø S/D giaûm daàn.  Neáu vaän toác cuoái taâm tröông giaûm <=>taêng khaùng trôû doøng chaûy trong nhau. <=> thai thieáu Oxy, thai suy.
 • 16. DOPPLER ÑM ROÁN  ÔÛ TCN1: vaän toác taâm thu cao, khoâng coù taâm tröông.  Thai caøng lôùn: vaän toác cuoái taâm tröông baét ñaàu xuaát hieän vaø taêng daàn.  Tyû leä S/D giaûm daàn vaø ñeán 30 tuaàn môùi oån ñònh.  Bình thöôøng: S/D < 3 ôû thai > 30 tuaàn
 • 17. DOPPLER ÑM ROÁN ÔÛ TCN 1
 • 18. DOPPLER ÑMR ÔÛ TCN 3
 • 19. CÔ CHEÁ THAI CHAÄM TTTTC Khi thai chaäm TT do baùnh nhau  Trôû khaùng taêng, VT cuoái taâm tröông giaûm  VT cuoái taâm tröông bieán maát roài ñaûo ngöôïc  Thai töû vong/töû cung trong voøng 12-24 giôø
 • 20. SOÙNG TAÂM TRÖÔNG ÑAÛO NGÖÔÏC THAI TÖÛ VONG TRONG 24 GIÔØ
 • 21. SOÙNG TAÂM TRÖÔNG ÑAÛO NGÖÔÏC THAI TÖÛ VONG TRONG 24 GIÔØ
 • 22. ÑM NAÕO GIÖÕA  Deã nhaän thaáy vaø coù hieän töôïng buø tröø khi thieáu Oxy naõo.  ÔÛ TCN 1: khoâng coù VT cuoái taâm tröông.  Khi thai lôùn daàn, baét ñaàu xuaát hieän VT cuoái taâm tröông vaø sôùm hôn ÑMR, ÑMC.  Bình thöôøng: RI > 0.7 khi thai > 30 tuaàn
 • 23. ÑM NAÕO GIÖÕA
 • 24. SOÙNG ÑM NAÕO GIÖÕA BÌNH THÖÔØNG
 • 25. THAI CHAÄM TTTTC  Khi thai chaäm TT, tuaàn hoaøn baùnh nhau giaûm nhöng tuaàn hoaøn naõo taêng ( hieäu öùng buø tröø cho naõo)  VT cuoái taââm tröông taêng, RI giaûm <0.7 (Bình thöôøng RI>0.7)
 • 26. TCTTTTC: RI ÑM NAÕO GIÖÕA GIAÛM
 • 27. ÑM TÖÛ CUNG  TC khoâng coù thai: theå tích thaáp, trôû khaùng cao.  TCN1: theå tích taêng, trôû khaùng thaáp vaø theå tích taêng raát nhanh sau 12 tuaàn  Bình thöôøng: RI <0.58 ôû caû hai beân.  Neáu RI >0.58, 50% thai chaäm TT
 • 28. ÑM TÖÛ CUNG KHOÂNG COÙ THAI
 • 29. ÑM TÖÛ CUNG COÙ THAI
 • 30. GIAÙ TRÒ CUÛA DOPPLER ÑN ÑÑH TÑ(+) TÑ(-) ÑMTC RI>0.58 67 64 17 94 ÑMR S/D>3 78 83 34 97 V TTröông 37 93 39 93 maát/ñaûo ÑMR&TC 36 97 57 93
 • 31. 2 VOØNG DAÂY ROÁN QUAÁN COÅ/ MAËT CAÉT DOÏC
 • 32. 2 VOØNG DAÂY ROÁN QUAÁN COÅ/ MAËT CAÉT NGANG
 • 33. XIN CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN