Lý thuy t và ví d minh h a        Bài t p t gi i    Đ I S TUY N TÍNH    Chuyên ngành: Đ i S         ...
Lý thuy t và ví d minh h a             Bài t p t gi iĐ i S Tuy n Tính2. Các phương pháp tính đ nh th c c p n ...
Lý thuy t và ví d minh h a             Bài t p t gi iĐ i S Tuy n Tính2. Các phương pháp tính đ nh th c c p nNh...
Lý thuy t và ví d minh h a               Bài t p t gi iN i dung 1  Lý thuy t và ví d minh h a    Phươ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác         Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a   Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a    Phương  pháp  qui n p ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a    Phương  pháp  qui n ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a    Phương  pháp  qui n p ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a    Phương  pháp  qui n p...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a      Phương  pháp  qui...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác         Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác      Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p    ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a   Phương  pháp  qui n p ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a     Phương  pháp  qui ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác         Lý thuy t và ví d minh h a    Phương  pháp  qui ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác         Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác         Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác         Lý thuy t và ví d minh h a     Phương  pháp  qui...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác          Lý thuy t và ví d minh h a     Phương  pháp  q...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a   Phương  pháp  qui n p ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a    Phương  pháp  qui n p...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a    Phương  pháp  qui n p...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a    Phương  pháp  qui n ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác         Lý thuy t và ví d minh h a    Phương  pháp  qui ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác          Lý thuy t và ví d minh h a     Phương  pháp  qu...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác          Lý thuy t và ví d minh h a     Phương  pháp  qu...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác          Lý thuy t và ví d minh h a     Phương  pháp  qu...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác          Lý thuy t và ví d minh h a     Phương  pháp  qu...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác          Lý thuy t và ví d minh h a     Phương  pháp  qu...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác          Lý thuy t và ví d minh h a      Phương  pháp ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a   Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác         Lý thuy t và ví d minh h a   Phương  pháp  qui n p ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác         Lý thuy t và ví d minh h a    Phương  pháp  qui n...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác         Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a   Phương  pháp  qui n p ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a    Phương  pháp  qui n p ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác         Lý thuy t và ví d minh h a    Phương  pháp  qui n...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a     Phương  pháp  qui n...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác         Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác         Lý thuy t và ví d minh h a   Phương  pháp  qui n p ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a    Phương  pháp  qui n p ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a    Phương  pháp  qui n p ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác        Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p  ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác             Lý thuy t và ví d minh h a     Phương  ph...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác             Lý thuy t và ví d minh h a     Phương  ph...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác       Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n p   ...
Phương  pháp  bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác           Lý thuy t và ví d minh h a  Phương  pháp  qui n...
Lý thuy t và ví d minh h a  Tính các đ nh th c c p n               Bài t p t gi i  Tính các đ nh th c c ...
Lý thuy t và ví d minh h a  Tính các đ nh th c c p n             Bài t p t gi i  Tính các đ nh th c c p 2n...
Lý thuy t và ví d minh h a  Tính các đ nh th c c p n               Bài t p t gi i  Tính các đ nh th c c p...
Lý thuy t và ví d minh h a  Tính các đ nh th c c p n                 Bài t p t gi i  Tính các đ nh th c...
Lý thuy t và ví d minh h a  Tính các đ nh th c c p n             Bài t p t gi i  Tính các đ nh th c c p 2n...
Lý thuy t và ví d minh h a    Tính các đ nh th c c p n              Bài t p t gi i    Tính các đ nh t...
Lý thuy t và ví d minh h a    Tính các đ nh th c c p n               Bài t p t gi i    Tính các đ nh...
Lý thuy t và ví d minh h a  Tính các đ nh th c c p n             Bài t p t gi i  Tính các đ nh th c c p 2n...
Lý thuy t và ví d minh h a  Tính các đ nh th c c p n               Bài t p t gi i  Tính các đ nh th c c p...
Lý thuy t và ví d minh h a    Tính các đ nh th c c p n                Bài t p t gi i    Tính các đ n...
Lý thuy t và ví d minh h a  Tính các đ nh th c c p n               Bài t p t gi i  Tính các đ nh th c c ...
Lý thuy t và ví d minh h a    Tính các đ nh th c c p n               Bài t p t gi i    Tính các đ nh...
Lý thuy t và ví d minh h a     Tính các đ nh th c c p n                Bài t p t gi i    Tính các đ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai 2

4,411 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,518
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 2

 1. 1. Lý thuy t và ví d minh h a Bài t p t gi i Đ I S TUY N TÍNH Chuyên ngành: Đ i S (Phiên b n đã ch nh s a)Khoa Toán-Tin h c, Đ i h c Sư Ph m TPHCM http://math.hcmup.edu.vn Ngày 6 tháng 12 năm 2009 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 2. 2. Lý thuy t và ví d minh h a Bài t p t gi iĐ i S Tuy n Tính2. Các phương pháp tính đ nh th c c p n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 3. 3. Lý thuy t và ví d minh h a Bài t p t gi iĐ i S Tuy n Tính2. Các phương pháp tính đ nh th c c p nNhóm th c hi n: Toán 4A 1 Mai Th D u 2 Nguy n Ng c Kiên 3 Dương Xuân Kim Lai 4 Tr n Th Thanh Nhãn PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 4. 4. Lý thuy t và ví d minh h a Bài t p t gi iN i dung 1 Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Phương pháp qui n p Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th c 2 Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p n Tính các đ nh th c c p 2n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 5. 5. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cN i dung 1 Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Phương pháp qui n p Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th c 2 Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p n Tính các đ nh th c c p 2n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 6. 6. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Phương pháp PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 7. 7. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Phương pháp S d ng các phép bi n đ i sơ c p trên dòng (c t) c a ma tr n và các tính ch t c a đ nh th c đ bi n đ i ma tr n c a đ nh th c v d ng tam giác. Đ nh th c sau cùng s b ng tích c a các ph n t thu c đư ng chéo chính (theo tính ch t 3.3). PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 8. 8. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Phương pháp S d ng các phép bi n đ i sơ c p trên dòng (c t) c a ma tr n và các tính ch t c a đ nh th c đ bi n đ i ma tr n c a đ nh th c v d ng tam giác. Đ nh th c sau cùng s b ng tích c a các ph n t thu c đư ng chéo chính (theo tính ch t 3.3). Ví d 1.1 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 9. 9. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Phương pháp S d ng các phép bi n đ i sơ c p trên dòng (c t) c a ma tr n và các tính ch t c a đ nh th c đ bi n đ i ma tr n c a đ nh th c v d ng tam giác. Đ nh th c sau cùng s b ng tích c a các ph n t thu c đư ng chéo chính (theo tính ch t 3.3). Ví d 1.1 Tính đ nh th c c p n n 2 sau đây: PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 10. 10. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Phương pháp S d ng các phép bi n đ i sơ c p trên dòng (c t) c a ma tr n và các tính ch t c a đ nh th c đ bi n đ i ma tr n c a đ nh th c v d ng tam giác. Đ nh th c sau cùng s b ng tích c a các ph n t thu c đư ng chéo chính (theo tính ch t 3.3). Ví d 1.1 Tính đ nh th c c p n n 2 sau đây: 1 2 2 2 2 2 2 2 D 2 2 3 2 2 2 2 n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 11. 11. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Hư ng d n gi i PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 12. 12. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Hư ng d n gi i Nhân dòng (2) v i 1 r i c ng vào dòng (3), (4), . . . , (n). Ta có PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 13. 13. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Hư ng d n gi i Nhân dòng (2) v i 1 r i c ng vào dòng (3), (4), . . . , (n). Ta có 1 2 2 2 2 2 2 2 D 0 0 1 0 0 0 0 n 2 1 2 2 2 0 2 2 2 1 0 0 1 0 2 n 2 0 0 0 n 2 (1): nhân dòng (1) v i 2 c ng vào dòng (2). PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 14. 14. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Ví d 1.2 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 15. 15. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Ví d 1.2 Tính đ nh th c c p n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 16. 16. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Ví d 1.2 Tính đ nh th c c p n a b b b b a b b D b b a b b b b a PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 17. 17. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Ví d 1.2 Tính đ nh th c c p n a b b b b a b b D b b a b b b b a Hư ng d n gi i Đ u tiên công các c t (2), (3),. . . , (n) vào c t (1). Sau đó nhân dòng (1) v i 1 c ng vào các dòng (2), (3),. . . , (n). PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 18. 18. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Ta có: a n 1b b b b a n 1b a b b D a n 1b b a b a n 1b b b a a n 1b b b b 0 a b 0 0 0 0 a b 0 0 0 0 a b n 1 a n 1b a b PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 19. 19. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cN i dung 1 Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Phương pháp qui n p Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th c 2 Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p n Tính các đ nh th c c p 2n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 20. 20. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 21. 21. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Phương pháp PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 22. 22. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Phương pháp Áp d ng các tính ch t c a đ nh th c, bi n đ i, khai tri n đ nh th c theo dòng ho c theo c t đ bi u di n đ nh th c c n tính qua các đ nh th c c p bé hơn nhưng có cùng d ng. T đó ta s nh n đư c công th c truy h i. S d ng công th c truy h i và tính tr c ti p các đ nh th c cùng d ng c p 1, c p 2, . . . , đ suy ra đ nh th c c n tính. PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 23. 23. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Phương pháp Áp d ng các tính ch t c a đ nh th c, bi n đ i, khai tri n đ nh th c theo dòng ho c theo c t đ bi u di n đ nh th c c n tính qua các đ nh th c c p bé hơn nhưng có cùng d ng. T đó ta s nh n đư c công th c truy h i. S d ng công th c truy h i và tính tr c ti p các đ nh th c cùng d ng c p 1, c p 2, . . . , đ suy ra đ nh th c c n tính. Ví d 2.1 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 24. 24. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Phương pháp Áp d ng các tính ch t c a đ nh th c, bi n đ i, khai tri n đ nh th c theo dòng ho c theo c t đ bi u di n đ nh th c c n tính qua các đ nh th c c p bé hơn nhưng có cùng d ng. T đó ta s nh n đư c công th c truy h i. S d ng công th c truy h i và tính tr c ti p các đ nh th c cùng d ng c p 1, c p 2, . . . , đ suy ra đ nh th c c n tính. Ví d 2.1 Tính đ nh th c PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 25. 25. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Phương pháp Áp d ng các tính ch t c a đ nh th c, bi n đ i, khai tri n đ nh th c theo dòng ho c theo c t đ bi u di n đ nh th c c n tính qua các đ nh th c c p bé hơn nhưng có cùng d ng. T đó ta s nh n đư c công th c truy h i. S d ng công th c truy h i và tính tr c ti p các đ nh th c cùng d ng c p 1, c p 2, . . . , đ suy ra đ nh th c c n tính. Ví d 2.1 Tính đ nh th c 1 a1 b 1 a1 b 2 a1 b n a2 b 1 1 a2 b 2 a2 b n Dn an b 1 an b 2 1 an b n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 26. 26. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Hư ng d n gi i PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 27. 27. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Hư ng d n gi i S d ng tính ch t 2.4, tách đ nh th c theo c t n, ta có: PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 28. 28. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Hư ng d n gi i S d ng tính ch t 2.4, tách đ nh th c theo c t n, ta có: 1 a1 b 1 a1 b n 1 0 a2 b 1 a2 b n 1 0 Dn an 1 b 1 1 an 1 b n 1 0 an b 1 an b n 1 1 1 a1 b 1 a1 b n 1 a1 b n a2 b 1 a2 b n 1 a2 b n an 1 b 1 1 a n 1 bn 1 an 1 b n an b 1 an b n 1 an b n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 29. 29. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p 1 a1 b 1 a 1 bn 1 0 a 2 b1 a 2 bn 1 0 an 1 b 1 1 an 1 b n 1 0 an b 1 an b n 1 1 1 a1 b 1 a1 b n 1 a1 a2 b 1 a2 b n 1 a2 bn an 1 b 1 1 an 1 b n 1 an 1 an b 1 an b n 1 an PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 30. 30. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Khai tri n đ nh th c đ u theo c t (n) ta s có đ nh th c đ u b ng Dn 1 . PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 31. 31. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Khai tri n đ nh th c đ u theo c t (n) ta s có đ nh th c đ u b ng Dn 1 . Nhân c t (n) c a đ nh th c th hai l n lư t v i bi r i c ng vào c t i (i 1 2 n 1). Ta đư c: 1 0 0 a1 0 1 0 a2 Dn Dn 1 bn Dn 1 an b n 0 0 1 an 1 0 0 0 an PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 32. 32. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Khai tri n đ nh th c đ u theo c t (n) ta s có đ nh th c đ u b ng Dn 1 . Nhân c t (n) c a đ nh th c th hai l n lư t v i bi r i c ng vào c t i (i 1 2 n 1). Ta đư c: 1 0 0 a1 0 1 0 a2 Dn Dn 1 bn Dn 1 an b n 0 0 1 an 1 0 0 0 an V y ta có công th c truy h i Dn Dn 1 a n bn . PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 33. 33. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Vì công th c trên đúng v i m i n nên ta có Dn Dn 1 an b n Dn 2 an 1 bn 1 an b n D1 a 2 b2 a3 b 3 an b n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 34. 34. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Vì công th c trên đúng v i m i n nên ta có Dn Dn 1 an b n Dn 2 an 1 bn 1 an b n D1 a 2 b2 a3 b 3 an b n Vì D1 a1 b 1 1 nên cu i cùng ta có Dn 1 a 1 b1 a2 b 2 a3 b 3 an b n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 35. 35. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Ví d 2.2 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 36. 36. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Ví d 2.2 Cho a b a b. Tính đ nh th c c p n a b ab 0 0 0 1 a b ab 0 0 Dn 0 0 0 a b ab 0 0 0 0 a b PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 37. 37. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Hư ng d n gi i PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 38. 38. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Hư ng d n gi i Khai tri n đ nh th c theo dòng đ u, ta đư c: 1 ab 0 0 0 0 a b ab 0 0 Dn a b Dn 1 ab 0 0 0 a b ab 0 0 0 0 a b PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 39. 39. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Hư ng d n gi i Khai tri n đ nh th c theo dòng đ u, ta đư c: 1 ab 0 0 0 0 a b ab 0 0 Dn a b Dn 1 ab 0 0 0 a b ab 0 0 0 0 a b Ti p t c khai tri n đ nh th c sau theo c t (1) ta có công th c: Dn a b Dn 1 abDn 2 v in 3 ( ) PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 40. 40. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Hư ng d n gi i Khai tri n đ nh th c theo dòng đ u, ta đư c: 1 ab 0 0 0 0 a b ab 0 0 Dn a b Dn 1 ab 0 0 0 a b ab 0 0 0 0 a b Ti p t c khai tri n đ nh th c sau theo c t (1) ta có công th c: Dn a b Dn 1 abDn 2 v in 3 ( ) Do đó: Dn aDn 1 b Dn 1 aDn 2 Công th c này đúng v i m i n 3 nên ta có PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 41. 41. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Dn aDn 1 b Dn 1 aDn 2 2 b Dn 2 aDn 3 bn 2 D2 aD1 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 42. 42. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Dn aDn 1 b Dn 1 aDn 2 2 b Dn 2 aDn 3 bn 2 D2 aD1 Tính toán tr c ti p ta có D2 a2 b2 ab và D1 a b do đó D2 aD1 b2 . B i v y PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 43. 43. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Dn aDn 1 b Dn 1 aDn 2 2 b Dn 2 aDn 3 bn 2 D2 aD1 Tính toán tr c ti p ta có D2 a2 b2 ab và D1 a b do đó D2 aD1 b2 . B i v y Dn aDn 1 bn (1) PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 44. 44. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Dn aDn 1 b Dn 1 aDn 2 2 b Dn 2 aDn 3 bn 2 D2 aD1 Tính toán tr c ti p ta có D2 a2 b2 ab và D1 a b do đó D2 aD1 b2 . B i v y Dn aDn 1 bn (1) Ti p t c, t công th c ( ) ta l i có PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 45. 45. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Dn aDn 1 b Dn 1 aDn 2 2 b Dn 2 aDn 3 bn 2 D2 aD1 Tính toán tr c ti p ta có D2 a2 b2 ab và D1 a b do đó D2 aD1 b2 . B i v y Dn aDn 1 bn (1) Ti p t c, t công th c ( ) ta l i có Dn bDn 1 a Dn 1 bDn 2 . PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 46. 46. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Dn aDn 1 b Dn 1 aDn 2 2 b Dn 2 aDn 3 bn 2 D2 aD1 Tính toán tr c ti p ta có D2 a2 b2 ab và D1 a b do đó D2 aD1 b2 . B i v y Dn aDn 1 bn (1) Ti p t c, t công th c ( ) ta l i có Dn bDn 1 a Dn 1 bDn 2 . Do công th c này đúng v i m i n 3 nên tương t như trên ta l i có PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 47. 47. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p Dn aDn 1 b Dn 1 aDn 2 2 b Dn 2 aDn 3 bn 2 D2 aD1 Tính toán tr c ti p ta có D2 a2 b2 ab và D1 a b do đó D2 aD1 b2 . B i v y Dn aDn 1 bn (1) Ti p t c, t công th c ( ) ta l i có Dn bDn 1 a Dn 1 bDn 2 . Do công th c này đúng v i m i n 3 nên tương t như trên ta l i có Dn bDn 1 a Dn 1 bDn 2 a 2 Dn 3 bDn 4 n 2 n a D2 bD1 a vì D2 bD1 a2 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 48. 48. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p V y ta có Dn bDn 1 an (2) PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 49. 49. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p V y ta có Dn bDn 1 an (2) Kh Dn 1 t trong (1) và (2) ta s đư c k t qu PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 50. 50. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp qui n p V y ta có Dn bDn 1 an (2) Kh Dn 1 t trong (1) và (2) ta s đư c k t qu an 1 bn 1 Dn a b PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 51. 51. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cN i dung 1 Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Phương pháp qui n p Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th c 2 Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p n Tính các đ nh th c c p 2n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 52. 52. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nhth c Phương pháp PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 53. 53. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nhth c Phương pháp Nhi u đ nh th c c p n có th tính đư c d dàng b ng các tách đ nh th c (theo các dòng ho c theo các c t) thành t ng c a các đ nh th c cùng c p. Các đ nh th c m i này thư ng b ng 0 ho c tính đư c d dàng. PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 54. 54. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nhth c Phương pháp Nhi u đ nh th c c p n có th tính đư c d dàng b ng các tách đ nh th c (theo các dòng ho c theo các c t) thành t ng c a các đ nh th c cùng c p. Các đ nh th c m i này thư ng b ng 0 ho c tính đư c d dàng. Ví d 3.1 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 55. 55. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nhth c Phương pháp Nhi u đ nh th c c p n có th tính đư c d dàng b ng các tách đ nh th c (theo các dòng ho c theo các c t) thành t ng c a các đ nh th c cùng c p. Các đ nh th c m i này thư ng b ng 0 ho c tính đư c d dàng. Ví d 3.1 Cho a b a b. Tính đ nh th c c p n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 56. 56. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nhth c Phương pháp Nhi u đ nh th c c p n có th tính đư c d dàng b ng các tách đ nh th c (theo các dòng ho c theo các c t) thành t ng c a các đ nh th c cùng c p. Các đ nh th c m i này thư ng b ng 0 ho c tính đư c d dàng. Ví d 3.1 Cho a b a b. Tính đ nh th c c p n a b ab 0 0 0 1 a b ab 0 0 Dn 0 0 0 a b ab 0 0 0 0 a b PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 57. 57. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nhth c Hư ng d n gi i PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 58. 58. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nhth c Hư ng d n gi i M i c t c a Dn đư c vi t thành t ng c a 2 c t mà ta ký hi u là c t lo i (1) và lo i (2) như sau: PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 59. 59. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nhth c Hư ng d n gi i M i c t c a Dn đư c vi t thành t ng c a 2 c t mà ta ký hi u là c t lo i (1) và lo i (2) như sau: 1 a1 b 1 0 a1 b 2 0 a1 b n 0 a2 b 1 1 a2 b 2 0 a2 b n Dn 0 a n b1 0 a n b2 1 an b n 1 2 1 2 1 2 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 60. 60. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nhth c S d ng tính ch t 2.4 c a đ nh th c, ta l n lư t tách các c t c a đ nh th c. Sau n l n tách ta có Dn là t ng c a 2n đ nh th c c p n. C t th i c a các đ nh th c này chính là c t lo i (1) ho c lo i (2) c a c t th i c a đ nh th c ban đ u Dn . Ta chia 2n đ nh th c này thành ba d ng như sau: PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 61. 61. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nhth c S d ng tính ch t 2.4 c a đ nh th c, ta l n lư t tách các c t c a đ nh th c. Sau n l n tách ta có Dn là t ng c a 2n đ nh th c c p n. C t th i c a các đ nh th c này chính là c t lo i (1) ho c lo i (2) c a c t th i c a đ nh th c ban đ u Dn . Ta chia 2n đ nh th c này thành ba d ng như sau: D ng 1: Bao g m các đ nh th c có t 2 c t lo i (2) tr lên. Vì các c t lo i (2) t l nên t t c các đ nh th c lo i này có giá tr b ng 0. PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 62. 62. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nhth c D ng 2: Bao g m các đ nh th c có đúng m t c t lo i (2), còn các c t khác là lo i (1). Gi s c t i là lo i (2) ta có đ nh th c đó là PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 63. 63. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nhth c D ng 2: Bao g m các đ nh th c có đúng m t c t lo i (2), còn các c t khác là lo i (1). Gi s c t i là lo i (2) ta có đ nh th c đó là 1 0 a1 b i 0 0 1 a2 b i 0 Dn i ai b i 0 0 an b i 1 c ti (khai tri n theo c t i). Có t t c n đ nh th c d ng 2 ( ng v i i 1 2 n) và t ng c a t t c các đ nh th c d ng 2 là n ai b i i 1 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 64. 64. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nhth c D ng 3: Bao g m các đ nh th c không có c t lo i (2), nên t t c các c t đ u là lo i (1) và do đó có đúng m t đ nh th c d ng 3 là PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 65. 65. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nhth c D ng 3: Bao g m các đ nh th c không có c t lo i (2), nên t t c các c t đ u là lo i (1) và do đó có đúng m t đ nh th c d ng 3 là 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 V y Dn b ng t ng c a t t c các đ nh th c ba d ng trên và b ng n ai b i 1 i 1 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 66. 66. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cN i dung 1 Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Phương pháp qui n p Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th c 2 Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p n Tính các đ nh th c c p 2n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 67. 67. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c Phương pháp PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 68. 68. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c Phương pháp Gi s ta c n tính đ nh th c D c p n. Ta bi u di n ma tr n tương ng A c a D thành tích các ma tr n vuông c p n đơn gi n hơn: A B C . Khi đó ta có D det A det B C det B det C v i các đ nh th c det B, det C tính đư c d dàng nên D tính đư c. PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 69. 69. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c Phương pháp Gi s ta c n tính đ nh th c D c p n. Ta bi u di n ma tr n tương ng A c a D thành tích các ma tr n vuông c p n đơn gi n hơn: A B C . Khi đó ta có D det A det B C det B det C v i các đ nh th c det B, det C tính đư c d dàng nên D tính đư c. Ví d 4.1 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 70. 70. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c Phương pháp Gi s ta c n tính đ nh th c D c p n. Ta bi u di n ma tr n tương ng A c a D thành tích các ma tr n vuông c p n đơn gi n hơn: A B C . Khi đó ta có D det A det B C det B det C v i các đ nh th c det B, det C tính đư c d dàng nên D tính đư c. Ví d 4.1 Tính đ nh th c c p n n 2 sau PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 71. 71. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c Phương pháp Gi s ta c n tính đ nh th c D c p n. Ta bi u di n ma tr n tương ng A c a D thành tích các ma tr n vuông c p n đơn gi n hơn: A B C . Khi đó ta có D det A det B C det B det C v i các đ nh th c det B, det C tính đư c d dàng nên D tính đư c. Ví d 4.1 Tính đ nh th c c p n n 2 sau 1 x1 y1 1 x1 y2 1 x1 yn 1 x2 y1 1 x2 y2 1 x2 yn D 1 xn y1 1 xn y2 1 xn yn PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 72. 72. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c Hư ng d n gi i PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 73. 73. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c Hư ng d n gi i V i n 2 ta có: PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 74. 74. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c Hư ng d n gi i V i n 2 ta có: 1 x1 y1 1 x1 y2 1 x1 yn 1 x2 y1 1 x2 y2 1 x2 yn A 1 xn y1 1 xn y2 1 xn yn 1 x1 0 0 1 1 1 1 x2 0 0 y1 y2 yn 1 x3 0 0 0 0 0 1 xn 0 0 0 0 0 B C
 75. 75. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c Hư ng d n gi i V i n 2 ta có: 1 x1 y1 1 x1 y2 1 x1 yn 1 x2 y1 1 x2 y2 1 x2 yn A 1 xn y1 1 xn y2 1 xn yn 1 x1 0 0 1 1 1 1 x2 0 0 y1 y2 yn 1 x3 0 0 0 0 0 1 xn 0 0 0 0 0 B C PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 76. 76. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c B i v y: PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 77. 77. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c B i v y: 0 n un 2 D det A det B det C x2 x1 y2 y1 n un 2 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 78. 78. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c Ví d 4.2 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 79. 79. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c Ví d 4.2 Tính đ nh th c c p n n 2 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 80. 80. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c Ví d 4.2 Tính đ nh th c c p n n 2 sin 2 1 sin 1 2 sin 1 n sin 2 1 sin 2 2 sin 2 n D sin n 1 sin n 2 sin 2 n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 81. 81. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c Hư ng d n gi i PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 82. 82. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c Hư ng d n gi i V i n 2 ta có: PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 83. 83. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c Hư ng d n gi i V i n 2 ta có: sin 2 1 sin 1 2 sin 1 n sin 2 1 sin 2 2 sin 2 n A sin n 1 sin n 2 sin 2 n sin 1 cos 1 0 0 cos 1 cos 2 cos n sin 2 cos 2 0 0 sin 1 sin 2 sin n sin 3 cos 3 0 0 0 0 0 sin n cos n 0 0 0 0 0 B C
 84. 84. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c Hư ng d n gi i V i n 2 ta có: sin 2 1 sin 1 2 sin 1 n sin 2 1 sin 2 2 sin 2 n A sin n 1 sin n 2 sin 2 n sin 1 cos 1 0 0 cos 1 cos 2 cos n sin 2 cos 2 0 0 sin 1 sin 2 sin n sin 3 cos 3 0 0 0 0 0 sin n cos n 0 0 0 0 0 B C PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 85. 85. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c B i v y: PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 86. 86. Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp qui n p Bài t p t gi i Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th cPhương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nhth c B i v y: 0n un 2 D det A det B det C sin2 1 2 n un 2 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 87. 87. Lý thuy t và ví d minh h a Tính các đ nh th c c p n Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p 2nN i dung 1 Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Phương pháp qui n p Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th c 2 Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p n Tính các đ nh th c c p 2n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 88. 88. Lý thuy t và ví d minh h a Tính các đ nh th c c p n Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p 2nTính các đ nh th c c p n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 89. 89. Lý thuy t và ví d minh h a Tính các đ nh th c c p n Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p 2nTính các đ nh th c c p n 1 a1 a2 a3 an a1 1 a2 a3 an 6. a1 a2 1 a3 an a1 a2 a3 1 an PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 90. 90. Lý thuy t và ví d minh h a Tính các đ nh th c c p n Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p 2nTính các đ nh th c c p n 1 a1 a2 a3 an a1 1 a2 a3 an 6. a1 a2 1 a3 an a1 a2 a3 1 an 0 1 1 1 1 0 x x 7. 1 x 0 x 1 x x 0 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 91. 91. Lý thuy t và ví d minh h a Tính các đ nh th c c p n Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p 2nTính các đ nh th c c p n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 92. 92. Lý thuy t và ví d minh h a Tính các đ nh th c c p n Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p 2nTính các đ nh th c c p n 5 3 0 0 0 0 2 5 3 0 0 0 8. 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 2 5 PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 93. 93. Lý thuy t và ví d minh h a Tính các đ nh th c c p n Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p 2nTính các đ nh th c c p n 5 3 0 0 0 0 2 5 3 0 0 0 8. 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 2 5 a1 x x x a2 x 9. x x an PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 94. 94. Lý thuy t và ví d minh h a Tính các đ nh th c c p n Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p 2nTính các đ nh th c c p n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 95. 95. Lý thuy t và ví d minh h a Tính các đ nh th c c p n Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p 2nTính các đ nh th c c p n a1 b 1 a1 b2 a1 bn a2 b 1 a2 b2 a2 bn 10. an b 1 an b2 an bn PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 96. 96. Lý thuy t và ví d minh h a Tính các đ nh th c c p n Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p 2nTính các đ nh th c c p n a1 b 1 a1 b2 a1 bn a2 b 1 a2 b2 a2 bn 10. an b 1 an b2 an bn cos 1 1 cos 1 2 cos 1 n cos 2 1 cos 2 2 cos 2 n 11. cos n 1 cos n 2 cos n n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 97. 97. Lý thuy t và ví d minh h a Tính các đ nh th c c p n Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p 2nN i dung 1 Lý thuy t và ví d minh h a Phương pháp bi n đ i đ nh th c v d ng tam giác Phương pháp qui n p Phương pháp bi u di n đ nh th c thành t ng các đ nh th c Phương pháp bi u di n đ nh th c thành tích các đ nh th c 2 Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p n Tính các đ nh th c c p 2n PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 98. 98. Lý thuy t và ví d minh h a Tính các đ nh th c c p n Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p 2nTính các đ nh th c c p 2n a 0 0 0 0 b 0 a 0 0 0 0 0 0 a b 0 0 12. 0 0 b a 0 0 0 0 0 0 a 0 b 0 0 0 0 a (đư ng chéo chính là a, đư ng chéo ph là b, t t c các v trí còn l i là 0) PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C
 99. 99. Lý thuy t và ví d minh h a Tính các đ nh th c c p n Bài t p t gi i Tính các đ nh th c c p 2nTính các đ nh th c c p 2n a1 0 0 b1 0 0 0 a2 0 0 b2 0 0 0 an 0 0 bn 13. c1 0 0 d1 0 0 0 c2 0 0 d2 0 0 0 cn 0 0 dn PGS TS M Vinh Quang ÔN THI CAO H C

×